ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012."

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ ; Fax: 34/ t-online.hu Honlap: ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA Összeállította: Baranyai Magdolna bejegyzett adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló

2 Tisztelt Partnereink! A 140. sz. Magyar Közlönyben kihirdetésre került én a évi CLVI. Törvény, mely az Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szól. Általános forgalmi adó (2007/CXXVII. Törvény) ÁFA-kulcs változások tıl az ÁFA általános mértéke 25 %-ról 27 %-ra emelkedik. Fentiekbıl következıen készpénzes számla nyomtatványokon a számla felsı részében amennyiben 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés történik - a jelenleg hatályos áfatörvény 82. (1) bekezdése alapján 27 %-ot, a számla alsó részében az áfatörvény 83. a) pontja szerinti 21,26 százalékértéket kell feltüntetni. A százalékérték alatt az áfatörvény vonatkozásában mindig az áfa összegét is tartalmazó (bruttó) összegbıl kiindulva felülrıl számolva - 27 %-os értékesítés esetén 21,26 %-ot kell érteni. Összefoglalva készpénzes számla kiállításakor a százalékérték feltüntetése a kötelezı ami nem azonos az adó mértékével -, az adó mértékének feltüntetése viszont nem tiltott, csak az adó összege. Készpénzes számlákon feltüntetendı ÁFA mértékek: 27 % ÁFA tartalomnál 21,26 % 5 % ÁFA tartalomnál 4,76 % 18 % ÁFA tartalomnál 15,25 %. Idıszakos elszámolású ügyleteknél átmeneti szabály: (Áfa-törvény 58. ) a) Ha az idıszak teljes egésze és a fizetési határidı is 2011-re esik: 25 % b) Ha az idıszak teljes egésze és a fizetési határidı is 2012-re esik: 27 % c) Ha az idıszak teljes egésze 2011-re esik, de a fizetési határidı 2012-re: 25 % d) Ha az idıszak teljes egésze 2012-re esik, de a fizetési határidı 2011-re: 25 % e) Ha az idıszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012-re esik) és a fizetési határidı 2011-re esik: 25 % f) Ha az idıszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012-re esik) és a fizetési határidı 2012-re esik: napok száma szerint meg kell osztani. A 2011-re esı idıarányos részteljesítés 25 %, a 2012-re esı idıarányos részteljesítés 27 %. 2

3 Általában az elılegek kezelésével szokott probléma felmerülni ÁFA-mérték változáskor. Nézzünk erre egy példát: A társaság én kapott Ft elıleget könyvvizsgálati szolgáltatásra. A számla kiállítása 2011-ben egyértelmő: Szolgáltatás Adóalap (Ft) ÁFA mérték (%) ÁFA összege (Ft) Könyvvizsgálati díj elıleg ben elvégzi a társaság a teljesítést, amelyért nettóban Ft-ban állapodtak meg én kiállítjuk a számlát az alábbiak szerint: Szolgáltatás Adóalap (Ft) ÁFA mérték (%) ÁFA összege (Ft) Könyvvizsgálói díj elıleg Fennmaradó/fizetendı Általában a problémát az okozza, hogy a szoftverek nem tudnak ilyen számlát kiállítani, ezért elfogadható lehet az alábbi megoldás is: Szolgáltatás Adóalap (Ft) ÁFA mértéke(%) ÁFA összege (Ft) Könyvvizsgálói díj elıleg Fennmaradó/fizetendı Amennyiben a felek bruttó Ft-ban állapodtak meg: Szolgáltatás Adóalap (Ft) ÁFA mérték (%) ÁFA összege (Ft) Könyvvizsgálói díj elıleg Fennmaradó/fizetendı Elıleg megfizetése Ft ( Ft Ft ÁFA) Fennmaradó összeg Ft ( Ft Ft ÁFA) Összesen tehát Ft ( Ft Ft ÁFA) Összefoglalva a szabály: az elılegnek külön teljesítési ideje van, az elıleg a teljesítés (jóváírás) idıpontjában érvényes adómértékkel adózik. Az elıleg feletti ellenérték adózik az emelt adókulccsal. 3

4 A pénztárgépek és taxaméterek ÁFA-mérték változás miatti átállítását ig kell elvégezni. Az átállítási idıszakban az adózók kézi kibocsátású nyugtával, illetve számlával tehetnek eleget bizonylatkibocsátási kötelezettségüknek. (Figyelem! Aki él ezzel a lehetıséggel figyeljen a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására!) Importszolgáltatási elıleg jén vagy azt követıen történı importszolgáltatási elıleg jóváírásakor, kézhezvételekor, ha a teljesítési helyet a fıszabály határozza meg, az igénybevevı adófizetésre kötelezett. Mirıl van szó? A hazai adóalany által külfölditıl igénybevett, magyar teljesítési helyő szolgáltatásokról, melyek fordított adózás alá esnek a belföldi megrendelınek a fizetett elıleg után fel kell számítania az ÁFÁ-t. Egyben a levonási jog általános feltételeinek fennállása esetén le is vonhatja az ÁFÁ-t. A Közösségen belüli ügyletek esetén az Összesítı nyilatkozatban is szerepeltetni kell a fizetendı és, ha van levonható ÁFÁ-t is. Személygépkocsi bérlése, lízingelése A személygépkocsi és egyéb jármő (motor, yacht, sporthajó) bérbevétele kapcsán levonhatóvá válik az áthárított ÁFA. A rendelkezést a december 31-e után kezdıdı elszámolási idıszakokban lehet elıször alkalmazni. DE, figyelem! Az áthárított ÁFA olyan arányban vonható le, amilyenben a terméket, szolgáltatást az érintett adóalany adóköteles gazdasági tevékenység érdekében használja. Javaslat ennek bizonylatolására: útnyilvántartás, vagy menetlevél vezetése. ÁFA-arányosítások A szokásos piaci árat kell figyelembe venni (az ellenérték helyett) a gazdaságilag nem független felek közötti tranzakciók esetén a levonási hányados kiszámításakor is, ha az arányszámot a utáni idıszakra állapítják meg. Tárgyi eszköz arányosítás A tárgyi eszközre vonatkozó korrekciót az adóalanyoknak a figyelési idıszak alatt valamennyi érintett tárgyi eszközre egységesen, a naptári év utolsó adómegállapítási idıszakában kell elvégezniük, az adott naptári évre számított levonási hányados alapján. Az elıírást elıször a e után rendeltetésszerő használatba vett tárgyi eszközökre kell figyelembe venni. 4

5 Emlékeztetıül: Az ÁFA tv (1) bekezdése szabályozza az ún. megfigyelési periódust. Eszerint abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ a vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerő használatbavételének hónapjától kezdıdıen A, ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig (5 év) B, ingatlan tárgyi eszköz esetében 240 hónapig (20 év) terjedı idıtartamban az adóalany levonási jogát gyakorolhatja. Adóhatósági tájékoztatás ingatlanértékesítés esetén A honlapon közzéteszi az adóhatóság, hogy az ingatlant eladó adózó ÁFA-kötelessé tette-e az ingatlanértékesítésüket. ÖSSZEFOGLALÁS AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÁFA felszámítására Építési telek értékesítése: mindig adóköteles, az eladó általános ÁFA mértéket számít fel (2011-ben 25%, 2012-ben 27 %) Egyéb beépítetlen ingatlan (földterület) értékesítése: alapesetben adómentes, de az eladó választásával adókötelessé teheti, ekkor fordítottan adózik az ügylet, az áfát a vevı számítja fel és fizeti meg. Lakás értékesítése: ha még nincs rá használatbavételi engedély, vagy az nem régebbi 2 évnél, akkor mindig adóköteles, az eladó 27 százalékos áfát számít fel. Lakás értékesítése: ha a használatbavételi engedély 2 évnél régebbi, akkor alapesetben adómentes, de az eladó választásával adókötelessé teheti az értékesítést, ekkor fordítottan adózik az ügylet, az áfát a vevı számítja fel és fizeti meg. Üzlet, csarnok, gazdasági épület értékesítése: ha még nincs használatbavételi engedély, vagy az nem régebbi 2 évnél, akkor az ügylet mindig adóköteles, az eladó 27 százalékos áfát számít fel. Üzlet, csarnok, gazdasági épület értékesítése: ha a használatbavételi engedély 2 évnél régebbi, az ügylet alapesetben adómentes, de az eladó választásával adókötelessé teheti, ekkor fordítottan adózik az ügylet, az áfát a vevı számítja fel és fizeti meg. A fenti példák nem vonatkoznak a csıd-felszámolási eljárás alatt álló eladókra, az ı tulajdonukban lévı ingatlan értékesítése mindig fordítottan adózik! 5

6 Kiraktározás tıl az adóraktárból történı kiraktározáskor a termék értékesítıje, illetve annak beszerzıje kötelezett az adó megfizetésére, attól függıen, hogy melyikük kezdeményezte a kiraktározást. (eddig a kiraktározás elıtti utolsó értékesítınek kellett megfizetnie az ÁFÁ-t) Számlázás Az adóalany akkor is köteles belföldön számlát kiállítani a belföldön teljesített termékértékesítésrıl, szolgáltatásnyújtásról, ha máshol is letelepedettnek számít ugyan, de az ügylet teljesítésével legközvetlenebbül a belföldi székhelye vagy állandó telephelye érintett. Elektronikus számla Elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel ellátott számla kibocsátásához is szükséges a számlabefogadó elızetese beleegyezése. Ettıl eltérni csak akkor lehet, ha jogszabály írja elı az E-számlázást. Adóalap-csökkentés, önellenırzés Minden olyan esetben, amikor a fizetendı adó nem az adóalap csökkenése miatt csökken, az adóalanynak e változást nem önellenırzéssel kell rendelkeznie, hanem aktuális adóbevallásában kell korrigálnia. Fuvarozás láncügylet tıl csak a láncügyletben közbensı vevıként fuvarozó adóalany jogosult megdönteni azt a vélelmet, hogy ezt a tevékenységet beszerzıként végzi. Mezıgazdasági tevékenységet folytató adóalany Akkor minısül ilyennek az adóalany, ha mg-i tevékenységén kívüli tevékenységébıl származó éves bevétele nem haladja meg az alanyi adómentesség értékhatárát, vagy ha meghaladja, a mg-i tevékenységbıl származó éves bevétele több, mint az egyéb tevékenységbıl származó éves bevétele. A bevételek számbavételekor a kompenzációs felárat és az egyéb tevékenységnél pedig az adót is figyelembe kell venni. 6

7 Emlékeztetı a kompenzációs felár kifizetéséhez: 29. Mezıgazdasági ıstermelı, ha egyéni vállalkozóként más tevékenységet is végez, jogosulte kompenzációs felárra? A mezıgazdasági tevékenységet egészben vagy meghatározó részben folytató adóalany, aki (amely) a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint egyúttal mikro- és önálló vállalkozás is, vagy annak minısülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, jogosult a kompenzációs felár igénylésére. Az áfatörvény alkalmazásában az adóalanyként végzett gazdasági tevékenysége szempontjából nincs jelentısége annak, hogy a tevékenységet egyéni vállalkozói igazolvány és/vagy ıstermelı igazolvány alapján végzi-e, a magánszemély az egyéni vállalkozói igazolvány és az ıstermelıi igazolvány szerinti tevékenységét ugyanazon áfa adóalanyisága keretében végzi. A kompenzációs felárra jogosultság vizsgálatakor ennek megfelelıen az egyéni vállalkozói igazolvány alapján végzett tevékenység bevételét, az ahhoz kapcsolódóan foglalkoztatottak számát is figyelembe kell venni. 30. A kompenzációs felárat alkalmazhatja-e mezıgazdasági tevékenységére társaságban 25%-os tulajdoni hányadot meghaladó részesedéssel rendelkezı tag? A mezıgazdasági tevékenységet folytató adóalany kompenzációs felárra jogosultságának egyik feltétele, hogy az adóalany a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény (továbbiakban: Kkv.) szerint mikro és önálló vállalkozásnak minısíthetı legyen. Az olyan adóalany, amely egy másik vállalkozásban legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, a Kkv. szerint nem önálló vállalkozás, így a kompenzációs felárra jogosultság feltételeinek nem felel meg. Az önálló vállalkozásnak minısülés szempontjából fıszabály szerint a július elsejei állapotot kell figyelembe venni. Összesítı jelentés ÁFÁ tıl az ÁFA-alanyok kötelesek lesznek az adóbevallás mellé ún. összesítı jelentést készítni az adott idıszakban felmerült minden ÁFÁ-s kibocsátott számájukról és minden levonható ÁFÁ-t tartalmazó befogadott számlájukról. (miniszteri rendelet fog errıl megjelenni!) 7

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben