Készítette: Szücs Imre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Szücs Imre"

Átírás

1 2012. Évközi adóváltoz ltozások

2 Törvényi hivatkozások évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa évi XLIX. törvt rvény - a fordított adózós s mg-i szektorra törtt rténő kiterjesztéséről évi LVI. törvt rvény a távkt vközlési adóról és módosításasa évi LXIX. törvt rvény az adózást érintő egyes törvények módosm dosításáról évi XCVII. törvt rvény a személyi jövedelemadj vedelemadó törvény módosm dosításáról

3 Részletesen * a évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król - az adómentess mentesség g bővülése b orvosi tevékenys kenységhez kapcsolódóan, an, - a telek fogalma * a XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa - a látvl tvány-csapatsport támogatt mogatásokhoz kapcsolódó igazolás kiadás s rendje, fogalom pontosítások, sok, * a évi XLIX. törvt rvény - a fordított adózós s mg-i szektorra törtt rténő kiterjesztéséről * a évi LVI. törvt rvény a távkt vközlési adóról és módosításasa

4 * a évi LXIX. törvt rvény az adózást érintő egyes törvények módosm dosításáról - az illeték k törvt rvény az illetékmentess kmentességet (örökl( klés, ajánd ndékozás, vagyonátruh truházás) érintő módosítások, sok, pontosítások, sok, - a személyi jövedelemadj vedelemadó törvény a magánszem nszemély nyilatkozatának nak tartalma, a lakásc scélú támogatás s fogalma, egyes tevékenys kenységekhez kapcsolódó adómentess mentességek, - a társast rsasági adó törvény fogalom pontosítások, sok, további módosító rendelkezések, - társadalombiztosítási si járulj rulék k törvt rvény az egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék k fizetés, - a regisztráci ciós s adó törvény a környezetvk rnyezetvédelmi osztályba sorolás, s, a vámhatv mhatósági igazolás s kiáll llításának feltételei, telei,

5 - a jövedj vedéki adó törvény változása - az adóelj eljárási törvt rvény a készpk szpénzszolgáltatás s feltételrendszere, telrendszere, összegszerűsége, ge, az e jogcímen kiszabható mulasztási si bírsb rság g alapja, mértm rtéke, egyéb b pontosító rendelkezések, - az általános forgalmi adó törvény a számla adattartalma, hatályba léptető rendelkezések, a 2 MFt adó összeget elérő vagy meghaladó adóbevall bevalláshoz kapcsolódó nyilatkozattételi teli kötelezettsk telezettség g tartalma és s hatályba lépése, - a szakképz pzési hozzájárul rulásról és s a képzk pzés s fejlesztésének támogatásáról l szóló törvény éves bevallási időpont változv ltozása, - a szociális hozzájárul rulási adókedvezm kedvezmény a megváltozott munkaképess pességű vállalkozók k után * a évi XCVII. törvt rvény a személyi jövedelemadj vedelemadó törvény módosításáról az iskolakezdési si támogatt mogatás s fogalma

6 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 1. A helyi adókr król l szóló évi C. törvt rvény (a továbbiakban: Htv.) 13. -a a következk vetkező b) ponttal egész szül l ki: [Mentes az adó alól:] l:] b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenys kenységről szóló törvény szerinti háziorvos h által nyújtott egészs szségügyi gyi ellátás s céljc ljára szolgáló helyiség

7 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 16. telek: az épülettel be nem épített földterf ldterület, let, ide nem értve az ingatlan-nyilv nyilvántartásban művelm velési ág szerint aranykorona-ért rtékkel nyilvántartott ntartott és ténylegesen mezőgazdas gazdasági gi művelm velés s alatt álló belterületi leti telket, a külterk lterületi leti termőföldet, valamint az ingatlan- nyilvántart ntartás s szerint tanyaként nt nyilvántartott ntartott ingatlanhoz tartozó földterületet, letet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdas gazdasági gi művelm velés s alatt áll, tovább bbá a közút k t terület letét, t, a vasúti pályp lyát, a vasúti pálya p tartozékai által lefedett földterf ldterületet, letet, a temetőkr kről és s a temetkezésr sről l szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet; letet;

8 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 3. E törvt rvény május m 15. napján n lép l hatályba.

9 2012. XXXIII. TörvT rvény TAO törvt rvény módosításasa a látvl tvány-csapatsport támogatt mogatásokhoz kapcsolódó igazolás s kiadás s rendje, fogalom pontosítások sok

10 [Látv tvány-csapatsport támogatt mogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatt mogatást (juttatást): b) a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet - ideértve a sportról l szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövets vetség tagjaként működőm sportiskolát t is - részére] bb) a versenyeztetéssel ssel összefüggő költségek támogatt mogatására,

11 [Látv tvány-csapatsport támogatt mogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatt mogatást (juttatást): d) a látvl tvány-csapatsport fejlesztése se érdekében létrejl trejött tt közhasznú alapítv tvány részr szére] df) versenyeztetéssel ssel összefüggő költségek támogatására. ra.

12 Pontosítás: s: (2) Az adózó a (3) bekezdés s szerint a részr szére kiáll llított támogatási igazolásban szereplő összegig - döntése szerint - a támogatt mogatás s (juttatás) adóé óéve és s az azt követk vető három adóé óév v adójából - feltéve, hogy a támogatt mogatási igazolás s kiáll llításakor az adózónak nincs lejárt köztartozása - adókedvezm kedvezményt vehet igénybe, függetlenül l attól, hogy e támogatt mogatással nem növeli n adózás s előtti eredmény nyét az adóalap alap megállap llapításakor. sakor.

13 Az adókedvezm kedvezmény a látvl tvány-csapatsport támogatását t biztosító támogatási igazolás s alapján vehető igénybe. A támogatt mogatási igazolást a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelmk relmére a sportigazgatási si szerv, a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelmk relmére pedig a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége azt követk vetően en állítja ki,, hogy

14 hogy a látvl tvány-csapatsport támogatt mogatásának igénybev nybevételére jogosult szervezet által benyújtott, a támogatt mogatás s igénybev nybevételének feltétel telét t képezk pező,, tervezett támogatt mogatással érintett sportfejlesztési si programot jóváhagyjaj hagyja, és s amely tartalmazza a támogatt mogatást (juttatást) nyújt jtó köztartozásmentes adózó megnevezését, székhely khelyét, adósz számát, a kedvezményre jogosító támogatás s (juttatás) összegét, valamint a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet önálló pénzforgalmi száml mlájának számát - jogcímenk menkéntnt -,, amelyre a támogatt mogató a sportigazgatási si szerv vagy a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége által kiáll llított támogatt mogatási igazolásban szereplő támogatási összeget vagy annak egy részr szét t a támogatt mogatási igazolás s kézhezvk zhezvételét követően en teljesíti. ti.

15 [Támogat mogatási igazolás s a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha] h) a látvl tvány-csapatsportban működőm hivatásos vagy amatőr r sportszervezet a támogatási igazolási kérelem k benyújt jtásának időpontj pontjában - az (5a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - legalább 2 éve működikm és: ha) az országos sportági szakszövets vetség g országos hivatásos, amatőr r vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág g versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánp npótlás s osztály egyikében - diák k sportegyesület feladatait ellátó amatőr r sportszervezet esetén n az országos jelleggel működőm diák-,, vagy főiskolai-egyetemi sportszövets vetség által szervezett versenyeken - részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy hb) valamely felsőoktat oktatási intézm zménnyel kötött k tt együttm ttműködési megállapod llapodás s alapján biztosítja tja a felsőoktat oktatási intézm zmény keretei között k szervezett sporttevékenys kenység g ellátását azzal, hogy egy felsőoktat oktatási intézm zmény egy látvl tványsportágban csak egy sportszervezettel köthet k együttm ttműködési megállapod llapodást - kivéve, ve, ha a felsőoktat oktatási intézm zmény keretei között k több kar működikm dik,, ilyen esetben felsőoktat oktatási intézm zményi karonként nt köthetk thető egy sportszervezettel egy üttműködési megállapod llapodás -, és s a sportszervezet az országos sportági szakszövets vetség g országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr r versenyrendszerének nek (nemzeti bajnokság) valamelyik osztály lyában, vagy az országos jelleggel működőm főiskolai-egyetemi sportszövets vetség által kiírt főiskolaif iskolai-egyetemi bajnokságban részt r vesz.

16 (5a) TámogatT mogatási igazolás s a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban akkor is kiáll llítható, a) ha a támogatt mogatási igazolási kérelem k benyújt jtásának időpontj pontjában a látvl tvány- csapatsportban működőm hivatásos vagy amatőr r sportszervezet azért nem működik legalább 2 éve, mert aa) a sportegyesület versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából l gazdasági gi társast rsaságot alapít (abban tagként részt r vesz), és s az indulási jogát t erre a társast rsaságra 2 éven belül l ruházza át, ab) a sportvállalkoz llalkozás s az amatőr r versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és s az indulási jogát t a tagjaként működőm sportegyesületre 2 éven belül l ruházza át, ac) a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet 2 éven belül l megszűnt sportszervezet általános jogutódjak djaként annak indulási jogát t gyakorolja, ad) ha a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult sportszervezet az utánp npótlásnevelés terület letén n működőm sportvállalkoz llalkozásként 2 éven belül létrehozott olyan sportszervezet, amelynek a felkész szítésre sre és s a versenyeztetésre sre vonatkozó együttm ttműködési megállapod llapodása van felnőtt korosztályos versenyrendszerben (nemzeti bajnokság) részt r vevő sportvállalkoz llalkozással;

17 b) ha a támogatt mogatási igazolás s kiáll llítását t megelőző támogatási időszakban a látvl tvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr r sportszervezet az országos sportági szakszövets vetség által jóváhagyott j sportfejlesztési si programmal rendelkezik. Az a)-b) pontokban foglalt feltételek telek fennáll llását t a támogatási igazolás s kiáll llítása során n az országos sportági szakszövets vetség g vizsgálja. Amennyiben az a)-b) pontokban foglaltaknak a kérelmező nem felel meg, a támogatt mogatási igazolás kiáll llítására irányul nyuló kérelmet az országos sportági szakszövets vetség g elutasítja tja.

18 300 millió Ft-os támogatt mogatás (9) A sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme k esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége a jelenért rtékén n legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési si program e törvt rvény felhatalmazása alapján n kiadott kormányrendelet alapján n a sportpolitikáé áért felelős s miniszter és az adópolitik politikáért felelős s miniszter vélemv leményét t figyelembe véve ve hoz döntd ntést. A sportpolitikáé áért felelős s miniszter és s az adópolitik politikáért felelős s miniszter az erre irányul nyuló megkeresést stől l számított 10 napon belül közli álláspontját t a sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége vezetőjével. vel. Véleményeltérés s esetén n a sportfejlesztési si program e törvt rvény szerinti támogatt mogatására vonatkozó jóváhagyó döntést megelőzően en a sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme k esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége vezetője a sportpolitikáé áért felelős s miniszter útján a Kormány döntését t kérik ri. A sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme k esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége vezetője a Kormány döntd ntésének nek megfelelően en jóváhagyja j vagy elutasítja tja a sportfejlesztési si program e törvt rvény szerinti támogatt mogatását és s az erről l szóló döntést közli k a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezettel.

19 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 11. utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi utánpótlásfejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedõ, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási idõszakonként, a támogatás elszámolási idõszakát megelõzõen készített (több támogatási idõszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási idõszakokra lebontott), a jóváhagyást végzõ szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág utánpótlás-korú versenyzõinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzõtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggõ költségek, kiadások, az alábbiak szerint:

20 Elszámolhat molható költségek és s kiadások a) az edzésen, versenyen, mérkõzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg, b) a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítõk, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai mérésekre, vizsgálatokra fordított összeg, c) a versenyre, mérkõzésre, továbbá az edzésre, edzõtáborba való személyszállítás költsége,

21 Elszámolhat molható költségek és s kiadások d) a verseny, mérkõzésnevezési költsége, e) a rendezéssel ideértve a verseny, mérkõzés biztonságos megrendezésével összefüggõ, a mentéssel, a sportesemény rendjének biztosításával, továbbáa bírók, játékvezetõk, szövetségi ellenõrök, versenyfelügyelõkküldésével és rendelkezésre állásával, utánpótláskorúsportszakemberek (játékvezetõk, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek, f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja, g) sportlétesítmény, sportpálya igazolt használat alapján számított bérleti díja, h) a felkészítéssel, edzõtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés költsége, i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányulósportfejlesztési program megvalósításában részt vevõ sportszakemberek személyi jellegû ráfordításának költsége, j) a verseny, mérkõzés megrendezéséhez, edzés, edzõtábormegtartásához szükséges sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggõ gépjármû kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár bérleti díja;

22 Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási idõszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint a támogatási igazolás kiállításának feltételét képezõ sportfejlesztési program elõkészítésével, a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint

23 a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülõ közremûködõi költségek támogatására is fordítható. A közremûködõi költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végz õ szervezethez történõ benyújtása során azt elõzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végzõ szervezet azt jóváhagyja. A közremûködõi költségek teljes körû támogatásának további feltétele, hogy a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás és a jogszerûen felhasznált támogatás kiadásai tekintetében legalább 75%-ban megvalósuljon. Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósulása a 75%-ot nem éri el, közremûködõi díjként a jogszerûen felhasznált támogatás 2%-a számolható el.

24 A támogatás igénybevételének feltétele a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás támogatási idõszakonként számított teljes összegének 1%-át a sportpolitikáért felelõs minisztérium ellenõrzõ szervezet által közzétett elõirányzat felhasználási keretszámlájára befizesse. A befizetett összeget az ellenõrzõ szervezet által a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani.

25 A támogatási igazolás kiállításának elõzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját több támogatási idõszakra szólósportfejlesztési program esetén támogatási idõszakokra lebontva, annak tervezett megvalósítását megelõzõen a jóváhagyást végzõ szervezet részére jóváhagyás céljából a tárgyév március 1. és április 30. közötti idõszakban benyújtsa. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányulókérelem jóváhagyást végzõ szervezet részére történõ benyújtásának jogvesztõ határideje a tárgyév április 30-a.

26 A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha d) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy a kérelem benyújtásával egyidejûlega támogató igazolást nyújt be arról, arról, hogy a kérelemben szereplõ támogató az adózás rendjérõl szóló2003. évi XCII. Törvény pontja szerint a kérelem idõpontjában köztartozásmentes adózónak minõsül, és da) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy db) a támogató szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

27 A versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása az országos sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül a szakszövetségen keresztül is történhet. Ilyen esetben a szakszövetség készíti el és nyújtja be a sportfejlesztési programot jóváhagyásra és kérelmezi a támogatási igazolás kiállítását. A díjcsökkentés nem minõsültovábbadott támogatásnak.

28 Amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.

29 A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a jóváhagyószervezet által kiállított támogatási igazolásban meghatározottak szerinti jogcímre, az abban meghatározott mértékben használhatja fel. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási idõszakban felhasználásra kerüljön.

30 Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet köteles záradékolni, vagy a 9. (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végsõ kedvezményezettjével záradékoltatni. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt a jóváhagyást végzõ szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.

31 Amennyiben a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenõrzõ szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérõ, de legfeljebb 50 millió forint értékû felelõsségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási idõszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendõ adatok körét tartalmazó, az ellenõrzõ szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

32 Adatszolgáltatási kötelezettség 15/B. (1) A jóváhagyást végzõ szervezetek a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. szerinti meghozatalát követõen, de legkésõbb a tárgyév július 15-éig adatot szolgáltatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken igénybe vehet õ támogatás teljes értékérõl. (2) A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az ellenõrzõ szervezet minden hónap 15. napjáig adatokat szolgáltatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a tárgyhót megelõzõ hónapban a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott támogatási igazolásokról.

33 E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) megállapított a) 2. (1) bekezdés 11. pontját, 2. (6) és (6a) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben, b) 9. (10) bekezdését és 11. (5) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ, es támogatási idõszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során is alkalmazni kell.

34 2012. évi XLIX. törvt rvény - a fordított adózós s mg-i i szektorra törtt rténő kiterjesztéséről Hatályos: július j 1. napjára esik, vagy azt követi k június j 30-ig (1) bekezdése a következk vetkező i) ponttal egész szül l ki: (Az adót t a termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybevev nybevevője fizeti:) "i) a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése se esetében." (2) Az Áfa tv a a következk vetkező (8) bekezdéssel egész szül ki: "(8) Az (1) bekezdés s i) pontja nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogáll llású,, mezőgazdas gazdasági gi tevékenys kenységet folytató adóalanynak alanynak e tevékenys kenysége körébe k tartozó termékért rtékesítésére és s termékbeszerz kbeszerzésére." re."

35 Az adózás s rendjéről l szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Adóbevall bevallás alcíme a következk vetkező 31/A. -sal egész szül l ki: "31/A. (1) Az általános forgalmi adó alanya az adómeg megállapítási időszakr szakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában ban nyilatkozik az adómeg megállapítási időszakban teljesített, tett, az általános forgalmi adóról l szóló évi CXXVII. törvt rvény (e alkalmazásában a továbbiakban: Áfa tv.) 142. (1) bekezdés s i) pontja alá tartozó termékért rtékesítése se tekintetében a vevő adósz számáról, a termékért rtékesítés s teljesítésének a napjáról, valamint - az Áfa tv. 6/A. számú melléklet kletében meghatározott vámtarifaszv mtarifaszám m szerinti bontásban - az értékesített termék k kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapj alapjáról. l. (2) Az általános forgalmi adó alanya az adómeg megállapítási időszakr szakról l benyújtott általános forgalmi adó bevallásában ban azon, az Áfa tv (1) bekezdés s i) pontja alá tartozó termékbeszerz kbeszerzései sei tekintetében, amelyek után n termékbeszerz kbeszerzőként az adott adómeg megállapítási időszakban adófizet fizetési kötelezettsk telezettsége keletkezett, nyilatkozik a termékért rtékesítő adósz számáról, a termékért rtékesítés s teljesítésének a napjáról, valamint - az Áfa tv. 6/A. számú melléklet kletében meghatározott vámtarifaszv mtarifaszám m szerinti bontásban - a beszerzett termék k kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és s ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapj alapjáról. l.

36 A 142. (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sors zám Megnevezés Kukorica Búza és kétszeres Árpa Rozs Zab Triticale Napraforgó-mag, törve is Repce- vagy olajrepcemag, törve is Szójabab, törve is Vtsz

37 2012. évi LVI. törvt rvény a távkt vközlési adóról és s módosm dosításasa 1. távközlési szolgáltat ltatás: Magyarország g terület letén n lévől az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti elektronikus hírkh rközlő hálózaton nyújtott, az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti nyilvánosan nosan elérhet rhető telefonszolgáltat ltatás s (ideértve az üzenet küldk ldését t lehetővé tevő szolgáltat ltatást is); 2. előfizet fizető: a távkt vközlési szolgáltat ltatás s igénybev nybevételére kötött k tt szerződésben sben előfizet fizetőként megjelölt lt természetes személy, jogi személy, jogi személyis lyiség g nélkn lküli li gazdasági gi társast rsaság g vagy egyéb szervezet, függetlenf ggetlenül l attól, hogy a távkt vközlési szolgáltat ltatás s ellenért rtékét t a szolgáltat ltató számára előre vagy utólag fizeti; 3. szolgáltat ltató: Magyarországon gon távkt vközlési szolgáltat ltatás s nyújt jtására jogosult természetes személy, jogi személy, jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdasági gi társast rsaság g vagy egyéb b szervezet; 4. üzenet: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti SMS, MMS; 5. hívás: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti hívás; h 6. hívószám: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti bármely b azonosító,, amelyről l az előfizet fizető hívást kezdeményezhet; 7. segélyh lyhívás: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti segélyh lyhívás, tovább bbá az európai harmonizált segélyh lyhívószámra ( , , ) indított hívás; h 8. adománygy nygyűjtő szám: az elektronikus hírkh rközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási si tervéről szóló rendelet szerinti adománygy nygyűjtő szám; 9. teszthívás, s, teszt-sms: a szolgáltat ltató által - kizárólag a szolgáltat ltató elektronikus hírkh rközlő hálózata működésének ellenőrz rzését t szolgáló hívószámra - indított hívás, h küldk ldött üzenet.

38 Adóalap Az adó alapja a szolgáltat ltató előfizet fizetőjének előfizet fizetéséhez, előfizet fizetés s hiány nyában a szolgáltat ltatóhoz tartozó hívószámról a) indított hívások h időtartama; b) küldött üzenetek - szolgáltat ltatóval kötött k tt szerződés s szerint számított - száma.

39 Adómért rték, adóö óösszeg (1) Az adó mértéke a) a 4. a) pontja szerinti adóalap alap esetén n hívásonkh sonként nt 2 forint/megkezdett perc, b) a 4. b) pontja szerinti adóalap alap esetén n 2 forint/darab. (2)3 A hívószh számról l indított hívások, h küldk ldött üzenetek utáni adó összege nem lehet több, t mint: a) magánszem nszemély előfizet fizető előfizet fizetéséhez tartozó hívószám esetén n évben 400 Ft/hó/h /hívószám, január r 1-jétől Ft/hó/h /hívószám, b) nem magánszem nszemély előfizet fizető előfizet fizetéséhez és s a szolgáltat ltatóhoz tartozó hívószám m esetén n évben 1400 Ft/hó/h /hívószám, január r 1-jétől 1 l 2500 Ft/hó/h /hívószám.

40 Adómentess mentesség Mentes az adó alól: l: a) a segélyh lyhívás, b) adománygy nygyűjtő szám m hívása, h c) üzenetküldés s adománygy nygyűjtő számra, d) a teszthívás, s, teszt-sms, e) magánszem nszemély előfizet fizető hívószámáról l indított hívások időtartam tartamából l havonta 10 megkezdett perc.

41 Az adó megállap llapítása Szolgáltat ltató az adót t havonta a hívást, h üzenetküldést követk vető második hónap h 20. napjáig állapítja meg, az állami adóhat hatóság által rendszeresített nyomtatványon nyon bevallja és megfizeti. Ez a törvt rvény július j 1-jén 1 n lép l p hatályba.

42 2012. évi LXIX. törvt rvény az adózást érintő egyes törvt rvények módosm dosításáról 1. Az illetékekr kekről l szóló évi XCIII. törvt rvény módosításasa 2. A szerencsejáték k szervezéséről l szóló évi XXXIV. törvt rvény módosm dosításasa 3. A csődelj deljárásról és s a felszámol molási eljárásr sról l szóló évi XLIX. törvt rvény módosm dosításasa 4. A személyi jövedelemadj vedelemadóról l szóló évi CXVII. törvény módosm dosításasa

43 5. A társast rsasági adóról és s az osztalékad kadóról l szóló évi LXXXI. törvt rvény módosm dosítása sa 6. A hitelintézetekr zetekről és s a pénzp nzügyi vállalkozásokról l szóló évi CXII. törvt rvény módosítása sa 7. A társadalombiztost rsadalombiztosítás s ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat ltatások fedezetéről l szóló évi LXXX. törvt rvény módosm dosítása sa

44 8. A regisztráci ciós s adóról l szóló évi CX. törvény módosm dosítása sa 9. A jövedj vedéki adóról és s a jövedj vedéki termékek forgalmazásának különös k s szabályair lyairól l szóló évi CXXVII. törvt rvény módosm dosítása sa 10. Az adózás s rendjéről l szóló évi XCII. törvény módosm dosítása sa 11. A közössk sségi vámjog v végrehajtv grehajtásáról l szóló évi CXXVI. törvt rvény módosm dosítása sa

45 12. Az autóbusszal végzett v menetrend szerinti személysz lyszállításról l szóló évi XXXIII. törvt rvény módosítása sa 13. A cégnyilvc gnyilvánosságról, a bírósági b cégeljc geljárásról és s a végelszámolásról l szóló évi V. törvt rvény módosm dosítása sa 14. A biztonságos és s gazdaságos gos gyógyszer gyszer és gyógy gyászatisegédeszköz-ellátás,, valamint a gyógyszerforgalmaz gyszerforgalmazás általános szabályair lyairól l szóló évi XCVIII. törvt rvény módosm dosítása sa

46 15. Az államháztartás s egyensúly lyát t javító különadóról és s járadj radékról l szóló évi LIX. törvény módosm dosítása sa 16. Az általános forgalmi adóról l szóló évi CXXVII. törvt rvény módosm dosítása sa 24. A személysz lyszállítási szolgáltat ltatásokról l szóló évi XLI. törvt rvény módosm dosítása sa

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. (1) Az illetékekről szóló 1990.

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Pályázatírást megelőző tevékenység (ingatlanhoz kapcsolódó szerződések tulajdonviszonyok...) (Klub feladata) Bejárás Árajánlat elkészítése Pályázatírás, benyújtás,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 1. oldal igazolás kiáll

Magyar joganyagok - 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 1. oldal igazolás kiáll Magyar joganyagok - 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 1. oldal igazolás kiáll 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

T/7031. számú. törvényjavaslat. a távközlési adóról

T/7031. számú. törvényjavaslat. a távközlési adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7031. számú törvényjavaslat a távközlési adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a távközlési adóról A társadalmi

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás 1 / 7 2011.07.04. 13:37 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2011. augusztus 10.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2011. augusztus 10. A sport támogatását segítő adókedvezmények Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2011. augusztus 10. Jogszabályi háttér A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Iktatószám: ki/jh01-2327/2013 Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Budapest Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Iktatószám: ki/jh01-5785/2014 VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-5785/2014 Székesfehérvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

2011. 2011. vedelemadó. Minimálb. lbér r 2011. 73.500,- 78.000,- 89.500,- 94.000,- Talán 2012-től 92.000,- és 108.000,- Ft lesz, de majd kiderül

2011. 2011. vedelemadó. Minimálb. lbér r 2011. 73.500,- 78.000,- 89.500,- 94.000,- Talán 2012-től 92.000,- és 108.000,- Ft lesz, de majd kiderül Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Mérlegképes könyvelk nyvelők k kötelezk telező továbbk bbképzése 2011. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló,, adószak szakértő Személy jövedelemadj

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Iktatószám: ki/jh01-3822/2013 Romhány Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

1 / 14 2013.10.15. 11:43 1 Ügyiratszám : 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várda Sport Egyesület Kisvárda 2 Gazdálkodási formakód: A kérelmező jogállása

Részletesebben

és adatfeldolgozó rendszer

és adatfeldolgozó rendszer Közös s adatbázis és adatfeldolgozó rendszer 2009. május m 7. Édes Marianna KSH VállalkozV llalkozás-statisztikai statisztikai főosztály Vázlat Előzm zmények SBS adat-el előállítás Nemzeti száml mlák A

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: 2012/2013 II. negyedéves előrehaladási jelentés 1 Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Iktatószám: ki/jh01-7314/2014 Községi Sportkör Nógrádsáp Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014 Nógrádsáp Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Hunyadi u. 7./II E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

A szakképz. jtható 2009.

A szakképz. jtható 2009. A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a 2009. évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009. Módosítások sok 2009. július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Iktatószám: ki/jh01-5780/2014 POMÁZ VÁROSI ICO SPORTEGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Szentendre Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Iktatószám: ki/jh01-5409/2014 Goldball 94 Football Club Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000 Iktatószám: ki/jh01-5489/2014 Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014 Kecskemét Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csabay Géza krt. 1/a. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Iktatószám: ki/jh01-6492/2014 Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Bicske Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A Kormány 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Iktatószám: ki/jh01-6048/2014 Fővárosi Vízművek Sport Kör Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Iktatószám: ki/jh01-5698/2014 Környei Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Környe Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Iktatószám: ki/jh01-5122/2014 Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014 Baja Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kocsis Pál utca 1/D. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben