M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 103. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám"

Átírás

1 A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 103. szám A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 50. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben elıírt alapvetı követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerzıdés szerinti építtetıi elvárások mennyiségi és minıségi részletezését. A tervezési program az e rendeletben elıírt követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat. (2) Az OTÉK 50. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: (3) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, b) a tőzbiztonság, c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, d) a biztonságos használat és akadálymentesség, e) a zaj és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékosság és hı védelem, g) az élet- és vagyonvédelem, valamint h) a természeti erıforrások fenntartható használata alapvetı követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. (3a) Az alapvetı követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékő teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni. Építményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a tervezési programban meghatározott típusú megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetısége az építmény szerkezetének jelentıs mértékő megbontása nélkül biztosított legyen. (3) Az OTÉK 50. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (5) Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy azok karbantartás, korszerősítés, esetleges csere céljából a csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül hozzáférhetık legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal a) feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt a rendeltetési céljuknak megfelelı biztonsággal az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a rendeltetésszerő és biztonságos használat követelményeinek, b) nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerő használata során, és

2 c) feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékő terheléseknek, hatásoknak. 2. Az OTÉK 51. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az építményt és annak részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit és vezetékrendszereit úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a megvalósítás és a használat során fellépı várható terhek, hatások ne vezethessenek a) az építmény és részei teljes vagy részleges összeomlásához, b) az építmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékő deformációjához, c) az építmény teherhordó szerkezetének jelentıs deformációja miatt a beépített berendezések és szerelvények károsodásához, valamint d) az építési tevékenység közben az építés alatt álló szerkezetek és a csatlakozó vagy a szomszédos szerkezetek tönkremeneteléhez. 3. (1) Az OTÉK 53. (1) bekezdése a következı j) ponttal egészül ki: (Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet, beépített berendezést és vezetékhálózatot úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a környezet higiéniáját és a rendeltetésszerő használók egészségét ne veszélyeztesse) j) fényszennyezés. (2) Az OTÉK 53. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) Az egészségre és a környezetre káros hatású anyagot, szerkezetet, berendezést építési célra felhasználni nem szabad. Anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak olyan módon szabad, hogy az életet, a testi épséget ne veszélyeztesse. 4. (1) Az OTÉK 54. -át megelızı alcíme helyébe a következı alcím lép: Biztonságos használat és akadálymentesség (2) Az OTÉK 54. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetı-berendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendeltetésszerő és biztonságos használatát ne akadályozza, b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és d) fényszennyezést ne okozzon. 5. Az OTÉK az 54. -t követıen a következı 54/A. -sal egészül ki: 54/A. (1) A tervezési programban meg kell határozni a közhasználatú építmény azon építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes használatot biztosítani kell. Az akadálymentes használathoz olyan jelzı-információs rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerő használó fogyatékos személyt segíti az építmény, építményrész használatában. (2) Az elsıdlegesen fogyatékos személyek használatára szolgáló épületet, épületrészt, önálló rendeltetési egységet és helyiséget az akadálymentes használatot biztosító módon kell tervezni és megvalósítani. 6. Az OTÉK 56. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

3 (1) Az építményt és annak részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, ehhez az építési terméket megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerő és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználás a lehetı legkisebb legyen. A megújuló energiaforrásból származó energia felhasználásának lehetıségét a tervezési programban minden esetben vizsgálni kell. 7. Az OTÉK az 56. -t követıen a következı 56/A. -sal és az azt megelızı alcímmel egészül ki: Vagyonvédelem 56/A. (1) Az építményre vonatkozó a rendeltetésszerően elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak értékét és fontosságát figyelembe vevı vagyonbiztonsági elvárások mértékét a tervezési programban kell meghatározni. (2) Az építményt és annak részeit úgy kell tervezni, megvalósítani és fenntartani, hogy az ott rendeltetésszerően elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak a tervezési programban meghatározott módon biztonságban legyenek. (3) A vagyonbiztonsági követelményeket az egész építményre vonatkozó összefüggések figyelembevételével így különösen az elhelyezés, a megközelítés, a falazatok, a födémszerkezetek, a tetızet, a nyílászáró szerkezetek, a zárak, a bekerítés, a megvilágítás, a közlekedési részek és a helyiségek, a közös használatú helyiségek, valamint a kiegészítı helyiségek kell meghatározni és érvényre juttatni. (4) Az építmény egyes részeire, helyiségeire vonatkozó vagyonbiztonság mértéke az építmény egészére meghatározott vagyonbiztonság mértékétıl eltérı lehet. 8. Az OTÉK az 57. -t megelızı alcímet megelızıen a következı alcímmel és 56/B. -sal egészül ki: Természeti erıforrások fenntartható használata 56/B. Az építmény és annak részeinek tervezése, megvalósítása és bontása során törekedni kell az alábbi fenntarthatósági szempontokra: a) egészséges, a káros anyagoktól mentes belsı környezet, a használók kellemes közérzetét biztosító belsı kialakítás, b) racionális energiafelhasználás, az energia visszanyerés és a megújuló forrásokból származó energia alkalmazása, az épületgépészeti berendezések energiahatékony üzemeltetése, c) a takarékos vízfelhasználás, a csapadék, a talajvíz, és a szürkevíz hasznosításának lehetısége, vagy a vízfelhasználás hatékony csökkentésére kialakított megfelelı szerelvények alkalmazása, d) a fenntartható építıanyag felhasználás, amely törekszik a helyi vagy helyben gyártott építıanyagok betervezésére, a bontott építıanyagok szakszerő újrafelhasználására, e) a környezetszennyezés csökkentése, különös tekintettel a fény- és zajszennyezés mérséklésére, a káros anyagok kibocsátásának és a természetes vizek szennyezésének csökkentésére vagy megszüntetésére, f) az ökológiai értékek védelme, amely magában foglalja a védett természeti területek és értékek megóvását, az épített környezet és az élıvilág harmóniájának megteremtését, és g) az életciklus vizsgálata.

4 9. Az OTÉK 57. -át követı alcím helyébe a következı alcím lép: ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK 10. Az OTÉK61. (3) és (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek, és a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: (3) A közhasználatú építmény akadálymentes használatra szolgáló belsı közlekedıit és tereit összefüggı csúszásgátló padlóburkolattal kell ellátni. (4) Akadálymentes használatnál a meglévı közhasználatú építmény esetében a 20 mm-nél magasabb küszöböt lejtıs kialakítással kell ellátni. (5) A járófelületen alkalmazott hézagos burkolat osztását úgy kell megválasztani, hogy az a rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas legyen, továbbá sérülést, és anyagi kárt ne okozzon. 11. (1) Az OTÉK 62. (1) (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) A nyílásnak, a nyílászárónak és az üvegfalnak meg kell felelnie az építmény és a helyiség rendeltetési céljának, a tőz-, hı-, zaj- és vagyonvédelem, valamint a biztonságos használat követelményének. (2) A nyílászárónak a padlószintrıl könnyen és veszélymentesen kezelhetınek kell lennie. (3) Az ablaknak, továbbá a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésre számításba vett ajtaja ajtószárnyának nyitott helyzetben biztonságosan rögzíthetınek kell lennie. (4) Az építményben a gyalogos közlekedés céljára szolgáló falnyílásnak vagy ajtónak alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerő és a biztonságos használatra. A falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,60/1,95 m-nél nem lehet kisebb. A tömegtartózkodásra szolgáló építményben, a kiürítési útvonalon lévı falnyílás vagy ajtó szabad méretét az országos tőzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet szerinti számítással kell meghatározni. (5) A közhasználatú építményben az akadálymentes közlekedésre is alkalmas falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet. (2) Az OTÉK 62. (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (7)A mellvéd tervezése és megvalósítása során biztosítani kell a rendeltetésszerő használat melletti kiesés elleni védelmet. (3) Az OTÉK 62. (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (9) A 0 18 éves gyermekek, tanulók részére szolgáló helyiségekben, terekben forgó- és billenıablak, mélyen üvegezett ajtó és üvegfal nem alkalmazható. 12. Az OTÉK 63. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A közhasználatú építmény akadálymentes használatú részei, bejárata és kiürítési útvonala szintkülönbségének áthidalására a lépcsın kívül legalább egy helyen akadálymentes közlekedést biztosító megoldásról is gondoskodni kell oly módon, hogy a közlekedés az építmény rendeltetésszerő használatát ne akadályozza. 13. Az OTÉK 63. -át követı alcíme és 64. -a helyébe a következı alcím és rendelkezés lép: Lépcsõ, rámpa, lejtı, pihenı 64. (1) A lépcsıt, rámpát és lejtıt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az tegye lehetıvé a használók biztonságos közlekedését. (2) A lépcsı lépcsıfokok és lépcsıpihenık sorozata, amely lehetıvé teszi az eltérı szintek gyalogos megközelítését.

5 A lépcsıkar a pihenık (szintek) közötti lépcsıszakasz. A lépcsıkaron belül csak azonos magasságú lépcsıfok lehet. A lépcsıkar legfeljebb 20 fellépést tartalmazhat. (3) Olaszlépcsı építményben és a szabadban létesíthetı. Az olaszlépcsıként épített lépcsıkarban pihenı közbeiktatása nem szükséges. Az olaszlépcsı járóvonalán maximum 8%-os hosszirányú lejtés lehet. (4) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcsıkart úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az egyenes vonalú legyen, és a lépcsıkar 1,80 m-nél nagyobb szintkülönbséget nem hidalhat át. (5) Közterületen, építmény kiürítési útvonalán a járda és az elılépcsı kivételével, ha a lépcsıfokok száma háromnál kevesebb, akkor minden napszakban, mindenki által észlelhetı figyelmeztetést kell elhelyezni. (6) A kiürítés céljára szolgáló lépcsıkar szabad szélességét a lépcsı által kiszolgált építményben, építményrészben a rendeltetés szerint huzamosan tartózkodók számának és a várható forgalom egyidejőségének figyelembevételével, a kiürítésre vonatkozó elıírások megtartásával kell meghatározni, ez a szélesség azonban nem lehet kevesebb idıszakos használatú lépcsınél 0,60 m-nél, egy lakáson belüli lépcsı esetén 0,80 m- nél. (7) A lépcsıkar és a lépcsıpihenı feletti szabad belmagasságnak legalább 2,20 m-nek kell lennie. Egy lakáson vagy üdülıegységen belüli, továbbá az idıszakos használatú építményszintre vezetı lépcsı feletti legkisebb szabad belmagasság indokolt esetben 2,00 m lehet. A lépcsıkar feletti szabad belmagasságot a lépcsı járóvonalán, a lépcsıfokok élére illesztett érintı vonaltól függılegesen kell mérni. 14. Az OTÉK 65. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatra szolgáló lépcsıfokokat homloklappal és orr nélküli járólappal kell kialakítani annak érdekében, hogy a lábfej ne akadjon meg. Az elsı és az utolsó lépcsıfokot jelölni kell. 15. (1) Az OTÉK 66. (1) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki: (A lejtõ lejtésének mértéke) c) szabadban legfeljebb 15%-os (lehet.) (2) Az OTÉK 66. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Akadálymentes közlekedéshez a lejtıt és a rámpát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12) lejtéső legyen, b) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 5%-os (1:20) lejtéső legyen, c) egy lejtıkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át, d) a lejtıkar, rámpakar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m átmérıjő vízszintes szabad terület biztosított legyen, e) a többkarú lejtı, rámpa áttekinthetı mellvéddel kerüljön kialakításra, f) a lejtıhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a járófelülettıl mért 0,70 m és 0,95 m magasságban, és az 1,50 m-nél szélesebb lejtınél, rámpánál mindkét oldalon kapaszkodót kell elhelyezni és a pihenık mentén megszakítás nélkül továbbvezetni, g) szabadban csapadéktól védetten, ennek hiányában megfelelı csúszásgátló bordázattal legyen kialakítva, valamint

6 h) építményen belül a többkarú lejtı, rámpa legfeljebb 1,80 m szintkülönbséget hidalhat át. 16. Az OTÉK 68. (1) (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) Az építményben, építményrészben minden olyan padlószintet, amelynek használata során a használókra nézve a kiesés, leesés kockázata fennáll, a biztonságos használat érdekében korláttal vagy mellvédfallal kell ellátni. A korlátot úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy egy 120 mm átmérıjő tárgy ne férjen át a nyílásain, és ne tartalmazzon felmászást elısegítı, fellépıként szolgáló elemeket. A korlátot, mellvédfalat az elıírt vízszintes terhelések elviselésére alkalmas szerkezettel kell kialakítani, szükség esetén figyelembe véve a tolongó tömeg okozta hatásokat is. Az üvegezést tartalmazó korlátot biztonsági üvegezéssel kell kialakítani. (2) A biztonságos gyalogos közlekedés céljára az 1,0m-nél hosszabb vízszintes vetülető lépcsıt, rámpát, lejtıt fogódzkodóval kell tervezni és megvalósítani. Azt a lépcsıt, rámpát, lejtıt, amelynek a járófelülete a csatlakozó terepszintnél a) legfeljebb 0,17 m-rel magasabban van, a fogódzkodón felül megfelelı mérető lecsúszás elleni védıperemmel, b) legalább 0,95 m-rel magasabban van, lecsúszást gátló korlátkialakítással vagy mellvédfallal kell tervezni és megvalósítani. (3) A lépcsıkar legalább egyik oldalát, fogódzkodásra alkalmas módon kell megvalósítani. Tömegtartózkodás céljára szolgáló építményben 2,0 m-nél szélesebb lépcsıkar mindkét oldalát fogódzkodásra alkalmas módon kell megvalósítani. 17. Az OTÉK 74. (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) A szilárd, cseppfolyós és légnemő energiatermelı anyagok égéstermékeinek elvezetésére alkalmas égéstermék-elvezetıt (kéményt, füstcsatornát) úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az a keletkezett égésterméket biztonságosan, az emberi életet nem veszélyeztetı és az egészséget nem károsító módon vezesse ki a tetı fölé a 80. -ban foglaltak kivételével a szabadba. (2) Az építmény égéstermék-elvezetıjét úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az építmény rendeltetésszerő használatához szükséges energiatermelı berendezést szabályszerően lehessen arra rácsatlakoztatni. 18. (1) Az OTÉK 75. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A vezetékrendszer és berendezések tervezése és megvalósítása során a korrózió, zaj és rezgés elleni, valamint a hı és áramütés elleni védelemrıl gondoskodni kell. (2) Az OTÉK 75. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A közhasználatú építmény mindenki által használt részeiben a kapcsolókat, a jelzı és mőködtetı berendezéseket, valamint a telefonokat a padlószinttıl számított 0,90 1,10 m közötti magasságban kell elhelyezni. 19. Az OTÉK 76. (2) bekezdése a következı e) ponttal egészül ki: (Vízvezetéket nem szabad vezetni) e) az építmény tőzgátló szerkezeteiben, a szükséges átvezetések kivételével. 20. Az OTÉK 78. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: (Hıellátó vezetéket nem szabad vezetni) b) az építmény tőzgátló szerkezeteiben, a szükséges átvezetések kivételével.

7 21. (1) Az OTÉK 79. -a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Gázkészülék nem helyezhetı el villamos kezelıhelyiségben. (2) Az OTÉK 79. -a a következı (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Gázvezeték nem vezethetı villamos kezelıhelyiségben és ennek falában, födémében, padozatában. 22. Az OTÉK 82. -a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Meglévı épület esetében az akadálymentes közlekedés arra engedélyezett kialakítású korlátlifttel vagy emelılappal is biztosítható. 23. (1) Az OTÉK 85. (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) A helyiségek, terek méreteit, kapcsolatait, határoló építményszerkezeteit, beépített vezetékrendszereit, berendezéseit a rendeltetésüknek megfelelıen kell tervezni és megvalósítani. (2) A helyiség legkisebb alaprajzi méretét úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a) a nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség szabad mérete 0,80 m- nél, szabad mélysége 1,10 m-nél kevesebb nem lehet, b) a huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség szabad mérete 2,00 m-nél kisebb nem lehet. (2) Az OTÉK 85. (3) bekezdése a következı f) ponttal egészül ki: (A helyiség belmagasságát a rendeltetésének és a lehetséges legnagyobb befogadóképességének megfelelıen kell meghatározni, de a helyiség hasznos alapterületének belmagassága legalább a következı legyen:) f) 2,75 m átlagos belmagasság a 200 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú irodai munkahelyeken. (3) Az OTÉK 85. (5) és (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (5) Huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség padlója akkor kerülhet az épülethez csatlakozó külsı terep szintje (terepcsatlakozása) alá, ha a helyiség rendeltetésének megfelelı alapvetı követelmények biztosíthatók. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellızés és megvilágítás biztosított. (6) Tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiség akkor lehet belsı fekvéső, ha a mesterséges megvilágítása és a szellızése a használat során folyamatosan biztosítható, valamint a helyiségben tartalékvilágítás létesült. 24. Az OTÉK 95. -át megelızı alcíme és 95. -a helyébe a következı alcím és rendelkezés lép: Közlekedési célú terek és helyiségek 95. (1) Az építmény közlekedési célú tereinek és helyiségeinek (a továbbiakban együtt: közlekedık) a rendeltetésnek megfelelıen egyaránt lehetıvé kell tennie a zavartalan, biztonságos közlekedést a használó személyek, a jármővek, a gépek és a teherszállítás számára, biztosítani kell továbbá veszély esetén az építmény és annak részei meghatározott idın belüli kiürítésének lehetıségét. Az építmény használata, berendezéseinek mőködése vagy esetleges meghibásodása a kiürítés lehetıségét nem veszélyeztetheti. (2) Az építmény fıbejáratának és valamennyi önálló rendeltetési egysége bejáratának, továbbá az ezek közötti közlekedınek, és a kiürítési útvonalnak alkalmasnak kell lennie egy hordágyon fekvı beteg biztonságos végigszállítására.

8 (3) Az építmény kiürítésre alkalmas közlekedıit a várható személyi forgalom egyidejőségének figyelembevételével, és a kiürítésre vonatkozó elıírások megtartásával úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a kiürítésre alkalmas közlekedı hátrányosan befolyásoló térszőkületet ne tartalmazzon. 25. Az OTÉK 99. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (5) A közhasználatú építmény és az (1) bekezdés szerinti terület akadálymentes használatához nemektıl független, kerekesszéket és más segédeszközt használó személyek részére alkalmas illemhelyet kell létesíteni, amelyek számát a tervezési programban rögzíteni kell. Az akadálymentes használat céljára szolgáló illemhely méretének, berendezési tárgyai elhelyezésének és kialakításának biztosítania kell a rendeltetésszerő használatot, a WC-csésze minimum három módon (szembıl, oldalról, átlósan-szembıl) történı megközelíthetıségét, valamint a helyiségben a kerekesszékkel történı 360 -os megfordulást. Az akadálymentes használatra alkalmas illemhely is beszámít a (3) bekezdés szerint megvalósítandó mennyiségbe. 26. Az OTÉK át megelızı alcíme és a helyébe a következı alcím és rendelkezés lép: Tároló helyiség 101. Az építmény rendeltetésszerő használatához szükséges tároló helyiség létesítését a tárolandó anyagokra figyelemmel a tervezési programban kell meghatározni. A tároló helyiség kialakításának meg kell felelnie a tőz-, hı-, zaj- és vagyonvédelem, a higiénia, valamint a biztonságos használat követelményeinek. 27. Az OTÉK 104. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közhasználatú építmény akadálymentes használatra kialakított önálló rendeltetési egységéhez akadálymentes megközelíthetıséget kell biztosítani. 28. Az OTÉK az EGYES ÉPÍTMÉNYEK, ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK alcímet követıen és a Lakás alcímet megelızıen a következı 104/A. -sal és az azt megelızı alcímmel egészül ki: Szállás jellegő épület 104/A. Szállás jellegő, nem életvitelszerő, átmeneti tartózkodásra szolgáló épületet vagy önálló rendeltetési egységet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy annak helyiségei a tervezési program szerint tegyék lehetıvé a) a pihenést (az alvást), b) a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint c) a mosást, fızést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz szükséges berendezések és használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatásokat. 29. Az OTÉK 108. (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) A meglévı építményekre az rendelkezéseit az e -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az építmény és annak részei állékonyságát és biztonságos használatra való alkalmasságát az építmény élettartama alatt a rendeltetésének megfelelıen folyamatosan fenn kell tartani. Meglévı építményen végzett bármilyen helyreállítás, felújítás, korszerősítés, átalakítás, bıvítés, vagy a rendeltetés módosítása és ezek hatása

9 a) az építmény és részeinek állékonyságát és biztonságos használhatóságát nem veszélyeztetheti, azokban kedvezıtlen irányú változást nem eredményezhet, valamint b) a szomszédos építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység állékonyságát nem veszélyeztetheti, rendeltetésszerő használhatóságát nem korlátozhatja. 30. (1) Az OTÉK 111. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Az (1) bekezdés szerinti követelményeknél megengedıbb követelményeket a helyi építési szabályzat akkor állapíthat meg, ha] c) a 31. (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek. (2) Az OTÉK 111. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: (Az eltérı megoldás) a) az egészségvédelem, valamint a természeti erıforrások fenntartható használatának biztosítása szempontjából az 56/B., a 66., a 70., a 71., a 72. (7) bekezdése, a 73., a 77. (4) (5) bekezdése, a 79. (2) bekezdés b) pontja, a 82. (2) bekezdés a) b) pontja, a 82. (9) bekezdése, a 85., a 86. (1) bekezdése, a 88. (3) bekezdése, a 89. (2) bekezdése, a 90. (2) (4) bekezdése, a 92. (5) (6) bekezdése, a 99. és a 103. (1) (2) bekezdése, továbbá a honvédelmi, katonai, és a nemzetbiztonsági célú építmények esetében a 46. (1) bekezdése tekintetében az egészségügyi követelmények figyelembevételével, (valósítható meg.) (3) Az OTÉK 111. (4) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: (Az eltéı megoldás) c) az építmények használati feltételeinek biztosítása szempontjából a 64. (2) és (4) bekezdése, a 65. (1) (4) bekezdése, a 68. (1) (3) bekezdése, a 85. (2) bekezdés a) pontja, valamint a 98. (2) bekezdése tekintetében a rendeltetésszerő és biztonságos használat követelményeinek figyelembevételével (valósítható meg.) (4) Az OTÉK a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Meglévı építmény átalakítása, bıvítése, meglévı építményben az önálló rendeltetési egység megosztása, rendeltetés módosítása esetében a 13. (3) bekezdés 1. pontjában foglalt elıírásoktól a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása mellett el lehet térni. 31. Az OTÉK 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 32. Az OTÉK (2) bekezdés nyitó szövegrészében a megvalósítása szövegrész helyébe a megvalósítása és rendeltetésszerő használata szöveg, (5) bekezdésében a faanyagvédelemre vonatkozó szabványoknak, vagy azzal egyenértékő védelmet biztosító elıírásoknak megfelelı gombamentesítı szövegrész helyébe a tőzvédelemre és a faanyagvédelemre vonatkozó elıírásoknak megfelelı égéskésleltetı, gombamentesítı szöveg, (1) bekezdés nyitó szövegrészében az és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget és annak részleteit úgy kell megvalósítani, ehhez az

10 épületszerkezetet és szövegrész helyébe az és annak részeit úgy kell tervezni, megvalósítani, ehhez az építési terméket, építményszerkezetet és szöveg, (1) bekezdés e) pontjában a vészvilágítás szövegrész helyébe a tartalékvilágítás szöveg, (1) bekezdés g) pontjában a hibából szövegrész helyébe a hibából, vagy villámcsapás miatt szöveg, át megelızı alcímében a rezgésvédelem szövegrész helyébe a rezgés elleni védelem szöveg, (2) bekezdésében a hıtechnikai szövegrész helyébe a hıtechnikai és a tőzvédelmi szöveg, (1) bekezdésében az állékonyságot szövegrész helyébe az állékonyságot, mechanikai szilárdságot szöveg, (1) bekezdésében az építmények és az önálló alapozást igénylı berendezések szövegrész helyébe az építményt és annak részeinek szöveg, a nem eredményezhet szövegrész helyébe a sem az építés idıszaka alatt, sem a megvalósult állapotban nem eredményezhet szöveg, (1) bekezdésében a méretezni szövegrész helyébe a méretezni és megvalósítani szöveg, (2) bekezdésében a hımérséklet szövegrész helyébe a hımérséklet, a tervezési célnak megfelelı vegyi környezet szöveg, a csökkenést elıidézı változást szövegrész helyébe a csökkenést szöveg, (2) bekezdésében a közötti hajlásszögő tetıt szövegrész helyébe a közötti hajlásszögő, és a fémlemezfedéső tetıt szöveg, (3) bekezdésében a kijutás szövegrész helyébe a kijutás vagy feljutás és karbantartás szöveg, (1) bekezdésében a (pl. balesetvédelmi, munkavédelmi) szövegrész helyébe a balesetvédelmi, munkavédelmi, tőzvédelmi, közegészségügyi szöveg, a kell megvalósítani szövegrész helyébe a kell tervezni és megvalósítani szöveg, (2) bekezdés b) pontjában az akadálymentes közlekedéshez szövegrész helyébe a közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcsı esetén szöveg, (1) bekezdésében a kiürítés szövegrész helyébe a kiürítés szöveg, (3) bekezdés nyitó szövegrészében az Akadálymentes közlekedéshez szövegrész helyébe az A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú közlekedéshez szöveg,

11 (3) bekezdés a) pontjában a 9,0 m szövegrész helyébe a 9,00 m szöveg, az 1,5 m szövegrész helyébe az 1,50 m szöveg, (3) bekezdés b) pontjában az 1,5x1,5 m szövegrész helyébe az 1,50x1,50 m szöveg, (1) bekezdésében a tőzvédelem követelményeinek megfelelı anyagból, a rendeltetésének megfelelıen szövegrész helyébe a rendeltetésének megfelelıen, a tőzvédelmi elıírások betartása mellett szöveg, (1) bekezdésében a magasépületben szövegrész helyébe az attól magasabb építményben szöveg, (2) bekezdésében a nem csökkenthetı szövegrész helyébe a csak akkor csökkenthetı, ha a légakna legkisebb mérete továbbra is biztosított marad szöveg, (5) bekezdésében a tüzelıberendezés szövegrész helyébe az energiatermelı berendezés szöveg, (1) bekezdésében az épületgépészeti szövegrész helyébe az épületgépészeti, épületvillamos szöveg, a környezetvédelmi, biztonsági szövegrész helyébe a környezetvédelmi, tőzvédelmi, biztonsági szöveg, (2) bekezdés nyitó szövegrészében a vezetni szövegrész helyébe a biztonságos átvezetés kivételével vezetni szöveg, (1) bekezdésében a megvalósítani szövegrész helyébe a tervezni és megvalósítani szöveg, (3) bekezdésében az alapfalaiba, szövegrész helyébe az alapozásába, födémébe és tőzgátló szerkezetébe szöveg, (4) bekezdés b) pontjában a berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségekben (pl. transzformátor-, fıkapcsoló helyiségben) szövegrész helyébe a kezelıhelyiségekben szöveg, (5) bekezdésében az Egészségügyi intézmény gyógyító és betegellátó helyisége szövegrész helyébe az A gyógyítás és betegellátás céljára szolgáló helyiség szöveg, (1) bekezdésében az energiatakarékosságra szövegrész helyébe az energiatakarékosságra és a tőzvédelemre szöveg, (3) bekezdés nyitó szövegrészében a vezetni szövegrész helyébe a biztonságos átvezetés kivételével vezetni szöveg, (3) bekezdés c) pontjában a (4) bekezdésében szövegrész helyébe az (5) bekezdésében szöveg,

12 (2) bekezdés b) pontjában az elérni és szövegrész helyébe az elérni vagy elhagyni, és szöveg, (4) bekezdés nyitó szövegrészében az Új, az akadálymentes használatra alkalmas épületekben szövegrész helyébe az A többszintes közhasználatú építményt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy szöveg, (4) bekezdés b) pontjában a mozgásterületet szövegrész helyébe a méretet szöveg, (8) bekezdésében az épületekben szövegrész helyébe az építményben szöveg, (12) bekezdésében az épületben szövegrész helyébe az építményben szöveg, (3) bekezdés a) pontjában a nevelési-oktatási helyiségben szövegrész helyébe a nevelési, oktatási épület tantermében, foglalkoztatótermében szöveg, az egészségügyi építmények szövegrész helyébe az egészségügyi épületek szöveg, (9) bekezdésében a kiürítési útvonala szövegrész helyébe a kiürítési útvonalának szabad szélessége szöveg, (10) bekezdésében az egy szintnél (földszintnél) szövegrész helyébe az a külsı terep szintjénél egy szinttel szöveg, (11) bekezdés a) pontjában a megközelíthetı szövegrész helyébe a megközelíthetı, és szabad mérete lehetıvé teszi az akadálymentes áthaladást, szöveg, (1) bekezdésében az épületen belüli és az épületen szövegrész helyébe az építményen szöveg, (1) bekezdésében a tőz szövegrész helyébe a tőz vagy más veszélyhelyzet szöveg, (2) bekezdés c) pontjában a tömegtartózkodás céljára szolgáló épületekben szövegrész helyébe a tömegtartózkodásra szolgáló építményben szöveg, (2) bekezdés c) pontjában a menekülı vészlépcsı szövegrész helyébe a kiürítésre szolgáló lépcsı szöveg, (1) bekezdésében a kell megvalósítani szövegrész helyébe a kell tervezni, megvalósítani szöveg, (3) bekezdés nyitó szövegrészében az A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekhez, szövegrész helyébe az Az építményekhez és szöveg, az a tervezett, becsült összlétszám szövegrész helyébe az az egyidejő használóinak a tervezett, becsült összlétszáma szöveg,

13 (3) bekezdés c) pontjában a tervezési program szerint szövegrész helyébe a tervezési programban szöveg, (1) bekezdésében az épület szövegrész helyébe az építmény szöveg, (5) bekezdésében a gépjármőtároló helyiség legalább szövegrész helyébe a gépjármőtároló helyiség vagy terület legalább szöveg, (4) bekezdésében az az e jogszabály szövegrész helyébe az a 82. szöveg, (9) bekezdésében a biztosítható szövegrész helyébe a biztosított szöveg, (11) bekezdésében a szükség esetén részleges szövegrész helyébe az a részleges szöveg, (3) bekezdésében az Új épületek esetén e rendelet IV. fejezetében szövegrész helyébe az A IV. fejezetben szöveg, (4) bekezdés b) pontjában a tőzvédelem biztosítása szempontjából szövegrész helyébe a tőzvédelem biztosítása szempontjából a 62. (4) bekezdése, szöveg lép. 33. Hatályát veszti az OTÉK (4) bekezdése, b) pontjában az és mérgezı elemet ne tartalmazzon szövegrész, (1) bekezdés b) pontjában a légnemő, folyékony vagy szilárd szövegrész, (4) bekezdése, (3) és (5) bekezdése, át megelızı alcíme, át megelızı alcíme, (3) (4) bekezdése, (2) bekezdése, a és az azt megelızı alcím, a és az azt megelızı alcím, a és az azt megelızı alcím, (8) bekezdése,

14 a és az azt megelızı alcím, át követı alcímben a, szélfogó szövegrész, (3) (4) bekezdése, a és az azt megelızı alcím, (3) bekezdésében az általános szövegrész, a és az azt megelızı alcím, (2) bekezdés a) pontja, (9) (12) bekezdése, (3) és (10) bekezdése, (3) bekezdés b) pontjában a a tervezett megoldás szerinti használat szövegrész, (4) bekezdés b) pontjában az az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú építmények esetében szövegrész. 34. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba. (2) A 30. (1) bekezdése január 1-jén lép hatályba. (3) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. 35. E rendelet tervezetének a mőszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikke szerinti elızetes bejelentése megtörtént. Orbán Viktor s. k., Miniszterelnök

15 1. melléklet a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelethez 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalom meghatározások 1. Alagsor: olyan építményszint, amelynek padlószintje legfeljebb 20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá. 2. Alagsori helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek a padlószintje bárhol legfeljebb 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá. 3. Aula: fedett belsı udvar vagy átrium. 4. Állagmegóvás: meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség kármegelızése, kárelhárítása, rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmassága érdekében végzett, az eredeti állagának visszaállítását szolgáló építési tevékenység. 5. Állattartó építmény: állatok elhelyezésére szolgáló építmény. 6. Álmennyezet: nem teherhordó, térelhatároló szerkezet, amelyet födémre vagy fedélszerkezetre rögzítenek. 7. Árkád: az építmény földszintjének a szabad tér felé jellemzıen csak tartószerkezetével határolt és hosszoldalán nyitott, közterületi kapcsolat esetén többnyire közhasználat céljára szolgáló területe. 8. Átalakítás: meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külsı megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény belsı térfogatát nem növelı építési tevékenység. 9. Áthajtó: építményen átvezetı, jármőközlekedésre is szolgáló tér. 10. Átjáró: építményen átvezetı, személyközlekedésre szolgáló tér. 11. Átlagos belmagasság: a helyiség hasznos alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterületnek a hányadosa m3/m Átrium: belsı udvar, - kert, e köré szervezıdnek a helyiségek. 13. Beépítési sőrőség: a terület-felhasználási egységek területén elhelyezhetı épületek valamennyi építményszintjének összesített bruttó területe és a terület-felhasználási egységeknek a köztük lévı, településszerkezetet nem meghatározó közterületek területével növelt területének viszonyszáma. 14. Befogadóképesség: valamely területen, építményben, helyiségcsoportban, helyiségben az építmény, helyiség rendeltetése szerint megállapított mennyiségi mutatók szerint egyszerre, egy idıpontban tartózkodó személyek megengedett száma, eszközök, tárgyak megengedett mennyisége. 15. Belmagasság:a padlószint és a födém vakolt (burkolt) vagy az álmennyezet alsó síkja közötti függıleges távolság. 16. Belsı fekvéső helyiség: közvetlen természetes szellızéssel és közvetlen természetes megvilágítással nem rendelkezı helyiség. 17. Bıvítés: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. 18. Bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület. 19. Csoportház: építési telkenként egy vagy több önálló rendeltetési egységet (pl. lakást vagy üdülıegységet) magába foglaló, zártsorúan csatlakozó többnyire egy ütemben, jellemzıen azonos vagy hasonló építészeti kialakítású, egymástól független épületszerkezetekkel és közmőbekötésekkel épített épületek, együttese. Lehet sorház, láncház, átrium ház. 20. Egészségügyi rendeltetés: az egészségügy körébe tartozó fekvı- és járóbeteg ellátás, megelızı, illetve utólagos ellátást végzı egészségügyi szolgáltatás, gyógyszerellátás, valamint kutatás. 21. Elıkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felıli határvonala (homlokvonala), és az építési határvonal (elıkerti határvonal), valamint az oldalkertje (i) által határolt része.

16 22. Elılépcsı: az épület körüli járdáról, vagy a rendezett csatlakozó terepszintrıl induló, az építmény bejáratához csatlakozó olyan szabad- vagy tereplépcsı, mely az épület egy szintmagasságánál kevesebbet hidal át. 23. Emeletráépítés: meglévı építmény függıleges irányú bıvítése egy vagy több emeletszint létesítése érdekében. 24. Emeletszint: földszint feletti építményszint. 25. Erkély: az épület homlokzati síkjától kinyúló, konzolos, függesztett vagy pontszerően alátámasztott kialakítású külsı tartózkodó tér. 26. Életciklus: anyagok, szerkezetek használati idıszakának egymást követı szakaszainak összessége a nyersanyagbeszerzéstıl vagy természeti erıforrásból történı elıállítástól a végsı ártalmatlanításig. 27. Építési határvonal: a telek elıkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó vonalak. 28. Építési hely: az építési teleknek az elı-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt beépíthetı területrésze, amelyen a védıtávolságok megtartásával az övezeti elıírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhetı elhelyezhetık). 29. Építési övezet: a beépítésre szánt vagy beépített területek terület-felhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. 30. Építési telek: az a telek, a) amely beépítésre szánt területen fekszik, b) az építési szabályoknak megfelelıen kialakított, c) a közterületnek gépjármő-közlekedésre alkalmas részérıl az adott közterületre vonatkozó jogszabályi elıírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjármővel közvetlenül, zöldfelület, illetve termıföld sérelme nélkül megközelíthetı, és d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m. 31. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint kötelezıen helyezni kell. 32. Épület legmagasabb pontja: az épületnek a terepcsatlakozáshoz, lejtıs terepen a lejtıoldali alacsonyabb terepcsatlakozáshoz, valamely magas ponthoz, vagy valamely síkhoz viszonyított, helyi építési szabályzat által megállapított legfelsı pontja. Ennek meghatározásánál a tetı azon díszítı elemei, amelyek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget nem tartalmaznak kupola, saroktorony valamint a tetıfelépítmények és az épület tetızetén elhelyezett antenna, kémény és szellızı valamint tartozékaik figyelmen kívül hagyandók. 33. Épületmagasság ( Ém ): az épület valamennyi, külsı és belsı, sík vagy kiterített íves homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredı érték. 34. Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetıszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsıház felsı szintjén kívül más helyiség nincs. 35. Fagyhatár: a rendezett terepcsatlakozástól mért azon talajmélység, ahol a talaj nem hől tartósan 0 C alá. 36. Felújítás: meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerő és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett az építmény térfogatát nem növelı építési tevékenység. 37. Felvonulási építmény: az építmény (építmények) kivitelezését szolgáló, az építés befejezéséig fenntartható építmény.

17 38. Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelı idıszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élıvilágra gyakorolt negatív hatásokat is. 39. Fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogalom. 40. Folyosó: önálló rendeltetési egységek, helyiségek megközelítésére, összekapcsolására szolgáló közös használatú közlekedı. 41. Fıépítmény: az övezeti elıírások megtartásával épített, elsısorban a terület-felhasználási egység jellegének megfelelı, másodsorban a településrendezési eszközben meghatározott, a területhasználatot nem zavaró rendeltetéső építmény. 42. Földszint: olyan építményszint, amelynek padlószintje legfeljebb 20%-ában és legfeljebb 0,70 m-rel kerül a csatlakozó rendezett terepszint alá. 43. Földszinti helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek padlószintje sehol sem kerül a csatlakozó terepszint alá. 44. Függönyfal: az építmény tartószerkezetihez rögzített, azok elıtt folytonosan kialakított önhordó térelhatároló falszerkezet. 45. Galéria: helyiség légterének részleges az alapterületének legfeljebb 50%-án és csak vízszintes szerkezettel történı megosztásával kialakított belsı (közbensı) szint, amelyen helyiség és 1,0 m-nél magasabb tömör korlát vagy fal nem létesül. 46. Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. 47. Hátsókert: az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési határvonal (hátsókerti határvonal), valamint az oldalkertje (i) által határolt része. 48. Helyiség: a rendeltetésének megfelelıen épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezı tér, a beépítetlen tetıtér kivételével. 49. Helyreállítás: újjáépítés, építmény rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építmény, építményrész eredeti építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett. 50. Hitéleti rendeltetés: egyházi, vallási gyülekezeti használati cél. 51. Homlokzat: az építménynek a nézıpont felé esı legkülsı pontjára illesztett függıleges felületre vetített, a terepcsatlakozása feletti része. 52. Homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni a) a kémények, szellızıkürtık, tetıszerelvények magasságát, b) a vizsgált homlokzatfelülettıl 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket, c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó összhosszúságú és legfeljebb 3,00 m magasságú ca) tetıfelépítmény, építményrész, attika, álló tetıablak, cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá d) a magastetı és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét. A gömb, félgömb, donga vagy sátortetı alakú építmények ( tetıépítmények ) homlokzatmagasságát, ha az a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében, ha a 12,00 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett értékében kell meghatározni. 53. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan két óra idıtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet idıtartama a két órát nem éri el.

18 54. Ikerház: két szomszédos építési telek közös oldalhatárán álló, egymástól független épületszerkezetekkel és közmőbekötésekkel megvalósított, tőzfalakkal csatlakozó két olyan önálló épület, amely külsıleg egy épület képét mutatja. 55. Igazgatási rendeltetés: állami, önkormányzati vagy egyéb igazgatási feladatok. 56. Ipari rendeltetés: rendszeres üzletszerő ipari tevékenység. 57. Irodai rendeltetés: jellemzıen irodai funkció. 58. Járófelület: emberi tartózkodás vagy közlekedés céljára alkalmas felület. 59. Kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetés: termékek és szolgáltatások értékesítése, tárolása. 60. Kerítés: a telek területét a közterülettıl, a telek közhasználat céljára átadott területétıl, illetve a szomszédos telkek területétıl vagy a telek különbözı rendeltetéső vagy használatú részeit térben elválasztó, lehatároló építmény. 61. Kerti építmény: a kerti tevékenységre, pihenésre, játékra, szórakozásra, kikapcsolódásra történı használatát szolgáló mőtárgy. 62. Komposzt toalett: vízöblítés nélküli illemhely, amelyben a fekáliát, valamint szerves háztartási és kerti hulladékot zárt, hıszigetelt és szellızéssel ellátott tartályban adalékanyag hozzáadásával, komposztálással humusszá alakítják. 63. Korszerősítés: meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítıképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési tevékenység. 64. Környezı terepszint: a telekhez csatlakozó szomszédos telkek rendezett terepszintje. 65. Középfolyosó: olyan folyosó, amelynek mindkét hosszanti oldalát helyiségek, helyiségcsoportok határolják. 66. Középmagas építmény: olyan építmény, amelyben a legfelsı építményszint szintmagassága 13,65 m és 30,0 m között van. 67. Közkert: egy meghatározott fõ funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló, 1 ha-nál kisebb területő és legalább 15 m oldalmérető, közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat. 68. Közmő: termelı, elosztó, győjtı, továbbító, szabályozó, mérı rendeltetéső építmények, vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes terület-felhasználási egységek és az építmények rendeltetésszerő használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hı és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési idıszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelı, illetve elıkészítı berendezései révén, vagy távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva központosan, folyamatosan, kellı biztonsággal, közösségi úton, üzemszerően mőködve elégíti ki. 69. Közmőpótló mőtárgy: a közmővet helyettesítı vagy kiegészítı egyedi mőtárgy. 70. Közösségi szórakoztató rendeltetés: rendezvény, elıadás, kiállítás, táncmulatság, mővelıdés, szórakoztatás. 71. Közpark: több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú közhasználatú közterületi zöldterület, amelynek legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb, amelyet bárki használhat. 72. Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú mőtárgy. 73. Közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott közszolgáltatás. 74. Közvetett természetes megvilágítás: közvetlen természetes megvilágítású helyiségen, helyiségrészen keresztül történı megvilágítás. 75. Közvetlen természetes megvilágítás: külsı térelhatároló szerkezetben kialakított, bevilágításra szolgáló felületen keresztül történı nappali megvilágítás. 76. Közvetlen természetes szellızés: közvetlenül a szabadba nyíló nyílászárón vagy szellızıkürtın, szellızıcsatornán keresztül történı gravitációs légcsere.

19 77. Kulturális rendeltetés: kiállítás, elıadás, rendezvény, mővelıdés, szórakoztatás. 78. Lakóépület: jellemzıen lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épület. 79. Légakna: közel azonos légszennyezettségő helyiségek közvetlen természetes szellızésére szolgáló, határfalakkal határolt, vagy a szomszédos építési telek beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó oldalán nyitott tér. 80. Légudvar: helyiségek közvetlen természetes szellızésére és megvilágítására szolgáló, épületszárnyakkal, határfalakkal körülhatárolt belsı udvar, vagy a szomszédos építési telek beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó oldalán nyitott tér. 81. Lépcsıkar szabad szélessége: a lépcsıkorlátok, vagy a lépcsıkorlát és a fal között mért legkisebb vízszintes távolság. Ezt a szélességet a korlátlift csukott szerkezeti mérete nem csökkentheti. 82. Loggia: az épület homlokzati síkján belül lévı, három oldalról falakkal, alulról és felülrıl födémekkel határolt, helyiséghez közvetlenül csatlakozó külsı tartózkodó tér. 83. Magasépítmény: olyan építmény, amelyben a legfelsı építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja. 84. Magastetı: olyan tetı, amelynek lejtése a 10%-ot meghaladja. 85. Megújuló energiaforrás: megújuló, nem fosszilis forrásokból származó energia, nevezetesen szél-, nap-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus energia, vízenergia, biomasszából, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkezı gázokból és biogázokból nyert energia. 86. Melléképítmény: a telek és a telken álló fıépítmény (fıépítmények) rendeltetésszerő használatát, mőködtetését elısegítı, kiegészítı rendeltetéső építmény, így különösen: a) közmő-becsatlakozási mőtárgy, b) közmőpótló mőtárgy, c) hulladéktartály-tároló, d) épülettıl különálló építménynek minısülı kirakatszekrény, e) kerti építmény, f) húsfüstölı, jégverem, zöldségverem, g) állat ól, állatkifutó, h) trágyatároló, komposztáló, i) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, j) építménynek minısülı antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, k) gépkocsi és egyéb tároló, vagy ezek épülete valamint l) mosókonyha, nyárikonyha épülete. 87. Mezıgazdasági birtoktest: a mezıgazdasági birtokközponthoz tartozó a közigazgatási egységtıl függetlenül és attól legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett termıföldterületek és az azokon lévı épületek által elfoglalt kivett területek összessége. 88. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. 89. Nevelési, oktatási rendeltetés: a gyermeknevelés, az alap-, közép-, és felsõfokú oktatási tevékenység, a szakképzés és a felnıttképzés, valamint továbbképzés. 90. Olaszlépcsı: ahol a belépı szélessége kiegészül egy lépéstávolság egész számú többszörösével, azaz 2m+sz = n* Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az e felé esõ építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvı része. 92. Oromfal: a magastetıvel lefedett épület, épületrész homlokzati falának az a része, amely a padlásteret vagy a beépített tetıteret a tetıgerincet elmetszve lehatárolja.

20 93. Önálló építmény: független építményszerkezetekkel, valamint vezetékrendszerrel és berendezésekkel megvalósított, más építményhez legfeljebb tőzfalakkal csatlakozó építmény. 94. Önálló parkolóterület: nem közlekedési területbe tartozó, egy helyrajzi számon nyilvántartott telken kialakított jármőtároló terület. 95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedıbıl nyíló önálló bejárata van. 96. Övezet: a beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. 97. Padlószint: födémszerkezetek vagy talajon fekvı aljzatszerkezetek járófelülete. 98. Párkánymagasság: az épület homlokzati síkja és a rendezett terepszint metszésvonala, valamint magastetıs épület esetében az épület homlokzati síkja és a tetısík metszésvonala, lapostetıs épület esetében a homlokzati falsík és a legfelsı zárófödém felsı síkjának metszésvonala közötti függılegesen mért távolság. 99. Pinceszint: olyan építményszint, amelynek padlószintje több mint 20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá Pinceszinti helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek padlószintje több mint 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá Rendeltetés: az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják Rendeltetés-módosítás: az építmény, az önálló rendeltetési egység, vagy a helyiség használati céljának megváltoztatása Sportrendeltetés: sportolás, versenyzés, mérkızés, egészségmegırzı mozgás Szabad belmagasság: az az elıírt legkisebb belmagasság, amelybe a határoló faltól vízszintesen mért 0,20 m-es sávon belül, a padlótól mért 1,90 m magasság felett beálló épületszerkezet vagy rögzített vezeték nem számít bele Szabad keresztmetszet: amelybe a világítótest kivételével épületszerkezet, szerelvény vagy más szerkezet nem állhat be Szabad lépcsı: építményhez közvetlenül kapcsolódó, legalább egy oldalról nyitott lépcsı Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal Szintkülönbség: egymás feletti padlószintek közötti függıleges távolság Szintmagasság: az építmény fıbejárata bejárati elılépcsıje elıtti járda szintje és az építményszint padlófelülete közötti függıleges távolság Szintterület: az összes építményszint bruttó alapterülete Szociális rendeltetés: a szociális alapszolgáltatás, szakosított ellátás, a gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás Tanya: mezıgazdasági területen lévı mezıgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000 m2 területő föld együttese Telek zöldfelülete: a teleknek a 25. (1) bekezdése szerinti azon növényzettel borított területe (legkisebb zöldfelülete), ahol a termıtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképzı kızet között nincs egyéb más réteg Telek beépített területe: a telken álló épületeknek a terepcsatlakozáshoz képest 1,00 m-es vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni a) mezıgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt területen a legfeljebb 9,00 m-es, egyéb területen a legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor,

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra. Általános előírások

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az akadálymentes szóra. Általános előírások A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra Általános előírások 31. (1) 89 Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni,

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

Révbe ért FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN

Révbe ért FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN Révbe ért A Balaton-törvényt júniusban fogadta el az Országgyűlés. A köztársasági elnök észrevételeit is tartalmazó átdolgozott törvény módosítását pedig szeptemberben. Az Országgyűlés júniusban nagy többséggel

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. A rendelet hatálya és alkalmazása Hatályos: 2009. augusztus 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 12/2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII., Szentlőrinci úti lakótelep I/C jelű ütem Szentlőrinci út Nyír u.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

AKADÁLYMENTES BELSŐ TEREK

AKADÁLYMENTES BELSŐ TEREK AKADÁLYMENTES BELSŐ TEREK ELŐADÁS BUDAPEST, 2010. június 24. BABITS BERNADETT BAUONLINE KFT. ELŐADÁS VÁZLATA 1. BEMUTATKOZÁS, TEVÉKENYSÉGEK ÉPÍTÉSZMÉRNÖK AKADÁLYMENTESÍTÉS, REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

JOGI ÖSSZEFOGLALÓ GYERMEKBIZTO SÁGIRE DELKEZÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI U IÓBA. 2011. július 20.

JOGI ÖSSZEFOGLALÓ GYERMEKBIZTO SÁGIRE DELKEZÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI U IÓBA. 2011. július 20. JOGI ÖSSZEFOGLALÓ GYERMEKBIZTO SÁGIRE DELKEZÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI U IÓBA 2011. július 20. Kugler Ügyvédi Iroda 1062 Budapest, Andrássy út 79. Tel: +36 1 321 94 61 Fax: +36 1 321 25 42 www.kuglernet.com

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tőzvédelmének mőszaki követelményeirıl

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter A nemzeti fejlesztési miniszter./2012. (.) NFM rendelete az intelligens közúti közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet 38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások 1. Fogalmi meghatározások 1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

A lakóház és a telek. Fő és melléképítmények. Tájolás, látványok, közlekedési, domborzati viszonyok. Szabályozási előírások

A lakóház és a telek. Fő és melléképítmények. Tájolás, látványok, közlekedési, domborzati viszonyok. Szabályozási előírások Épülettervezés I. Tantárgyfelelős: 2010-2011 2. félév Puhl Antal DLA Kurzusok oktatói: Ferencz Marcel DLA Kovács Péter DLA Török Dávid DLA aspiráns Kállay Ferenc DLA aspiráns Előadó: Kállay Ferenc DLA

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben