Geometriai algoritmusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Geometriai algoritmusok"

Átírás

1 Geometriai algoritmusok Alapfogalmak Pont: (x,y) R R Szakasz: Legyen A,B két pont. Az A és B pontok által meghatározott szakasz: AB = {p = (x,y) : x = aa.x + (1 a)b.x,y = aa.y + (1 a)b.y),a R,0 a 1. Ha A és B sorrendje is számít, akkor irányított szakaszról beszélünk. Egyenes megadása: y = mx+b egyenlettel: azon (x,y) pontok halmaza, amelyekre teljesül az egyenlet, ax+by+c = 0 egyenlettel, egyenes megadása két pontjával: e(a,b). Az A B keresztszorzat a (0,0), A,B és a A + B = (A.x + B.x,A.y + B.y) pontok által alkotott paralelogramma előjeles területeként értelmezhető. Azaz A B = A.xB.y B.xA.y. A keresztszorzat alapján meghatározható a pontoknak az origóból vett egymáshoz viszonyított forgásiránya. Ha A B pozitív, akkor A az óramutató járásával egyező forgásirányba esik B-hez képest az origóból nézve. Ha A B negatív, akkor A az óramutató járásával ellentétes forgásirányba esik B-hez képest az origóból nézve. Ha A B = 0, akkor az origó, A és B egy egyenesen helyezkednek el. A fentiek alapján az is eldönthető, hogy egy AB irányított szakasz milyen forgásirányba esik egy AC szakaszhoz képest. A megoldás az, hogy eltoljuk a szakaszokat az origóba és a B A, C A pontokat hasonlítjuk össze véve a keresztszorzatukat. Szintén használhatjuk a keresztszorzatot annak eldöntésére, hogy egy AB irányított szakasz végpontjához csatlakozó BC szakasz jobbra vagy balra fordul. Azt kell megnéznünk, hogy a AC irányított szakasz az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes forgásirányban van a AB szakaszhoz képest. Tehát ha a (C A) (B A) keresztszorzat negatív, akkor B-ben balra fordulunk, ha pozitív jobbra, ha pedig 0, akkor a A, B,C pontok egy egyenesre esnek. Ennek eldontésére a FORGASIRANY(A,B,C) függvényt használjuk, amely 1, ha (C A) (B A) negatív, 1 ha a keresztszorzat pozitív és 0, ha a keresztszorzat 0. Szakaszok metszése Azt mondjuk a A,B szakasz átfog egy egyenest, ha A az egyenes egyik B pedig az egyenes másik oldalára esik. Két szakasz akkor és csak akkor metszi egymást ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül: Mindkét szakasz átfogja a másik egyenesét. Az egyik szakasz valamely végpontja illeszkedik a másik szakaszra. Felhasználjuk az alábbi eljárást, ami meghatározza, hogy az egy egyenesre eső A,B,C pontokra C eleme e az AB szakasznak. SZAKASZON(A,B,C) if min(a.x,b.x)<=c.x<=max(a.x,b.x) and min(a.y,b.y)<=c.y<=max(a.y,b.y) else return false 1

2 A következő eljárás megállapítja, hogy az AB és CD szakaszok metszik e egymást. SzakaszMetsz(A,B,C,D) e:=forgasirany(c,d,a) f:=forgasirany(c,d,b) g:=forgasirany(a,b,c) h:=forgasirany(a,b,d) if ef<0 and gh<0 if e=0 and SZAKASZON(C,D,A) if f=0 and SZAKASZON(C,D,B) if g=0 and SZAKASZON(A,B,C) if h=0 and SZAKASZON(A,B,D) return false Pont helyzete Adott a síkon egy zárt, nem-metsző poligon a csúcsainak p 1,..., p n órajárással ellentétes felsorolásával és adott egy q pont. Eldöntendő a q pontnak a poligonhoz viszonyított helyzete, azaz, hogy a belsejéhez tartozik-e, az oldalán van-e, avagy külső pont? Megoldás: Válasszunk egy olyan K pontot, amely biztosan nem tartozik a poligon belsejéhez és a poligon egyetlen csúcsa sem esik a Kq szakaszra, legfeljebb ha q megegyezik valamelyik csúccsal. Ha a Kq szakasz a poligon páratlan számú oldalát metszi, akkor q belső pont, egyébként külső. A K külső pont választása: Legyen K.y = max{p i.y p i.y < q.y,i = 1,...,n} és K.x = min{p i.x i = 1,...,n} 1. Ha a poligonnak nincs olyan csúcspontja, amelynek y-koordinátája kisebb, mint q.y, akkor q biztosan külső pont. A K pont ilyen választása esetén legfeljebb a q pont esik a poligon valamelyik oldalára, amikor is q nem belső pont lesz. Ezt az esetet külön kell ellenőrízni. Polárszög szerinti rendezés Legyen adott pontok egy P 1,...,P n halmaza. Sok esetben használható ezek polárszög szerinti rendezése, amely a következő eljárás. Válasszuk ki a legkisebb x-koordinátájú pontot, ha több ilyen van, akkor ezek közül válasszuk a legkisebb y- koordinátájút. Ezt nevezzük (bal-alsó) sarokpontnak és jelöljük Q-val. Húzzunk (fél) egyeneseket a Q sarokpontból minden ponthoz. Rendezzük az egyeneseket a Q ponton áthaladó, x-tengellyel párhuzamos egyenessel bezárt (előjeles) szög alapján. Jelölje ezt a szöget a Q,P egyenesre Φ(Q,P). Rendezzük a pontokat úgy, hogy a Q sarokpont legyen az első, és P előbb legyen mint R akkor és csak akkor, ha Φ(Q,P) < Φ(Q,R), vagy Φ(Q,P) = Φ(Q,R) és P közelebb van Q-hoz, azaz P.x < R.x, vagy Φ(Q,P) = Φ(Q,R) és P.x = R.x és P.y < R.y. 2

3 Két pont között a rendezési reláció megállapítható a tangensek összehasonlításával vagy a FORGASIRANY függvény felhasználásával. A rendezési reláció alapján pedig tetszőleges O(n log n) idejű algoritmust használhatunk a polárszög szerinti rendezés előállítására. Zárt poligon rajzolása Adott a síkon n darab pont, amelyek nem esnek egy egyenesre. A pontok (x,y) koordinátáikkal adottak, amelyek egész számok. A pontokat az 1,...,n számokkal azonosítjuk. Kössünk össze pontpárokat egyenes szakaszokkal úgy, hogy olyan zárt poligont kapjunk, amelyben nincs metsző szakaszpár. Megoldás: Ha a polárszög szerinti rendezés sorrendjében kötjük össze a pontokat, kivéve, hogy az utolsó egyenesen levő pontokat fordított sorrendben vesszük, akkor egy zárt, nem metsző poligont kapunk. Konvex burok Definíció: Egy egyszerű (nem metsző) poligon konvex, ha bármely két belső pontját összekötő szakasz minden pontja a poligon belsejében, vagy határán van. Definíció: Egy P = {p1,..., p n } ponthalmaz konvex burka az a legszűkebb Q konvex poligon, amely a ponthalmaz minden pontját tartalmazza. Feladat: Egy P ponthalmaz konvex burkának meghatározása. Megoldás: (Graham-féle pásztázás) Rendezzük a ponthalmaz pontjait polárszög szerint, majd minden egyenesen csak a sarokponttól legtávolabbi pontot hagyjuk meg, a többit töröljük. Legyen q 1,...,q m a kapott pontsorozat polárszög szerinti rendezésben. Mindaddig, amíg van három olyan egymást követő q i,q i+1 q i+2 pont, hogy q i+1,q i+2 jobbra fordul q i,q i+1 -hez képest, hagyjuk el a q i+1 pontot. Az alábbi algoritmusban feltesszük, hogy a PolarRendez algoritmus egy T (0-tól n-1-ig indexelt) tömböt ad, amely tartalmazza a pontokat polárszög szerinti rendezésben. KonvexBurok(P) T:=PolarRendez(P) m=1 for i=2 to n-1 while (m>0 and FORGASIRANY(T[m-1],T[m], T[i])<=0) m:=m-1 m:=m+1 Csere(P[m],P[i]) return m Az eljárásban mindig a tömb első m eleme tartalmazza az aktuális halmaz konvex burkának csúcsait. A for ciklus végigmegy a ponthalmaz pontain. Minden i-re a while ciklus törli azokat a pontokat, ahol a forgasirány nem megfelelő, majd az i elemet elhelyezi a konvex burok utolsó csúcsaként. Az algoritmus futási ideje O(nlogn), ha a polárszög szerinti rendezést olyan algoritmussal valósítjuk meg amelynek futási ideje O(nlogn). Metsző szakaszpárok létezésének vizsgálata A feladatban adott n darab szakasz S = {s 1,...,s n } (a szakaszok az s i.bal és s i. jobb végpontjaik által adottak) és meg kell határozni van a közöttük kettő olyan, amely metszi egymást. Seprő egyenes: Seprés során egy képzeletbeli seprő egyenest mozgatunk a geometriai elemek halmazán. Azt a dimenziót, amelyben a seprő egyenes halad, idődimenziónak szokás nevezni. Ennél a feladatnál a seprő egyenes az y-tengellyel párhuzamos egyenes, az idődimenzió az egyenest meghatározó x-koordináta lesz. 3

4 Egyszerűsítő feltételek: 1. Egyik bemeneti szakasz sem függőleges. 2. Nincs három olyan szakasz, amelyek egy pontban metszenék egymást. Szakaszok összehasonlítása: Legyen s 1 és s 2 szakasz és x R, akkor azt mondjuk, hogy a két szakasz összehasonlítható x -nél, ha mindkét szakasznak van olyan pontja, amelynek az x koordinátája x. Továbbá ez esetben s 1 > x s 2 ha s 1 -nek az x x-koordinátájú pontjának y koordinátája nagyobb. (Azaz az x -ben húzott seprő egyenessel vett metszete magasabban van.) Ez a reláció minden x esetén az összehasonlítható pontok egy lineáris rendezését adja. Továbbá ha két szakasz metszi egymást, akkor a metszést megelőzően a rendezésben egymást követik, így elég a rendezésben egymás melletti szakaszokat vizsgálni van a metszéspontjuk. Fontos megjegyezni, hogy ha két szakasz nem metszi egymást, akkor a szakaszok egymáshoz viszonyított helyzete nem változik x változtatásával. 1. Esetpontok jegyzéke: azon időpontok (rendezett) sorozata, amely időpontokban a seprő egyenes megáll. (Ezen pontok {s.bal.x, s. jobb.x : s S} 2. A seprő egyenes állapotleírása: az egyenes által metszett szakaszok rendezett halmaza. Az esetpontok halmazát rendezzük, ha több pontnak ugyanaz az x koordinátája, akkor a bal végpontokat vesszük előszőr figyelembe (növekvő y koordináta szerint), majd a jobb végpontokat (szintén növekvő y koordináta szerint). A seprő egyenes által metszett szakaszok nyilvántartására egy olyan T adattípusra van szükség, amely hatékonyan megoldja a Bovit(T,s), Torol(T,s), Eloz(T,s), Kovet(T,s) műveleteket, ilyen a rendezett halmaz absztrakt adattípus. (Piros fekete fával való megvalósítás mellett a műveletek mindegyike O(logn) időben végrehajtható.) Az alábbi algoritmusban feltesszük, hogy az ESEMENY algoritmus az eseménypontokat a fentiekben leírtak alapján rendezi. MetszoPar(S) Letesit(T:RHalmaz) R:=ESEMENY(S) minden p-re az R beli sorrendben if p=s.bal then Bovit(T,s) If SzakaszMetsz(Kovet(T,s),s) or SzakaszMetsz(Eloz(T,s),s) then return True if p=s.jobb then If SzakaszMetsz(Kovet(T,s),Eloz(T,s)) then return True Torol(T,s) Az algoritmus futási ideje piros fekete fával történő megvalósítás mellett O(nlogn). Egymáshoz legközelebbi pontpár megkeresése A két pont távolsága az Euklideszi távolság, azaz tav(p,q) = (p.x q.x) 2 + (p.y q.y) 2. A feladat P = {p 1,..., p n } ponthalmazban megtalálni azt a két p i, p j pontot, amelyek távolsága minimális. Kézenfekvő megoldás a NAIV algoritmus, ami megvizsgál minden pontpárt és veszi a minimális távolságot, ennek az algoritmusnak Θ(n 2 ) a futási ideje. Az alábbiakban egy gyorsabb oszd meg és uralkodj elvű algoritmust adunk meg. Legyen S a pontok halmaza, X a pontok x-koordináta szerint rendezett sorozata, Y pedig pontok y-koordináta szerint rendezett sorozata. (A rendezések megoldhatóak O(nlogn) időben.) Az elvi algoritmus 4

5 TAVKERES(P,X,Y) if P 3 then return NAIV(P) Legyen P L, P P /2 legkisebb x koordinátájú eleme. Legyenek X L,Y L a P L beli pontok rendezett halmazai. Legyen P R P többi eleme Legyenek X R,Y R a P R beli pontok rendezett halmazai. Legyen x 0 P L -t és P R szeparáló x koordináta (d L,a L,b L ) := TAV KERES(P L,X L,Y L ) (d R,a R,b R ) := TAV KERES(P R,X R,Y R ) d := min(d L,d R ) Y d := azon P-beli pontok y koordináta szerint rendezett halmaza, amelyek x-koordinátájára x 0 x d Ha van Y d -ben d-nél közelebbi pár, akkor azt adjuk vissza, egyébként d-t a megfelelő pontpárral. Igazolható, hogy a középső sávban (Y d ) elég minden p pontra csak p-t követő 7 pontra nézni a távolságot, hogy találjuk d-nél közelebbi pontpárt, ha létezik ilyen. Ezt a tényt használva az algoritmus utolsó lépésében, azt kapjuk, hogy a legrosszabb futási időre fennáll T (n) = 2T (n/2) + O(n) összefüggés, így T (n) = O(n log n). Egymástól legtávolabbi pontpár megkeresése A feladat P = {p 1,..., p n } ponthalmazban megtalálni azt a két p i, p j pontot, amelyek távolsága minimális. Kézenfekvő megoldás a NAIV algoritmus, ami megvizsgál minden pontpárt és veszi a minimális távolságot, ennek az algoritmusnak Θ(n 2 ) a futási ideje. Az alábbiakban egy gyorsabb, a konvex burkon alapuló algoritmust alapötletét adjuk meg. Lemma A legtávolabbi pontpár P konvex burkának két pontja lesz. Definíció A P ponthalmaz átellenes pontpárja olyan p i és p j pontpár, amelyre van olyan p i -n és p j -n átmenő egyenes, amelyek párhuzamosak és a P ponthalmaz minden pontja a két egyenes közé esik. Lemma A legtávolabbi pontpárban szereplő pontok átellenesek. Átellenes pontpárok meghatározása görgetéssel Legyen P = {p 1,..., p m } a konvex poligon csúcspontjainak órajárással ellentétes felsorolása. Legyen p i a konvex poligon legkisebb y-koordinátájú pontja, ha kettő ilyen van, akkor ezek közöl válasszuk a legnagyobb x-koordinátájút. Legyen továbbá p j pedig a legnagyobb y-koordinátájú pontja, ha kettő ilyen van, akkor ezek közül válasszuk a legkisebb x-koordinátájút. Ekkor p i és p j nyilvánvalóan átellenes pontjai a poligonnak. Az többi átellenes pontpár lineáris időben meghatározható görgetéssel. Forgassuk el balra az aktuális átellenes p k és p r pontokon átmenő párhuzamos egyeneseket amíg valamelyik a p k p k+1 vagy a p r, p r+1 oldalra nem ér (a +1 modulo m értendő). Ha előbb érjük el a p k p k+1 oldalt, akkor k := k + 1, egyébként r := r + 1. Folytassuk ezt mindaddig, amíg vissza nem érünk a kezdetben választott két átellenes ponthoz. Annak eldöntése, hogy melyik oldalt érjük el hamarabb a forgatással a FORGASIRANY(p r+1, p i+1 p k + p r+1, p r ) függvény kiszámításával meghatározható. Az algoritmus futási ideje O(nlogn). Szorgalmi Adott n pont a síkon a koordinátáik által megadva. Adjunk egy lineáris idejű algoritmust, amely eldönti van -e három olyan egyenes, amely a pontok mindegyikét tartalmazza. Beküldés: Pszeudókód + futási idő igazolása első négy megoldó 8-8 pont 5

6 a második négy megoldó 4-4 pont A szerzett plusszpontok a vizsga minimumkövetelményébe nem számítanak bele. 6

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát.

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát. 1. Vektorok 1.1. Alapfogalmak, alapműveletek 1.1.1. Elméleti összefoglaló Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

Feladatok. 7. Tíz rabló a kincseit egy több lakattal lezárható ládában gyűjti. Az egyes lakatokat egy-egy

Feladatok. 7. Tíz rabló a kincseit egy több lakattal lezárható ládában gyűjti. Az egyes lakatokat egy-egy Feladatok 1. Hányféleképpen állhat sorba n fiú és n lány úgy, hogy azonos neműek ne álljanak egymás mellett?. Hány olyan hétszámjegyű telefonszám készíthető, amiben pontosan két különböző számjegy szerepel,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje

A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje Ha egy aiómarendszerre modellt adunk, az azt jelenti, hogy egy matematikai rendszerben interpretáljuk az aiómarendszer alapfogalmait és az aiómák a

Részletesebben

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a Feladatok:. Dobjunk fel egy szabályos dobókockát egymás után egymástól függetlenül végtelen sokszor. Számítsuk ki annak a valószínűségét, hogy a harmadik hatos dobás vagy a huszadik vagy valamely későbbi

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ 5. osztály Jelölje a 20-as és az 50-es közötti számokat a és b, a 20-as és a 80-as közöttieket c és d, az 50-es és a 80- as közöttieket pedig e és f. Ekkor tudjuk, hogy a+ b= 130, c+ d = 100 és e+ f =

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben