Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l"

Átírás

1 ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú Icstlkozz ujbb [vetélés é s 'komáromi rö. Komáikomárom[+. I. sori t t fogllt 6 felerész isi árbn, és P é k :lerész i l Irbn. z árvehivtlos tr elren[priiis hó ;or telekír iségé ben ingtln irmdánál ibb áron lók köté léi á r 10 z 1881 : >zott á r :epes é r letenni, birói le:téti elisini és z 1881 : LX. : L X. tc. :ikiáltási iá többet lyonibn int meg ígért á r fiziteni hó S Z E R K E S Z T Ő S É G ES K I D Ó H I V T L : Negyedévre Egyes Megjelenik minden [uár Komárom, április 17. E L Ő F I Z E T É S I ÁR ion. ig r 20 fillér. szv. világ lelkiismerete, mely nemzetek békéjét és z e m b e r i szellem e m e l kedettségét i g y e k s z i k z egyetemes élet központjáb tenni, ngy európi érdek, mely világosn és kézzelfog htón számol b o l s e v i z mus egyre türelmetlenebb imperilist törekvéseivel, m mr kénytelen elismerni, hogy országok, népek b é k é j é t csu pán b é k e s z e r z ő d é s e k igz s á g o s, j o g o s é s elmulszthttln revíziój biztosít htj. Európ megunt, hogy Ázsiává sülyedjen, kultúr népek feleszméltek, h o g y féktelen p o l i t i k i b e c s v á g y, világháborút követő g y ő zelem mámor legkevésbé nyújtj z állmélet z v r t lnságát, társdlmi r e n d nyuglmát, gzdsági lét szilárdságát, kultúrát, z emberek jólétét. Megdöb benve szemlélik világ b ö l csei, hogy most megint telve vn levegő k r d c s ö r t e t é s sel. Ágy ukí, hdihjókt, repülőgépeket gyártnk é s szállítják egyik világrészből másikb. Ébredezik ngy l e l k i ismeret. frnci királyok tündéri kstélvábn tizenhét év előtt láirt kegyetlen é s igzságtln b é k e o k m á n y o k érvénye, melyet gyűlölet, z elvkultság é s t u d t lnság diktált, előbb-utóbb önmgától megsemmisül. Egyre t ö b b e n vnnk zok, 2-50 P. szám r 20 f i l l. PTHÓ Komárom, Igmándi-ut 23. Kézirtokt nem dunk kik nemes értelmében sür getik jóvátételt, élesen á l lást f o g l l n k trinoni igzságtlnságok ellen. világsjtó m korszkos j e lentőségű, htlms c i k k e k ben száll sikr revízió mellett. F r e n k D w l n g o l egyetemi tnár z európi b é k e á r " cimü most m e g jelent k ö n y v é b e n férfis b á torsággl emeli fel szvát ngy mgyr ügy mellett, T i m e s világtekintélyü ngol npilp vezetőhelyen hosszú n y i l t levelet közöl N é p szövetség tekintélyének h e lyreállításáról, háborús o k o k kiküszöbölé sének h tékony eszközeiről. revíziós ármlt m már kétségtelen htlms. Hiáb is krnk egyes ál lmok kitérni, nem lehet n p i r e n d r e térni felette, bir kózni kell vele. Sürgeti, k ö veteli z idő is ngy v á l tozást, mert népek b i z t o n ság, fejlődése, nyuglm csk bbn z esetben v á l htik vlósággá, h m e g szűnnek E u r ó p á b n t r t httln állpotok, h t r i noni b é k e s z e r z ő d é s k é p t e len, rövidlátói rendelkezé seit z igzságnk, j o g n k megfelelőleg módosítják. Tizenhét év ltt hosszú tuskodásbn e r ő f o n á s i n k megfogytkoztk, mély meglázottságunkbn lelkünk tévelygett, fárdtk lettünk, de nem r o g y t u n k meg, nem törtünk meg. Küz dünk, végkimerülésig r e n dületlenül áliiink, mert e r ő s negyven százléká n k elengedéséhez nem járult h o z z á vármegye. kisgyűlés sürgönyileg üdvözölte z uj belügyminisztert. Egyesitett vármegyénk k i s gyülése április hó á n trtott rendes h v i ülését E s z t e r g o m b n dr. Rdocsy László főispán e l n Oklésével. Ngyhtású elnöki m e g n y i t ó j á b n jelentette b e f ő i s p á n u n k dr. Széli J á n o s t i t k o s t n á c s o s, m. kir. közigzgtási bírósági m á s o d e l n ö k belügyminiszterré t ö r tént kinevezését. Jvsltár távirtilg üdvözölte kisgyűlés z uj belügyminisztert. Meleg részvéttel emlékezett m e g z e l nöklő főispán Glmbos Imre m. k i r. belügyminiszteri segédt i t k r kori e l h l á l o z á s á r ó l, k i 10 éven keresztül volt várme gyénknek kitűnő tisztviselője, megértő krtárs tisztviselői tár sink é s kiváló tgj várni, társdlmánk. Emlékét jegyző könyvileg örökítette m e g k i s gyűlés. dr. Divéky-Bezsill Sándor t b. s z o l g b í r ó t htlmzz fel rendőri büntetőügyek vitelével. kisgyűlés megtgdt K o m á r o m város k é p v i s e l ő t e s t ü letének zon htároztától j ó váhgyást, mely vizdij hátrlé kok 40 százlékánk elengedésére 49 pontból álló t á r g y s o rozt k e r e t é b e n jvsolt k i s gyűlés t ö r v é n y h t ó s á g i b i z o t t s á g n k, h o g y M i s k o l c t h. város hitünk és mgbizásunk. j ö v ő b e vetett r e m é n y s é günk táplálj nehéz v i s kodásbn uj erőre kpott nemzeti öntudtunkt. világ lelkiismerete, külpolitiki helyzet csk fokozz k i t r tásunkt. z önlelkiismeret szv is él bennünk s m i n d e g y r e m o n d j : V n elégséges e r kölcsi tőkénk, vn elégséges krterőnk, h o g y ezt hr cot, követeljen bármilyen á l doztot, de nem veszthet jük e l! Csk megbízhtó, kiváló minőségű árut árusítunk! Vidéki ü z l e t e i n k : Bábolnpuszt Gönyü T Ú L I Kisbér K á l v á r i - u t c 45. K O M Á R O M (április K o l o z s v á r i - u t 3. s z. kö zepén nyílik) F e h é r v á r i - u t 22. s z á m. ihfi cidó. k ö z ö n s é g é n e k átirtávl k p c s o ltbn i r j o n f e l m. k i r. k o r m á n y h o z nyugellátásr igényt nem d ó szolgáltbn álló k ö z ü leti l k l m z o t t k ö r e g s é g i, r o k kntsági, özvegységí é s árvsági biztosításánk z O T I. - h o z, i l letőleg M B I. - h o z vló á t u t lás érdekében, t o v á b b á, hogy vontkozott. T o v á b b á feloldott város z o n htároztát, m e l y városi székház központi f ű t ő b e r e n d e z é s é n e k átlkításár b e érkezett jánltot elutsított. beszerzett i n f o r m á c i ó k szerint z jánlt v á r o s érdekeit s z o l gálj, tehát kívántos, h o g y e b ben k é r d é s b e n k é p v i s e l ő t e s tület lpos tárgylás után u j b b htároztot h o z z o n. Hozzájárul F E L S Ö D U N Á N 10 c. vissz. vizdij hátrlékok G O N D O L J O N VISSZTÉRÍTÉSRE \ Á i i í i t üzletünkben egységesek trifik 1 B r o s s u t 27. szárn. Telefon 6 1. Hirdetések ári d í j s z b á s s z e r i n t. GYUL szombton. LEGYEN TGUNK I G y ő r i üzleteink : Wennes Jenő-ut Felelős szerkesztő: Központi i r o d : K o s s u t h L j o s utc 60. G r ó f N á d s d y - u t 34. FOGYSZTÁSI Dezső -1 m ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET Győr, Bross-ut 27. II. e. T e l e f o n :

2 2. oldl. BÚTOR VÁSÁRLÓKNK I CSK 1 EGY CIM!! LŐWY Győr, Gr. Tisz István-tér 5. sz. (Városházzl szemben.) kisgyűlés hhoz, hogy Komárom város közvágóhíd építésére P. kölcsönt vegyen fel MBI.-tól, hogy Polgári Lövész Egylet részére 2 drb. céllövőpuskát szerezzen be. Morv Izidor dorogi községi jegyző nyugdíjzásávl kpcsoltbn dr. Schmidt Sándor részletesen felsorolt nevezettnek község fejlesztése körül szerzett hervdthttln érdemeit, miért is kisgyűlés dr. Frey Vilmos lispán felszóllás után jegyzőkönyvileg szögezte le Morv Izidor puritán, ügybuzgó és eredményes közszolgáltát, melyről legutóbb ittjárt miniszterközi bizottság is igen elismerőleg nyiltkozott. Klmán János ászári th. utkprót kisgyűlés sját kérelmére nyugdíjzt. különböző községi képviselőtestületi htároztok felülbírálás után vitéz SZÍVÓS Wldvogel József sürgős intézkedést kért rr vontkozólg, hogy z esztergomi Kolos korház kibővítése és modernizálás és z OTI. székház építése mielőbb folyttódjék, illetve megkezdődjön és befejeztessék. z elnöklő főispán részletesen tájékozttt kisgyülést zokról nehézségekről, melyek ezzel kpcsoltosn felmerültek, de éppen kormányhtóságok jóindultú és intenzív közreműködése folytán sikerült korház átépítés elől minden kdályt elhárítni, ugy hogy közel iövőben folyttják két év előtt folymtb tett munkáltokt, z időközben kibővített tervek lpján. Végül kisgyülési tárgysorozttl kpcsoltbn megállpított kisgyűlés, hogy egyes községek képviselőtestületei oly jutlmkt szvznk meg különben érdemes lklmzottik részére, melyeknek nincs meg joglpjuk és ezért felsőbbhtósági jóváhgyásbn nem részesülhetnek. z lispán körrendeletben fogj figyelmeztetni helyi htóságokt, hogy ily tárgyú jvsltoktól és képviselőtestületi htároztok hoztlától trtózkodjnk, mert ezek felülbírálás csk fölösleges munkát okoz felügyeleti htóságoknk, viszont z lklmzottr nézve semminemű értékkel nem birnk. U j irógép eldó. Régi írógépek évi krbntrtását mérsékelt árért válllom. Bővebbet HCKER DEZSŐ könyvkereskedésében. Pedgógi szemináriumok. Nívós pedgógii szemináriumi értekezlet volt f. hó 15-én, csütörtökön délelőtt 9 óri kezdettel Komárombn, városház ngytermében Borz Ljos tnügyi s. titkár, kir. s. tnfelügyelő elnöklete ltt. z értekezleten jelen voltk : Dr. Vizkelety Sándor városi tnácsnok Komárom város polgármestere képviseletében, dr. Gedeon János tb. szolgbíró gesztesi járás főszolgbiráj képviseletében, dr. Fludi Mrcellin, pnnonhlmi bencésrend esperes kerületi tnfelügyelője, dr. Németh István ácsi plébános, dr. Mátry Guidó trkányi bencés plébános, Várdy Ljos szőnyi ref. lelkész, továbbá vm. népm. Wiesenbcher József titkár, Árpássy Gyul esztergomi érs. tnitóképzőint. tnár, Ngy Imre, Rdl Mihály, Hrmth Rezső körzeti iskolfelügyelők, Lebisch Vince komáromi, Koks Mihály felsőglli polg. isk, igzgtók, vlmint gesztesi járás és Komárom szb. kir. megyei város tnítóság teljes számml. Borz Ljos kir. s. tnfelügyelő mélyen szántó megnyitó szvibn nevelő munkánk mgsztos célját emelte ki, kifejtette, hogy tnitó nevelő és okttó munkáj m kétszeresen fontos. Példánk állítj minden idők legngyobb nevelőjét Jézus Krisztust. ngy tetszéssel fogdott megnyitó után Hrmth Rezső ttbányi társ. igzgtó-tnító, körzeti iskolfelügyelő tnnygbeosztások mikénti összeállításáról, elkészitéséről trtott értékes elődást. kérdéshez körzeti iskollátogtó szkfelügyelök szóltk hozzá s dtk részletes irányítást jó tnnygbeosztás elkészítésére vontkozólg. Mohácsy Károly tokodltári társulti főtnitó foglmzványok jvítását muttt be módszeres és ügyesen felépített minttnitás kereieben. Árpássy Gyul esztergomi érs. tnítóképző int. tnár, körzeti iskolfelügyelő z egyes tntárgykkl kpcsoltos nevelési lehetőségekről értekezett áltlános érdeklődést keltve. Lelkiekben gyrpodv hllgtták z egybegyűltek szép, trtlms elődásokt, mjd z elnöki zárszó után z Ács-féle vendéglőben jöttek össze közös ebédre. Április 17-én, szombton z esztergomi körzethez trtozó tnítóság részére Esztergombn, április 22-én, csütörtökön pedig tti járás tnítóság részére Tóvároson rendez kir. tnfelügyelőség hsonló pedgógii szemináriumi elődásokt. z esztergomi értekezleten elődnk: egy miniszteri kiküldött nemzeti gondolt és állmpolgári kötelesség tudtossá tétele" címen, jenei Gyul felsőglli bánytelepi társ. ig. tnitó Gykorlti tnítás polgári jogok és kötelességről z V. osztálybn", Brtl Ljos esztergomi érseki tnítóképző int. igzgtó Hogyn készíthet tnitó házilg vegytni szemléltető eszközöket". tóvárosi pedgógii szeminárium elődói: Wiesenbcher József vm. népm. titkár, körzeti iskolfelügyelő, Németh Pul bánhid-bánytelepi társ. főtnitónő. Árpássy Gyul esztergomi érseki tnitó int. tnár körzeti iskolfelügyelő lesznek. Budpesti Nemzetközi Vásárkedvezményes igzolványi lpunk kidóhivtlábn kphtók. Hrc viz ellen Komárombn. Ngy érdeklődéssel figyelik járókelők, hogy z Igmándi-ut 37. számú ház előtt kocsiúton munkások egy, npról-npr bővülő és mélyülő munkgödröt emelnek ki. gödör m már kb. 20 m. hosszúságbn teljes szélességben elfogllj z uttestet ugy, hogy kocsiforgiom is csk z egyik gylogjárón hov átterelték bonyolódik le. Miután z Igmándi-ut ngyfontosságú és forglms útvonl, kérdést intéztünk városi mérnöki hivtlhoz z iránt, miért történik gödör kiemelése és mikorr várhtó z úttest teljes helyreállítás : z Igmándi uton mondották mérnöki hivtlbn tíz nppl ez előtt süllyedés muttkozott. Helyreállítás céljából megkezdett feltárás során süllyedés mind ngyobb felületen jelentkezett. Megállpítottuk, hogy süllyedés területén és környékén z ltlj fel vn lzulv, üregek vnnk benne és ezek beomlás okozt z utfelszinén jelentkező süllyedést, lz tlj és üregek gyűjtő cstornához vezetnek, mely z eddigi megállpítás szerint ismeretlen okokból eltörött. törésen keresztül tljkimosások történtek, mik zután beomlásoktvontk mguk után, fokoztosnmegrongálták környéken fekvő egyéb cstorn és vizvezetékeketís. helyreállításon, mi megrongált cstornák és vizvezetévek kijvitásából vlmint lz és üregekkel átszőtt ltlj átforgtásából, és újbóli beépítéséből áll, m már két válllkozó dolgozik 25 munkássl. H munk során különösebb nehézségek nem merülnek fel, mit mélyépítésnél soh előre nem lehet látni z úttest np ltt újból forglom lá lesz bocsáthtó. ddig is igyekezünk kocsi forglom részére gylogjárón biztosítni z átkelést". műszki létesítmények egyik legngyobb ellensége viz. Itt is ezzel kell megküzdenünk. mm SHB lök, földbirtokosok; úgyszintén szerzünk óvdék, kuciók céljár tkrekkönyvet pesti ngybnktól, bizlmi álláshoz, házíelügyelöségekhez, vlmint jólfizetett elhelyezkedéseket hozunk létre Budpesten, hosszú szerződéssel. (Válszték vn!) Heller Kereskedelmies Bnkhitel-irodáj, törvényszékileg bejegyzett cég. lpítv Budpest IX., Dndár-ucc 24. (Részletes felvilágosítás és tájékozttók 50 filléres válszbélyeg ellenében.) április 17. Komáromi Polgári Lövészegyesület közgyűlése. Komáromi Polgári Lövészegyesület f. hó 14-én d. u. 6 órkor trtott évi rendes közgyűlését lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos polgármester elnöklete ltt polgármester hivtli helyiségében. gyűlés tudomásul vette z elnöki jelentést, örömmel hllott, hogy fedett Iőház elkészült és város közönsége 2 fegyver beszerzésére 200 P. rendkívüli segélyt szvzott meg z egyesületnek. közgyűlés elfogdt mult évi zárszámdást és folyó évi költségvetést. z egyesület orvosává dr. Kiss Ljos ny. törzsorvost válsztották meg. válsztmány tgji következők lettek: Császár Sámuel dr. m. kir. p. ü. titkár, Csörgő Mátyás m. kir. áll. r. felügyelő, Gedeon János áll. p. isk. tnár, Gylóky Sándor kereskedő, dr. Jkus Benő máv. tnácsos, állomásfőnök, Királyi Miklós gyógyszerész, Komáromi Károly máv. irodkezelő, Lupták Bél kereskedő, Pthó Gyul tnitó, lpszerkesztő, Sydó Zoltán m. kir.p.ü. titkár, Szrk Bél kir. járásbiró, Vucskits Bél p. ü. foglmzó. Póttgok : Heine lbert m. kir. vámszki tiszt, Ruff László gépészmérnök, Schiffbeck Bél közpon. forg. dóhivtli főnök. Számvizsgáló bizottság: Blogh Sándor rk. tnitó, Lengyel lbert kereskedő, dr. Pálfi Sándor mgántisztviselő. Végül elhtározták, hogy ebben z évben több lövészverseny! rendeznek, még pedig z elsőt május 8-án d. u. 3 óri kezdettel Polgári Társskörben. FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Miklós-u. 11. Telefon 70. Április 17-én szombton 615 és 12 9 órkor világ legszebb filmje Sn Frnciskó Egy bűnös város borzlms ktsztrófáj. Kiegészítő film Április 18-án vsárnp 3 44, 615 és 129 óri kezdettel spnyol légió Forró szerelmi történet spnyol idegen légió keretében. felvételek Frnco tábornok engedélyével készültek. Mgyr hirdó. Utolsó elődások vége 1)2 11 előtt. Monostoron 1 hold szöllő házzl és kúttl szép helyen e 1 d ó. Bővebbet Jlsovszky Ödönnél.

3 17. olgári esület e. igán Lö- -en d. u. rendes spár m. polgári polgárében, ml vette örömmel őház elijnsége 2 2CX) P. zott meg tegyülés rszmígvetést. lr. Kiss isztoiták i kö- Sámuel Csörgő lügyelő,. tnár, idő, dr. >s, állogyógyly máv. kereslpszerp.ü.tit- rásbiró, izó. Pótr. vám- ;épész- (cözpon. Szánt' [h Sán- lbert ISándor hogy esz\ érdig z óri őrben. Z on 70. o ims 10 :ttel >nyoi írnok előtt. ház- elyen "» nnél április 17. közigzgtás egy hvi mukájáról dott számot vármegye közigzgtási bizottság április hvi rendes ülése. Komárom-Esztergom k. e. e, vármegyék közigzgtási Bizottság dr. Rdocsy László főispán elnölete ltt április hó 13-án trtott rendes hvi ülését. részletes lispáni jelentés beszámolt rról, hogy március hó 15-ét vármegye területén polgári és ktoni htóságok társdlmi egyesületekkel kröltve méltón megülték. március hó 1-én megnyílt közigzgtási továbbképző tnfolymon várm. tisztviselők közül dr. Thly Dezső szolgbíró, Esztergom szb. kir. megyei városból dr. Kőhlmy László és Komáromból dr. Sulcsik László városi ljegyzők vettek részt. tiszti főorvosi jelentés szerint március hóbn vármegye egészségügyi viszonyi áltlábn kielégitőek, februárhoz viszonyítv kedvezőek voltk. tüdőbeteggondozók miniszteri szkelődój felülvizsgált és rendben tlált z esztergomi tüdőbeteggondozót. főorvosi jelentéssel kpcsoltbn közigzgtási bizottság felirlilg mond köszönetet m. kir. belügyminiszternek, hogy lehetővé tette csecsemők és kisgyermekek zvrtln fejlődését és táplálását biztosító cukormenynyiségek kiutlásávl zt, hogy zok csládok is hozzájuthssnk ezen fontos tápszerhez, melyek különben nygi erejüknél fogv rr képtelenek. Tekintve ezen támogtásnk bjmegelőző, gyermek egészségügy és igy nemzet jvát eredményesen előmozdító htását, közigzgtási bizottság rr kéri minisztert, hogy jövőben is trts fenn, sőt bővítse ki ezt z kciót. fertőző álltbetegségek közül lépfenével 1 község és rühösséggel 4 község volt fertőzve, álltkivitelünk volt usztriáb 10 dr. vágómrh, 137 drb. vágósertés, Frnciországb 302 drb. vágójuh, Németországb 20 drb. vágómrh és Olszországb 67 drb. vágómrh. z állmépitészeti hivtl március hvi jelentése szerint állmi kezelésben levő állndó burkolttl ellátott közutszkszok z Esztergom-Dorog közötti szksz kivételével kifogástln állpotbn voltk. z esőzések folytán z esztergomdobogókői közúton tljcsúszások fordultk elő. várm. m. kir. gzgsági felügyelőség március hvi jelentése szerint sok cspdékos időjárás következtében klászosok tvszi vetési munkálti részben elkéstek, részben elmrdtk. z őszi vetések fejlődése kielégítő, fgy és rovr kár egészen jelentéktelen, ellenben mélyebbfekvésü őszi klászosok trtós vízállás következtében kivesztek. z ősszi klászosokbn okozott károk bevetett terület legfeljebb 05 százlékát teszik ki. termény árk hó végével emelkedtek. z álltárk jelentéktelen esést muttnk. mezögzgsági munkások tvsz kezdetén már munklklomhoz jutottk. várm. m. kir. tnfelügyelő jelentése szerint március hóbn tnitás z egész vonlon zvrtlnul folyt. Hsonlóképpen nem volt lényeges kdály z iskolánkivüli népművelőmunkábn sem. Ugy budpestvidéki, mint komáromi m. kir. pénzügyigzgtóság jelentései szerint z dózási eredmények kedvezőek. közigzgtási bizottság ülése után z egyes lbizottságok üléseztek. i'n, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzési forrás HJNL Komárommegyei Hirlp 3. oldl. flbh l l l l l OSZKÁR. Mezőgzdsági problémák tti járási mezőgzdsági bizottság közgyűlésén. tti járási mezőgzdsági bizottság Tilesch Leo főerdőmérnök elnöklete ltt április hó 11-én d. e. 11 órkor trtott Ttán községház ngytermében tvszi közgyűlését, melyen bizottság tgji ngy számbn jelentek meg. Tilesch Leó, járási elnök elismeréssel nyiltkozott Ivánki Kálmán bni földbirtokos szociális jvsltáról, Komáromi Normáról, ki nál bevezetett módszert jánj sokgyermekes gzdsági cselédek megsegítésére. mg részéről z egyke, illetőleg z egyetlenke elkerülése végett szolgálti pótlékot trtj helyesnek, mert szerinte ez áltl lehetne megoldni több gyermekesek felsegitését. birtokos, vgy bérlő elérné zt célt is, hogy gzdságábn cselédek állndók lennének és ugy cseléd, mint birtokos, megszbduln gykori költözködés hátrányitól. zt jvsolt, hogy éves korig z úgynevezett minimális konvenciót kpják cselédek. i\ éves 50 kg. rozs többletet, z 1, 2, 3, gyermekes 100 kg. többletet kpjon. 4-ik és 5-ik gyermek után nponként és fejenként fél liter tej többletet, 6-ik és többi gyermek után negyed liter tejtöbbet dását jvsolj éves cselédeknek 100 kg rozs többletet. z évesnek 50 kg rozs többlet megdását trtj célrvezetőnek. Fontos lenne z ggkori biztosítás megoldás, melyet h nem teszünk meg, pár év múlv nem kpunk jó cselédet, kik jövőben különben mind gyártelepeken és bányákbn krnk elhelyezkedni, hol öregségüket biztosítv látják. Mttysich Sándor járási m. kir. mezőgzdsági felügyelő 52 drb. tenyészbik, 47 drb. tenyészkn megvizsgálásáról, Ete községben díjzássl egybekötött állt kiállításáról, z álltbőrök lebélyegzésének módjáról, legelőtrágy elhordásánk megkdályozásáról, Kisbér községben március hóbn trtott rét és legelő tnfolymról, z uj szőlők telepítés módoztiról, fcsemeték forglombhoztlánk ujbb szbályozásáról, mezőgzdsági munkáknk zvrtln biztosításáról, községi mezőgzdsági bizottságok feldtiról, legkisebb npszámbérek megállpításáról, nemesitett vetőmg kiosztási kcióról és z országos tenyészálltvásárról beszélt. Török László Héreg községi birtokos zt jvsolt, hogy z elnökség z illetékes helyeken tegyen lépéseket egy bromfikeltető központnk Győrött vló felállítás ügyében. Jvsolt ezen kívül egy bromfihizlló és gyűjtő állomás Győrött, esetleg Ttán vló felállítását is. Tilesch Leó elnök felhívt jelenlevő gzdák figyelmét rr, hogy ez vidék milyen fszegény. Ngyon jánltos fásítás, egyrészt mert f nélkülözhetetlen mezőgzdsági cikk, zon kivül sok f egyúttl jó méhlegelőt is szolgáltt. Krdos Kálmán, gróf Esterházy urdlom jószágigzgtój jpán kác szporítását jánlott. Heubner Károly bánhidi községi álltorvos sertéspestis elleni védekezésről, kötelező szimmultánoltásról trtott elődást. Krdos Kálmán jószágigzgtó bejelentette, hogy tti kendergyár ügye megvlósulás stádiumábn vn. kender és jutgyárrl vló tárgylások nynyir előre hldtk, hogy szerződés októberben vlószínűleg készen lesz. Végül Ágh László gzdtiszt, Győrben székelő Felsődunántuli Mezőgzdsági Kmri képviselő beszélt járási mezőgzdsági bizottság működésének intenzivebbé tételéről, mely csk kkor érhető el, h járási bizottságok részére kmri külső tisztviselők állnk rendelkezésére. Kömives- és ácsmesteri vizsgár mgánosok áltl zugelőkészitő tnfolymok betiltás. kőműves-, ács- és kőfrgómestervizsgár készülők köréből mind gykrbbn érkeztek m. kir. iprügyi miniszter elé olyn pnszok, melyek szerint lelkiismeretlen egyének vizsgár vló előkészítés ürügye ltt mgs dijk lefizetése ellenében felületesen okttják hllgtóikt és ezáltl nemcsk érzékeny nygi, hnem jóvá nem tehető erkölcsi kárt is okoznk. z ilyen előkészítés hirdetők részéről pusztán jövedelemszerzés, mgár z építőiprr pedig káros, komoly tudást nem d, hnem rr szorítkozik, hogy jelentkezőket várhtó vizsgkérdésekre oktss ki. Sok esetben z ilyen előkészítők zt látsztot is igyekeznek vizsgár jelentkezők körében kelteni, minth nekik vizsg terminusár, feldt milyenségére stb. vizsgázttó bizottságnál bizonyos befolyásuk lenne. Felhívj tehát miniszter z Iprtestületek Országos Központját, hogy z ország minden iprtestületének iletékes szkosztályi előtt hirdesse ki, miszerint kőműves-, ács- és kőfrgómester vizsgár előkészítő tnfolymok z országbn eddig seholsem engedélyeztettek, sem mgánosoknk, sem z ipri tnfolymok kezelőségének mellőzésével testületeknek, ilyenekre engedélyt nem dott ki, mindezek pusztán mgánválllkozások, melyeknek hátterében legtöbb esetben meg nem engedett módon vló pénzszerzés áll. Ugynkkor hivj fel zonbn z érdekeltek figyelmét rr, hogy z ország területén szkmbeli készség növelésére z emiitett iprokból z érdekeltek számár kellő számú jelentkező esetén igen mérsékelt tndíj mellett továbbképző tnfolymokr előké- Köszönetnyilvánitás. Mindzoknk, kik szeretett jó férjem, illetve édespám Grchek Károly elhunyt lklmávl részvétüket kifejezni szívesek voltk és igy ngy gyászunkbn osztoztk, fogdják ezúton hálás köszönetünket. Komárom, április 15. Özv. Grchek Károlyné és leány Któ. RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDÓJÉBEN VII. Dohány-u. 44. Orvosi felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás és szobákról gondolkodunk z épületben levő CONTINENTL SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. \

4 4. oldl. Komárommegyei Hirlp április 17. szitő és továbbképző kőmüves-és ácsipri tnfolymokt készséggel rendez. Ilyen előkészítő és továbbképző tnfolymok folyó esztendőben eddig már Budpesten, Győrött, Székesfehérváron, Szolnokon, Miskolcon és Lentiben már folynk, mig Sopronbn, Pécsett, Szombthelyen, Debrecenben, Nován és még több helyen most vnnk szervezés ltt. Ipri munkásjutlmkr pályázt, m. kir. iprügyi miniszter felkérte győri kereskedelmi és iprkmrát, hogy z évben kidndó munkásjutlmkr vontkozó pályáztot hirdesse meg. pályázt htárideje évi július hó 31. Tussig Miks kmri tg jvsltár győri kmr közgyűlése elhtározt, hogy kereskedősegédek részére dndó munkásjutlmk ügyét újból szorglmzz. Versenytárgylás. Bjn község elöljáróság sz. ltt versenytárgylást hirdet vízvezeték céljár szolgáló kut és z ezzel kpcsoltos munkákr. z jánltokt községi főjegyzőnél április 17-én délelőtt 11 óráig kell henyujni. kiirás és mellékletei kiiró hivtlnál, vlmint Vrg József tervezőnél oki. mérnők Budpest, V. Vilmos császár-u. 16. szerezhetők meg. Nyilttér*. győri. kir. törvényszék mint fellebbviteli biróságtól. Bf szám Mgyr Szent Koron Nevében! győri kir. törvényszék, mint fellebbviteli büntetőbíróság ráglmzás vétsége mitt Sebesi Ferenc és társ ellen indított bűnügyben, melyben komáromi kir. járásbíróság B szám ltti Ítéletet hozott Sebesi Ferenc vádlott és főmgánvádló, vlmint ügyvédje részéről Sebesi Ferenc vádlott bűnösségének megállpítás, bűncselekménye minősítése Kuts János bűnösségének meg nem állpítás, vele szemben Bv ánk lklmzás és z ítélet indokolás mitt, továbbá Sebesi Ferenc vádlott büntetésének enyhítése céljából, végül kir. ügyészség részéről büntetés végrehjtásánk felfüggesztése mitt hsznált és írásbn indokolt fellebbezések következtében megtrtott nyilvános tárgyláson meghozt következő ÍTÉLETET. kir. törvényszék z első-! bíróság ítéletének Sebesi Ferenc vádlott bűnösségének megállpítás, bűncselekménye minösitéisére, bűnügyi költségekre Sebesi! Ferenc vádlott áltl Kuts János S főmgánvádlónk fizetendő eljá- : rási költségekre z ítélet közzétételére, vlmint Kuts János vádlott felmentésére vontkozó í részét Bp bek. lpján helybenhgyj zzl, hogy I Kuts János vádlott felmentésével Bv ánk felhívását mellőzi. Sebesi Ferenc vádlott büntetésének kiszbásár vontkozó részét II. Bn ábn irt semmiségi okból megsemmisíti és Sebesi Ferenc vádlottt Bv bek. lpján Btk ánk lklmzásávl II. Bn. 3. és 5. - felhívásávl 60 (htvn) pengő pénzbüntetésre ítéli. büntetés végrehjtását Bn lpján három évi próbidőre felfüggeszti. pénzbüntetést, h végrehjtás elrendeltetnék, behjthttlnság esetén II. Bn i lpján öt pengőnként egy npi, összesen tizenkét npi fogházr kell átváltozttni. pénzbüntetést, h végrehjtás elrendeltetnék, végrehjtást rendelő htározt jogerőre emelkedésétől számított 15 np ltt kell végrehjtás terhével komáromi kir. járásbíróság áltl rendelkezésre bocsátndó posttkrékpénztári cseklponz 1892: XXVII. t. c. 3. -ábn meghtározott célr megfizetni. INDOKOK. z elsőbiróság Ítélete ellen fellebbezést jelentettek be Kuts János főmgánvádló Sebesi Ferenc vádlottl szemben Bn. 1. -ánk lklmzás mitt, Sebesi Ferenc vádlott és főmgánvádló, vlmint ügyvédje pedig Sebesi Ferenc vádlott bűnösségének megállpítás, bűncselekménye minősítése, Kuts János vádlott bűnösségének meg nem állpítás, vele szemben Bv ánk lklmzás és z iíélet indokolás mitt továbbá Sebesi Ferenc vádlott büntetésének enyhítése céljából kir. ügyészség pedig Bn. 1. -ánk lklmzás mitt Sebesi Ferenc és ügyvédje bejelentett semmiségi okokt fenntrtották. kir. törvényszék Sebesi Ferenc és ügyvédje részéről tnuk megesketése mitt bejelentett s Bp pontjár lpított semmiségi okot figyelembe nem vette, mert tnuk megesketése vgy megesketésének mellőzése tárgyábn bíróság törvény keretein belül szbdon htároz s ekként kir. járásbíróság kkor, midőn tnuk megesketését elrendelte törvénynek vád vgy védelem szempontjából lényeges rendelkezését, Vágy elvét nem sértette meg. bizonyítási eljárás kiegészítésének mellőzése mitt bejelentett semmiségi okot pedig nem vette figyelembe zért, mert z elsőbiróság bizonyítás kiegészítését törvényes lpon mellőzte. ÉRDEMBEN. kir. törvénysz.ék z elsőbíróság ítéletében fogllt tényállást elfogdt. megállpított tényállás szerint Sebesi Ferenc vádlott lényegében zt állított z ácsi kszinóbn Kuts Jánosról, hogy z vele két pengős órdíjról állítttott ki nyugtát, ezt nyugtát földmivelésügyi minisztériumb felterjesztette kiutlt összeg 16 pengő egy részét, mert csk 1 pengő 50 fillért fizetett ki neki. kir. törvényszék vlóság bizonyításávl kpcsoltbn zt vizsgált, hogy vlóság bizonyítás erre tényállításr sikerült-e és megállpított, hogy vlóság bizonyítás nem sikerült. Nem bizonyított Sebesi Ferenc vádlott zt, hogy Kuts János mgánk bármilyen ngyságú összeget megtrtott voln Sebesi részére minisztérium áltl kiutlt összegből. m. kir. földmivelésügyi minisztérium áltl megküldött irtokból, különösen pedig 10 sorsz. ltt levő ,1936. IX. 1. számú értesítésből ezzel szemben éppen zt lehet megállpítni, hogy földmüvelésügyi minisztérium Sebesi Ferenc vádlott részére semmit ki nem utlt, s z órdijk Kuts János és Sebesi Ferenc közt létrejött megállpodás lpján minisztériumtól függetlenül nyertek kifizetést. Kuts János áltl z összdijkról kiállított és z órdók áltl láirt kiutlás csupán tájékozttásul, z órdijk hozzávetőleges összegének megállpítás céljából készült. z beigzolást nyert ugyn vlóság bizonyitás során, hogy Sebesi Ferenc teljes egészében nem kpt zt z összeget, melyet z órdijkról készített kimuttásbn átvettként elismert, ez zonbn más tény, mint mit Sebesi Ferenc vádlott állított és Sebesi Ferenc vádlott áltl állított tényre utló kifejezésnek sem tekinthető. most elődottk következtében kir. törvényszék nem helyezett súlyt rr, hogy z Kuts János és Sebesi Ferenc között vitás kérdés, hogy z órdijkt Kuts János 1 pengő 50 filléres, vgy 2 pengős lpon számolt-e el Sebesi Ferenc jvár és z dott órák szám lpján kiszámított órdijt teljes egészében kifizette-e, vlóság bizonyításávl kpcsoltbn beszerzett irtok és kihllgtott tnuk vllomási lpján beigzolást nyert-e és mennyiben. Minthogy tehát vlóság bizonyitás nem sikerült, megállpított tényállításhoz képest helyesen mondott ki kir. járásbíróság Sebesi Ferenc vádlott bűnösségét. minősítés megfelel törvénynek. kir. törvényszék zonbn nem látt megállpíthtónk zt, hogy Sebesi Ferenc bűncselekményt ljs indokból követte el. Sebesi Ferenc vádlott áltl láirt jegyzék 16 pengőről szólt, Sebesi Ferenc ennél nem vitásn kevesebbet kpott kézhez és igy még bizonyos fokú jóhiszeműsége is állpithtó meg ráglmzó tényállítás hsználtánál. Enyhitö körülménynek vette kir. törvényszék' Sebesi Ferenc vádlott büntetlen előéletét és felek közötti rossz viszonyt. Ezek figyelemmel ugy tláltm, hogy Bv bekezdésében irt büntetési tétel lklmzás indokoltn Bv bekezdésében megjelölt büntetési tétel vlmint Btk ánk lklmzás indokolt, miért kir. járásbíróság Ítéletének büntetés kiszbásár vontkozó részét II. Bn lpján megsemmisítette és Sebesi Ferenc vádlottt bűncselekmény súlyávl és bűnössége fokávl ránybn álló vgyoni és kereseti viszonyihoz mért, z ítélet rendelkező részében megjelölt pénzbüntetésre ítélte. büntetés végrehjtását kir. törvényszék Bn lpján három évi próbidőre felfüggesztette zért, mert különös méltánylást érdemlő körülménynek vette zt, hogy Sebesi Ferenc vádlott bbn tévedésben volt, hogy Kuts János neki öt megillető összeget nem fizetett ki és mert büntetés végrehjtásánk felfüggesztésétől Sebesi Ferenc vádlott jövőbeli mgviseletére kedvező htást vár. Kuts János vádlott z ellene Sebesi Ferenc feljelentése folytán m. kir. földmivelésügyi minisztérium áltl folymtb tett vizsgált során november 26-án benyújtott bedványábn ezeket kifejezéseket hsznált. Végül tisztelettel megjegyzem, hogy... Sebesi ellen pedig egyik volt tisztviselötárs indított pert nygi megkárosítás cimén". Kuts János vádlott áltl hsznált ez kifogás z ellene folymtb tett vizsgáltr és nnk ügyfeleire nem vontkozott s ezzel z üggyel össze nem függött. így Bv. 17. ^-ábn megjelölt tényállításnk vgy tényre utló kifejezésnek nem tekinthető. megjelölt kifejezéssel zonbn Kuts János vádlott nem állit olyn tényt, mely vlóság esetén Sebesi Ferenc ellen bűnvádi, vgy fegyelmi eljárás lpj lehet, vgy pedig öt közmegvetésnek tenné ki, mert mgánk kifejezésnek szövegéből és Kuts János vádlottnk rr vontkozó nyiltkoztából z állpithtó meg, hogy Kuts János ezzel kifejezéssel csk zt állított Sebesi Ferencről, hogy ellene egyik tisztviselötárs kártérítési pert tett folymtb. Ezért kir. törvényszék, minthogy vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény, helybenhgyt kir. járásbíróság íteletének zt rendelkezését, mely.szerint Kuts Jánost Bp p. lpján felmentette, felmentésnél zonbn Bv ánk felhívását mellőzte. z ügyvédi képviseleti költségben sem' Kuts Jánost, sem Sebesi Ferencet, mind kettőjükkel szemben eredménytelenül hsznált fellebbezések "következtében, nem mrsztlt. z Ítélet egyéb rendelkezései felhívott törvényhelyeken lpulnk. Győr, évi febr. hó 9. IVntelényi János sk. kir. törvényszéki elnök, Versenvi Zsoii sk. kir. törvényszéki biró, dr. Kö rös Emil sk. kir. törvényszéki biró. kidmány hiteléül : P. H. Olvshttln láírás. s. hiv. tisztv. Felhívás. Ezúton dom tudomásul z érdekelteknek, hogy feleségem áltl vásárolt és kölcsönkért öszszegekért felelősséget nem válllok és zt ki nem fizetem. Komárom, április 15. Száli 2. János ; r. őrmester. *E rovt ltt közlőitekért nem válll felelősséget szerkesztőség, sem kidóhivtl. Komár^mmegyei Hirlp polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr.

5 4 7. Komárommegyei Hirlp. HIREK. tidóre I("'I1<"»S nényi Fe- Árusitó álkoldusok. tsben. ki ót /ctctt ehj- ebesi h l sem m u l t még féléve, hogy z utcáról eltüntették k o l d u s o k t s m m i helyzet? Más lkbn, de ^vi ugynez niese j e l e n s é g ütötte fel fejét, sügyi B tett mber zsrolj mégis veszedelmes, járj várost, zklt káros koldus mindenkit, kolduspénzt úgyis fizető p o l g á r t. bn H á z r ó l - h á z r, üzletből üz lált. letbe j á r n k k o p o t t s )edig Jitott íeir. lsz- idegen egyének és kínálják ó c s k vélppírt, fogvájót s t b. é s k pott pénzért vgy egyszerűen árut, vgy kiszínezve d j á k elő 'ló l rs kozmrr I álin<»s t ál/ elkárizért vád nein gqft zt rint Pttesn.ik fédi uts lind yte- ko- külsejű á r u i k t : ceruzát, c i p ő k r é m e t, l e nem dnk nein bn wigy II te'ssel rkm nyomorukt, hogy nnyir állítólgos m g vevő m o n d le ö n k é n t p é n z e ellenér tékéről, h o g y csk minél megszbduljon előbb bőbeszédű embertől. Mái sokkl elegánsbb kül s ő v e l j e l e n t k e z i k z á l - i p r m ü v é s z, k i z első visszutsító szór n e m hátrál meg, h n e m elérzé kenyült h u r o k r h n g o l v mgát kezdi elbeszélni, diplomás nyo m o r á t, megszállott területről vló kiutsitottságát s i r v, gykorlott l é l e k b e l á t ó szemekkel várj h tást, r e z o n n c i á t, m e l y l e g t ö b b s z ö r nem is m r d e l ; dehát egy i l y e n j o b b ruhát öltött e m b e r n e k s z e m é t n e m lehet pár k r j c á r r l k i t o l n i, ide már fehér pénzt k e l l d n i, lehetőleg ötvenfillérest, igy zután npi 8 10 P. k e resete n y o m o r g ó " á l - m ű v é s z nek. Tehát meghlt koldulás feltámdott! m i ztán bökkenő : l e g t ö b b á r u s n k árusítási d e l e m ltt végzik enge délye is v n, tehát h t ó s á g i ;en vé üzelmeiket. m : ás. [em sz'ál- ios Hll rn Dr. Glmbos Imre. V *J jött és mélyen megrendítette k e t tős vármegyénk társdlmát l e s ú j t ó gyászhír, m e l y Glmbos Imre miniszteri segédfoglmzó, t b. s z o l g b í r ó hlálát jelentette. H o s s z ú s z e n v e d é s után folyó hó 7-én, életének 38-ik é v é b e n dt vissz T e r e m t ő j é n e k nemes l e l két szép j ö v ő előtt álló kiváló földink, k i t már k o m á r o m i, mjd tti s z o l g b i r ó s á g n á l teljesített s z o l g á l t ltt is csk tisztelet, b e c s ü l e t ss szeretet ö v e zett. Élete, pályfutás ngyon rövid v o l t, de n n á l t r t l m s b b. L e l k i i s m e r e t e s munkáj, s z o r g l m, tehetsége gyorsn vitte előre pályáján, vármegyénk kö telékéből c s k h m r minisz tériumb került. F á j ó szívvel, mély részvéttel temették el. E m lékét kegyelettel őrizzük! Felhívás. z o k kton viselt éves m g y r á l lmpolgár férfik, k i k telje sített ktoni szolgálttl ö s s z e függő mgáncélú igzolásokr szolgáló keménykötés igzolván y i l p p l még nem r e n d e l k e z nek, zok átvétele céljából lkóhelyük szerint illetékes j á rási ( v á r o s i, B u d p e s t e n kerü leti) népgondozó kirendeltség nél jelentkezzenek. Jelentkezni lehet legkésőbb V. hó i g v s á r n p és ü n n e p n p k i vételével, bármely n p o n d é l előtti ó r á k b n. Jóki s z o b o r l p j v á r tervezett hngverseny május hónpr mrd. M e g i t t u k l p u n k m u l t heti s z á m á b n, h o g y városunk közönsége K o m á r o m b n felállítndó J ó k i s z o b o r j v á r f. hó é n h n g versenyt rendez. Sjnálttl é r tesülünk, h o g y tervezett h n g verseny Gyertyánffy ldárné ú r s s z o n y m e g b e t e g e d é s e követ keztében m á j u s h ó n p r m r d. el k é r e g e t é s t ő l, h o g y m o s t m e g idegeneket kpjnk n y g u k b. Ilyen tillomból polgárság. nem Erélyes kér intézkedést vár k o l d u s p é n z t fizetők serege z á r u s i t ó álkoldusok üzelmei Tggyűlés Ktolikus K ö r b e n. Komáromi Ktolikus K ö r b e n f. h ó é n, v s á r n p tggyűlés v o l t, m e l y n e k k e r e t é b e n lpy G á s p á r m. k i r. k o r náról 4, és N g y i g m á n d r ó l 2, s z e m é l y jelentette be részvételét. Ne küldjük l e á n y i n k t külföldre! ellen. Isiil dőleg négy npr rendelkezésre áll lelkigykorltos ház ko máromik részére. november végén trtndó lelkigykorltokr városunkból eddig 2 1, Szőnyről 12, Mocsáról 11, Ácsról 4 B - N e m zért tiltották v á r o s o k, k ö z s é g e k sját k o l d u s i k t íur>lt»ólinv O ;*.1 Í rí mányfötnácsos, polgármester.z e g y h á z k ö z s é g világi elnöke h o s z szbb elődás keretében ismer tette b u d p e s t i M n r é z l e l k i gykorltos házbn rendezett l e l k i g y k o r l t o k t és lelkes s z v k b n buzdított K ö r tgjit, hogy egy i l y e n lelkigykorlton minél n g y o b b s z á m b n vegye nek részt. Bejelentette, h o g y Mnréz i g z g t ó j á n k értesítése szerint n o v e m b e r t ő l kezdő- külföldi iskoláknál többet nyújt budpesti B ÁR-M D S református leánynevelő intézet. lpos nyelvi kiképzés. Nyolc osztályú gimnázium. Internátus. Továbbképző. ( G y o r s -, gépiró-, főző- és vrró tn folym.) Bud legszebb és legegészsé gesebb helyén Lórántfy Zsuzsánn-ut 3. Teljesen modern berendezés. Mérsé kelt árk. Kívántr tájékozttássl szolgál z Igzgtóság. Csthó Kálmán minden irás e s e m é n y e z i r o d l o m n k. kiváló író szép m u n k á j je lent m e g m o s t z U j Időkben. H e r c z e g Ferenc szépirodlmi h e t i lpjából i n g y e n küld m u t t v á n y s z á m o t kidóhivtl B u d p e s t, V I. /vndrássy-ut 16. Hlálozás. Dávid J á n o s, szőnyi máv. á l l o m á s évtizedekig volt hűséges jegykidój f. hó 9 - é n, 61 é v e s k o r á b n elhunyt. 5. oldl. H l á l o z á s o k. Régi Komárom mgyr társdlmánk érdemes, tisztes tgj felett sújtott le kszás. Mint mély részvéttel ér tesülünk, Vskó István bnk igzgtó, Komárom Vidéki T k r é k p é n z t á r 43 éven át b u z g ó tisztviselője, mjd ügyvezető igzgtój életének 82-ik évében hthetes s z e n v e d é s után április 2 - á n j o b b l é t r e szenderült. M i n den nemes eszmének és gon doltnk lelkes pártfogój, m g y r ügy tántoríthttln h r cos, kulturális és s p o r t élet nek r j o n g ó j szkdtln m u n k, örök t e v é k e n y s é g közepette érte hlál. Április 4 - é n, vsárnp d. u. ngy részvét mellett temették e l. Elhunytát lesújtott özvegye szül. Muler Terézi, gyermekei: dr. P e t ő c z K á r o l y n é győri ügyvéd neje é s V s k ó István M g y r Nemzeti Bnk osztályvezetője, nővérei özv. Honyák L j o s n é és özv. M r k ó Vendelné, veje, menye, három unokáj és k i t e r jedt r o k o n s á g g y á s z o l j á k. Csib I m r e d u n m o c s i ref. lelkész életének i k évében április hó 2 - á n reggel rövid s z e n v e d é s után elköltözött m e n y nyei U r á h o z, mélységes g y á s z b borítván szerető csládját. m e g b o l d o g u l t é v e n át volt lelkityj, hűséges szerető l e l k i pásztor g y ü l e k e z e t é n e k. M ű k ö dése ltt j u t o t t egyház helyes gzdsági m e d e r b e, épült ujjá k ö z s é g é n e k felekezeti iskoláj. Április hó 4 - é n igz részvéttel temette el z érte r j o n g ó d u n m o c s i e g y h á z k ö z s é g. Hlálát mélyen sújtott hitvese szül. G lmbos Erzsébet, gyermekei Imre és Erzsébet, testvérei, neje, veje és k i t e r j e d t r o k o n s á g g y á szolják. nykönyvi hirek m á r c i u s hóról. Születések. Németh M á ri r k., M n d e l L á s z l ó József G é z r k, Buz Mári r k, Korén Edit rk, Csikós Ngy Erzsébet Zsófi ref, D r g l u c i G y ö r g y g. kel., E t l i n g e r M g d o l n r k, T ó t h István r k, K o c h I l o n Ktlin rk, J ó z s József J á n o s r k, P n y i r n k r k, Sink I r m Julinn r k, T ö r ö k László r k, Molnár Julinn r k, Kreznár n t l r k, Wellner Márt Zsuzsánn izr. Házsságkötés: Mller Ferenc ref. és Szli Mári r k, C s á g o l M á r t o n rk. és S ü v e g Mári r k., T ó t h Ferenc r k. és T ó t h Juli nn r k., Németh Ljos ág. h. ev. és B u j d o s ó T e r é z i r k., S i m o n Ferenc r k. és V r g J u l i nn r k. Hlálozások :. M ó r o c z M r g i t 34 éves ref., P p Ljos 88 éves ref., N t r b u l n n 15 éves r k. K u r u c z M i h á l y n é 82 éves r k., K o n k o l y T h e g e M t i l d E r z s é b e t 50 éves r k., Sogor Mári 28 éves ref., K t o n Istvánné 66 éves rk., Börgöndi Viktóri 5 éves r k. felsőglli betörőket elfogt csendőrség. Több betörést kíséreltek meg Jónási Pál 21 éves és Molnár János 27 éves felsőglli n p s z á m o s o k, kik feljelentés szerint életveszélyesen megfenyegették szüleiket is, h o g y elteszik láb lól. c s e n d ő r i kihllgtásnál e l m o n d o t t á k, h o g y ők próbálták feltörni felsőglli üzleteket és mozgószinház pénztárnoknőjét is ki k r t á k r b o l n i. L e s b e n is álltk egy b o k o r mögött, de pénztárosnő más uton ment hz. Életveszélyes fenyegetés, r b l á s és lopás kísérlete mitt mindkettőjüket bekísérték győri ü g y é s z s é g f o g h á z á b. vizsgá lt f o l y i k. U j optikusmester. Nedeczky E l e m é r o k i. gyógyszerész, k o máromi drogéri tuljdonos március á n G y ő r b e n z o p t i k i mestervizsgálóbizottság előtt s i keresen vizsgázott és z o p t i k i szkiprbn mesterlevelet nyert. tük H l á l o z á s. Részvéttel Lchner Ferenc ny. vet máv. üzemi ltisz f. hó 15-én b e k ö vetkezett hlálát, j ó pát sze rető g y e r m e k e i : Lovászi Ferenc, Solymári J ó z s e f n é, Horváth Ferencné, Morvi J ó z s e f n é, Szeberényi S á n d o r n é, Juszt Józsefné továbbá vejei, unokái é s r o k o n ság gyászolják. T e m e t é s e f. hó 17-én délután lesz róm. kt. egyház s z e r t r t á s szerint k o máromi temetőben. Hlálozások. Ngy részvét mellett temették el f. hó 6-án K i s b é r e n hirtelen e l h u n y t k i s f l u d i Puh L j o s volt kisbéri ny. főjegyzőt. temetésen Pálmy J ó z s e f főjegyző mondott b ú c s ú z t t ó b e s z é d e t és mélttt érdemeit z e l h u n y t n k. Ugró Zoltán n y. ref. tnító, z ácsi ref. egyháznk 31 évig v o l t kiváló tnítój életének 6 0 ik évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 9 - é n ment végbe z ácsi ref. t e m e t ő ben ngy részvét mellett. Weisz M i s k tttóvárosi mgánzó életének i k é v é b e n f. hó 2 - á n e l h u n y t. T e m e t é s e 4 én ment végbe tti i z r. s i r kertben. Hlálát fi ldár és testvére Weisz ntl pest s z e n t e r z s é b e t i kávés g y á s z o l j á k. Budpesti Nemzetközi Vásár kedvezményes igzolványi lpunk kidóhivtlábn kphtók. Lugkőmérgezés áldozt. M é g februárbn beszállították győri k o r h á z b Szluk János hároméves b á b o l n p u s z t i kis fiút, k i szüleinek lkásán egy őrizetlen p i l l n t b n l u g k ő o l d tot i v o t t. kisfiú csütörtökön belehlt sérüléseibe. hlálos l u g k ő m é r g e z é s ügyében r e n d őrség megindított vizsgáltot. Gylóky vskereskedésben Komárom. Vetőmgvk, drótkerítés, g z d s á g i eszközök. kert

6 - : iti.»>.. -.':v ' I április 17. Egy tönkrement kereskedő öngyilkossági kísérlete. Komárombn, z Ács-féle szállod egyik szobájából hov lig félórávl előbb egy kopottsán öltözött középkorú férfi költözött gynús, rejtelmes hngok szűrődtek ki. tuljdonos rosszt sejtve htóságnk zonnl jelentette z esetet. Megdöbbentő trgédiáról dott nemsokár számot rendőrségünk. szállod szobábn átvágott krrl egy intelligens rcú férfit tláltk. Értesítették mentőket, kik z első segély nyújtás után győri kórházb szállították szerencsétlen embert. hivtlos vizsgált megállpított, hogy z illető Szbó László 38 éves tönkrement szegedi kereskedő, ki állást keresve gylogosn járt be z ország jórészét eredménytelenül, Komáromb érve mr nnyir elkeseredett, hogy elégette irtit és blkrján borotv pengével felvágt z ereit, hogy elvérezzen és névtelenül menjen hlálb. rendőrség jószívű emberei és szállótuljdonos élelmet dtk frksétvágyu embernek, ki már négy npj nem evett semmit. Győrben, miután öngyilkossági szándékáról egyelőre nem krt lemondni, sját érdekében őrizetbe vették és toloncuton Szegedre szállították. Vizsgált egy újszülött rejtélyes hlál mitt. Ttán vártlnul meghlt Hosszú Józsefné 23 éves ottni lkos újszülött gyermeke. z orvosi vizsgált szerint csecsemő hlálát fulldás okozt, ezért most vizsgált indult, hogy terhel-e vlkit felelősség gyermek hláláért? vizsgálóbíró elrendelte boncolást, hogy megállpítsák hlál pontos okt. Fronthrcos propgnd gyűlések. z Országos Fronthrcos Szövetség folyó hó 9-én Dd községben és 10-én Ete községben trtott propgnd gyűlést. Mindkét helyen vitéz dr. Zsig János várni, szervezőtiszt mondott htásos beszédet, melynek nyomán községbeli hdviseltek ngy része elhtározt, hogy cstlkozik szövetséghez és ezzel is támogtni krj szövetségnek hdviseltek érdekében múltbn is kifejtett eredményes működését és fronthrcos törvény mielőbbi meglkotásár irányuló törekvését. Bleset. komáromi pályudvron dolgozott Lengyér János 23 éves nős, lébényszentmikíósi npszámos. Folyó hó 9-én munkközben egy vsúti sin, mely vgonról lecsúszott, fejére esett és súlyos serülést okozott. z első segély nyújtás után legközelebbi gyorsvonttl győri kórházb szállították, hol zonnl ápolás lá vették. Zsebórát tláltk. rendőrkpitánysághoz egy tlált nikkel zsebórát szolgáltttk be. Igzolt tuljdonos jelentkezzék. Kérje mindenütt Komárommegyei Hirlpot. SPORT KFC Hldás II. 2-0 (0-0). Személyzonossági igzolványok kphtók: Hcker Dezső könyvkereskedésében. z időjárás nem kedvezett mérkőzésnek, mert kezdés előtti 2 órás esőzés pályát teljesen felázttt. 14-ik percben Ngy kiszökik és Kuti csk gánccsl tudj menteni biztosnk látszó gólt. megítélt 1 l-est Ngy lövi, de Streb kitűnő érzékkel helyezkedett és szép védéssel ártlmtlnná tette büntetőt. továbbikbn Rdics és Kovács kpuf lövései, mjd Streb önfeláldozó védései teszik izglmssá gólnélküli félidőt. második félidő 7-ik percében Gábris Kovácsot szökteti, kinek szép bedását Rdics közelről hálób helyezi jól működő Hldás védelem tesz mindent ártlmtlnná. De 10 perccel befejezés előtt Rdics jó helyzetbe kerül, zonbn Borsodi felvágj. 1 l-es büntetőt Kovács védhetetienül gólb vágj es mitt Pjor II. protestál bírónál, ki kizárj játékból. 10 emberre olvdt vsuts cspt megdj mgát sorsánk és z eredmény megtrtásár fekteti súlyt, mi sikerült is. hzi védelemben Streb kitűnő formájáról tnúskodott. hátvédek közül Bognár jeleskedett, mig Kutink nem konveniált mély tlj és sokszor bizonytln volt. z uj összeállítású fedezetsor várkozáson felül szerepelt. Kellemes meglepetés volt Ngy emelkedő formáj. H ez fedezetsor megtnuln psszolni és zsinórpsszok helyett keresztlbdákt is dn, úgy mezőny széthúzássl ngyobb lehetőség nyiln belsőinknek gólszerzésre. Cstársorunk főerőssége két szélső volt, mig belsőknek ebben z összeállításbn még sokt kell játszniok, hogy megértsék egymást. Kisbéri LE TC II (10.) vármegyei levente és ifjúsági mérkőzések során vsárnp Kisbéren volt bjnoki mérkőzés Kisbéri LE. és Tti C II. cspti között. Z első félidőben kisbériek rohmoztk erősen, egy gyönyörű lövésüket kpus csk belül tudt fogni, de biró nem ítélte meg gólt. Végre Török fejesét szerencsésen Horváth hálób továbbított. félidő vége felé sikerült ttiknk egyenlíteni. második félidő egyetlen gólját Hndl tizenegyesből védhetetienül rúgt ttik hálójáb. komáromi kir. járásbíróság mint telekkönyvi htóság. 873; tkv. szám. Árverési hirdetmény-kivont. kir. Kincstár végrehjttónk Juhász Ljos végrehjtást szenvedő ellen indított végrehjtási ügyében telekkönyvi htóság véghjtási árverést 875 P. 88 f. tőkekövetelés és 277 P. 57 f. lejárt kmt és járulék behjtás végett Komárom városábn fekvő, s szönyi 1210 sz. tjkvi betétben sorszám hrsz. ltt felvett Szántó Kisszőnyi dűlőben levő, Juhász Ljos nevén álló ingtlnr 2000 pengő kikiáltási árbn elrendelte. z árverést évi június hó 2. npján délután 3 órkor telekkönyvi htóság hivtlos helyiségében fogják megtrtni. z árverés lá kerülő ingtln 3408 pengőben megállpított legkisebb vételáron lul nem dhtó el. z árverelni szándékozók kötelesek bántpénzül kikiáltási ár 10 százlékát készpénzben, vgy z 1881 : LX. tc ábn meghtározott árfolymml számított óvdékképes értékppirosbn kiküldöttnél letenni, hogy bántpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt kiküldöttnek átdni és z árverési feltételeket láírni (1881 : LX. tc. 147, 150, 170. ; 1908 :LX. tc. 2L ) z, ki z ingtlnért kikiáltási árnál mgsbb Ígéretet tett, h többet igérni senki sem kr, köteles nyombn kikiáltási ár százlék szerint megállpított bántpénzt z áltl ígért ár ugynnnyi százlékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. 2.) Komárom, február hó 20-án. Dr. Wiener sk. kir. jbiró. kidmány hiteléül: P. H. Csbfi Imre kezelő. Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. lptőke és trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre és folyószámlákr. Értékppírok vétele és eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi csekkek és kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztosító Részvénytársság Komárommegyei s Iff - - Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Ngyigmándi-u. 23. Vezériigynöksége. Bérkeltetést válll lib, kcs és tyúktojásokr egyránt. gépek legközelebbi megültetése e hó án. Budy Istvánné és Ts. Komárom, szőnyi vám. mint te komáromi kir. járásbíróság lekkönyvi htóság 655,1937. tkv. szám. Árverési hirdetmény-kivont. kir. Kincstár végrehjttónk Both Ljos és neje Vörös Mári végrehjtást szenvedők elleni nditott végrehjtási ügyében telekkönyvi htóság végrehjtási árverést 409 r.-p. tökekövetelés és járuléki behjtás végett komáromi kir. járásbíróság területén levő, Komárom városábn fekvő és szönyi 942. sz. tkvi betétben f 2. sorszám b. hrszám ltt felvett Szántó Kisszőnyi dűlőben lévő és B sorszám szerint Both Ljos és neje Vörös Mári nevén álló ingtlnr 2ooo P. kikiáltási árbn elrendelte. z árverést évi május hó 19. npján d. u. 3 órkor telekkönyvi htóság hivtlos helyisegeben fogják megtrtni. z árverés lá kerülő ingtlnt kikiáltási ár kéthrmdánál lcsonybb áron nem dhtó el. Bántpénz kikiáltási ár lo százlék, melyet mgsbb ígéret ugynnyi százlékár kell kiegészíteni Komárom, évi február hó 4. npján, dr. Winer sk. jbiró. P 11 kidmány hiteléül : komáromi kir. járásbíróság, telekkönyvi iitoság tk. szm. Árverési Csbfi Imre kezelő. mint hirdetmény-kivont. királyi kincstár végrehjttónk Szlukovényi István és neje Lktos Gizell végrehjtást szenvedők ellen indított végrehjtási ügyében telekkönyvi htóság végrehjtási árverést 917 P. köztrtozás és járuléki behjtás végett komáromi kir. járásbíróság területén lévő Szöny község telekkönyvi betétében felvett, de Komárom szb. kir. megyei vroshoz közigzgtásilg már átcstolt területen fekvő és szönyi sz. tkvi betétben f. 1. sorszám hrsz. ltt fevett Házhely Kisszönyi dűlőben fekvő és B sorszám szerint Szlukovényi István és neje Lktos Gizell nevén állo ingtlnr 25oo P. kikiáltási árbn elrendelte. z árverést: évi május hó 19. npján délután 4 órkor telekkönyvi htóság hivtlos helyiségében fogják megtrtni. z árverésre kerülő ingtln illetőséget kikiáltási ár kéthrmdánál lcsonybb áron nem dhtó el. Bántpénz kikiáltási ár lo o/ 0-, melyet mgsbb ígéret ugynnnyi százlékr kell kiegészíteni Komárom, február 4. Dr, Wiener s. '«;. jbiró. kidmány hiteléül: P. H. Csbfi Imre k ezelö. Felelős kidó: Hcker Dezső 9

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Közigazgatási Bizottság felirati javaslata, illetve kérelme az egyke elleni küzdelem eredményessége

Közigazgatási Bizottság felirati javaslata, illetve kérelme az egyke elleni küzdelem eredményessége 1 VIII. évfolym 16. szám. Ar 20 fillér. Komárom, 1936. április 18. o FL( ífi/rtési AR \ Egész évre 10 í. Negyedévit 2oU i\ i deiös szerkesztő: ; 5!\ Egyes szám r 2(1 Kii. PATHÓ GYULA Megjelenik minden

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

K o m á r o m, 1937. április 24.

K o m á r o m, 1937. április 24. 7 prilis 17. IX. évfolym 9-20 án. Egz évre Félévre r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. április 24. ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden T s. i szám. ELŐFIZETÉSI válll tojásokr egközelebbi

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Felelős szerkesztő: GYULA PATHÓ. tett szerte a világban. F á j. ságában. Mi Dollfuss halálában. kodni fog.

Felelős szerkesztő: GYULA PATHÓ. tett szerte a világban. F á j. ságában. Mi Dollfuss halálában. kodni fog. I V I. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, 1934. július 28. o. m- Z -** I Egész évw 10 F. 5 ÍV Mtreidenik SZERKESZTŐSÉG R : ELŐFIZETÉSI Negyedévre 25U P K o m á r o m, I g m á n d i

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint IX. évfolym 13. szám. Ar 20 fillér. Komárom, 1937. március 27. ELŐFIZETÉSI Mi Egz évre 10 P. Negyedévre 2'50 P. I FELELŐS SZERKESZTŐ: Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 FILL. g PATHÓ GYULA Megjelenik minden

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Ara 20 fillér Komárom, 1936. október 17. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA

Ara 20 fillér Komárom, 1936. október 17. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA I Vili. évfolym 42. szám. Ar 20 fillér Komárom, 1936. október 17. o r k ^ ; ELŐFIZETÉSI ÁR Egész évre 10 P. j Negyedévre 2*50 P Félévre 5 P. j Egyes szm ár 20 fill Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Ara 20 fillér. len A 12-ESEK. Emlékművet a komáromi hősi halottainak! egybe Váradi-Brenner. Esztergomból, Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos pol

Ara 20 fillér. len A 12-ESEK. Emlékművet a komáromi hősi halottainak! egybe Váradi-Brenner. Esztergomból, Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos pol r 20 fillér. V I I I. évfolym 38. s z á m. ELŐFIZETÉSI Egz Félévre évre fcc P. 5 P. Megjelenik R SZERKESZTŐSÉG Negyedévre Egyes szám r minden Komárom, 1936. szeptember 19. 2*50 P. 20 ffiil. Felelás szerkesztő:

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 3/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 214. június 2. válllkozás vezetője

Részletesebben

SZERKESZTŐSÉG ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 2*5Ü P. Komarom, P A T H Ó GYULA Kéziratokat nem adunk

SZERKESZTŐSÉG ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 2*5Ü P. Komarom, P A T H Ó GYULA Kéziratokat nem adunk V. é v f o l y m 36. szám A r 2 0 fillér Komárom, ELŐFIZETÉSI AR : fcgesz évre Félévre (j I '. 5 p. SZERKESZTŐSÉG ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 2*5Ü P. Negyedévre Egyes' szám r Megjelenik minden 1933. s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

A h ő m é r s é k l e t eddigi s ü l l y e d é s e még n e m o k o zott k á r t a g a z d a s á g b a n.

A h ő m é r s é k l e t eddigi s ü l l y e d é s e még n e m o k o zott k á r t a g a z d a s á g b a n. VIII. évfolym 7. szám r 20 fillér., 936. február 5. ELŐFIZETÉSI R Egész évre su I*. vr

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő: A városi eiet csak a k k o r jelenthet előnyt a város lakóira, ha az egyén

20 fillér. Felelős szerkesztő: A városi eiet csak a k k o r jelenthet előnyt a város lakóira, ha az egyén IX. évfolym. szám. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Felévre 10 P. 5 P. S S-ü SEBES Komárom, 1937. május 15. SZERKESZTŐSÉG Egyes s z á m ár 2*50 P. fill. PATHÓ KIADÓHIVATAL: Telefon 61. H i r d e t é s e k ári

Részletesebben

sikeresebb irányzatok uj i h akik a város jólétén d o l g o z közben kívánjuk a c é lositja m e g az erőket az a

sikeresebb irányzatok uj i h akik a város jólétén d o l g o z közben kívánjuk a c é lositja m e g az erőket az a VII. évfolym 46. szám. r 20 f i l l é r. ELŐFIZETÉSI ÁR Egz Félévre évre 10 P. 5 P. Negyedévre 2 5 0 P. belügyminisztériumból v i s z érkezett. M e g l e p e t é s, ujbb g o n d, r i d e g e b b tkrékosság

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Ára 20 fillér. Pételos. szerkesztő: Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik minden szombaton.

Ára 20 fillér. Pételos. szerkesztő: Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik minden szombaton. é v f o l y m 42. s z á m Ár 20 fillér. K o m á r o m, 1933. o k t ó b e r 21. E L Ő F I Z E T É S I ÁR : 10 P. m Félévre 5 P. S Z E R K E S Z T Ő S É G ES K I A D Ó H I V A T A L : Negyedévre 2-50 P.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ennek a sikertelenségnek? Feleletet egyik sem ad, legfeljebb magyarázatokat homályos szövegezéssel, melyeket azonban senki sem ért meg.

ennek a sikertelenségnek? Feleletet egyik sem ad, legfeljebb magyarázatokat homályos szövegezéssel, melyeket azonban senki sem ért meg. V. évfolym 52. szám. r 20 fillér. Komárom, 1936. december 26. ELŐFZETÉS R 52 évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 K. Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS 50487 / T Á R S D L M I, K R I T I K I É S K Ö Z G Z D S Á G I tm 5 - < -» H E T I L P, «4j.. " v Fejetetejére áll Három Kegyelmes j é úr fitókztós utóblesei Köröndön Kedves Gyuli/ Csortos Szinház - Mozi

Részletesebben