Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése."

Átírás

1 VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j u b i l e u m o t ül kis, megcsonkított mgyr Komárom város : tiz esz tendeje, hogy l p y G á s p á r elfogllt polgármesteri é k e t tiz ével megelőző három esztendeig mr mint : eiyettes polgármester dol gozott, áz utolsó tiz évben zonbn z ö polgármesteri működése dirigálj városunk közéletét. Mi volt ez kis v á r o s csonk tízegynéhány évvel löff? régi, Ujszőny nevezetű kisközség mrd: ;, ngy Komárom utállomás, két gyártelep s néhány lkóház. lkosszám zót megháromzódott, több mint öt. z uj lkóház épült, h i v k, intézmények sor d e i! >:rlj z élnikrást s (lehetőséget s mgyr mrom szbd királyi v á ros, megtépázv s megcson;kv br, de fennen hirdeti l iron tul és innen élő n inden m g y r o k n k, hogy zorglms, szívós, céltuitos munkán rjt vn m igyrok Istenének áldás. Kétségtelen, hogy z uj tgyr Komárom k i l k i t ábn oroszlánrésze vn lpy G á s p á r polgármesteri tevékenységének. z ő te t ő és szervező tehetsége nyomt rá bélyegét z uj város lkotásir. Ritk sze rencsés egyéniség, nem bükrt, nem szokványos hivtli észjárás liive, vlóbn, z uj, teremtő mun kához egészen másfjt ké pességek kellettek. Széles látókörű, invenció, kis közü letének ngy országos é r dekekbe vló beilleszteni ud. s e mellett törhetet len lokálptriotizmus: ezek voltk zok fegyverek, melyeket lpy Gáspár m i n d i g művészi tökéletességgel forgtott. S elvitthttln, hogy m i n d i g és m i n d e n k o r kizárólg szeretett város érdekében forgtt zokt. Néhi Klebelsberg Kunó gróf m o n d o t t ról egy Íz ben szellemes bonhomiávl, de rendkívül tlálón : lpy G á s p á r ott fenn Budpesten, központi htlmsságok előtt legkellemetlenebb p o l gármesterek közé trtozik : őt nem lehet lerázni. S z ó sincs ról, nem fenékig tejfel z élet m kis Komárombn sem. szörnyű világválság, főként p e d i g kis Mgyrországot sújtó grárválság nyomsz tóvá teszi z életet itt is. S mindzok, k i k nem tudnk, vgy nem krnk tovább látni kis < Ithonuk szűk h tárinál, z első kéznél levő fórumot tlálják el gáncsoló fegyverük nyilivl. Ám z elfogultlnok, szélesebb látókörüek elismerik, hogy ebben ngy gzdsági le romlottságbn végzett munk értékéből mit sem vonnk le z áltlános helyzet szülte rossz viszonyok. É s h egyszer lpy Gáspár dj Isten : jó későre természet rendje szerint kidől sorból : vlójábn és tisztán csuk kkor f o g ál lni m i n d e n k i szeme előtt, hogy mennyire biztos b á zis, rendületlen pozitív é r téke volt ő z újjáteremtett kis város fenmrdásánk és boldogulásánk. Tomnóczy Telefon Hirdetések ári d í j s z b á s Kézirtokt nem d u n k LPY József dr. KIDÓHIVTL: K o m r o m, Igmándi-ut 24. Feleifis s z e r k e s z t ő : szombton. ÉS m á j u s 61. szerint. vissz. lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. Strndfürdő és egyéb folyó ügyek. háztrtás és városi pénztárbn kezelt lpoknk évi záró szá mdás. lpy Gáspár iskoli lpítvány. K o m á r o m sz. k i r. megyei város képviselőtestülete lpy Gáspár kormányfőtnácsos, p o l gármester elnök lésévei május hó 14-én, kedden d. u. 4 órkor vrost székház ngy tnácster mében tgok élénk érdeklő d é s e mellett rendes közgyűlést trtott. Npirend előtt z elnöklő p o l g á r m e s t e r őszinte részvéttel emlékezett m e g ö z v. Nemesszeghy Kálmánné elhunytáról s előter jesztésére közgyűlés jegyző kön) vében örökítette m e g m e g b o l d o g u l t emlékét. Ugyncsk n p i r e n d előtt emelkedett szólásr Király M i k lós g y ó g y s z e r é s z, h o g y m e g e m lékezzék Komrom szb. k i r. város megyei várossá történt átszervezésének tiz éves é\for dulójáról. Visszpillntást vetve tiz év előtti időkre, emlékezetbe idézi z év május hó 10i k i npot, m i k o r közigzgtási átszervezés f o l y t o n csonk tör vényhtósági v r o s u n k, m i n t uj megyei város első lklomml válsztott meg tisztviselőkrt, l e g e l s ö b b e n lpy G á s p á r m. kir. k o r m n y f ö l n á c s o s t p o l g á r mesteréül. tiz éves évforduió npján örömmel, tisztelettel és hlávl üdvözli jubiláló p o l gármestert, k i fárdhttlnul, önzetletlenül, ngy eredménnyel dolgozóit város érdekében. Neki k ö s z ö n h e t ő, h o g y m itt városi e l e t v n. z ő hthtós munkásságánk z eredménye, hogy v r o s u n k b n közintézmé nyek létesültek, hogy itt közi gzgtási, kulturális és szociális téren be t u d t u n k r e n d e z k e d n i. M i n d e n létesítmény, m i n d e n f e j lődés z ő nevéhez fűződik. város képviselőtestülete, de város m i n d e n lkos nevében köszönti város első polgárát, z Ég áldását kéri további mű ködésére. lpy G á s p á r kormányfőtnácsos polgármester megh tódv mondót köszönetet nem várt ünneplésért s neki t u l j donított érdemeket veleszüle tett szerénységgel ismételten el krt hárítni mgától. ígérte, hogy m i n d e n k o r, de különösen, míg polgármesteri székben ül, állását híveit, becsületesen, egyedül köz érdekeit képvi selve fogj betölteni. Ehhez kéri képviselőtestület és város polgárságánk támogtását. közgyűlés frentikus tps sl, htlms éljen kiáltássl ünnepelte lpy G á s p á r p o l g á r mestert. N p i r e n d s o r á n közgyű lés ö r ö m m e l vette tudomásul m. k i r. pénzügyminiszter P. segély kiutlását. Egyben k ö s z ö netet m o n d o t t d r. Zsindely Ferenc országgyűlési képviselőnek z ez ügybeni kifejtett szives t á mogtásért. közgyűlés g y á m p é n z tár évi zárószámdását el fogdt, testnevelési bizott ságb Lebisch Vince Pthó Gyul és Sári I m r e képviselő testületi tgokt küldte k i, k ö z ségi névjegyzéket összeállító kül döttséget meglkított, K u l c s á r István, S ö r ö s P o n g r á c és Kossuth Ljos utc rendezési terveket megállpítottá. házló kereskedés eltiltásáról szóló sz bályrendelet tervezetet elfogdt, özv. Pezelt Ágostonné és Czikor László illetőségi kérelmét e l u t sított. Levette npirendről

2 közgyűlés m. kir. pénzügyigzgtóság áltl elfogllt helyiségek hsználtár vontkozó szerződés tervezetét, városi lklmzottk betegség esetére szóló szbályrendeletet, nem szvzt meg betétszerkesztési munkáltok költségei fedezésére kért 500 P hozzájárulást vlmint elutsított özv. Horváth Sándor ny. v, álltorvosözvegyének gyógykezeltetési segélyét és Honsz Komáromi Fiókjánk hirdetési jogdij leszállítási kérelmet. Külön munkdijátlány cimen Hyd Jenő főmérnöknek évi 600 pengő és Szbó Ljos mérnök műszki tisztnek hvi 41 pengő összeget hosszbb vit után 22 szóvl 16 ellenében megszvzott közgyűlés. Kosch rnoldnk 1500 P. összegű kölcsön folyósítását engedélyezett, továbbá strndfürdő létesítése céljából 200 drb részjegyzésre dott felhtlmzást közgyűlés még pedig egyhngúlg, bár szvzás elrendelése előtt sok felszóllás történt ez ügyben. Több pró ügy letárgylás után város háztrtásánk és városi pénztárbn kezelt lpoknk évi zárószámdását vizsgált felül közgyűlés, mely számdást Schmiedhuer Ljos dr., Pákh János dr. és Kun Árpád dr. felszóllás után elfogdott közgyűlés. Végül örömmel és köszönettel vette tudomásul közgyűlés lpy Gáspár m. kir. kormány főtnácsos bejelentését, hogy tízéves évforduló lklmából 250 pengős iskol lpítványt tett, mely lpítványi öszszeget Király Miklós indítványár egyhngúlg 250 pengőről 500 pengőre egészítette ki város közgyűlése. Uri, nöi divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb IBBJ lpl fs beszerzési forrás:. Ü H H J N L OSZKÁR filléres befőzni! G L O B U KONZERVEK kitűnőek! % -es Prdicsom püré 29 fill. * 3 -os Cseresznye befőtt 42 fill. l\ 2 -es Brck iz 68 fill. kölcsön tégelyben l\ 2 -es Brck jm 84 fill. kölcsön üvegben * 2 -es Eper jm 98 fill. x\ 2 -es Meggy jm 98 fill. Spielmnnál vehet, lgmándi-ut 19. Telefon 88. Lőwy butoráruházgyör Gr. Tisz István-tér 5. Ide menjen, h jó bútort kr. vármegye rendes tvszi közgyűlése. Leleplezték pponyi lbert, Huszár ldár és Plkovics Május 16.-án, csütörtökön trtott meg kettős vármegye tvszi rendes közgyűlését z esztergomi vármegyeház ngyte..nében. rendkívüli ngy számbn összesereglett törvényhtósági bizottsági tgokt z elnöklő Rdocsy László dr. főispán üdvözölte lendületes szvkkl. tárgysorozt első pontjként Jeszenszky Kálmán prelátusknonok trtott meg szokásos trinoni beszédet, kettős vármegye évenként megújuló tiltkozását z ország trinoni megcsonkítás ellen. Három uj rckép ünnepies leleplezése következett ezután. Elsőnek z elhunyt ngy mgyr állmférfi : pponyi lbert gróf rcképét leplezték le, z vtóbeszédet Zichy Ernő gróf dr. th. bizottsági tg trtott, ki szélesvonlu és mégis tömör rjzbn fogllt össze pponyi tündöklő pályfutását. Mjd vitéz bráti Huszár ldár dr.-nk, kettős vármegyénk tiz évig volt főispánjánk, Budpest főváros volt főpolgármesterének, ez idő szerint z Országos Társdlombiztosító Intézet elnökének rc László rcképeit. képét Tomnóczy József dr. törvényhtósági bizottsági tg beszéde közben leplezték le. Tomnóczy dr. sűrű tetszéstől kisérve vázoit Huszár ldár dr. életpályáját s zokt szolgáltokt, melyeket vármegyének s z országnk telt. Végül Lepold ntl dr. prelátus-knonok tömör, mesteri ünnepi beszéde keretében került sor vármegye volt ngynevű lispánj: szenkvici Plkovics László rcképének leleplezésére. meghtó ünnepségen személyesen jelen volt Huszár ldár dr. z OTI. elnöke, róni szenkviczi Plkovics László, egész csládj, Rpich ltáborngy és más előkelősége!. rendes tárgysoroz t minden pontját változtlnul elfogdt ezután közgyűlés Németh István th. biz. tg indítvány értelmében, kisgyűlés áltl már megszvzott értelemben. Erről tárgysoroztról lpunk legközelebbi számábn hozunk részletes tudósítást. Olcsó npi pnsio dunlmási Fürdőszállóbn. Szociális Missziótársult Komáromi Szervezete küldöttséggel kereste meg lpi Gáspár kormányfőtnácsos polgármestert tiz éves jubileum Ngy érdeklődés mellett trtott válsztmányi ülést Komárombn folyó hó 15-én Szociális Missziótársult Komáromi Szervezete, melyen npirend előtt Keleti Józsefné diszehiök előterjesztésében felhívt figyelmet, egy eseményteljes npr május hó lő. nevenk. Ezen npon szerveződött át csonk törvény htóságii vros rendezett tnácsú várossá s válsztott meg polgármesterévé lpy Gáspár kormány fötuácsost. Indítványozz hogy 10 éves évforduló lklmából Szervezet küldöttségileg üdvözölje lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos polgármestert s z egyesülettel szemben tnúsított ngyfokú jóindult, pártfogs, jóság jegyzőkönyvileg megörökíttessék, htározt pedig z ünnepeltel kivontbn közöltessék. válsztmány Keleti Józsefné diszelnök indítványi egyhngú lelkesedéssel tette mgáévá és elhtározt, hogy lpy Gáspár m. kir. kormányfőtncsos polgármestert Komárom sz. kir. megyei város polgármesterévé történt megválsztásánk évfordulóján legmélyebb tisztelettel s rgszkodó szeretettel kö lklmából- szönti, érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti. válsztmányi ülés htároztából Keleti Józsefné diszelnök népes küldöttséget vezetett,: ünnepelt pol^ármtsttrhczi Meghtó üdvözlő be-zuiében megemlítette Keleti Józsefné diszelnö!:, hogy lpy Gáspár 1") o 1 g á r n í c s t e r 11 e k elévülhetetlen erdemei vnnk városfejlesztés terén. H körülnézünk csonk kis városunkbn minden uj lkotás z ö nevéhez, z ő lnkdtln munkásságához fűződik. De mi, kik nyomor enyhítésén, könnyek letörlésén fárdozunk s z éhező, szomorú rcú gyermekeknek rcár mosolyt igyekezünk vrázsolni, mi lpy Gáspár polgármestert nem csk mint Komárom város ujjáfejlesztőjét üdvözöljük e npon, hnem mint szegények, segítségre szorulók postolát. Egyesületünk 13 éves működése ltt szociális téren ngyon szép eredményeket ért el s ezen eredményt z isteni Gondviselésen kiviil egyedül és kizárólp lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos, polgármester megértő jóindultánk, pártfogásánk és támogtásánk köszönheti. tiz éves évforduló lklmából Szociális Missziótársult megrgdj z lklmt, hogy ezért nemes tyi támogtásért, jóságos megértésért I á«ás köszönetet mondjon s buzgó imábn kéri Mindenek Urt, áldj meg lpy Gáspár polgármestert jó egészséggel, munkkedvvel, hogy z elkövetkezendő esztendők folymán is támssz lehessen Szociális Missziótársult Komáromi Szervezetének s ezen keresztül város szegényeinek. lpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármester könnyes szemmel, érző szívvel mondott köszönetet szeretet, megbecsülés, tiszteletnek eme szép megnyilvánulásáért. Meghtón bájos volt z óvodások ünnepélye Komárombn, Vsárnp, folyó hó 12-én kellemes délutánbn volt részük zok nk, kik jelen voltk z óvod ünnepélyén. Gyermekszemek rgyogás, gyermekjkk cscsogás gyönyörködtette közönséget. Tetetés nciküli közvetlen játék, ügyes mozgás kiséite végig gzdg müsoru kedves ünnepélyt. Szinlekerült Szépségverseny mesevilágr emlékeztető szép jelmezekben Huszrik Czinci és Vidáts Évike játszották virágok, lepkék, törpék, jelmezesek társságábn. Igen helyesek z erdőben" c. 2 felvonásos mesejáték, melyben főszerepet voltk Játékcirkusz" szereplői is. Zászló" cimü hzfis drbbn kis vitéz kiénk közül kiemelkedett Eördögh Gyurk, z erélyes ezredes szerepében, Gyertyánffy Bálintk Lci zászlós lkításábn. Meghtó neveiö htású drb Jncsi es Julisk. 14 címszerepet jól játszottk Kocsis és Neuwirth Ilike. Ngyon tetszeti Imike tpsot Császár nikó és Kovács közvetlen konferálás sok kpott. z ünnepélyt vsárnp i. hó 19-én délután 5 óri Róni Bebi is mm szerepeben. kezdettel megismétlik zárd ngytermében. HeJyárk; I. hely 1 P II. hely 60 fillér, állóhely 40 fillér. Önmgánk kellemes élvezetet szerez, z óvod legtökéletesebb felszerelését pedig elősegíti, ki elmegy z ünnepélyre. Jó kávét, teát, rumot olcsó árbn K r m e r Sándor fűszer és csemege kereskedésében Komárom, Igmándi 24. Telefon 50.

3 1935. május Kettős K o m á r o m m e g y e i vármegyénkben Hirlp. fgykárok Teljes felkészültséggel nem v o l t k o l y ktsztrofálisk és f o l y i k m u n k f ü r d ő súlyosk, m i n t z ország egyéb telepen, hogy meden vidékein. cés uszodát mielőbb közigzgtási b i z o t t s á g rendes h v i ülése. megnyithssák. vármegyei k ö z i g z g t á s i bizottság és egyes lbizottsági f évi m á j u s hó 14 én d r. Rdocsy László főispán elnöklete ltt ülé^t t r t o t t k. z ülésen beszámolt v á r megye lispánj i. évi április közigzgtásáról, m e l y n e k, ^Kimgslói)!) m o z z n t 11. Rákóczi Ferenc emlékének s z é n ié.i r e n d k i v i i l i közgyűlés v o l t. i ö h b helyen trtott á p r i l i s b n íöispn és z lispán v á n n e gye területén működő helyi és I. fokú h t ó s á g o k n á l hivtivizsgáltot és mindenütt legn g y o b b r e. i d e! tláltk, ö r ö m m e l jelentette z lispán, hogy ioispn k ö z b e n j á r á s á r ni. kir. földmívelésiigy i miniszter megyéinket bt kpcsolt is vár* mnölcsös telepítési hitelkciób. z állm«pitészeti hivtl ] ientése szerint z állmi és törvényhtósági k e z e l é s b e n levő közutk forglomképes állpot b i voltk. Építés kit: vn E s z tergom v á r o s b n k e r m i t és k i s kpck k ő b u r k o l t es /, oz.íergorn dorogi ui kijvítás, b n h i d i centrálé íeíé vezető törvényhtósági ttlön cement mkdám b u r k o l t létesítése es t ö b b ut h e l y r e á l l í t á s. '. pénzügyig.)/gló jelen lése szerint z d ó Í K I I I J U S Í munkáltok április h ó b n f o l y mtbn voltk. vármegye egészségügyi állpot áprilisbn áitlábn véve kielégítő es z előző hónphoz viszonyítv htározottn kedve zőbb volt. Szövődményes meg b e t e g e d é s e k csk szórványosn t >rdultk «1 >. v ; i j :. g \ e tnfelügyelője b e s z á m o l t i r ó l, h o g y z isko lán kívüli n é p m ű v e l é s i elődár.uk vármegye területén befe jeződtek, hsonlóképen véget ertek leventék r é s z é r e külön rendezett ismeretterjesztő elő d á s o k is. Hátr v n még tej propgnd elődások lebonyo lítás, i i z e n i s k o l i évben nép művelési m u n k m i n d e n z ö k k e n é s nélkül igen j ó l h l d t é s női t n f o l y m o k is, melyek igen sok é s é r t é k e s erkölcsi h s z o n nl végződtek, tizek kiépítése é s fejlesztése j ö v ő évi p r o g r m ú i l e g f ő b b pontját képezik. Ngy érdeklődésssel hll gtt k ö z i g z g t á s i b i z o t t s á g várni, u r k i r. g z d s á g i felügy«ió április hvi jelentését, m e l y b ő l m e g n y u g v á s s l értesül tünk, h o g y vármegye területén folyó évi fgykárok n e m v o l t k oly k t s z t r o f á l i s k é s s ú l y o s k, mint i\t o r s z á g egyéb részein. K l á s z o s o k b n fgykár legkisebb volt. Rozsbn legn gyobb, megyei á t l g b n 1 5 s z á zlék. N g y o b b pusztítást oko zott virágzásbn lévő repcé ben, melynél r o v r k á r is je lentős. B u r g o n y á b n k e v é s volt k á t. Még l e f g y o t t kori b u r g o n y á t is kár v o l n k i s z á n t n i, mert b u r g o n y r e g e n e r á l ó ké pessége, i g y is, fgykár dcár is k ö z e p e s t e r m é s várhtó. lóhere, lucern és bldcinnál látszólgos kár n g y o b b v l ó s á g o s n á l. fgykár h t á s á t csökkenteni lehet fokozottbb növény á p o l á s s l é s f e j t r á g y á z á s sl. Jelentős kár volt kertek b e n. G y ü m ö l c s ö s ö k b e n é s sző lökben, kori veteményekben z 5 0 o ' o o t is m e g h l d t. gyümölcsösök közüi legn gyobb kár d i ó b n, nyári brckbn és k o r i cseres nyében v o l t. Hál Istennek je lentős területet megkímélt fgy hűvös idöjáiás és fgy o k o z t k i s e b b termes kilátásokt m é g l é n y e g e s e n megjvíthtj mielőbbi kellő c s p d é k és meleg, vgyis jó május, ö r vendetes j e l e n s é g, hogy v á r megye területén hsznos házi álltok létszám e m e l k e d ő ten denciát m u t t. N e m c s k nieiiyn y i s é g b e n, de j v u l á s m i n ő s é g b e n is jelentékeny. z ü t e g.'szséügyi viszo nyokról v á r m e g y e m. k i r. íő álltorvos számolt be. J e l e n t é s e szerint lépfene u r l k o d o t t 1 köz ségben, rflhösség 1 községben, s e r t é s p e s t i s 8 k ö z s é g b e n, serteso r b á n c 1 k ö z s é g b e n. ÁH.Hkivite lünk volt u s z t r i á b 4 ü d r b. vá gómrh, 4 0 d r b. vágósertés. C s e h s z l o v á k i á b 4 0 d r b. Vágó s e r t é s, l l ö d r b. vágójuh. Német o r s z á g b 10 d r b. v á g ó m r h és Olszországb 6 7 d r b vágómrh. z U t i utc folyttásként Levente sportpály mellett m e r i k i stílusbn teljes t e k e szült Seggel f o l y i k m u n k, hogy m e d e n c é s u s z o d á t m i e l ő b b át d h s s á k f o r g l o m n k. me dence kiásását már befejezték, héten beton munkáltokt kezdték meg. Egyidejűleg meg történtek /. előkészületek bflffé, k b i n o k és vetkőző zárkák kiépítésére is, mely m u n káltokt lövő héten k e z d i k ntes s t r n d - u s z o d lpítók m á j u s hó 12 én t r t o t t értekez letükön i d e i g l e n e s megbi/.tássl meglkították K F G. ú s z ó s z k osztály tisztikrát é s intézöbi zottság.-it. melynek tgji l e t t e k : Diszelnök: lpy G á s p á r kormáuyfőtnácsos, polgármes t e r, e l n ö k : Fiedler József gyár igzgtó, társelnökök: Mihályi G é z d r é s Királyi M i k l ó s, ügy vezető i g z g t ó : Scholtz Ferenc, i g z g t ó : d r. Vizkelety S á n d o r, i n t é z ő : Friedrich J á n o s, ü g y é s z : dr. Pyber Kálmán, o r v o s : Kiss Ljos d r., titkárok : Pthó G y u l, dr. Szbó ndor, pénztáros: Keszegh Zoltán, e l l e n ő r : Neuwirth G y u l, j e g y z ő i Ngy István. Intéző b i z o t t s á g : Mksy n d o r, Himberger István, d r. Rátky Bél, Ruttky Endre, Lupták Bél, Jkus B e n ő dr,. Ács L j o s, Tschöpp R u d o l f, Sulcsik L j o s, Weisz Gyul. bizottság megállpított, hogy részvényjegyzések reii des m e d e r b e n f o l y n k es egyen lőre b e r u h á z á s o k i é s z épít kezest rendelkezésre álló ö s z szeg e r e j é i g folyttják, igy egy* n lőre csk z u s z o d és ;»!-.ö ZÖS VetközőlulyiSégek ; p;,n k : fel. részjegyek jegyzését t o vább folyttják é s megfelelő e r e d m é n y esetén m i r e m i n den kilátás m e g v n m e g építik t ö r z s épületet és t e n nisz pályákt is. z ú s z ó s z k o s z t á l y elnök s é g e é s intéző bízotllság ezúton is felhívj m i n d z o k t, k i k részjegyzési íven j e g y e z t e s s é k be m g u k t és j ú n i u s és július hó 1-é e s e d é k e s kjt részletben jegyzett részjegyek ellenérté két fizessék be K o m á r o m m e g y e i Hiteibnknál vezetett folyó s z á m l á r. Egy részjegy ár 20 pengő. z ú s z ó s z k o s z t á l y veze tősége megállpított s t r n d fürdő jegyek árát i s. strndfürdői idényje gyeinek ár r é s, vényesek ré szére : l személy Után 10 pengő, 3 személyes csládjegy ár 12 P. és m i n d e n további csládtg után 2 P-vel e m e l k e d i k bérnem részvényesek részére z. idényjegy ár: 1 személy után 15 P, csládié y 3 s z e mélyre 20 p e n g ő, 3 személyen felül c s l á d t g o n k i n t 3 P - v e l e m e l k e d i k bérletdij. Egyszeri fürdőjegy ár : felnőtteknek 4 0 fillér, diák és g y e r m e k j e g y 2U fillér. Füzetjegy : 1 füzet 20 d r b. j e g g y e l részvényes é s nem rész vényes részére egyránt 6 pengő. Ugy részvényesek, m i n t n e m részvényesek fenti árkért v e t közőszekrényj k p n k, külön k bin hsználti dij esetenként D0 fillér. H jól és szó lidn kr i i o : építeni, forduljon hozzám. El v á l l l o k kőműves, á c s, c s t o r n á z á s i, vgy ö s s z e s é p í t é s i ugy munkákt kár nyggl, kár nélkül mérsékeli árk mellett. Tervekkel, költségvetéssel zonnl szolgálok. Komáromi Kálmán építőmester Komárom, Klpk György-ut 14. BIZTOS HTXSUH PCP7SEl.fi ZOtO POPOK HELYEI SZÍLÖ8EH ivmusftskm NEM PERZSELNEK 0LCSO*. strndfürdő részjegyet kr nk jegyezni, zok lopunk ki dó ii i vt Iábn, H eker Dezső könyvkereskedésein n LMMOLY tll M S2ÖLÖM0LV WCv\» fiifff'% ELLEM 2 UÍC-^SO CvTiZEO t L I S M E R T 3 VEZfTO PCRNfTTZO SZERO U V K U M K GYXRH HMSTOT PERZSELŐ ZŰLD POROKTÖL E S X -PS0CUTIH HTÁS IMM S Z E K K K E L K i K O C K Á Z T S S U K TtJWtSTI USZTHOMI BLLCM MONlL M 17**jégszekrények y^kr* r*> elismerten l e g j o b b k. K e d v e z ő fizetési fel tételek m e l l e t t kphtók Gylóky vskereskedésben, Komárom. terültesfm vtd COtS BCTESSttOfTS BJ*SX<rrv*» IMJP Dunlmási strndon pihenni üdülni é s gyógyulni lehet, utóbusz j á r t NOSPRSEN Eredeti Dunl- m á s r. utóbusz indul : Komá rom Péc/.ely tér 1345, D u n l m á s r érkezik Vissz este 19*0, érk. K o m á r o m b D0L Ói NEDECZKY ND Ot J DR0GE KI 0M- gyári v^ttutokil áron kphtók Gylóky vskereskedésben, Komárom, Klpk Gy.-út 13.

4 4. oldl. komáromi plébánitemplom tervpályáztánk eredménye. megépítendő komáromi plébáni templom tervpályáztár összesen 62 pálymunk érkezett be z ország minden részéből. vlóbn értékes és művészi munkákt lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos polgármester, Surányi Ferenc c. pát, plébános, dr. Somogyi ntl theol. tnár, egyházművészeti tnácsdó Győr, dr. Weichinger Károly épitész tnár, Koromzy Vilmos, Hönsch László építészmérnökök Budpest és Hjd Jenő városi főmérnök Komárom, felkért zsűri tgok bírálták felül hosszú és lpos tnulmányozás után. zsűri folyó hó 8-án szerdán reggel ült össze s munkáját csk péntek délben fejezte be. biráló bizottság Ítélete szerint 1500 pengő tiszteletdíjjl jutlmzott I. dijt Körmendy Nándor építészmérnök Bpest, 800 pengős II. dijt ntl Dezső építészmérnök Budpest és z 500 pengős 111. dijt Hübner Tibor építészmérnök Bpest nyerte. biráló bizottság megvételre jánlott következő jeligés müveket: Glóri tibi Domine" és Crux". Dicséretben részesítette következő pálymüveket: ctió Ctholik" (debreceni feldó) Horgony" és Krisztus monogrmm", d Deum* és Credo" jeligés müveket. z egyházközség képviselőtestülete folyó hó 16-án megtrtott ülésén egyhngúlg Körmendy Nándor tervei mellett fogllt állást, igy beérkezett pálymunkák közül z I. dijt nyert Körmendy Nándor építészmérnök tervei kerülnek kivitelezésre. Pénteken délelőtt érkezett városunkb dr. Breyer István győregyházmegye püspöke, hogy templomépitési előkészítő munkáltokt helyszínen felülvizsgálj és szükséges egyházmegyei főhtósági jóváhgyását megdj. beérkezett 62 pálymunkából Surányi Ferenc pátplébános közszemlére téve kiállítási rendez z eihunyt óvári Ferenc né volt házábn. kiállítás két npig lesz nyitv; folyó hó 19 én és 20 árt, vsárnp és hét főn d. e és d. u. 2-6 óráig. kivitelezésre kerülő pálymunk tervező épitész-mérnöke most kpj megbizást részlettervek elkészítésére. részlettervek beérkezése után lesz versenytárgylási kiirás válllkozók részére, és előreláthtólg ugusztus első felében megkezdődhetik z építkezés. Komáromme Duni utján végig meleg ünneplésben részesítették Mckensen táborngyot. Pssuból, z ősi bjor városból indult el útjár Zsófi luxushjó s e hjón jött közénk újr világháború egyik legngyobb hőse, legendás hitű hdvezére, Erdély rettenthetetlen védelmezője, 87 esztendős Mckensen mrsll, Végig Dunán Mckensen útj vlóságos didlul volt. merre hjó ment, mindenütt ováció meleg ünneplésben részesült. Gönyünél htáron z egész község prton éljenzett. Komárombn előkelő küldöttségek, polgári és ktoni htóságok htlms sor fogdt z ősz táborngyot. Egy negyed óráig állt hjó z állomásunkon, miltt meghtottn mosolyogv beszélgetett el táborngy küldöttségek tgjivl. zután megindult hjó s táborngy z egész utón hjó fedélzetén állt s gyönyörködött táj szépségeiben. Impozáns fogdttás volt még Esztergombn, Visegrádon, Vácott és végállomáson, Budpesten. progrm szerint kedden Székesfehérvárról Kisbérre, Bábolnár és Komáromb jön táborngy, hol ünnepélyesen fogják búcsúzttni. Komárombn száll hhór, hogy elinduljon hzfelé, Németországb. Ulközben még Dunremetén kiszáll és Mgyróváron József főherceget meglátogtj. FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Miklós-u. 11. Telefon 70. Május 18-án, szombton 6 és l 4 9 óri kezdettel Május 19-én, vsárnp 3 44, 6 és l 4 9 óri kezdettel legngyobb izig vérig mgyr film. szépség és muzsik filmje. z iglói diákok Frks Imre örökbecsű operettje. Rendezte: György István túlsó Komárom szülöttje. legjobb mgyr művész együttes főszereplésével. Bbszem Jnkó színes rjzfilm. Mgyr hngos hírdó. Május 23-án csütörtökön 6 és óri kezdetlel Richrd Tuber, Schubert Virágfkdás (Egy kislány) Dlol tenger kulturfiltti. Fox világhirdó. filmje M M msmsbmmmi i inwm SOSSSIHBS* Q MESSINGERNÉ WEISZ IZ túlsó komáromi Városi Zeneiskol volt tnárnője j Zongortnfolymán I teljes (Zichy-utc 22.) felelősséggel készit elő Zeneművészet Főiskol felvételi vizsgáir. Tndíj: P. Feljegyzések. Keep smiling. Sok igzság vn mindig derült kedélyű, kevés szvú ngol jelszóbn: Keep smiling, trtsd meg mosolyodt. z élet minden viszontgság között ezernyi sorscspássl küzködünk. Szükségünk vn rr, hogy derült kedélyünket megőrizve mindig mosolyogv járjunk z életben. Veszély fenyegeti komáromi utcák virágos járdszegélyeit. sok szemét, ppiroshulldék és kutyák kprgálás után most már tehenek kezdik ki zöld pázsitot, melyet pedig verejtékes munkávl z dófizető polgárok pénzéből teremtettek meg. H már zt nem lehet elkerülni, hogy város belterületén ne trtsnk tehenet, leglább rr vigyázzunk, hogy zok közvgyont és város külső diszét ne rongálhssák. z egyke. mikor z egész országbn legszélesebb körű mozglom indult meg z ujbb mgyr átok ellen, mikor hírlpokbn cikkeznek, szószékekről prédikálnk, egyesületekben szónokolnk, gyűléseken htároznk z egyke elleni küzdelemről, kkor mégis csk elszomorító és megbotránkozttó, hogy többgyermekes csládpákkl szemben előnyben részesülhetnek gyermektelen, vgy egygyermekes csládfők. Ugylátszik, nálunk többgyermekes csládpánk lenni nemcsk nyomor, de szégyen is. vízpzrlás. komáromi polgárságnk egyik legngyobb és legsúlyosbb terhét m viz jelenti és mégis megtörténik, hogy nemcsk lkások, hnem z utci vízcspokból itt is, ott is állndón folyik viz. városi szbályrendelet értelmében ugy hisszük, vízcspokt hogy z utci csk z rr illetékes közegek kezelhetik. Épen ezért jó lenne, h erélyesebb kézzel nyúlnánk hozzá vízpzrlás kérdéséhez, város muttn jó példát és követelné meg polgáritól, hogy vizzel hogyn kell tkrékosn bánni. -- Reklám. prktikus gondolkodású merikából indult ki kereskedelem éltető eszköze, reklám, mely már nnyir fejlődött, hogy iprt, kereskedelmet nem is tudunk nélküle elképzelni. zt hisszük, hogy városunk legyengült kereskedelme is felélénkülne, h kereskedőink többet áldoznánk z Ízléses és biztos eredményű reklámr., Vigyázó. Weekend és hvi bérlet jeggyel utzht dunlmási strndr. Kérje mindenütt Komárommegyei Hírlpot. HÍREK. Egy égető hiány. Még messze vn fürdőszezon és Komárom máris kive heti részét fürdésből... Igz, hogy csk porfürdőből, de z is vlmi. szél egyetlen süvöltésére, egyetlen utó, vgy kocsi nyomán porfelhő burkol be házt, embert, utcát, mindent. Különösen Szent Imre, Gyár, Uri, Kun MIKIÓS stb. utcák lkói szenvednek sokt por mitt. Por-lepi be ezekben z utcákbn még z udvri lkásokt is, por tolkodik z ut ci járókelők szájáb, torkáb, tüdejébe, ruhájáb. Mi köti le Komárombn t/t rettenetes port? z isteni gondviselés jó ságából szbd időközökbe ti dott eső. H pedig nincs eső V kkor egyáltlábn semmi. Meri z öntözőkocsi munkájáról igzán nem érdemes beszélni. Komáromnk lig vn modern követelményeknek megtelelő kulturális, szociális, közegészségügyi intézménye. Kétszeres gondot kell tehát fordítnunk egészségünk megvédéseié. z utcák portlnításánk kérdése felett nem térhetünk igy egyszerűen npirendre, még h z nygi áldoztot is követel. Egy modern gépjárműre szerelt öntözőkocsi beszerzése égetően szükséges Komáromnk, mert nyári portól s nnk minden veszedelmétől meg kell szbduljunk. Ez rettenetes por igzán nem teszi kulturális szempontból előnyössé Komárom hirét idegenek előtt sem. Egészségügyi szempontból pedig kiszámíthttln következménye lehet. Városunk jobb sorsáért vló ggó dásunk ily körülmények kö/ött legelsőbbrendü kötelességünké teszi z egészségre, tisztságr káros dolgok kiküszöbölését, lehát utcáink port'nitásáí megoldni. Öntöztessük modern ngy öntözőkocsivl állndón nyáron utcáinkt. Komár-mmegyei Hírlp noigároké! Fizessen I hát elő mindenki lpunkr. PEPISELO ZOlOPOROK HELYEIT SZŐLŐBEN GYÜMÖLCSÖSBEN SZÖLÖMOLY ELLEN SrZTOS HTSo* NEHPtRZSElíCK OLCSÓK. LHMOLY ELLEM 2 UTOLSÓ ÉVTIZED ELISMERT CS VEZETŐ PEONI TE Z0 UOltl ÓVKODJUNK GYKRN HKSrroi PERZSELŐ ZÖ10 KHtQ 1 ES KIPROBLTLN.HTÁSTÍN SZEREKKEL NE MXKÍISÍUK kvüi ^ USZTHKT ELLEM MONIL EGYÜTTESEN VEO COii BETEGSÉGEK CS RCÍMCOrfVO* g^j> NOSP&ÁSEN v*ovtutokil Gyári áron KOSCH beszerezhetők RNOLD füszerkcreskedésében Komárom, Ngyigmádi-út 31. U

5 1935 : május Komárommegyei Polgármesterünk üdvöz l é s e. komáromi róni. kth. egyházközség képviselőtestülete f. hó á n m e g t r t o t t ülésén m e l e g szeretette!, ő s z i n t e t i s z t e lettel ü n n e p e l t e lpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármes tert, z e g y h á z k ö z s é g világi e l nökét, p o l g á r m e s t e r s é g é n e k tiz eves évfordulój lklmából. Surányi Ferenc c. pát, p l é b á nos mélttt tömör, megkpó beszédben p o I g ár m es ter ü n k n e k v r o s és z e g y h á z s k ö z s é g. é r dekében kifejtett ngyértekii m u n k á s s á g á t, Isten áldását kérte további m ű k ö d é s é r e. z ü n n e pelt meghtv m o n d o t t k ö s z ö n e tet közvetlenül ért kedves m e g emlékezésért. Áthelyezés. Dr. Bélteky Gyulát, z e s z t e r g o m i v á r m e g y e i számvevőség számtnácsosát b e l ü g y m i n i s z t e r G y u l á r helyezte át é s z o t t n i s z á m v e v ő s é g f ő nökeve nevezte k i. B r s j n á l t tl vesszük B é l t e k y G y u l t á v o zását, előléptetéséhez mégis örömmel grtulálunk. poigáriiskoli t n á r o k k ö z g y ű l é s e. z O r s z á g o s P o l gári Iskoli Tnáregyesület g y ö r vidéki köre május hó 19 én, v s á r n p, d. e. 10 ó r k o r Komá rombn v á r o s h á z n g y t e r m e ben tisztújító közgyűlést trt, mely l k l o m m l d r. Sulcsikné Szedlák nn t n á r n ő t e s t g y k o r l t o k i mutt be z i s k o l tnter mében. közgyűlés után t á r s s ebéd lesz C o r s o éttermében. folyékony gyümölcs e r t e k é r ő l bokttt irtk már, de hogy miként kell zt k é s z í t e n i, még kevés s z ó esett gyártást részletesen közli mélynyomásos képekkei bőven illusztrálv M tgyr Gyümölcs" legújbb y z elfgyott gyü m ö l c s f á k é s S/.őlők k e z e l é s é t é s s egyéb f o n t o s s z k k é r d é s e ket i s m e r t e t. M g y r Gyü m ö l c s é b ő l egy l k l o m m l l punkr hivtkozv, ingyen mu t t v á n y s z á m o t küld k i d ó h i v t l : Budpest, V I. ndrássy-ut 8. s z á m. n Három vendéglő és étterem, E S Z T E R G O M. kettős vármegye ciájánk és gyűlése Komárom Esztergom vármegyék Áltlános Tnítói E g y e s ü l e t e f. hó á n, hétfőn d. e. fél 11 ó r k o r Komárom b n trtj évi rendes k ö z g y ű l é sét. k ö z g y ű l é s e n folyó ügye ket tárgylnk és pedgógii elődásokt trtnk. ngy g y ű l é s e n k ö r ü n k b e érkezik Rákos István k i r. t n á c s o s, z Orszá gos T n í t ó E g y e s ü l e t e l n ö k e is. Szkm-képviseleti megb i z á s. Gzdsági Érdekkép viseletek vezetősége, Válsztottbíráskodási Központ Huk J á nos vsúti vendéglőst, C o r s ó k á v é h á z és étterem t u l j d o n o s á t m g y r gzdsági életben k i fejtett k ö z é r d e k ű m ű k ö d é s é r e te kintettel s z k m i képviselői so ráb felvette. U j tisztében m i is szeretettet üdvözöljük vendég lős i p r o s s á g é kiváló képzettségű tgját, k i n e k szktudás most i'.etékes helyen részesült e l i s m e résben. Szolid vezetés é s hegyi Jó helye. mgyr konyh. l - fjborok. Minden hlászlé. É t k e z é s e g é s z np. megálló. Bérutó np utóbusz állomás Tuljdonos LEITNER JÓZSEF., előkelő győri cégnél vásárol helyen törleszt, h Tkrékosság" készpénzértékü veszi utlványát igénybe. Központi irod : Győr, Deák Ferenc-u.. H l á l o z á s. mgyr po litiki, tudománvos és társdlmi életet ngy v e s z t e s é g érte. F o l y ó hó 9 én este fél n y o l c órákor ö r ö k r e l e h u n y t szemeit Boyeni- Moser E r n ő d r., szuverén n á ti lovgrend tgj, Ferenc József rend lovgj, lengyel Poloni Restitut prncsnoki keresztjének t u l j d o n o s, m g y r királyi k o r m á n y f ő t n á c s o s, n e m zetgyűlésnek két c i k l u s o n, z országgyűlésnek egy cikluson keresztül tgj, t r t l é k o s f ő h d ngy, Gzdsági Hirdó fő szerkesztő tuljdonos, stb. E l hunytávl m g y r közéletnek e g y i k igen értékes tgját vesz tettük e l. z Én Ú j s á g o m. l i bs k c s á j és D k i uj k l n d j i multttják gyermekeket z én Ú j s á g o m u j s z á m á b n. G y e r m e k o r s z á g é s vie m c k ó k k lndji sok mese, vers, cikk, post, rejtvény, német ó r, s p o r t m i n d e z t m e g t l á l j á k kis o l v s ó k kedves l p j u k b n. Vásárt. Május 24-én déli 12 órkor Bornemissz G é z k e r e s kedelemügyi miniszter személye sen n y i t j m e g j ú n i u s 3-ig trtó V I I. Szegedi I p r i Vásárt, v á s á r ünnepélyes m e g n y i t á s á ról rádió helyszíni közvetítést oldl. állólámpák, villmosvslók, te és k á v é főzök. Philips-, Stndrd-, Ek stb. rádiók. Grmofo nok, Kerékpárok. Tennis ütők, Tennis lbdák Szkszerű hurozás és jvítás. z összes és rádiócikkek l e g o l c s ó b b b e s z e r z é s i ürmer villmossági, műszki és 0 M Á R O M, menetrend. z o l c s ó kidású 1 p e n g ő s Vsli átmultó, zöld borítékkl (Zöld m e n e t r e n d ) megjelent.. M i n t h o g y f i n o m b b ppíron készült, így sokkl vékonybb mint volt.. lkj tetszetősebb és kisebb. Ez és z 1.40-es Vsúti ú t m u t t ó " megszokott régi beosztás ion jelenik meg. Zöld M e n e t rend vásárlói is díjtlnul m e g. kpják nyári i d ő s s z k b n z Időszki Menetrendváltozások jegyzéke -t. Kphtó: Hcker D e z s ő k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n és dohán) t ő z s d é b e n. M lett egy 83 éves f ö l d m i v e s. Vörös J á n o s 83 Öngyilkos éves n g y i g m d i f ö l d m i v e s z utóbbi időben nem l e g j o b b v i s z o n y b n élt c s l á d j á v l. M o s t ztán e l k e s e r e d é s é b e n vetett v é get életének, pjtájábn egy ge rendár fölksztott mgát. Még volt benne élet, m i k o r rátlál tk, de segíteni már nem lehetett rjt, néhány perc múlv meg hlt. /, ügyészség megdt- te metésére z engedélyt. H l á l o z á s. Ngy Károly m g á n z ó, túlsó komáromi l k o s, éleiének i k é v é b e n m á j u s hó 5-én elhunyt. megboldogult bn özv. Komáromi E d é n é sze retett édestyját veszitette e l. Birói ítélet kisszőnyi revorveres szerencsétlenség! ügyben. Megírtuk, hogy már cius hó é n Cseh J e n ő k i s szőnyi p u s k m ü v e s f e l e s é g é nek v e n d é g l ő j é b e n egy m e z ő ő r forgópisztolyát jvított é s m i k o r két vendég érkezett k o r c s m helyiségbe, b e s z é l g e t é s k ö z b e n, meg n e m állpíthtó módon, vlhogy r e v o r v e r elsült, g o l y ó z egyik v e n d é g n e k, Sü meg ndrás nszályi íöidmivesnek mellébe fúródott s Sümeg ndrás, kit mentők g y ő r i kórházb szállítottk, bele hlt súlyos sérüléseibe. Cseh J e n ő ellen gondtlnságból okozott emberölés vétsége mitt m e g i n d u l t z eljárás, ügye győri törvény szék Schnnen tnács elé került. p ö r b e s z é d e k e l h n g z á s után törvényszék meghozt z ítéletét, mely szerint bűnösnek m o n d t ki vádlottt gondtlnságból okozott emberölés vétségében, villmossági forrás Ernő fémáru kereskedésében N g y i g m á n d i - u t 34. d. M á j u s 18-tól j ú n i u s 3 - i g 50 s z z i é k o s vsúti é s hjókedvezménnyel lehet Szegedre u t z n i. kedvezmény m á j u s t ő l j ú nius 5 - i g érvényes visszut zásr, Kedvezményes jegy váltá sár j o g o s í t ó igzolványok z ö s s z e s menetjegy irodákbn és iprtestületeknél kphtók. V I I. Szegedi i p r i vásárrl kpcso ltosn május 16 n d. u. 4 ór 10 p e r c k o r E r d ő s Árpád hírlp író S z e r s z á m o k m u z s i k á j " c í m mel rdióeiődást t r t. Uj nyári Bornemissz miniszter nyitj meg Szegedi Ipri polgárink t l á l k o z ó öldi intelligen 5. v á r m e g y e i tnítók ngy gyüjtönp eredménye. Folyó hó 12-én gyüjiőnpot rendezett S z o c i á l i s Misszió társult Komáromi Szervezete K o m á r o m b n. N e m e s lelkű höl gyek perselyekkel járták v i * rost, d k o z á s r szólították t á r sdlmunkt. Vlóbn értékes munkájukkl 112 P 67 fillért gyűjtöttek rászorult n i n c s t e l e nek, szegény gondoztln gyermekek felsegélyezéset szol g á l ó lp j v á r. szives d k o z á s é r t ezúton is h á l á s k ö s z ö netet m o n d Szervezet e l n ö k sége. Hirlp. Telefon 86. miért kétszáz pengő p é n z b ü n t e tésre ítélte. E n y h i t ő k ö r ü l m é n y n e k vette b i r ó s g vádlott c s l á dos állpotát é s zt, h o g y z el hlt c s l á d j á t m á r e d d i g is ö n ként kártlnítni igyekezett. z ítélet j o g e r ő s. Luxus lóvásár Győrben. várm. mezőgzdsági bizott ság felhívj vármegye gzd közönségének figyelmét rr, h o g y felsődunántuii m e z ő g z dsági k m r G y ő r szb. kirí v á r o s s l é s m. kir. honvéd s é g g e l kröltve folyó év juniuá hó 1-én és másodikán G y ő r ö t t u r d l m i k i s g z d és melegvérű lókiállitást, ló és. f o g t v e r s e n y t, lódijzst és l u x u s lóvásárt r e n dez, m e l y e n előreláthtólg n g y o b b s z á m ú külföldi vevő is meg fog- j e l e n n i. z e s z t e r g o m d o r o g i ut szfltburkoltot kp. m. k i r. k e r e s k e d e l m i miniszter l e i r t o t intézett vármegyei állm* épitészeti h i v t l h o z, mely sze r i n t z e s z t e r g o m d o r o g i ut s z f l t b u r k o l t t l vló ellátásár P-t engedélyezett. m u n káltok s ü r g ő s e n végrehjthtók. Egy e l r g d ó pesti bér h á z t ismertet 8 o l d l o n kereszr tűi, s z á m o s k é p b e n fl T é r és F o r m májusi szám. Két n g y o n é r d e k e s és t n u l s á g o s l k á s é p í t é s és l k b e r e n d e z é s to v á b b á z n g o l mérnökegylet 100 éves j u b i l e u m lklmából épült uj s z é k h á z, három t o v á b b i pesti b é r h á z é s lkberendezések egészítik k i ez értékes, s z é p szám képnygát. /\ szemle részérő! ismét néhány építészünk küiföldi sikere tűnik k i. ( S z e r k. é s kidó hivtl B p e s t, V I. T e r é z - k ö r u t 56.) Ktolikus S z e m l e. G z dg t r t l o m m l jelent meg K t o l i k u s Szemle május hvi szám, melyben Kovring B. egyetemi m. tnár: Ktoli cizmus és N e m z e t i s z o c i l i z m u s címmel, Lukinich I. egyetem; r. tnár I I. Rákóczy Ferenczrői. Tóth T i h m é r pát p r ó b - é s p j t á s h á z s s á g r ó l i t t k értékes és t n u l s á g o s tnulmányokt. Egyes s z á m ár 1 p e n g ő. Legmegbízhtóbb trtós gépondolálási végez Kársi Pál u r i - és női f o d r á s z Komárom, Horthy Miklós-ut 1., Péczely-tér (Pic-tér). Pontos kiszolgálás.

6 Gyümölcstermelő Egyesület Közleményei! Ngy eredményről számol be z évi közgyűlés. Kom rom-esztergom megyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület évi május 14-én trtott évi rendes közgyűlését, Szölgyémy Gyul ny. el. isk. igzgtó elnöklett* ltt. Szölgyémi Gyul üdvözli megjelent tgokt. Hngsúlyozz, hogy kötelességeink vnnk önmgunkkl szemben és igy nemzettel szemben, gyümölcsttimelés céltudtos munkájávl segitünk nemzet gzdsági helyzetén és ezáltl sját helyzetünkön. E céltudtos munkár kéri Isten áldási. Rymn János gyüm. ier. intéző felolvss évi jelentését. z egyesület munkásságát ht csoportbn fogllj össze: egyesület megszervezése, gyümölcsfápolá*i és védekezési ismeretek terjesztése, kedvezményes permetezőnyg és permetezőgép kció, z értékesítés megszervezé.se, kiállítások, áttekintés z egyesület ügyviteléről. z Egyesület működése meginduláskor csknem Esztergom város htárir terjedt ki évben zután z Egyesület megye csknem minden községét belevont munkásságb, mit mutt z is, hogy tglétszám évben közel 500-i emelkedett z 1933-bn elért 250-es létszámml szemben, Z egyesület kedvezményes permetezőnygot és kölcsön permetezőgépet bocsátott tgok rendelkezésére. kedvezményes gyümölcsf kcióvl kpcsoltbn megye területén 3186 drb gyümölcsfát telepitettek 2000 P. értékben. jövőben z Egyesület munkásság od fog htni, hogy termelési fj egyöntetűsége meg legyen. Ezt célozz kedvezményes gyümölcsf kció is. Két kiállításon nyertek z Egyesület tgji érmeket, illetve okleveleket. z Esztergomi Kulturális Hét -en három tt rnyérmet, 12 drb. ezüst, bronz érmet és ok levelet. z őszi országos terménykiálütáson Bittert Gyul erdőmérnök Dömös, gróf Esterházy Urdlom Tt és Neszmélyi kisgzdák kptk elismerő oklevelet. z Egyesület összeállított megye gyümölcsfktszterét, e szerint megye gyümölcsfállomány jelenlegi dtink szerint fél millió. Miután z elnökség lemondott, dr. Zsig János jvsolj elnöknek dr. Rdocsy László főispánt, lelnököknek dr. Frey Vilmos lispánt és Kelety József ny. álltegészségügyi főfelügyelőt. közgyűlés vihros tetszéssel fogdt jvsltot és dr. Virágh Zsigmond és Horváth Istvánból álló küldöttség ment főispán és z lispán meghívásár. közgyűlés hngos éljenzéssel fo gdj z elnököt és lelnököt. Szölgyémy Gyul közgyűlési elnök meleg szvkkl üdvözli z uj vezetőséget, melyet először főispán köszön meg és igéri, hogy z Egyesületet mindenben támogtni fog, z Egyesület megerősödésén fog fárdozni, e megerősödést nem öncélnk tekinti, hnem z országos gyümölcstermelés szolgáltáb állítj. Kéri közgyűlés további bizlmát. Mjd z lispán is z egyesület támogtásáról biztosítv közgyűlést és kéri közgyűlést, hogy győzzék meg gyümölcstermelőket z egységes vezetés szükségességéről. z ügyv, igzgtói teendők vezetésével Rymn János gyümölcstermelési intézőt bizz meg közgyűlés, ügyész dr. Divéky István, pénztáros jász Dénes, ellenőr Molnár Gyul lett. Egészsége csk Dunlmási kénes strnd vizétől áll helyre. Szönyi FC.-KFC. II. 2:2 (1:1). Serlegmérkőzés. Szőnyön rekord közönség előtt foly le vsárnp két.rivális cspt sorsdöntő mérkőzése. győzelmet egyik csptnk sem sikerült megszerezni. Kfc. ifjink ngyobb tudását pótolt szőnyiek ngyobb lelkesedése. Néh egészen ngyvonlú játékot produkáltk csptok. tetszetős kombinációkt} sokszor felváltották rbszodikus gyors gólrtörő támdások. Szőnynek kétszer is sikerült vezetést megszerezni, de Komárom nem sokáig mrdt dós kiegyenlítéssel. Komárom legjobbji Kozenkó, Kovács, mig szőnyiek közül, Veszprémből szbdságolt Nyikus volt. ETO.-TSC. 2:0 ( : 0).! Tctól vereséget szenvedett Eto. reorgnizált cspttl állt ki bjnokjelölt ttbányik ellen. z Eto. cspt elejétől végéig kezében trtott mérkőzést. bányváros csptáról ezúttl nem sok jot Írhtunk és sjnos vsárnpi vereségével bjnoki reménységei is szerte foszlottk. Szombthelyi Máv. Tc. 5:1. z Eto. ellen győztes tóvárosikt ngy cslódás érte Szombthelyen. trtlékos Mv. szinte ielépte ellenfelet. Inkább szánlms vergődésnek, mint játéknk mondhtjuk Tc. vsárnpi játékát. Mgyrország usztri 6 : 3 Régi dósss igokt törlesztett mgyr cspt z osztrák kollégáivl szemben. Változtos izglms volt vsárnpi mér közés. már 3 : 0 r vezető mgyr cspt csk végső hjrábn tudt ellenfelét kétvállr fektetni. Serleg mérkőzés. Folyó évi május hó 19-én délután 5 órkor komáromi FC. II. cspt Szomódi SE. csptávl mérkőzik. Helyárk rendesek. Komárom-Esztergom me gyei Levente és Ifjúsági Sport egyesületek Lbdrugó Szövetségének hivtlos közleményei. Igzolj szövetség következő mérkőzéseket : Tc. ifj. Vértesszöllős 1:1 (1:0) Szőny-KFC. 2:2 (1:1). Ács Szomód 1:2 (1:1) Biróküldés f. hó 19 re. Tc. ifj. Szőny Frks. KFC. II. Szomód Szentirmy. Dunlmás Vértesszöllős mérkőzést Szövetség Vértesszöllős kérésére elhlsztj és nnk terminusát későbk htározz el. f. hó 12-i Tc. ifj. Vértesszöllős mérkőzésen kiállított Tóbiás, Tc. ifj. játékost Bizottság egy hónpr játéktól eltiltj. Elrendelte Bizottság vezetőbiróknk, hogy z ideiglenes igzolások htályát vesztették és cskis Szövetség áltl kiállított fényképes igzolványok lpján birnk játékosok játékjoggl Komároíiimegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. lptőke és trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre és folyószámlákr. Értékppírok vétele és eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi csekkek és kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztosító Részvénytársság Komárommegyei Komárom szb. kir. megyei dóhivtlától. Hirdetmény! Vezérugynöksége. Nóvák Bél fotószküzlete & és modern fényképészeti műterme Komárom, Ngyigmándi-ut és Uri-utc srok. ft> Fényképezőgépek, segédeszközök ngy válsz- 3 tékbn, Látszerek, lorgnonok, ngyitólámpák, J^J utószemüvegek, hőmérők, brométerek. Öngyújtók, pipák, zseblámpák, elemek. Rolfilmek már P. 135-tői. Nézze meg kirktimt. város m. kir. pénzügyminiszter ur évi VII.. számú rendelete értelmében értesítem z összes háztuljdonosokt, hogyh vlmely bérbedás utján hsznosított épület (épületrész) bérjövedelme házdó kivetés lpjául vett bérjövedelemmel szemben időközben emelkedett, vgy csökkent, ház tényleges birtokos köteles bérjövedelem összegében beállott változást május hó 20-ig városi dóhivtlnál bejelenteni. Minden e tárgyr vontkozó felvilágosítás városi dóhivtlnál nyerhető. Komárom, május 15. MKSY. ü. tnácsnok. Ppírszlvéták kphtók : HCKER DEZSŐ könyv- és ppirkereskedésében. Hirdetések végreh. szám. Árverési hirdetmény. N ^ d CTQ 7^ lulírott kir bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszem, hogy komáromi kir jbiróságnk Pk sz. végzése folytán dr. Morvi Bél bpesti ügyvéd áltál képviselt Hoffher Schrntz stb. r. t. végrehjttó jvár egy végrehjtást szenvedett ellen 2346 P. 26 f. tőkekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítés végrehjtás folytán végrehjtást szenvedőtől lefogllt és!400 P. becsült ingóságokr komáromi kir. jbiróság fenti számú végzésével z árverés elrendeltetvén, nnk korábbi vgy felülfogllttók követelése erejéig végrehjtást szenvedőknél Császáron leendő megtrtásár htáridőül évi május hó 23-án d. e óráját tűzöm ki, mikor bíróilg lefogllt benzinlokomobil, cséplőverő, s egyéb ingóságok legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron lul is, de leglább becsérték kéthrmdánk megfelelő összegért el fognk dtni. Kelt Komárom, hó 2. npján évi ápr. Borsitzky László kir. bir. végrehjtó. felvétetnek. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Ngyigmándi-ut 24. Felelős kidó: Hcker Dezső

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

M e g o l d á s előtt a k o m á r o m i s t r a n d f ü r d ő kérdése

M e g o l d á s előtt a k o m á r o m i s t r a n d f ü r d ő kérdése VIE é v f o l y m 18. szám r Filler. m ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre lévre 10 P. Negyedévre 5 P. Komárom, SZERKESZTŐSÉG 2 50 I. Egyes szám i 20 riti. Felelős szerkesztő: P I HÓ 4. KIDÓHIVTL: K o m á r o m, Igmándi-ut

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal,

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal, !!. é v f o l y m 45. szám ELŐFIZETÉSI E g é s z évre vre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, 1930. n o v e m b e r 8. r 20 fillér. 2*50 P. 20 fill.

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

nagyobb szervezettségre volt szükség hangzott a Szoc. Missz. Társulat közgyűlésén.

nagyobb szervezettségre volt szükség hangzott a Szoc. Missz. Társulat közgyűlésén. V é v f o l y m 21 s z á m ELŐFIZETÉSI Egész é v r e Félévre l ü P 5 P Ar 20 fillér AR : S Z E R K E S Z T Ő S É G ES K I A D Ó H I V A T A L : Negyedévre í 2 5 0 P K o m á r o m, I g m á n d i - u t 24

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Ára 2 0 fillér. Feie!6s s/.f I kts/ tő : M i n t v o l t régen! kiadása tárgyában h o z o t t h a t á r o zatait, illetve felhatalmazta a v a r

Ára 2 0 fillér. Feie!6s s/.f I kts/ tő : M i n t v o l t régen! kiadása tárgyában h o z o t t h a t á r o zatait, illetve felhatalmazta a v a r IV. évfolym 33. szám Ár 2 0 fillér, 1932. ugusztus 13. o ELŐFIZETÉSI Egész Felévre évre SZERKESZTŐSÉG ÁR : 10 P. Negyedévre 2-50 P. 5 P. E g y e s szám á r 20 üli, Megjelenik minden Mint régen. Mi volt?

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

polgáraihoz! Irta: Tomanóczy József dr.

polgáraihoz! Irta: Tomanóczy József dr. VII. évfolym 11. szám. fillér Komárom. 1935. m á r c i u s 16. Btitp** Vek. ELŐFIZETÉSI /re Félévre A r 20 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : N e g y e d e vit Egyes szám ár 2*50. P. '20 üli. s.< r ^.w... PATHÓ

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Ara 20 fillér Komárom, 1936. október 17. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA

Ara 20 fillér Komárom, 1936. október 17. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA I Vili. évfolym 42. szám. Ar 20 fillér Komárom, 1936. október 17. o r k ^ ; ELŐFIZETÉSI ÁR Egész évre 10 P. j Negyedévre 2*50 P Félévre 5 P. j Egyes szm ár 20 fill Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Ára 20 fillér. Pételos. szerkesztő: Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik minden szombaton.

Ára 20 fillér. Pételos. szerkesztő: Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik minden szombaton. é v f o l y m 42. s z á m Ár 20 fillér. K o m á r o m, 1933. o k t ó b e r 21. E L Ő F I Z E T É S I ÁR : 10 P. m Félévre 5 P. S Z E R K E S Z T Ő S É G ES K I A D Ó H I V A T A L : Negyedévre 2-50 P.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: népművelés mindjob ban népszerüsödik vármegyénkben.

Felelős szerkesztő: népművelés mindjob ban népszerüsödik vármegyénkben. VII. évfolym 26. szám. - 20 fillér 1935. június 29. 1 * E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz Ft levre évre SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 5 P. Megjelenik 2 5 0 P. E g y e s szám r 2 0 fül. minden Felelős szerkesztő:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ennek a sikertelenségnek? Feleletet egyik sem ad, legfeljebb magyarázatokat homályos szövegezéssel, melyeket azonban senki sem ért meg.

ennek a sikertelenségnek? Feleletet egyik sem ad, legfeljebb magyarázatokat homályos szövegezéssel, melyeket azonban senki sem ért meg. V. évfolym 52. szám. r 20 fillér. Komárom, 1936. december 26. ELŐFZETÉS R 52 évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 K. Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o f "; é v f 0 l. y m. 2 3 ; s z á m r 20 fillér. - ELŐFIZETÉSI E g é s z évre 10 P. 5 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Egyes szin ár Megjelenik minden 20 fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben