Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l"

Átírás

1 ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú Icstlkozz ujbb [vetélés é s 'komáromi rö. Komáikomárom[+. I. sori t t fogllt 6 felerész isi árbn, és P é k :lerész i l Irbn. z árvehivtlos tr elren[priiis hó ;or telekír iségé ben ingtln irmdánál ibb áron lók köté léi á r 10 z 1881 : >zott á r :epes é r letenni, birói le:téti elisini és z 1881 : LX. : L X. tc. :ikiáltási iá többet lyonibn int meg ígért á r fiziteni hó S Z E R K E S Z T Ő S É G ES K I D Ó H I V T L : Negyedévre Egyes Megjelenik minden [uár Komárom, április 17. E L Ő F I Z E T É S I ÁR ion. ig r 20 fillér. szv. világ lelkiismerete, mely nemzetek békéjét és z e m b e r i szellem e m e l kedettségét i g y e k s z i k z egyetemes élet központjáb tenni, ngy európi érdek, mely világosn és kézzelfog htón számol b o l s e v i z mus egyre türelmetlenebb imperilist törekvéseivel, m mr kénytelen elismerni, hogy országok, népek b é k é j é t csu pán b é k e s z e r z ő d é s e k igz s á g o s, j o g o s é s elmulszthttln revíziój biztosít htj. Európ megunt, hogy Ázsiává sülyedjen, kultúr népek feleszméltek, h o g y féktelen p o l i t i k i b e c s v á g y, világháborút követő g y ő zelem mámor legkevésbé nyújtj z állmélet z v r t lnságát, társdlmi r e n d nyuglmát, gzdsági lét szilárdságát, kultúrát, z emberek jólétét. Megdöb benve szemlélik világ b ö l csei, hogy most megint telve vn levegő k r d c s ö r t e t é s sel. Ágy ukí, hdihjókt, repülőgépeket gyártnk é s szállítják egyik világrészből másikb. Ébredezik ngy l e l k i ismeret. frnci királyok tündéri kstélvábn tizenhét év előtt láirt kegyetlen é s igzságtln b é k e o k m á n y o k érvénye, melyet gyűlölet, z elvkultság é s t u d t lnság diktált, előbb-utóbb önmgától megsemmisül. Egyre t ö b b e n vnnk zok, 2-50 P. szám r 20 f i l l. PTHÓ Komárom, Igmándi-ut 23. Kézirtokt nem dunk kik nemes értelmében sür getik jóvátételt, élesen á l lást f o g l l n k trinoni igzságtlnságok ellen. világsjtó m korszkos j e lentőségű, htlms c i k k e k ben száll sikr revízió mellett. F r e n k D w l n g o l egyetemi tnár z európi b é k e á r " cimü most m e g jelent k ö n y v é b e n férfis b á torsággl emeli fel szvát ngy mgyr ügy mellett, T i m e s világtekintélyü ngol npilp vezetőhelyen hosszú n y i l t levelet közöl N é p szövetség tekintélyének h e lyreállításáról, háborús o k o k kiküszöbölé sének h tékony eszközeiről. revíziós ármlt m már kétségtelen htlms. Hiáb is krnk egyes ál lmok kitérni, nem lehet n p i r e n d r e térni felette, bir kózni kell vele. Sürgeti, k ö veteli z idő is ngy v á l tozást, mert népek b i z t o n ság, fejlődése, nyuglm csk bbn z esetben v á l htik vlósággá, h m e g szűnnek E u r ó p á b n t r t httln állpotok, h t r i noni b é k e s z e r z ő d é s k é p t e len, rövidlátói rendelkezé seit z igzságnk, j o g n k megfelelőleg módosítják. Tizenhét év ltt hosszú tuskodásbn e r ő f o n á s i n k megfogytkoztk, mély meglázottságunkbn lelkünk tévelygett, fárdtk lettünk, de nem r o g y t u n k meg, nem törtünk meg. Küz dünk, végkimerülésig r e n dületlenül áliiink, mert e r ő s negyven százléká n k elengedéséhez nem járult h o z z á vármegye. kisgyűlés sürgönyileg üdvözölte z uj belügyminisztert. Egyesitett vármegyénk k i s gyülése április hó á n trtott rendes h v i ülését E s z t e r g o m b n dr. Rdocsy László főispán e l n Oklésével. Ngyhtású elnöki m e g n y i t ó j á b n jelentette b e f ő i s p á n u n k dr. Széli J á n o s t i t k o s t n á c s o s, m. kir. közigzgtási bírósági m á s o d e l n ö k belügyminiszterré t ö r tént kinevezését. Jvsltár távirtilg üdvözölte kisgyűlés z uj belügyminisztert. Meleg részvéttel emlékezett m e g z e l nöklő főispán Glmbos Imre m. k i r. belügyminiszteri segédt i t k r kori e l h l á l o z á s á r ó l, k i 10 éven keresztül volt várme gyénknek kitűnő tisztviselője, megértő krtárs tisztviselői tár sink é s kiváló tgj várni, társdlmánk. Emlékét jegyző könyvileg örökítette m e g k i s gyűlés. dr. Divéky-Bezsill Sándor t b. s z o l g b í r ó t htlmzz fel rendőri büntetőügyek vitelével. kisgyűlés megtgdt K o m á r o m város k é p v i s e l ő t e s t ü letének zon htároztától j ó váhgyást, mely vizdij hátrlé kok 40 százlékánk elengedésére 49 pontból álló t á r g y s o rozt k e r e t é b e n jvsolt k i s gyűlés t ö r v é n y h t ó s á g i b i z o t t s á g n k, h o g y M i s k o l c t h. város hitünk és mgbizásunk. j ö v ő b e vetett r e m é n y s é günk táplálj nehéz v i s kodásbn uj erőre kpott nemzeti öntudtunkt. világ lelkiismerete, külpolitiki helyzet csk fokozz k i t r tásunkt. z önlelkiismeret szv is él bennünk s m i n d e g y r e m o n d j : V n elégséges e r kölcsi tőkénk, vn elégséges krterőnk, h o g y ezt hr cot, követeljen bármilyen á l doztot, de nem veszthet jük e l! Csk megbízhtó, kiváló minőségű árut árusítunk! Vidéki ü z l e t e i n k : Bábolnpuszt Gönyü T Ú L I Kisbér K á l v á r i - u t c 45. K O M Á R O M (április K o l o z s v á r i - u t 3. s z. kö zepén nyílik) F e h é r v á r i - u t 22. s z á m. ihfi cidó. k ö z ö n s é g é n e k átirtávl k p c s o ltbn i r j o n f e l m. k i r. k o r m á n y h o z nyugellátásr igényt nem d ó szolgáltbn álló k ö z ü leti l k l m z o t t k ö r e g s é g i, r o k kntsági, özvegységí é s árvsági biztosításánk z O T I. - h o z, i l letőleg M B I. - h o z vló á t u t lás érdekében, t o v á b b á, hogy vontkozott. T o v á b b á feloldott város z o n htároztát, m e l y városi székház központi f ű t ő b e r e n d e z é s é n e k átlkításár b e érkezett jánltot elutsított. beszerzett i n f o r m á c i ó k szerint z jánlt v á r o s érdekeit s z o l gálj, tehát kívántos, h o g y e b ben k é r d é s b e n k é p v i s e l ő t e s tület lpos tárgylás után u j b b htároztot h o z z o n. Hozzájárul F E L S Ö D U N Á N 10 c. vissz. vizdij hátrlékok G O N D O L J O N VISSZTÉRÍTÉSRE \ Á i i í i t üzletünkben egységesek trifik 1 B r o s s u t 27. szárn. Telefon 6 1. Hirdetések ári d í j s z b á s s z e r i n t. GYUL szombton. LEGYEN TGUNK I G y ő r i üzleteink : Wennes Jenő-ut Felelős szerkesztő: Központi i r o d : K o s s u t h L j o s utc 60. G r ó f N á d s d y - u t 34. FOGYSZTÁSI Dezső -1 m ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET Győr, Bross-ut 27. II. e. T e l e f o n :

2 2. oldl. BÚTOR VÁSÁRLÓKNK I CSK 1 EGY CIM!! LŐWY Győr, Gr. Tisz István-tér 5. sz. (Városházzl szemben.) kisgyűlés hhoz, hogy Komárom város közvágóhíd építésére P. kölcsönt vegyen fel MBI.-tól, hogy Polgári Lövész Egylet részére 2 drb. céllövőpuskát szerezzen be. Morv Izidor dorogi községi jegyző nyugdíjzásávl kpcsoltbn dr. Schmidt Sándor részletesen felsorolt nevezettnek község fejlesztése körül szerzett hervdthttln érdemeit, miért is kisgyűlés dr. Frey Vilmos lispán felszóllás után jegyzőkönyvileg szögezte le Morv Izidor puritán, ügybuzgó és eredményes közszolgáltát, melyről legutóbb ittjárt miniszterközi bizottság is igen elismerőleg nyiltkozott. Klmán János ászári th. utkprót kisgyűlés sját kérelmére nyugdíjzt. különböző községi képviselőtestületi htároztok felülbírálás után vitéz SZÍVÓS Wldvogel József sürgős intézkedést kért rr vontkozólg, hogy z esztergomi Kolos korház kibővítése és modernizálás és z OTI. székház építése mielőbb folyttódjék, illetve megkezdődjön és befejeztessék. z elnöklő főispán részletesen tájékozttt kisgyülést zokról nehézségekről, melyek ezzel kpcsoltosn felmerültek, de éppen kormányhtóságok jóindultú és intenzív közreműködése folytán sikerült korház átépítés elől minden kdályt elhárítni, ugy hogy közel iövőben folyttják két év előtt folymtb tett munkáltokt, z időközben kibővített tervek lpján. Végül kisgyülési tárgysorozttl kpcsoltbn megállpított kisgyűlés, hogy egyes községek képviselőtestületei oly jutlmkt szvznk meg különben érdemes lklmzottik részére, melyeknek nincs meg joglpjuk és ezért felsőbbhtósági jóváhgyásbn nem részesülhetnek. z lispán körrendeletben fogj figyelmeztetni helyi htóságokt, hogy ily tárgyú jvsltoktól és képviselőtestületi htároztok hoztlától trtózkodjnk, mert ezek felülbírálás csk fölösleges munkát okoz felügyeleti htóságoknk, viszont z lklmzottr nézve semminemű értékkel nem birnk. U j irógép eldó. Régi írógépek évi krbntrtását mérsékelt árért válllom. Bővebbet HCKER DEZSŐ könyvkereskedésében. Pedgógi szemináriumok. Nívós pedgógii szemináriumi értekezlet volt f. hó 15-én, csütörtökön délelőtt 9 óri kezdettel Komárombn, városház ngytermében Borz Ljos tnügyi s. titkár, kir. s. tnfelügyelő elnöklete ltt. z értekezleten jelen voltk : Dr. Vizkelety Sándor városi tnácsnok Komárom város polgármestere képviseletében, dr. Gedeon János tb. szolgbíró gesztesi járás főszolgbiráj képviseletében, dr. Fludi Mrcellin, pnnonhlmi bencésrend esperes kerületi tnfelügyelője, dr. Németh István ácsi plébános, dr. Mátry Guidó trkányi bencés plébános, Várdy Ljos szőnyi ref. lelkész, továbbá vm. népm. Wiesenbcher József titkár, Árpássy Gyul esztergomi érs. tnitóképzőint. tnár, Ngy Imre, Rdl Mihály, Hrmth Rezső körzeti iskolfelügyelők, Lebisch Vince komáromi, Koks Mihály felsőglli polg. isk, igzgtók, vlmint gesztesi járás és Komárom szb. kir. megyei város tnítóság teljes számml. Borz Ljos kir. s. tnfelügyelő mélyen szántó megnyitó szvibn nevelő munkánk mgsztos célját emelte ki, kifejtette, hogy tnitó nevelő és okttó munkáj m kétszeresen fontos. Példánk állítj minden idők legngyobb nevelőjét Jézus Krisztust. ngy tetszéssel fogdott megnyitó után Hrmth Rezső ttbányi társ. igzgtó-tnító, körzeti iskolfelügyelő tnnygbeosztások mikénti összeállításáról, elkészitéséről trtott értékes elődást. kérdéshez körzeti iskollátogtó szkfelügyelök szóltk hozzá s dtk részletes irányítást jó tnnygbeosztás elkészítésére vontkozólg. Mohácsy Károly tokodltári társulti főtnitó foglmzványok jvítását muttt be módszeres és ügyesen felépített minttnitás kereieben. Árpássy Gyul esztergomi érs. tnítóképző int. tnár, körzeti iskolfelügyelő z egyes tntárgykkl kpcsoltos nevelési lehetőségekről értekezett áltlános érdeklődést keltve. Lelkiekben gyrpodv hllgtták z egybegyűltek szép, trtlms elődásokt, mjd z elnöki zárszó után z Ács-féle vendéglőben jöttek össze közös ebédre. Április 17-én, szombton z esztergomi körzethez trtozó tnítóság részére Esztergombn, április 22-én, csütörtökön pedig tti járás tnítóság részére Tóvároson rendez kir. tnfelügyelőség hsonló pedgógii szemináriumi elődásokt. z esztergomi értekezleten elődnk: egy miniszteri kiküldött nemzeti gondolt és állmpolgári kötelesség tudtossá tétele" címen, jenei Gyul felsőglli bánytelepi társ. ig. tnitó Gykorlti tnítás polgári jogok és kötelességről z V. osztálybn", Brtl Ljos esztergomi érseki tnítóképző int. igzgtó Hogyn készíthet tnitó házilg vegytni szemléltető eszközöket". tóvárosi pedgógii szeminárium elődói: Wiesenbcher József vm. népm. titkár, körzeti iskolfelügyelő, Németh Pul bánhid-bánytelepi társ. főtnitónő. Árpássy Gyul esztergomi érseki tnitó int. tnár körzeti iskolfelügyelő lesznek. Budpesti Nemzetközi Vásárkedvezményes igzolványi lpunk kidóhivtlábn kphtók. Hrc viz ellen Komárombn. Ngy érdeklődéssel figyelik járókelők, hogy z Igmándi-ut 37. számú ház előtt kocsiúton munkások egy, npról-npr bővülő és mélyülő munkgödröt emelnek ki. gödör m már kb. 20 m. hosszúságbn teljes szélességben elfogllj z uttestet ugy, hogy kocsiforgiom is csk z egyik gylogjárón hov átterelték bonyolódik le. Miután z Igmándi-ut ngyfontosságú és forglms útvonl, kérdést intéztünk városi mérnöki hivtlhoz z iránt, miért történik gödör kiemelése és mikorr várhtó z úttest teljes helyreállítás : z Igmándi uton mondották mérnöki hivtlbn tíz nppl ez előtt süllyedés muttkozott. Helyreállítás céljából megkezdett feltárás során süllyedés mind ngyobb felületen jelentkezett. Megállpítottuk, hogy süllyedés területén és környékén z ltlj fel vn lzulv, üregek vnnk benne és ezek beomlás okozt z utfelszinén jelentkező süllyedést, lz tlj és üregek gyűjtő cstornához vezetnek, mely z eddigi megállpítás szerint ismeretlen okokból eltörött. törésen keresztül tljkimosások történtek, mik zután beomlásoktvontk mguk után, fokoztosnmegrongálták környéken fekvő egyéb cstorn és vizvezetékeketís. helyreállításon, mi megrongált cstornák és vizvezetévek kijvitásából vlmint lz és üregekkel átszőtt ltlj átforgtásából, és újbóli beépítéséből áll, m már két válllkozó dolgozik 25 munkássl. H munk során különösebb nehézségek nem merülnek fel, mit mélyépítésnél soh előre nem lehet látni z úttest np ltt újból forglom lá lesz bocsáthtó. ddig is igyekezünk kocsi forglom részére gylogjárón biztosítni z átkelést". műszki létesítmények egyik legngyobb ellensége viz. Itt is ezzel kell megküzdenünk. mm SHB lök, földbirtokosok; úgyszintén szerzünk óvdék, kuciók céljár tkrekkönyvet pesti ngybnktól, bizlmi álláshoz, házíelügyelöségekhez, vlmint jólfizetett elhelyezkedéseket hozunk létre Budpesten, hosszú szerződéssel. (Válszték vn!) Heller Kereskedelmies Bnkhitel-irodáj, törvényszékileg bejegyzett cég. lpítv Budpest IX., Dndár-ucc 24. (Részletes felvilágosítás és tájékozttók 50 filléres válszbélyeg ellenében.) április 17. Komáromi Polgári Lövészegyesület közgyűlése. Komáromi Polgári Lövészegyesület f. hó 14-én d. u. 6 órkor trtott évi rendes közgyűlését lpy Gáspár m. kir. kormányfőtnácsos polgármester elnöklete ltt polgármester hivtli helyiségében. gyűlés tudomásul vette z elnöki jelentést, örömmel hllott, hogy fedett Iőház elkészült és város közönsége 2 fegyver beszerzésére 200 P. rendkívüli segélyt szvzott meg z egyesületnek. közgyűlés elfogdt mult évi zárszámdást és folyó évi költségvetést. z egyesület orvosává dr. Kiss Ljos ny. törzsorvost válsztották meg. válsztmány tgji következők lettek: Császár Sámuel dr. m. kir. p. ü. titkár, Csörgő Mátyás m. kir. áll. r. felügyelő, Gedeon János áll. p. isk. tnár, Gylóky Sándor kereskedő, dr. Jkus Benő máv. tnácsos, állomásfőnök, Királyi Miklós gyógyszerész, Komáromi Károly máv. irodkezelő, Lupták Bél kereskedő, Pthó Gyul tnitó, lpszerkesztő, Sydó Zoltán m. kir.p.ü. titkár, Szrk Bél kir. járásbiró, Vucskits Bél p. ü. foglmzó. Póttgok : Heine lbert m. kir. vámszki tiszt, Ruff László gépészmérnök, Schiffbeck Bél közpon. forg. dóhivtli főnök. Számvizsgáló bizottság: Blogh Sándor rk. tnitó, Lengyel lbert kereskedő, dr. Pálfi Sándor mgántisztviselő. Végül elhtározták, hogy ebben z évben több lövészverseny! rendeznek, még pedig z elsőt május 8-án d. u. 3 óri kezdettel Polgári Társskörben. FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Miklós-u. 11. Telefon 70. Április 17-én szombton 615 és 12 9 órkor világ legszebb filmje Sn Frnciskó Egy bűnös város borzlms ktsztrófáj. Kiegészítő film Április 18-án vsárnp 3 44, 615 és 129 óri kezdettel spnyol légió Forró szerelmi történet spnyol idegen légió keretében. felvételek Frnco tábornok engedélyével készültek. Mgyr hirdó. Utolsó elődások vége 1)2 11 előtt. Monostoron 1 hold szöllő házzl és kúttl szép helyen e 1 d ó. Bővebbet Jlsovszky Ödönnél.

3 17. olgári esület e. igán Lö- -en d. u. rendes spár m. polgári polgárében, ml vette örömmel őház elijnsége 2 2CX) P. zott meg tegyülés rszmígvetést. lr. Kiss isztoiták i kö- Sámuel Csörgő lügyelő,. tnár, idő, dr. >s, állogyógyly máv. kereslpszerp.ü.tit- rásbiró, izó. Pótr. vám- ;épész- (cözpon. Szánt' [h Sán- lbert ISándor hogy esz\ érdig z óri őrben. Z on 70. o ims 10 :ttel >nyoi írnok előtt. ház- elyen "» nnél április 17. közigzgtás egy hvi mukájáról dott számot vármegye közigzgtási bizottság április hvi rendes ülése. Komárom-Esztergom k. e. e, vármegyék közigzgtási Bizottság dr. Rdocsy László főispán elnölete ltt április hó 13-án trtott rendes hvi ülését. részletes lispáni jelentés beszámolt rról, hogy március hó 15-ét vármegye területén polgári és ktoni htóságok társdlmi egyesületekkel kröltve méltón megülték. március hó 1-én megnyílt közigzgtási továbbképző tnfolymon várm. tisztviselők közül dr. Thly Dezső szolgbíró, Esztergom szb. kir. megyei városból dr. Kőhlmy László és Komáromból dr. Sulcsik László városi ljegyzők vettek részt. tiszti főorvosi jelentés szerint március hóbn vármegye egészségügyi viszonyi áltlábn kielégitőek, februárhoz viszonyítv kedvezőek voltk. tüdőbeteggondozók miniszteri szkelődój felülvizsgált és rendben tlált z esztergomi tüdőbeteggondozót. főorvosi jelentéssel kpcsoltbn közigzgtási bizottság felirlilg mond köszönetet m. kir. belügyminiszternek, hogy lehetővé tette csecsemők és kisgyermekek zvrtln fejlődését és táplálását biztosító cukormenynyiségek kiutlásávl zt, hogy zok csládok is hozzájuthssnk ezen fontos tápszerhez, melyek különben nygi erejüknél fogv rr képtelenek. Tekintve ezen támogtásnk bjmegelőző, gyermek egészségügy és igy nemzet jvát eredményesen előmozdító htását, közigzgtási bizottság rr kéri minisztert, hogy jövőben is trts fenn, sőt bővítse ki ezt z kciót. fertőző álltbetegségek közül lépfenével 1 község és rühösséggel 4 község volt fertőzve, álltkivitelünk volt usztriáb 10 dr. vágómrh, 137 drb. vágósertés, Frnciországb 302 drb. vágójuh, Németországb 20 drb. vágómrh és Olszországb 67 drb. vágómrh. z állmépitészeti hivtl március hvi jelentése szerint állmi kezelésben levő állndó burkolttl ellátott közutszkszok z Esztergom-Dorog közötti szksz kivételével kifogástln állpotbn voltk. z esőzések folytán z esztergomdobogókői közúton tljcsúszások fordultk elő. várm. m. kir. gzgsági felügyelőség március hvi jelentése szerint sok cspdékos időjárás következtében klászosok tvszi vetési munkálti részben elkéstek, részben elmrdtk. z őszi vetések fejlődése kielégítő, fgy és rovr kár egészen jelentéktelen, ellenben mélyebbfekvésü őszi klászosok trtós vízállás következtében kivesztek. z ősszi klászosokbn okozott károk bevetett terület legfeljebb 05 százlékát teszik ki. termény árk hó végével emelkedtek. z álltárk jelentéktelen esést muttnk. mezögzgsági munkások tvsz kezdetén már munklklomhoz jutottk. várm. m. kir. tnfelügyelő jelentése szerint március hóbn tnitás z egész vonlon zvrtlnul folyt. Hsonlóképpen nem volt lényeges kdály z iskolánkivüli népművelőmunkábn sem. Ugy budpestvidéki, mint komáromi m. kir. pénzügyigzgtóság jelentései szerint z dózási eredmények kedvezőek. közigzgtási bizottság ülése után z egyes lbizottságok üléseztek. i'n, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzési forrás HJNL Komárommegyei Hirlp 3. oldl. flbh l l l l l OSZKÁR. Mezőgzdsági problémák tti járási mezőgzdsági bizottság közgyűlésén. tti járási mezőgzdsági bizottság Tilesch Leo főerdőmérnök elnöklete ltt április hó 11-én d. e. 11 órkor trtott Ttán községház ngytermében tvszi közgyűlését, melyen bizottság tgji ngy számbn jelentek meg. Tilesch Leó, járási elnök elismeréssel nyiltkozott Ivánki Kálmán bni földbirtokos szociális jvsltáról, Komáromi Normáról, ki nál bevezetett módszert jánj sokgyermekes gzdsági cselédek megsegítésére. mg részéről z egyke, illetőleg z egyetlenke elkerülése végett szolgálti pótlékot trtj helyesnek, mert szerinte ez áltl lehetne megoldni több gyermekesek felsegitését. birtokos, vgy bérlő elérné zt célt is, hogy gzdságábn cselédek állndók lennének és ugy cseléd, mint birtokos, megszbduln gykori költözködés hátrányitól. zt jvsolt, hogy éves korig z úgynevezett minimális konvenciót kpják cselédek. i\ éves 50 kg. rozs többletet, z 1, 2, 3, gyermekes 100 kg. többletet kpjon. 4-ik és 5-ik gyermek után nponként és fejenként fél liter tej többletet, 6-ik és többi gyermek után negyed liter tejtöbbet dását jvsolj éves cselédeknek 100 kg rozs többletet. z évesnek 50 kg rozs többlet megdását trtj célrvezetőnek. Fontos lenne z ggkori biztosítás megoldás, melyet h nem teszünk meg, pár év múlv nem kpunk jó cselédet, kik jövőben különben mind gyártelepeken és bányákbn krnk elhelyezkedni, hol öregségüket biztosítv látják. Mttysich Sándor járási m. kir. mezőgzdsági felügyelő 52 drb. tenyészbik, 47 drb. tenyészkn megvizsgálásáról, Ete községben díjzássl egybekötött állt kiállításáról, z álltbőrök lebélyegzésének módjáról, legelőtrágy elhordásánk megkdályozásáról, Kisbér községben március hóbn trtott rét és legelő tnfolymról, z uj szőlők telepítés módoztiról, fcsemeték forglombhoztlánk ujbb szbályozásáról, mezőgzdsági munkáknk zvrtln biztosításáról, községi mezőgzdsági bizottságok feldtiról, legkisebb npszámbérek megállpításáról, nemesitett vetőmg kiosztási kcióról és z országos tenyészálltvásárról beszélt. Török László Héreg községi birtokos zt jvsolt, hogy z elnökség z illetékes helyeken tegyen lépéseket egy bromfikeltető központnk Győrött vló felállítás ügyében. Jvsolt ezen kívül egy bromfihizlló és gyűjtő állomás Győrött, esetleg Ttán vló felállítását is. Tilesch Leó elnök felhívt jelenlevő gzdák figyelmét rr, hogy ez vidék milyen fszegény. Ngyon jánltos fásítás, egyrészt mert f nélkülözhetetlen mezőgzdsági cikk, zon kivül sok f egyúttl jó méhlegelőt is szolgáltt. Krdos Kálmán, gróf Esterházy urdlom jószágigzgtój jpán kác szporítását jánlott. Heubner Károly bánhidi községi álltorvos sertéspestis elleni védekezésről, kötelező szimmultánoltásról trtott elődást. Krdos Kálmán jószágigzgtó bejelentette, hogy tti kendergyár ügye megvlósulás stádiumábn vn. kender és jutgyárrl vló tárgylások nynyir előre hldtk, hogy szerződés októberben vlószínűleg készen lesz. Végül Ágh László gzdtiszt, Győrben székelő Felsődunántuli Mezőgzdsági Kmri képviselő beszélt járási mezőgzdsági bizottság működésének intenzivebbé tételéről, mely csk kkor érhető el, h járási bizottságok részére kmri külső tisztviselők állnk rendelkezésére. Kömives- és ácsmesteri vizsgár mgánosok áltl zugelőkészitő tnfolymok betiltás. kőműves-, ács- és kőfrgómestervizsgár készülők köréből mind gykrbbn érkeztek m. kir. iprügyi miniszter elé olyn pnszok, melyek szerint lelkiismeretlen egyének vizsgár vló előkészítés ürügye ltt mgs dijk lefizetése ellenében felületesen okttják hllgtóikt és ezáltl nemcsk érzékeny nygi, hnem jóvá nem tehető erkölcsi kárt is okoznk. z ilyen előkészítés hirdetők részéről pusztán jövedelemszerzés, mgár z építőiprr pedig káros, komoly tudást nem d, hnem rr szorítkozik, hogy jelentkezőket várhtó vizsgkérdésekre oktss ki. Sok esetben z ilyen előkészítők zt látsztot is igyekeznek vizsgár jelentkezők körében kelteni, minth nekik vizsg terminusár, feldt milyenségére stb. vizsgázttó bizottságnál bizonyos befolyásuk lenne. Felhívj tehát miniszter z Iprtestületek Országos Központját, hogy z ország minden iprtestületének iletékes szkosztályi előtt hirdesse ki, miszerint kőműves-, ács- és kőfrgómester vizsgár előkészítő tnfolymok z országbn eddig seholsem engedélyeztettek, sem mgánosoknk, sem z ipri tnfolymok kezelőségének mellőzésével testületeknek, ilyenekre engedélyt nem dott ki, mindezek pusztán mgánválllkozások, melyeknek hátterében legtöbb esetben meg nem engedett módon vló pénzszerzés áll. Ugynkkor hivj fel zonbn z érdekeltek figyelmét rr, hogy z ország területén szkmbeli készség növelésére z emiitett iprokból z érdekeltek számár kellő számú jelentkező esetén igen mérsékelt tndíj mellett továbbképző tnfolymokr előké- Köszönetnyilvánitás. Mindzoknk, kik szeretett jó férjem, illetve édespám Grchek Károly elhunyt lklmávl részvétüket kifejezni szívesek voltk és igy ngy gyászunkbn osztoztk, fogdják ezúton hálás köszönetünket. Komárom, április 15. Özv. Grchek Károlyné és leány Któ. RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDÓJÉBEN VII. Dohány-u. 44. Orvosi felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás és szobákról gondolkodunk z épületben levő CONTINENTL SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. \

4 4. oldl. Komárommegyei Hirlp április 17. szitő és továbbképző kőmüves-és ácsipri tnfolymokt készséggel rendez. Ilyen előkészítő és továbbképző tnfolymok folyó esztendőben eddig már Budpesten, Győrött, Székesfehérváron, Szolnokon, Miskolcon és Lentiben már folynk, mig Sopronbn, Pécsett, Szombthelyen, Debrecenben, Nován és még több helyen most vnnk szervezés ltt. Ipri munkásjutlmkr pályázt, m. kir. iprügyi miniszter felkérte győri kereskedelmi és iprkmrát, hogy z évben kidndó munkásjutlmkr vontkozó pályáztot hirdesse meg. pályázt htárideje évi július hó 31. Tussig Miks kmri tg jvsltár győri kmr közgyűlése elhtározt, hogy kereskedősegédek részére dndó munkásjutlmk ügyét újból szorglmzz. Versenytárgylás. Bjn község elöljáróság sz. ltt versenytárgylást hirdet vízvezeték céljár szolgáló kut és z ezzel kpcsoltos munkákr. z jánltokt községi főjegyzőnél április 17-én délelőtt 11 óráig kell henyujni. kiirás és mellékletei kiiró hivtlnál, vlmint Vrg József tervezőnél oki. mérnők Budpest, V. Vilmos császár-u. 16. szerezhetők meg. Nyilttér*. győri. kir. törvényszék mint fellebbviteli biróságtól. Bf szám Mgyr Szent Koron Nevében! győri kir. törvényszék, mint fellebbviteli büntetőbíróság ráglmzás vétsége mitt Sebesi Ferenc és társ ellen indított bűnügyben, melyben komáromi kir. járásbíróság B szám ltti Ítéletet hozott Sebesi Ferenc vádlott és főmgánvádló, vlmint ügyvédje részéről Sebesi Ferenc vádlott bűnösségének megállpítás, bűncselekménye minősítése Kuts János bűnösségének meg nem állpítás, vele szemben Bv ánk lklmzás és z ítélet indokolás mitt, továbbá Sebesi Ferenc vádlott büntetésének enyhítése céljából, végül kir. ügyészség részéről büntetés végrehjtásánk felfüggesztése mitt hsznált és írásbn indokolt fellebbezések következtében megtrtott nyilvános tárgyláson meghozt következő ÍTÉLETET. kir. törvényszék z első-! bíróság ítéletének Sebesi Ferenc vádlott bűnösségének megállpítás, bűncselekménye minösitéisére, bűnügyi költségekre Sebesi! Ferenc vádlott áltl Kuts János S főmgánvádlónk fizetendő eljá- : rási költségekre z ítélet közzétételére, vlmint Kuts János vádlott felmentésére vontkozó í részét Bp bek. lpján helybenhgyj zzl, hogy I Kuts János vádlott felmentésével Bv ánk felhívását mellőzi. Sebesi Ferenc vádlott büntetésének kiszbásár vontkozó részét II. Bn ábn irt semmiségi okból megsemmisíti és Sebesi Ferenc vádlottt Bv bek. lpján Btk ánk lklmzásávl II. Bn. 3. és 5. - felhívásávl 60 (htvn) pengő pénzbüntetésre ítéli. büntetés végrehjtását Bn lpján három évi próbidőre felfüggeszti. pénzbüntetést, h végrehjtás elrendeltetnék, behjthttlnság esetén II. Bn i lpján öt pengőnként egy npi, összesen tizenkét npi fogházr kell átváltozttni. pénzbüntetést, h végrehjtás elrendeltetnék, végrehjtást rendelő htározt jogerőre emelkedésétől számított 15 np ltt kell végrehjtás terhével komáromi kir. járásbíróság áltl rendelkezésre bocsátndó posttkrékpénztári cseklponz 1892: XXVII. t. c. 3. -ábn meghtározott célr megfizetni. INDOKOK. z elsőbiróság Ítélete ellen fellebbezést jelentettek be Kuts János főmgánvádló Sebesi Ferenc vádlottl szemben Bn. 1. -ánk lklmzás mitt, Sebesi Ferenc vádlott és főmgánvádló, vlmint ügyvédje pedig Sebesi Ferenc vádlott bűnösségének megállpítás, bűncselekménye minősítése, Kuts János vádlott bűnösségének meg nem állpítás, vele szemben Bv ánk lklmzás és z iíélet indokolás mitt továbbá Sebesi Ferenc vádlott büntetésének enyhítése céljából kir. ügyészség pedig Bn. 1. -ánk lklmzás mitt Sebesi Ferenc és ügyvédje bejelentett semmiségi okokt fenntrtották. kir. törvényszék Sebesi Ferenc és ügyvédje részéről tnuk megesketése mitt bejelentett s Bp pontjár lpított semmiségi okot figyelembe nem vette, mert tnuk megesketése vgy megesketésének mellőzése tárgyábn bíróság törvény keretein belül szbdon htároz s ekként kir. járásbíróság kkor, midőn tnuk megesketését elrendelte törvénynek vád vgy védelem szempontjából lényeges rendelkezését, Vágy elvét nem sértette meg. bizonyítási eljárás kiegészítésének mellőzése mitt bejelentett semmiségi okot pedig nem vette figyelembe zért, mert z elsőbiróság bizonyítás kiegészítését törvényes lpon mellőzte. ÉRDEMBEN. kir. törvénysz.ék z elsőbíróság ítéletében fogllt tényállást elfogdt. megállpított tényállás szerint Sebesi Ferenc vádlott lényegében zt állított z ácsi kszinóbn Kuts Jánosról, hogy z vele két pengős órdíjról állítttott ki nyugtát, ezt nyugtát földmivelésügyi minisztériumb felterjesztette kiutlt összeg 16 pengő egy részét, mert csk 1 pengő 50 fillért fizetett ki neki. kir. törvényszék vlóság bizonyításávl kpcsoltbn zt vizsgált, hogy vlóság bizonyítás erre tényállításr sikerült-e és megállpított, hogy vlóság bizonyítás nem sikerült. Nem bizonyított Sebesi Ferenc vádlott zt, hogy Kuts János mgánk bármilyen ngyságú összeget megtrtott voln Sebesi részére minisztérium áltl kiutlt összegből. m. kir. földmivelésügyi minisztérium áltl megküldött irtokból, különösen pedig 10 sorsz. ltt levő ,1936. IX. 1. számú értesítésből ezzel szemben éppen zt lehet megállpítni, hogy földmüvelésügyi minisztérium Sebesi Ferenc vádlott részére semmit ki nem utlt, s z órdijk Kuts János és Sebesi Ferenc közt létrejött megállpodás lpján minisztériumtól függetlenül nyertek kifizetést. Kuts János áltl z összdijkról kiállított és z órdók áltl láirt kiutlás csupán tájékozttásul, z órdijk hozzávetőleges összegének megállpítás céljából készült. z beigzolást nyert ugyn vlóság bizonyitás során, hogy Sebesi Ferenc teljes egészében nem kpt zt z összeget, melyet z órdijkról készített kimuttásbn átvettként elismert, ez zonbn más tény, mint mit Sebesi Ferenc vádlott állított és Sebesi Ferenc vádlott áltl állított tényre utló kifejezésnek sem tekinthető. most elődottk következtében kir. törvényszék nem helyezett súlyt rr, hogy z Kuts János és Sebesi Ferenc között vitás kérdés, hogy z órdijkt Kuts János 1 pengő 50 filléres, vgy 2 pengős lpon számolt-e el Sebesi Ferenc jvár és z dott órák szám lpján kiszámított órdijt teljes egészében kifizette-e, vlóság bizonyításávl kpcsoltbn beszerzett irtok és kihllgtott tnuk vllomási lpján beigzolást nyert-e és mennyiben. Minthogy tehát vlóság bizonyitás nem sikerült, megállpított tényállításhoz képest helyesen mondott ki kir. járásbíróság Sebesi Ferenc vádlott bűnösségét. minősítés megfelel törvénynek. kir. törvényszék zonbn nem látt megállpíthtónk zt, hogy Sebesi Ferenc bűncselekményt ljs indokból követte el. Sebesi Ferenc vádlott áltl láirt jegyzék 16 pengőről szólt, Sebesi Ferenc ennél nem vitásn kevesebbet kpott kézhez és igy még bizonyos fokú jóhiszeműsége is állpithtó meg ráglmzó tényállítás hsználtánál. Enyhitö körülménynek vette kir. törvényszék' Sebesi Ferenc vádlott büntetlen előéletét és felek közötti rossz viszonyt. Ezek figyelemmel ugy tláltm, hogy Bv bekezdésében irt büntetési tétel lklmzás indokoltn Bv bekezdésében megjelölt büntetési tétel vlmint Btk ánk lklmzás indokolt, miért kir. járásbíróság Ítéletének büntetés kiszbásár vontkozó részét II. Bn lpján megsemmisítette és Sebesi Ferenc vádlottt bűncselekmény súlyávl és bűnössége fokávl ránybn álló vgyoni és kereseti viszonyihoz mért, z ítélet rendelkező részében megjelölt pénzbüntetésre ítélte. büntetés végrehjtását kir. törvényszék Bn lpján három évi próbidőre felfüggesztette zért, mert különös méltánylást érdemlő körülménynek vette zt, hogy Sebesi Ferenc vádlott bbn tévedésben volt, hogy Kuts János neki öt megillető összeget nem fizetett ki és mert büntetés végrehjtásánk felfüggesztésétől Sebesi Ferenc vádlott jövőbeli mgviseletére kedvező htást vár. Kuts János vádlott z ellene Sebesi Ferenc feljelentése folytán m. kir. földmivelésügyi minisztérium áltl folymtb tett vizsgált során november 26-án benyújtott bedványábn ezeket kifejezéseket hsznált. Végül tisztelettel megjegyzem, hogy... Sebesi ellen pedig egyik volt tisztviselötárs indított pert nygi megkárosítás cimén". Kuts János vádlott áltl hsznált ez kifogás z ellene folymtb tett vizsgáltr és nnk ügyfeleire nem vontkozott s ezzel z üggyel össze nem függött. így Bv. 17. ^-ábn megjelölt tényállításnk vgy tényre utló kifejezésnek nem tekinthető. megjelölt kifejezéssel zonbn Kuts János vádlott nem állit olyn tényt, mely vlóság esetén Sebesi Ferenc ellen bűnvádi, vgy fegyelmi eljárás lpj lehet, vgy pedig öt közmegvetésnek tenné ki, mert mgánk kifejezésnek szövegéből és Kuts János vádlottnk rr vontkozó nyiltkoztából z állpithtó meg, hogy Kuts János ezzel kifejezéssel csk zt állított Sebesi Ferencről, hogy ellene egyik tisztviselötárs kártérítési pert tett folymtb. Ezért kir. törvényszék, minthogy vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény, helybenhgyt kir. járásbíróság íteletének zt rendelkezését, mely.szerint Kuts Jánost Bp p. lpján felmentette, felmentésnél zonbn Bv ánk felhívását mellőzte. z ügyvédi képviseleti költségben sem' Kuts Jánost, sem Sebesi Ferencet, mind kettőjükkel szemben eredménytelenül hsznált fellebbezések "következtében, nem mrsztlt. z Ítélet egyéb rendelkezései felhívott törvényhelyeken lpulnk. Győr, évi febr. hó 9. IVntelényi János sk. kir. törvényszéki elnök, Versenvi Zsoii sk. kir. törvényszéki biró, dr. Kö rös Emil sk. kir. törvényszéki biró. kidmány hiteléül : P. H. Olvshttln láírás. s. hiv. tisztv. Felhívás. Ezúton dom tudomásul z érdekelteknek, hogy feleségem áltl vásárolt és kölcsönkért öszszegekért felelősséget nem válllok és zt ki nem fizetem. Komárom, április 15. Száli 2. János ; r. őrmester. *E rovt ltt közlőitekért nem válll felelősséget szerkesztőség, sem kidóhivtl. Komár^mmegyei Hirlp polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf. 4-5. szám 2012. április-május 04-05. április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik

Részletesebben