Általános forgalmi adó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi adó"

Átírás

1 Általános forgalmi adó ÁFA-általányadó összfázisú fogyasztói adó Jellemzıi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthetı ide a támogatás, kivétel megakadályozza a kettıs adóztatást nehezebb az adóeltitkolás Hátrányai: Egyszeri árszínvonal-emelkedés Nincs differenciálás Igen bürokráciaigényes Likviditásigény növekszik

2 Az ÁFA általános, közvetett adó Á F A h a t á l y a T e r ü l e t i S z e m é l y i T á r g y i M a g y a r K ö z t á r s a s á g t e r ü l e t e G a z d á l k o d ó j o g k é p e s s z e m é l y B e l f ö l d i t e r m é k - é r t é k e s í t é s, S z o l g á l t a t á s - n y ú j t á s, I m p o r t Vámszabad terület Tranzit terület Természetes személy Jogi személy Tulajdonostársak közössége Külföldi vállalkozás fióktelepe Gazdasági tevékenység bevétele elérése érdekében rendszeresen végzett tevékenység (nem alkalmazott)

3 Tárgyi hatály Termékértékesítés birtokba vehetı dolog ellenérték fejében történı átengedése, amely tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja vagy bármely más a birtokba vehetı dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményezı ügylet, kivéve: Természetbeni adomány Kis értékő ajándék, áruminta Sajtótermék köteles példánya Törvényen alapuló átadás Egyéni vállalkozó halála után öröklés Egyenes jogutódlással történı megszőnés Szolgáltatásnyújtás minden ellenérték fejében végzett tevékenység, ami nem termék-értékesítés

4 Termékértékesítés Mindazon ügylet, a birtokba vehetı dolog átengedésén túl amely a szerzıt birtokba vehetı dolog tulajdonosává vagy birtokosává teszi.

5 Személyi hatály Teljesítésre kötelezett adóalany Szolgáltatást saját nevében megrendelı Tevékenységet végzi Számlán adót tüntet fel Importáló Vevı kezesként, amennyiben vételárat nem fizette meg

6 Szolgáltatások személyi hatálya Belföldi szolgáltatásnyújtó esetén: a szolgáltatás nyújtója Külföldi szolgáltatásnyújtó esetén: a szolgáltatás igénybevevıje

7 Eljárási szabályok - Számlázás, bizonylatolás Számlaadási kötelezettség Számla Egyszerősített számla Számlát helyettesítı okmány Nyugta Nem kell (szerencsejáték, újság, folyóirat, automata berendezés útján értékesít)

8 Eljárási szabályok Számlázni ésszerő idıben kell: Készpénzes fizetés esetén a fizetés idıpontjában Nem készpénzes ügyleteknél továbbra is a teljesítés idıpontját követı 15 napon belül Az adóáthárítás nélküli ügyleteknél megengedett a 15 napon túli számlázás is ha az adott körülmények azt megengedik

9 Eljárási szabályok Nyilvántartási kötelezettség Adófizetési kötelezettség Elızetesen felszámított adó (levonható, nem levonható) Adó megállapítása Adóalany tárgyhóra, negyedévre, illetve évre Termékimportnál VPOP Adó megfizetése Beszámítás alapján fizet, vagy visszaigényel tárgyidıszak után 20-ig

10 Teljesítés helye Termékértékesítés Ahol a termék a feladás, vagy fuvarozás megkezdésének idıpontjában van Fel- vagy összeszerelés helye Ahol az adófizetési kötelezettség keletkezésekor található

11 Teljesítés helye Szolgáltatásnyújtás Szolgáltatásnyújtó székhelye -> ez a nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetében érvényes; adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetében pedig a szolgáltatás igénybevevıje Ingatlan fekvése Ahol a szolgáltatás ténylegesen történik, ha Kulturális, mővészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatás, sport Személyszállításhoz és fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások Termékhez kapcsolt szakértıi tevékenység Termék javítása, karbantartása Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás Éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatások (kivéve közlekedési eszközön) Megrendelı székhelye Bérbeadás -> közlekedési eszközök rövid távú bérbeadása esetén ott kell megfizetni az áfát, ahol a szolgáltatás ténylegesen megtörténik Szerzıi alkotás Szakértıi tevékenység Pénzügyi szolgáltatás Távközlés

12 Szolgáltatások teljesítési helye- kivételek A korábbi kivételek megmaradnak, de már csak nem adóalanyokra vonatkoznak Kivételek: ügynöki közvetítés termékfuvarozás közösségen belüli termékfuvarozás személyszállításhoz, termékfuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások szakértıi értékelés (kiv. ingatlan)

13 Szolgáltatások teljesítési helye II. A korábbi kivételek közé tartozik a bérmunka is, ahol a következı változások lépnek érvénybe: Nem adóalanyok esetében az áfát a szolgáltatás tényleges teljesítésének helyén kell megfizetni, míg adóalanyok esetében az igénybevevı gazdasági célú letelepedésének helyén A teljesítés helyének megállapításakor nem lesz jelentısége annak, hogy a terméket elfuvarozták-e belföldrıl, vagy sem Megszőnik a nyilvántartásba vétel szerinti adózás

14 Szolgáltatások összesítı nyilatkozata Közösségi adószám igénylése kötelezı közösségen belüli szolgáltatásnyújtás esetén, a nyújtott és igénybe vett szolgáltatások esetében is

15 Adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja Teljesítés idıpontja Kivéve: Elılegnél az átadás idıpontja Kivonja a gazdasági társaságból tényleges megvalósítás Saját beruházás aktiválás Egyszerősített számla kibocsátás Minısítésnél minısítés átvétele Lízing birtokbavétel napja Import vámkezelés idıpontja Támogatás jóváírás napján Adó halasztása egyszeres könyvvitel esetén max. 30 nap

16 Áfa fizetési kötelezettség A termékértékesítıre és szolgáltatást nyújtóra vonatkozik de, 2009 február 1.-ei hatállyal nem kell adót fizetnie ha: kibocsátotta a számlát de a teljesítés nem történt meg más teljesített És ezzel egyidejőleg a számlát érvénytelenítette Illetıleg errıl értesíti a vevıt

17 Teljesítésért járó ellenérték Ellenérték része Közvetett adók (kivéve ÁFA), egyéb kötelezettségek, árat befolyásoló támogatások Járulékos költségek (ügynöki, bizományosi, közlekedési, biztosítási) Illetékek Nem része az ellenértéknek Árleszállítás, engedményre elengedett Más nevében és javára beszedett összeg Kártérítés Kötbér, késedelmi kamat

18 Teljesítésért járó ellenérték Adóalap-csökkentı Árcsökkentésként visszatérített összeg Visszavett göngyöleg betétdíja Teljesítés meghiúsulása miatt visszatérített összeg Lízingnél a felszámított kamat

19 Az adó alapja Teljesítésért járó (ÁFÁ-t nem tartalmazó) pénzben kifejezett ellenérték Az ellenérték nettó forgalmi értéke csere Beszerzési ár vagy elıállítási költség ingyenes átadás, adólevonásra nem jogosító tevékenységre való felhasználás, saját beruházás Vámérték + vám, vámkezelési díj, illetékek, egyéb adók + elsı belföldi rendeltetési helyig felmerülı költségek - import

20 Adóalap forgalmi érték Ha nem független felek között történik Ellenérték aránytalanul alacsony és a résztvevık Az adóalany jelenlegi, volt tulajdonosa, tagja Szoros gazdasági kapcsolatban álló fél Munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági viszonyban lévı Vezetı tisztségviselı, felügyelı bizottsági tag, könyvvizsgáló Adóalany vagy fentiek közeli hozzátartozója

21 Bizományosi értékesítés Szempont Vételi megbízás Eladási megbízás Adófizetési kötelezettség keletkezése Bizományos megszerzi a jogot, hogy saját nevében rendelkezzen Bizományos saját nevében teljesít Adóalap Része a Nem része a bizományosi díj bizományosi díj Szolgáltatásnyújtás saját nevében, de más javára történik közremőködıi díj Adóalap csökkentı ellenérték az importált termék adóalapjába épülı részével Nem része az adóalapnak közremőködı veszi igénybe a szolgáltatást Része az adóalapnak közremőködı a szolgáltatásnyújtó

22 Adó mértéke Általános: 25% (20%) kulcs Kedvezményes: 18% (15,25%) kulcs Kedvezményes: 5% (4,76 %) kulcs 1. Emberi fogyasztásra kerülı gyógyszer 2. Gyógynövény 3. Diagnosztikai reagensek 4. Orvosi radioaktív izotópok 5. Steril mőtéti izoláló termékek 6. Anyatej-helyettesítı, tápszer 7. Egészségügyi oxigén 8. Vakoknak: Braille tábla/-írógép/-óra, pontozó, fehér bot 9. Információ átalakító hallássérülteknek 10. Könyv 11. Kotta 12. Napilap és egyéb újság, folyóirat

23 Adómentesség Alanyi Elızı évi bevétel < 5 millió Ft Családi gazdálkodó < 6 millió Ft. Vámmentes termékimport, de sok kivétel Tárgyi adómentes Oktatás Egészségügy Postai szolgáltatás Gyermekvédelem Politikai tevékenység Adománygyőjtés Közszolgálati rádió-, és televízió Pénzügyi szolgáltatások Ingatlan bérbeadása

24 Adómentesség május 1.-étıl (étkeztetés kivételével): Azon szolgálati ellátás, amelyet közszolgáltató teljesít (pl. öregek otthona) Bölcsıdei ellátás amit közszolgáltató teljesít Óvodai, diákotthoni, kollégiumi ellátás amelyet köz- és felsıoktatás biztosít február 1.-ével lépnek hatályba: Azon non-profit szervezetek amelyek tagjaiknak olyan szolgáltatást nyújtanak illetve ahhoz kapcsolódó terméket értékesítenek amelyek kapcsolatosak többek közt: Sportolással, Népmővészettel, Vallással kapcsolatosak

25 Adómentesség megszőnése január 1.-jétıl az ingyenes étkeztetés után az intézményeknek áfát kell fizetnie május 1.-jétıl az étkeztetési szolgáltatásokat is újra terheli áfa

26 Adólevonási jog Levonható Más által áthárított Termékimport után kivetett Saját rezsis beruházás után Szolgáltatást saját nevében megrendelıként megfizetett ÁFA (vevıi bizomány) Lakóingatlan továbbértékesítés céljából Vételárba és bérleti díjba beszámított áfa (lakóingatlan és személygépjármő esetén) Nem vonható le Részben vagy egészben nem adóköteles tevékenységre használja Kivonja a gazdasági tevékenységbıl Üzemanyagként használja fel személygépkocsiban Személygépkocsi, 125 cm 3 nagyobb motorkerékpár, jacht és egyéb vízi közlekedési eszköz, feltéve, ha az sport- vagy szórakozási cél elérésére alkalmas Élelmiszer, ital, éttermi szolgáltatás Szórakozási szolgáltatások Távolsági és helyi taxi Parkolási díj Lakóingatlan beszerzése Telefonszámla ÁFÁ-jának 30%-a

27 Adólevonási jog és visszaigénylés feltételei Feltételek Könyvviteli nyilvántartás vezetése Számlával tudja igazolni Visszaigénylés Ha az áfa-többlet eléri vagy meghaladja Havi bevallóknál az 1 M Ft-ot Negyedéves bevallók esetében 250 e Ft Éves bevallók esetében 50 e Ft Tárgyidıszaki értékhatárig göngyölíthetı a különbözet

28 Adólevonási jog keletkezése Teljesítés idıpontja Termékimport adó megfizetésének napja Szolgáltatást saját nevében megrendelı rendelkezési jog után Saját rezsis beruházás aktiválás idıpontja Folyamatos szolgáltatás (helyette részletfizetés, ill. határozott idıtartamra szóló elszámolás) részfizetés idıpontja

29 Elızetesen felszámított adó megosztása levonásra jogosító és nem jogosító tevékenység esetén Tételes elkülönítés Arányosítás Göngyölítve folyamatosan Elızı év alapján és korrigálás az év végén Tárgyi eszközökre külön szabály Beszerzést követı 4, illetve 9 (ingatlan) évben korrekció, ha 10%-nál nagyobb az eltérés Beszerzéskor elızı év alapján adóvisszaigénylés, év végén korrekció

30 Adó megállapítása, bevallása Havonta, ha éves fizetendı adó > 1 millió forint tárgyhót követı 20.-ig befizeti, bevallja Évente elızı évben vagy idıarányosan az összesített adó nem éri el +/- 250 e Ft-ot február 15-ig befizeti, bevallja Egyébként negyedévente tárgynegyedévet követı 20-ig befizeti, bevallja Gyakorított áfa nettó visszaigénylık esetében 5-e és 20-a a bevallás, befizetés határideje

31 Csoportos adóalanyiság Bármilyen tevékenységő kör választhatja (eddig csak pénzügyi szervezetek) együtt számítanak egyetlen áfa-alanynak, a csoporttagok egymás közötti ügyletei után nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség Állami adóhatóság engedélyével (korábban elég volt bejelenteni) Csoportazonosító szám alatt végzi tevékenységét

32 Ingatlanértékesítés Sorozatos ingatlanértékesítés Ha magánszemély két éven belül legalább 4 ingatlant vagy építési telket értékesít, áfa alannyá válik, azaz a negyedik ingatlant már áfásan kell számláznia.

33 Ingatlanértékesítés és személygépkocsi áfája január 1.-jétıl vonható le a: Lakóingatlant terhelı elızetesen felszámított áfa levonható ha, Ha az adóalany adókötelessé teszi az értékésítést, Igazoltan továbbértékesítés céllal vásárolják, A lakóingatlanhoz és személygépkocsihoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások áfája levonható, akkor is, ha ezt beépíti a bérbeadásba vagy az értékesítésbe

34 Fordított adózás Az adót a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje fizeti Ingatlanhoz kapcsolódó: Ingatlan létrehozás, bıvítés, átalakítás vagy egyéb változtatás Építés-szerelési Építés-szerelési Adós és hitelezı közötti értékesítésre Felszámolási eljárás hatálya alatt álló adóalany egyes értékesítéseire Ingatlanértékesítésre, amely adómentes ugyan, de az értékesítı adóalany adókötelezettséget választott rá Munkaerı kölcsönzés vagy kirendelés

35 Külföldiek adó-visszatérítése I. Az adó-visszatérítés menete a kérelmezı letelepedésétıl függ Benyújtás határideje: tárgyévet követı szeptember 30. Kérelem benyújtása: Kérelem benyújtása: -más tagállamban letelepedett kérelmezı: a letelepedés szerinti állam illetékes hatóságához -harmadik országban letelepedett kérelmezı: a beszerzés szerinti állam illetékes hatóságához

36 Külföldiek adó-visszatérítése II. Levonási tilalmak tekintetében a felszámítás országának szabályai, az arányosítás szabályai tekintetében a székhely, telephely országának szabályai az irányadók Kommunikáció módja elektronikus úton (közösségi kérelmezı esetén) Kérelem és további információcsere nyelve: angol/magyar Számlák elektronikus csatolása kötelezı, ha az adóalap eléri az 1000 EUR-t (üzemanyag esetén a 250 EUR-t) Elbírálásra nyitva álló határidı 4 hónap Folyamat maximum 8 hónap (kétszeri megkeresés esetén)

37 Egyéb módosítások- levonási jog tárgyi feltétele Számla fogalma tágul a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalany esetében számla a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása teljesítését tanúsító olyan okirat is, amely a Közösség azon tagállamában, ahol adóalanyként nyilvántartásba vették, tartalmában megfelel e tagállam joga szerint a Héa-irányelv és cikkeinek január 1-jétıl fordított adózású ügyletek esetén (kivéve a Közösségen belüli beszerzést) a levonási jog számla hiányában egyéb olyan okiratok birtokában is gyakorolható, amelyek a fizetendı adó összegszerő megállapításához szükségesek

38 Egyéb módosítások-import szolgáltatások teljesítési idıpontja Azon ügyletek esetében, amikor az adófizetési kötelezettséget fordított adózás alapján azért a szolgáltatást igénybevevı adóalanynak kell teljesítenie, mert a teljesítési hely fıszabály szerint belföldre esik, és a szolgáltatásnyújtó nem letelepedett belföldön, nem alkalmazhatók az áfatörvény halasztásra vonatkozó különös szabályai (60. ). Nem fıszabály szerinti ügyletekre a jelenlegi szabályok maradnak hatályban

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó Jellemzői: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthető ide a támogatás,

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II.

Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II. Az ÁFA és a helyi adók Általános forgalmi adó 1992. évi LXXIV. Tv. 1 2 ÁFA-általános nettó összfázisú fogyasztói adó Jellemzõi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése.

Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése. Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1 2011.09.28. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése Elıszó Elemzésünk arra tesz kísérletet, az adózók tájékoztatása

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2011/2012/II.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2011/2012/II. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2011/2012/II. Általános elvek Hozzáadott értékadó Termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Döntő részben közvetett adó: az

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény

2007. évi CXXVII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2012/2013/II. Általános elvek Hozzáadott értékadó Termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Döntő részben közvetett adó: az

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Eddigi szokásunktól eltérıen már az óév utolsó napjaiban kiadjuk a 2008. január 1-jétıl bekövetkezı fontosabb adóváltozásokról szóló tájékoztatónkat. Ennek elsıdleges

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 16. (1) Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és

Részletesebben

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Könyvelés, adózás. Aktuális!!! A S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L

Könyvelés, adózás. Aktuális!!! A S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 01. szám 2008. Január Magáncélú telefonhasználat Új előírás 2008. január 1-jétől. Ha a cégtelefon ingyenes használatát a telefonszolgáltató biztosítja dolgozóinak,

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben