Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II."

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával

2 I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat hatálya 1. E szabályzatt kell alkalmazni: a nemzeti válgatttak mérkızései; a nemzeti bajnkságk, Magyar- és Liga Kupa keretében szervezett mérkızések; lebnylításáhz használt nagypályás labdarúgó pályák minısítése és sztályba srlásával kapcslatsan. A jelen szabályzat egyes elıírásai alól indklt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége adhat határzatában. II. fejezet A hitelesítés általáns feltételei és a létesítmények sztályba srlása 2. A labdarúgó pályákat minden évben hitelesíteni és sztályba srlni kell. Az elsı-, másd- és harmad sztályú pálya kapcsán a hitelesítés akkr kezdhetı meg, ha elıtte a sprtlétesítményeket biztnságtechnikai szempntból a rendırség, a tőzltóság, katasztrófavédelem, a mentıszlgálat, az MLSZ Biztnsági Bizttsága által megbíztt személy (harmad sztályú pálya esetén a Verseny(rendezési)bizttság képviselıje) és a tulajdns (üzemeltetı) ellenırizte, valamint egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelınek minısítette és az ezeket igazló dkumentumk a sprtszervezet birtkában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhetı meg. 3. Az elsı sztályú pályák hitelesítését az MLSZ, a másd sztályú pályák hitelesítését az MLSZ vagy az általa kijelölt területi labdarúgó szövetség, a harmad sztályú pályákat az MLSZ NB III Verseny(rendezési)bizttságai, az összes többi nagypályás, kapcslats sprtlétesítmények hitelesítéseit a területileg illetékes LSZ végzi. Az elsı sztályú pályák hitelesítési eljárásával kapcslatsan az MLSZ Klublicenc Szabályzat speciális szabálykat határzhat meg. 4. Abban az esetben, ha a hitelesített pályán a pályatulajdns vagy a bérlı illetve a pálya használója év közben lyan váltztatáskat végeztet, amelyek kapcslatsak a játéktérrel illetve az öltözıkkel pl. új kapufa vagy csıkapu beállítása, pályaméret váltztatása, öltözı átalakítása esetén - köteles kérni a pálya újra hitelesítését. 5. Meglévı sprtlétesítmények krszerősítése vagy újak építése akkr engedélyezhetı, ha: az építési terv tartalmazza a szabályzatban a megfelelı sztályba srláshz szükséges valamennyi feltételt; megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek; megfelel az építési és egészségügyi elıírásknak; figyelembe veszi a biztnságtechnikai elıíráskat, külön tekintettel a nézık biztnságs elhelyezésére; a fgyatéks labdarúgók és nézık számára biztsítja az akadálymentes használatt. 6. A hitelesítést végzı szervezeti egységnek a hitelesítés idıpntjáról az 1.sz.melléklet szerinti értesítést kell küldeni a sprtszervezetek részére, melyben fel vannak srlva a hitelesítés feltételei. 7. A hitelesítést végzı(k)nek a 2.sz.melléklet szerinti hitelesítési jegyzıkönyvet hárm példányban kell elkészíteni, melybıl: egy példányt a sprttelepen; egy példányt a sprtszervezet irattárában; egy példányt a hitelesítést végzı szervezeti egységnél kell tartani. 8. A hitelesítési díj és az utazási költség a pályatulajdnst vagy a bérlıjét illetve a pálya állandó használóját terhelik. A hitelesítési díj mindenkr az MLSZ éves versenykiírásk Függelékének elıírásai szerint fizetendı. 9. Az év közben végrehajttt hitelesítés költségei is a pályatulajdnst, vagy a bérlıjét illetve a pálya állandó használóját terhelik. 10. A mérkızésre kijelölt játékvezetı a hitelesítést és az sztályba srlást nem minısítheti, nem váltztathatja meg, észrevételeit a játékvezetıi jelentésben kell megtenni. 11. Jgköre csak arra hatalmazza fel, hgy a játéktér és felszerelése a mérkızés idıpntjában játékra alkalmas-e vagy sem. III. fejezet Játéktérre (nagypályás labdarúgó pályák) vnatkzó általáns elıírásk 12. Játéktér felépítése, kialakítása méretei az sztályba srlás függvényében váltzhat, de minden esetben téglalap alakú; a játéktéren (ideértve a főbe nyírt, a kapufán, a kapuhálón, a vnalbíró zászlóin is) mindennemő reklám tils, kivéve a sark- és felezıvnal zászlóin, ezek rúdjain klub címere, és/vagy nevének rövidítése; 13. Vnalazásk vnalaknak a játéktér minden jelzésén azns szélességőnek kell lennie; ennek meghatárzója a mindenkri kapuszlpk és a keresztléc szélessége, illetve átmérıje, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb; 2

3 a vnalaknak, íveknek flyamatsnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árkkal helyettesíteni; a játéktér vnalai mindig ahhz a területhez tartznak, amit határlnak; anyaga: lyan legyen, mely nem veszélyes a játéksk testi épségére; színe: üssön el a mindenkri talaj színétıl; 14. Határvnalak 15. Kapuk a játékteret egyenes határvnalakkal kell jelölni; helye: mindkét kapuvnal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függıleges síkban beállíttt szlp-párt, melyet fent a talajjal párhuzams keresztléc köt össze, és azk egyenlı távlságra vannak a sarkzászló rúdjától; mérete: a kapuszlpk belsı síkja közti vízszintes távlság 7,32 m, a keresztlécek alsó síkja és a gólvnal pályaszintje közötti függıleges távlság 2,44 m; anyaga: fa, acélcsı, alumíniumcsı, vális alumínium prfil, vagy lesarkíttt zárt szelvény; színe: fehér 16. Kapuhálók 17. Kapuelıtér frmája: négyzet, téglalap, kör vagy vális; a kapuszlpk és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külsı átmérıjének (ide tartzik az vális legnagybb átmérıje is) aznsnak kell lenni, de nem lehet több 12 cm-nél; rögzítése: a kapuszlpkat legalább 0,8-0,9 m-es mélységben függılegesen, betnba ágyazva, vagy betnba ágyaztt védıcsıbe (elsı és másd sztályba srlt pályáknál csak így lehet) kell elhelyezni, utóbbi esetben a függıleges síkú rögzítést kiékeléssel kell biztsítani; a kapuszlpkat (kapufákat) a keresztléceket és a háló tartó kereteket fehér színő, tartós minıségő festékkel kell lefesteni úgy, hgy az a bajnki évben végig hiánymentes maradjn; elsı és másd sztályba srlt pályák esetében a kapuk mögött a kapuszlpkhz és a keresztléchez un. kapuhálókat kell rögzíteni a játéktérrel ellentétes, hátldalukn kialakíttt kis kampókra, lent a talajhz un. hálórögzítı kerettel (amely a kapuszlpkhz csuklós kapcslattal kapcslódik), felül pedig hálótartó kötéllel, a keresztléc magasságában, azzal párhuzamsan, belógás mentesen, rugalmasan kerüljön megtartásra; anyaga: készülhet kenderbıl, jutából vagy nylnból, lyan hálós-csmós kötéssőrőséggel, amelyen a labda nem juthat át; a hálórögzítı keretet ugyancsak fehér színő, vízálló huzattal kell bevnni, amely flytnsan- biztnságs hálóleerısítést biztsít a két kapuszlp közt, a hálórögzítı keret teljes hsszában; hármtól - ötöd sztályba srlt pályák esetében a kapuk mögött a kapuszlpkhz és a keresztléc mögötti részre hálótartót kell felszerelni, és erre a hálót kampós megldással úgy kell rögzíteni, hgy az a kapust (vagy más játékst) mzgásában ne akadályzza; a kapuszlpkat, a keresztlécet és a hálótartót fehér színő, tartós minıségő festékkel kell lefesteni úgy, hgy az a bajnki évben végig meg maradjn; a kapuvnaln mindkét kapuszlp belsı élétıl az ldalvnal irányába 5,5 m-es távlságt kell megjelölni. Innen, a kapuvnal külsı szélétıl mért 5,5 m hsszúságú vnalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vnalak a kapuvnallal párhuzams egyenessel legyenek összekötve. E vnalakkal és a kapuvnallal határlt területet kapuelıtérnek nevezzük; 18. Büntetıterület, büntetıpnt a kapuvnaln mindkét kapuszlp belsı élétıl az ldalvnal irányába 16,5 m-es távlságt kell megjelölni; a kapuvnal külsı szélétıl mért 16,5 m hsszúságú vnalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vnalak a kapuvnallal párhuzams egyenessel legyenek összekötve; e vnalakkal és a kapuvnallal határlt területet nevezzük büntetıterületnek; mindkét büntetıterületen a kapuvnal középpntjától a kapuvnalra merıleges képzeletbeli egyenesre a kapuvnal belsı szélétıl 11 m-t mérünk és e távlság végpntját megjelöljük; ez a bőntetıpnt, melynek átmérıje 22 cm; mindkét büntetıpnt középpntjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetıterületen kívül, a kapuvnallal párhuzams 16,5 m-es vnal között; 19. Felezıvnal, kezdıpnt, kezdıkör a játéktéren keresztül felezıvnalat kell húzni, az ldalvnalak felezıpntjait összekötve, a kapuvnalakkal párhuzamsan (ez által két térfél jön létre); a játéktér középpntját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérıjő kezdıpnttal; ezt 9,15 m sugarú, un. kezdıkörrel kell körül venni; 3

4 20. Sarkpnt, sarktér (negyed körív), sarkrúd, sarkzászló az elsı, másd és harmad sztálykba srlt pálya esetén a sarkpntkban enyhe elhajlást biztsító gumis, un. flexibilis zászlórudat kell elhelyezni; alsóbb sztályú pálya esetén a sarkpntkban a játéktér talajába süllyesztett védıcsıbe 1, 5 m magas zászlórudat kell elhelyezni; a zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és lehetıleg jól látható színőnek kell lennie; a rúd (fa vagy mőanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes; a felezıvnalaknál is helyezhetık el zászlót tartó rudak, de csak játéktéren kívül, az ldalvnaltól legalább1m-re; 21. Segédvnal (nem kötelezıen elıírt jelzés) szögletrúgásnál az elıírt távlság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtıl a kapuvnallal párhuzamsan, de már játéktéren kívül 9,15m távlságt jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vnallal megjelöljük; az így megjelölt vnalat segédvnalnak nevezzük; 22. Kispadk (a hazai és vendégcsapat részére) helye: azns ldaln, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvnal közelében, az ldalvnaltól a kispad eleje közti távlság legalább 2 m kell, hgy legyen; 23. Technikai zóna a kispadk ldalaitól 1-1méterre ldalirányban, a pálya ldalvnalától 1 m-re jelzıvnalat kell felfesteni a mérkızés alatti szabad edzıi mzgás biztsítására; a vnalazást kb. 1,4 m hsszúságú megszakításkkal kell kijelölni; 24. Mőfüves pályák a mőfüves pályákat be kell srlni az összes feltétel megléte esetén abba az sztályba, amelyekre a feltételei biztsítttak a FIFA elıírásai szerint. IV. fejezet Osztályba srlás feltételei 1. cím UEFA létesítményi elıírásk 25. Az irányadó szabályzás az UEFA Stadin Szabályzatának angl nyelvő váltzata. Az UEFA Stadin Szabályzatának váltzása esetén a mindenkri hatálys váltzat alkalmazandó. 4

5 2. cím Elsı sztályú pálya A létesítményre vnatkzó elıírásk 26. Tájékztató táblák A stadin közvetlen környékén a stadinkn kívül a fı belépési helyeken - (jól látható helyeken, távlról is megfelelıen lvasható módn) tájékztató táblákat kell elhelyezni. A nézık magatartási szabályaira vnatkzó elıíráskról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézık szektrk szerinti elhelyezésérıl a rendezı köteles a stadinkn kívül, jól látható helyen tájékztatást nyújtani. A rendezı sprtszervezet köteles a vendég sprtszervezet által szervezetten (autóbusz, mikrbusz) érkezı szurklók részére fenntartani térítésmentes, ırzött parklót a vendégszektr közelében. 27. Külsı kerítés A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külsı kerítés veszi körül; ly módn, hgy a stadinban tartózkdó és még be nem léptetett szurkló ne találkzzn. 28. Bejárati kapu A stadin rendelkezik a nézıtér befgadó képességének megfelelı számú bejárati kapuval. A vendégcsapat szurklóinak külön kaput kell biztsítani. A bejárati kapuknál ez mbil megldás is lehet szőkítı flysókat kell kialakítani. A kiléptetésnél lyan szélességő kapuról kell gndskdni, amely biztsítja a szurklók gyrs, biztnságs és akadálymentes távzását. 29. Beléptetı rendszer 30. A nézıtér A rendezı a nézık egyedi aznsítására alkalmas biztnsági beléptetési és ellenırzı rendszert (a tvábbiakban: beléptetı rendszer) alkalmazhat. A nézıteret a kaputól a szektrkig el kell látni tájékztató jelzésekkel. A stadinnak legalább 1000 egyedi ülıhellyel kell rendelkeznie. A stadin befgadóképességének legkevesebb 5 %-át biztsítani kell kizárólag a vendég szurklók számára a stadin elkülönített területén. A nézıtér burklatát flyamatsan lyan állaptban kell tartani, hgy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történı bedbálása ne legyen lehetséges. A stadinban bejáratt és ülıhelyeket kell a mzgáskrlátzttak és segítıik részére fenntartani nézınként férfiaknak 5 angl WC-t és 8 piszárt, nıi nézıknek 5 angl WC-t kell biztsítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmsási, kéztörlési és/vagy kézszárítási lehetıségnek. A vendégcsapat szurklóinak külön szektrt vagy szektrkat (a fentiek szerint) kell biztsítani, külön bejárati kapuval és mellette lévı pénztárral; 50 fıt meghaladó vendégnézı szám esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektrban kötelezı. 31. Biztnságtechnikai elıírásk A stadin bejáratától (kapuktól) a nézıtérig (szektrkig) acélszerkezető kerítéssel kell biztsítani a hazai- és vendégszurklók elválasztását. A hazai szurklók-, és a vendég szurklók elválasztása megfelelı magasságra emelt sőrő hálóval legyen ellátva, amely jelentısen megnehezíti a különbözı tárgyak bedbását, de a játéktérre való rálátást jelentısen nem zavarja. A nézıtéren különálló szektrkat kell kialakítani, Az összes nyilváns átjárót és lépcsıt feltőnı színőre (pl. sárgára) kell festeni. Az állóhelyeken történı tömeghullámzást meggátló kerítéselemeket az építész-rendészeti elıírásknak megfelelıen kell elhelyezni. Az egyes szektrkból tőz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetıségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett un. menekülı kapukn keresztül kell biztsítani. A menekülı kapukat a mérkızés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem lyan zárat kell alkalmazni, amely indklt esetben aznnal nyitható. 32. Hangsítás A stadinn belül és kívül tartózkdók részére a nézıtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelı erısségő tájékztatást kell biztsítani a mérkızéssel kapcslats eseményekrıl. A stadin hangsítási rendszere a biztnsági vezetési pnt hangsítására, a vezetési pnt személyzete által, bármikr átkapcslható legyen. 5

6 33. Eredményjelzı berendezés elektrms üzemeltetésőnek kell lenni; mutassa a mérkızés idıtartamát, a csapatk összeállítását, az eredmény alakulását; 34. A játéks öltözı Rendelkezik a sprtlétesítmény legalább 2 (zárható, főthetı, világítható) játéks öltözıvel, melyekben biztsítva van a kulturált öltözködés, tisztálkdás feltétele. Az elsı csapatk (hazai-vendég) öltözıire az alábbi külön elıírásk az érvényesek: 25 fı részére kell biztsítani ülıhelyet, a ruhásszekrényeket (fgaskat); közvetlenül az öltözıkbıl kell nyílni a zuhanyzónak (fürdınek), benne 5 hideg - melegvizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, 4 db msdótállal; közvetlenül az öltözıkbıl kell nyílni WC helyiségeknek, benne 2 angl WC-vel és 1 piszárral; biztsítani kell 1, a taktikai megbeszélésekhez használt táblát. 35. Gyúró szba Az öltözık mellett vagy az öltözıkben kell lennie gyúró szbának, benne 2 masszírzó ággyal. 36. Játékvezetıi öltözı Rendelkezik a sprtlétesítmény legalább 1 db zárható, főthetı és kellıen megvilágíttt játékvezetıi öltözıvel, melyekben biztsítva van a kulturált öltözködés, tisztálkdás lehetısége. A játékvezetık részére kijelölt öltözıben az alábbiakat kell biztsítani: 37. Orvsi és ellenırzı (dpping-kntrll) szba 4 fı részére ülıhelyet, öltözıszekrényt (fgast); 1 db íróasztalt, 2 székkel; 1 db masszírzó ágyat; 1 db hőtıszekrény; közvetlenül az öltözıbıl kell nyílni a zuhanyzónak és az angl típusú WC-nek. Az öltözık mellett (vagy azn a flysón) kell lenni az rvsi és ellenırzı (dpping-kntrll) szbának; ez lehet egy vagy két külön helyiség is. Az rvsi szba felszereltsége 1 vizsgálóágy, 1 hrdágy, 1 üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 xigénpalack (maszkkal), 1 vérnymásmérı és 1 telefn (külsı-belsı vnallal); 1 újraélesztı készülék, 1 db hőtıszekrény, Az ellenırzı (dpping-kntrll) szba felszereltsége 38. Elsısegély szba 4 fı részére ülıhely és fgas, 1 hideg-melegvizes zuhanyzó, 1 kézmsó,1 angl WC, 1 asztal és 4 szék, 1 db hőtıszekrény A nézık rvsi ellátására szlgál és felszerelésének meg kell egyeznie az rvsi szba felszerelésével. Amennyiben nem áll rendelkezésre, abban az esetben felszerelt rham mentıkcsival kell helyettesíteni. 39. Ellenıri szba közel legyen a csapatk és játékvezetık öltözıjéhez. Felszereltsége 40. Biztnsági irányító csprt helyisége 1 asztal, 1 szék, 1 ruhásszekrény, 1 mellékhelyiség (msdóval), 1 (külsı-belsı vnallal elláttt) telefn, 1 fénymásló és 1 fax gép; A stadinban úgy kell elhelyezni, hgy a nézıtér minden egyes pntja jól belátható legyen és biztsítva legyen a szurklóktól való zavartalan mőködése. Közvetlen kapcslatban kell lenni a stadin hangsító és elektrnikus vezérlı helyiségével, és biztsítva legyen a hangsítás önálló átvétele. Felszereltsége: biztnsági pult, videó rendszer, léptethetı kamerafigyelı rendszer, 2 íróasztal, 4 szék, külsı-belsı vnallal elláttt telefn. A helyiség a szurklóktól jól elszeparált helyen legyen. 41. Tudósítók munkájának biztsítása Legalább hárm asztalt és hárm széket kell biztsítani lyan fedett helyen, ahnnan a mérkızés eseményei jól láthatóan nymn követhetık. 6

7 42. Stadin vagy fı pálya A játéktérre és közvetlen környezetére vnatkzó elıírásk Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek paraméterei: hsszúsága 105 m szélessége 68 m ; Az alábbi eltérések elfgadhatóak: 43. Labdafgó háló hsszúsága m szélessége m; elhelyezése a kapuvnallal párhuzamsan 44. Tartalék játékvezetı 45. Kispadk a gólvnaltól legalább 4 m-re; hssza: legalább 16 m, magassága legalább 4 m ; részére külön kispadt szükséges biztsítani a felezı vnalnál; itt kell elhelyezni: 1db asztalt és 1 db széket; azns ldaln, a játéktér és a belsı kerítés között, a felezıvnal közelében; az ldalvnaltól a kispad eleje közti távlság legalább 3 m legyen; mérete: hssza legalább 9 m, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; fedett legyen; kialakítása: hátfala a nézıtér felıli ldaln, az ldalvnallal párhuzams, a két ldalfala merıleges az ldalvnalra, a játéks kijáró ldalakra pedig HAZAI, ill. VENDÉG feliratk kerülnek; a HAZAI felirat helyett a hazai sprtszervezet neve is használható; tetızete a nézıtér felé lejtéssel legalább 2,2 m magas; 46. Technikai zóna a mérkızés alatti szabad edzıi mzgás biztsítására edzıi jelzıvnalat kell felfesteni; a kispadk ldalaitól 1-1méterre ldalirányban, a játéktér ldalvnalától 1 m-re; a vnalazást kb. 1,4 m hsszúságú megszakításkkal kell kijelölni; 47. Belsı kerítés a játéktér ldalvnalától (a stadin építésétıl függıen) legalább 6 m, a kapuk mögött 15 m távlságra, az egész játékteret megszakítás nélküli, összefüggı a nézı felıl legalább 2,2 m magas és anyag minısége nehezítse meg a játéktérre való bejutást, zárt kerítés vegye körül, sárgára (világs színőre) festett menekülı kapukkal, mely minden szektrnál külön-külön kell, hgy legyen; Ezen feltétel alól a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felmentést adhat. 48. Játéks kijáró az öltözıkbıl a játéktérre vezetı, minden irányból zárt közlekedı útvnal, mely a játéksk, játékvezetık és a csapatkhz közvetlenül tartzó sprtvezetık biztnságs közlekedését biztsítja a mérkızés idején; méretei: szélessége legalább 1,5 m,, magassága mindenhl (még az esetleges lépcsıknél ill. a lejtıknél is) érje el 2 métert; kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burklattal; 8 m-nél hsszabb távlság valamint belsı lépcsı ill. lejtı esetén elektrms megvilágítás; ldalfalának sima felületőnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz tt nem tárlható; JÁTÉKOS KIJÁRÓ feliratú táblával kell ellátni; hármnál több lépcsı ill. ennek megfelelı szintkülönbség esetén kétldalú kapaszkdó krlátt kell balesetveszély mentesen kialakítani. 49. Tartalék pálya a sprtszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályával is kell rendelkeznie, mely méretei alapján legalább másd sztályú követelményő. 50. Villanyvilágítás a játéktér megvilágítását lyan reflektrkkal kell biztsítani, melyek minimális fényereje a pálya minden pntján 1200 Lux; (minden bajnki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni) 7

8 51. Tájékztató táblák 3. cím Másd sztályú pálya A létesítményre vnatkzó elıírásk a sprtlétesítmény (stadin) közvetlen környékén (jól látható helyeken) tájékztató táblák vannak, hgy hl lesznek elhelyezve a hazai, illetve a vendégnézık; 52. Külsıkerítés a létesítményt (lehetıleg szilárd anyagból készült) külsıkerítés veszi körül; 53. Bejárati kapu 54. Nézıtér rendelkezik 2 bejárati kapuval; a vendégnézıknek külön kaput kell biztsítani; a bejárati kapuknál ez mbil megldás is lehet szőkítı flysókat kell kialakítani; a befgadóképessége eléri a 600 fıt; a befgadóképességének megfelelı, de legalább 4, a nézık számára nemenként külön biztsíttt illemhely (angl wc) van; a kapukat a mérkızések alatt nyitva kell tartani, ırzésükrıl külön kell gndskdni; 55. Tájékztató rendszer: a résztvevık és nézık állandó tájékztatására hangsbemndó rendszer illetve eredményjelzı tábla van (ez lehet mechanikus is); 56. Játéks öltözı rendelkezik a sprtlétesítmény területén legalább 4 db (legalább 10m2-es) lyan zárható, főthetı, világítható játéks öltözıvel, melyekben biztsítva van a kultúrált öltözködés és tisztálkdás feltétele; öltözınként 20 fı részére kell biztsítani ülıhelyet, ruhásszekrényt (fgast); a zuhanyzónak (fürdınek) az öltözıbıl kell nyílnia, abban öltözınként 4 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak és 1 db WC- nek kell lennie; 57. Játékvezetıi öltözı rendelkezik legalább 1db (legalább 10m2-es) a csapatktól külön álló, zárható, főthetı, kellıen meg világíttt játékvezetıi öltözıvel, melyekben biztsítva van a kultúrált öltözködés - ruhaszekrény (fgas), 5db szék és a tisztálkdás feltétele; valamint az alábbi feltételek 58. Tudósítók munkájának biztsítása: öltözıbıl nyíló 1db hideg-meleg vizes zuhanyzó; 1 db angl wc; 1db (író) asztal; 1db hőtıszekrény; egy asztalt, egy széket kell biztsítani lyan fedett helyen, ahnnan a mérkızés eseményei jól láthatóan nymn követhetık. 59. Stadin vagy fı pálya: A játéktérre és közvetlen környezetére vnatkzó elıírásk Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek paraméterei: hsszúsága 105 m szélessége 68 m ; Az alábbi eltérések elfgadhatóak: 60. Labdafgó háló (ajánltt) hsszúsága m szélessége m; elhelyezése a kapuvnallal párhuzamsan a gólvnaltól legalább 4 m-re; hssza: legalább 6 m, magassága legalább4 m ; 8

9 61. Kispad azns ldaln, a játéktér és a belsı kerítés között, a felezıvnal közelében; az ldalvnaltól a kispad eleje közti távlság legalább 3 m legyen; mérete: hssza legalább 8 m, szélessége legalább 1 m; fedett, tetızete a nézıtér felé lejtsen 62. Technikai zóna A mérkızés alatti szabad edzıi mzgás biztsítására edzıi jelzıvnalat kell felfesteni az alábbiak szerint 63. Belsıkerítés a kispadk ldalaitól 1-1méterre ldalirányban, a játéktér ldalvnalától 1 m-re; a vnalazás kb. 1,4 m hsszúságú és megszakításkkal kell kijelölni; A játékteret megszakítás nélküli, összefüggı kerítéssel kell ellátni, melynek az ldalvnaltól legalább 3 m, a kapuvnaltól legalább 6 m távlságra kell lenni, magassága legalább 1,5 m; ha a kerítést krláttal helyettesítik, legalább 3 srs kell legyen; 64. Játéks kijáró Az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játéks kijárót úgy kell kialakítani, hgy az a nézıktıl elzárt terület legyen, azt a játéksk, játékvezetık és a csapatkhz tartzó vezetık bármikr biztnságsan használhassák; az ldalkerítés csak rögzített lehet; szélességének legalább 1.5 m-nek; kell lennie; magasságának 2 m-nek kell lennie, fölül zárt kell, legyen; 65. Tartalék pálya: A sprtszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályákkal is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább ötöd sztályú követelményőek. 66. q Villanyvilágítás Nem kötelezı. 9

10 67. Nézıtér 4. cím Harmad sztályú pálya A létesítményre vnatkzó elıírásk Befgadóképessége eléri az 500 fıt; a befgadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de összesen legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztsíttt illemhely (angl wc) van; 68. Játéks öltözı rendelkezik a sprtlétesítmény területén legalább 2db, zárható, főthetı, világítható öltözıvel, amelyekben biztsítva van a kultúrált öltözködés, tisztálkdás feltétele; valamint az alábbiak 69. Játékvezetıi öltözı öltözınként 20 fı részére kell biztsítani ruhásszekrényeket (fgaskat), padkat (székeket). ha a zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként 3 hideg-meleg vizes zuhanyzónak kell lennie; ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni; öltözınként 1 illemhelyet (angl wc-t) kell biztsítani; rendelkezik legalább 1, a csapatktól külön álló zárható, főthetı és kellıen megvilágíttt öltözıvel, melyben biztsítva van a kultúrált öltözködés, - 3 db ruhaszekrény (fgas), 5 db szék, és tisztálkdási lehetıség, valamint az alábbiak 70. Stadin vagy fı pálya: a zuhanyzónak az öltözıbıl kell nyílni, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyzónak kell lennie; ha nincs benne zuhanyzási (fürdési) lehetıség, akkr azt a csapatktól különállóan kell biztsítani 1db (író) asztal; 1 db hőtıszekrény; Játéktérre és közvetlen környezetére vnatkzó elıírásk - Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek paraméterei: hsszúsága 105 m szélessége 68 m ; Az alábbi eltérések elfgadhatóak: Játéks kijáró hsszúsága m szélessége m; az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játéks kijárót úgy kell kialakítani, hgy azt a játéksk, játékvezetık és a hivatals, elıírt számú közremőködık bármikr biztnságsan használhassák, a közönségtıl elkülönítve. szélességének legalább 1,5 m, magasságának 1,2 m; a játéks kijáró ldalkerítése mzgatható (mbil) is lehet, ha a kerítést krláttal, ldják meg, az legalább 3 srs kell legyen; 71. Belsıkerítés 72. Kispad a játékteret ldalvnalától legalább 3 m-re, a kapuk mögött 4m távlságra, megszakítás nélkül, összefüggı kerítéssel (krláttal) kell ellátni, magassága legalább 1,2 m; ha a kerítést krláttal helyettesítik, legalább 3 srs kell legyen; helye: azns ldaln, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvnaltól minimum 5m-re az ldalvnaltól a kispad eleje közti távlság legalább 3m kell, hgy legyen; méretek: hssza legalább 7 m, szélessége 1,5 m; anyaga: nincs knkrét elıírás; fedett, tetızete a nézıtér felé lejtsen 73. Technikai zóna ahl kispad van, tt technikai zónát kell kijelölni; 10

11 a kispadk ldalaitól 1-1méterre ldalirányban, a pálya ldalvnalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi mzgás biztsítására jelzıvnalat kell felfesteni; a vnalazás kb. 1,4 m hsszúságú és megszakításkkal kell kijelölni; 74. Labdafgó háló ajánltt) elhelyezése a kapuvnallal párhuzamsan, attól legalább 4 m-re, hssza legalább 16 m, magassága 4 m 75. Tartalék pálya a sprtszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább ötöd sztályú követelményőek. 76. Villanyvilágítás nem kötelezı. 11

12 77. Nézıtér 5. cím Negyed sztályú pálya Létesítményre vnatkzó elıírásk - befgadóképessége eléri legalább az 500 fıt; a befgadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de összesen legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztsíttt illemhely (angl wc) van. 78. Játéks öltözı rendelkezik a sprtlétesítmény területén legalább 2db zárható, főthetı, világítható játéks öltözıvel, amelyekben biztsítva van 2 felnıtt és 2 ifjúsági csapat részére a kultúrált öltözködési, tisztálkdási lehetıség; öltözınként 20 fı részére kell biztsítani ruhásszekrényeket (fgaskat), padkat (székeket). ha zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként legalább 3 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie; ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni; öltözınként 1 illemhelyet (angl wc-t) kell biztsítani; 79. Játékvezetıi öltözı rendelkezik legalább 1, a csapatktól külön álló, zárható, főthetı és kellıen megvilágíttt játékvezetıi öltözıvel, melyben biztsítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fgas), 5db szék, a zuhanyzónak az öltözıbıl kell nyílni, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyzónak kell lennie; ha nincs benne zuhanyzási (fürdési) lehetıség, akkr azt a csapatktól különállóan kell biztsítani 1db (író) asztal; 80. Stadin vagy fı pálya Játéktérre és közvetlen környezetére vnatkzó elıírásk - Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek paraméterei: hsszúsága 105 m szélessége 68 m ; Az alábbi eltérések elfgadhatóak: 81. Játéks kijáró hsszúsága m szélessége m; az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játéks kijárót úgy kell kialakítani, hgy azt a játéksk, játékvezetık és a hivatals, elıírt számú közremőködık bármikr biztnságsan használhassák, a közönségtıl elkülönítve. A játéks kijáró ldalkerítése mzgatható (mbil) is lehet. Szélessége legalább 1,5 m, magassága 1,2 m kell legyen. ha a kerítést krláttal, helyettesítik, az legalább 3 srs kell legyen; 82. Belsıkerítés 83. Kispad a játékteret ldalvnalaktól legalább 3 m-re, és - lehetıség szerint - a kapuk mögött is 3,5m távlságra, megszakítás nélkül, összefüggı kerítéssel (krláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hgy legyen. ha a kerítést krláttal helyettesítik, annak legalább 3 srs kell legyen; helye: azns ldaln, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvnal közelében, az ldalvnaltól a kispad eleje közti távlság legalább 3 m kell, legyen; méretek: hssza legalább 7 m, szélessége 1 m; anyaga: nincs knkrét elıírás; fedett, tetızete a nézıtér felé lejtsen 84. Technikai zóna ahl kispad van, tt technikai zónát kell kijelölni; a kispadk ldalaitól 1-1méterre ldalirányban, a pálya ldalvnalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi mzgás biztsítására jelzıvnalat kell felfesteni; 12

13 a vnalazás 1,4 m hsszúságú és megszakításkkal kell kijelölni; 85. Labdafgó háló (ajánltt) elhelyezése a kapuvnallal párhuzamsan, attól legalább 3,5 m-re hssza legalább 16 m, magassága 4 m ; 86. Tartalék pálya a sprtszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább ötöd sztályú követelményőek; 87. Villanyvilágítás nem kötelezı. 13

14 88. Nézıtér 6. cím Ötöd sztályú pálya Létesítményre vnatkzó elıírásk befgadóképessége eléri legalább az 300 fıt; a befgadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de összesen legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztsíttt illemhely (angl wc) van. 89. Játéks öltözı rendelkezik a sprtlétesítmény területén legalább 2 (egyenként legalább 18 m2-es) zárható, főthetı, világítható játéks öltözıvel, öltözınként 20 fı részére kell biztsítani ruhásszekrényeket (fgaskat), padkat (székeket). ha zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie; ha a zuhanyzó, fürdı közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni 90. Játékvezetıi öltözı rendelkezik legalább 1, a csapatktól külön álló, zárható, főthetı és kellıen megvilágíttt játékvezetıi öltözıvel, melyben biztsítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fgas), 4 db szék ha nincs benne zuhanyzási (fürdési) lehetıség, akkr azt a csapatktól különállóan kell biztsítani 1db (író) asztal; 91. Stadin vagy fı pálya: Játéktérre és közvetlen környezetére vnatkzó elıírásk Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek paraméterei: hsszúsága 105 m szélessége 68 m ; Az alábbi eltérések elfgadhatóak: 92. Játéks kijáró hsszúsága m szélessége m; az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játéks kijárót úgy kell kialakítani, hgy azt a játéksk, játékvezetık és a hivatals, elıírt számú közremőködık bármikr biztnságsan használhassák, a közönségtıl elkülönítve. 93. Belsı kerítés 94. Kispad a játékteret legalább az egyik ldalvnalától minimum 3 m-re, összefüggı kerítéssel (krláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hgy legyen; ha a kerítést krláttal helyettesítik, annak legalább 3 srs kell legyen; helye: azns ldaln, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvnaltól minimum 5 m-re az ldalvnal és a kispad eleje közti távlság legalább 3 m-re kell, hgy legyen; méretek: hssza legalább 6 m, szélessége 1 m; anyaga: nincs knkrét elıírás; 95. Technikai zóna ahl kispad van, tt technikai zónát kell kijelölni; a kispadk ldalaitól 1-1méterre ldalirányban, a pálya ldalvnalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi mzgás biztsítására jelzıvnalat kell felfesteni 96. Labdafgó háló (ajánltt) legalább az egyik kapu mögött a negyed sztályú pálya elıírásainak megfelelı mérető szükséges 97. Tartalék pálya nem szükséges 14

15 7. cím Hatd sztályú pálya Létesítményre vnatkzó elıírásk 98. Nézıtér befgadóképessége eléri legalább az 300 fıt; a befgadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de összesen legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztsíttt illemhely (angl wc) van. 99. Játéks öltözı rendelkezik a sprtlétesítmény területén legalább 2 (egyenként legalább 15 m2-es) zárható, főthetı, világítható játéks öltözıvel, öltözınként 20 fı részére kell biztsítani ruhásszekrényeket (fgaskat), padkat (székeket). ha zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie; ha a zuhanyzó, fürdı közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni 100. Játékvezetıi öltözı rendelkezik legalább 1, a csapatktól külön álló, zárható, főthetı és kellıen megvilágíttt játékvezetıi öltözıvel, melyben biztsítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fgas), 3 db szék ha nincs benne zuhanyzási (fürdési) lehetıség, akkr azt a csapatktól különállóan kell biztsítani 1db (író) asztal; 101. Stadin vagy fı pálya: Játéktérre és közvetlen környezetére vnatkzó elıírásk Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek paraméterei: - hsszúsága 105 m - szélessége 68 m ; Az alábbi eltérések elfgadhatóak: 102. Játéks kijáró - hsszúsága m - szélessége m; az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játéks kijárót úgy kell kialakítani, hgy azt a játéksk, játékvezetık és a hivatals, elıírt számú közremőködık bármikr biztnságsan használhassák, a közönségtıl elkülönítve Belsı kerítés 104. Kispad a játékteret legalább az egyik ldalvnalától minimum 3 m-re, összefüggı kerítéssel (krláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hgy legyen; ha a kerítést krláttal helyettesítik, annak legalább egy srsnak kell lennie. helye: azns ldaln, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvnaltól minimum 5 m-re az ldalvnal és a kispad eleje közti távlság legalább 3 m (Régi: 2 m) kell, hgy legyen; méretek: hssza legalább 5 m, szélessége 1 m; anyaga: nincs knkrét elıírás; 105. Technikai zóna ahl kispad van, tt technikai zónát kell kijelölni; a kispadk ldalaitól 1-1méterre ldalirányban, a pálya ldalvnalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi mzgás biztsítására jelzıvnalat kell felfesteni 106. Labdafgó háló nem szükséges 107. Tartalék pálya: nem szükséges 15

16 Elfgadás és hatályba lépés 108. Ezen szabályzatt elfgadta az MLSZ Elnöksége 109. Hatályba lépett július 01. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidıben (2009. június 30-al) hatályát veszti az elızı években elfgadtt és kiadtt Létesítményi és mérkızésrendezési Szabályzat. 16

17 1 sz. melléklet Értesítés pályahitelesítésrıl.. sprtszervezet elnökének Tárgy: a pálya és létesítmény hitelesítésének idıpntja Tisztelt Elnök Asszny/ Úr! Az MLSZ elnöksége határzata értelmében a pályákat és a hzzá kapcslódó létesítményeket minden évben az új bajnkság (az ıszi idény /szezn/) megkezdése elıtt, (vagy ha azt megelızi fıtáblára juttt csapatk Magyar Kupa mérkızése) hitelesíteni és sztályba srlni kell. Az erre vnatkzó elıírásk megtalálhatók az Infrastruktúra Szabályzatkban. Értesítem, hgy a hitelesítést 200.-n...óra között tartjuk. Az elsı-, másd- és harmad sztályú pálya kapcsán a hitelesítés akkr kezdhetı meg, ha elıtte a sprtlétesítményeket biztnságtechnikai szempntból a rendırség, a tőzltóság, katasztrófavédelem, a mentıszlgálat, az MLSZ Biztnsági Bizttsága által megbíztt személy (harmad sztályú pálya esetén a Verseny(rendezési)bizttság képviselıje) és a tulajdns (üzemeltetı) ellenırizte, valamint egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelınek minısítette és az ezeket igazló dkumentumk a sprtszervezet birtkában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhetı meg. Az ellenırzés megszervezése, összehanglása a sprtlétesítmény üzemeltetıjének a feladata. A hitelesítés helyszínen történı elvégzésének feltételei: a sprtszervezet bélyegzıvel és aláírási jggal elláttt képviselıjének jelenléte; a biztnságtechnikai bejárásn felvett jegyzıkönyv(ek); a játéktér mérkızésre kész állaptra van elıkészítve; az elızı évi hitelesítési jegyzıkönyv; digitális távlságmérı vagy 100 m-es mérıszalag; (ennek hiányában minimálisan 50 m-es mérıszalag) 2, 44 m-es mérıléc; a létesítmény helyszínrajza vagy helyszínrajzi vázlata, melyen fel van tüntetve az öltözı épület, a játéks kijáró, a játéktér, a nézıtéri lelátó és a nézıtéri WC. Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a feltételek hiánya miatt a hitelesítés nem végezhetı el azt az Önök költségére kell újra elvégezni. Akadályztatás esetén a technikai bizttság vezetıjét kell értesíteni a telefnszámn., 200 hó nap Sprttársi üdvözlettel: a hitelesítést végzı bizttság vezetıje 17

18 2.számú melléklet Hitelesítési jegyzıkönyv Sprtszervezet neve: Létesítmény címe: Létesítmény tulajdnsa: Jelen vannak: részérıl sprtszervezet részérıl Az ellenırzés srán a pálya és létesítmény, azaz sztályú besrlást kaptt, mely vagy attól alacsnyabb sztályú mérkızés megrendezésére ALKALMAS a bajnki évben I. Létesítmény (nézıtér, öltözık) külsı kerítés: van nincs állapta: rendben javítása, felújítása, kiépítése szükséges bejárati kapu(k) száma: lelátó: fedett részben fedett nyittt nincs megfelel a (biztnsági) elıírásknak: igen nem befgadó képessége: ebbıl ülıhely: állapta: rendben javítása, felújítása, kiépítése szükséges hangsítás: van nincs kiépítése szükséges nézıtéri WC: van nincs öltözı: önálló épület lelátó alatt van nem a létesítmény területén van külsı állapt: rendben javítása felújítása, megépítése szükséges játéks öltözık száma: db állapta: rendben, felújítása bıvítése szükséges öltözıkbıl nyíló fürdık száma: db, tuslócsapk száma: db állapta: rendben felújítása bıvítése szükséges közös fürdı(k) száma: db tuslócsapk száma: db játékvezetı öltözı: db mérete: állapta: rendben felújítása / bıvítése szükséges tisztálkdási lehetıség: összkmfrts zuhanyfülkés csak kézmsás nincs benne II. Játéktér és közvetlen környéke fıpálya: hssza: m, szélessége: m talaja: füves földes salaks egyéb: kapuk: szélessége: m magassága: m, anyaga: acélcsı alumíniumcsı fa betn egyéb: frmája: csı négyzet téglalap vális állaga: rendben javítása / cseréje szükséges színe: állaga: rendben festése szükséges kapuhálók állapta: rendben javítása / cseréje szükséges sarkrúd: magassága: m sarkzászló mérete: m állaga: rendben cseréje szükséges állaga: rendben cseréje szükséges kispad: fedett részben fedett nyittt nincs hsszúsága: m, szélessége: m állaga: rendben javítása / bıvítése szükséges megfelel az elıírásknak: igen nem belsı kerítés: körbe van kerítve nincs körbe kerítve magassága: az ldalvnal és a kerítés között meg van-e az elıírt 2 méter: meg van nincs meg állaga: rendben javítása / felújítása, kiépítése szükséges az elıírásknak: megfelel nem felel meg 18

19 játéks kijáró: rögzített mbil vegyes megldású magassága: m szélessége: m állaga: rendben javítása / felújítása, kiépítése szükséges biztnsági szempntból megfelel az elıírásknak: igen nem Hitelesítéskr tapasztalt hiánysságk, határidı megjelöléssel Kelt: 200.év hó nap LSZ megbízttja SPORTSZERVEZET megbízttja 19

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége a 79/2012. (03.27.) számú határozattal fogadta el. Módosította az MLSZ Elnöksége 147/2013 (09.07) számú határozata Hatályos 2013.július

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Infrastruktúra Szabályzat célja 3. oldal Alkalmazási terület Személyi hatálya Tárgyi hatálya Időbeli hatálya I. Fejezet A játéktér,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27.-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány utcai Sportpályánál jegenyenyár fák kitermelése. Előadó: Kirsch Ábel, az Ifjúsági,

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta, 99/2012 (05.10.) számú határozatával módosította. 1/2012 (05.10.) TARTALOMJEGYZÉK Preambulum

Részletesebben

AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. akadálymentesítési tervező:

AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. akadálymentesítési tervező: AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ akadálymentesítési tervező: dr. Laki Tamás kl. építészmérnök (É 03-0259), rehabilitációs mérnök 7635 Pécs,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

STRANDLABDARÚGÁS U-15

STRANDLABDARÚGÁS U-15 Magyar Labdarúgó Szövetség SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁGA STRANDLABDARÚGÁS U-15 VERSENYKIÍRÁSA Megyei fiú U-15 korosztály 2016 Határozatszám ELN-195/1/XV/2015 Jóváhagyás 2015.12.08 Hatályba lépés 2016.01.08

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség STRANDLABDARÚGÓ NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság versenykiírása 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Budapest, 2012. MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átfolyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Budapest, 2012. MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átfolyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átflyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz VARA-FÉG Kft. 1139 Budapest, Fáy út 23. Tel.: (1) 262 7475, Fax: (1) 262 7471 Budapest, 2012 Tartalmjegyzék Üdvözöljük

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVÉZÉSI PROGRAM

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVÉZÉSI PROGRAM AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVÉZÉSI PROGRAM Az akadálymentesítés jgszabályi feltételrendszerét az alábbi jgszabályk fgalmazzák meg: - Esélyegyenlőségi Törvény - 1998. évi XXVI. törvény a fgyatéks személyek jgairól

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

OTÉK Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című FSZK kiadvány

OTÉK Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című FSZK kiadvány Budaörsi Ifjúsági Klub 2040 Budaörs Károly király utca 3. Akadálymentességi ajánlás Jogszabályok: Tervezési előírások: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság VESZPRÉM MEGYEI II. OSZTÁLY Veszprém Megyei II. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Floorball szabályok. Tartalomjegyzék

Floorball szabályok. Tartalomjegyzék Floorball szabályok Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Fejezet... 3 A játéktér méretei... 3 Jelzések a játéktéren... 3 A kapuk... 3 A csereterületek... 4 A versenybírói asztal és a büntetőpadok...

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Építészeti Műszaki leírás

Építészeti Műszaki leírás Építészeti Műszaki leírás Taksony SE Klubház és Öltözőépület Készítette: Molnár Sándor 2011.09.08. Tartalomjegyzék: I. A PROJEKT BEMUTATÁSA:... 3 Beépítésre vonatkozó előírások:... 3 Beépítésre vonatkozó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság HEVES MEGYEI NŐI FUTSAL BAJNOKSÁG versenykiírása 2013 2014. VERZIÓ 1. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos

Részletesebben

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet Visszapillantó Bluetth tükör autós készlet Tisztelt Vásárló: Gratulálunk a választásáhz! A visszapillantó bluetth tükör autós készlet az előírt alkalmazás esetén maximális szabadságt kínálja önnek a gépjárműve

Részletesebben

R. Durand és R. Limagne - Barlangász Balesetek Megelőzése

R. Durand és R. Limagne - Barlangász Balesetek Megelőzése R. Durand és R. Limagne - Barlangász Balesetek Megelőzése A balesetek megelőzése azn lépések együttese, amelyek alkalmasak a balesetek meghiúsítására, a kiváltó kk kiküszöbölésével. I. A MEGELŐZÉS ALAPVETŐ

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város képviselı-testülete a város külsı képének befolyásolása

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DVTK SE Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület D O K U M E N T Á C I Ó Vállalkozási szerződés a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület labdarúgópályáinak

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

TELJESKÖRŰ (KOMPLEX) AKADÁLYMENTESÍTÉSI AJÁNLÁS A Magyar Szállodaszövetség kérésére összeállította: Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet www.fokom.

TELJESKÖRŰ (KOMPLEX) AKADÁLYMENTESÍTÉSI AJÁNLÁS A Magyar Szállodaszövetség kérésére összeállította: Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet www.fokom. A Magyar Szállodaszövetség kérésére összeállította: Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet www.fokom.hu Ajánlásunk elsődleges célja az akadálymentes környezet kialakítására irányuló munkák tervezése és kivitelezése

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

be/sfp-11070/2016/mlsz

be/sfp-11070/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve FSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Szoftver-kézikönyv. GoPal Navigator 5.5

Szoftver-kézikönyv. GoPal Navigator 5.5 Szftver-kézikönyv GPal Navigatr 5.5 GPal Navigatr 5.5 Tartalmjegyzék 1. FEJEZET: BEVEZETŐ... 1 Üdvözlés...1 A CD/DVD tartalma...1 Rendszerkövetelmények...3 Jelen kézikönyv knvenciói...3 Tippek és figyelmeztetések...4

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módsíttt 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országs Képzési Jegyzékről és az Országs Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

Kijárat ellenőrző rendszer

Kijárat ellenőrző rendszer Kijárat ellenőrző rendszer Felhasználói útmutató 1. ldal, összesen: 9 2016 Prcntrl Electrnics Ltd. Minden jg fenntartva. Az PrxerGate, PrxerPrt, IP Therm, IP Stecker, PrxerLck, PrxerStecker, RHS, HI-CALL,

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

A junior kategória nevezési díja maximum a senior 75%-a, továbbá a csapat nevezési díja maximum 2000 Ft/fő.

A junior kategória nevezési díja maximum a senior 75%-a, továbbá a csapat nevezési díja maximum 2000 Ft/fő. Gyorsított Korongvadászat Magyar Kupa Versenyszabályzat 2016 1. A versenysorozat célja: - a gyorsított korongvadászat - mint versenysport - népszerűsítése, - a versenyzők részére versenyzési lehetőség

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címer, zászló és a településnév használatának rendjéről Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

PRE AMBULUM Teskánd KSE (sportszervezet) szakmai beszámolójához

PRE AMBULUM Teskánd KSE (sportszervezet) szakmai beszámolójához PRE AMBULUM Teskánd KSE (sportszervezet) szakmai beszámolójához Egyesületünk az MLSZ áltat be/sfpmod02-3084/2013. határozatszámon jóváhagyott sportfejlesztési programjának hivatalos beszámolója előszavaként

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, Sóstói út 24. 4400 l./ A bajnokság célja: Nyíregyháza Város 2013-2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI SPORTALAPÍTVÁNY A B-A-Z MEGYEI III.O. BAJNOKOK LIGÁJA TEREMLABDARÚGÓ-TORNA VERSENYKIÍRÁSA 2010.

KÖZÉP-EURÓPAI SPORTALAPÍTVÁNY A B-A-Z MEGYEI III.O. BAJNOKOK LIGÁJA TEREMLABDARÚGÓ-TORNA VERSENYKIÍRÁSA 2010. KÖZÉP-EURÓPAI SPORTALAPÍTVÁNY 3718 Megyaszó, Nagy út 21. Levélcím: 3718 Megyaszó, Nagy út 21. Tel/Fax: 70/626-3030. E-mail: k.e.sportalapitvany@gmail.com ; zemplenfc@gmail.com, Honlap: www.zemplenfcbekecs.fw.hu

Részletesebben

BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM

BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM 2005. december hó TARTALOMJEGYZÉK Készítette: Főépítészi Irda 1 ÖSSZEFOGLALÁS 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS A vársrészt érintő váltzásk Önkrmányzati

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben