E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 86. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK április 29-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: HATÁROZAT SZÁMA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 12 oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 28. (1) bekezdésének f) pontja szerint a hivatásos önkormányzati tőzoltósággal rendelkezı települési, fıvárosban a fıvárosi önkormányzat képviselı-testülete beszámoltatja a hivatásos önkormányzati tőzoltóparancsnokot. Fentiekre való tekintettel mellékelten beterjesztem Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága évi beszámolóját. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, április 22. Horváth István polgármester

3 Szám: A. 11/4 / Tárgy: 2009 évi munkáról beszámoló elıterjesztése. Hiv.sz.: IV. 296/2010. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének! S z e k s z á r d Tisztelt Horváth István Polgármester Úr! Mellékelten megküldöm a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága évi tevékenységérıl szóló beszámolómat azzal, hogy azt a áprilisi Közgyőlés elé terjeszteni szíveskedjen. S z e k s z á r d, április 21. Üdvözlettel: Sarkadi Ferenc tő. alezredes sk. tőzoltósági tanácsos tőzoltóparancsnok Melléklet: 1 db beszámoló

4 B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága évben végzett tevékenységérıl. Tisztelt Közgyőlés! A hivatásos önkormányzati tőzoltóságok tevékenységét a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint Kormány, BM, ÖTM, ÖM rendeletek, a szakmai felügyeletet ellátó szervek által kiadott az állami irányítás egyéb jogi eszközei, és a fenntartó önkormányzat döntései, valamint belsı szabályozók határozzák meg. A folyamatosan változó jogi szabályozás évben is nagy feladat elé állította a parancsnokság állományát. Több alkalommal vettünk részt továbbképzéseken, konferenciákon és tájékoztatókon, valamint számos konzultációkra és egyeztetésre került sor az egységes eljárási szabályok kialakítása érdekében. Az elmúlt esztendı az elızı évekhez hasonlóan a változások éve volt, ami jogszabályi, személyi és technikai területen egyaránt jelentkezett. Számos elıre nem tervezett feladatot kellett megoldanunk ahhoz, hogy biztosított legyen a törvények és más jogszabályok, valamint a nemzetközi jog elıírásainak megfelelıen, a kötelezı közszolgálati feladatellátás. A tőzvédelem területén történt jelentıs jogszabályi változások: évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Hszt.) 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, értékérıl, a kifizetés rendjérıl és módjáról

5 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tőzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirıl és a személyügyi igazgatás rendjérıl 12/2009. (III. 10.) ÖM rendelet az egyes fejezeti kezeléső elıirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól szóló 6/2008. (X. 8.) ÖM rendelet módosításáról 95/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról 1039/2009. (IV. 2.) Korm. határozat a katasztrófavédelmi felkészülés és megelızés évi feladatairól 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján történı értesítésrıl 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tőzvédelmi megfelelıségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrıl és a tőzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl és a tőzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet a tőzoltóságok legkisebb erı- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrıl, a mőködési területrıl, valamint a tőzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérıl A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2009 évi munkaterve határidıre elkészült, azt Polgármester Úr elé terjesztettük jóváhagyásra. A munkatervet és a kapcsolódó mellékleteinek valamennyi pontját a megadott határidıre szakmailag kifogástalan minıségben végrehajtottuk, annak ellenére, hogy számos elıre nem tervett, mőszaki meghibásodás, személyi és jogszabályi változás motiválta munkánkat. A tőzmegelızési-, hatósági-, és szakhatósági eljárásaink törvényesek és szakmailag megalapozottak voltak. Fellebbezés, kifogás, módosítási kérelem nem érkezett. A települési önkormányzatok jegyzıivel kialakított kapcsolataink elvszerőek, ügyfélcentrikusak.

6 A 79/2007.(IV.24.) Kormány rendelet a tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrıl és a tőzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló jogszabály alapján, május 1-jén történı hatályba lépését követıen az illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóság, mint elsı fokú tőzvédelmi hatóság jár el. Ez a jogszabály is módosult az elmúlt évben (261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelettel), de jelentıs változást nem hozott. A parancsnokságunkra benyújtott közérdekő panaszokat és beadványokat kivizsgáltuk, intézkedéseinket az ügyfelek elfogadták, ellenük jogorvoslattal nem éltek. A szekszárdi tőzoltó-parancsnokságon április18-tól tőzvizsgálati ügyeleti szolgálatot vezettünk be. Így biztosítottá vált, hogy a tőz oltása közben megkezdıdhet a vizsgálat, ami elısegíti a tőzvizsgáló részére a korrekt, tényszerő tájékozódást és a helyszínrögzítést. Az ügyeleti rendszer beváltotta a hozzá főzött reményünket, ami a szakmai munkánkban és a társszervekkel (elsı sorban a rendırséggel) való közös vizsgálati tevékenység hatékonyságában egyaránt jelentkezett. Meg kell, hogy jegyezzem, egyes tőzeseteknél a tőzmegelızési osztályunk dolgozói járnak el eseti szakértıként is. A megyeszékhely és az illetékességi területünk tőzvédelmi helyzete megnyugtató. A középmagas épületek, fıleg a lakáscélúak tekintetében a tőzvédelem területén van még mit tenni. A felvetıdött problémák java részt a korábbi építészeti kialakítások következménye, a nem megfelelı anyagok beépítése és kivitelezése. Pl. szintenkénti tőzgátló lezárások, az épületek gépészeti aknáinak nem megfelelı anyagú megválasztása, a szellızı rendszerek tőzgátló csappantyúval való ellátásának hiánya stb. Továbbá az un. toronyházak (éjszakai és nappali) megközelítése szinte lehetetlen, hiszen gyakran a tőzoltóság felvonulási és felállítási helyén személygépkocsik parkolnak. Ez addig nem jelent gondot, amíg nem kerül sor éles esetben történı beavatkozásra. Viszont ha a tőzoltói beavatkozásra nem, vagy csak késleltetve kerül sor, a következménye emberi áldozatokat is követelhet. Az elmúlt évben 62 esetben folytattunk tőzvédelmi ellenırzést, és ezek közül 50 alkalommal éltünk a szignalizációval, mint a tőzvédelmi elıírások érvényesítésének eszközével. Az ellenırzések során megállapítást nyert, hogy a 2008 évben kiadott OTSZ (Országos Tőzvédelmi Szabályzat) változását az ellenırzött cégek többségének sikerült lekövetniük. Az ellenırzések során olyan súlyú hiányosságot nem tapasztaltunk, ami közvetlen tőz- és robbanásveszélyt idézhetett volna elı, ezért a KET (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény) elıírásai alapján, ahol szükséges volt, ott szignalizációval éltünk. A hatósági ellenırzéseket követıen tőzvédelmi bírságolásra nem került sor. A 2009-es évi aratást megelızıen részt vettünk a mezıgazdasági gépszemléken, ahol megállapítható volt, hogy a mezıgazdasági vállalkozások gépparkjai folyamatosan fejlıdnek, és újabbakkal bıvülnek. Az új gépeknél, gépi berendezéseknél tőzvédelmi szempontból hiányosságokat alig tapasztaltunk. Közérdekő bejelentés, panasz 5 esetben érkezett parancsnokságunkra, melyek kivizsgálásra kerültek, a szükséges intézkedéseket minden esetben megtettük.

7 Tőzvizsgálati tevékenységünk a vizsgálatok számában hasonlóan alakult mint a as évben. Az elızı évben 15 esetben végeztünk részletes tőzvizsgálatot az illetékességi területünkön, melybıl 7-et átadtunk a rendırségnek. A tőzvizsgálati eljárásaink során a rendırség szakembereivel, az önkéntes tőzoltókkal és a társszolgáltató szervezetekkel példás az együttmőködésünk. A tőzeseti hatósági bizonyítványok kiadása a jogszabályi elıírásoknak megfelelt, erre az elmúlt évben összesen 44 esetben került sor. A szakhatósági tevékenységünk keretében az illetékességi területünkön 3 építésügyi hatósággal és 26 település önkormányzatával töretlenül korrekt kiegyensúlyozott - kollegális munkakapcsolatban vagyunk. A május 22-tıl hatályos az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kapcsolatos eljárási problémák a 2009-es évben szinte megszőntek. A 2009-es év gazdasági válság jelei nem mutatkoztak illetékességi területünkön, csökkenést az építési engedélyezési eljárások számában nem hozott, ez javarészt az uniós pályázatoknak is köszönhetı. A évben a beszámolóban felsorolt jogszabályi változások nem egyszerősítették, hanem bonyolították a szakhatósági munkánkat. A tőzmegelızési osztály leterheltségére vonatkozó néhány adat a éves statisztikából: Az Tolna megyei összes eljárásokhoz viszonyítva: - Építési engedélyezési eljárások: 36 %-t - Használatbavételi eljárások: 37 %-t - Tőzjelzı berendezés engedélyezési eljárások: 49 %-t - Egyéb szakhatósági ügyek: 75 %-t - Tőzvédelmi konzultációk: 38 %-t végeztük el nem teljes osztály létszámmal a 2009-es évben. Jelentısebb építési engedélyezési eljárások: - Szekszárd, Alkotmány - Honvéd utcai önkormányzati lakások, - Horvát tranzit gázvezeték Bátai Fogadóállomás, - Tolna Tesco Áruház, - M6-os autópályával összefüggı engedélyezési eljárások (gáz, víz villamos, útügyi), - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános iskola új épületszárny - Bátaszéki Óvoda-bölcsıde építés - Zombai Általános iskola átalakítás, sportcsarnok építés - Illetékességi területünkön lévı óvodás, iskolák átalakításának tervdokumentációi - Nyitrai Kft. autószalon bıvítés - Szd, Mővészetek Háza átalakítás-felújítás - Szd, Ipari Park Austrotherm Készáru raktár

8 - Szekszárd, Babits Mőv. Ház átépítése, bıvítése - Szd, Keselyősi u Vés Periko Kft. raktárépület - Rákóczi u. 1. PTE-IGYFK fıisk. oktatási épülettel bıvítés, HÖK iroda bıvítés, lift - Szd, Keselyősi u. Metron Hungary Kft. raktárépület bıvítés - Szd, Vármegyeháza átalakítás- felújítás - Szd, Kórház Mőtıblokk Új sürgısségi osztály Jelentısebb használatbavételi eljárások: Szekszárd, Palánki u. 6. Marley Magyarország Zrt. raktárépület bıvítés Szd, Tartsay u. 4. Gemenc Volán Szervizmőhely Szekszárd, Ipari park Murexin Kft. Szd, Ipari Park Inkubátorház I. sz. csarnok Szd. Alisca Terra Kft. öltözı és szoc. ép Szd. Pásztor u. 2. Gemenc Autócentrum Kft. bemutatóterem bıvítés Szd. Széchenyi u mélyparkoló Szd, Agroszer Zrt. csarnoképület Tolna Külterület Delta-E Kft. csarnok épület Szd, Bátaszéki út Ferropatent raktárcsarnok Szd, Rákóczi u hrsz. Tolnagro Kft. A napi munkák során tapasztaljuk, hogy a technika gyors és szerteágazó fejlıdése elengedhetetlené teszi a szakmai naprakészséget, tájékozottságot, a szakmai továbbképzéseken való részvételt. Ezeken a szakmai elıadásokon olyan szakemberekkel ismerkedhettünk meg, akik a munkaterületükön elismert szaktekintélyek, akik speciális esetekben hasznos információval tudnak szolgálni döntésünk meghozatalához és a jogi szabályzók gyakorlati alkalmazhatóságában. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságánál ügyfélfogadási idı nincs, nem is tervezem bevezetését. A tőzvédelmi jellegő problémákat akkor kell megoldani, amikor azok jelentkeznek, mert véleményem szerint a késedelmes kezelés beláthatatlan következményekkel járhat ban elkészítettük a szekszárdi parancsnokság honlapját ( mely folyamatos frissítés alatt van ), ahol tájékoztatjuk az állampolgárokat szervezeti felépítésünkrıl, betekintést nyerhetnek a tőzoltóság munkájába és segítséget kapnak a tőzvédelmi ügyintézéssel kapcsolatban az érintettek. ( ) A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága tőzoltási- és mőszaki mentési állománya, évben 646 vonulást hajtott végre. Ez átlagosan 1,74 riasztást jelent szolgálati naponként. A vonulások közül a káresetek száma 337, a tőzeseteké 222 esetszám volt. A téves jelzések száma 68, vaklármához pedig 8 esetben kerültek riasztásra a szekszárdi szerek és felszerelések. A tőzoltói beavatkozások során 87 fı sérült mentésére és 3 elhunyt személy roncsokból történı kiemelésére került sor.

9 A vonulások riasztási fokozatok szerinti megoszlását vizsgálva elmondható, hogy túlnyomóan az I-es fokozatú események, szám szerint 410, illetve az I/Kiemelt fokozatúak (184) voltak jellemzıek. A II-es fokozatú események száma 12, a II/Kiemelt 22, a III/ Kiemelt 6, az IV/ Kiemelt pedig 1 volt; ezek száma tehát tulajdonképpen elenyészı. Az I-es riasztási fokozatban végrehajtott vonulások jelentıs része kisebb kiterjedéső avar, gaz vagy tarlótőz volt. Az I/K fokozatú riasztások, jellemzıen mőszaki mentések, kisebb részben tőzesetek voltak. A vízszivattyúzások száma az elızı évi 42 esethez képest a felére csökkent, a évben 21 alkalommal kellett ilyen jellegő eseménynél beavatkozni. A veszélyessé vált, illetve kidılt fák eltávolításához, viharkárok elhárításához kisebb számban kellett vonulnunk, mint évben, 112-rıl 95-re csökkent ezen káresetek száma. Az állampolgárokat veszélyeztetı méheket, darazsakat, lódarazsakat 93 esetben irtottunk ki, illetve távolítottunk el. Ez az adat az elızı évi 74 esetszámhoz viszonyítva emelkedett. A Helyi Védelmi Bizottsági ülésen is elhangzott e probléma kezelésének kérdése. A 2009 évben a Méhész Szövetséggel közösen próbáltunk úrrá lenni ezen a nehézségen, a települések méhészeinek bevonásával (ahol erre lehetıség volt) és segítségükkel számoltuk fel a fenti rovarok által okozott veszélyhelyzetet. Jelentısebb tőzesetek 2009 évben: január 14-én egy szekszárdi családi ház kazánházában keletkezett tőz, a helyiség teljesen kiégett május 3.-án Szekszárd, Séd köz-ben, lakóház égett itt sajnos a tőzoltás közben 1 fı tőzoltó megsérült, május 9-én Bonyhád, Fazekas Autóbontónál mőhelyek égtek a benne tárolt szerszámokkal, nagy mennyiségő éghetı anyagokkal július 21-én a tolnai ládagyár égett a benne tárolt nagy mennyiségő éghetı anyagokkal december 6-án Hidas Mővelıdési ház alagsorában gumi égett márciusától kisebb, nagyobb kiterjedéső avar, gaz, nádas tüzekhez vonultunk, továbbá néhány alkalommal égı személygépkocsik oltásánál avatkoztunk be. Jelentısebb káresetek az elmúlt évben az alábbiak voltak: január 10-én a 6-os számú fıút, siófoki elágazónál négy személyautó ütközött 4 fı sérült és egy fı elhunyt, január 26-án Regölynél, személygépkocsi mély árokba csúszott, sérült, 1 fı

10 2009. január 29-én Szekszárd, Újvárosban egy idıs férfi vezetés közben rosszul lett és a szembejövı jármővel ütközött, február 24-én Tevel, Dorogi u. 321 szám elıtt két személygépkocsi ütközött 3 fı sérült március 31-én Szekszárd-Palánki, M9-es körforgalomban fertıtlenítıszert szállító szerelvény pótkocsija felborult május 25-én 6-os számú fıút, mecseknádasdi emelkedınél mezıgazdasági terményt szállító teherautó felborult és személyautóval ütközött egy személy sérült, 2009.júniusában viharkárok adtak feladatot a tőzoltóknak a megyeszékhelyen és a környezı településeken december 3-án Mecseknádasdnál 6-os számú fıúton Volánbusz mikrobusszal ütközött, 3 fı sérült. A közúti közlekedésben résztvevı gépjármővek száma folyamatosan emelkedı tendenciát mutat. Az utak átbocsátóképessége változatlan maradt, állapotuk a folyamatos felújításoknak köszönhetıen javul, de vannak olyan szakaszok melyek aggodalomra adnak okot. Bízom abban, hogy az átadásra került M6 autópálya jelentıs mértékben csökkenti az alsóbb rendő utakon a (tehergépjármő) forgalmat, és ennek következtében a balesetek számát is. Az országos adatok jelentıs növekedést mutatnak a tőzoltói közremőködést igénylı esetek vonatkozásában. A helyszínen együttmőködı szervek - rendırség, mentık, katasztrófavédelem, E-ON, Vízmő Kft. - munkája az elmúlt esztendıben is kifogástalannak minısíthetı. A közvélemény érdeklıdésére számot tartó eseményekrıl Szekszárd város Polgármesterét ( távollétében az alpolgármestert ) minden esetben azonnal tájékoztattam. A készenléti állomány éves továbbképzési programját, a helyismereti foglalkozásokat, a begyakorló- és parancsnoki ellenırzı gyakorlatokat, valamint a Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett gyakorlatokat, a Tőzoltási és Mőszaki Mentési Tervgyakorlatokat végrehajtottuk. Az éves kiképzési tervben szereplı helyismeretszerzı és begyakorló, valamint parancsnoki ellenırzı gyakorlatokat végrehajtottuk. 6 alkalommal vettünk részt a Paksi Atomerımő területén tartott gyakorlaton. Soron kívül tartottunk helyismereti foglalkozásokat az újonnan megépült létesítményekben (Tm-i Önkormányzat Korháza, TolnAgro stb). A technikai fejlesztés, a tőzoltói munka gyorsabb és hatékonyabb megvalósulása és az állampolgárok védelme érdekében az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság pályázati felhívása alapján, 2007-ben beszerzésre került Renault Kerax típusú vízszállító gépjármő.

11 Továbbá a évre kiírt pályázati lehetıségek figyelembe vételével pályázatot nyújtottunk be egy középkategóriájú gépjármőfecskendı és nagy értékő tőzoltó felszerelések beszerzésére. A pályázaton elnyert gépjármőfecskendı, a nagy értékő tőzoltó felszerelések, és az egyéni védıfelszerelések egy része átvételre kerültek 2009-ben. A pályázat útján egy Iveco típusú gépjármőfecskendıvel, 70 db tőzoltó védısisakkal, és egy feszítı-vágó (Weber) felszereléssel bıvült a szekszárdi tőzoltóság eszközállománya, valamint az M6-os autópálya alagútjainak és az autópálya tőzvédelmi biztosítására egy középkategóriájú mőszaki mentı szer került átvételre. Az átvett gépjármővek és a nagytárgyi eszközök bruttó értéke forint, ebbıl a pályázaton elnyert eszközök önrésze közel 21 millió forint volt, amit a fenntartónk a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosított. Az új szerek hadrendbe állításával a parancsnokság vonuló szereinek átlagéletkora a 11,7 évrıl majdnem a felére 6,7 évre csökkent. Felújításra került a parancsnokság fürdı helyisége ( ablak, radiátor cseréje, valamint a falfelület javítása és tisztasági festése ). Ennek kivitelezési munkáit a tőzoltók végezték, csak az anyagokat kellett megvásárolni. A felújítási költségeket ( csak anyagok ) szintén az önkormányzat finanszírozta közel 400 eft-tal. Ezúton megköszönöm a fenntartó önkormányzatnak, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének azt a jelentıs anyagi támogatást, amely biztosította a helyi tőzvédelem mőszaki fejlıdését és így lehetıvé tette a szekszárdi tőzoltóság részére a gyors, szakszerő beavatkozások mőszaki hátterét. Szekszárd város rendezvényeit aktívan segítettük, részt vettünk és támogattuk karitatív szervezetek rendezvényeit. Felkérésre oktatásokat és tájékoztatásokat tartottunk önkormányzati intézményekben. Az elmúlt évben parancsnokságunkon 13 alkalommal fogadtunk látogatókat, ez mintegy 220 fıt, fıleg óvodás és iskoláskorú gyermeket jelent. Valamennyi gyerek maradandó élménnyel távozott laktanyánkból. Játékos habpartit rendeztünk a gyerekek számára Sióagárd, Felsınána, Szedres, Decs, Tevel, Mucsfa, Harc, Medina településeken és Szekszárd város általános iskoláiban összesen 19 alkalommal. Az állomány fizikai állapotának szintentartása és fejlesztése érdekében, az elızı évben kialakított kondicionálóterem felszereléseit bıvítettük. Beszerzésre kerültek az erınléti állapot fokozásához szükséges felszerelések. A fenntartó önkormányzatra háruló tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa-elhárítás területére értendı kötelezı közszolgáltatás sikeres teljesítéséhez rendelkezésünkre áll a szükséges technika és a megfelelı védıfelszerelés. A jogszabályokban foglalt felülvizsgálati és biztonságtechnikai kötelezettségeinknek eleget tettünk, s ez óriási anyagi terhet rótt ránk.

12 A folyamatos és biztonságos mőködés érdekében szerzıdések révén gondoskodunk a létfontosságú eszközök bevethetıségérıl és javíttatásáról. Az elıírások szerint, a teljes személyi állománynál végrehajtottuk az egészségügyi szőrıvizsgálatot, igény szerint biztosítottuk a védıoltásokat (kullancs, influenza, H1N1). Megtartottuk a parancsnokság tőz- és munkavédelmi szemléjét. Mindenki részt vett a félévente kötelezı munkavédelmi oktatásokon. A parancsnokság vezetıi állománya tőzmegelızés, tőzoltás-mőszakimentés, személyzeti és munkaügyi szakterületrıl részt vett a felettes szakmai szervek és civil oktatásszervezık által tartott továbbképzéseken, bemutatókon és kiállításokon. Szakmailag támogatjuk az önkéntes tőzoltó köztestületek, önkéntes tőzoltó egyesületek és létesítményi tőzoltóságok munkáját. Különösen kiváló az együttmőködésünk Bátaszék, Tolna, Tamási köztestületi, Gyönk, Fadd önkéntes egyesületekkel és az Atomerımő létesítményi tőzoltóságával. A parancsnokság magas fokú készenlétben tartásának érdekében a szabadnapos állomány rendkívüli esemény felszámolásához történı beriasztásának gyakorlatát évben megtartottuk, az elıírt normaidın belül a szükséges és bevethetı létszám megjelent. A jogi és személyi változások alapján a hatályos jogi szabályzóknak megfelelıen a belsı tevékenységünk szabályait, a parancsnoki intézkedéseket felülvizsgáltuk és azok módosításra kerültek. Az általános ellátási és ügyviteli osztályon a 2008-ban személyi változások történtek, az átmenet zökkenımentesen lezajlott. A parancsnokságon végzett személyzeti és munkaügyi tevékenység törvényes és jogilag biztos alapokon nyugszik. Az állomány hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai az elıírt határidıre megkapták a rendszeres és nem rendszeres juttatásaikat. A évi személyzeti tervben foglaltakat maradéktalanul végrehajtottuk. 16 fı besorolását, illetve elıresorolását végeztük el. Elıléptetésben 11 fı részesült, 2 fı leszerelt, 2 személy nyugállományba vonult. 2 kolléga került felvételre a parancsnokság állományába, ebbıl az egyik Budapestrıl jött át. 11 fı kapott BM alkalmazási jogviszony után járó, 4 fı pedig jubileumi jutalmat. Szolgálati érmet 5 fı, szolgálati jel elismerésben 5 fı részesült. Beiskolázási támogatást 60 gyermek kapott. A évi költségvetésünk beépült a város költségvetésébe, munkánk során minden tılünk telhetıt megtettünk, hogy a normatív támogatás adta kereteken belül maradjuk. Sajnos a támogatás dologi oldalára többször is átcsoportosítást kellett kezdeményezni, mivel az elıre nem tervezhetı kiadások ( gépjármővek javítása,egyéni védıeszközök beszerzése ) tömegével jelentkeztek.

13 Gyakoriak voltak a technikai meghibásodások és a munkavédelmi célú felülvizsgálatok, melyek hatalmas pénzeszközöket emésztettek fel. A feladatokat központilag, rendeletek szintjén határozták meg, csak a megfelelı anyagiakat nem rendeltek melléjük. A parancsnokság szakmai vezetése az elmúlt évben is mindent elkövetett, hogy a mőszaki állománytáblában elıírt gépjármővek a közlekedésbiztonsági, munkavédelmi célú és tőzoltás technikai feltételeknek megfeleljenek. Eleget tettünk az elıírt hatósági és szakmai felülvizsgálatoknak. Elvégeztük a felmerült hiányosságok javítását, ami egyre nagyobb anyagi kiadásokat jelentett. Az állomány a szerek és felszerelések állagmegóvása érdekében kellı színvonalon tevékenykedett. A laktanyában megjavítható mőszaki hibák szinte csak alkatrészek anyagárába kerültek. Mindannyian tudjuk, hogy csak megfelelıen karbantartott, a közlekedésbiztonsági, munkavédelmi célú és tőzoltás technikai elıírásoknak megfelelı gépjármővekkel, felszerelésekkel lehet eleget tenni feladatainknak. A parancsnokság folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen berendezések - légzıkészülékek, gázvédı ruhák, kompresszorok, a híradó berendezések, térfigyelı rendszer, távvezérelt kapuk, számítógépek, áramfejlesztık, közmővek, stb. - állandó bevethetıségérıl hatályos szerzıdések révén gondoskodunk. Nagy segítséget nyújtottak a gazdálkodási feladatok teljesítéséhez a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája, valamint a Magyar Államkincstár alkalmazottjai, akikkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. A hivatásos önkormányzati tőzoltóság tevékenységének bemutatásához és a prevencióhoz kitőnı hátteret biztosít az elektronikus és írott média - a kábel tv jóvoltából - a megye nagy részén, de országosan is. A mőszaki fejlesztésekrıl, a pályázatok teljesülésérıl, a jelentısebb tőzoltói eseményekrıl folyamatosan tájékoztattuk a szekszárdi és a környezı települések állampolgárait. A betegállományban töltött napok száma jelentıs növekedést mutatott évben az elızı évihez viszonyítva, 398 napról 1454-re növekedett, ami több mint 3.5 szeres emelkedést mutat, azonban meg kell állapítanunk, hogy e magas szám ellenére az állomány egészségi állapota nem romlott hiszen a négy FÜV-re váró kollégánk 861 napot betegeskedett. A betegnapokat tovább vizsgálva meg kell állapítani, hogy évben 5 szolgálati kötelmekkel összefüggı illetve 2 nem szolgálati kötelmekkel összefüggı baleset történt. A szolgálati kötelmekkel összefüggı balesetek közül 1 felmentési nappal nem járt. Az összes baleset 178 betegnapot vett igénybe. Az elmúlt esztendıben Fadd, Fácánkert, Tengelic és Sióagárd települések képviselıtestületét tájékoztattuk Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága tevékenységérıl, s az érintett település tőzvédelmi helyzetérıl.

14 Az állomány évben minden járandóságát megkapta és igénybe vette, semminemő járandóságot nem vitt át évre. A rendvédelmi szerveknek szervezett városi kispályás labdarúgó tornán elsı helyezést értünk el. Tamásiban megrendezett megyei kispályás labdarúgó tornán pedig harmadikak lettünk. Kollégáink folyamatosan részt vesznek a Tolnán zajló városi kispályás labdarúgó bajnokságban. A társszervek által Szekszárdon rendezett labdarúgó tornán második helyet sikerült megszerezni. Harmadik alkalommal szerepeltünk a Pakson megrendezett Tőzkakas strandfoci bajnokságon. Segítséget nyújtottunk a Felsınánán megrendezett Béketúrán. Tisztelt Közgyőlés! Kijelenthetem, hogy a megyeszékhely és illetékességi területünk tőzvédelmi helyzete a középmagas épületek mellett található tőzoltóság felvonulási területeinek szabadon hagyása kivételével jó és megnyugtató. A folyamatos propagandatevékenység hatására az állampolgárok fegyelme javuló tendenciát mutat. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága évben eleget tett törvényi kötelezettségének. Teljesítette a fenntartó önkormányzatra háruló kötelezı közszolgáltatási feladatokat, illetékességi és mőködési területe lakosságának az intézményeivel szembeni elvárásait. A közrendért és a közbiztonságért tett igen komoly erıfeszítései együttmőködve a társszervekkel eredményesek voltak. A személyi állomány és a rendelkezésünkre álló tőzoltó technika, még ha nagy erıfeszítések árán is, de képes volt teljesíteni a megnövekedett feladatokat. Eddigi, irántunk megnyilvánuló figyelmüket és támogatásukat a személyi állomány nevében is megköszönöm. S z e k s z á r d, április 21. Sarkadi Ferenc tő. alezredes sk. tőzoltósági tanácsos tőzoltóparancsnok

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására, pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 5. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 154 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve az 51/2013. (IV. 22.) számú határozatával elfogadott és

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(IV.29.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(IV.29.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(IV.29.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 325. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. december

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Döntés a Várköz Szent László utca összekötı út megépítése céljából kisajátítási eljárás megindítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése

Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése B e s z á m o l ó Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése Készítette: Molnár Sándor őrgy tanácsos Tűzoltóparancsnok A TŰZOLTÓSÁG ADOTT ÉVRE VONATKOZÓ KIEMELT CÉLJAI

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Debreceni. Kirendeltség Hatósági Osztály. Kelemen Gergı tő. fhdgy. 06-30-235-8004 Gergo.kelemen@katved.gov.hu

Debreceni. Kirendeltség Hatósági Osztály. Kelemen Gergı tő. fhdgy. 06-30-235-8004 Gergo.kelemen@katved.gov.hu Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály Kelemen Gergı tő. fhdgy. 06-30-235-8004 Gergo.kelemen@katved.gov.hu 2 Tőzvédelem 1996. évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI.1509 /2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság Cím: 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: 42/404-444 Fax: 42/509-144 E-mail: nyiregyhaza.hot@katved.gov.hu A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J - 5784/2008

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben