A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 33-1/2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének évben végezett munkájáról ELİTERJESZTİ: Dr. Simon László, kormánymegbízott a Fejér Megyei Védelmi Bizottság Elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Simon László, kormánymegbízott a Fejér Megyei Védelmi Bizottság Elnöke VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FİOSZTÁLLYAL ÖRTÉNT EGYEZTETÉS: - TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: -

2 2 Fejér Megyei Védelmi Bizottság ELİTERJESZTÉS Fejér Megyei Közgyőlés április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének évben végzett munkájáról. Elıterjesztı: Dr. Simon László MVB elnök Tisztelt Megyei Közgyőlés! A Fejér Megyei Védelmi Bizottság a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a különleges jogrendben bevezethetı intézkedésekrıl szóló évi CXIII. törvény, az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet (Vhr.), a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény és a végrehajtását szabályozó 234/2011.(XI.10.) kormányrendelet, valamint a Szervezeti-és Mőködési Szabályzata alapján végezte munkáját. 1) A Fejér Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban: MVB) évi fı feladatai: a) A MVB elızı évi feladat végrehajtását áttekintve, figyelemmel a kormány 1138/2014. (III. 14.) számú határozatban elrendelt feladatokra és a védelmi igazgatás által kitőzött célokra évi fı honvédelmi feladatait az alábbiakban jelölte ki: A védelmi igazgatási tervrendszerünk új szemlélető komplex átdolgozása a 1061/2014. (II.18) Korm. határozatban elıírtaknak megfelelıen, A területi és a helyi védelmi igazgatási szerveknél tevékenykedı önkéntes mőveleti tartalékosok honvédelmi igazgatási felkészítésének folytatása, a tényleges katonai szolgálatuk alatti honvédelmi igazgatási feladataik és a védelmi igazgatási gyakorlatokba történı bevonásuk megtervezése és végrehajtása, Részvétel a Honvédelmi Minisztérium által irányított Honvédelmi kötelék program keretében a honvédelmi igazgatás területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más rendezvények, szervezésében és végrehajtásában, Az átfogó megközelítés elve alapján, a katonai-rendvédelmi-civil képességek együttes, koordinált alkalmazásáról szóló akciótervben foglalt feladatok kidolgozói munkáiban részvétel, A területi szintő védelmi igazgatási rendszer mőködési feltételeinek folyamatos korszerősítése és mőködtetése a HVB-ok munkájának támogatása, megszilárdítása és felügyelete, Felkészítı foglalkozás az MVB tagok, HVB elnökök, polgármesterek részére a védelmi igazgatási, honvédelmi, katasztrófavédelmi feladataikról,

3 3 Részvétel területi és a helyi védelmi igazgatási szervekkel a Védelmi Igazgatás 2014 gyakorlat elıkészítésében, és a végrehajtásban, A védelmi bizottsági ülések színvonalas elıkészítése, az idıszakos jelentések, beszámolók kidolgozása, A védelmi igazgatásban tevékenykedı szakemberek felkészítése, gyakoroltatása, a különbözı veszély-és járványhelyzetekben végrehajtott tevékenység elemzése, Folyamatosan biztosítani a Helyi Védelmi Bizottságokkal és településekkel a számítógépes kapcsolattartást. b) A MVB a évi CXXVIII. törvény és a végrehajtását szabályozó 234/2011.(XI.10.) kormányrendelet alapján a évi fı katasztrófavédelmi feladatait az alábbiakban jelölte ki: Kockázat elemzések alapján a települések katasztrófavédelmi besorolásának felülvizsgálata, a települési, járási és megyei veszély-elhárítási tervek aktualizálása, A megye területén jelentkezı veszélyeztetı tényezık kockázat elemzése alapján, a lakosság védelme érdekében megelızı intézkedések meghozatala, Az ár- és belvíz által veszélyeztetett települések vízkár-elhárítási terveinek ellenırzése a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (továbbiakban: KÖDU-VIZIG) együttmőködve, Felkészítı foglalkozás és gyakoroltatás a HVB munkacsoportok tagjai részére a védelmi igazgatás, honvédelmi és katasztrófavédelmi feladataikról, Járási önkéntes mentıcsoportok rendszerbeállító és Nemzeti Minısítı gyakorlatainak végrehajtása, A Fejér Megye területén a katasztrófakockázati helyszínek megelızési célú vizsgálata az érintett területi szervek bevonásával, A veszélyhelyzetek esetén kitelepülı lakosság befogadására kijelölésre kerülı befogadóhelyek közegészségügyi szempontú ellenırzése, Az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés helyzetének, a vízkár-elhárítási tervek használhatóságának, a belterületi vízelvezetık karbantartottságának vizsgálata, A térség biztonsága, védelmi képessége erısítése, a katasztrófahelyzetek megelızésével és kezelésével kapcsolatos tervezési, koordinációs tevékenység végzése, A katasztrófák elleni védekezést irányító Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság tevékenységével összefüggı megyei védelmi igazgatási feladatok végzése, A veszélyes ipari üzemekhez kapcsolódó külsı védelmi tervekkel rendelkezı települések vonatkozásában a külsı védelmi terv és a települési veszélyelhárítási terv összhangjának vizsgálata, A téli rendkívüli idıjárási helyzetre történı felkészülés keretében a szükséges szervezetek, hatóságok közlekedési vállalatok bevonása, a települési adattárak aktualizálása, 2) A évi Munka-és Ellenırzési tervben meghatározott feladatok végrehajtása: a) Az MVB a honvédelmi és katasztrófavédelmi típusú válság-és veszély helyzetek béke és különleges jogrendi kezeléséhez szükséges és elıírt tervekkel rendelkezik, a megyei veszélyelhárítási terv aktualizálása a jogszabályokban foglaltak szerint megtörtént, a területi honvédelmi intézkedési terv kidolgozása a HM Védelmi Hivatal által kiadott iránymutatás alapján végrehajtásra került, mely bizottsági ülésen lett jóváhagyva.

4 4 b) A járási honvédelmi intézkedési terv kidolgozása a HM Védelmi Hivatal által kiadott iránymutatás alapján hajtották végre, elıterjesztésükre és elfogadásukra a HVB-ok novemberi rendkívüli ülésein került sor. c) Az MVB operatív munkaszervezet riasztásához és a mőködéséhez szükséges tervek ügyrendek rendelkezésre állnak, használhatóságukat a felkészítések és gyakorlások alkalmával minden esetben vizsgáljuk. A HVB-ok rendelkeznek a mőködésüket szabályzó alap szabályzókkal, amelyet folyamatosan aktualizálnak. Helyi szinten az operatív munkaszervezetek mőködése szabályozott. d) Az MVB-nál és a HVB-oknál tevékenykedı önkéntes mőveleti tartalékosok honvédelmi igazgatási felkészítését a HM Védelmi Hivatal iránymutatása alapján megterveztük, és a tényleges katonai szolgálatuk alatt folyamatosan végeztük. A védelmi igazgatási gyakorlatokba bevonásra kerültek (április 10.), ahol feladataikat gyakorolhatták. e) A Honvédelmi Minisztérium által irányított Honvédelmi kötelék program keretében, a honvédelmi igazgatás megyei szintjén végrehajtott honvédelmi versenyeket és egyéb rendezvényeket támogattuk, szervezésükben és végrehajtásukban részt vettünk. f) A Védelmi Igazgatás 2014 gyakorlat elıkészítésében, és a gyakorlati végrehajtásában aktívan részt vettünk. g) Az MVB, az operatív munkaszervezete és annak munkacsoportjai részére tervezett tavaszi felkészítés, az ár-és belvíz elleni védekezési feladatok jegyében került végrehajtásra április 10-én, amelynek során a 9 járási HVB operatív munkaszervezete is felkészítése megtörtént és egy törzsvezetési gyakorlat is levezetésre került részükre. h) Szeptember 9-én a Megyei Védelmi Bizottság tagjainak, a Helyi Védelmi Bizottságok elnökeinek, valamint a I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések polgármestereinek és jegyzıinek védelmi igazgatási, honvédelmi igazgatási és katasztrófavédelmi felkészítése került végrehajtásra. i) A HVB titkárok részére negyedéves felkészítések rendszeresen megtartásra kerültek, ahol a védelmi igazgatási általános feladatokon túl az aktuális honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ismertetését is végrehajtotta titkárság. j) Az operatív munkaszervezet téli rendkívüli idıjárási helyzetek kezelésére való felkészítése november 25-én végrehajtásra került. November 19-én az ONER Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatban részt vettünk. A felkészítésekre és gyakorlatokra az MVB operatív munkacsoportjai a különleges jogrendi munkahelyén került sor, ahol a munkahelyek kialakítása biztosítja a szükséges infokommunikációs feltétételeket a munkavégzéséhez. k) A 131/2003. (VIII.22.) Kormányrendelet módosítása nem következet be, így a Megyei Védelemgazdasági Alaptervet csak részben lehetett pontosítani, a jelenlegi formában és tartalommal az esetleges feladatokat figyelemmel a számítógépes adatbázisunk meglétére képesek vagyunk végrehajtani. A lakosság minısített idıszaki ellátása a meglévı termelési és kereskedelmi kapacitásból biztosítható. l) A MH HKNYP 3. Katonai Igazgatási Központ parancsnokának elıterjesztése alapján, végrehajtottuk a honvédelemben közremőködı szervezetek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatások lebiztosításával kapcsolatos kijelölı határozatainak elkészítését a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság részére, valamint a szükség gyógyintézetek számára a befogadó objektumok ismételt kijelölése is megtörtént a megváltozott jogszabályok alapján. m) Végrehajtottuk - a HM VH irányításával - a területi és helyi szintő honvédelmi igazgatási terveink kidolgozását. Végeztük a válság-és minısített idıszaki megyei védelmi igazgatási vezetési és irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan üzemeltettük a KTIR és Marathon Terra rendszereket.

5 5 n) Az MVB operatív munkaszervezetének minısítet idıszaki feladatainak ellátására a Székesfehérvár Piac tér I. emelet Rézteremben biztosítottuk a munkacsoportok mőködéséhez szükséges infokommunikációs feltételeket. Az operatív munkacsoportok számára az MVB döntés-elıkészítı és döntéstámogató feladatának infokommunikációs háttere biztosított. A különleges jogrend idején történı munkavégzéshez, a szükséges eszközök (telefon, számítógép, Fax,) és adatátviteli utak, valamint zárt célú rendszerek KTIR, Marathon Terra, rendelkezésre állnak. o) Folyamatosan biztosítottuk a települési adatbázis mőködtetését, a területi védelmi igazgatási adatbázis feltöltésével adott a lehetıség a települési szintő kapcsolódásra és a folyamatos adatpontosításra. A felhasználók részére a szükséges segítséget megadtuk, a rendszer használatához szükséges jelszó módosításokat folyamatosan végeztük. Sajnos továbbra is gond, hogy települési szinten még nem vált napi rutinná az adatok folyamatos aktualizálása. l) A védelmi felkészülés szerves részét képezi a közigazgatási szervek, a fegyveres erı és a rendvédelmi szervek, valamint a védelmi igazgatásban közremőködık elérhetıségének biztosítása. Ennek érdekében a MVB és a MVB operatív munkaszervezetében képviselt szervek, szervezetek delegáltjainak elérhetıségét folyamatosan aktualizáltuk. m) A központi követelmények figyelembevételével a kritikus infrastruktúra elemzés fontos eleme a MVB munkájának, részt veszünk a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérıl és védelmérıl szóló jogszabályok alapján a horizontális kritériumok teljesülésének beazonosításában. n) A központi szervektıl érkezı elıterjesztések, munkaanyagok véleményezése szinte minden esetben konkrét javaslatok megtételével határidıre megtörtént. o) A soros és elektronikus védelmi bizottsági ülések elıkészítésével kapcsolatos feladatokat a MVB titkárság folyamatosan végezte, a határozat tervezeteket elıkészítette. Az ülések anyagának dokumentálása szakszerő, a hozott határozatok megalapozottak, jog- és normasértésektıl mentesek. A soros és az elektronikus rendkívüli MVB üléseken meghozott döntéseket az MVB titkárság határozati formába foglalta, aláírásukat követıen HM Védelmi Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság fıigazgatói útján, a törvényességi felügyeletet gyakorló Honvédelmi Minisztérium és Belügyminisztérium, valamint másolatban a Miniszterelnökség részére felterjesztésre kerültek. Az ülések írásos anyagát a titkárság a védelmi igazgatási adatbázisba feltöltötte. p) Az évben kettı soros védelmi bizottsági ülést tartottunk, ahol a következı napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. Meghatározó napirendi pontok voltak: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottsági ülések között végzett tevékenységrıl. A Védelmi Bizottság évi Munka- és ellenırzési tervének megvitatása, elfogadása. Tájékoztató a vízügyi ágazat átszervezésérıl, valamint az ár-és belvíz elleni védekezésre történı felkészülés aktuális megyei feladatairól. Tájékoztató az ár-és belvíz elleni védekezésre való felkészülés katasztrófavédelmi feladatairól. Tájékoztató a katasztrófa-egészségügyi ellátás kezelésérıl szóló új jogszabályról. A gazdasági és anyagi szolgáltatások rendszere a hatályos jogszabályok tükrében. A katonai igazgatási szakterület által 2013 évben a képességmegırzés érdekében végrehajtott feladatai, valamint 2014 évi feladatai. Tájékoztató a MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred képességeirıl, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszeren belül ellátandó feladatokról.

6 6 Tájékoztató a Honvédelmi kötelék programról és annak területi szintő feladatairól. Tájékoztató az MVB-nál és a HVB-nál szolgáló önkéntes mőveleti tartalékos katona állomány évi foglalkoztatásáról. Az egészségügyi válsághelyzet ellátásához szükséges szükség-gyógyintézet céljára alkalmas objektumok kijelölése. Beszámoló a Helyi Védelmi Bizottságok évi tevékenységérıl. Beszámoló a MVB évi tevékenységérıl, a Munka-és ellenırzési tervben foglaltak végrehajtásáról. Tájékoztató a téli rendkívüli idıjárási helyzetre való felkészülés aktuális feladatairól. Tájékoztató a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság különleges jogrend bevezetésére történı felkészülés helyzetérıl, valamint a évben végrehajtott gyakorlatok és valós események értékelése. Elıterjesztés az MVB Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításáról. Elıterjesztés az MVB honvédelmi intézkedési tervének elfogadásáról. Elıterjesztés az MVB riasztási tervének elfogadásáról. Elıterjesztés a Védelmi Igazgatás 2014 gyakorlatsorozatról. Elıterjesztés a Honvédelmi Kötelék Program -ról. Tájékoztatás a honvédelmi igazgatási felkészítési sorozatról. q) A MVB elnöki beosztásában május 5-el változás történt, Dr. Galambos Dénes Fejér Megyei Kormánymegbízott MVB elnöke az országgyőlési választásokon országgyőlési képviselıi mandátumot szerzett, kormánymegbízotti megbízatása közös megegyezéssel megszőnt. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelıs Államtitkár XXII-3/2/2014. számú levelében foglaltak alapján a MVB elnöki feladatokat a kettı elnök-helyettes részére kellett átadni. Az átadásátvételrıl az MVB tagjai a HVB elnökök és a települési polgármesterek részére tájékoztató levelet küldtünk. r) július 1-jei hatállyal Magyarország Miniszterelnöke a 87/2014. (VII. 08.) ME számú határozatával: a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításáról és a területi integrációval összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 10. (2) bekezdésében foglalt jogkörében a Miniszterelnökséget vezetı miniszter javaslatára Dr. Simon Lászlót, a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezetı kormánymegbízottá nevezte ki, aki a jogszabályokban foglaltak alapján az MVB elnöke. A kinevezésrıl az érintettek körét tájékoztattuk. s) A titkárság elhelyezése a kormányhivatal Székesfehérvár, Piac tér szám alatti épületben az I. emelet számú irodákban biztosított. Az irodák a munkavégzés feltételeit biztosítják, a bútorzat használt, de jó állapotú, állagmegırzésükre kiemelt figyelmet fordítunk. t) A munkavégzés tárgyi feltételei a titkárságon az alaprendeltetésbıl adódó feladatok ellátását biztosítják, az informatikai és kommunikációs eszközök rendelkezésre állnak. Három asztali számítógéppel a hozzájuk tartozó nyomtatókkal, valamint telefax készülékkel és fénymásolóval rendelkezik a titkárság. A honvédelmi referens munkájának támogatását a KTIR rendszer, valamint az azon mőködı videokonferencia megtartását az informatikai háttér biztosítja. A titkárságon 1 db stabil és 2 db EDR kézi rádiókészülék van rendszeresítve, minden munkatárs hivatali mobil telefonnal rendelkezik, így a kiértesítés biztosított ben 2 db okos telefon beszerzésével javultak az infokommunikációs feltételek. A normál és különleges jogrendi idıszakban a szükséges személyszállítás végrehajtásához egy terepjáró személygépkocsi kizárólagos használattal áll rendelkezésre.

7 7 u) Az MVB és a Titkárság mőködési feltételeit a kormányhatározattal honvédelmi igazgatási feladatokra biztosított források biztosítják. v) A Megyei Védelmi Bizottság gazdálkodása a jóváhagyott pénzügyi felhasználási tervben megfogalmazott tételek szerint, takarékosan valósul meg. Az MVB gazdálkodásának alapját a honvédelmi felkészítés egyes kérdéseirıl szóló Kormányhatározat mellékletében biztosított pénzügyi támogatási keret képezi. Az MVB és a tikárság mőködéséhez biztosított céltámogatásból évre ,- Ft került biztosításra. A pénzügyi felhasználási tervben jóváhagyott pénzügyi források felhasználása évre részletesen szabályozott. w) A Kormány határozatban biztosított pénzügyi támogatásból valósul meg, a megyei adatbázis mőködtetése, a felkészítı foglalkozások, a MVB és HVB gyakorlatok, a Honvédelmi Kötelék program, a Feltöltés 2014 gyakorlat végrehajtása, valamint a titkárság napi mőködése. x) Forrásokat biztosítunk a HVB-ok informatikai fejlesztésére, valamint a MVB minısített idıszaki vezetési pontjának az operatív munkaszervezet mőködési helyének szünetmentes áramellátását. Az év során az informatikai feltételek javítása céljából beszerzésre került 1 db aggregátor, 2 db szünetmentes tápegység, 10 db multifunkciós nyomtató, 21db lap top. y) Az MVB és HVB-ok mőködési költségeit a dologi kiadások fedezik. A felhasználásról az elszámolás számlák alapján határidıre megtörtént. z) Az MVB titkárság ügyirat kezelése a Kormányhivatal elektronikus iktatási rendszerében történik. Az anyagok érkeztetése, a kiadmányozása és az expediálása a hatályos ügyirat kezelési szabályok szerint történik. Az MVB tervei, a különbözı okmányok és iratok a felfektetett nyilvántartások szerint hiánytalanul elıtalálhatóak. Az adatvédelmi törvény hatálya alá tartozó ügyiratok kezelése a vonatkozó jogszabály szerint történik. aa) A helyi védelmi bizottságok megítélése: A Helyi Védelmi Bizottságok kettı éve alakultak meg az új személyi összetételükben, vezetésükben és így munkájukban is. A HVB-ok munkája a megalakulás évét követıen érezhetıen javult, a vezetettségüket és szervezettségüket a gyakorlati feladatok végrehajtása során többször ellenıriztük és jó tapasztalatokat szereztünk. A helyi szintő döntéselıkészítés és döntéshozatal nagymértékben javult, a munkakapcsolatok erısödtek. A HVB titkárok munkába állásával és felkészítésükkel komoly szakmai elıre lépés történt a normál és különleges jogrendi mőködés idıszakában is. A HVB-nél a szervezeti és mőködési rendben foglaltak végrehajtása, a soros és soron kívüli ülések elıkészítése szervezettebb és összefogottabb lett. A HVB elnökök irányító és döntési szerepe hangsúlyozott jelentıséget kapott. A kialakult rendkívüli események kezelése során kellı határozottsággal és maximális tenni akarással tették feladatukat. A polgármesterek meghatározó szerepet vállalnak a veszélyhelyzetek, vagy az azt el nem érı, de a normális viszonyoktól eltérı helyzetek kezelése során, hatáskörük és lehetıségeik maximális kihasználásával biztosítják az adott helyzetre történı rugalmas reagálás feltételrendszerét. A HVB elnökök és titkárok az MVB titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amely alapja a gördülékeny és hatékony munkavégzésnek. 3) A MVB Munka- és ellenırzési tervében foglalt katasztrófavédelmi szervezetet érintı, az MVB katasztrófavédelmi elnök-helyettes illetékességébe tartozó feladatok az alábbi határidıkkel kerültek elvégzésre: A települések katasztrófavédelmi besorolása alapján a települési, járási és megyei veszélyelhárítási tervek felülvizsgálata, szükséges módosítások átvezetése

8 8 a) A megyei igazgatóság a kirendeltségek részére a települési és járási veszély-elhárítási felülvizsgálattal kapcsolatosan végrehajtandó feladatokat január hónapban határozta meg. A pontosítások végrehajtásáról a települések tájékoztatása a kirendeltségek részérıl írásban, valamint a közbiztonsági referensek soros értekezletén került meghatározásra. b) A megyei, kirendeltségi vonatkozású változások átvezetésének érdekében a kirendeltségek a szükséges adatokat az önkormányzatok részére biztosították, a járási, kirendeltségi tervek pontosítását, a szükséges lapcseréket február 28-ig végrehajtották. c) A 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 30. 5) bekezdése alapján A területi veszélyelhárítási tervet a megyei, fıvárosi védelmi bizottság szükség szerint, egyebekben minden év június 30-ig felülvizsgálja a megyei közgyőlés elnöke és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének közremőködésével.. A területi (megyei) veszély-elhárítási terv éves felülvizsgálatát a jogszabályban foglaltak szerint a fenti szervezetek bevonásával végrehajtottuk. A külsı védelmi tervekkel rendelkezı települések vonatkozásában a külsı védelmi tervek és a települési veszély-elhárítási terv összhangjának biztosítása, esetleges eltérések és hiányosságok javítása érdekében A külsı védelmi tervek aktualizálását a katasztrófavédelmi kirendeltségek június 25-i határidıvel a veszély-elhárítási tervekkel összehangolva végezték el. Járási önkéntes mentıcsoportok rendszerbeállító és Nemzeti Minısítı gyakorlatainak végrehajtása a) A megyében december 31-ig kilenc járási mentıcsoport került megalakításra, a megalakított szervezetek összlétszáma 364 fı. A mentıcsoportok nemzeti minısítı gyakorlata az idei évben megtörtént, a ténylegesen minısített létszám 295 fı. b) március 22-én, Gánt településen végrehajtásra került a területi rendeltetéső Mór és Bicske Járás Önkéntes Mentıcsoportok rendszerbeállító gyakorlata nemzeti minısítéssel. Megtartásra került továbbá március 29-én Seregélyes településen Sárbogárd Járás Önkéntes Mentıcsoport nemzeti minısítı, és Székesfehérvár Járás Önkéntes Mentıcsoport rendszerbeállító gyakorlata nemzeti minısítéssel május 17-én, Adony és Enying településen hajtottuk végre a területi rendeltetéső Gárdony, Martonvásár és Polgárdi Járás Önkéntes Mentıcsoportok rendszerbeállító gyakorlatát nemzeti minısítéssel, továbbá Dunaújváros, Enying Járás Önkéntes Mentıcsoportok nemzeti minısítı gyakorlatát. Területi rendeltetéső polgári védelmi szervezetek mozgósítási feladatának gyakorlása A járási mentıcsoportok nemzeti minısítı gyakorlatának keretében megtörtént. A megye területén a katasztrófakockázati helyszínek megelızési célú vizsgálata az érintett területi szervek bevonásával A kockázati helyszínek, mint vízelvezetı rendszerek, hófúvásveszélyes útszakaszok, fák, fasorok, földtani veszélyforrások ellenırzését egész évben ütemezetten végezzük, az illetékes szakemberek felkérésével. A vízelvezetı rendszerek ellenırzésénél a vízügyi igazgatóság, a hófúvásveszélyes útszakaszok, fák, fasorok esetében a Magyar Közút Zrt., illetve az önkormányzatok, a földtani veszélyforrásokkal kapcsolatosan a Veszprémi Bányakapitányság szakemberei vesznek részt az ellenırzéseken.

9 9 A nagy tömegek befogadására alkalmas közösségi intézmények katasztrófavédelmi ellenırzése társ szervek bevonásával. A melegedésre alkalmas befogadóhelyek ellenırzését az önkormányzatokkal történı elızetes egyeztetést követıen ez év március végéig, a Paksi befogadási tervekben megjelölt befogadóhelyek ellenırzését szeptember 30-ig végeztük el. Az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés helyzetének, a vízkár-elhárítási tervek aktualizálásának, a belterületi vízelvezetık karbantartására hozott intézkedési tervek vizsgálata, összegzı jelentés készítése a) A településeken, járási és megyei szinten a veszélyeztetı hatások megakadályozása, a károk csökkentése érdekében kidolgozásra került veszély-elhárítási tervek mellékletét képezı vízkár-elhárítási tervek meglétét a katasztrófavédelmi megbízottak az I. félévben ellenırzés keretében vizsgálták. b) Az igazgatóság felkészült a vizek kártétele elleni védekezésbıl adódó többletfeladatok ellátására, a fıügyelet és a mőveletirányító állomány megerısítésére, valamin a beavatkozó állomány létszámának növelésére. c) A végrehajtást biztosító terveinket aktualizáltuk, ellenıriztük infokommunikációs rendszerünk mőködıképességét, felvettük a kapcsolatot a társ- és az együttmőködı szervekkel. d) A évi árvízvédelmi védekezési, kárfelszámolási és helyreállítási feladatok törzsvezetési gyakorlat keretében kerültek feldolgozásra. A gazdálkodó szervezeteknél a munkahelyi veszélyelhárítási tervek ellenırzése, az ellenırzés során a veszélyeztetı hatások csökkentésére kiemelt figyelemmel és a települési veszélyelhárítási tervhez való kapcsolódás összhangjára A gazdálkodó szervezetek a belsı védelmi terv gyakorlatokon szerzett tapasztalatokat követıen, a katasztrófavédelmi igazgatósággal együttmőködve augusztus 31-ig a felülvizsgálatokat és a szükséges módosításokat elvégezték. MVB és HVB tagok riaszthatóságának és készenlétbe helyezésének ellenırzése és a munkaszervezetek tagjai riaszthatóságának ellenırzése Az MVB és HVB gyakorlatok keretében került sor a riaszthatóság ellenırzésére és annak eredményességének vizsgálatára. A térség biztonsága, védelmi képessége erısítése, a katasztrófahelyzetek megelızésével és kezelésével kapcsolatos tervezési, koordinációs tevékenység végzése a kockázatok értékelésével, a társhatóságokkal és önkormányzatokkal együttmőködve az eseményekre való gyors és hatékony reagálás, lakosságvédelmi feladatok eredményes végrehajtása érdekében folyamatosan történik. 4) A védelmi igazgatás egészségügyi ellátásra történı felkészülés feladatai területén az FMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (továbbiakban: FMKH NSZSZ) által végrehajtott feladatok: a) UV- hıség riasztás elrendelésekor az egészségügyi szolgáltatók és a feladatban érintettek tájékoztatása végrehajtásra került. b) A SEVESO II. hatálya alá tartozó veszélyes üzemek külsı védelmi terv gyakorlatain a Kistérségi Intézetek munkatársainak bevonásával részt vettek. c) Jogszabályi változást követıen az FMKH NSZSZ javaslata alapján - gazdasági anyagi szolgáltatás keretében - MVB határozattal ismételten kijelölésre kerültek a megyében a szükség gyógyintézeteket befogadó objektumok.

10 10 5) Egyéb végrehajtott feladatok: A települések arzén mentes vízzel, történı ellátásával kapcsolatosan Koordinációs feladatok végrehajtása az MH ÖHP-val, a Polgárdi Tekeres-pusztai szociális intézmény tiszta vízzel történı ellátásának biztosításának szervezése. A Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Egyesülettel kapcsolatos feladatok végzésében közremőködtünk. A titkár a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttmőködésben, valamint a Fejér Megyei Közgyőlés bevonásával a jogszabályokban foglaltak szerint határidıre végrehajtotta a Megye Veszélyelhárítási Terv felülvizsgálatát. A nyár során a III. fokozatú hıségriasztással kapcsolatosan végeztük a szükséges egyeztetéseket, a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, az FMRFK-val, és az FMKI-val. Az MVB évi Munka-és ellenırzési tervében foglaltaknak megfelelıen júliusban végrehajtottuk a kijelölt településeken a vízkárelhárítási terveik és a belterületi felszíni vízelvezetési rendszereik ellenırzését, az FMKI és a KÖDU VIZIG szakaembereivel közösen. Augusztus 26 és szeptember 05 között ellenırzést hajtottunk végre a HVB-ok jogszerő mőködésének tárgyában, ahol vizsgáltuk a meghozott határozatok tartalmi és formai megfelelısségét, valamint az okmányok nyilvántartását és tárolását. Az ellenırzés megállapította, hogy a HVB-ok határozataikat jogszerően hozzák meg, a HVB okmányok nyilvántartása és tárolása szabályosan történik. Képviseltük a Megyei Védelmi Bizottságot minden központi rendezvényen, tanácskozáson, konferencián. A rendkívüli csapadékos idıjárás következtében szeptember között Bakonycsernyén a Súri víz és a Gaja patak áradása elöntéssel veszélyeztette a településen lakók élet és vagyon biztonságát. A védekezési feladatokat a katasztrófavédelmi igazgatóság és a KÖDU VIZIG Fejér Megyei szakaszmérnöksége irányításával, valamint a település lakosságának bevonásával a polgármester irányította, a kialakult helyzetrıl a HVB elnöke az MVB elnöke idıben tájékoztatást kapott. Az MVB titkára a katasztrófavédelmi igazgató úrral egyeztetett, a móri HVB összehívása nem volt indokolt. Tisztelt Megyei Közgyőlés! Az MVB a évi Munka-és ellenırzési tervében foglalt feladatokat, valamint a soron kívül jelentkezı feladatait sikeresen végrehajtotta. Megállapítható, hogy a védelmi igazgatás területi és helyi rendszere megyénkben összeforrott, a települések polgármestereivel kialakított stabil kapcsolatrendszer minden helyzetben biztosítja a településeken élı lakosság élet-és anyagi javainak védelme érdekében meghozandó intézkedések hatékony végrehajtását. Székesfehérvár, január Dr. Simon László s.k. MVB elnök

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének 2013. évben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.11.29-2012.11.29 A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 264 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala E L İ T E R J

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 03-3/308-8/2012. TÁRGY: KÖZGYŐLÉSI HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL ÉS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELE- TEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 35/2010. (XI. 22.) ÖNKOR- MÁNYZATI RENDELET ÉS A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására, pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

2010. évi I. törvény

2010. évi I. törvény 1. oldal 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 1 Az Országgyőlés annak érdekében, hogy - az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, - az anyakönyvi rendszer

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 43. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról

Részletesebben

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza épületegyüttes élıerıs ırzése tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza épületegyüttes élıerıs ırzése tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 0 db. TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza épületegyüttes élıerıs ırzése tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-71/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. április 28-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2011. elsı negyedévi

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 154 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat az Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázat megvalósításához

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 245. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. december

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A földmérési és térképészeti tevékenységrıl

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 325. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. december

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9410-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

17/2015. (X. 22.) TH.

17/2015. (X. 22.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/7/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A katasztrófavédelem és a települések környezetvédelmi kapcsolata PTE PMMIK - 2014.

A katasztrófavédelem és a települések környezetvédelmi kapcsolata PTE PMMIK - 2014. A katasztrófavédelem és a települések környezetvédelmi kapcsolata PTE PMMIK - 2014. Magyarország biztonsága Katasztrófavédelem Erős állam Hivatásos katasztrófavédelem Állampolgárok részvétele Lakosság

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 86. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának 2009. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben