IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál"

Átírás

1 IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 16. (1) Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál - a 17. és 18. -ban meghatározott eltérésekkel - a teljesítés, illetve a részteljesítés (a továbbiakban együtt: teljesítés) idıpontjában keletkezik. 2003/150. Adózási kérdés a megváltozott adómérték alá esı értékesítéssel összefüggésben az adómértékváltozást megelızıen fizetett pénzösszeg adójogi megítélése 103/2002. Számviteli kérdés A megrendelı a korábban kibocsátott számlákat csak részben egyenlítette ki, majd kijelentette, hogy az ezután kiállítandó számlákat nem fogadja, nem ismeri el. A kivitelezı választottbírósághoz fordult. A választottbíróság kötelezte a megrendelıt az elvégzett munkák ellenértékének a megfizetésére, a megrendelı ennek ellenére nem fizet. A kivitelezı mikor és milyen teljesítési nappal állítsa ki a számlát? A számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 72. -ában foglaltak alapján: árbevételt csak a szerzıdés szerinti teljesítés idıszakában, a szerzıdésben meghatározott feltételek szerinti teljesítés alapján, a vevı által elismert, elfogadott számlában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben szabad elszámolni. Ebbıl viszont következik, ha a szerzıdés szerinti teljesítést a megrendelı nem ismeri el (nem fogadja el, mert vitatja annak jogosságát), és ezt már elıre ki is jelenti, akkor a számlát nem szabad kibocsátani. (Ezt egyébként a számviteli törvény követelés tartalmára vonatkozó elıírása is alátámasztja: a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó követelés mutatható ki a mérlegben.) A peresített követelést a számviteli törvény 29. -ának (8) bekezdése szerint csak akkor lehet kimutatni, ha annak pénzügyi rendezése az üzleti év mérlegfordulónapja és a mérlegkészítés idıpontja között megtörtént. Így a bíróság által elismert teljesítésrıl - számviteli szempontból - a számlát csak akkor kell (lehet) kiállítani, ha az ellenértéket a megrendelı kifizette, és olyan bruttó összegben, amilyen összegben azt a megrendelı pénzügyileg rendezte. A peresített követelésnek megfelelı összeget a számla alapján - a követelés jellegének megfelelıen - árbevételként, egyéb bevételként, fizetendı általános forgalmi adóként a számla - elıbbiek szerinti - kiállításának idıpontjával kell elszámolni. [Ha a pénzügyi rendezés, és ezzel egyidejőleg számla kiállítása a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés idıpontja között van, akkor a számviteli elszámolásokban a még le nem zárt üzleti évet érintıen kell azt elszámolni. Ez következik a számviteli törvény 29. -a (8) bekezdésének hivatkozott elıírásából.] Az általános forgalmi adóval kapcsolatos értelmezés azonban a leírtaktól eltér. Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (áfatörvény) 16. -ában foglalt fıszabály szerint adófizetési kötelezettség a szerzıdés szerinti teljesítés idıpontjában keletkezik. Az áfatörvény a teljesítési idıpont meghatározásánál a Ptk. idevonatkozó szabályaira támaszkodik. A Ptk a értelmében építési szerzıdésnél a teljesítés elismerése átadás-átvételi eljárás keretében, annak átadás-átvételi jegyzıkönyvben való rögzítésével történik. A beadványban írtak szerinti esetben az építési munkák befejeztével a megrendelı átadás-átvételi eljárással nem ismerte el a teljesítést, vagyis a Ptk., és következésképpen az áfatörvény vonatkozásában sem tekinthetı ekkor teljesítettnek az ügylet. A szóban forgó ügyletnél a teljesítés tényét a választottbíróság mondta ki, amikor jogerıs ítéletében a kivitelezınek a vevıvel szembeni követelését elismerte, s a vevıt a tıketartozás, valamint annak kamatai megfizetésére kötelezte. A teljesítés idıpontja a választottbíróság jogerıs ítélete kézhezvételének idıpontja, vagyis a kivitelezınek az áfatörvény szabályozása alapján ezzel a teljesítési nappal keletkezik számlaadási és adófizetési kötelezettsége.

2 A választottbíráskodásról szóló évi LXXI. törvény 54. -a szerint a választottbíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye. A fél kérheti a bíróságtól a választottbíróság ítéletének felfüggesztését, illetve a jogszabály 55. -ában felsorolt okokra hivatkozva a határozat érvénytelenítését. A felfüggesztés, valamint az érvénytelenítés a számlázási és az adófizetési kötelezettség tekintetében halasztó hatályú. [2000. évi C. törvény 29. (8), Áfa tv. 16. ] 101/2002. Számviteli kérdés Lakóingatlan (földterület + felépítmény) értékesítésérıl szóló szerzıdésben a felek részteljesítésben állapodtak meg. Hogyan kell a részteljesítést számlázni? Miként kell akkor eljárni, ha részteljesítés helyett a felek részfizetésben állapodnak meg? A fizetett összeget számlázni kell? A számlázott összeget milyen áfafizetési kötelezettség terheli? Mit kell teljesítési idıpontnak tekinteni? a) Amennyiben lakóingatlan értékesítésérıl szóló szerzıdésben a felek részteljesítésben állapodnak meg, a teljesítési idıpont az egyes részteljesítések szerzıdés szerinti idıpontja lesz. Ha a felek tehát a szerzıdésben részteljesítésben állapodnak meg, ennek (és ezen túlmenıen az egyes részteljesítések mőszaki tartalmának) a szerzıdésbıl mindig ki kell derülnie. Fontos, hogy az egyes részteljesítések jól elhatárolhatóak, mőszakilag elkülöníthetıek legyenek. A részteljesítésekrıl minden esetben külön-külön számlát kell kiállítani. A földterület értékesítésétıl akkor lehet - mint önálló tárgyi adómentes ügyletrıl - külön számlát kiállítani, ha annak értékesítése idıben elkülönül a felépítmény értékesítésérıl (például elıbb kérik az ingatlannyilvántartásba a tulajdonosváltásnak a bejegyzését). Beépített földterület esetén azonban a számlában kell megbontani a szerzıdésben feltüntetett vételárat földterület, illetve felépítmény vételárára. b) Ha a felek nem részteljesítésben állapodnak meg, akkor az ellenértékbe beszámítható pénzösszegeket elılegként kell kezelni, vagyis a teljesítés idıpontja az Áfa tv ának (1) bekezdése alapján a pénzösszeg átvételének a napja. Az Áfa tv ának (2) bekezdése alapján az átvett pénzösszeget úgy kell tekinteni, mint amely már tartalmazza az adó összegét is. Elılegfizetésrıl számlát helyettesítı okmányt kell kiállítani. Ha a földterületet az a) pontban leírtak alapján külön számlázzák, és a szerzıdésbıl kitőnik, hogy az elıleg a felépítményhez kapcsolódik, az elıleg összegét nem kell megbontani tárgyi adómentes és adóköteles részre. Ha a földterületet és felépítményét együtt értékesítik, és nem határozzák meg, hogy melyikhez kapcsolódik az elıleg, akkor az elıleget is meg kell bontani a tárgyi adómentes földterület és adóköteles felépítménye értékére. A kivitelezınek már az elıleg jóváírásakor, átvételekor adófizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetendı adót az határozza meg, hogy milyen adómérték alá esik maga az értékesítés. Például ha a lakóingatlan elsı értékesítésérıl beszélünk, akkor - a földterület kivételével - az elıleget terhelı adó mértéke is 25 százalék lesz. Ha az áfatörvény másként nem rendelkezik, a teljesítés idıpontjáról - az Áfa tv ának (2) bekezdése alapján - a felek szerzıdésben megállapodhatnak, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelıen. [2000. évi C. törvény 72. (1), Áfa tv ] 2001/28. Adózási kérdés a jóteljesítési garancia megítélése az 1996/16. Adózási kérdés kiegészítése 1995/139. Adózási kérdés A pénzforgalmi szemlélető adóalanyok áfa-fizetési kötelezettségének átmeneti és új szabályai 1994/377. Adózási kérdés Bérleti jog átengedésének áfa-teljesítési idıpontja 1993/281. Adózási kérdés Az elkésett számláról szóló iránymutatás kiegészítése 1993/127. Adózási kérdés Elkésett számla és az önellenırzés (2) Ha e törvény rendelkezéseibıl más nem következik, a teljesítés idıpontjának megállapítására a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) (4) Ha az adó alapjának meghatározása szempontjából jogszabály minısítést ír elı, a teljesítés idıpontja a minısítésrıl szóló okirat átvételének napja. (5) A 6. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott termékértékesítésnél a teljesítés idıpontja az a nap, melytıl kezdve a bérlı vagy a vevı tulajdonosként való rendelkezésre jogosultságot szerez, illetve - ha az korábban történik - a terméket birtokba veszi.

3 2005/62. Adózási kérdés a részletvétellel történı értékesítés kapcsán keletkezı adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja 1997/174. Adózási kérdés Bérleti szerzıdés részletvételre, vagy lízingre való módosításához kapcsolódó áfakötelezettség átmeneti és új szabályai EBH Az export bizományosi szerzıdés alapján megvalósuló belföldi termékértékesítés esetén általános forgalmi adó fizetési kötelezettség áll fenn (1992. évi LXXIV. tv. 16. ). EBH Használt gépjármővek felújítás után többletbevételt eredményezı továbbértékesítése üzletszerő gazdálkodó tevékenységként adóköteles (1995. évi CXVII. tv. 58., évi LXXIV. tv. 3-5., 16. ). BH Bérelt földterület utáni áfa-fizetési kötelezettség megállapításánál irányadó szempontok [1992. évi LXXIV. tv. 16. (1) bek., 30. (1) bek., 2. számú melléklet 1. pontja, 67., KSH Szolgáltatások jegyzéke]. (6) Az (5) bekezdésben nem említett folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítés idıpontja az egyes részkifizetések esedékességének napja. APEH tájékoztató a 15%-os áfakulcs szeptember 1-jével 20%-ra történı emelésével kapcsolatos hatályba léptetı és átmeneti rendelkezések gyakorlati alkalmazásáról 2003/113. Adózási kérdés hulladékszállítás áfája 12/2003. Számviteli kérdés Az áfatörvény január 1-jétıl hatályos elıírása szerint részleges levonási tilalom terheli a távbeszélı-szolgáltatás elızetesen felszámított adóját. Mivel a távbeszélı-szolgáltatás folyamatos szolgáltatás, hogyan kell a le nem vonható áfát elszámolni? Az általános forgalmi adóról szóló, módosított évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) ának (4) bekezdése szerint a helyi és a távolsági távbeszélı-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel (a továbbiakban: távbeszélı-szolgáltatás) igénybevétele esetén az elızetesen felszámított adó 30 százaléka nem vonható le. Mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany akkor, ha a szolgáltatás ellenértékének legalább 30 százalékát továbbértékesítési céllal, vagy a 8. (4) bekezdése szerint számlázza tovább. Az áfatörvény rendelkezése január 1-jével lépett hatályba, és a január 1-je utáni - áfatörvény szerinti - teljesítésekre vonatkozik. A számviteli alapelvekbıl következik, hogy a költségeket arra az idıszakra kell elszámolni, amikor azok gazdaságilag felmerültek. Ha a számlázott távbeszélı-szolgáltatás ellenértéke például január 15-étıl a február 15-ig terjedı idıszak alatt igénybe vett (felmerült) szolgáltatás díját tartalmazza, akkor azt az adott idıszakra kell könyvelni, mint igénybe vett szolgáltatások költségét (T K 4543) a szolgáltató számlája alapján. A szolgáltató számlája alapján kell könyvelni az elızetesen felszámított áfát is, függetlenül attól, hogy azt mikor kell az áfabevallásba beállítani: a le nem vonható hányadot (30 százalékot), mint az igénybe vett szolgáltatások költségét (T K 4543), a levonható hányadot, mint az adóhatósággal szembeni - de késıbb érvényesíthetı [áfatörvény 16. -ának (6) bekezdése] - követelést (T K 4543), amelyet az áfabevallásba történı beállításkor kell a 466. számlára tételesen átvezetni (T K 368). A távbeszélı-szolgáltatás már könyvelt díjának továbbszámlázásakor csak abban az esetben csökkenthetı az igénybe vett szolgáltatások költségeként elszámolt összeg a ténylegesen áthárított összeg, ha a továbbszámlázás a számviteli elıírások szerint közvetített szolgáltatásnak minısül (T K 529 és T K 4543, továbbá T K 271). [1992. évi LXXIV. törvény 16. (6), 33. (4); évi C. törvény 15. (7)] 2001/61. Adózási kérdés folyamatosan teljesített közvetített szolgáltatások teljesítési idıpontja 22/2001. Számviteli kérdés Hogyan kell elszámolni a folyamatosan teljesített szolgáltatásnyújtás keretében igénybe vett szolgáltatások értékét és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adót, ha a költség (ráfordítás) felmerülése, a teljesítés idıszaka, illetve a pénzügyi teljesítés esedékessége eltérı üzleti évre esik? A számvitelrıl szóló évi C. törvény 15. -ának (7) bekezdése szerint az adott idıszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott idıszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek

4 megfelelı költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstıl. A bevételeknek és a költségeknek (ráfordításoknak) ahhoz az idıszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve). Ezen számviteli alapelv segítségével a kérdés - számviteli elszámolási oldalról folyamatos szolgáltatásnyújtás esetén is - egyértelmően megválaszolható. Amennyiben az üzleti év mérlegének fordulónapja elıtt kifizettek, leszámláztak olyan tételeket, amelyek költségként, ráfordításként részben vagy egészen csak a mérleg fordulónapját követı idıszakra számolhatók el (például fizetett bérleti díjak), akkor azok összegét részben vagy egészen aktív idıbeli elhatárolásként kell kimutatni. Ha olyan költséget, ráfordítást kíván a vállalkozás elszámolni, amely részben a mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terheli, viszont a mérleg fordulónapja utáni idıszakban merül fel - mivel a Ptk. szabályai szerint a teljesítés akkor esedékes -, és ezért a mérlegfordulónap utáni idıszakban számlázzák le, akkor annak tárgyévre jutó hányadát a passzív idıbeli elhatárolásokkal szemben kell elszámolnia. Amennyiben a folyamatos szolgáltatásnyújtás vonatkozásában a teljesítés a Ptk. szabályai szerint az adott év mérlegfordulónapjáig megtörtént, de a számlázás csak a mérlegfordulónap után valósul meg, akkor ezen szolgáltatás összegét az igénybe vevınél - a mérlegkészítés idıpontjáig megkapott számla alapján - az adott év beszámolójának mérlegében szállítói kötelezettségként kell kimutatni. Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 16. -ának (6) bekezdése szerint a folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítés idıpontja az egyes részkifizetések esedékességének napja, amely a tekintetben meghatározó, hogy melyik bevallási idıszakban kell szerepeltetni a számlában feltüntetett általános forgalmi adót. Ettıl a Ptk.-ban rögzített szerzıdés szerinti teljesítési idıpont eltér(het). A két törvényi elıírás együttes alkalmazásánál elıfordul(hat), hogy az adott szolgáltatás számviteli (költségkénti, ráfordításkénti) elszámolása - amelyre a Ptk. szerinti teljesítés szabályait kell alkalmazni - és a szolgáltatás utáni levonható általános forgalmi adó bevallása - amelyre az áfatörvény szerinti teljesítési idıpont szabályait kell alkalmazni - eltérı idıszakra esik. A folyamatos szolgáltatást igénybevevınél így elıfordul(hat) - mivel a kapott számlát szállítói kötelezettségként (az abban szereplı általános forgalmi adó összegét is beleértve) könyvelni kell -, hogy az általános forgalmi adó bevallásának idıpontjáig a számlában szereplı általános forgalmi adó átmenetileg egyéb követelésként jelenik meg. Folyamatos szolgáltatásnyújtás esetén, amennyiben már a számlán szereplı szolgáltatási idıszak kezdınapja elıtt az érintett tételre vonatkozóan a pénzügyi teljesítés megtörtént, akkor azt adott elılegként kell elszámolni a szolgáltatást igénybe vevınél, és kapott elılegként a szolgáltatást nyújtónál. [2000. évi C. törvény 15. (7), évi LXXIV. törvény 16. (6)] (7) A 6. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott termékértékesítésnél a teljesítés idıpontja: a) eladási megbízásnál az a nap, melyen a bizományos saját nevében teljesíti a termékértékesítést; b) vételi megbízásnál az a nap, melyen a bizományos megszerzi azt a jogot, hogy saját nevében rendelkezzen a termék felett. (8) Ha a bizományi szerzıdés alapján teljesített termékértékesítés egyúttal termékimportot is megvalósít, akkor a) eladási megbízásnál a bizományos és a vele szerzıdı harmadik személy, illetve b) vételi megbízásnál a bizományos és a megbízója közötti termékértékesítés teljesítési idıpontja megegyezik a termékimport utáni adófizetési kötelezettség keletkezésének napjával, feltéve, hogy importálónak a bizományos minısül. 1998/130. Adózási kérdés termékexport teljesítési idıpontja 1997/108. Adózási kérdés Szolgáltatásimport esetén fizetett elıleg áfa-ja 1994/176. Adózási kérdés az ingatlanértékesítés teljesítési idıpontja az általános forgalmi adó vonatkozásában (9) A közös jogkezelés körében a közös jogkezeléssel érintett jogosult által nyújtott közvetített szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatás ellenértékét törvényi felhatalmazás alapján hozott felosztási szabályzat állapítja meg, a közös jogkezeléssel érintett jogosult teljesítésének idıpontja az ellenértékrıl szóló értesítés kézhezvételének napja. (10) Vagyoni értékő jogok átengedése esetén - amennyiben a jog átengedésének ellenértékét a felek idıszakonként számolják el - az adófizetési kötelezettség az elszámolás esedékességének napján keletkezik. Egyéb esetekben az adófizetési kötelezettség a jog átengedésének idıpontjában keletkezik. A közös jogkezelı szervezet által történı

5 vagyoni értékő jog átengedés, jogdíj-, illetve járulékigény érvényesítés esetében a teljesítés idıpontja a szolgáltatást igénybevevı által fizetett ellenérték átvételének (jóváírásának) napja. (11) Ha a felek által kötött szerzıdés alapján a teljesített termékértékesítésekrıl, nyújtott szolgáltatásokról idıszakonként számolnak el, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlıdı jelleggel, meghatározott idıszakra állapítják meg, a teljesítés idıpontja a felek közötti elszámolás napja, ha a felek ilyet nem jelölnek meg, akkor a teljesített szolgáltatások, értékesítések tekintetében a teljesítésre kötelezett adóalany áfaelszámolási idıszakának utolsó napja, illetve, ha a felek az általuk megjelölt idıpontban nem számolnak el, akkor a teljesítésre kötelezett adóalanynak a felek közötti elszámolás napját tartalmazó adómegállapítási idıszakának utolsó napja. Amennyiben a teljesítésre kötelezett adóalany nem belföldön nyilvántartásba vett adóalany, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) havonta köteles az adót megállapítani. 2006/92. Adózási kérdés üzemanyagkártyával történı üzemanyag-beszerzés jövedéki és általános forgalmi adó szerinti megítélése APEH tájékoztató a 15%-os áfakulcs szeptember 1-jével 20%-ra történı emelésével kapcsolatos hatályba léptetı és átmeneti rendelkezések gyakorlati alkalmazásáról (12) A 6. (2) bekezdésének d) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés idıpontja a termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedésének napja. (13) A 6. (2) bekezdésének e) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés idıpontja megegyezik a zálogtárgy - zálogjogosult vagy harmadik személy részére történı - értékesítésének teljesítési idıpontjával. (14) Bérbeadás, illetve elıfizetéses újság és folyóirat értékesítés esetén - a (11) bekezdésben meghatározott idıpont helyett - az adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja az egyes részkifizetések esedékességének napja. APEH tájékoztató a 15%-os áfakulcs szeptember 1-jével 20%-ra történı emelésével kapcsolatos hatályba léptetı és átmeneti rendelkezések gyakorlati alkalmazásáról 2006/76. Adózási kérdés a sajtótermék kiszállításának idıpontja érdektelen az adómértékhez kapcsolódó átmeneti szabályozás tekintetében 2006/75. Adózási kérdés napilapok és folyóiratok értékesítésének áfa szabályai 2006-tól 24/2006. Számviteli kérdés Bérbeadásról ügyfelünk 2006 januárjában állította ki a számlát, teljesítési idıpontként a január 10-ei fizetési határidıt tüntette fel. A számlában a december havi bérbeadás ellenértéke szerepel, erre a tényre a számlában utalás is történt. Milyen teljesítési idıponttal kell könyvelni, illetve mikor, milyen adómértékkel keletkezik áfafizetési kötelezettség? A kérdés szerinti teljesítmény (a bérbeadási szolgáltatás) nyújtására december hónapban került sor, amelyrıl a számlát 2006 januárjában állították ki. A számlában a december 1. és december 31. közötti idıszak bérleti szolgáltatásának ellenértékét kell szerepeltetni, a teljesítés idıpontja a számviteli elszámolás tekintetében a szolgáltatási idıszak utolsó napja, december 31. A kérdés szerint a számlában szereplı teljesítési idıpont az áfatörvény szerinti adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja, amely az egyes részkifizetések esedékességének (fizetési határidı) a napja. A szolgáltatásról kiállított számlában az áfatörvény elıírása szerinti teljesítési idıpontot (mint a számla kötelezı tartalmi elemét) fel kell tüntetni, azonban ezen kívül a számlában indokolt a Polgári törvénykönyv és a számviteli törvény szerinti teljesítési idıpont (idıszak) feltüntetése is, amely jelen esetben december 31. (illetve december hónap). Ebbıl következıen a kérdés szerinti esetben helyesen tüntették fel ezeket az idıpontokat, az ellentmondás csak látszólagos, az eltérı jogszabályi elıírásokból ered. A nyújtott teljesítmény - számviteli szempontból - teljes egészében a évi üzleti évet érinti (nem lóg át a következı üzleti évre), ezért az értékesítés nettó árbevételének elszámolása nem az idıbeli elhatárolásokkal, hanem a vevıkövetelésekkel szemben történik 2005-ös gazdasági eseményként. Mivel az áfafizetési kötelezettség keletkezése évi, a számlában feltüntetett áfatartalmat nem lehet a 467 Fizetendı általános forgalmi adó számlára könyvelni, hanem azt célszerő a 479 Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek számlán elszámolni a vevıkövetelésekkel szemben 2005-re vonatkozóan, majd azt az áfafizetési kötelezettség keletkezésének idıpontjában, 2006-os gazdasági eseményként indokolt átvezetni a 467-es számlára.

6 Áfakulcsváltozással kapcsolatos átmeneti rendelkezés hiányában a bérleti díjra az adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontjában érvényes adómérték alkalmazandó az áfatörvény 28. -ának (4) bekezdése szerint. Mivel bérlet esetén az áfatörvény 16. -ának (14) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja a részkifizetések esedékességének napja (jelen esetben január 10.), ezért a december hónapjára vonatkozó bérleti díj 20 százalékos áfamértékkel adózik, az ügylet áfavonzatát pedig a január havi áfabevallásban kell szerepeltetni. [1992. évi LXXIV. törvény 16. (14)] (15) Ha a szolgáltatás ellenértékét a hatóság (bíróság) határozattal (végzéssel) állapítja meg, a teljesítés idıpontja a határozat (végzés) jogerıre emelkedésének napja. (16) Építési szerzıdés esetén az (1) bekezdés szerinti részteljesítésnek minısül az is, ha a felek az egyes építési szakaszok elvégzéséhez külön teljesítési idıpontot határoznak meg. (17)

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6.

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 2. Előleg és barter 1999 augusztus (mod. 2009.07.) Előleg Az előleg ÁFA köteles

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz.

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI TERMÉKEK

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját! Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó ÁFA-általányadó összfázisú fogyasztói adó Jellemzıi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013.

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013. 14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013. I. Az adóalanyiság Ki minısül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minısül az a jogképes személy,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. október 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Eladó

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13 Lapszám: 1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 552 384,00 1 646 623,00 T 905 761,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 292 332,00 292 332,00 0,00 114 SZELLEMI TERMÉK 292 332,00 292

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut.

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut. Dr. Kovács Attila - PÉLDA Iparőzési adómegállapítás -> az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének korlátos levonhatósága a nettó árbevételbıl 1. A szabályozás bemutatása egy példán

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Név:... Neptun kód:. Miskolc, 2009... MINTAVIZSGADOLGOZAT Üzleti számvitel tantárgyból

Részletesebben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2009. III. negyedév ÁFA változásokból eredő programmódosítások 2009. augusztus Tartalom Jogszabályi változások...

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2012.

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2012. 14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2012. I. Az adóalanyiság Ki minısül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minısül az a jogképes személy,

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Vadász Iván Termékátadás tulajdonjog-fenntartással

Vadász Iván Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Vadász Iván Termékátadás tulajdonjog-fenntartással A Ptk 368. -ában szabályozott tulajdonjog fenntartás alkalmazásával az eladók csökkenthetik a kereskedelmi forgalom kockázatát és elkerülhetik a kiegyenlítetlen

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ. Tartalomjegyzék

SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ. Tartalomjegyzék SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok:... 2 2. Minden számlán fel szükséges tüntetni:... 2 3. Készpénzes számla speciális feltételei:... 2 4. Átutalásos

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben