Készítette: Szücs Imre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Szücs Imre"

Átírás

1 2012. Évközi adóváltoz ltozások

2 Törvényi hivatkozások évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa évi XLIX. törvt rvény - a fordított adózós s mg-i szektorra törtt rténő kiterjesztéséről évi LVI. törvt rvény a távkt vközlési adóról és módosításasa évi LXIX. törvt rvény az adózást érintő egyes törvények módosm dosításáról évi XCVII. törvt rvény a személyi jövedelemadj vedelemadó törvény módosm dosításáról

3 Részletesen * a évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król - az adómentess mentesség g bővülése b orvosi tevékenys kenységhez kapcsolódóan, an, - a telek fogalma * a XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa - a látvl tvány-csapatsport támogatt mogatásokhoz kapcsolódó igazolás kiadás s rendje, fogalom pontosítások, sok, * a évi XLIX. törvt rvény - a fordított adózós s mg-i szektorra törtt rténő kiterjesztéséről * a évi LVI. törvt rvény a távkt vközlési adóról és módosításasa

4 * a évi LXIX. törvt rvény az adózást érintő egyes törvények módosm dosításáról - az illeték k törvt rvény az illetékmentess kmentességet (örökl( klés, ajánd ndékozás, vagyonátruh truházás) érintő módosítások, sok, pontosítások, sok, - a személyi jövedelemadj vedelemadó törvény a magánszem nszemély nyilatkozatának nak tartalma, a lakásc scélú támogatás s fogalma, egyes tevékenys kenységekhez kapcsolódó adómentess mentességek, - a társast rsasági adó törvény fogalom pontosítások, sok, további módosító rendelkezések, - társadalombiztosítási si járulj rulék k törvt rvény az egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék k fizetés, - a regisztráci ciós s adó törvény a környezetvk rnyezetvédelmi osztályba sorolás, s, a vámhatv mhatósági igazolás s kiáll llításának feltételei, telei,

5 - a jövedj vedéki adó törvény változása - az adóelj eljárási törvt rvény a készpk szpénzszolgáltatás s feltételrendszere, telrendszere, összegszerűsége, ge, az e jogcímen kiszabható mulasztási si bírsb rság g alapja, mértm rtéke, egyéb b pontosító rendelkezések, - az általános forgalmi adó törvény a számla adattartalma, hatályba léptető rendelkezések, a 2 MFt adó összeget elérő vagy meghaladó adóbevall bevalláshoz kapcsolódó nyilatkozattételi teli kötelezettsk telezettség g tartalma és s hatályba lépése, - a szakképz pzési hozzájárul rulásról és s a képzk pzés s fejlesztésének támogatásáról l szóló törvény éves bevallási időpont változv ltozása, - a szociális hozzájárul rulási adókedvezm kedvezmény a megváltozott munkaképess pességű vállalkozók k után * a évi XCVII. törvt rvény a személyi jövedelemadj vedelemadó törvény módosításáról az iskolakezdési si támogatt mogatás s fogalma

6 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 1. A helyi adókr król l szóló évi C. törvt rvény (a továbbiakban: Htv.) 13. -a a következk vetkező b) ponttal egész szül l ki: [Mentes az adó alól:] l:] b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenys kenységről szóló törvény szerinti háziorvos h által nyújtott egészs szségügyi gyi ellátás s céljc ljára szolgáló helyiség

7 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 16. telek: az épülettel be nem épített földterf ldterület, let, ide nem értve az ingatlan-nyilv nyilvántartásban művelm velési ág szerint aranykorona-ért rtékkel nyilvántartott ntartott és ténylegesen mezőgazdas gazdasági gi művelm velés s alatt álló belterületi leti telket, a külterk lterületi leti termőföldet, valamint az ingatlan- nyilvántart ntartás s szerint tanyaként nt nyilvántartott ntartott ingatlanhoz tartozó földterületet, letet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdas gazdasági gi művelm velés s alatt áll, tovább bbá a közút k t terület letét, t, a vasúti pályp lyát, a vasúti pálya p tartozékai által lefedett földterf ldterületet, letet, a temetőkr kről és s a temetkezésr sről l szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet; letet;

8 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 3. E törvt rvény május m 15. napján n lép l hatályba.

9 2012. XXXIII. TörvT rvény TAO törvt rvény módosításasa a látvl tvány-csapatsport támogatt mogatásokhoz kapcsolódó igazolás s kiadás s rendje, fogalom pontosítások sok

10 [Látv tvány-csapatsport támogatt mogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatt mogatást (juttatást): b) a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet - ideértve a sportról l szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövets vetség tagjaként működőm sportiskolát t is - részére] bb) a versenyeztetéssel ssel összefüggő költségek támogatt mogatására,

11 [Látv tvány-csapatsport támogatt mogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatt mogatást (juttatást): d) a látvl tvány-csapatsport fejlesztése se érdekében létrejl trejött tt közhasznú alapítv tvány részr szére] df) versenyeztetéssel ssel összefüggő költségek támogatására. ra.

12 Pontosítás: s: (2) Az adózó a (3) bekezdés s szerint a részr szére kiáll llított támogatási igazolásban szereplő összegig - döntése szerint - a támogatt mogatás s (juttatás) adóé óéve és s az azt követk vető három adóé óév v adójából - feltéve, hogy a támogatt mogatási igazolás s kiáll llításakor az adózónak nincs lejárt köztartozása - adókedvezm kedvezményt vehet igénybe, függetlenül l attól, hogy e támogatt mogatással nem növeli n adózás s előtti eredmény nyét az adóalap alap megállap llapításakor. sakor.

13 Az adókedvezm kedvezmény a látvl tvány-csapatsport támogatását t biztosító támogatási igazolás s alapján vehető igénybe. A támogatt mogatási igazolást a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelmk relmére a sportigazgatási si szerv, a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelmk relmére pedig a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége azt követk vetően en állítja ki,, hogy

14 hogy a látvl tvány-csapatsport támogatt mogatásának igénybev nybevételére jogosult szervezet által benyújtott, a támogatt mogatás s igénybev nybevételének feltétel telét t képezk pező,, tervezett támogatt mogatással érintett sportfejlesztési si programot jóváhagyjaj hagyja, és s amely tartalmazza a támogatt mogatást (juttatást) nyújt jtó köztartozásmentes adózó megnevezését, székhely khelyét, adósz számát, a kedvezményre jogosító támogatás s (juttatás) összegét, valamint a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet önálló pénzforgalmi száml mlájának számát - jogcímenk menkéntnt -,, amelyre a támogatt mogató a sportigazgatási si szerv vagy a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége által kiáll llított támogatt mogatási igazolásban szereplő támogatási összeget vagy annak egy részr szét t a támogatt mogatási igazolás s kézhezvk zhezvételét követően en teljesíti. ti.

15 [Támogat mogatási igazolás s a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha] h) a látvl tvány-csapatsportban működőm hivatásos vagy amatőr r sportszervezet a támogatási igazolási kérelem k benyújt jtásának időpontj pontjában - az (5a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - legalább 2 éve működikm és: ha) az országos sportági szakszövets vetség g országos hivatásos, amatőr r vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág g versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánp npótlás s osztály egyikében - diák k sportegyesület feladatait ellátó amatőr r sportszervezet esetén n az országos jelleggel működőm diák-,, vagy főiskolai-egyetemi sportszövets vetség által szervezett versenyeken - részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy hb) valamely felsőoktat oktatási intézm zménnyel kötött k tt együttm ttműködési megállapod llapodás s alapján biztosítja tja a felsőoktat oktatási intézm zmény keretei között k szervezett sporttevékenys kenység g ellátását azzal, hogy egy felsőoktat oktatási intézm zmény egy látvl tványsportágban csak egy sportszervezettel köthet k együttm ttműködési megállapod llapodást - kivéve, ve, ha a felsőoktat oktatási intézm zmény keretei között k több kar működikm dik,, ilyen esetben felsőoktat oktatási intézm zményi karonként nt köthetk thető egy sportszervezettel egy üttműködési megállapod llapodás -, és s a sportszervezet az országos sportági szakszövets vetség g országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr r versenyrendszerének nek (nemzeti bajnokság) valamelyik osztály lyában, vagy az országos jelleggel működőm főiskolai-egyetemi sportszövets vetség által kiírt főiskolaif iskolai-egyetemi bajnokságban részt r vesz.

16 (5a) TámogatT mogatási igazolás s a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban akkor is kiáll llítható, a) ha a támogatt mogatási igazolási kérelem k benyújt jtásának időpontj pontjában a látvl tvány- csapatsportban működőm hivatásos vagy amatőr r sportszervezet azért nem működik legalább 2 éve, mert aa) a sportegyesület versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából l gazdasági gi társast rsaságot alapít (abban tagként részt r vesz), és s az indulási jogát t erre a társast rsaságra 2 éven belül l ruházza át, ab) a sportvállalkoz llalkozás s az amatőr r versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és s az indulási jogát t a tagjaként működőm sportegyesületre 2 éven belül l ruházza át, ac) a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet 2 éven belül l megszűnt sportszervezet általános jogutódjak djaként annak indulási jogát t gyakorolja, ad) ha a támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult sportszervezet az utánp npótlásnevelés terület letén n működőm sportvállalkoz llalkozásként 2 éven belül létrehozott olyan sportszervezet, amelynek a felkész szítésre sre és s a versenyeztetésre sre vonatkozó együttm ttműködési megállapod llapodása van felnőtt korosztályos versenyrendszerben (nemzeti bajnokság) részt r vevő sportvállalkoz llalkozással;

17 b) ha a támogatt mogatási igazolás s kiáll llítását t megelőző támogatási időszakban a látvl tvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr r sportszervezet az országos sportági szakszövets vetség által jóváhagyott j sportfejlesztési si programmal rendelkezik. Az a)-b) pontokban foglalt feltételek telek fennáll llását t a támogatási igazolás s kiáll llítása során n az országos sportági szakszövets vetség g vizsgálja. Amennyiben az a)-b) pontokban foglaltaknak a kérelmező nem felel meg, a támogatt mogatási igazolás kiáll llítására irányul nyuló kérelmet az országos sportági szakszövets vetség g elutasítja tja.

18 300 millió Ft-os támogatt mogatás (9) A sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme k esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége a jelenért rtékén n legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési si program e törvt rvény felhatalmazása alapján n kiadott kormányrendelet alapján n a sportpolitikáé áért felelős s miniszter és az adópolitik politikáért felelős s miniszter vélemv leményét t figyelembe véve ve hoz döntd ntést. A sportpolitikáé áért felelős s miniszter és s az adópolitik politikáért felelős s miniszter az erre irányul nyuló megkeresést stől l számított 10 napon belül közli álláspontját t a sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége vezetőjével. vel. Véleményeltérés s esetén n a sportfejlesztési si program e törvt rvény szerinti támogatt mogatására vonatkozó jóváhagyó döntést megelőzően en a sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás s igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme k esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége vezetője a sportpolitikáé áért felelős s miniszter útján a Kormány döntését t kérik ri. A sportigazgatási si szerv vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezet kérelme k esetén - a látvl tvány-csapatsport országos sportági szakszövets vetsége vezetője a Kormány döntd ntésének nek megfelelően en jóváhagyja j vagy elutasítja tja a sportfejlesztési si program e törvt rvény szerinti támogatt mogatását és s az erről l szóló döntést közli k a támogatt mogatás igénybev nybevételére jogosult szervezettel.

19 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 11. utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi utánpótlásfejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedõ, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási idõszakonként, a támogatás elszámolási idõszakát megelõzõen készített (több támogatási idõszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási idõszakokra lebontott), a jóváhagyást végzõ szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág utánpótlás-korú versenyzõinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzõtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggõ költségek, kiadások, az alábbiak szerint:

20 Elszámolhat molható költségek és s kiadások a) az edzésen, versenyen, mérkõzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg, b) a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítõk, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai mérésekre, vizsgálatokra fordított összeg, c) a versenyre, mérkõzésre, továbbá az edzésre, edzõtáborba való személyszállítás költsége,

21 Elszámolhat molható költségek és s kiadások d) a verseny, mérkõzésnevezési költsége, e) a rendezéssel ideértve a verseny, mérkõzés biztonságos megrendezésével összefüggõ, a mentéssel, a sportesemény rendjének biztosításával, továbbáa bírók, játékvezetõk, szövetségi ellenõrök, versenyfelügyelõkküldésével és rendelkezésre állásával, utánpótláskorúsportszakemberek (játékvezetõk, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek, f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja, g) sportlétesítmény, sportpálya igazolt használat alapján számított bérleti díja, h) a felkészítéssel, edzõtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés költsége, i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányulósportfejlesztési program megvalósításában részt vevõ sportszakemberek személyi jellegû ráfordításának költsége, j) a verseny, mérkõzés megrendezéséhez, edzés, edzõtábormegtartásához szükséges sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggõ gépjármû kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár bérleti díja;

22 Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási idõszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint a támogatási igazolás kiállításának feltételét képezõ sportfejlesztési program elõkészítésével, a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint

23 a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülõ közremûködõi költségek támogatására is fordítható. A közremûködõi költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végz õ szervezethez történõ benyújtása során azt elõzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végzõ szervezet azt jóváhagyja. A közremûködõi költségek teljes körû támogatásának további feltétele, hogy a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás és a jogszerûen felhasznált támogatás kiadásai tekintetében legalább 75%-ban megvalósuljon. Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósulása a 75%-ot nem éri el, közremûködõi díjként a jogszerûen felhasznált támogatás 2%-a számolható el.

24 A támogatás igénybevételének feltétele a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás támogatási idõszakonként számított teljes összegének 1%-át a sportpolitikáért felelõs minisztérium ellenõrzõ szervezet által közzétett elõirányzat felhasználási keretszámlájára befizesse. A befizetett összeget az ellenõrzõ szervezet által a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani.

25 A támogatási igazolás kiállításának elõzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját több támogatási idõszakra szólósportfejlesztési program esetén támogatási idõszakokra lebontva, annak tervezett megvalósítását megelõzõen a jóváhagyást végzõ szervezet részére jóváhagyás céljából a tárgyév március 1. és április 30. közötti idõszakban benyújtsa. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányulókérelem jóváhagyást végzõ szervezet részére történõ benyújtásának jogvesztõ határideje a tárgyév április 30-a.

26 A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha d) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy a kérelem benyújtásával egyidejûlega támogató igazolást nyújt be arról, arról, hogy a kérelemben szereplõ támogató az adózás rendjérõl szóló2003. évi XCII. Törvény pontja szerint a kérelem idõpontjában köztartozásmentes adózónak minõsül, és da) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy db) a támogató szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

27 A versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása az országos sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül a szakszövetségen keresztül is történhet. Ilyen esetben a szakszövetség készíti el és nyújtja be a sportfejlesztési programot jóváhagyásra és kérelmezi a támogatási igazolás kiállítását. A díjcsökkentés nem minõsültovábbadott támogatásnak.

28 Amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.

29 A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a jóváhagyószervezet által kiállított támogatási igazolásban meghatározottak szerinti jogcímre, az abban meghatározott mértékben használhatja fel. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási idõszakban felhasználásra kerüljön.

30 Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet köteles záradékolni, vagy a 9. (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végsõ kedvezményezettjével záradékoltatni. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt a jóváhagyást végzõ szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.

31 Amennyiben a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenõrzõ szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérõ, de legfeljebb 50 millió forint értékû felelõsségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási idõszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendõ adatok körét tartalmazó, az ellenõrzõ szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

32 Adatszolgáltatási kötelezettség 15/B. (1) A jóváhagyást végzõ szervezetek a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. szerinti meghozatalát követõen, de legkésõbb a tárgyév július 15-éig adatot szolgáltatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken igénybe vehet õ támogatás teljes értékérõl. (2) A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az ellenõrzõ szervezet minden hónap 15. napjáig adatokat szolgáltatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a tárgyhót megelõzõ hónapban a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott támogatási igazolásokról.

33 E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) megállapított a) 2. (1) bekezdés 11. pontját, 2. (6) és (6a) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben, b) 9. (10) bekezdését és 11. (5) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ, es támogatási idõszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során is alkalmazni kell.

34 2012. évi XLIX. törvt rvény - a fordított adózós s mg-i i szektorra törtt rténő kiterjesztéséről Hatályos: július j 1. napjára esik, vagy azt követi k június j 30-ig (1) bekezdése a következk vetkező i) ponttal egész szül l ki: (Az adót t a termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybevev nybevevője fizeti:) "i) a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése se esetében." (2) Az Áfa tv a a következk vetkező (8) bekezdéssel egész szül ki: "(8) Az (1) bekezdés s i) pontja nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogáll llású,, mezőgazdas gazdasági gi tevékenys kenységet folytató adóalanynak alanynak e tevékenys kenysége körébe k tartozó termékért rtékesítésére és s termékbeszerz kbeszerzésére." re."

35 Az adózás s rendjéről l szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Adóbevall bevallás alcíme a következk vetkező 31/A. -sal egész szül l ki: "31/A. (1) Az általános forgalmi adó alanya az adómeg megállapítási időszakr szakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában ban nyilatkozik az adómeg megállapítási időszakban teljesített, tett, az általános forgalmi adóról l szóló évi CXXVII. törvt rvény (e alkalmazásában a továbbiakban: Áfa tv.) 142. (1) bekezdés s i) pontja alá tartozó termékért rtékesítése se tekintetében a vevő adósz számáról, a termékért rtékesítés s teljesítésének a napjáról, valamint - az Áfa tv. 6/A. számú melléklet kletében meghatározott vámtarifaszv mtarifaszám m szerinti bontásban - az értékesített termék k kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapj alapjáról. l. (2) Az általános forgalmi adó alanya az adómeg megállapítási időszakr szakról l benyújtott általános forgalmi adó bevallásában ban azon, az Áfa tv (1) bekezdés s i) pontja alá tartozó termékbeszerz kbeszerzései sei tekintetében, amelyek után n termékbeszerz kbeszerzőként az adott adómeg megállapítási időszakban adófizet fizetési kötelezettsk telezettsége keletkezett, nyilatkozik a termékért rtékesítő adósz számáról, a termékért rtékesítés s teljesítésének a napjáról, valamint - az Áfa tv. 6/A. számú melléklet kletében meghatározott vámtarifaszv mtarifaszám m szerinti bontásban - a beszerzett termék k kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és s ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapj alapjáról. l.

36 A 142. (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sors zám Megnevezés Kukorica Búza és kétszeres Árpa Rozs Zab Triticale Napraforgó-mag, törve is Repce- vagy olajrepcemag, törve is Szójabab, törve is Vtsz

37 2012. évi LVI. törvt rvény a távkt vközlési adóról és s módosm dosításasa 1. távközlési szolgáltat ltatás: Magyarország g terület letén n lévől az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti elektronikus hírkh rközlő hálózaton nyújtott, az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti nyilvánosan nosan elérhet rhető telefonszolgáltat ltatás s (ideértve az üzenet küldk ldését t lehetővé tevő szolgáltat ltatást is); 2. előfizet fizető: a távkt vközlési szolgáltat ltatás s igénybev nybevételére kötött k tt szerződésben sben előfizet fizetőként megjelölt lt természetes személy, jogi személy, jogi személyis lyiség g nélkn lküli li gazdasági gi társast rsaság g vagy egyéb szervezet, függetlenf ggetlenül l attól, hogy a távkt vközlési szolgáltat ltatás s ellenért rtékét t a szolgáltat ltató számára előre vagy utólag fizeti; 3. szolgáltat ltató: Magyarországon gon távkt vközlési szolgáltat ltatás s nyújt jtására jogosult természetes személy, jogi személy, jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdasági gi társast rsaság g vagy egyéb b szervezet; 4. üzenet: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti SMS, MMS; 5. hívás: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti hívás; h 6. hívószám: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti bármely b azonosító,, amelyről l az előfizet fizető hívást kezdeményezhet; 7. segélyh lyhívás: az elektronikus hírkh rközlésről l szóló törvény szerinti segélyh lyhívás, tovább bbá az európai harmonizált segélyh lyhívószámra ( , , ) indított hívás; h 8. adománygy nygyűjtő szám: az elektronikus hírkh rközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási si tervéről szóló rendelet szerinti adománygy nygyűjtő szám; 9. teszthívás, s, teszt-sms: a szolgáltat ltató által - kizárólag a szolgáltat ltató elektronikus hírkh rközlő hálózata működésének ellenőrz rzését t szolgáló hívószámra - indított hívás, h küldk ldött üzenet.

38 Adóalap Az adó alapja a szolgáltat ltató előfizet fizetőjének előfizet fizetéséhez, előfizet fizetés s hiány nyában a szolgáltat ltatóhoz tartozó hívószámról a) indított hívások h időtartama; b) küldött üzenetek - szolgáltat ltatóval kötött k tt szerződés s szerint számított - száma.

39 Adómért rték, adóö óösszeg (1) Az adó mértéke a) a 4. a) pontja szerinti adóalap alap esetén n hívásonkh sonként nt 2 forint/megkezdett perc, b) a 4. b) pontja szerinti adóalap alap esetén n 2 forint/darab. (2)3 A hívószh számról l indított hívások, h küldk ldött üzenetek utáni adó összege nem lehet több, t mint: a) magánszem nszemély előfizet fizető előfizet fizetéséhez tartozó hívószám esetén n évben 400 Ft/hó/h /hívószám, január r 1-jétől Ft/hó/h /hívószám, b) nem magánszem nszemély előfizet fizető előfizet fizetéséhez és s a szolgáltat ltatóhoz tartozó hívószám m esetén n évben 1400 Ft/hó/h /hívószám, január r 1-jétől 1 l 2500 Ft/hó/h /hívószám.

40 Adómentess mentesség Mentes az adó alól: l: a) a segélyh lyhívás, b) adománygy nygyűjtő szám m hívása, h c) üzenetküldés s adománygy nygyűjtő számra, d) a teszthívás, s, teszt-sms, e) magánszem nszemély előfizet fizető hívószámáról l indított hívások időtartam tartamából l havonta 10 megkezdett perc.

41 Az adó megállap llapítása Szolgáltat ltató az adót t havonta a hívást, h üzenetküldést követk vető második hónap h 20. napjáig állapítja meg, az állami adóhat hatóság által rendszeresített nyomtatványon nyon bevallja és megfizeti. Ez a törvt rvény július j 1-jén 1 n lép l p hatályba.

42 2012. évi LXIX. törvt rvény az adózást érintő egyes törvt rvények módosm dosításáról 1. Az illetékekr kekről l szóló évi XCIII. törvt rvény módosításasa 2. A szerencsejáték k szervezéséről l szóló évi XXXIV. törvt rvény módosm dosításasa 3. A csődelj deljárásról és s a felszámol molási eljárásr sról l szóló évi XLIX. törvt rvény módosm dosításasa 4. A személyi jövedelemadj vedelemadóról l szóló évi CXVII. törvény módosm dosításasa

43 5. A társast rsasági adóról és s az osztalékad kadóról l szóló évi LXXXI. törvt rvény módosm dosítása sa 6. A hitelintézetekr zetekről és s a pénzp nzügyi vállalkozásokról l szóló évi CXII. törvt rvény módosítása sa 7. A társadalombiztost rsadalombiztosítás s ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat ltatások fedezetéről l szóló évi LXXX. törvt rvény módosm dosítása sa

44 8. A regisztráci ciós s adóról l szóló évi CX. törvény módosm dosítása sa 9. A jövedj vedéki adóról és s a jövedj vedéki termékek forgalmazásának különös k s szabályair lyairól l szóló évi CXXVII. törvt rvény módosm dosítása sa 10. Az adózás s rendjéről l szóló évi XCII. törvény módosm dosítása sa 11. A közössk sségi vámjog v végrehajtv grehajtásáról l szóló évi CXXVI. törvt rvény módosm dosítása sa

45 12. Az autóbusszal végzett v menetrend szerinti személysz lyszállításról l szóló évi XXXIII. törvt rvény módosítása sa 13. A cégnyilvc gnyilvánosságról, a bírósági b cégeljc geljárásról és s a végelszámolásról l szóló évi V. törvt rvény módosm dosítása sa 14. A biztonságos és s gazdaságos gos gyógyszer gyszer és gyógy gyászatisegédeszköz-ellátás,, valamint a gyógyszerforgalmaz gyszerforgalmazás általános szabályair lyairól l szóló évi XCVIII. törvt rvény módosm dosítása sa

46 15. Az államháztartás s egyensúly lyát t javító különadóról és s járadj radékról l szóló évi LIX. törvény módosm dosítása sa 16. Az általános forgalmi adóról l szóló évi CXXVII. törvt rvény módosm dosítása sa 24. A személysz lyszállítási szolgáltat ltatásokról l szóló évi XLI. törvt rvény módosm dosítása sa

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 1. Személyi jövedelemadó 1.1. A 2012. évi LXIX. törvény alapján (hatályos 2012. 06.20.) Szja-tv. 47. -a (9) bekezdésének b) pontja A módosítás pontosítja

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL HATÁLYOS: 2012.06.20 - Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése,

Részletesebben