1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról"

Átírás

1 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező rendelkezések IV. Fejezet - A jövedelemre j és s az adókötelezetts telezettségre vonatkozó általános szabályok V. Fejezet - Az adó megállap llapítására, bevallására és s megfizetésére vonatkozó szabályok VI. Fejezet - Az összevont adóalap alap VII. Fejezet Az összevont adóalap alap adójának a meghatároz rozása VIII. Fejezet - Az összevont adó alapját csökkent kkentő kedvezmények 2

3 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 2 IX. Fejezet - Az adóel előleg leg megállap llapítása, bevallása és s megfizetése X. Fejezet - A vállalkozv llalkozói i személyi jövedelemadó,, az átalányadózás és s a tételes teles átalányadózás XI. Fejezet - A vagyonátruh truházás XII. Fejezet - Tőkejövedelmek XIII. Fejezet Természetbeni és s egyéb juttatások, engedmények nyek XIV. Fejezet Vegyes jövedelmekj XV. Fejezet Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén r megszerezhető vagyoni érték Vegyes, záróz és átmeneti rendelkezések Mellékletek 3

4 Általános informáci ciók: Törvényhozó: : Országgy ggyűlés Cél: az adóbev bevételek biztosítása sa Kötelezettség: az állampolgárok közterhekhez való hozzájárul rulásának alkotmányos kötelezettsége okán 4

5 ALAPELVEK - 1 A Magyar KöztK ztársaságban a magánszem nszemélyek a jövedelmj vedelmükből l a közterhekhez való hozzájárul rulás alkotmányos kötelezettsk telezettségének e törvt rvény rendelkezései szerint tesznek eleget, figyelemmel az adózás s rendjéről l szóló (Art.) törvt rvényben foglaltakra is. E törvt rvény céljac lja: : az arányoss nyosság és s a méltányosság g elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szüks kséges adóbev bevétel biztosítása, sa, kivételesen egyes társadalmi, t gazdasági gi célok c megvalósul sulásának előseg segítése 5

6 ALAPELVEK - 2 A magánszem nszemély minden jövedelme j adóköteles. Ettől l eltérő szabályt, az adóból l kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvt rvény alapelveinek figyelembevétel telével - csak törvt rvény állapíthat meg. A szja alapja: az adóköteles bevételb telből l megállap llapított, e törvt rvény rendelkezései szerinti levonásokkal csökkentett jövedelem j és s az adóalap alap-növelő tételek telek összege. 6

7 ALAPELVEK - 3 Adókedvezm kedvezmény annyiban alkalmazható, illetőleg leg érvényesíthető,, amennyiben az annak alapjául szolgáló szerződés, s, jogügylet, gylet, más m s hasonló cselekmény tartalma megvalósítja az eltérő szabály, az adókedvezm kedvezmény céljc lját t (támogat mogató és korlátoz tozó intézked zkedések egyben). Az alkalmazhatóságot, illetőleg leg érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Az adót - egyes kivételekkel - naptári évenként, nt, az összes jövedelem j alapján kell megállap llapítani és s megfizetni, azonban az adóbev bevételek folyamatossága érdekében adóel előleget leget kell fizetni. 7

8 ALAPELVEK - 4 Az Európai Unió tagállam llamának állampolgára által megszerzett, e törvt rvény szerinti korlátozott adókötelezetts telezettség g alá eső jövedelmet nem terheli magasabb összegű adó annál, mint amelynek fizetésére akkor lenne köteles, k ha ő,, házasth zastársa és gyermeke(i) belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek minősüln lnének. nek. Ennek feltétele tele,, hogy a magánszem nszemély által az adóé óévben adókötelezetts telezettség g alá eső összes jövedelem eléri az adóé óévben megszerzett összes jövedelmének 75 százal zalékát. Ennek igazolására az adóé óévben megszerzett összes jövedelem j megállap llapított összegét t tartalmazó okirat (így különösen bevallás, határozat) hiteles magyar nyelvű fordításáról l készk szült másolat szolgál. l. 8

9 Magánszem nszemély jövedelmej a nem önálló tevékenys kenységből származ rmazó jövedelem és s az önálló tevékenys kenységből származ rmazó jövedelem (ideértve különösen a vállalkozv llalkozói i jövedelmet j és s a vállalkozv llalkozói i osztalékalapot vagy az átalányadó alapját), valamint a nyugdíj és s más m s hasonló,, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel megszerzett jövedelem. j 9

10 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 1 A törvt rvény hatálya a magánszem nszemélyre, annak jövedelmj vedelmére, és s az e jövedelemmel j összefüggő adókötelezetts telezettségre terjed ki. Az adókötelezetts telezettség g a törvt rvényben meghatározott egyes esetekben a magánszem nszemély adókötelezetts telezettségével összefüggésben a kifizetőre is kiterjed. Az államháztartásról l szóló törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg leg a helyi önkormányzat nyzat finanszíroz rozási körébe tartozó kifizetőnek (munkáltat ltatónak) ezeket a kötelezettségeket azzal az eltéréssel kell teljesítenie, tenie, hogy ahol törvt rvény az adó vagy az adóel előleg leg levonását vagy befizetését írja elő,, ott az adó vagy az adóel előleg leg megállap llapítását t kell érteni. A magánszem nszemély az adó megállap llapítása szempontjából l e törvény rendelkezései szerint veszi figyelembe a bevételeit és s a költsk ltségeit akkor is, ha a könyvvezetk nyvvezetési kötelezettségének más m s törvt rvény rendelkezései szerint is eleget tesz. 10

11 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 2 A belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély adókötelezetts telezettsége összes bevétel telére kiterjed (teljes( körűk adókötelezetts telezettség). A külfk lföldi ldi illetőségű magánszem nszemély adókötelezetts telezettsége kizárólag a jövedelemszerzj vedelemszerzés s helye alapján n belföldr ldről származ rmazó,, vagy egyébk bként nemzetközi zi szerződés, s, viszonosság g alapján n a Magyar KöztK ztársaságban adóztathat ztatható bevétel telére terjed ki (korlátozott adókötelezetts telezettség). A nemzetközi zi szerződés s előírását t kell alkalmazni, amennyiben törvt rvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi zi szerződés s e törvt rvénytől l eltérő előírást tartalmaz. A Magyar KöztK ztársaságban adóztathat ztatható bevétel adókötelezetts telezettségének jogcímét t e törvt rvény szerint kell megállap llapítani, és s az adókötelezetts telezettségeket (ideértve a jövedelem megállap llapítását t is) ennek megfelelően en kell teljesíteni. teni. 11

12 A TÖRVT RVÉNY HATÁLYA - 3 A külfk lföldi ldi székhely khelyű jogi személy, egyéb szervezet tulajdonában (üzemeltet( zemeltetésében) lévől személyg lygépkocsi magánc ncélú használat latára, valamint a külfk lföldi ldi székhely khelyű jogi személy, egyéb b szervezet által nyújtott hitel kamata alapján n keletkező kamatkülönb nbözetre tekintettel megszerzett jövedelemmel j összefüggő, és s az egyébk bként a kifizetőt t terhelő adókötelezetts telezettségeket a magánszem nszemély a kifizetőre irányad nyadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával teljesíti. ti. Külföldi ldi jog alapján n társadalombiztost rsadalombiztosítási si ellátásnak, családt dtámogatási ellátásnak, szociális segélynek megfelelő jogcímen folyósított juttatás s adókötelezetts telezettségét a belföldi ldi jog szerint, a juttatás s jellemzői, feltételei telei alapján n hasonló juttatás adókötelezetts telezettségének megfelelően en kell meghatározni. 12

13 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 1 Belföld ld: : a Magyar KöztK ztársaság g területe, beleértve a vámszabadterv mszabadterületet is. Belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: a magyar állampolgár r (kivéve, ve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és s belföld ldön n nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántart ntartásáról l szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkod zkodási hellyel); az a természetes személy, aki a szabad mozgás és s tartózkod zkodás s jogával rendelkező személyek beutazásáról és s tartózkod zkodásáról l szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és s a három h hónapot h meghaladó tartózkod zkodáshoz való jogát t az adott naptári évben - a ki- és s beutazás s napját t is egész napnak tekintve - legalább 183 napig a Magyar Köztársaság g terület letén n gyakorolja; 13

14 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 2 Belföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és s tartózkod zkodásáról l szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogáll llású,, illetve hontalan személy; tovább bbá az előző pontokban nem említett természetes személy, akinek kizárólag belföld ldön n van állandó lakóhelye; létérdekei központja k belföld, ld, ha egyáltal ltalán n nem vagy nem csak belföld ldön n rendelkezik állandó lakóhellyel; szokásos sos tartózkod zkodási helye belföld ldön n találhat lható, ha egyáltal ltalán n nem vagy nem csak belföld ldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és s létérdekei l központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek l központja k az az állam, amelyhez a magánszem nszemélyt a legszorosabb személyes, családi és s gazdasági gi kapcsolatok fűzik. 14

15 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 3 Külföldi ldi illetőségű magánszem nszemély: : a belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek nem minősülő természetes személy. Jövedelemszerzés s helye: a) önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelem esetében a magánszem nszemély illetősége szerinti állam, ha azonban a magánszem nszemély az önálló tevékenys kenységet telephelye (álland( llandó bázisa) útján folytatja, akkor a telephely (az állandó bázis) fekvése szerinti állam; b) hajó,, légi l jármj rmű vagy közúti k száll llító jármű nemzetközi zi forgalomban törtt rténő üzemeltetéséből l származ rmazó jövedelem esetén - az előző alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - az üzemben tartó székhelye szerinti vagy a hajó,, a jármű nyilvántart ntartását t (a lajstromot) vezető állam; 15

16 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 4 Jövedelemszerzés s helye: c) ingatlan birtoklásából, l, használat latából és s hasznainak szedéséből, valamint az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából l (így( különösen k az ingatlan átruházásából, bérbeadásából l vagy haszonbérbe adásából) származ rmazó jövedelem esetében az ingatlan fekvése szerinti állam; d) nem önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelem esetében a tevékenys kenység-végzés s szokásos sos helyének (az állandó munkavégz gzés s helyének) fekvése szerinti állam; változó munkavégz gzési helyen végzett v tevékenys kenység esetében: da) ha a magánszem nszemély a munkáltat ltató (a munkaadó) ) belföldi ldi székhely khelyével, vagy belföldi ldi telephelyével (álland( llandó bázisával), fióktelep ktelepével, kereskedelmi képviseletk pviseletével vel áll a jövedelemszerzés s alapjául szolgáló jogviszonyban, akkor belföld; ld; db) a da) pontban nem említett esetben a belföld ldön n végzett v tevékenys kenységére arányosan számított jövedelem j tekintetében belföld; ld; dc) a db) pont rendelkezésétől l eltérően, en, az olyan jövedelem j tekintetében, amely nemzetközi zi forgalomban üzemeltetett járművön n belföld ldön n kívül k l (is) teljesített tett szolgálat lat ellenért rtéke, az az állam, amely az ilyen jövedelmet j nemzetközi zi szerződés s vagy viszonosság g alapján n adóztathatja, más m s esetben a magánszem nszemély illetősége szerinti állam; 16

17 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 5 Jövedelemszerzés s helye: e) közszolgk zszolgálati, lati, közalkalmazotti, k bírósági, b igazságügyi gyi alkalmazotti vagy ügyészségi szolgálati lati jogviszony, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati lati jogviszonya, tovább bbá az említett jogviszonyok bármelyikének megfelelő,, külfk lföldi ldi jog szerinti jogviszony alapján n megszerzett jövedelem j esetében a munkáltat ltató (a munkaadó) ) illetősége szerinti állam; f)jogi személy, egyéb b szervezet vezető tisztségvisel gviselőjeként, felügyel gyelő bizottsága tagjaként megszerzett jövedelem j esetében a jogi személy, az egyéb b szervezet székhelye szerinti állam; (vezető tisztségvisel gviselő a jogi személy, az egyéb b szervezet törvt rvényes képviseletére jogosult magánszem nszemély) 17

18 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 6 Jövedelemszerzés s helye: g) előad adói, művészeti m és s sporttevékenys kenységre, bemutatóra (kiáll llításra) tekintettel megszerzett jövedelem esetében - az a) és d) alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - a tevékenys kenység g végzv gzésének helye szerinti állam; h) a szellemi alkotáshoz fűződőf törvényi védelem v alatt álló jog (így( különösen k szabadalom, ipari minta, védjegy, védett v eljárás, szerzői i jog) révén r megszerzett jövedelem j (jogdíj) j) esetében - az a) és d) alpontban foglaltaktól l függetlenf ggetlenül - a jogdíj j fizetésére kötelezett személy illetősége szerinti állam - amennyiben a jogdíj j fizetésére belföldi ldi telephelye (állandó bázisa), fióktelepe, kereskedelmi képviselete k útján n kötelezett, k akkor belföld ld -,, ha azonban a jogdíjfizet jfizetés s alapjául szolgáló jog ténylegesen t a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (állandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 18

19 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 7 Jövedelemszerzés s helye: i) kamat, értékpapír-kölcsönz nzésből származ rmazó jövedelem esetében a kamat, illetve a díj d j fizetésére kötelezett k személy illetősége szerinti állam amennyiben a kamat, a díj d j fizetésére belföldi ldi telephelye (álland( llandó bázisa), fióktelepe, kereskedelmi képviselete k útján n kötelezett, k akkor belföld, ld, valamint ha a kamat, a díj d j fizetésének alapjául szolgáló követelés s (jog), értékpapír ténylegesen a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 19

20 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 8 Jövedelemszerzés s helye: j) osztalék k esetében az osztalék k fizetésére kötelezett jogi személy, egyéb b szervezet illetősége szerinti állam, ha azonban az osztalék fizetésének alapjául szolgáló értékpapír r (jog) ténylegesen a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; k) vállalkozásból l kivont jövedelem j esetében a társas vállalkozv llalkozás s székhelye szerinti állam, ha azonban a jövedelem j megszerzésének alapjául szolgáló értékpapír r (jog) ténylegesen t a jogosult magánszem nszemély belföldi ldi telephelyéhez hez (álland( llandó bázisához) tartozik, akkor belföld; ld; 20

21 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 9 Jövedelemszerzés s helye: l) nyereményb nyből l származ rmazó jövedelem esetében a szerencsejáték szervezőjének székhelye szerinti állam, ha azonban a szerencsejáték szervezése se - akár r engedéllyel, akár engedély nélkn lkül - telephely (álland( llandó bázis), fióktelep, kereskedelmi képviselet útján n törtt rténik, akkor a telephely (az állandó bázis), a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet k fekvése szerinti állam; m) az e törvt rvény szerint természetbeni juttatásnak minősülő bevétel esetén belföld; ld; 21

22 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 10 Jövedelemszerzés s helye: n) a társast rsasági adóról és s az osztalékad kadóról l szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévől részesedés s ellenért rték k fejében törtt rténő átruházása, kölcsk lcsönbe adása vagy ilyen társaságból l törtt rténő kivonása révén r megszerzett jövedelem j esetében - az a), az i), a k) és s az o) alpontban foglaltaktól függetlenül - belföld; ld; o) az a)-n) alpontokban nem említett esetben a magánszem nszemély illetősége szerinti állam. 22

23 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 11 Alacsony adókulcs kulcsú állam: : az az állam, amelyben törvt rvény nem ír r elő a társast rsasági adónak megfelelő adókötelezetts telezettséget vagy az előírt adómért rték k legfeljebb 12 százal zalék, kivéve, ve, ha az állammal a Magyar Köztársaság g egyezményt kötött k tt a kettős adóztat ztatás s elkerülésére re a jövedelemj vedelem- és s a vagyonadók k terület letén. Adóé óév: : az az időszak, amelyre vonatkozóan an az adó alapját t meg kell állapítani; ez a naptári év, az e törvt rvényben meghatározott kivételekkel. 23

24 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 12 Jóváírás: : az a pénzp nzügyi művelet, m amelynek eredmények nyeként nt a magánszem nszemély az adott bevétel felett rendelkezhet. Adókötelezetts telezettség: : a bejelentésre, a nyilatkozattételre, telre, az adóalap alap- és adómeg megállapításra, a bevallásra, az adóel előleg- és s adófizet fizetésre, az adólevon levonásra, a nyilvántart ntartás-vezetésre, a bizonylatkiáll llításra,, az adatszolgáltat ltatásra, az iratok megőrz rzésére re vonatkozóan an a bevételt szerző magánszem nszemély és s az adóztat ztatásban közremk zreműködő kifizető számára e törvt rvény és s az adózás s rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint előírt tennivalók összessége. Szokásos piaci érték: : az az ellenért rték k (a továbbiakban ideértve a kamatot és s a tevékenys kenység piaci viszonyoknak megfelelő díjazását t is), amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén n egymás s között k érvényesítenek, vagy érvényesítenének. nek. 24

25 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 13 Hivatali, üzleti utazás: : a magánszem nszemély jövedelmj vedelmének megszerzése se érdekében, a kifizető tevékenys kenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szüks kséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyr helyről l törtt rténő bejárás s kivétel telével -,, ideértve különösen a kiküldet ldetés s (kirendelés) miatt szüks kséges utazást; tovább bbá az országgy ggyűlési képviselk pviselő,, a polgármester, az önkormányzati nyzati képviselk pviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szüks kséges utazás (a lakóhelyt helytől l való távollét). Kiküldet ldetés (kirendelés): a munkáltat ltató által elrendelt, a munkaszerződésben sben rögzr gzített munkahelytől l eltérő helyen történő munkavégz gzés, ideértve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának, valamint a Magyar Honvéds dség g hivatásos és s szerződéses ses állományú katonájának nak szolgálati lati érdekből l törtt rténő áthelyezését, t, átvezénylését t is. Külföldi ldi kiküldet ldetés: : a belföldi ldi illetőségű magánszem nszemélynek a jövedelme j megszerzése se érdekében, a kifizető tevékenys kenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar KöztK ztársaság g terület letén n kívüli k (a továbbiakban: külfk lföld) ld) tartózkod zkodása. 25

26 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 14 Külszolgálat: : a munkáltat ltató által elrendelt, külfk lföldön történő munkavégz gzés. Munkáltat ltató: : az, akivel (amellyel) a magánszem nszemély munkaviszonyban áll, illetve munkaerő-kölcs lcsönzés esetén n a kölcsk lcsönzött munkavállal llaló részére közvetlenül l juttatott bevétel tekintetében a munkavállal llaló kölcsönvevője. Társadalombiztosítási si ellátás: a társadalombiztost rsadalombiztosítás s ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat ltatások fedezetéről l szóló törvény, a kötelezk telező egészs szségbiztosításról l szóló törvény, a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról l szóló törvény, valamint a családok támogatt mogatásáról l szóló törvény alapján folyósított ellátás. 26

27 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 15 Költségtérítés: : az a bevétel (kivéve, ve, ha a jövedelem kiszámításánál l nem kell figyelembe venni), amelyet e törvt rvény által költsk ltségnek elismert kiadás s megtérítésére re kizárólag az adott bevételszerz telszerző tevékenys kenység g folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldet ldetést, a külfk lföldi ldi kiküldet ldetést, a külszolgk lszolgálatot) latot) összefüggésben kap a magánszem nszemély. Nem tartozik ezen kiadások körébe k a magánszem nszemély személyes vagy családi szüks kségletét t részben r vagy egészben közvetlenk zvetlenül kielégítő dolog, szolgáltat ltatás s megszerzését t szolgáló kiadás. Kivétel: ha e törvt rvény olyan költsk ltségtérítést állapít t meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költsk ltségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. 27

28 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 16 Egyéni vállalkozv llalkozó: a) az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről l szóló törvény szerinti egyéni vállalkozv llalkozói i nyilvántart ntartásban szereplő magánszem nszemély, az említett nyilvántart ntartásban rögzr gzített tevékenys kenysége(i) tekintetében; b) a közjegyzk zjegyző a közjegyzk zjegyzőkről l szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét t közjegyzk zjegyzői i iroda tagjaként folytatja); c) az önálló bírósági végrehajtv grehajtó a bírósági b végrehajtv grehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét t végrehajtv grehajtói i iroda tagjaként folytatja); d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében; e) az ügyvéd d az ügyvédekről l szóló törvényben meghatározott tevékenys kenysége tekintetében (kivéve, ve, amennyiben e tevékenys kenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); f) a magán-állatorvosi tevékenys kenység g gyakorlására ra jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszem nszemély e tevékenys kenysége tekintetében; 28

29 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 17 Mezőgazdas gazdasági gi őstermelő: : az a 16. életévét t betölt ltött, tt, nem egyéni vállalkozv llalkozó magánszem nszemély, aki a saját t gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előáll llítására irányul nyuló tevékenys kenységet folytat, és s ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik Mezőgazdas gazdasági gi kistermelő: : az a mezőgazdas gazdasági gi őstermelő,, akinek az e tevékenys kenységéből l az adóé óévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. 29

30 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 18 Üzemanyag-fogyasztási si norma: : a közúti gépjg pjárművek, az egyes mezőgazdas gazdasági, gi, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag anyag-fogyasztásának igazolás nélkül l elszámolhat molható mértékéről l szóló jogszabály szerinti üzemanyag- és kenőanyag anyag-felhasználás s mértm rtéke. Amennyiben így nem állapítható meg a norma, akkor a gyárt rtó által, vagy műszaki szakért rtő által megállap llapított mérték. 30

31 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 19 Bér: a) a munkaviszonyból l származ rmazó jövedelem (kivéve ve a munkáltat ltató által fizetett adóköteles biztosítási si díjat, d valamint a munkaviszony megszüntet ntetésére tekintettel kapott végkielv gkielégítést); b) az adóköteles társadalombiztost rsadalombiztosítási si ellátás; c) a szociális igazgatásr sról és s szociális ellátásokr sokról l szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás s (kivéve ve az adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő ellátást); 31

32 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 20 Bér: d) a foglalkoztatás s előseg segítéséről és s a munkanélk lküliek liek ellátásáról l szóló törvény alapján folyósított vállalkozv llalkozói i járadj radék, álláskeresési si járadj radék, álláskeresési si segély, ha ennek megállap llapítására nem a magánszem nszemélyre irányad nyadó öregségi gi nyugdíjkorhat jkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli li betölt ltésére is figyelemmel került sor, tovább bbá a keresetkiegész szítés és s keresetpótl tló juttatás; e) a Magyar Honvéds dségnél l tartalékos katonai szolgálatot latot teljesítő magánszem nszemély illetménye; f) az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet j pótlp tló kártérítés s (keresetpótl tló járadék), ideértve a felelőss sségbiztosítás s alapján n ilyen címen c fizetett kártérítést is, de ide nem értve a nyugdíjban részesülő magánszem nszemélyt megillető baleseti járadékot. 32

33 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 21 Munkaviszonyból l származ rmazó jövedelem: : a magánszem nszemélyt munkaviszonyára (ideértve a munkaviszonynak megfelelő,, külfk lföldi ldi jog szerinti jogviszonyt is) tekintettel megillető adóköteles bevétel. Kamat: : e törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában az adós által a kölcsk lcsönnyújtónak (betételhelyez telhelyezőnek) vagy az igénybe vett kölcsk lcsön n (elfogadott betét) t) használat latáért, kockázat zatáért időar arányosan fizetett (juttatott), a magánszem nszemélyt terhelő,, illetőleg leg megillető pénzösszeg és/vagy egyéb b hozadék (ideértve a nyereménybet nybetét t esetében juttatott nyereményt nyt is). Helyi önkormányzat: : a helyi önkormányzatokról szóló törvény által meghatározott önkormányzat, nyzat, ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatot nyzatot is. 33

34 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 22 Ingatlan: : a föld f és s a földdel f alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog, kivéve ve a földingatlan tulajdonosváltoz ltozása nélkn lkül értékesített lábon l álló (betakarítatlan) tatlan) termést, terményt (pl. lábon l álló fa). Ingó vagyontárgy rgy: : az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve ve a fizetőeszk eszközt, zt, az értékpapírt és s a föld f tulajdonosváltoz ltozása nélkn lkül értékesített lábon l álló (betakarítatlan) tatlan) termést, terményt (pl. lábon l álló fa). Vagyoni értékű jog: : a földhasznf ldhasználat, lat, az ingatlanon fennáll lló haszonélvezet és s használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti b joga. 34

35 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 23 Szociális segély ly: : a szociálisan rászorulónak pénzben p vagy természetbeni formában, ellenszolgáltat ltatás s nélkn lkül l nyújtott vissza nem térítendt tendő támogatás. Szociálisan rászorulr szoruló: : az a magánszem nszemély, akinek (eltartottainak) létfenntartl tfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külsk lső segíts tséggel képes k biztosítani. tani. 35

36 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 24 A Magyar Honvéds dség és s a rendvédelmi delmi szervezetek tagja fogalmába tartozik a Magyar Honvéds dség, a Rendőrs rség, az állami és s helyi önkormányzati nyzati hivatásos tűzoltóság, a Polgári Védelem, V a Vám-V és Pénzügyőrség, a büntetb ntetés-végrehajtás és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok latok tagja. Agrár r csekély összegű (agrár r de minimis) ) támogatt mogatás: EK-Szerz Szerződés vagy EK bizottsági rendelet által csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősített támogatt mogatás. 36

37 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 25 Személyg lygépkocsi: négy, illetve három h gumiabroncskerékkel kkel felszerelt olyan gépjg pjármű,, amely a vezetővel vel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy száll llítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzem zemű,, a dízeld zelüzemű,, az elektromos üzemű,, a gázüzemg zemű személyg lygépkocsi, a versenyautó,, az önjáró lakóaut autó. Személyg lygépkocsinak minősül l tovább bbá az a vegyes használat latú,, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegt megű,, olyan gépjg pjármű (nagy rakodóter terű személyg lygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél l több t utas száll llítására alkalmas, de kézzel k egyszerűen en oldható ülésrögzítése révén r n a felhasználás s szerinti terhek száll llítására bármikor b átalakítható a válaszfal v mögötti rakodótér r (ideértve azt az esetet is, ha az ülés s eltávol volítására visszafordíthatatlan műszaki m átalakítással került sor.) 37

38 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 26 Kedvezményezett eltartott a) az, akire tekintettel a családok támogatásáról l szóló törvény szerint, valamint bármely b EGT-állam hasonló jogszabálya alapján n családi pótlp tlékot, illetőleg leg más m s hasonló ellátást folyósítanak, b) az, aki a családi pótlp tlékra saját t jogán jogosult, c) a magzat (ikermagzat) a várandv randósság időszak szakában (fogantatásának nak 91. napjától megszület letéséig), d) a rokkantsági járadj radékban részesr szesülő magánszem nszemély. 38

39 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 27 Alapkutatás: : olyan kísérleti k és s elméleti leti munka, amelynek elsődleges célja c új j ismeretek szerzése se a jelenségek alapvető lényegéről és s a megfigyelhető tényekről, bármifb rmiféle konkrét t alkalmazási és felhasználási si célkitc lkitűzés s nélkn lkül. l. Alkalmazott kutatás: új j ismeretek megszerzésére re irányul nyuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét t gyakorlati cél c érdekében végeznek. Kísérleti fejlesztés: : olyan kutatásb sból és s a gyakorlati tapasztalatokból l nyert, már m r létezl tező tudásra támaszkodó rendszeres munka, amelynek célja c új anyagok, termékek és s szerkezetek létrehozl trehozása, új eljárások, rendszerek és s szolgáltat ltatások bevezetése vagy a már m r létrehozottak l vagy bevezetettek lényeges javítása. 39

40 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 28 Független felek: azok a személyek (természetes személyek, jogi személyek, egyéb b szervezetek), amelyek (akik) között k nem áll fenn olyan szoros gazdasági, gi, jogi kapcsolat, amelynek révén r n legalább az egyik fél f meghatároz rozó befolyást képes k gyakorolni a másik fél f l gazdasági gi döntd ntéseire, vagy amelynek révén r n a felek egymással szoros együttm ttműködésben folytatják k tevékenys kenységüket ket (nem tekinthetők k független f feleknek különösen k az egymással munkaviszonyban, tartós megbízási jogviszonyban álló személyek, tovább bbá a társas t vállalkozv llalkozás és s a benne akár közvetlenül, l, akár r közvetve k - a közeli k hozzátartoz tartozókat megillető jogokat együttesen számítva - többségi irány nyítást biztosító befolyással rendelkező magánszem nszemély). 40

41 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 29 Elemi kár: k az elemi csapás s (így( különösen k a jégesj geső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, h, a jég-j és s a szélt ltörés, a vihar, a földrengf ldrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár, k amelynek igazolására a kár k r tényt nyét tartalmazó okmány (pl. biztosító, mezőgazdas gazdasági gi igazgatási szerv, katasztrófav favédelem végrehajtv grehajtását t végzv gző szerv által kiáll llított szakvélem lemény, jegyzőkönyv stb.), vagy a károsult k által kiáll llított jegyzőkönyv szolgál. l. 41

42 FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - 30 Nyugdíj-el előtakarékossági számla mla: : a nyugdíj- előtakar takarékossági száml mlákról szóló törvényben meghatározott számlavezet mlavezető által vezetett, az említett törvt rvény szerinti száml mlák együttese 42

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000 2009 évi személyi jövedelemadó bevallások elkészítésének árjegyzéke, illetve fontosabb tudnivalói (Áraink a 2008-as bevalláshoz képest nem változtak!) Csak 1 munkáltatótól származó jövedelem, adókedvezmények

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Projektciklus menedzsment

Projektciklus menedzsment A projekt pénzp nzügyi előkész szítésének és megvalósításának fáziif Karácson Zsolt VÁTI Kht. Érintett témákt Projektek pénzp nzügyi tervezése A projektek költsk e, forrástervez stervezés Tervezés Előkész

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről A nyilatkozatban kért adatokat

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben