EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK"

Átírás

1 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve

2 Személyi jövedelemadó tb.-t érintő módosításai 2012-től megszűnt az adójóváírás lehetősége Hatására a Ft/hó alatti összegű thgys és gyed szja terhe emelkedett Adójóváírás kompenzálására bevezetésre került rövidtávon egy új támogatási forma: a jövedelempótlék Nettó összegű, nem képez Szja alapot Nyilatkozatot kellett benyújtania az ellátásban részesülőknek Kifizetőhelyeknek külön soron kell a kifizetőhelyi elszámolásban megjeleníteni a kifizetett jövedelempótlék összegét. 2

3 JÖVEDELEMPÓTLÉK MK (II.1) szám - 6/2012(II.1) Kr. Az jogosult, aki december 31-én már és január 1-jén még ugyanazon pénzbeli ellátásban részesülő személynek és a jövedelmi feltételekkel (e Kr. 1. számú melléklet, megfelelő oszlopa szerint - adómentes, nettó összegben - megállapított jövedelempótlékra. (Táblázatban foglaltak szerint.) április 5-én utaltuk ki (visszamenőleg is, töredékidőre is). Sok volt a hiánypótlás, Sok volt(lesz) az elutasítás május 31-éig benyújtott nyilatkozat esetében január 1-jétől jogosult lehet (JOGVESZTŐ HATÁRIDŐ). Jogalap nélküli jövedelempótlékot elengedni, mérsékelni nem lehet. A fellebbezés esetén nem alkalmazható az Ebtv. 75/A. szerinti illeték- és költségmenteség. 3

4 Személyi jövedelemadó tb-t érintő módosításai Adóalap kiegészítés mértéke a Ft-ot meghaladó jövedelem rész után (a jövedelem 27%-al növelt összege az adóalap). Szja tv 47. (6) bek szerint: Nem kell adóalap kiegészítést alkalmazni Az adóköteles tb. ellátás adóelőlegének megállapításakor, ha a kifizető nem a magán személy munkáltatója is egyben A kifizető adóelőleg levonási kötelezettségének változása (minden után le kell vonni az adóelőleget, akkor is, ha számla alapján történik a kifizetés, kivéve az egyéni vállalkozó és a mg.őstermelő esetében) 4

5 Személyi jövedelemadó tb-t érintő módosításai évtől l a személyi jövedelemadj vedelemadóról l szóló évi CXVII. törvt rvény alkalmazásában nem tekinthető mezőgazdas gazdasági gi őstermelőnek az a magánszem nszemély, akit kizárólag a mezőgazdas gazdasági gi és s vidékfejleszt kfejlesztési si támogatt mogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben tartanak nyilván, n, vagyis a csak regisztrációs számmal rendelkező magánszemély. Mezőgazdas gazdasági gi őstermelőnek az őstermelői igazolvánnyal rendelkező,, valamint az a magánszem nszemély tekinthető,, aki családi gazdálkod lkodó vagy a gazdálkod lkodó család d tagja. 5

6 Tbj. módosm dosítás az ellátások szemszögéből l évi CLVI. tv. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról. (MK szám) Tbj. alapelveinek újraszabályozása A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait a tv. külön rendelkezése alapján más természetes személyeket az e tv-ben meghatározott szabályok szerint magába foglaló társadalmi szintű kockázatközösség. A társadalombiztosításban való részvétel e tv-ben meghatározott szabályok szerint kötelező. A kötelező tb. rendszerében az egyéni felelősség elvének megfelelően a tv-ben meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot a maga és a a tv-ben meghatározott hozzátartozója javára az egyes tb. ellátásokra. A társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a tv. a tb. pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megállapíthat, amelynek megfizetése tb. ellátásra való jogot nem keletkeztet. 6

7 Változás a foglalkoztatók és a biztosítottak körében A Tbj. 4. d) pontja 5. alponttal egészül ki : (Társas vállalkozó :) 5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el,kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül. 7

8 Vezető tisztségvisel gviselő biztosítása sa A rendelkezéshez kapcsolódik a Tbj. 5. (2) bekezdésének módosítása sa is, mely szerint munkavégz gzésre irányul nyuló egyéb jv.. Keretében munkát t végzv gzőnek kell tekinteni a gazdasági gi társaság g társas t vállalkozv llalkozónak nem minősülő vezető tisztségvisel gviselőjét t is. Ügyvezetői i feladatok ellátása tag esetében - tehát t lehetséges munkaviszonyban, társas vállalkozv llalkozóként, kiegész szítő tevékenys kenységet végzv gzőként, egyidejűleg fennáll lló többes jogviszonyban. 8

9 Vezető tisztségvisel gviselő biztosítása sa Ha tag kizárólag ügyvezető,, akkor e jogáll llása alapján n társas t vállalkozóként biztosított tott lesz (jogviszony átminősítés és bejelentés s!) Ha a tag egyébk bként társas t vállalkozv llalkozóként biztosított tott a társaságban és megbízás vagy munkaviszony alapján n végzi v a választott v tisztségvisel gviselői i feladatokat, akkor (lehet) egyidejűleg fennáll lló biztosítási si jogviszonyról l szó. Megbízási jogviszonyban csak külsk lső személy (nem tag) végezhet kizárólagosan ügyvezetői i feladatokat. 9

10 Változás a foglalkoztatók és a biztosítottak körében Eltörlésre került a kezdő egyéni vállalkozó fogalma Megszűnt a segítő családtag A Tbj. 4. h) és 1) pontja helyébe a következk vetkező rendelkezések léptekl : Megszűnt a társadalombiztosítási járulék, ennek megfelelően leszűkült a járulék fogalma (egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, táppénz hozzájárulás, egészségügyi szolgáltatási járulék, korkedvezménybiztosítási járulék.) 10

11 Tbj. módosm dosítások sok az ellátások szemszögéből Pontosításra került a Tbj ban foglaltak Változott a pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke (3%) és az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege Biztosított által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5% lett. Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6390 Ft. (napi 213 Ft.) Egyéni és társas vállalkozó esetében elvált a minimálisan fizetendő nyugdíjjárulék- (legalább a minimálbér után) és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja (legalább a minimálbér másfélszerese után) 11

12 Járulék (3) A biztosított tott által fizetendő egészs szségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulj rulék k mértm rtéke 8,5 százal zalék. Az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulékon belül. a természetbeni egészs szségbiztosítási si járulj rulék k 4 %,. a pénzbeli egészs szségbiztosítási si járulj rulék k 3 százal zalék,. a munkaerő-piaci járulj rulék k 1,5 százal zalék. A nyugdíjjárul rulék fizetési felső határ 2012-ben:. évi , napi forint. Megszűnt a társadalombiztost rsadalombiztosítási si járulj rulék. Bevezetésre ker sre kerül egy új ad j adó: a szociális hozz lis hozzájárul rulási si adó: S Z O C H Ó. 12

13 Röviden a SZOCHÓ-ról Mértéke: : 27% Alanya: - kifizető, - egyéni vállalkozv llalkozó, - mezőgazdas gazdasági gi őstermelő Nem alanya: - kiegész szítő tevékenys kenységet végzv gző egyéni vállalkozv llalkozó, - mg. őstermelő,, ha a bevétele nem éri el az szja-ban előírt 8. millió Ft. összeghatárt, - nyugdíjas mezőgazdas gazdasági gi őstermelő, - közös őstermelői i igazolvánnyal rendelkező - gazdálkod lkodó család d kiskorú tagja 13

14 Röviden a SZOCHO-ról Adófizet fizetést eredményez nyező jogviszonyok: Munkaviszony, Szövetkezet tagja közötti k személyes munkavégz gzési kötelezettséggel járój vállalkozási, megbízási jogviszony (kivéve ve az iskolaszövetkezet nappali tagozaton képzk pzésben résztvevő tanuló/hallgat /hallgató tagját), t), Kkt.,bt., kft., közös s vállalat, v egyesülés, s, európai gazdasági gi egyesülés, s, szabadalmi ügyvivői i társast rsaság, ügyvivő iroda tagja, Egyház, szerzetesrend, Szja. Tv. Szerinti önálló és s nem önálló tevékenys kenység, Egyéni vállalkozv llalkozó,, mg, őstermelői, eu.. parlamenti képviselk pviselői tevékenys kenység. 14

15 Röviden a SZOCHO-ról SZOCHO fizetf izetés alól l mentesített tett kifizetések: Pl.:. Tb. ellátás, kamat, szerzői i jogvédelem alá tartozó díj, ingatlan bérbeadb rbeadásból l származ rmazó jövedelem, egyes esetekben a külfk lföldi ldi részr szére kifizetett jövedelem. 15

16 Társas vállalkozv llalkozó járulékfizetése A biztosított tott társas t vállalkozv llalkozó a nyugdíjj jjárulékot, valamint az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulékot a társas t vállalkozv llalkozástól személyes közremk zreműködésére tekintettel megszerzett járulj rulékalapot képezk pező jövedelem alapulvétel telével fizeti meg. DE: a nyugdíjj jjárulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér, az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő- piaci járulj rulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér másfélszerese! 16

17 Egyéni vállalkozv llalkozó járulékfizetése A biztosított tott egyéni vállalkozv llalkozó a Tbj. 19. (2) bekezdése szerinti nyugdíjj jjárulékot, valamint a 19. (3) bek.. szerinti egészs szségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulj rulékot vállalkozv llalkozói i jövedelem j szerinti adózás s esetén n a vállalkozv llalkozói i kivét, átalányadózás s esetén n az átalányban megállap llapított jövedelem után n fizeti meg. DE: A nyugdíjj jjárulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér, az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő- piaci járulj rulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér másfélszerese. 17

18 Vállalkozók k speciális járulj rulékfizetése A természetbeni és a 3%-os pénzbeli egészs szségbiztosítási si járulék, valamint a nyugdíjj jjárulék k alapja a ténylegesen elért járulékalapot képezk pező jövedelem, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva adóalap alap 4 %-a átalányadózó egyéni vállalkozv llalkozó esetében az átalányban megállap llapított jövedelem, HA: a) az - átalányadózónak nak nem minősülő - egyéni vállalkozv llalkozó,, a társas vállalkozv llalkozó legalább heti 36 órás s foglalkoztatással járój munkaviszonyban is áll, vagy b) az egyéni vállalkozv llalkozó,, a társas t vállalkozv llalkozó közép- vagy felsőfok fokú oktatási intézm zményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. nyokat. 18

19 Vállalkozók k speciális járulj rulékfizetése Amennyiben a társas vállalkozv llalkozóként biztosított tott több gazdasági gi társast rsaság g személyesen közremk zreműködő tagja, a járulékfizetési alsó határ r utáni járulj rulékot - évente egy alkalommal törtt rténő választása sa szerint - egyszer kell figyelembe venni. A társas t vállalkozv llalkozó e választv lasztásáról l a tárgyév január r 31-éig nyilatkozik a társas t vállalkozv llalkozásnak. Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társast vállalkozóként is biztosított, tott, egyéni vállalkozv llalkozói járulékfizetési kötelezettsk telezettsége a 29. (3) bekezdése, illetőleg leg 29/A. (1) bekezdése szerint áll fenn. Ez esetben a társas t vállalkozásnál l fennáll lló járulékfizetési kötelezettsk telezettség g alapja a ténylegesen elért, járulj rulékalapot képezk pező jövedelem. 19

20 Új ellátások Tbj. 14. módosítása bővült a tb. rendszerében nyújtott ellátások körénél az egészségbiztosítási ellátások köre a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival: a rokkantsági ellátással és rehabilitációs ellátással. Fontos! A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem nyugdíj! 20

21 Ki a nyugdíjas? Saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. 21

22 Nyugdíjas fogalom változása Következmény Társadalombiztosítási szempontból a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem minősül nyugdíjnak, így a régi kieges, vagy biztosított rokkant-, előrehozott öregségi-, csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjasok 2012-től biztosítottak lesznek és 3%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek! 22

23 A korhatár előtti ellátásban részesülők ellátásra való jogosultságának alakulása Korhatár előtti ellátásba részesülő + munkaviszony. Ebtv. 49. rendelkezéseit kell rá alkalmazni: Ellátás időtartama: csak az ellátás folyósítása mellett szerzett biztosítási időnek megfelelő időre lehet jogosult pénzbeli ellátásra Ellátás összege: az ellátás folyósítása mellett szerzett jövedelem után kaphat pénzbeli ellátást Mérték: akár 60%, mert saját jogú nyugdíjasként a mv. alapján biztosított lehetett akár két vagy több éve is. 23

24 A korhatár előtti ellátásban részesülők ellátásra való jogosultságának alakulása korhatár előtti ellátásban részesülők + egyéni vagy társas vállalkozó Általános szabályok vonatkoznak rá, DE!! Korábban saját jogú nyugdíjasként egyéni és társas vállalkozó (kiegészítő tevékenységet végző ) nem volt biztosított, tehát úgy kell az ellátást megállapítani mint egy folyamatos biztosítási idővel nem rendelkező új biztosítottnak 24

25 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők pénzbeli ellátásának alakulása (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) Megváltozott munkaképességű személyek ellátása + munkaviszony Nem vonatkozik rájuk az Ebtv a, az általános szabályok szerint állapítom meg az ellátást. DE!! Miután ők saját jogú nyugdíj mellett munkaviszonyban állóként korábban biztosítottak voltak, így az ellátás időtartama: a bsz. lejártát követően akár egy év is lehet, ellátás mértéke: akár 60% is lehet De csak azt a jövedelmet vehetem alapul, ami után pénzbeli eg. bizt. járulékfizetési kötelezettsége fennállt. 25

26 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők pénzbeli ellátásának alakulása Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő + egyéni vagy társas vállalkozó Általános szabályok vonatkoznak rá, DE!! Korábban saját jogú nyugdíjasként egyéni és társas vállalkozó (kiegészítő tevékenységet végző ) nem volt biztosított, Tehát úgy kell az ellátást megállapítani mint egy folyamatos biztosítási idővel nem rendelkező új biztosítottnak 26

27 PÉLDA Jogviszony Keresőképtelen Figyelembe vehető bizt.idő Ellátás időtartama Ellátás mértéke Ellátás összege Korhatár előtti + Mv nap+bsz 91 nap+bsz 50% minimálbér Korhatár előtti + Ev/Tv 91 nap 91 50% minimálbér Megvált. Mk + Mv nap 365 nap 60% minimálbér Megvált. Mk + Ev/Tv 91 nap 91 nap 50% minimálbér 27

28 A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény Ebtv-t érintő módosításai Nem jár táppénz: f) a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék folyósításának az idejére, ide nem értve a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti bányászjáradék mellett végzett munka alapján járó táppénzt. 28

29 2012-től a foglalkoztatott nem fizet pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a külön jogszabály szerinti prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után /figyelem! átmeneti szabály!/. DE!! Megszűnik az egészségbiztosítási járulék fizetési mentesség és Egészs szségbiztosítási si és s munka-er erőpiaci járulj rulék k alapot képezk pező jövedelem: a jubileumi jutalom, a végkielv gkielégítés, Tbj. módosm dosítás s az ellátások szemszögéből az újrakezdési támogatt mogatás, a szabadságmegv gmegváltás s jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartam tartamú jogviszony megszüntet ntetése esetén n a Munka Törvénykönyve nyve 88. -ának (2) bekezdése és s a közalkalmazottak k jogáll llásáról l szóló évi XXXIII. törvt rvény 27. -ának (2) bekezdése alapján n kifizetett összeg Ennek megfelelően en pénzbeli p ellátás s alapjának számításakor sakor figyelembe kell venni. 29

30 Ellátások alakulása az új pénzbeli eg. bizt. járulékalapot képező nem rendszeres Nem rendszeres jövedelem: jövedelmek esetén Végkielégítés vonatkozásai időszaka: a végkielégítés számítási alapját képező munkáltatónál eltöltött időszak. A szabadságmegváltás vonatkozási időszaka: a számítás alapját képező időszak naptári napjainak száma. A jubileumi jutalom vonatkozásai időszaka: a jogosultságot adó időszak naptári napok száma. Határozott idejű munkaviszony idő előtti megszűnésekor kifizetett munkabér vonatkozási időszaka: a határozott időből hátralévő naptári napok száma. Újrakezdési támogatás vonatkozási időszaka: a juttatás feltételét előíró, a munkáltató által meghatározott időszak naptári napjainak száma. Jövedelemigazolás kitöltése 30

31 Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyokban a biztosított által fizetendő járulékok A járulékalap után mindegyik biztosítási jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot. A 3 %-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetése alól tehát 2012-től már nem mentesül az a biztosított, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik. Jövedelemigazolás! Táppénzre jogosultak köre bővült 31

32 Tbj. 31. (3) bekezdése hatályon kívül l helyezésének következmk vetkezménye Ez azt jelenti, hogy minden jogviszonyból meg kell fizetni a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, tehát - keresőképtelenség esetén minden jogviszonyból jogosult lehet táppénzre (táppénz maximum alakulása. Stb. ennek függvényében ) Egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén a thgys-re és a gyed-re vonatkozó szabályok alakulása 32

33 Terhességi - gyermekágyi segély A Munka Törvénykönyve (Mt.) szülési szabadságra vonatkozó szabályaival összhangba került a thgys-re való jogosultág időtartama. A Thgys. továbbra is 168 napra jár, kivéve az Mt.-ben a koraszülött gyermek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor: ha a gyermeket a koraszülött ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét a szülést követő 1 év elteltéig, a gyermek intézetből történő elbocsátása után is igénybe lehet venni Terhességi gyermekágyi segély és gyed jogosultság Az ellátásokra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe beszámít a rehabilitációs ellátás folyósításnak ideje! 33

34 Terhességi - gyermekágyi segély A szülési szabadság még hátralévő tartamára: a) annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától, b) annak a gyámnak is jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától, c) a csecsemő vér szerinti apjának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig, d) a csecsemő vér szerinti apjának is jár, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától, e) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig, f) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától, g) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. 34

35 Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság vizsgálata Szülés napja Csecsemőt örökbefogadó nőnek a gondozásba vétel napja. A gyámnak a gyámkirendelés napja. Vér szerinti/örökbefogadó apának a szülő nő/örökbe fogadó nő egészségi állapota miatti háztartásból kikerülés napja (igazoláson feltüntetett naptól). Ha a szülő nő meghal, a vér szerinti apának a szülő nő elhalálozása napjától. Ha az örökbefogadó nő meghal, az örökbefogadó apának az örökbefogadó nő elhalálozása napjától. Csecsemőt egyedül örökbefogadó férfinek a gondozásba vétel napja. 35

36 Gyed maximum felülvizsg lvizsgálatalata január 15-éig a maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjat felül kellett vizsgálni, az Ebtv. 48. (2)-(3) bekezdése szerint megállapított gyed-ek esetében kellett az ellátást a minimálbér kétszeresének 70%-ában megállapítani. Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony alapján megállapított gyed esetében a gyed maximum összeg megállapítása január r 15-éig a maximális összegben megállap llapított gyermekgondozási díjat felül l kellett ett vizsgálni. DE! 2012-ben is csak az Ebtv (2)-(3) (3) bekezdése szerint megállap llapított gyed-ek ek esetében kellett ett a minimálb lbér kétszeresének 70%-ában megállap llapítani. 36

37 Nyugdíjasok, akik január 1-től korhatár előtti öregségi nyugdíjasnak, vagy rokkantsági nyugdíjasból megváltozott munkaképességű személynek minősülnek Biztosítottá válik az őstermelő is, amennyiben tavaly még saját jogú nyugdíjasnak minősült, viszont 2012-ben már nem minősül annak! a) A változás következménye a - tavaly még - kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó (alap)esetében december 31-ig Saját jogú nyugdíjas kieg-es vállalkozó január 1-től Társas vállalkozóként biztosított Minimum járulékkötelezettség Eü. szolgáltatási járulék, jöv. után 10 % nyugdíjjárulék Teljes körű nyj., eb. és munkaerő-piaci járulékkötelezettség Eb. pénzbeli ellátás Baleseti táppénzre jogosult Teljes körű pénzbeli ellátásra jogosult Kieg-es időszak nem számít a bizt. időbe 37

38 Nyugdíjasok, akik január 1-től korhatár előtti öregségi nyugdíjasnak, vagy rokkantsági nyugdíjasból megváltozott munkaképességű személynek minősülnek (Folytatás) b) A változás következménye a munkaviszonyban foglalkoztatott tavaly még - saját jogú nyugdíjas esetében december 31-ig Saját jogú nyugdíjas biztosított munkavállaló január 1-től Biztosított munkavállaló Járulékkötelezettség Nem fizet pénzbeli eb. járulékot Teljes körű nyj., eb. és munkaerőpiaci járulék kötelezettség Eb. pénzbeli ellátás Baleseti táppénzre jogosult Teljes körű pénzbeli ellátásra jogosult Előző időszak beszámít a biztosítási időbe 38

39 Méltányosságból adható ellátások Táppénz, Gyermekápolási táppénz, Terhességi-gyermekágyi segély, Gyermekgondozási díj, Méltányossági jogkörben engedélyezhető segély az egészségi állapot romlás hatásainak enyhítésére. 39

40 Pénzbeli ellátás iránti méltányossági Ebtv. 50. (1), (2) kérelem benyújtása Ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik, Gyáp esetén - időtartamot meghaladóan is Kizárólag biztosítottnak. Tp folyósításának az időtartama méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartamával sem haladhatja meg az 1 évet. Nem engedélyezhető méltányosságból Tp, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett jogosultságot illetve ellátásban részesül. 40

41 A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának a székhelye szerint illetékes EPSZSZ-hez nyújtja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. Tp mélt. kérelem a jogosultság megszűnését, illetve az arról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül nyújtható be. Hiányos kérelem esetén az EPSZSZ Ket., illetőleg az Ebtv. alapján határidő megjelölésével hiánypótlási eljárást kezdeményez. 41

42 Egyszeri segély Az a biztosított részesíthető, akinek az egészségi állapotában kedvezőtlen változás, egészségkárosodás következett be és a kérelmében előadottak az egészségbiztosítás által nyújtott ellátással vannak összefüggésbe. Az engedélyezési eljárás során vizsgálni kell a biztosított jövedelmi helyzetét, továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben részesült-e segélyben. Egyszeri segélyben az a biztosított részesíthető akinek 1 főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj minimum kétszeresét (2012-ben ,-Ft), egyedülálló esetében a két és félszeresét (2012-ben ,-Ft), és Gyógyszer, gyógyhatású készítmény együttes költsége eléri az 1 főre jutó jövedelem 15%- át. (BÉVER 6 havi adataiból számított 1 havi átlag.) körülményei indokolttá teszik, évente egy alkalommal. Kizárólag azokat a receptre felírt és kiváltott gyógyszereket van módunk figyelembe venni, amely egyébként is Tb. támogatott, egyéb esetben a gyógyszertári számlát a kiváltott készítményekről be kell mutatni. 42

43 43

44 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET. Telefon: 76/ ;

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Gyermekek utáni ellátások

Gyermekek utáni ellátások Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet Gyermekek utáni ellátások Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ projekt keretében 1 Tartalom ELŐSZÓ 3 ÖSSZEFOGLALÓ 5 GYERMEKEK

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben