1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról"

Átírás

1 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező rendelkezések IV. Fejezet - A jövedelemre j és s az adókötelezetts telezettségre vonatkozó általános szabályok V. Fejezet - Az adó megállap llapítására, bevallására és s megfizetésére vonatkozó szabályok VI. Fejezet - Az összevont adóalap alap VII. Fejezet Az összevont adóalap alap adójának a meghatároz rozása VIII. Fejezet - Az összevont adó alapját csökkent kkentő kedvezmények 2

3 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 2 IX. Fejezet - Az adóel előleg leg megállap llapítása, bevallása és s megfizetése X. Fejezet - A vállalkozv llalkozói i személyi jövedelemadó,, az átalányadózás és s a tételes teles átalányadózás XI. Fejezet - A vagyonátruh truházás XII. Fejezet - Tőkejövedelmek XIII. Fejezet Természetbeni és s egyéb juttatások, engedmények nyek XIV. Fejezet Vegyes jövedelmekj XV. Fejezet Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén r megszerezhető vagyoni érték Vegyes, záróz és átmeneti rendelkezések Mellékletek 3

4 Általános informáci ciók: Törvényhozó: : Országgy ggyűlés Cél: az adóbev bevételek biztosítása sa Kötelezettség: az állampolgárok közterhekhez való hozzájárul rulásának alkotmányos kötelezettsége okán 4

5 ALAPELVEK - 1 A Magyar KöztK ztársaságban a magánszem nszemélyek a jövedelmj vedelmükből l a közterhekhez való hozzájárul rulás alkotmányos kötelezettsk telezettségének e törvt rvény rendelkezései szerint tesznek eleget, figyelemmel az adózás s rendjéről l szóló (Art.) törvt rvényben foglaltakra is. E törvt rvény céljac lja: : az arányoss nyosság és s a méltányosság g elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szüks kséges adóbev bevétel biztosítása, sa, kivételesen egyes társadalmi, t gazdasági gi célok c megvalósul sulásának előseg segítése 5

6 ALAPELVEK - 2 A magánszem nszemély minden jövedelme j adóköteles. Ettől l eltérő szabályt, az adóból l kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvt rvény alapelveinek figyelembevétel telével - csak törvt rvény állapíthat meg. A szja alapja: az adóköteles bevételb telből l megállap llapított, e törvt rvény rendelkezései szerinti levonásokkal csökkentett jövedelem j és s az adóalap alap-növelő tételek telek összege. 6

7 ALAPELVEK - 3 Adókedvezm kedvezmény annyiban alkalmazható, illetőleg leg érvényesíthető,, amennyiben az annak alapjául szolgáló szerződés, s, jogügylet, gylet, más m s hasonló cselekmény tartalma megvalósítja az eltérő szabály, az adókedvezm kedvezmény céljc lját t (támogat mogató és korlátoz tozó intézked zkedések egyben). Az alkalmazhatóságot, illetőleg leg érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Az adót - egyes kivételekkel - naptári évenként, nt, az összes jövedelem j alapján kell megállap llapítani és s megfizetni, azonban az adóbev bevételek folyamatossága érdekében adóel előleget leget kell fizetni. 7

8 ALAPELVEK - 4 Az Európai Unió tagállam llamának állampolgára által megszerzett, e törvt rvény szerinti korlátozott adókötelezetts telezettség g alá eső jövedelmet nem terheli magasabb összegű adó annál, mint amelynek fizetésére akkor lenne köteles, k ha ő,, házasth zastársa és gyermeke(i) belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek minősüln lnének. nek. Ennek feltétele tele,, hogy a magánszem nszemély által az adóé óévben adókötelezetts telezettség g alá eső összes jövedelem eléri az adóé óévben megszerzett összes jövedelmének 75 százal zalékát. Ennek igazolására az adóé óévben megszerzett összes jövedelem j megállap llapított összegét t tartalmazó okirat (így különösen bevallás, határozat) hiteles magyar nyelvű fordításáról l készk szült másolat szolgál. l. 8

9 Magánszem nszemély jövedelmej a nem önálló tevékenys kenységből származ rmazó jövedelem és s az önálló tevékenys kenységből származ rmazó jövedelem (ideértve különösen a vállalkozv llalkozói i jövedelmet j és s a vállalkozv llalkozói i osztalékalapot vagy az átalányadó alapját), valamint a nyugdíj és s más m s hasonló,, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel megszerzett jövedelem. j 9

10 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 1 A törvt rvény hatálya a magánszem nszemélyre, annak jövedelmj vedelmére, és s az e jövedelemmel j összefüggő adókötelezetts telezettségre terjed ki. Az adókötelezetts telezettség g a törvt rvényben meghatározott egyes esetekben a magánszem nszemély adókötelezetts telezettségével összefüggésben a kifizetőre is kiterjed. Az államháztartásról l szóló törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg leg a helyi önkormányzat nyzat finanszíroz rozási körébe tartozó kifizetőnek (munkáltat ltatónak) ezeket a kötelezettségeket azzal az eltéréssel kell teljesítenie, tenie, hogy ahol törvt rvény az adó vagy az adóel előleg leg levonását vagy befizetését írja elő,, ott az adó vagy az adóel előleg leg megállap llapítását t kell érteni. A magánszem nszemély az adó megállap llapítása szempontjából l e törvény rendelkezései szerint veszi figyelembe a bevételeit és s a költsk ltségeit akkor is, ha a könyvvezetk nyvvezetési kötelezettségének más m s törvt rvény rendelkezései szerint is eleget tesz. 10

11 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 2 A belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély adókötelezetts telezettsége összes bevétel telére kiterjed (teljes( körűk adókötelezetts telezettség). A külfk lföldi ldi illetőségű magánszem nszemély adókötelezetts telezettsége kizárólag a jövedelemszerzj vedelemszerzés s helye alapján n belföldr ldről származ rmazó,, vagy egyébk bként nemzetközi zi szerződés, s, viszonosság g alapján n a Magyar KöztK ztársaságban adóztathat ztatható bevétel telére terjed ki (korlátozott adókötelezetts telezettség). A nemzetközi zi szerződés s előírását t kell alkalmazni, amennyiben törvt rvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi zi szerződés s e törvt rvénytől l eltérő előírást tartalmaz. A Magyar KöztK ztársaságban adóztathat ztatható bevétel adókötelezetts telezettségének jogcímét t e törvt rvény szerint kell megállap llapítani, és s az adókötelezetts telezettségeket (ideértve a jövedelem megállap llapítását t is) ennek megfelelően en kell teljesíteni. teni. 11

12 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 3 A külfk lföldi ldi székhely khelyű jogi személy, egyéb szervezet tulajdonában (üzemeltet( zemeltetésében) lévől személyg lygépkocsi magánc ncélú használat latára, valamint a külfk lföldi ldi székhely khelyű jogi személy, egyéb b szervezet által nyújtott hitel kamata alapján n keletkező kamatkülönb nbözetre tekintettel megszerzett jövedelemmel j összefüggő, és s az egyébk bként a kifizetőt t terhelő adókötelezetts telezettségeket a magánszem nszemély a kifizetőre irányad nyadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával teljesíti. ti. Külföldi ldi jog alapján n társadalombiztost rsadalombiztosítási si ellátásnak, családt dtámogatási ellátásnak, szociális segélynek megfelelő jogcímen folyósított juttatás s adókötelezetts telezettségét a belföldi ldi jog szerint, a juttatás s jellemzői, feltételei telei alapján n hasonló juttatás adókötelezetts telezettségének megfelelően en kell meghatározni. 12

13 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 1 Belföld ld: : a Magyar KöztK ztársaság g területe, beleértve a vámszabadterv mszabadterületet is. Belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: a magyar állampolgár r (kivéve, ve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és s belföld ldön n nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántart ntartásáról l szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkod zkodási hellyel); az a természetes személy, aki a szabad mozgás és s tartózkod zkodás s jogával rendelkező személyek beutazásáról és s tartózkod zkodásáról l szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és s a három h hónapot h meghaladó tartózkod zkodáshoz való jogát t az adott naptári évben - a ki- és s beutazás s napját t is egész napnak tekintve - legalább 183 napig a Magyar Köztársaság g terület letén n gyakorolja; 13

14 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 2 Belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és s tartózkod zkodásáról l szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogáll llású,, illetve hontalan személy; tovább bbá az előző pontokban nem említett természetes személy, akinek kizárólag belföld ldön n van állandó lakóhelye; létérdekei központja k belföld, ld, ha egyáltal ltalán n nem vagy nem csak belföld ldön n rendelkezik állandó lakóhellyel; szokásos sos tartózkod zkodási helye belföld ldön n találhat lható, ha egyáltal ltalán n nem vagy nem csak belföld ldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és s létérdekei l központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek l központja k az az állam, amelyhez a magánszem nszemélyt a legszorosabb személyes, családi és s gazdasági gi kapcsolatok fűzik. 14

15 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 3 Külföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: : a belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek nem minősülő természetes személy. Jövedelemszerzés s helye: a) önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelem esetében a magánszem nszemély illetősége szerinti állam, ha azonban a magánszem nszemély az önálló tevékenys kenységet telephelye (álland( llandó bázisa) útján folytatja, akkor a telephely (az állandó bázis) fekvése szerinti állam; b) hajó,, légi l jármj rmű vagy közúti k száll llító jármű nemzetközi zi forgalomban törtt rténő üzemeltetéséből l származ rmazó jövedelem esetén - az előző alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - az üzemben tartó székhelye szerinti vagy a hajó,, a jármű nyilvántart ntartását t (a lajstromot) vezető állam; 15

16 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 4 Jövedelemszerzés s helye: c) ingatlan birtoklásából, l, használat latából és s hasznainak szedéséből, valamint az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából l (így( különösen k az ingatlan átruházásából, bérbeadásából l vagy haszonbérbe adásából) származ rmazó jövedelem esetében az ingatlan fekvése szerinti állam; d) nem önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelem esetében a tevékenys kenység-végzés s szokásos sos helyének (az állandó munkavégz gzés s helyének) fekvése szerinti állam; változó munkavégz gzési helyen végzett v tevékenys kenység esetében: da) ha a magánszem nszemély a munkáltat ltató (a munkaadó) ) belföldi ldi székhely khelyével, vagy belföldi ldi telephelyével (álland( llandó bázisával), fióktelep ktelepével, kereskedelmi képviseletk pviseletével vel áll a jövedelemszerzés s alapjául szolgáló jogviszonyban, akkor belföld; ld; db) a da) pontban nem említett esetben a belföld ldön n végzett v tevékenys kenységére arányosan számított jövedelem j tekintetében belföld; ld; dc) a db) pont rendelkezésétől l eltérően, en, az olyan jövedelem j tekintetében, amely nemzetközi zi forgalomban üzemeltetett járművön n belföld ldön n kívül k l (is) teljesített tett szolgálat lat ellenért rtéke, az az állam, amely az ilyen jövedelmet j nemzetközi zi szerződés s vagy viszonosság g alapján n adóztathatja, más m s esetben a magánszem nszemély illetősége szerinti állam; 16

17 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 5 Jövedelemszerzés s helye: e) közszolgk zszolgálati, lati, közalkalmazotti, k bírósági, b igazságügyi gyi alkalmazotti vagy ügyészségi szolgálati lati jogviszony, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati lati jogviszonya, tovább bbá az említett jogviszonyok bármelyikének megfelelő,, külfk lföldi ldi jog szerinti jogviszony alapján n megszerzett jövedelem j esetében a munkáltat ltató (a munkaadó) ) illetősége szerinti állam; f)jogi személy, egyéb b szervezet vezető tisztségvisel gviselőjeként, felügyel gyelő bizottsága tagjaként megszerzett jövedelem j esetében a jogi személy, az egyéb b szervezet székhelye szerinti állam; (vezető tisztségvisel gviselő a jogi személy, az egyéb b szervezet törvt rvényes képviseletére jogosult magánszem nszemély) 17

18 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 6 Jövedelemszerzés s helye: g) előad adói, művészeti m és s sporttevékenys kenységre, bemutatóra (kiáll llításra) tekintettel megszerzett jövedelem esetében - az a) és d) alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - a tevékenys kenység g végzv gzésének helye szerinti állam; h) a szellemi alkotáshoz fűződőf törvényi védelem v alatt álló jog (így( különösen k szabadalom, ipari minta, védjegy, védett v eljárás, szerzői i jog) révén r megszerzett jövedelem j (jogdíj) j) esetében - az a) és d) alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - a jogdíj j fizetésére kötelezett személy illetősége szerinti állam - amennyiben a jogdíj j fizetésére belföldi ldi telephelye (állandó bázisa), fióktelepe, kereskedelmi képviselete k útján n kötelezett, k akkor belföld ld -,, ha azonban a jogdíjfizet jfizetés s alapjául szolgáló jog ténylegesen t a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (állandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 18

19 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 7 Jövedelemszerzés s helye: i) kamat, értékpapír-kölcsönz nzésből származ rmazó jövedelem esetében a kamat, illetve a díj d j fizetésére kötelezett k személy illetősége szerinti állam amennyiben a kamat, a díj d j fizetésére belföldi ldi telephelye (álland( llandó bázisa), fióktelepe, kereskedelmi képviselete k útján n kötelezett, k akkor belföld, ld, valamint ha a kamat, a díj d j fizetésének alapjául szolgáló követelés s (jog), értékpapír ténylegesen a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 19

20 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 8 Jövedelemszerzés s helye: j) osztalék k esetében az osztalék k fizetésére kötelezett jogi személy, egyéb b szervezet illetősége szerinti állam, ha azonban az osztalék fizetésének alapjául szolgáló értékpapír r (jog) ténylegesen a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; k) vállalkozásból l kivont jövedelem j esetében a társas vállalkozv llalkozás s székhelye szerinti állam, ha azonban a jövedelem j megszerzésének alapjául szolgáló értékpapír r (jog) ténylegesen t a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 20

21 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 9 Jövedelemszerzés s helye: l) nyereményb nyből l származ rmazó jövedelem esetében a szerencsejáték szervezőjének székhelye szerinti állam, ha azonban a szerencsejáték szervezése se - akár r engedéllyel, akár engedély nélkn lkül - telephely (álland( llandó bázis), fióktelep, kereskedelmi képviselet útján n törtt rténik, akkor a telephely (az állandó bázis), a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet k fekvése szerinti állam; m) az e törvt rvény szerint természetbeni juttatásnak minősülő bevétel esetén belföld; ld; 21

22 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 10 Jövedelemszerzés s helye: n) a társast rsasági adóról és s az osztalékad kadóról l szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévől részesedés s ellenért rték k fejében törtt rténő átruházása, kölcsk lcsönbe adása vagy ilyen társaságból l törtt rténő kivonása révén r megszerzett jövedelem j esetében - az a), az i), a k) és s az o) alpontban foglaltaktól függetlenül - belföld; ld; o) az a)-n) alpontokban nem említett esetben a magánszem nszemély illetősége szerinti állam. 22

23 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 11 Alacsony adókulcs kulcsú állam: : az az állam, amelyben törvt rvény nem ír r elő a társast rsasági adónak megfelelő adókötelezetts telezettséget vagy az előírt adómért rték k legfeljebb 12 százal zalék, kivéve, ve, ha az állammal a Magyar Köztársaság g egyezményt kötött k tt a kettős adóztat ztatás s elkerülésére re a jövedelemj vedelem- és s a vagyonadók k terület letén. Adóé óév: : az az időszak, amelyre vonatkozóan an az adó alapját t meg kell állapítani; ez a naptári év, az e törvt rvényben meghatározott kivételekkel. 23

24 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 12 Jóváírás: : az a pénzp nzügyi művelet, m amelynek eredmények nyeként nt a magánszem nszemély az adott bevétel felett rendelkezhet. Adókötelezetts telezettség: : a bejelentésre, a nyilatkozattételre, telre, az adóalap alap- és adómeg megállapításra, a bevallásra, az adóel előleg- és s adófizet fizetésre, az adólevon levonásra, a nyilvántart ntartás-vezetésre, a bizonylatkiáll llításra,, az adatszolgáltat ltatásra, az iratok megőrz rzésére re vonatkozóan an a bevételt szerző magánszem nszemély és s az adóztat ztatásban közremk zreműködő kifizető számára e törvt rvény és s az adózás s rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint előírt tennivalók összessége. Szokásos piaci érték: : az az ellenért rték k (a továbbiakban ideértve a kamatot és s a tevékenys kenység piaci viszonyoknak megfelelő díjazását t is), amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén n egymás s között k érvényesítenek, vagy érvényesítenének. nek. 24

25 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 13 Hivatali, üzleti utazás: : a magánszem nszemély jövedelmj vedelmének megszerzése se érdekében, a kifizető tevékenys kenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szüks kséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyr helyről l törtt rténő bejárás s kivétel telével -,, ideértve különösen a kiküldet ldetés s (kirendelés) miatt szüks kséges utazást; tovább bbá az országgy ggyűlési képviselk pviselő,, a polgármester, az önkormányzati nyzati képviselk pviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szüks kséges utazás (a lakóhelyt helytől l való távollét). Kiküldet ldetés (kirendelés): a munkáltat ltató által elrendelt, a munkaszerződésben sben rögzr gzített munkahelytől l eltérő helyen történő munkavégz gzés, ideértve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának, valamint a Magyar Honvéds dség g hivatásos és s szerződéses ses állományú katonájának nak szolgálati lati érdekből l törtt rténő áthelyezését, t, átvezénylését t is. Külföldi ldi kiküldet ldetés: : a belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek a jövedelme j megszerzése se érdekében, a kifizető tevékenys kenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar KöztK ztársaság g terület letén n kívüli k (a továbbiakban: külfk lföld) ld) tartózkod zkodása. 25

26 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 14 Külszolgálat: : a munkáltat ltató által elrendelt, külfk lföldön történő munkavégz gzés. Munkáltat ltató: : az, akivel (amellyel) a magánszem nszemély munkaviszonyban áll, illetve munkaerő-kölcs lcsönzés esetén n a kölcsk lcsönzött munkavállal llaló részére közvetlenül l juttatott bevétel tekintetében a munkavállal llaló kölcsönvevője. Társadalombiztosítási si ellátás: a társadalombiztost rsadalombiztosítás s ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat ltatások fedezetéről l szóló törvény, a kötelezk telező egészs szségbiztosításról l szóló törvény, a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról l szóló törvény, valamint a családok támogatt mogatásáról l szóló törvény alapján folyósított ellátás. 26

27 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 15 Költségtérítés: : az a bevétel (kivéve, ve, ha a jövedelem kiszámításánál l nem kell figyelembe venni), amelyet e törvt rvény által költsk ltségnek elismert kiadás s megtérítésére re kizárólag az adott bevételszerz telszerző tevékenys kenység g folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldet ldetést, a külfk lföldi ldi kiküldet ldetést, a külszolgk lszolgálatot) latot) összefüggésben kap a magánszem nszemély. Nem tartozik ezen kiadások körébe k a magánszem nszemély személyes vagy családi szüks kségletét t részben r vagy egészben közvetlenk zvetlenül kielégítő dolog, szolgáltat ltatás s megszerzését t szolgáló kiadás. Kivétel: ha e törvt rvény olyan költsk ltségtérítést állapít t meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költsk ltségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. 27

28 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 16 Egyéni vállalkozv llalkozó: a) az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről l szóló törvény szerinti egyéni vállalkozv llalkozói i nyilvántart ntartásban szereplő magánszem nszemély, az említett nyilvántart ntartásban rögzr gzített tevékenys kenysége(i) tekintetében; b) a közjegyzk zjegyző a közjegyzk zjegyzőkről l szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét t közjegyzk zjegyzői i iroda tagjaként folytatja); c) az önálló bírósági végrehajtv grehajtó a bírósági b végrehajtv grehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét t végrehajtv grehajtói i iroda tagjaként folytatja); d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében; e) az ügyvéd d az ügyvédekről l szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); f) a magán-állatorvosi tevékenys kenység g gyakorlására ra jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszem nszemély e tevékenys kenysége tekintetében; 28

29 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 17 Mezőgazdas gazdasági gi őstermelő: : az a 16. életévét t betölt ltött, tt, nem egyéni vállalkozv llalkozó magánszem nszemély, aki a saját t gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előáll llítására irányul nyuló tevékenys kenységet folytat, és s ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik Mezőgazdas gazdasági gi kistermelő: : az a mezőgazdas gazdasági gi őstermelő,, akinek az e tevékenys kenységéből l az adóé óévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. 29

30 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 18 Üzemanyag-fogyasztási si norma: : a közúti gépjg pjárművek, az egyes mezőgazdas gazdasági, gi, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag anyag-fogyasztásának igazolás nélkül l elszámolhat molható mértékéről l szóló jogszabály szerinti üzemanyag- és kenőanyag anyag-felhasználás s mértm rtéke. Amennyiben így nem állapítható meg a norma, akkor a gyárt rtó által, vagy műszaki szakért rtő által megállap llapított mérték. 30

31 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 19 Bér: a) a munkaviszonyból l származ rmazó jövedelem (kivéve ve a munkáltat ltató által fizetett adóköteles biztosítási si díjat, d valamint a munkaviszony megszüntet ntetésére tekintettel kapott végkielv gkielégítést); b) az adóköteles társadalombiztost rsadalombiztosítási si ellátás; c) a szociális igazgatásr sról és s szociális ellátásokr sokról l szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás s (kivéve ve az adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő ellátást); 31

32 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 20 Bér: d) a foglalkoztatás s előseg segítéséről és s a munkanélk lküliek liek ellátásáról l szóló törvény alapján folyósított vállalkozv llalkozói i járadj radék, álláskeresési si járadj radék, álláskeresési si segély, ha ennek megállap llapítására nem a magánszem nszemélyre irányad nyadó öregségi gi nyugdíjkorhat jkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli li betölt ltésére is figyelemmel került sor, tovább bbá a keresetkiegész szítés és s keresetpótl tló juttatás; e) a Magyar Honvéds dségnél l tartalékos katonai szolgálatot latot teljesítő magánszem nszemély illetménye; f) az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet j pótlp tló kártérítés s (keresetpótl tló járadék), ideértve a felelőss sségbiztosítás s alapján n ilyen címen c fizetett kártérítést is, de ide nem értve a nyugdíjban részesülő magánszem nszemélyt megillető baleseti járadékot. 32

33 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 21 Munkaviszonyból l származ rmazó jövedelem: : a magánszem nszemélyt munkaviszonyára (ideértve a munkaviszonynak megfelelő,, külfk lföldi ldi jog szerinti jogviszonyt is) tekintettel megillető adóköteles bevétel. Kamat: : e törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában az adós által a kölcsk lcsönnyújtónak (betételhelyez telhelyezőnek) vagy az igénybe vett kölcsk lcsön n (elfogadott betét) t) használat latáért, kockázat zatáért időar arányosan fizetett (juttatott), a magánszem nszemélyt terhelő,, illetőleg leg megillető pénzösszeg és/vagy egyéb b hozadék (ideértve a nyereménybet nybetét t esetében juttatott nyereményt nyt is). Helyi önkormányzat: : a helyi önkormányzatokról szóló törvény által meghatározott önkormányzat, nyzat, ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatot nyzatot is. 33

34 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 22 Ingatlan: : a föld f és s a földdel f alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog, kivéve ve a földingatlan tulajdonosváltoz ltozása nélkn lkül értékesített lábon l álló (betakarítatlan) tatlan) termést, terményt (pl. lábon l álló fa). Ingó vagyontárgy rgy: : az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve ve a fizetőeszk eszközt, zt, az értékpapírt és s a föld f tulajdonosváltoz ltozása nélkn lkül értékesített lábon l álló (betakarítatlan) tatlan) termést, terményt (pl. lábon l álló fa). Vagyoni értékű jog: : a földhasznf ldhasználat, lat, az ingatlanon fennáll lló haszonélvezet és s használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti b joga. 34

35 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 23 Szociális segély ly: : a szociálisan rászorulónak pénzben p vagy természetbeni formában, ellenszolgáltat ltatás s nélkn lkül l nyújtott vissza nem térítendt tendő támogatás. Szociálisan rászorulr szoruló: : az a magánszem nszemély, akinek (eltartottainak) létfenntartl tfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külsk lső segíts tséggel képes k biztosítani. tani. 35

36 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 24 A Magyar Honvéds dség és s a rendvédelmi delmi szervezetek tagja fogalmába tartozik a Magyar Honvéds dség, a Rendőrs rség, az állami és s helyi önkormányzati nyzati hivatásos tűzoltóság, a Polgári Védelem, V a Vám-V és Pénzügyőrség, a büntetb ntetés-végrehajtás és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok latok tagja. Agrár r csekély összegű (agrár r de minimis) ) támogatt mogatás: EK-Szerz Szerződés vagy EK bizottsági rendelet által csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősített támogatt mogatás. 36

37 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 25 Személyg lygépkocsi: négy, illetve három h gumiabroncskerékkel kkel felszerelt olyan gépjg pjármű,, amely a vezetővel vel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy száll llítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzem zemű,, a dízeld zelüzemű,, az elektromos üzemű,, a gázüzemg zemű személyg lygépkocsi, a versenyautó,, az önjáró lakóaut autó. Személyg lygépkocsinak minősül l tovább bbá az a vegyes használat latú,, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegt megű,, olyan gépjg pjármű (nagy rakodóter terű személyg lygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél l több t utas száll llítására alkalmas, de kézzel k egyszerűen en oldható ülésrögzítése révén r n a felhasználás s szerinti terhek száll llítására bármikor b átalakítható a válaszfal v mögötti rakodótér r (ideértve azt az esetet is, ha az ülés s eltávol volítására visszafordíthatatlan műszaki m átalakítással került sor.) 37

38 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 26 Kedvezményezett eltartott a) az, akire tekintettel a családok támogatásáról l szóló törvény szerint, valamint bármely b EGT-állam hasonló jogszabálya alapján n családi pótlp tlékot, illetőleg leg más m s hasonló ellátást folyósítanak, b) az, aki a családi pótlp tlékra saját t jogán jogosult, c) a magzat (ikermagzat) a várandv randósság időszak szakában (fogantatásának nak 91. napjától megszület letéséig), d) a rokkantsági járadj radékban részesr szesülő magánszem nszemély. 38

39 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 27 Alapkutatás: : olyan kísérleti k és s elméleti leti munka, amelynek elsődleges célja c új j ismeretek szerzése se a jelenségek alapvető lényegéről és s a megfigyelhető tényekről, bármifb rmiféle konkrét t alkalmazási és felhasználási si célkitc lkitűzés s nélkn lkül. l. Alkalmazott kutatás: új j ismeretek megszerzésére re irányul nyuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét t gyakorlati cél c érdekében végeznek. Kísérleti fejlesztés: : olyan kutatásb sból és s a gyakorlati tapasztalatokból l nyert, már m r létezl tező tudásra támaszkodó rendszeres munka, amelynek célja c új anyagok, termékek és s szerkezetek létrehozl trehozása, új eljárások, rendszerek és s szolgáltat ltatások bevezetése vagy a már m r létrehozottak l vagy bevezetettek lényeges javítása. 39

40 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 28 Független felek: azok a személyek (természetes személyek, jogi személyek, egyéb b szervezetek), amelyek (akik) között k nem áll fenn olyan szoros gazdasági, gi, jogi kapcsolat, amelynek révén r n legalább az egyik fél f meghatároz rozó befolyást képes k gyakorolni a másik fél f l gazdasági gi döntd ntéseire, vagy amelynek révén r n a felek egymással szoros együttm ttműködésben folytatják k tevékenys kenységüket ket (nem tekinthetők k független f feleknek különösen k az egymással munkaviszonyban, tartós megbízási jogviszonyban álló személyek, tovább bbá a társas t vállalkozv llalkozás és s a benne akár közvetlenül, l, akár r közvetve k - a közeli k hozzátartoz tartozókat megillető jogokat együttesen számítva - többségi irány nyítást biztosító befolyással rendelkező magánszem nszemély). 40

41 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 29 Elemi kár: k az elemi csapás s (így( különösen k a jégesj geső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, h, a jég-j és s a szélt ltörés, a vihar, a földrengf ldrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár, k amelynek igazolására a kár k r tényt nyét tartalmazó okmány (pl. biztosító, mezőgazdas gazdasági gi igazgatási szerv, katasztrófav favédelem végrehajtv grehajtását t végzv gző szerv által kiáll llított szakvélem lemény, jegyzőkönyv stb.), vagy a károsult k által kiáll llított jegyzőkönyv szolgál. l. 41

42 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 30 Nyugdíj-el előtakarékossági számla mla: : a nyugdíj- előtakar takarékossági száml mlákról szóló törvényben meghatározott számlavezet mlavezető által vezetett, az említett törvt rvény szerinti száml mlák együttese 42

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2016.01.01. és 2016.01.10. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

2011. 2011. vedelemadó. Minimálb. lbér r 2011. 73.500,- 78.000,- 89.500,- 94.000,- Talán 2012-től 92.000,- és 108.000,- Ft lesz, de majd kiderül

2011. 2011. vedelemadó. Minimálb. lbér r 2011. 73.500,- 78.000,- 89.500,- 94.000,- Talán 2012-től 92.000,- és 108.000,- Ft lesz, de majd kiderül Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Mérlegképes könyvelk nyvelők k kötelezk telező továbbk bbképzése 2011. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló,, adószak szakértő Személy jövedelemadj

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11

TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11 TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK 7 EL SZÓ 9 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11 I. Fejezet ALAPELVEK 11 II. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 18 III.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben