Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése."

Átírás

1 VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j u b i l e u m o t ül kis, megcsonkított mgyr Komárom város : tiz esz tendeje, hogy l p y G á s p á r elfogllt polgármesteri é k e t tiz ével megelőző három esztendeig mr mint : eiyettes polgármester dol gozott, áz utolsó tiz évben zonbn z ö polgármesteri működése dirigálj városunk közéletét. Mi volt ez kis v á r o s csonk tízegynéhány évvel löff? régi, Ujszőny nevezetű kisközség mrd: ;, ngy Komárom utállomás, két gyártelep s néhány lkóház. lkosszám zót megháromzódott, több mint öt. z uj lkóház épült, h i v k, intézmények sor d e i! >:rlj z élnikrást s (lehetőséget s mgyr mrom szbd királyi v á ros, megtépázv s megcson;kv br, de fennen hirdeti l iron tul és innen élő n inden m g y r o k n k, hogy zorglms, szívós, céltuitos munkán rjt vn m igyrok Istenének áldás. Kétségtelen, hogy z uj tgyr Komárom k i l k i t ábn oroszlánrésze vn lpy G á s p á r polgármesteri tevékenységének. z ő te t ő és szervező tehetsége nyomt rá bélyegét z uj város lkotásir. Ritk sze rencsés egyéniség, nem bükrt, nem szokványos hivtli észjárás liive, vlóbn, z uj, teremtő mun kához egészen másfjt ké pességek kellettek. Széles látókörű, invenció, kis közü letének ngy országos é r dekekbe vló beilleszteni ud. s e mellett törhetet len lokálptriotizmus: ezek voltk zok fegyverek, melyeket lpy Gáspár m i n d i g művészi tökéletességgel forgtott. S elvitthttln, hogy m i n d i g és m i n d e n k o r kizárólg szeretett város érdekében forgtt zokt. Néhi Klebelsberg Kunó gróf m o n d o t t ról egy Íz ben szellemes bonhomiávl, de rendkívül tlálón : lpy G á s p á r ott fenn Budpesten, központi htlmsságok előtt legkellemetlenebb p o l gármesterek közé trtozik : őt nem lehet lerázni. S z ó sincs ról, nem fenékig tejfel z élet m kis Komárombn sem. szörnyű világválság, főként p e d i g kis Mgyrországot sújtó grárválság nyomsz tóvá teszi z életet itt is. S mindzok, k i k nem tudnk, vgy nem krnk tovább látni kis < Ithonuk szűk h tárinál, z első kéznél levő fórumot tlálják el gáncsoló fegyverük nyilivl. Ám z elfogultlnok, szélesebb látókörüek elismerik, hogy ebben ngy gzdsági le romlottságbn végzett munk értékéből mit sem vonnk le z áltlános helyzet szülte rossz viszonyok. É s h egyszer lpy Gáspár dj Isten : jó későre természet rendje szerint kidől sorból : vlójábn és tisztán csuk kkor f o g ál lni m i n d e n k i szeme előtt, hogy mennyire biztos b á zis, rendületlen pozitív é r téke volt ő z újjáteremtett kis város fenmrdásánk és boldogulásánk. Tomnóczy Telefon Hirdetések ári d í j s z b á s Kézirtokt nem d u n k LPY József dr. KIDÓHIVTL: K o m r o m, Igmándi-ut 24. Feleifis s z e r k e s z t ő : szombton. ÉS m á j u s 61. szerint. vissz. lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. Strndfürdő és egyéb folyó ügyek. háztrtás és városi pénztárbn kezelt lpoknk évi záró szá mdás. lpy Gáspár iskoli lpítvány. K o m á r o m sz. k i r. megyei város képviselőtestülete lpy Gáspár kormányfőtnácsos, p o l gármester elnök lésévei május hó 14-én, kedden d. u. 4 órkor vrost székház ngy tnácster mében tgok élénk érdeklő d é s e mellett rendes közgyűlést trtott. Npirend előtt z elnöklő p o l g á r m e s t e r őszinte részvéttel emlékezett m e g ö z v. Nemesszeghy Kálmánné elhunytáról s előter jesztésére közgyűlés jegyző kön) vében örökítette m e g m e g b o l d o g u l t emlékét. Ugyncsk n p i r e n d előtt emelkedett szólásr Király M i k lós g y ó g y s z e r é s z, h o g y m e g e m lékezzék Komrom szb. k i r. város megyei várossá történt átszervezésének tiz éves é\for dulójáról. Visszpillntást vetve tiz év előtti időkre, emlékezetbe idézi z év május hó 10i k i npot, m i k o r közigzgtási átszervezés f o l y t o n csonk tör vényhtósági v r o s u n k, m i n t uj megyei város első lklomml válsztott meg tisztviselőkrt, l e g e l s ö b b e n lpy G á s p á r m. kir. k o r m n y f ö l n á c s o s t p o l g á r mesteréül. tiz éves évforduió npján örömmel, tisztelettel és hlávl üdvözli jubiláló p o l gármestert, k i fárdhttlnul, önzetletlenül, ngy eredménnyel dolgozóit város érdekében. Neki k ö s z ö n h e t ő, h o g y m itt városi e l e t v n. z ő hthtós munkásságánk z eredménye, hogy v r o s u n k b n közintézmé nyek létesültek, hogy itt közi gzgtási, kulturális és szociális téren be t u d t u n k r e n d e z k e d n i. M i n d e n létesítmény, m i n d e n f e j lődés z ő nevéhez fűződik. város képviselőtestülete, de város m i n d e n lkos nevében köszönti város első polgárát, z Ég áldását kéri további mű ködésére. lpy G á s p á r kormányfőtnácsos polgármester megh tódv mondót köszönetet nem várt ünneplésért s neki t u l j donított érdemeket veleszüle tett szerénységgel ismételten el krt hárítni mgától. ígérte, hogy m i n d e n k o r, de különösen, míg polgármesteri székben ül, állását híveit, becsületesen, egyedül köz érdekeit képvi selve fogj betölteni. Ehhez kéri képviselőtestület és város polgárságánk támogtását. közgyűlés frentikus tps sl, htlms éljen kiáltássl ünnepelte lpy G á s p á r p o l g á r mestert. N p i r e n d s o r á n közgyű lés ö r ö m m e l vette tudomásul m. k i r. pénzügyminiszter P. segély kiutlását. Egyben k ö s z ö netet m o n d o t t d r. Zsindely Ferenc országgyűlési képviselőnek z ez ügybeni kifejtett szives t á mogtásért. közgyűlés g y á m p é n z tár évi zárószámdását el fogdt, testnevelési bizott ságb Lebisch Vince Pthó Gyul és Sári I m r e képviselő testületi tgokt küldte k i, k ö z ségi névjegyzéket összeállító kül döttséget meglkított, K u l c s á r István, S ö r ö s P o n g r á c és Kossuth Ljos utc rendezési terveket megállpítottá. házló kereskedés eltiltásáról szóló sz bályrendelet tervezetet elfogdt, özv. Pezelt Ágostonné és Czikor László illetőségi kérelmét e l u t sított. Levette npirendről

2 közgyűlés m. kir. pénzügyigzgtóság áltl elfogllt helyiségek hsználtár vontkozó szerződés tervezetét, városi lklmzottk betegség esetére szóló szbályrendeletet, nem szvzt meg betétszerkesztési munkáltok költségei fedezésére kért 500 P hozzájárulást vlmint elutsított özv. Horváth Sándor ny. v, álltorvosözvegyének gyógykezeltetési segélyét és Honsz Komáromi Fiókjánk hirdetési jogdij leszállítási kérelmet. Külön munkdijátlány cimen Hyd Jenő főmérnöknek évi 600 pengő és Szbó Ljos mérnök műszki tisztnek hvi 41 pengő összeget hosszbb vit után 22 szóvl 16 ellenében megszvzott közgyűlés. Kosch rnoldnk 1500 P. összegű kölcsön folyósítását engedélyezett, továbbá strndfürdő létesítése céljából 200 drb részjegyzésre dott felhtlmzást közgyűlés még pedig egyhngúlg, bár szvzás elrendelése előtt sok felszóllás történt ez ügyben. Több pró ügy letárgylás után város háztrtásánk és városi pénztárbn kezelt lpoknk évi zárószámdását vizsgált felül közgyűlés, mely számdást Schmiedhuer Ljos dr., Pákh János dr. és Kun Árpád dr. felszóllás után elfogdott közgyűlés. Végül örömmel és köszönettel vette tudomásul közgyűlés lpy Gáspár m. kir. kormány főtnácsos bejelentését, hogy tízéves évforduló lklmából 250 pengős iskol lpítványt tett, mely lpítványi öszszeget Király Miklós indítványár egyhngúlg 250 pengőről 500 pengőre egészítette ki város közgyűlése. Uri, nöi divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb IBBJ lpl fs beszerzési forrás:. Ü H H J N L OSZKÁR filléres befőzni! G L O B U KONZERVEK kitűnőek! % -es Prdicsom püré 29 fill. * 3 -os Cseresznye befőtt 42 fill. l\ 2 -es Brck iz 68 fill. kölcsön tégelyben l\ 2 -es Brck jm 84 fill. kölcsön üvegben * 2 -es Eper jm 98 fill. x\ 2 -es Meggy jm 98 fill. Spielmnnál vehet, lgmándi-ut 19. Telefon 88. Lőwy butoráruházgyör Gr. Tisz István-tér 5. Ide menjen, h jó bútort kr. vármegye rendes tvszi közgyűlése. Leleplezték pponyi lbert, Huszár ldár és Plkovics Május 16.-án, csütörtökön trtott meg kettős vármegye tvszi rendes közgyűlését z esztergomi vármegyeház ngyte..nében. rendkívüli ngy számbn összesereglett törvényhtósági bizottsági tgokt z elnöklő Rdocsy László dr. főispán üdvözölte lendületes szvkkl. tárgysorozt első pontjként Jeszenszky Kálmán prelátusknonok trtott meg szokásos trinoni beszédet, kettős vármegye évenként megújuló tiltkozását z ország trinoni megcsonkítás ellen. Három uj rckép ünnepies leleplezése következett ezután. Elsőnek z elhunyt ngy mgyr állmférfi : pponyi lbert gróf rcképét leplezték le, z vtóbeszédet Zichy Ernő gróf dr. th. bizottsági tg trtott, ki szélesvonlu és mégis tömör rjzbn fogllt össze pponyi tündöklő pályfutását. Mjd vitéz bráti Huszár ldár dr.-nk, kettős vármegyénk tiz évig volt főispánjánk, Budpest főváros volt főpolgármesterének, ez idő szerint z Országos Társdlombiztosító Intézet elnökének rc László rcképeit. képét Tomnóczy József dr. törvényhtósági bizottsági tg beszéde közben leplezték le. Tomnóczy dr. sűrű tetszéstől kisérve vázoit Huszár ldár dr. életpályáját s zokt szolgáltokt, melyeket vármegyének s z országnk telt. Végül Lepold ntl dr. prelátus-knonok tömör, mesteri ünnepi beszéde keretében került sor vármegye volt ngynevű lispánj: szenkvici Plkovics László rcképének leleplezésére. meghtó ünnepségen személyesen jelen volt Huszár ldár dr. z OTI. elnöke, róni szenkviczi Plkovics László, egész csládj, Rpich ltáborngy és más előkelősége!. rendes tárgysoroz t minden pontját változtlnul elfogdt ezután közgyűlés Németh István th. biz. tg indítvány értelmében, kisgyűlés áltl már megszvzott értelemben. Erről tárgysoroztról lpunk legközelebbi számábn hozunk részletes tudósítást. Olcsó npi pnsio dunlmási Fürdőszállóbn. Szociális Missziótársult Komáromi Szervezete küldöttséggel kereste meg lpi Gáspár kormányfőtnácsos polgármestert tiz éves jubileum Ngy érdeklődés mellett trtott válsztmányi ülést Komárombn folyó hó 15-én Szociális Missziótársult Komáromi Szervezete, melyen npirend előtt Keleti Józsefné diszehiök előterjesztésében felhívt figyelmet, egy eseményteljes npr május hó lő. nevenk. Ezen npon szerveződött át csonk törvény htóságii vros rendezett tnácsú várossá s válsztott meg polgármesterévé lpy Gáspár kormány fötuácsost. Indítványozz hogy 10 éves évforduló lklmából Szervezet küldöttségileg üdvözölje lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos polgármestert s z egyesülettel szemben tnúsított ngyfokú jóindult, pártfogs, jóság jegyzőkönyvileg megörökíttessék, htározt pedig z ünnepeltel kivontbn közöltessék. válsztmány Keleti Józsefné diszelnök indítványi egyhngú lelkesedéssel tette mgáévá és elhtározt, hogy lpy Gáspár m. kir. kormányfőtncsos polgármestert Komárom sz. kir. megyei város polgármesterévé történt megválsztásánk évfordulóján legmélyebb tisztelettel s rgszkodó szeretettel kö lklmából- szönti, érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti. válsztmányi ülés htároztából Keleti Józsefné diszelnök népes küldöttséget vezetett,: ünnepelt pol^ármtsttrhczi Meghtó üdvözlő be-zuiében megemlítette Keleti Józsefné diszelnö!:, hogy lpy Gáspár 1") o 1 g á r n í c s t e r 11 e k elévülhetetlen erdemei vnnk városfejlesztés terén. H körülnézünk csonk kis városunkbn minden uj lkotás z ö nevéhez, z ő lnkdtln munkásságához fűződik. De mi, kik nyomor enyhítésén, könnyek letörlésén fárdozunk s z éhező, szomorú rcú gyermekeknek rcár mosolyt igyekezünk vrázsolni, mi lpy Gáspár polgármestert nem csk mint Komárom város ujjáfejlesztőjét üdvözöljük e npon, hnem mint szegények, segítségre szorulók postolát. Egyesületünk 13 éves működése ltt szociális téren ngyon szép eredményeket ért el s ezen eredményt z isteni Gondviselésen kiviil egyedül és kizárólp lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos, polgármester megértő jóindultánk, pártfogásánk és támogtásánk köszönheti. tiz éves évforduló lklmából Szociális Missziótársult megrgdj z lklmt, hogy ezért nemes tyi támogtásért, jóságos megértésért I á«ás köszönetet mondjon s buzgó imábn kéri Mindenek Urt, áldj meg lpy Gáspár polgármestert jó egészséggel, munkkedvvel, hogy z elkövetkezendő esztendők folymán is támssz lehessen Szociális Missziótársult Komáromi Szervezetének s ezen keresztül város szegényeinek. lpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármester könnyes szemmel, érző szívvel mondott köszönetet szeretet, megbecsülés, tiszteletnek eme szép megnyilvánulásáért. Meghtón bájos volt z óvodások ünnepélye Komárombn, Vsárnp, folyó hó 12-én kellemes délutánbn volt részük zok nk, kik jelen voltk z óvod ünnepélyén. Gyermekszemek rgyogás, gyermekjkk cscsogás gyönyörködtette közönséget. Tetetés nciküli közvetlen játék, ügyes mozgás kiséite végig gzdg müsoru kedves ünnepélyt. Szinlekerült Szépségverseny mesevilágr emlékeztető szép jelmezekben Huszrik Czinci és Vidáts Évike játszották virágok, lepkék, törpék, jelmezesek társságábn. Igen helyesek z erdőben" c. 2 felvonásos mesejáték, melyben főszerepet voltk Játékcirkusz" szereplői is. Zászló" cimü hzfis drbbn kis vitéz kiénk közül kiemelkedett Eördögh Gyurk, z erélyes ezredes szerepében, Gyertyánffy Bálintk Lci zászlós lkításábn. Meghtó neveiö htású drb Jncsi es Julisk. 14 címszerepet jól játszottk Kocsis és Neuwirth Ilike. Ngyon tetszeti Imike tpsot Császár nikó és Kovács közvetlen konferálás sok kpott. z ünnepélyt vsárnp i. hó 19-én délután 5 óri Róni Bebi is mm szerepeben. kezdettel megismétlik zárd ngytermében. HeJyárk; I. hely 1 P II. hely 60 fillér, állóhely 40 fillér. Önmgánk kellemes élvezetet szerez, z óvod legtökéletesebb felszerelését pedig elősegíti, ki elmegy z ünnepélyre. Jó kávét, teát, rumot olcsó árbn K r m e r Sándor fűszer és csemege kereskedésében Komárom, Igmándi 24. Telefon 50.

3 1935. május Kettős K o m á r o m m e g y e i vármegyénkben Hirlp. fgykárok Teljes felkészültséggel nem v o l t k o l y ktsztrofálisk és f o l y i k m u n k f ü r d ő súlyosk, m i n t z ország egyéb telepen, hogy meden vidékein. cés uszodát mielőbb közigzgtási b i z o t t s á g rendes h v i ülése. megnyithssák. vármegyei k ö z i g z g t á s i bizottság és egyes lbizottsági f évi m á j u s hó 14 én d r. Rdocsy László főispán elnöklete ltt ülé^t t r t o t t k. z ülésen beszámolt v á r megye lispánj i. évi április közigzgtásáról, m e l y n e k, ^Kimgslói)!) m o z z n t 11. Rákóczi Ferenc emlékének s z é n ié.i r e n d k i v i i l i közgyűlés v o l t. i ö h b helyen trtott á p r i l i s b n íöispn és z lispán v á n n e gye területén működő helyi és I. fokú h t ó s á g o k n á l hivtivizsgáltot és mindenütt legn g y o b b r e. i d e! tláltk, ö r ö m m e l jelentette z lispán, hogy ioispn k ö z b e n j á r á s á r ni. kir. földmívelésiigy i miniszter megyéinket bt kpcsolt is vár* mnölcsös telepítési hitelkciób. z állm«pitészeti hivtl ] ientése szerint z állmi és törvényhtósági k e z e l é s b e n levő közutk forglomképes állpot b i voltk. Építés kit: vn E s z tergom v á r o s b n k e r m i t és k i s kpck k ő b u r k o l t es /, oz.íergorn dorogi ui kijvítás, b n h i d i centrálé íeíé vezető törvényhtósági ttlön cement mkdám b u r k o l t létesítése es t ö b b ut h e l y r e á l l í t á s. '. pénzügyig.)/gló jelen lése szerint z d ó Í K I I I J U S Í munkáltok április h ó b n f o l y mtbn voltk. vármegye egészségügyi állpot áprilisbn áitlábn véve kielégítő es z előző hónphoz viszonyítv htározottn kedve zőbb volt. Szövődményes meg b e t e g e d é s e k csk szórványosn t >rdultk «1 >. v ; i j :. g \ e tnfelügyelője b e s z á m o l t i r ó l, h o g y z isko lán kívüli n é p m ű v e l é s i elődár.uk vármegye területén befe jeződtek, hsonlóképen véget ertek leventék r é s z é r e külön rendezett ismeretterjesztő elő d á s o k is. Hátr v n még tej propgnd elődások lebonyo lítás, i i z e n i s k o l i évben nép művelési m u n k m i n d e n z ö k k e n é s nélkül igen j ó l h l d t é s női t n f o l y m o k is, melyek igen sok é s é r t é k e s erkölcsi h s z o n nl végződtek, tizek kiépítése é s fejlesztése j ö v ő évi p r o g r m ú i l e g f ő b b pontját képezik. Ngy érdeklődésssel hll gtt k ö z i g z g t á s i b i z o t t s á g várni, u r k i r. g z d s á g i felügy«ió április hvi jelentését, m e l y b ő l m e g n y u g v á s s l értesül tünk, h o g y vármegye területén folyó évi fgykárok n e m v o l t k oly k t s z t r o f á l i s k é s s ú l y o s k, mint i\t o r s z á g egyéb részein. K l á s z o s o k b n fgykár legkisebb volt. Rozsbn legn gyobb, megyei á t l g b n 1 5 s z á zlék. N g y o b b pusztítást oko zott virágzásbn lévő repcé ben, melynél r o v r k á r is je lentős. B u r g o n y á b n k e v é s volt k á t. Még l e f g y o t t kori b u r g o n y á t is kár v o l n k i s z á n t n i, mert b u r g o n y r e g e n e r á l ó ké pessége, i g y is, fgykár dcár is k ö z e p e s t e r m é s várhtó. lóhere, lucern és bldcinnál látszólgos kár n g y o b b v l ó s á g o s n á l. fgykár h t á s á t csökkenteni lehet fokozottbb növény á p o l á s s l é s f e j t r á g y á z á s sl. Jelentős kár volt kertek b e n. G y ü m ö l c s ö s ö k b e n é s sző lökben, kori veteményekben z 5 0 o ' o o t is m e g h l d t. gyümölcsösök közüi legn gyobb kár d i ó b n, nyári brckbn és k o r i cseres nyében v o l t. Hál Istennek je lentős területet megkímélt fgy hűvös idöjáiás és fgy o k o z t k i s e b b termes kilátásokt m é g l é n y e g e s e n megjvíthtj mielőbbi kellő c s p d é k és meleg, vgyis jó május, ö r vendetes j e l e n s é g, hogy v á r megye területén hsznos házi álltok létszám e m e l k e d ő ten denciát m u t t. N e m c s k nieiiyn y i s é g b e n, de j v u l á s m i n ő s é g b e n is jelentékeny. z ü t e g.'szséügyi viszo nyokról v á r m e g y e m. k i r. íő álltorvos számolt be. J e l e n t é s e szerint lépfene u r l k o d o t t 1 köz ségben, rflhösség 1 községben, s e r t é s p e s t i s 8 k ö z s é g b e n, serteso r b á n c 1 k ö z s é g b e n. ÁH.Hkivite lünk volt u s z t r i á b 4 ü d r b. vá gómrh, 4 0 d r b. vágósertés. C s e h s z l o v á k i á b 4 0 d r b. Vágó s e r t é s, l l ö d r b. vágójuh. Német o r s z á g b 10 d r b. v á g ó m r h és Olszországb 6 7 d r b vágómrh. z U t i utc folyttásként Levente sportpály mellett m e r i k i stílusbn teljes t e k e szült Seggel f o l y i k m u n k, hogy m e d e n c é s u s z o d á t m i e l ő b b át d h s s á k f o r g l o m n k. me dence kiásását már befejezték, héten beton munkáltokt kezdték meg. Egyidejűleg meg történtek /. előkészületek bflffé, k b i n o k és vetkőző zárkák kiépítésére is, mely m u n káltokt lövő héten k e z d i k ntes s t r n d - u s z o d lpítók m á j u s hó 12 én t r t o t t értekez letükön i d e i g l e n e s megbi/.tássl meglkították K F G. ú s z ó s z k osztály tisztikrát é s intézöbi zottság.-it. melynek tgji l e t t e k : Diszelnök: lpy G á s p á r kormáuyfőtnácsos, polgármes t e r, e l n ö k : Fiedler József gyár igzgtó, társelnökök: Mihályi G é z d r é s Királyi M i k l ó s, ügy vezető i g z g t ó : Scholtz Ferenc, i g z g t ó : d r. Vizkelety S á n d o r, i n t é z ő : Friedrich J á n o s, ü g y é s z : dr. Pyber Kálmán, o r v o s : Kiss Ljos d r., titkárok : Pthó G y u l, dr. Szbó ndor, pénztáros: Keszegh Zoltán, e l l e n ő r : Neuwirth G y u l, j e g y z ő i Ngy István. Intéző b i z o t t s á g : Mksy n d o r, Himberger István, d r. Rátky Bél, Ruttky Endre, Lupták Bél, Jkus B e n ő dr,. Ács L j o s, Tschöpp R u d o l f, Sulcsik L j o s, Weisz Gyul. bizottság megállpított, hogy részvényjegyzések reii des m e d e r b e n f o l y n k es egyen lőre b e r u h á z á s o k i é s z épít kezest rendelkezésre álló ö s z szeg e r e j é i g folyttják, igy egy* n lőre csk z u s z o d és ;»!-.ö ZÖS VetközőlulyiSégek ; p;,n k : fel. részjegyek jegyzését t o vább folyttják é s megfelelő e r e d m é n y esetén m i r e m i n den kilátás m e g v n m e g építik t ö r z s épületet és t e n nisz pályákt is. z ú s z ó s z k o s z t á l y elnök s é g e é s intéző bízotllság ezúton is felhívj m i n d z o k t, k i k részjegyzési íven j e g y e z t e s s é k be m g u k t és j ú n i u s és július hó 1-é e s e d é k e s kjt részletben jegyzett részjegyek ellenérté két fizessék be K o m á r o m m e g y e i Hiteibnknál vezetett folyó s z á m l á r. Egy részjegy ár 20 pengő. z ú s z ó s z k o s z t á l y veze tősége megállpított s t r n d fürdő jegyek árát i s. strndfürdői idényje gyeinek ár r é s, vényesek ré szére : l személy Után 10 pengő, 3 személyes csládjegy ár 12 P. és m i n d e n további csládtg után 2 P-vel e m e l k e d i k bérnem részvényesek részére z. idényjegy ár: 1 személy után 15 P, csládié y 3 s z e mélyre 20 p e n g ő, 3 személyen felül c s l á d t g o n k i n t 3 P - v e l e m e l k e d i k bérletdij. Egyszeri fürdőjegy ár : felnőtteknek 4 0 fillér, diák és g y e r m e k j e g y 2U fillér. Füzetjegy : 1 füzet 20 d r b. j e g g y e l részvényes é s nem rész vényes részére egyránt 6 pengő. Ugy részvényesek, m i n t n e m részvényesek fenti árkért v e t közőszekrényj k p n k, külön k bin hsználti dij esetenként D0 fillér. H jól és szó lidn kr i i o : építeni, forduljon hozzám. El v á l l l o k kőműves, á c s, c s t o r n á z á s i, vgy ö s s z e s é p í t é s i ugy munkákt kár nyggl, kár nélkül mérsékeli árk mellett. Tervekkel, költségvetéssel zonnl szolgálok. Komáromi Kálmán építőmester Komárom, Klpk György-ut 14. BIZTOS HTXSUH PCP7SEl.fi ZOtO POPOK HELYEI SZÍLÖ8EH ivmusftskm NEM PERZSELNEK 0LCSO*. strndfürdő részjegyet kr nk jegyezni, zok lopunk ki dó ii i vt Iábn, H eker Dezső könyvkereskedésein n LMMOLY tll M S2ÖLÖM0LV WCv\» fiifff'% ELLEM 2 UÍC-^SO CvTiZEO t L I S M E R T 3 VEZfTO PCRNfTTZO SZERO U V K U M K GYXRH HMSTOT PERZSELŐ ZŰLD POROKTÖL E S X -PS0CUTIH HTÁS IMM S Z E K K K E L K i K O C K Á Z T S S U K TtJWtSTI USZTHOMI BLLCM MONlL M 17**jégszekrények y^kr* r*> elismerten l e g j o b b k. K e d v e z ő fizetési fel tételek m e l l e t t kphtók Gylóky vskereskedésben, Komárom. terültesfm vtd COtS BCTESSttOfTS BJ*SX<rrv*» IMJP Dunlmási strndon pihenni üdülni é s gyógyulni lehet, utóbusz j á r t NOSPRSEN Eredeti Dunl- m á s r. utóbusz indul : Komá rom Péc/.ely tér 1345, D u n l m á s r érkezik Vissz este 19*0, érk. K o m á r o m b D0L Ói NEDECZKY ND Ot J DR0GE KI 0M- gyári v^ttutokil áron kphtók Gylóky vskereskedésben, Komárom, Klpk Gy.-út 13.

4 4. oldl. komáromi plébánitemplom tervpályáztánk eredménye. megépítendő komáromi plébáni templom tervpályáztár összesen 62 pálymunk érkezett be z ország minden részéből. vlóbn értékes és művészi munkákt lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos polgármester, Surányi Ferenc c. pát, plébános, dr. Somogyi ntl theol. tnár, egyházművészeti tnácsdó Győr, dr. Weichinger Károly épitész tnár, Koromzy Vilmos, Hönsch László építészmérnökök Budpest és Hjd Jenő városi főmérnök Komárom, felkért zsűri tgok bírálták felül hosszú és lpos tnulmányozás után. zsűri folyó hó 8-án szerdán reggel ült össze s munkáját csk péntek délben fejezte be. biráló bizottság Ítélete szerint 1500 pengő tiszteletdíjjl jutlmzott I. dijt Körmendy Nándor építészmérnök Bpest, 800 pengős II. dijt ntl Dezső építészmérnök Budpest és z 500 pengős 111. dijt Hübner Tibor építészmérnök Bpest nyerte. biráló bizottság megvételre jánlott következő jeligés müveket: Glóri tibi Domine" és Crux". Dicséretben részesítette következő pálymüveket: ctió Ctholik" (debreceni feldó) Horgony" és Krisztus monogrmm", d Deum* és Credo" jeligés müveket. z egyházközség képviselőtestülete folyó hó 16-án megtrtott ülésén egyhngúlg Körmendy Nándor tervei mellett fogllt állást, igy beérkezett pálymunkák közül z I. dijt nyert Körmendy Nándor építészmérnök tervei kerülnek kivitelezésre. Pénteken délelőtt érkezett városunkb dr. Breyer István győregyházmegye püspöke, hogy templomépitési előkészítő munkáltokt helyszínen felülvizsgálj és szükséges egyházmegyei főhtósági jóváhgyását megdj. beérkezett 62 pálymunkából Surányi Ferenc pátplébános közszemlére téve kiállítási rendez z eihunyt óvári Ferenc né volt házábn. kiállítás két npig lesz nyitv; folyó hó 19 én és 20 árt, vsárnp és hét főn d. e és d. u. 2-6 óráig. kivitelezésre kerülő pálymunk tervező épitész-mérnöke most kpj megbizást részlettervek elkészítésére. részlettervek beérkezése után lesz versenytárgylási kiirás válllkozók részére, és előreláthtólg ugusztus első felében megkezdődhetik z építkezés. Komáromme Duni utján végig meleg ünneplésben részesítették Mckensen táborngyot. Pssuból, z ősi bjor városból indult el útjár Zsófi luxushjó s e hjón jött közénk újr világháború egyik legngyobb hőse, legendás hitű hdvezére, Erdély rettenthetetlen védelmezője, 87 esztendős Mckensen mrsll, Végig Dunán Mckensen útj vlóságos didlul volt. merre hjó ment, mindenütt ováció meleg ünneplésben részesült. Gönyünél htáron z egész község prton éljenzett. Komárombn előkelő küldöttségek, polgári és ktoni htóságok htlms sor fogdt z ősz táborngyot. Egy negyed óráig állt hjó z állomásunkon, miltt meghtottn mosolyogv beszélgetett el táborngy küldöttségek tgjivl. zután megindult hjó s táborngy z egész utón hjó fedélzetén állt s gyönyörködött táj szépségeiben. Impozáns fogdttás volt még Esztergombn, Visegrádon, Vácott és végállomáson, Budpesten. progrm szerint kedden Székesfehérvárról Kisbérre, Bábolnár és Komáromb jön táborngy, hol ünnepélyesen fogják búcsúzttni. Komárombn száll hhór, hogy elinduljon hzfelé, Németországb. Ulközben még Dunremetén kiszáll és Mgyróváron József főherceget meglátogtj. FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Miklós-u. 11. Telefon 70. Május 18-án, szombton 6 és l 4 9 óri kezdettel Május 19-én, vsárnp 3 44, 6 és l 4 9 óri kezdettel legngyobb izig vérig mgyr film. szépség és muzsik filmje. z iglói diákok Frks Imre örökbecsű operettje. Rendezte: György István túlsó Komárom szülöttje. legjobb mgyr művész együttes főszereplésével. Bbszem Jnkó színes rjzfilm. Mgyr hngos hírdó. Május 23-án csütörtökön 6 és óri kezdetlel Richrd Tuber, Schubert Virágfkdás (Egy kislány) Dlol tenger kulturfiltti. Fox világhirdó. filmje M M msmsbmmmi i inwm SOSSSIHBS* Q MESSINGERNÉ WEISZ IZ túlsó komáromi Városi Zeneiskol volt tnárnője j Zongortnfolymán I teljes (Zichy-utc 22.) felelősséggel készit elő Zeneművészet Főiskol felvételi vizsgáir. Tndíj: P. Feljegyzések. Keep smiling. Sok igzság vn mindig derült kedélyű, kevés szvú ngol jelszóbn: Keep smiling, trtsd meg mosolyodt. z élet minden viszontgság között ezernyi sorscspássl küzködünk. Szükségünk vn rr, hogy derült kedélyünket megőrizve mindig mosolyogv járjunk z életben. Veszély fenyegeti komáromi utcák virágos járdszegélyeit. sok szemét, ppiroshulldék és kutyák kprgálás után most már tehenek kezdik ki zöld pázsitot, melyet pedig verejtékes munkávl z dófizető polgárok pénzéből teremtettek meg. H már zt nem lehet elkerülni, hogy város belterületén ne trtsnk tehenet, leglább rr vigyázzunk, hogy zok közvgyont és város külső diszét ne rongálhssák. z egyke. mikor z egész országbn legszélesebb körű mozglom indult meg z ujbb mgyr átok ellen, mikor hírlpokbn cikkeznek, szószékekről prédikálnk, egyesületekben szónokolnk, gyűléseken htároznk z egyke elleni küzdelemről, kkor mégis csk elszomorító és megbotránkozttó, hogy többgyermekes csládpákkl szemben előnyben részesülhetnek gyermektelen, vgy egygyermekes csládfők. Ugylátszik, nálunk többgyermekes csládpánk lenni nemcsk nyomor, de szégyen is. vízpzrlás. komáromi polgárságnk egyik legngyobb és legsúlyosbb terhét m viz jelenti és mégis megtörténik, hogy nemcsk lkások, hnem z utci vízcspokból itt is, ott is állndón folyik viz. városi szbályrendelet értelmében ugy hisszük, vízcspokt hogy z utci csk z rr illetékes közegek kezelhetik. Épen ezért jó lenne, h erélyesebb kézzel nyúlnánk hozzá vízpzrlás kérdéséhez, város muttn jó példát és követelné meg polgáritól, hogy vizzel hogyn kell tkrékosn bánni. -- Reklám. prktikus gondolkodású merikából indult ki kereskedelem éltető eszköze, reklám, mely már nnyir fejlődött, hogy iprt, kereskedelmet nem is tudunk nélküle elképzelni. zt hisszük, hogy városunk legyengült kereskedelme is felélénkülne, h kereskedőink többet áldoznánk z Ízléses és biztos eredményű reklámr., Vigyázó. Weekend és hvi bérlet jeggyel utzht dunlmási strndr. Kérje mindenütt Komárommegyei Hírlpot. HÍREK. Egy égető hiány. Még messze vn fürdőszezon és Komárom máris kive heti részét fürdésből... Igz, hogy csk porfürdőből, de z is vlmi. szél egyetlen süvöltésére, egyetlen utó, vgy kocsi nyomán porfelhő burkol be házt, embert, utcát, mindent. Különösen Szent Imre, Gyár, Uri, Kun MIKIÓS stb. utcák lkói szenvednek sokt por mitt. Por-lepi be ezekben z utcákbn még z udvri lkásokt is, por tolkodik z ut ci járókelők szájáb, torkáb, tüdejébe, ruhájáb. Mi köti le Komárombn t/t rettenetes port? z isteni gondviselés jó ságából szbd időközökbe ti dott eső. H pedig nincs eső V kkor egyáltlábn semmi. Meri z öntözőkocsi munkájáról igzán nem érdemes beszélni. Komáromnk lig vn modern követelményeknek megtelelő kulturális, szociális, közegészségügyi intézménye. Kétszeres gondot kell tehát fordítnunk egészségünk megvédéseié. z utcák portlnításánk kérdése felett nem térhetünk igy egyszerűen npirendre, még h z nygi áldoztot is követel. Egy modern gépjárműre szerelt öntözőkocsi beszerzése égetően szükséges Komáromnk, mert nyári portól s nnk minden veszedelmétől meg kell szbduljunk. Ez rettenetes por igzán nem teszi kulturális szempontból előnyössé Komárom hirét idegenek előtt sem. Egészségügyi szempontból pedig kiszámíthttln következménye lehet. Városunk jobb sorsáért vló ggó dásunk ily körülmények kö/ött legelsőbbrendü kötelességünké teszi z egészségre, tisztságr káros dolgok kiküszöbölését, lehát utcáink port'nitásáí megoldni. Öntöztessük modern ngy öntözőkocsivl állndón nyáron utcáinkt. Komár-mmegyei Hírlp noigároké! Fizessen I hát elő mindenki lpunkr. PEPISELO ZOlOPOROK HELYEIT SZŐLŐBEN GYÜMÖLCSÖSBEN SZÖLÖMOLY ELLEN SrZTOS HTSo* NEHPtRZSElíCK OLCSÓK. LHMOLY ELLEM 2 UTOLSÓ ÉVTIZED ELISMERT CS VEZETŐ PEONI TE Z0 UOltl ÓVKODJUNK GYKRN HKSrroi PERZSELŐ ZÖ10 KHtQ 1 ES KIPROBLTLN.HTÁSTÍN SZEREKKEL NE MXKÍISÍUK kvüi ^ USZTHKT ELLEM MONIL EGYÜTTESEN VEO COii BETEGSÉGEK CS RCÍMCOrfVO* g^j> NOSP&ÁSEN v*ovtutokil Gyári áron KOSCH beszerezhetők RNOLD füszerkcreskedésében Komárom, Ngyigmádi-út 31. U

5 1935 : május Komárommegyei Polgármesterünk üdvöz l é s e. komáromi róni. kth. egyházközség képviselőtestülete f. hó á n m e g t r t o t t ülésén m e l e g szeretette!, ő s z i n t e t i s z t e lettel ü n n e p e l t e lpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármes tert, z e g y h á z k ö z s é g világi e l nökét, p o l g á r m e s t e r s é g é n e k tiz eves évfordulój lklmából. Surányi Ferenc c. pát, p l é b á nos mélttt tömör, megkpó beszédben p o I g ár m es ter ü n k n e k v r o s és z e g y h á z s k ö z s é g. é r dekében kifejtett ngyértekii m u n k á s s á g á t, Isten áldását kérte további m ű k ö d é s é r e. z ü n n e pelt meghtv m o n d o t t k ö s z ö n e tet közvetlenül ért kedves m e g emlékezésért. Áthelyezés. Dr. Bélteky Gyulát, z e s z t e r g o m i v á r m e g y e i számvevőség számtnácsosát b e l ü g y m i n i s z t e r G y u l á r helyezte át é s z o t t n i s z á m v e v ő s é g f ő nökeve nevezte k i. B r s j n á l t tl vesszük B é l t e k y G y u l t á v o zását, előléptetéséhez mégis örömmel grtulálunk. poigáriiskoli t n á r o k k ö z g y ű l é s e. z O r s z á g o s P o l gári Iskoli Tnáregyesület g y ö r vidéki köre május hó 19 én, v s á r n p, d. e. 10 ó r k o r Komá rombn v á r o s h á z n g y t e r m e ben tisztújító közgyűlést trt, mely l k l o m m l d r. Sulcsikné Szedlák nn t n á r n ő t e s t g y k o r l t o k i mutt be z i s k o l tnter mében. közgyűlés után t á r s s ebéd lesz C o r s o éttermében. folyékony gyümölcs e r t e k é r ő l bokttt irtk már, de hogy miként kell zt k é s z í t e n i, még kevés s z ó esett gyártást részletesen közli mélynyomásos képekkei bőven illusztrálv M tgyr Gyümölcs" legújbb y z elfgyott gyü m ö l c s f á k é s S/.őlők k e z e l é s é t é s s egyéb f o n t o s s z k k é r d é s e ket i s m e r t e t. M g y r Gyü m ö l c s é b ő l egy l k l o m m l l punkr hivtkozv, ingyen mu t t v á n y s z á m o t küld k i d ó h i v t l : Budpest, V I. ndrássy-ut 8. s z á m. n Három vendéglő és étterem, E S Z T E R G O M. kettős vármegye ciájánk és gyűlése Komárom Esztergom vármegyék Áltlános Tnítói E g y e s ü l e t e f. hó á n, hétfőn d. e. fél 11 ó r k o r Komárom b n trtj évi rendes k ö z g y ű l é sét. k ö z g y ű l é s e n folyó ügye ket tárgylnk és pedgógii elődásokt trtnk. ngy g y ű l é s e n k ö r ü n k b e érkezik Rákos István k i r. t n á c s o s, z Orszá gos T n í t ó E g y e s ü l e t e l n ö k e is. Szkm-képviseleti megb i z á s. Gzdsági Érdekkép viseletek vezetősége, Válsztottbíráskodási Központ Huk J á nos vsúti vendéglőst, C o r s ó k á v é h á z és étterem t u l j d o n o s á t m g y r gzdsági életben k i fejtett k ö z é r d e k ű m ű k ö d é s é r e te kintettel s z k m i képviselői so ráb felvette. U j tisztében m i is szeretettet üdvözöljük vendég lős i p r o s s á g é kiváló képzettségű tgját, k i n e k szktudás most i'.etékes helyen részesült e l i s m e résben. Szolid vezetés é s hegyi Jó helye. mgyr konyh. l - fjborok. Minden hlászlé. É t k e z é s e g é s z np. megálló. Bérutó np utóbusz állomás Tuljdonos LEITNER JÓZSEF., előkelő győri cégnél vásárol helyen törleszt, h Tkrékosság" készpénzértékü veszi utlványát igénybe. Központi irod : Győr, Deák Ferenc-u.. H l á l o z á s. mgyr po litiki, tudománvos és társdlmi életet ngy v e s z t e s é g érte. F o l y ó hó 9 én este fél n y o l c órákor ö r ö k r e l e h u n y t szemeit Boyeni- Moser E r n ő d r., szuverén n á ti lovgrend tgj, Ferenc József rend lovgj, lengyel Poloni Restitut prncsnoki keresztjének t u l j d o n o s, m g y r királyi k o r m á n y f ő t n á c s o s, n e m zetgyűlésnek két c i k l u s o n, z országgyűlésnek egy cikluson keresztül tgj, t r t l é k o s f ő h d ngy, Gzdsági Hirdó fő szerkesztő tuljdonos, stb. E l hunytávl m g y r közéletnek e g y i k igen értékes tgját vesz tettük e l. z Én Ú j s á g o m. l i bs k c s á j és D k i uj k l n d j i multttják gyermekeket z én Ú j s á g o m u j s z á m á b n. G y e r m e k o r s z á g é s vie m c k ó k k lndji sok mese, vers, cikk, post, rejtvény, német ó r, s p o r t m i n d e z t m e g t l á l j á k kis o l v s ó k kedves l p j u k b n. Vásárt. Május 24-én déli 12 órkor Bornemissz G é z k e r e s kedelemügyi miniszter személye sen n y i t j m e g j ú n i u s 3-ig trtó V I I. Szegedi I p r i Vásárt, v á s á r ünnepélyes m e g n y i t á s á ról rádió helyszíni közvetítést oldl. állólámpák, villmosvslók, te és k á v é főzök. Philips-, Stndrd-, Ek stb. rádiók. Grmofo nok, Kerékpárok. Tennis ütők, Tennis lbdák Szkszerű hurozás és jvítás. z összes és rádiócikkek l e g o l c s ó b b b e s z e r z é s i ürmer villmossági, műszki és 0 M Á R O M, menetrend. z o l c s ó kidású 1 p e n g ő s Vsli átmultó, zöld borítékkl (Zöld m e n e t r e n d ) megjelent.. M i n t h o g y f i n o m b b ppíron készült, így sokkl vékonybb mint volt.. lkj tetszetősebb és kisebb. Ez és z 1.40-es Vsúti ú t m u t t ó " megszokott régi beosztás ion jelenik meg. Zöld M e n e t rend vásárlói is díjtlnul m e g. kpják nyári i d ő s s z k b n z Időszki Menetrendváltozások jegyzéke -t. Kphtó: Hcker D e z s ő k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n és dohán) t ő z s d é b e n. M lett egy 83 éves f ö l d m i v e s. Vörös J á n o s 83 Öngyilkos éves n g y i g m d i f ö l d m i v e s z utóbbi időben nem l e g j o b b v i s z o n y b n élt c s l á d j á v l. M o s t ztán e l k e s e r e d é s é b e n vetett v é get életének, pjtájábn egy ge rendár fölksztott mgát. Még volt benne élet, m i k o r rátlál tk, de segíteni már nem lehetett rjt, néhány perc múlv meg hlt. /, ügyészség megdt- te metésére z engedélyt. H l á l o z á s. Ngy Károly m g á n z ó, túlsó komáromi l k o s, éleiének i k é v é b e n m á j u s hó 5-én elhunyt. megboldogult bn özv. Komáromi E d é n é sze retett édestyját veszitette e l. Birói ítélet kisszőnyi revorveres szerencsétlenség! ügyben. Megírtuk, hogy már cius hó é n Cseh J e n ő k i s szőnyi p u s k m ü v e s f e l e s é g é nek v e n d é g l ő j é b e n egy m e z ő ő r forgópisztolyát jvított é s m i k o r két vendég érkezett k o r c s m helyiségbe, b e s z é l g e t é s k ö z b e n, meg n e m állpíthtó módon, vlhogy r e v o r v e r elsült, g o l y ó z egyik v e n d é g n e k, Sü meg ndrás nszályi íöidmivesnek mellébe fúródott s Sümeg ndrás, kit mentők g y ő r i kórházb szállítottk, bele hlt súlyos sérüléseibe. Cseh J e n ő ellen gondtlnságból okozott emberölés vétsége mitt m e g i n d u l t z eljárás, ügye győri törvény szék Schnnen tnács elé került. p ö r b e s z é d e k e l h n g z á s után törvényszék meghozt z ítéletét, mely szerint bűnösnek m o n d t ki vádlottt gondtlnságból okozott emberölés vétségében, villmossági forrás Ernő fémáru kereskedésében N g y i g m á n d i - u t 34. d. M á j u s 18-tól j ú n i u s 3 - i g 50 s z z i é k o s vsúti é s hjókedvezménnyel lehet Szegedre u t z n i. kedvezmény m á j u s t ő l j ú nius 5 - i g érvényes visszut zásr, Kedvezményes jegy váltá sár j o g o s í t ó igzolványok z ö s s z e s menetjegy irodákbn és iprtestületeknél kphtók. V I I. Szegedi i p r i vásárrl kpcso ltosn május 16 n d. u. 4 ór 10 p e r c k o r E r d ő s Árpád hírlp író S z e r s z á m o k m u z s i k á j " c í m mel rdióeiődást t r t. Uj nyári Bornemissz miniszter nyitj meg Szegedi Ipri polgárink t l á l k o z ó öldi intelligen 5. v á r m e g y e i tnítók ngy gyüjtönp eredménye. Folyó hó 12-én gyüjiőnpot rendezett S z o c i á l i s Misszió társult Komáromi Szervezete K o m á r o m b n. N e m e s lelkű höl gyek perselyekkel járták v i * rost, d k o z á s r szólították t á r sdlmunkt. Vlóbn értékes munkájukkl 112 P 67 fillért gyűjtöttek rászorult n i n c s t e l e nek, szegény gondoztln gyermekek felsegélyezéset szol g á l ó lp j v á r. szives d k o z á s é r t ezúton is h á l á s k ö s z ö netet m o n d Szervezet e l n ö k sége. Hirlp. Telefon 86. miért kétszáz pengő p é n z b ü n t e tésre ítélte. E n y h i t ő k ö r ü l m é n y n e k vette b i r ó s g vádlott c s l á dos állpotát é s zt, h o g y z el hlt c s l á d j á t m á r e d d i g is ö n ként kártlnítni igyekezett. z ítélet j o g e r ő s. Luxus lóvásár Győrben. várm. mezőgzdsági bizott ság felhívj vármegye gzd közönségének figyelmét rr, h o g y felsődunántuii m e z ő g z dsági k m r G y ő r szb. kirí v á r o s s l é s m. kir. honvéd s é g g e l kröltve folyó év juniuá hó 1-én és másodikán G y ő r ö t t u r d l m i k i s g z d és melegvérű lókiállitást, ló és. f o g t v e r s e n y t, lódijzst és l u x u s lóvásárt r e n dez, m e l y e n előreláthtólg n g y o b b s z á m ú külföldi vevő is meg fog- j e l e n n i. z e s z t e r g o m d o r o g i ut szfltburkoltot kp. m. k i r. k e r e s k e d e l m i miniszter l e i r t o t intézett vármegyei állm* épitészeti h i v t l h o z, mely sze r i n t z e s z t e r g o m d o r o g i ut s z f l t b u r k o l t t l vló ellátásár P-t engedélyezett. m u n káltok s ü r g ő s e n végrehjthtók. Egy e l r g d ó pesti bér h á z t ismertet 8 o l d l o n kereszr tűi, s z á m o s k é p b e n fl T é r és F o r m májusi szám. Két n g y o n é r d e k e s és t n u l s á g o s l k á s é p í t é s és l k b e r e n d e z é s to v á b b á z n g o l mérnökegylet 100 éves j u b i l e u m lklmából épült uj s z é k h á z, három t o v á b b i pesti b é r h á z é s lkberendezések egészítik k i ez értékes, s z é p szám képnygát. /\ szemle részérő! ismét néhány építészünk küiföldi sikere tűnik k i. ( S z e r k. é s kidó hivtl B p e s t, V I. T e r é z - k ö r u t 56.) Ktolikus S z e m l e. G z dg t r t l o m m l jelent meg K t o l i k u s Szemle május hvi szám, melyben Kovring B. egyetemi m. tnár: Ktoli cizmus és N e m z e t i s z o c i l i z m u s címmel, Lukinich I. egyetem; r. tnár I I. Rákóczy Ferenczrői. Tóth T i h m é r pát p r ó b - é s p j t á s h á z s s á g r ó l i t t k értékes és t n u l s á g o s tnulmányokt. Egyes s z á m ár 1 p e n g ő. Legmegbízhtóbb trtós gépondolálási végez Kársi Pál u r i - és női f o d r á s z Komárom, Horthy Miklós-ut 1., Péczely-tér (Pic-tér). Pontos kiszolgálás.

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Kimrom, 1916. ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben