1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról"

Átírás

1 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező rendelkezések IV. Fejezet - A jövedelemre j és s az adókötelezetts telezettségre vonatkozó általános szabályok V. Fejezet - Az adó megállap llapítására, bevallására és s megfizetésére vonatkozó szabályok VI. Fejezet - Az összevont adóalap alap VII. Fejezet Az összevont adóalap alap adójának a meghatároz rozása VIII. Fejezet - Az összevont adó alapját csökkent kkentő kedvezmények 2

3 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 2 IX. Fejezet - Az adóel előleg leg megállap llapítása, bevallása és s megfizetése X. Fejezet - A vállalkozv llalkozói i személyi jövedelemadó,, az átalányadózás és s a tételes teles átalányadózás XI. Fejezet - A vagyonátruh truházás XII. Fejezet - Tőkejövedelmek XIII. Fejezet Természetbeni és s egyéb juttatások, engedmények nyek XIV. Fejezet Vegyes jövedelmekj XV. Fejezet Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén r megszerezhető vagyoni érték Vegyes, záróz és átmeneti rendelkezések Mellékletek 3

4 Általános informáci ciók: Törvényhozó: : Országgy ggyűlés Cél: az adóbev bevételek biztosítása sa Kötelezettség: az állampolgárok közterhekhez való hozzájárul rulásának alkotmányos kötelezettsége okán 4

5 ALAPELVEK - 1 A Magyar KöztK ztársaságban a magánszem nszemélyek a jövedelmj vedelmükből l a közterhekhez való hozzájárul rulás alkotmányos kötelezettsk telezettségének e törvt rvény rendelkezései szerint tesznek eleget, figyelemmel az adózás s rendjéről l szóló (Art.) törvt rvényben foglaltakra is. E törvt rvény céljac lja: : az arányoss nyosság és s a méltányosság g elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szüks kséges adóbev bevétel biztosítása, sa, kivételesen egyes társadalmi, t gazdasági gi célok c megvalósul sulásának előseg segítése 5

6 ALAPELVEK - 2 A magánszem nszemély minden jövedelme j adóköteles. Ettől l eltérő szabályt, az adóból l kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvt rvény alapelveinek figyelembevétel telével - csak törvt rvény állapíthat meg. A szja alapja: az adóköteles bevételb telből l megállap llapított, e törvt rvény rendelkezései szerinti levonásokkal csökkentett jövedelem j és s az adóalap alap-növelő tételek telek összege. 6

7 ALAPELVEK - 3 Adókedvezm kedvezmény annyiban alkalmazható, illetőleg leg érvényesíthető,, amennyiben az annak alapjául szolgáló szerződés, s, jogügylet, gylet, más m s hasonló cselekmény tartalma megvalósítja az eltérő szabály, az adókedvezm kedvezmény céljc lját t (támogat mogató és korlátoz tozó intézked zkedések egyben). Az alkalmazhatóságot, illetőleg leg érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Az adót - egyes kivételekkel - naptári évenként, nt, az összes jövedelem j alapján kell megállap llapítani és s megfizetni, azonban az adóbev bevételek folyamatossága érdekében adóel előleget leget kell fizetni. 7

8 ALAPELVEK - 4 Az Európai Unió tagállam llamának állampolgára által megszerzett, e törvt rvény szerinti korlátozott adókötelezetts telezettség g alá eső jövedelmet nem terheli magasabb összegű adó annál, mint amelynek fizetésére akkor lenne köteles, k ha ő,, házasth zastársa és gyermeke(i) belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek minősüln lnének. nek. Ennek feltétele tele,, hogy a magánszem nszemély által az adóé óévben adókötelezetts telezettség g alá eső összes jövedelem eléri az adóé óévben megszerzett összes jövedelmének 75 százal zalékát. Ennek igazolására az adóé óévben megszerzett összes jövedelem j megállap llapított összegét t tartalmazó okirat (így különösen bevallás, határozat) hiteles magyar nyelvű fordításáról l készk szült másolat szolgál. l. 8

9 Magánszem nszemély jövedelmej a nem önálló tevékenys kenységből származ rmazó jövedelem és s az önálló tevékenys kenységből származ rmazó jövedelem (ideértve különösen a vállalkozv llalkozói i jövedelmet j és s a vállalkozv llalkozói i osztalékalapot vagy az átalányadó alapját), valamint a nyugdíj és s más m s hasonló,, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel megszerzett jövedelem. j 9

10 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 1 A törvt rvény hatálya a magánszem nszemélyre, annak jövedelmj vedelmére, és s az e jövedelemmel j összefüggő adókötelezetts telezettségre terjed ki. Az adókötelezetts telezettség g a törvt rvényben meghatározott egyes esetekben a magánszem nszemély adókötelezetts telezettségével összefüggésben a kifizetőre is kiterjed. Az államháztartásról l szóló törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg leg a helyi önkormányzat nyzat finanszíroz rozási körébe tartozó kifizetőnek (munkáltat ltatónak) ezeket a kötelezettségeket azzal az eltéréssel kell teljesítenie, tenie, hogy ahol törvt rvény az adó vagy az adóel előleg leg levonását vagy befizetését írja elő,, ott az adó vagy az adóel előleg leg megállap llapítását t kell érteni. A magánszem nszemély az adó megállap llapítása szempontjából l e törvény rendelkezései szerint veszi figyelembe a bevételeit és s a költsk ltségeit akkor is, ha a könyvvezetk nyvvezetési kötelezettségének más m s törvt rvény rendelkezései szerint is eleget tesz. 10

11 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 2 A belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély adókötelezetts telezettsége összes bevétel telére kiterjed (teljes( körűk adókötelezetts telezettség). A külfk lföldi ldi illetőségű magánszem nszemély adókötelezetts telezettsége kizárólag a jövedelemszerzj vedelemszerzés s helye alapján n belföldr ldről származ rmazó,, vagy egyébk bként nemzetközi zi szerződés, s, viszonosság g alapján n a Magyar KöztK ztársaságban adóztathat ztatható bevétel telére terjed ki (korlátozott adókötelezetts telezettség). A nemzetközi zi szerződés s előírását t kell alkalmazni, amennyiben törvt rvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi zi szerződés s e törvt rvénytől l eltérő előírást tartalmaz. A Magyar KöztK ztársaságban adóztathat ztatható bevétel adókötelezetts telezettségének jogcímét t e törvt rvény szerint kell megállap llapítani, és s az adókötelezetts telezettségeket (ideértve a jövedelem megállap llapítását t is) ennek megfelelően en kell teljesíteni. teni. 11

12 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 3 A külfk lföldi ldi székhely khelyű jogi személy, egyéb szervezet tulajdonában (üzemeltet( zemeltetésében) lévől személyg lygépkocsi magánc ncélú használat latára, valamint a külfk lföldi ldi székhely khelyű jogi személy, egyéb b szervezet által nyújtott hitel kamata alapján n keletkező kamatkülönb nbözetre tekintettel megszerzett jövedelemmel j összefüggő, és s az egyébk bként a kifizetőt t terhelő adókötelezetts telezettségeket a magánszem nszemély a kifizetőre irányad nyadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával teljesíti. ti. Külföldi ldi jog alapján n társadalombiztost rsadalombiztosítási si ellátásnak, családt dtámogatási ellátásnak, szociális segélynek megfelelő jogcímen folyósított juttatás s adókötelezetts telezettségét a belföldi ldi jog szerint, a juttatás s jellemzői, feltételei telei alapján n hasonló juttatás adókötelezetts telezettségének megfelelően en kell meghatározni. 12

13 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 1 Belföld ld: : a Magyar KöztK ztársaság g területe, beleértve a vámszabadterv mszabadterületet is. Belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: a magyar állampolgár r (kivéve, ve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és s belföld ldön n nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántart ntartásáról l szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkod zkodási hellyel); az a természetes személy, aki a szabad mozgás és s tartózkod zkodás s jogával rendelkező személyek beutazásáról és s tartózkod zkodásáról l szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és s a három h hónapot h meghaladó tartózkod zkodáshoz való jogát t az adott naptári évben - a ki- és s beutazás s napját t is egész napnak tekintve - legalább 183 napig a Magyar Köztársaság g terület letén n gyakorolja; 13

14 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 2 Belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és s tartózkod zkodásáról l szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogáll llású,, illetve hontalan személy; tovább bbá az előző pontokban nem említett természetes személy, akinek kizárólag belföld ldön n van állandó lakóhelye; létérdekei központja k belföld, ld, ha egyáltal ltalán n nem vagy nem csak belföld ldön n rendelkezik állandó lakóhellyel; szokásos sos tartózkod zkodási helye belföld ldön n találhat lható, ha egyáltal ltalán n nem vagy nem csak belföld ldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és s létérdekei l központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek l központja k az az állam, amelyhez a magánszem nszemélyt a legszorosabb személyes, családi és s gazdasági gi kapcsolatok fűzik. 14

15 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 3 Külföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: : a belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek nem minősülő természetes személy. Jövedelemszerzés s helye: a) önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelem esetében a magánszem nszemély illetősége szerinti állam, ha azonban a magánszem nszemély az önálló tevékenys kenységet telephelye (álland( llandó bázisa) útján folytatja, akkor a telephely (az állandó bázis) fekvése szerinti állam; b) hajó,, légi l jármj rmű vagy közúti k száll llító jármű nemzetközi zi forgalomban törtt rténő üzemeltetéséből l származ rmazó jövedelem esetén - az előző alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - az üzemben tartó székhelye szerinti vagy a hajó,, a jármű nyilvántart ntartását t (a lajstromot) vezető állam; 15

16 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 4 Jövedelemszerzés s helye: c) ingatlan birtoklásából, l, használat latából és s hasznainak szedéséből, valamint az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából l (így( különösen k az ingatlan átruházásából, bérbeadásából l vagy haszonbérbe adásából) származ rmazó jövedelem esetében az ingatlan fekvése szerinti állam; d) nem önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelem esetében a tevékenys kenység-végzés s szokásos sos helyének (az állandó munkavégz gzés s helyének) fekvése szerinti állam; változó munkavégz gzési helyen végzett v tevékenys kenység esetében: da) ha a magánszem nszemély a munkáltat ltató (a munkaadó) ) belföldi ldi székhely khelyével, vagy belföldi ldi telephelyével (álland( llandó bázisával), fióktelep ktelepével, kereskedelmi képviseletk pviseletével vel áll a jövedelemszerzés s alapjául szolgáló jogviszonyban, akkor belföld; ld; db) a da) pontban nem említett esetben a belföld ldön n végzett v tevékenys kenységére arányosan számított jövedelem j tekintetében belföld; ld; dc) a db) pont rendelkezésétől l eltérően, en, az olyan jövedelem j tekintetében, amely nemzetközi zi forgalomban üzemeltetett járművön n belföld ldön n kívül k l (is) teljesített tett szolgálat lat ellenért rtéke, az az állam, amely az ilyen jövedelmet j nemzetközi zi szerződés s vagy viszonosság g alapján n adóztathatja, más m s esetben a magánszem nszemély illetősége szerinti állam; 16

17 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 5 Jövedelemszerzés s helye: e) közszolgk zszolgálati, lati, közalkalmazotti, k bírósági, b igazságügyi gyi alkalmazotti vagy ügyészségi szolgálati lati jogviszony, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati lati jogviszonya, tovább bbá az említett jogviszonyok bármelyikének megfelelő,, külfk lföldi ldi jog szerinti jogviszony alapján n megszerzett jövedelem j esetében a munkáltat ltató (a munkaadó) ) illetősége szerinti állam; f)jogi személy, egyéb b szervezet vezető tisztségvisel gviselőjeként, felügyel gyelő bizottsága tagjaként megszerzett jövedelem j esetében a jogi személy, az egyéb b szervezet székhelye szerinti állam; (vezető tisztségvisel gviselő a jogi személy, az egyéb b szervezet törvt rvényes képviseletére jogosult magánszem nszemély) 17

18 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 6 Jövedelemszerzés s helye: g) előad adói, művészeti m és s sporttevékenys kenységre, bemutatóra (kiáll llításra) tekintettel megszerzett jövedelem esetében - az a) és d) alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - a tevékenys kenység g végzv gzésének helye szerinti állam; h) a szellemi alkotáshoz fűződőf törvényi védelem v alatt álló jog (így( különösen k szabadalom, ipari minta, védjegy, védett v eljárás, szerzői i jog) révén r megszerzett jövedelem j (jogdíj) j) esetében - az a) és d) alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - a jogdíj j fizetésére kötelezett személy illetősége szerinti állam - amennyiben a jogdíj j fizetésére belföldi ldi telephelye (állandó bázisa), fióktelepe, kereskedelmi képviselete k útján n kötelezett, k akkor belföld ld -,, ha azonban a jogdíjfizet jfizetés s alapjául szolgáló jog ténylegesen t a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (állandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 18

19 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 7 Jövedelemszerzés s helye: i) kamat, értékpapír-kölcsönz nzésből származ rmazó jövedelem esetében a kamat, illetve a díj d j fizetésére kötelezett k személy illetősége szerinti állam amennyiben a kamat, a díj d j fizetésére belföldi ldi telephelye (álland( llandó bázisa), fióktelepe, kereskedelmi képviselete k útján n kötelezett, k akkor belföld, ld, valamint ha a kamat, a díj d j fizetésének alapjául szolgáló követelés s (jog), értékpapír ténylegesen a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 19

20 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 8 Jövedelemszerzés s helye: j) osztalék k esetében az osztalék k fizetésére kötelezett jogi személy, egyéb b szervezet illetősége szerinti állam, ha azonban az osztalék fizetésének alapjául szolgáló értékpapír r (jog) ténylegesen a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; k) vállalkozásból l kivont jövedelem j esetében a társas vállalkozv llalkozás s székhelye szerinti állam, ha azonban a jövedelem j megszerzésének alapjául szolgáló értékpapír r (jog) ténylegesen t a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 20

21 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 9 Jövedelemszerzés s helye: l) nyereményb nyből l származ rmazó jövedelem esetében a szerencsejáték szervezőjének székhelye szerinti állam, ha azonban a szerencsejáték szervezése se - akár r engedéllyel, akár engedély nélkn lkül - telephely (álland( llandó bázis), fióktelep, kereskedelmi képviselet útján n törtt rténik, akkor a telephely (az állandó bázis), a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet k fekvése szerinti állam; m) az e törvt rvény szerint természetbeni juttatásnak minősülő bevétel esetén belföld; ld; 21

22 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 10 Jövedelemszerzés s helye: n) a társast rsasági adóról és s az osztalékad kadóról l szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévől részesedés s ellenért rték k fejében törtt rténő átruházása, kölcsk lcsönbe adása vagy ilyen társaságból l törtt rténő kivonása révén r megszerzett jövedelem j esetében - az a), az i), a k) és s az o) alpontban foglaltaktól függetlenül - belföld; ld; o) az a)-n) alpontokban nem említett esetben a magánszem nszemély illetősége szerinti állam. 22

23 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 11 Alacsony adókulcs kulcsú állam: : az az állam, amelyben törvt rvény nem ír r elő a társast rsasági adónak megfelelő adókötelezetts telezettséget vagy az előírt adómért rték k legfeljebb 12 százal zalék, kivéve, ve, ha az állammal a Magyar Köztársaság g egyezményt kötött k tt a kettős adóztat ztatás s elkerülésére re a jövedelemj vedelem- és s a vagyonadók k terület letén. Adóé óév: : az az időszak, amelyre vonatkozóan an az adó alapját t meg kell állapítani; ez a naptári év, az e törvt rvényben meghatározott kivételekkel. 23

24 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 12 Jóváírás: : az a pénzp nzügyi művelet, m amelynek eredmények nyeként nt a magánszem nszemély az adott bevétel felett rendelkezhet. Adókötelezetts telezettség: : a bejelentésre, a nyilatkozattételre, telre, az adóalap alap- és adómeg megállapításra, a bevallásra, az adóel előleg- és s adófizet fizetésre, az adólevon levonásra, a nyilvántart ntartás-vezetésre, a bizonylatkiáll llításra,, az adatszolgáltat ltatásra, az iratok megőrz rzésére re vonatkozóan an a bevételt szerző magánszem nszemély és s az adóztat ztatásban közremk zreműködő kifizető számára e törvt rvény és s az adózás s rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint előírt tennivalók összessége. Szokásos piaci érték: : az az ellenért rték k (a továbbiakban ideértve a kamatot és s a tevékenys kenység piaci viszonyoknak megfelelő díjazását t is), amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén n egymás s között k érvényesítenek, vagy érvényesítenének. nek. 24

25 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 13 Hivatali, üzleti utazás: : a magánszem nszemély jövedelmj vedelmének megszerzése se érdekében, a kifizető tevékenys kenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szüks kséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyr helyről l törtt rténő bejárás s kivétel telével -,, ideértve különösen a kiküldet ldetés s (kirendelés) miatt szüks kséges utazást; tovább bbá az országgy ggyűlési képviselk pviselő,, a polgármester, az önkormányzati nyzati képviselk pviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szüks kséges utazás (a lakóhelyt helytől l való távollét). Kiküldet ldetés (kirendelés): a munkáltat ltató által elrendelt, a munkaszerződésben sben rögzr gzített munkahelytől l eltérő helyen történő munkavégz gzés, ideértve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának, valamint a Magyar Honvéds dség g hivatásos és s szerződéses ses állományú katonájának nak szolgálati lati érdekből l törtt rténő áthelyezését, t, átvezénylését t is. Külföldi ldi kiküldet ldetés: : a belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek a jövedelme j megszerzése se érdekében, a kifizető tevékenys kenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar KöztK ztársaság g terület letén n kívüli k (a továbbiakban: külfk lföld) ld) tartózkod zkodása. 25

26 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 14 Külszolgálat: : a munkáltat ltató által elrendelt, külfk lföldön történő munkavégz gzés. Munkáltat ltató: : az, akivel (amellyel) a magánszem nszemély munkaviszonyban áll, illetve munkaerő-kölcs lcsönzés esetén n a kölcsk lcsönzött munkavállal llaló részére közvetlenül l juttatott bevétel tekintetében a munkavállal llaló kölcsönvevője. Társadalombiztosítási si ellátás: a társadalombiztost rsadalombiztosítás s ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat ltatások fedezetéről l szóló törvény, a kötelezk telező egészs szségbiztosításról l szóló törvény, a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról l szóló törvény, valamint a családok támogatt mogatásáról l szóló törvény alapján folyósított ellátás. 26

27 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 15 Költségtérítés: : az a bevétel (kivéve, ve, ha a jövedelem kiszámításánál l nem kell figyelembe venni), amelyet e törvt rvény által költsk ltségnek elismert kiadás s megtérítésére re kizárólag az adott bevételszerz telszerző tevékenys kenység g folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldet ldetést, a külfk lföldi ldi kiküldet ldetést, a külszolgk lszolgálatot) latot) összefüggésben kap a magánszem nszemély. Nem tartozik ezen kiadások körébe k a magánszem nszemély személyes vagy családi szüks kségletét t részben r vagy egészben közvetlenk zvetlenül kielégítő dolog, szolgáltat ltatás s megszerzését t szolgáló kiadás. Kivétel: ha e törvt rvény olyan költsk ltségtérítést állapít t meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költsk ltségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. 27

28 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 16 Egyéni vállalkozv llalkozó: a) az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről l szóló törvény szerinti egyéni vállalkozv llalkozói i nyilvántart ntartásban szereplő magánszem nszemély, az említett nyilvántart ntartásban rögzr gzített tevékenys kenysége(i) tekintetében; b) a közjegyzk zjegyző a közjegyzk zjegyzőkről l szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét t közjegyzk zjegyzői i iroda tagjaként folytatja); c) az önálló bírósági végrehajtv grehajtó a bírósági b végrehajtv grehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét t végrehajtv grehajtói i iroda tagjaként folytatja); d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében; e) az ügyvéd d az ügyvédekről l szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); f) a magán-állatorvosi tevékenys kenység g gyakorlására ra jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszem nszemély e tevékenys kenysége tekintetében; 28

29 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 17 Mezőgazdas gazdasági gi őstermelő: : az a 16. életévét t betölt ltött, tt, nem egyéni vállalkozv llalkozó magánszem nszemély, aki a saját t gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előáll llítására irányul nyuló tevékenys kenységet folytat, és s ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik Mezőgazdas gazdasági gi kistermelő: : az a mezőgazdas gazdasági gi őstermelő,, akinek az e tevékenys kenységéből l az adóé óévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. 29

30 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 18 Üzemanyag-fogyasztási si norma: : a közúti gépjg pjárművek, az egyes mezőgazdas gazdasági, gi, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag anyag-fogyasztásának igazolás nélkül l elszámolhat molható mértékéről l szóló jogszabály szerinti üzemanyag- és kenőanyag anyag-felhasználás s mértm rtéke. Amennyiben így nem állapítható meg a norma, akkor a gyárt rtó által, vagy műszaki szakért rtő által megállap llapított mérték. 30

31 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 19 Bér: a) a munkaviszonyból l származ rmazó jövedelem (kivéve ve a munkáltat ltató által fizetett adóköteles biztosítási si díjat, d valamint a munkaviszony megszüntet ntetésére tekintettel kapott végkielv gkielégítést); b) az adóköteles társadalombiztost rsadalombiztosítási si ellátás; c) a szociális igazgatásr sról és s szociális ellátásokr sokról l szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás s (kivéve ve az adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő ellátást); 31

32 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 20 Bér: d) a foglalkoztatás s előseg segítéséről és s a munkanélk lküliek liek ellátásáról l szóló törvény alapján folyósított vállalkozv llalkozói i járadj radék, álláskeresési si járadj radék, álláskeresési si segély, ha ennek megállap llapítására nem a magánszem nszemélyre irányad nyadó öregségi gi nyugdíjkorhat jkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli li betölt ltésére is figyelemmel került sor, tovább bbá a keresetkiegész szítés és s keresetpótl tló juttatás; e) a Magyar Honvéds dségnél l tartalékos katonai szolgálatot latot teljesítő magánszem nszemély illetménye; f) az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet j pótlp tló kártérítés s (keresetpótl tló járadék), ideértve a felelőss sségbiztosítás s alapján n ilyen címen c fizetett kártérítést is, de ide nem értve a nyugdíjban részesülő magánszem nszemélyt megillető baleseti járadékot. 32

33 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 21 Munkaviszonyból l származ rmazó jövedelem: : a magánszem nszemélyt munkaviszonyára (ideértve a munkaviszonynak megfelelő,, külfk lföldi ldi jog szerinti jogviszonyt is) tekintettel megillető adóköteles bevétel. Kamat: : e törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában az adós által a kölcsk lcsönnyújtónak (betételhelyez telhelyezőnek) vagy az igénybe vett kölcsk lcsön n (elfogadott betét) t) használat latáért, kockázat zatáért időar arányosan fizetett (juttatott), a magánszem nszemélyt terhelő,, illetőleg leg megillető pénzösszeg és/vagy egyéb b hozadék (ideértve a nyereménybet nybetét t esetében juttatott nyereményt nyt is). Helyi önkormányzat: : a helyi önkormányzatokról szóló törvény által meghatározott önkormányzat, nyzat, ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatot nyzatot is. 33

34 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 22 Ingatlan: : a föld f és s a földdel f alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog, kivéve ve a földingatlan tulajdonosváltoz ltozása nélkn lkül értékesített lábon l álló (betakarítatlan) tatlan) termést, terményt (pl. lábon l álló fa). Ingó vagyontárgy rgy: : az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve ve a fizetőeszk eszközt, zt, az értékpapírt és s a föld f tulajdonosváltoz ltozása nélkn lkül értékesített lábon l álló (betakarítatlan) tatlan) termést, terményt (pl. lábon l álló fa). Vagyoni értékű jog: : a földhasznf ldhasználat, lat, az ingatlanon fennáll lló haszonélvezet és s használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti b joga. 34

35 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 23 Szociális segély ly: : a szociálisan rászorulónak pénzben p vagy természetbeni formában, ellenszolgáltat ltatás s nélkn lkül l nyújtott vissza nem térítendt tendő támogatás. Szociálisan rászorulr szoruló: : az a magánszem nszemély, akinek (eltartottainak) létfenntartl tfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külsk lső segíts tséggel képes k biztosítani. tani. 35

36 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 24 A Magyar Honvéds dség és s a rendvédelmi delmi szervezetek tagja fogalmába tartozik a Magyar Honvéds dség, a Rendőrs rség, az állami és s helyi önkormányzati nyzati hivatásos tűzoltóság, a Polgári Védelem, V a Vám-V és Pénzügyőrség, a büntetb ntetés-végrehajtás és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok latok tagja. Agrár r csekély összegű (agrár r de minimis) ) támogatt mogatás: EK-Szerz Szerződés vagy EK bizottsági rendelet által csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősített támogatt mogatás. 36

37 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 25 Személyg lygépkocsi: négy, illetve három h gumiabroncskerékkel kkel felszerelt olyan gépjg pjármű,, amely a vezetővel vel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy száll llítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzem zemű,, a dízeld zelüzemű,, az elektromos üzemű,, a gázüzemg zemű személyg lygépkocsi, a versenyautó,, az önjáró lakóaut autó. Személyg lygépkocsinak minősül l tovább bbá az a vegyes használat latú,, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegt megű,, olyan gépjg pjármű (nagy rakodóter terű személyg lygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél l több t utas száll llítására alkalmas, de kézzel k egyszerűen en oldható ülésrögzítése révén r n a felhasználás s szerinti terhek száll llítására bármikor b átalakítható a válaszfal v mögötti rakodótér r (ideértve azt az esetet is, ha az ülés s eltávol volítására visszafordíthatatlan műszaki m átalakítással került sor.) 37

38 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 26 Kedvezményezett eltartott a) az, akire tekintettel a családok támogatásáról l szóló törvény szerint, valamint bármely b EGT-állam hasonló jogszabálya alapján n családi pótlp tlékot, illetőleg leg más m s hasonló ellátást folyósítanak, b) az, aki a családi pótlp tlékra saját t jogán jogosult, c) a magzat (ikermagzat) a várandv randósság időszak szakában (fogantatásának nak 91. napjától megszület letéséig), d) a rokkantsági járadj radékban részesr szesülő magánszem nszemély. 38

39 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 27 Alapkutatás: : olyan kísérleti k és s elméleti leti munka, amelynek elsődleges célja c új j ismeretek szerzése se a jelenségek alapvető lényegéről és s a megfigyelhető tényekről, bármifb rmiféle konkrét t alkalmazási és felhasználási si célkitc lkitűzés s nélkn lkül. l. Alkalmazott kutatás: új j ismeretek megszerzésére re irányul nyuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét t gyakorlati cél c érdekében végeznek. Kísérleti fejlesztés: : olyan kutatásb sból és s a gyakorlati tapasztalatokból l nyert, már m r létezl tező tudásra támaszkodó rendszeres munka, amelynek célja c új anyagok, termékek és s szerkezetek létrehozl trehozása, új eljárások, rendszerek és s szolgáltat ltatások bevezetése vagy a már m r létrehozottak l vagy bevezetettek lényeges javítása. 39

40 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 28 Független felek: azok a személyek (természetes személyek, jogi személyek, egyéb b szervezetek), amelyek (akik) között k nem áll fenn olyan szoros gazdasági, gi, jogi kapcsolat, amelynek révén r n legalább az egyik fél f meghatároz rozó befolyást képes k gyakorolni a másik fél f l gazdasági gi döntd ntéseire, vagy amelynek révén r n a felek egymással szoros együttm ttműködésben folytatják k tevékenys kenységüket ket (nem tekinthetők k független f feleknek különösen k az egymással munkaviszonyban, tartós megbízási jogviszonyban álló személyek, tovább bbá a társas t vállalkozv llalkozás és s a benne akár közvetlenül, l, akár r közvetve k - a közeli k hozzátartoz tartozókat megillető jogokat együttesen számítva - többségi irány nyítást biztosító befolyással rendelkező magánszem nszemély). 40

41 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 29 Elemi kár: k az elemi csapás s (így( különösen k a jégesj geső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, h, a jég-j és s a szélt ltörés, a vihar, a földrengf ldrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár, k amelynek igazolására a kár k r tényt nyét tartalmazó okmány (pl. biztosító, mezőgazdas gazdasági gi igazgatási szerv, katasztrófav favédelem végrehajtv grehajtását t végzv gző szerv által kiáll llított szakvélem lemény, jegyzőkönyv stb.), vagy a károsult k által kiáll llított jegyzőkönyv szolgál. l. 41

42 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 30 Nyugdíj-el előtakarékossági számla mla: : a nyugdíj- előtakar takarékossági száml mlákról szóló törvényben meghatározott számlavezet mlavezető által vezetett, az említett törvt rvény szerinti száml mlák együttese 42

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

a személyi jövedelemadóról 1

a személyi jövedelemadóról 1 1 / 158 2011.10.07. 5:28 a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról [A törvény 2010. január 1-jétől hatályos szövege, tartalmazza a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról * 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról * Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébõl kiindulva az Országgyûlés a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2015.1.1. és 2015.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

2000. évi CXIII. törvény. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ. I.

2000. évi CXIII. törvény. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ. I. - 1-2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet 1. 2. 3. (1) (2) 4. 5. (1) (2) 6. 7. 8. 9. 10. (1)

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben