EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK"

Átírás

1 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve

2 Személyi jövedelemadó tb.-t érintő módosításai 2012-től megszűnt az adójóváírás lehetősége Hatására a Ft/hó alatti összegű thgys és gyed szja terhe emelkedett Adójóváírás kompenzálására bevezetésre került rövidtávon egy új támogatási forma: a jövedelempótlék Nettó összegű, nem képez Szja alapot Nyilatkozatot kellett benyújtania az ellátásban részesülőknek Kifizetőhelyeknek külön soron kell a kifizetőhelyi elszámolásban megjeleníteni a kifizetett jövedelempótlék összegét. 2

3 JÖVEDELEMPÓTLÉK MK (II.1) szám - 6/2012(II.1) Kr. Az jogosult, aki december 31-én már és január 1-jén még ugyanazon pénzbeli ellátásban részesülő személynek és a jövedelmi feltételekkel (e Kr. 1. számú melléklet, megfelelő oszlopa szerint - adómentes, nettó összegben - megállapított jövedelempótlékra. (Táblázatban foglaltak szerint.) április 5-én utaltuk ki (visszamenőleg is, töredékidőre is). Sok volt a hiánypótlás, Sok volt(lesz) az elutasítás május 31-éig benyújtott nyilatkozat esetében január 1-jétől jogosult lehet (JOGVESZTŐ HATÁRIDŐ). Jogalap nélküli jövedelempótlékot elengedni, mérsékelni nem lehet. A fellebbezés esetén nem alkalmazható az Ebtv. 75/A. szerinti illeték- és költségmenteség. 3

4 Személyi jövedelemadó tb-t érintő módosításai Adóalap kiegészítés mértéke a Ft-ot meghaladó jövedelem rész után (a jövedelem 27%-al növelt összege az adóalap). Szja tv 47. (6) bek szerint: Nem kell adóalap kiegészítést alkalmazni Az adóköteles tb. ellátás adóelőlegének megállapításakor, ha a kifizető nem a magán személy munkáltatója is egyben A kifizető adóelőleg levonási kötelezettségének változása (minden után le kell vonni az adóelőleget, akkor is, ha számla alapján történik a kifizetés, kivéve az egyéni vállalkozó és a mg.őstermelő esetében) 4

5 Személyi jövedelemadó tb-t érintő módosításai évtől l a személyi jövedelemadj vedelemadóról l szóló évi CXVII. törvt rvény alkalmazásában nem tekinthető mezőgazdas gazdasági gi őstermelőnek az a magánszem nszemély, akit kizárólag a mezőgazdas gazdasági gi és s vidékfejleszt kfejlesztési si támogatt mogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben tartanak nyilván, n, vagyis a csak regisztrációs számmal rendelkező magánszemély. Mezőgazdas gazdasági gi őstermelőnek az őstermelői igazolvánnyal rendelkező,, valamint az a magánszem nszemély tekinthető,, aki családi gazdálkod lkodó vagy a gazdálkod lkodó család d tagja. 5

6 Tbj. módosm dosítás az ellátások szemszögéből l évi CLVI. tv. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról. (MK szám) Tbj. alapelveinek újraszabályozása A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait a tv. külön rendelkezése alapján más természetes személyeket az e tv-ben meghatározott szabályok szerint magába foglaló társadalmi szintű kockázatközösség. A társadalombiztosításban való részvétel e tv-ben meghatározott szabályok szerint kötelező. A kötelező tb. rendszerében az egyéni felelősség elvének megfelelően a tv-ben meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot a maga és a a tv-ben meghatározott hozzátartozója javára az egyes tb. ellátásokra. A társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a tv. a tb. pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megállapíthat, amelynek megfizetése tb. ellátásra való jogot nem keletkeztet. 6

7 Változás a foglalkoztatók és a biztosítottak körében A Tbj. 4. d) pontja 5. alponttal egészül ki : (Társas vállalkozó :) 5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el,kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül. 7

8 Vezető tisztségvisel gviselő biztosítása sa A rendelkezéshez kapcsolódik a Tbj. 5. (2) bekezdésének módosítása sa is, mely szerint munkavégz gzésre irányul nyuló egyéb jv.. Keretében munkát t végzv gzőnek kell tekinteni a gazdasági gi társaság g társas t vállalkozv llalkozónak nem minősülő vezető tisztségvisel gviselőjét t is. Ügyvezetői i feladatok ellátása tag esetében - tehát t lehetséges munkaviszonyban, társas vállalkozv llalkozóként, kiegész szítő tevékenys kenységet végzv gzőként, egyidejűleg fennáll lló többes jogviszonyban. 8

9 Vezető tisztségvisel gviselő biztosítása sa Ha tag kizárólag ügyvezető,, akkor e jogáll llása alapján n társas t vállalkozóként biztosított tott lesz (jogviszony átminősítés és bejelentés s!) Ha a tag egyébk bként társas t vállalkozv llalkozóként biztosított tott a társaságban és megbízás vagy munkaviszony alapján n végzi v a választott v tisztségvisel gviselői i feladatokat, akkor (lehet) egyidejűleg fennáll lló biztosítási si jogviszonyról l szó. Megbízási jogviszonyban csak külsk lső személy (nem tag) végezhet kizárólagosan ügyvezetői i feladatokat. 9

10 Változás a foglalkoztatók és a biztosítottak körében Eltörlésre került a kezdő egyéni vállalkozó fogalma Megszűnt a segítő családtag A Tbj. 4. h) és 1) pontja helyébe a következk vetkező rendelkezések léptekl : Megszűnt a társadalombiztosítási járulék, ennek megfelelően leszűkült a járulék fogalma (egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, táppénz hozzájárulás, egészségügyi szolgáltatási járulék, korkedvezménybiztosítási járulék.) 10

11 Tbj. módosm dosítások sok az ellátások szemszögéből Pontosításra került a Tbj ban foglaltak Változott a pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke (3%) és az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege Biztosított által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5% lett. Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6390 Ft. (napi 213 Ft.) Egyéni és társas vállalkozó esetében elvált a minimálisan fizetendő nyugdíjjárulék- (legalább a minimálbér után) és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja (legalább a minimálbér másfélszerese után) 11

12 Járulék (3) A biztosított tott által fizetendő egészs szségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulj rulék k mértm rtéke 8,5 százal zalék. Az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulékon belül. a természetbeni egészs szségbiztosítási si járulj rulék k 4 %,. a pénzbeli egészs szségbiztosítási si járulj rulék k 3 százal zalék,. a munkaerő-piaci járulj rulék k 1,5 százal zalék. A nyugdíjjárul rulék fizetési felső határ 2012-ben:. évi , napi forint. Megszűnt a társadalombiztost rsadalombiztosítási si járulj rulék. Bevezetésre ker sre kerül egy új ad j adó: a szociális hozz lis hozzájárul rulási si adó: S Z O C H Ó. 12

13 Röviden a SZOCHÓ-ról Mértéke: : 27% Alanya: - kifizető, - egyéni vállalkozv llalkozó, - mezőgazdas gazdasági gi őstermelő Nem alanya: - kiegész szítő tevékenys kenységet végzv gző egyéni vállalkozv llalkozó, - mg. őstermelő,, ha a bevétele nem éri el az szja-ban előírt 8. millió Ft. összeghatárt, - nyugdíjas mezőgazdas gazdasági gi őstermelő, - közös őstermelői i igazolvánnyal rendelkező - gazdálkod lkodó család d kiskorú tagja 13

14 Röviden a SZOCHO-ról Adófizet fizetést eredményez nyező jogviszonyok: Munkaviszony, Szövetkezet tagja közötti k személyes munkavégz gzési kötelezettséggel járój vállalkozási, megbízási jogviszony (kivéve ve az iskolaszövetkezet nappali tagozaton képzk pzésben résztvevő tanuló/hallgat /hallgató tagját), t), Kkt.,bt., kft., közös s vállalat, v egyesülés, s, európai gazdasági gi egyesülés, s, szabadalmi ügyvivői i társast rsaság, ügyvivő iroda tagja, Egyház, szerzetesrend, Szja. Tv. Szerinti önálló és s nem önálló tevékenys kenység, Egyéni vállalkozv llalkozó,, mg, őstermelői, eu.. parlamenti képviselk pviselői tevékenys kenység. 14

15 Röviden a SZOCHO-ról SZOCHO fizetf izetés alól l mentesített tett kifizetések: Pl.:. Tb. ellátás, kamat, szerzői i jogvédelem alá tartozó díj, ingatlan bérbeadb rbeadásból l származ rmazó jövedelem, egyes esetekben a külfk lföldi ldi részr szére kifizetett jövedelem. 15

16 Társas vállalkozv llalkozó járulékfizetése A biztosított tott társas t vállalkozv llalkozó a nyugdíjj jjárulékot, valamint az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulékot a társas t vállalkozv llalkozástól személyes közremk zreműködésére tekintettel megszerzett járulj rulékalapot képezk pező jövedelem alapulvétel telével fizeti meg. DE: a nyugdíjj jjárulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér, az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő- piaci járulj rulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér másfélszerese! 16

17 Egyéni vállalkozv llalkozó járulékfizetése A biztosított tott egyéni vállalkozv llalkozó a Tbj. 19. (2) bekezdése szerinti nyugdíjj jjárulékot, valamint a 19. (3) bek.. szerinti egészs szségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulj rulékot vállalkozv llalkozói i jövedelem j szerinti adózás s esetén n a vállalkozv llalkozói i kivét, átalányadózás s esetén n az átalányban megállap llapított jövedelem után n fizeti meg. DE: A nyugdíjj jjárulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér, az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő- piaci járulj rulék k alapja havonta legalább a minimálb lbér másfélszerese. 17

18 Vállalkozók k speciális járulj rulékfizetése A természetbeni és a 3%-os pénzbeli egészs szségbiztosítási si járulék, valamint a nyugdíjj jjárulék k alapja a ténylegesen elért járulékalapot képezk pező jövedelem, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva adóalap alap 4 %-a átalányadózó egyéni vállalkozv llalkozó esetében az átalányban megállap llapított jövedelem, HA: a) az - átalányadózónak nak nem minősülő - egyéni vállalkozv llalkozó,, a társas vállalkozv llalkozó legalább heti 36 órás s foglalkoztatással járój munkaviszonyban is áll, vagy b) az egyéni vállalkozv llalkozó,, a társas t vállalkozv llalkozó közép- vagy felsőfok fokú oktatási intézm zményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. nyokat. 18

19 Vállalkozók k speciális járulj rulékfizetése Amennyiben a társas vállalkozv llalkozóként biztosított tott több gazdasági gi társast rsaság g személyesen közremk zreműködő tagja, a járulékfizetési alsó határ r utáni járulj rulékot - évente egy alkalommal törtt rténő választása sa szerint - egyszer kell figyelembe venni. A társas t vállalkozv llalkozó e választv lasztásáról l a tárgyév január r 31-éig nyilatkozik a társas t vállalkozv llalkozásnak. Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társast vállalkozóként is biztosított, tott, egyéni vállalkozv llalkozói járulékfizetési kötelezettsk telezettsége a 29. (3) bekezdése, illetőleg leg 29/A. (1) bekezdése szerint áll fenn. Ez esetben a társas t vállalkozásnál l fennáll lló járulékfizetési kötelezettsk telezettség g alapja a ténylegesen elért, járulj rulékalapot képezk pező jövedelem. 19

20 Új ellátások Tbj. 14. módosítása bővült a tb. rendszerében nyújtott ellátások körénél az egészségbiztosítási ellátások köre a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival: a rokkantsági ellátással és rehabilitációs ellátással. Fontos! A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem nyugdíj! 20

21 Ki a nyugdíjas? Saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. 21

22 Nyugdíjas fogalom változása Következmény Társadalombiztosítási szempontból a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem minősül nyugdíjnak, így a régi kieges, vagy biztosított rokkant-, előrehozott öregségi-, csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjasok 2012-től biztosítottak lesznek és 3%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek! 22

23 A korhatár előtti ellátásban részesülők ellátásra való jogosultságának alakulása Korhatár előtti ellátásba részesülő + munkaviszony. Ebtv. 49. rendelkezéseit kell rá alkalmazni: Ellátás időtartama: csak az ellátás folyósítása mellett szerzett biztosítási időnek megfelelő időre lehet jogosult pénzbeli ellátásra Ellátás összege: az ellátás folyósítása mellett szerzett jövedelem után kaphat pénzbeli ellátást Mérték: akár 60%, mert saját jogú nyugdíjasként a mv. alapján biztosított lehetett akár két vagy több éve is. 23

24 A korhatár előtti ellátásban részesülők ellátásra való jogosultságának alakulása korhatár előtti ellátásban részesülők + egyéni vagy társas vállalkozó Általános szabályok vonatkoznak rá, DE!! Korábban saját jogú nyugdíjasként egyéni és társas vállalkozó (kiegészítő tevékenységet végző ) nem volt biztosított, tehát úgy kell az ellátást megállapítani mint egy folyamatos biztosítási idővel nem rendelkező új biztosítottnak 24

25 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők pénzbeli ellátásának alakulása (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) Megváltozott munkaképességű személyek ellátása + munkaviszony Nem vonatkozik rájuk az Ebtv a, az általános szabályok szerint állapítom meg az ellátást. DE!! Miután ők saját jogú nyugdíj mellett munkaviszonyban állóként korábban biztosítottak voltak, így az ellátás időtartama: a bsz. lejártát követően akár egy év is lehet, ellátás mértéke: akár 60% is lehet De csak azt a jövedelmet vehetem alapul, ami után pénzbeli eg. bizt. járulékfizetési kötelezettsége fennállt. 25

26 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők pénzbeli ellátásának alakulása Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő + egyéni vagy társas vállalkozó Általános szabályok vonatkoznak rá, DE!! Korábban saját jogú nyugdíjasként egyéni és társas vállalkozó (kiegészítő tevékenységet végző ) nem volt biztosított, Tehát úgy kell az ellátást megállapítani mint egy folyamatos biztosítási idővel nem rendelkező új biztosítottnak 26

27 PÉLDA Jogviszony Keresőképtelen Figyelembe vehető bizt.idő Ellátás időtartama Ellátás mértéke Ellátás összege Korhatár előtti + Mv nap+bsz 91 nap+bsz 50% minimálbér Korhatár előtti + Ev/Tv 91 nap 91 50% minimálbér Megvált. Mk + Mv nap 365 nap 60% minimálbér Megvált. Mk + Ev/Tv 91 nap 91 nap 50% minimálbér 27

28 A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény Ebtv-t érintő módosításai Nem jár táppénz: f) a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék folyósításának az idejére, ide nem értve a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti bányászjáradék mellett végzett munka alapján járó táppénzt. 28

29 2012-től a foglalkoztatott nem fizet pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a külön jogszabály szerinti prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után /figyelem! átmeneti szabály!/. DE!! Megszűnik az egészségbiztosítási járulék fizetési mentesség és Egészs szségbiztosítási si és s munka-er erőpiaci járulj rulék k alapot képezk pező jövedelem: a jubileumi jutalom, a végkielv gkielégítés, Tbj. módosm dosítás s az ellátások szemszögéből az újrakezdési támogatt mogatás, a szabadságmegv gmegváltás s jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartam tartamú jogviszony megszüntet ntetése esetén n a Munka Törvénykönyve nyve 88. -ának (2) bekezdése és s a közalkalmazottak k jogáll llásáról l szóló évi XXXIII. törvt rvény 27. -ának (2) bekezdése alapján n kifizetett összeg Ennek megfelelően en pénzbeli p ellátás s alapjának számításakor sakor figyelembe kell venni. 29

30 Ellátások alakulása az új pénzbeli eg. bizt. járulékalapot képező nem rendszeres Nem rendszeres jövedelem: jövedelmek esetén Végkielégítés vonatkozásai időszaka: a végkielégítés számítási alapját képező munkáltatónál eltöltött időszak. A szabadságmegváltás vonatkozási időszaka: a számítás alapját képező időszak naptári napjainak száma. A jubileumi jutalom vonatkozásai időszaka: a jogosultságot adó időszak naptári napok száma. Határozott idejű munkaviszony idő előtti megszűnésekor kifizetett munkabér vonatkozási időszaka: a határozott időből hátralévő naptári napok száma. Újrakezdési támogatás vonatkozási időszaka: a juttatás feltételét előíró, a munkáltató által meghatározott időszak naptári napjainak száma. Jövedelemigazolás kitöltése 30

31 Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyokban a biztosított által fizetendő járulékok A járulékalap után mindegyik biztosítási jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot. A 3 %-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetése alól tehát 2012-től már nem mentesül az a biztosított, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik. Jövedelemigazolás! Táppénzre jogosultak köre bővült 31

32 Tbj. 31. (3) bekezdése hatályon kívül l helyezésének következmk vetkezménye Ez azt jelenti, hogy minden jogviszonyból meg kell fizetni a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, tehát - keresőképtelenség esetén minden jogviszonyból jogosult lehet táppénzre (táppénz maximum alakulása. Stb. ennek függvényében ) Egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén a thgys-re és a gyed-re vonatkozó szabályok alakulása 32

33 Terhességi - gyermekágyi segély A Munka Törvénykönyve (Mt.) szülési szabadságra vonatkozó szabályaival összhangba került a thgys-re való jogosultág időtartama. A Thgys. továbbra is 168 napra jár, kivéve az Mt.-ben a koraszülött gyermek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor: ha a gyermeket a koraszülött ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét a szülést követő 1 év elteltéig, a gyermek intézetből történő elbocsátása után is igénybe lehet venni Terhességi gyermekágyi segély és gyed jogosultság Az ellátásokra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe beszámít a rehabilitációs ellátás folyósításnak ideje! 33

34 Terhességi - gyermekágyi segély A szülési szabadság még hátralévő tartamára: a) annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától, b) annak a gyámnak is jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától, c) a csecsemő vér szerinti apjának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig, d) a csecsemő vér szerinti apjának is jár, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától, e) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig, f) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától, g) annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. 34

35 Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság vizsgálata Szülés napja Csecsemőt örökbefogadó nőnek a gondozásba vétel napja. A gyámnak a gyámkirendelés napja. Vér szerinti/örökbefogadó apának a szülő nő/örökbe fogadó nő egészségi állapota miatti háztartásból kikerülés napja (igazoláson feltüntetett naptól). Ha a szülő nő meghal, a vér szerinti apának a szülő nő elhalálozása napjától. Ha az örökbefogadó nő meghal, az örökbefogadó apának az örökbefogadó nő elhalálozása napjától. Csecsemőt egyedül örökbefogadó férfinek a gondozásba vétel napja. 35

36 Gyed maximum felülvizsg lvizsgálatalata január 15-éig a maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjat felül kellett vizsgálni, az Ebtv. 48. (2)-(3) bekezdése szerint megállapított gyed-ek esetében kellett az ellátást a minimálbér kétszeresének 70%-ában megállapítani. Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony alapján megállapított gyed esetében a gyed maximum összeg megállapítása január r 15-éig a maximális összegben megállap llapított gyermekgondozási díjat felül l kellett ett vizsgálni. DE! 2012-ben is csak az Ebtv (2)-(3) (3) bekezdése szerint megállap llapított gyed-ek ek esetében kellett ett a minimálb lbér kétszeresének 70%-ában megállap llapítani. 36

37 Nyugdíjasok, akik január 1-től korhatár előtti öregségi nyugdíjasnak, vagy rokkantsági nyugdíjasból megváltozott munkaképességű személynek minősülnek Biztosítottá válik az őstermelő is, amennyiben tavaly még saját jogú nyugdíjasnak minősült, viszont 2012-ben már nem minősül annak! a) A változás következménye a - tavaly még - kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó (alap)esetében december 31-ig Saját jogú nyugdíjas kieg-es vállalkozó január 1-től Társas vállalkozóként biztosított Minimum járulékkötelezettség Eü. szolgáltatási járulék, jöv. után 10 % nyugdíjjárulék Teljes körű nyj., eb. és munkaerő-piaci járulékkötelezettség Eb. pénzbeli ellátás Baleseti táppénzre jogosult Teljes körű pénzbeli ellátásra jogosult Kieg-es időszak nem számít a bizt. időbe 37

38 Nyugdíjasok, akik január 1-től korhatár előtti öregségi nyugdíjasnak, vagy rokkantsági nyugdíjasból megváltozott munkaképességű személynek minősülnek (Folytatás) b) A változás következménye a munkaviszonyban foglalkoztatott tavaly még - saját jogú nyugdíjas esetében december 31-ig Saját jogú nyugdíjas biztosított munkavállaló január 1-től Biztosított munkavállaló Járulékkötelezettség Nem fizet pénzbeli eb. járulékot Teljes körű nyj., eb. és munkaerőpiaci járulék kötelezettség Eb. pénzbeli ellátás Baleseti táppénzre jogosult Teljes körű pénzbeli ellátásra jogosult Előző időszak beszámít a biztosítási időbe 38

39 Méltányosságból adható ellátások Táppénz, Gyermekápolási táppénz, Terhességi-gyermekágyi segély, Gyermekgondozási díj, Méltányossági jogkörben engedélyezhető segély az egészségi állapot romlás hatásainak enyhítésére. 39

40 Pénzbeli ellátás iránti méltányossági Ebtv. 50. (1), (2) kérelem benyújtása Ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik, Gyáp esetén - időtartamot meghaladóan is Kizárólag biztosítottnak. Tp folyósításának az időtartama méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartamával sem haladhatja meg az 1 évet. Nem engedélyezhető méltányosságból Tp, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett jogosultságot illetve ellátásban részesül. 40

41 A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának a székhelye szerint illetékes EPSZSZ-hez nyújtja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. Tp mélt. kérelem a jogosultság megszűnését, illetve az arról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül nyújtható be. Hiányos kérelem esetén az EPSZSZ Ket., illetőleg az Ebtv. alapján határidő megjelölésével hiánypótlási eljárást kezdeményez. 41

42 Egyszeri segély Az a biztosított részesíthető, akinek az egészségi állapotában kedvezőtlen változás, egészségkárosodás következett be és a kérelmében előadottak az egészségbiztosítás által nyújtott ellátással vannak összefüggésbe. Az engedélyezési eljárás során vizsgálni kell a biztosított jövedelmi helyzetét, továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben részesült-e segélyben. Egyszeri segélyben az a biztosított részesíthető akinek 1 főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj minimum kétszeresét (2012-ben ,-Ft), egyedülálló esetében a két és félszeresét (2012-ben ,-Ft), és Gyógyszer, gyógyhatású készítmény együttes költsége eléri az 1 főre jutó jövedelem 15%- át. (BÉVER 6 havi adataiból számított 1 havi átlag.) körülményei indokolttá teszik, évente egy alkalommal. Kizárólag azokat a receptre felírt és kiváltott gyógyszereket van módunk figyelembe venni, amely egyébként is Tb. támogatott, egyéb esetben a gyógyszertári számlát a kiváltott készítményekről be kell mutatni. 42

43 43

44 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET. Telefon: 76/ ;

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:. Születési neve:. Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:.... Tartózkodási hely:. Társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben