Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut."

Átírás

1 Dr. Kovács Attila - PÉLDA Iparőzési adómegállapítás -> az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének korlátos levonhatósága a nettó árbevételbıl 1. A szabályozás bemutatása egy példán A Htv. 39. (4) bek. alapján a korlátozás az M Ft nettó árbevételt meghaladó vállalkozások esetében eredményezhet adóalap-növekményt. Míg az M Ft nettó árbevételt meg nem haladó vállalkozók esetén valamennyi nettó árbevétel csökkentı tétel változatlanul 100 %-ban levonható a nettó árbevételbıl. A korlátozás alóli kivétel: - az Sztv. szerinti exportértékesítésre jutó elábé és közvetített szolgáltatások értéke, - közfinanszírozásban részesülı gyógyszerek kapcsán elszámolt elábé, - pénzügyi lízing keretében elszámolt elábé, - az elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet által vásárolt és továbbértékesített, az Sztv. szerinti elábé-ként elszámolt földgáz és villamos-energia beszerzési értéke. Példa: egy Kft. adatai M Ft-ban kifejezve (nincs exportértékesítésre jutó elábé-je és közvetített szolgáltatások értéke, továbbá nincs közfinanszírozásban részesülı gyógyszerek kapcsán elszámolt elábé-je és pénzügyi lízing során elszámolt elábé-je) Nettó árbevétel: M Ft Elábé : M Ft Közvetített szolgáltatások értéke: 800 M Ft Anyagköltség: M Ft Alvállalkozó teljesítések értéke: 0 M Ft K + F közvetlen költsége: 200 M Ft A évi szabályok alapján az iparőzési adóalapja: nettó árbevétel nettó árbevétel csökkentı tételek 100 %-a, azaz M Ft ( ) = M Ft A évtıl alkalmazandó szabályok alapján a számítás menete: Elsı lépésben a M Ft nettó árbevételt be kell sorolni az egyes nettó árbevétel sávokba, azaz 1 Ft-tól 500 M Ft-ig, 500 M 1 Ft-tól M Ft-ig, M 1 M Ft-tól M Ft-ig és M Ft feletti részt (táblázat 2. oszlop) Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut. A számítás a következı: összes elábé + közvetített szolgáltatások értéke együtt szorozva az adott sávba jutó nettó árbevétel összegével, s osztva az összes nettó árbevétel összegével. Így például, M Ft X (elsı sávba tartozó) 500 M Ft/ M Ft = 468, millió forintot kapunk. A számításokat valamennyi sávba sorolt nettó árbevétel tételnél elvégezve megkapjuk, hogy az egyes nettó árbevétel sávokba maximum mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jutna 100 %-os levonhatóság esetén (táblázat 3. oszlop). A táblázat 4. oszlopa tartalmazza a törvény szerinti egyes sávokban figyelembe vehetı százalékos mértéket (100 %, 85 %, 75 % és 70 %). Harmadik lépésben meg kell határozni az egyes sávokban figyelembe vehetı (korlátos) elábé + közvetített szolgáltatások értéke együttes összegét. Ez úgy történik, hogy az adott

2 2 sávba jutó nettó árbevételt megszorozzuk a figyelembe vehetı százalékos mértékkel, s megkapjuk az e sávhoz tartozóan levonható elábé + közvetített szolgáltatások együttes értékét. Az elsı sorban lévı 500 M Ft nettó árbevételre jutó elábé + közvetített szolgáltatások együttes értéke 468, M Ft teljes egészében figyelembe vehetı, itt ugyanis nem érvényesül törvényi korlát, ezért a 3. oszlop és az 5. oszlop összege azonos. A második sorban lévı M Ft nettó árbevételre jutó elábé + közvetített szolgáltatások együttes értéke 18263, M Ft, azonban a korlátozó szabály miatt az e sávba jutó nettó árbevétel szorozva a figyelembe vehetı százalékos mértékkel (85 %) M Ft vonható le elábé + közvetített szolgáltatás együttes értékeként. A sávba jutó maximális elábé + közvetített szolgáltatások együttes értéke (3. oszlop) és a korlátos %-os mértékkel számított összeg (5. oszlop) közül a kisebb összeg (az 5. oszlop számadata) vehetı figyelembe az adóalap megállapításánál. A harmadik sorban lévı M Ft nettó árbevételre jutó elábé + közvetített szolgáltatások együttes értéke , M Ft, de a korlátozó szabály miatt az e sávba jutó nettó árbevétel szorozva a figyelembe vehetı százalékos mértékkel (75 %) M Ft vonható le elábé + közvetített szolgáltatás együttes értékeként. Így ez utóbbi összeg szerepel az 5. oszlopban. A negyedik sorban lévı M Ft nettó árbevételre jutó elábé + közvetített szolgáltatások együttes értéke 1 873, M Ft, azonban a korlátozó szabály miatt (2 000 M Ft X 70 %) M Ft vonható le elábé + közvetített szolgáltatás együttes értékeként. Így ez utóbbi összeg szerepel az 5. oszlop számadataként. A számításokat tizedes törtében kifejezve, hat tizedes jegyig kell elvégezni. Negyedik lépésben az egyes sorok kapcsán figyelembe vehetı (korlátos) elábé + közvetített szolgáltatások értékét (táblázat 5. oszlop) összeadva, megkapjuk a évi nettó árbevételbıl levonható elábé + közvetített szolgáltatások együttes összegét, mely a évi szabályozással szemben, amikor M Ft-ot lehetett levonni , M Ft Táblázat (M Ft-ban) n. árbevétel-sáv sávba jutó n. árbev. sávba jutó elábé + figy. vehetı levonható elábé + közv. szolg. ért. max. (%) közv. szolg. ért , , , , , , feletti rész , , Összesen , , A Kft. iparőzési adóalapja a adóévre , M Ft 2. Exportértékesítésre jutó elábé sorsa A Htv. 39. (7) bekezdése szerint a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérıen az adóalap megállapításánál többek között azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt elábé-nek a teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét,

3 3 amely áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany az Sztv. szerinti exportértékesítés árbevételét számolt el. Példa : egy Kft. adatai M Ft-ban kifejezve azzal, hogy exportértékesítésbıl származó Sztv. szerinti nettó árbevétellel és arra jutó elszámolt elábé-vel rendelkezik, de nincs közfinanszírozásban részesülı gyógyszerek kapcsán elszámolt elábé-je és pénzügyi lízing során elszámolt elábé-je. Összes nettó árbevétel: ebbıl exportértékesítés árbevétele ebbıl belföldi értékesítés árbevétele Összes elábé ebbıl exportértékesítésre jutó elábé ebbıl belföldi értékesítésre jutó elábé Anyagköltség Alvállalkozói teljesítések értéke: Közvetített szolgáltatások értéke K + F közvetlen költsége: M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 0 M Ft 800 M Ft A számítás menete a korábbi példánál leírtaktól annyiban tér el, hogy az exportértékesítés nettó árbevétele figyelembe veendı az összes nettó árbevételben, míg az exportértékesítésre jutó elábé figyelmen kívül hagyandó a korlátozás megállapításánál. A korlátozás tehát kizárólag a belföldi értékesítésre jutó elábé-re vonatkozik, azaz a belföldi elábé összege szorozva az adott sávba jutó nettó árbevétel összegével, s osztva az összes (belföldi + exportértékesítés) nettó árbevétel összegével. Az elızıekben ismertetettek alapján az elsı sávba ( M Ft X 500 M Ft/ M Ft =) 265, M Ft elábé jut, ezen összeg 100 %-a (e sávhoz kapcsolódó korlátozás hiányában) levonható a nettó árbevételbıl. A második sorban lévı M Ft nettó árbevételre jutó elábé , M Ft, míg a korlátozó szabály alapján az e sávba jutó nettó árbevétel szorozva a figyelembe vehetı százalékos mértékkel (85 %) M Ft lenne az elábé-ként levonható összeg. Ugyanakkor az e sávba jutó maximális elábé (3. oszlop) és a korlátos %-os mértékkel számított összege (5. oszlop) közül a kisebb összeget kell figyelembe venni az adóalap megállapításánál, ezért az elıbbi összeg szerepel a táblázat utolsó oszlopában. A harmadik sorban lévı M Ft nettó árbevételre jutó elábé , M Ft, míg a korlátozó szabály alapján M Ft lenne, azonban a két összeg közül az elıbbi a kisebb, ezért az szerepel az 5. oszlopban. [A másik matematikai levezetés alapján az exportértékesítésre jutó elábé nélküli belföldi elábé/összes nettó árbevétel ( M Ft/ M Ft = 0,530303, ez az arányszám 53,0303 %. Ezen hányados az egyes sávokhoz tartozó figyelembe vehetı %-os maximumot azonban egyetlen esetben sem haladja meg, ezért valamennyi sávhoz tartozó (belföldi értékesítésre jutó) maximális elábé összegével törvényi korlátozás nélkül csökkenthetı az összes nettó árbevétel.] Táblázat (M Ft-ban) n. árbevétel-sáv sávba jutó n. árbev. sávba jutó elábé figy. vehetı (%) levonható elábé , , , ,

4 , , Összesen , , A táblázat Kft. összes nettó árbevétele alapján kizárólag a belföldi értékesítésre jutó elábé tekintetében tartalmazna levonhatósági korlátot, azonban a belföldi árbevételre nem érvényesül a korlátozás, mivel az egyes sávokba tartozó nettó árbevételben Htv. eltérı rendelkezése hiányában benne van az exportárbevétel is. A Htv. 39. (7) bekezdése értelmében a Kft. esetében az exportértékesítéséhez kapcsolódóan elszámolt elábé teljes összegében csökkenti a nettó árbevételt, erre a levonhatósági korlát ugyanis nem vonatkozik. Amennyiben az exportértékesítésre jutó elábé össz-elábé-n belüli aránya kevesebb, mint 15 %, akkor a legfeljebb M Ft nettó árbevételő vállalkozás belföldi értékesítésére jutó elábé-je törvényi korlátozás alá esik. Ugyancsak törvényi korlátozás érvényesül a legfeljebb M Ft nettó árbevételő vállalkozás esetén, ha az exportértékesítésre jutó elábé-je 25 %-ot nem éri el az össz elábé-n belül. Mindezek alapján a példabeli adatok alapján a Kft évi iparőzési adóalapja a következı lenne: 1. Összes nettó árbevétel: , M Ft 2. Exportértékesítésre jutó elábé , M Ft 3. Belföldi értékesítésre jutó korlátos elábé , M Ft 4. Anyagköltség 4 000, M Ft 5. Alvállalkozó teljesítések értéke: 2,700, M Ft 6. K+F közvetlen költsége 800, M Ft Iparőzési adóalap 1-( )= 1 499, M Ft Az adózó adóévi iparőzési adóalapja 1 499, M Ft, így adópozíciója a évhez képest azonos adatok esetén nem változik. 3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok A Htv. 39. (6) bekezdés elsı mondata szerint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) szerinti kapcsolt vállalkozásnak minısülı adóalanyok az adó alapját az adóalany kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevétele és összes nettó árbevétel csökkentı ráfordítása [39. (1) bekezdés a)-d) pont] pozitív elıjelő különbözeteként állapítják meg, azzal, hogy az egyes adóalanyok adóalapja ezen különbözetnek és az adóalany nettó árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányának szorzata. Példa: egy cégcsoport A, B, C és D tagjai kapcsolt vállalkozások, az anyacég ( B tag) székhelye Ausztriában, A, C és D tagok (belföldi illetıségő jogi személyek) iparőzési adóalanyok, de D tag esetében az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke együtt nem éri el nettó árbevételének 50 %-át. A jogszabályhely alapján a példabeli anyacég ( B tag) ausztriai székhelye miatt külföldi illetıségő nem terjed ki rá a Htv. hatálya, így nem iparőzési adóalany, ezért esetében nincs helye a cégcsoport szintő nettó árbevétel és az azt csökkentı tételek összeszámításának. A Htv. 39. (6) bekezdés második mondata szerint az e bekezdésben foglaltakat csak azon adóalanynak kell alkalmaznia, amely esetében az elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50 %-át meghaladja, kizárólag az e feltételeknek megfelelı kapcsolt vállalkozása(i) vonatkozásában.

5 5 A példabeli D tag ugyan iparőzési adóalany, de adatainak kapcsolt vállalkozások szintjén A és C tag adataival való összeszámítását az idézett törvényi szabály kizárja, mivel esetében az elábé és közvetített szolgáltatások értéke együtt nem éri el nettó árbevételének 50 %-át. Ezért az összeszámítás figyelmen kívül hagyása miatt D tag adóalany adatai nem szerepelnek az alábbi levezetésben, esetében csak saját adatai alapján kell a évi adóalapot megállapítani, a Htv. 39. (1), (4)-(5), ill. (7)-(8) bekezdésben foglaltakra tekintettel. A és C tag adatai M Ft-ban kifejezve, nincs exportértékesítésbıl származó Sztv. szerinti nettó árbevételük és a pénzügyi lízing keretében elszámolt elábé-jük. Megnevezés A tag C tag Nettó árbevétel: M Ft M Ft Elábé : 400 M Ft 0 M Ft Közvetített szolgáltatások értéke: M Ft M Ft Anyagköltség: 0 M Ft 800 M Ft Alvállalkozó teljesítések értéke: 900 M Ft 700 M Ft K + F közvetlen költsége: 100 M Ft 300 M Ft A számítás menete: Elsı lépésben a nettó árbevételt, valamint az elábé és a közvetített szolgáltatások együttes értékét a cégcsoport A és C tag szintjén összesítve meg kell állapítani. Összes nettó árbevétel: M Ft M Ft = m Ft Összes elábé + közvetített szolgáltatások értéke: m Ft M Ft = M Ft Második lépésben az A, illetve C tag szintjén összesített nettó árbevétel, illetıleg elábé és közvetített szolgáltatások értéke alapulvételével meg kell állapítani, hogy a két vállalkozás együttes, illetve önálló adóalapjának megállapításához mekkora összegben vehetı figyelembe (korlátosan) az elábé és közvetített szolgáltatások értékének együttes összege. Táblázat (M Ft-ban) n. árbevétel-sáv sávba jutó n. árbev. sávba jutó elábé + figy. vehetı (%) levonható elábé + közv. szolg. értéke közv. szolg. értéke , , , , , , Összesen , , Az elsı sorban lévı 500 M Ft nettó árbevételre jutó elábé és közvetített szolgáltatások értéke 457, M Ft, e nettó árbevételhez tartozó elábé és közvetített szolgáltatások érték 100 %-ban levonható a nettó árbevételbıl, így a táblázat 3. és 5. oszlop számadata azonos. A második sorban lévı M Ft nettó árbevételre jutó elábé és közvetített szolgáltatások értéke ,0 M Ft, míg a korlátozó szabály alapján M Ft az elábé-ként és közvetített szolgáltatások értékeként levonható összeg. Azonban az e sávba jutó maximális elábé (3. oszlop) és a korlátos %-os mértékkel számított összege közül a kisebb összeg

6 6 vehetı csak figyelembe az adóalap megállapításánál, ezért az utóbbi összeg szerepel az 5. oszlopban. A harmadik sorban lévı M Ft nettó árbevételre jutó elábé és közvetített szolgáltatások értéke , M Ft, míg a korlátozó szabály alapján ,0 M Ft, a két összeg közül az utóbbi a kisebb, az vehetı figyelembe, így az szerepel az 5. oszlopban. A cégcsoport (összeszámítással érintett) adóalanyok szintjén tehát megállapítottuk a Htv. 39. (4)-(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az elábé és közvetítet szolgáltatások értéke együttes összegének az iparőzési adóalap-megállapításnál törvényi korlátra figyelembe vehetı (nettó árbevételbıl levonható) összegét, amely , M Ft. Harmadik lépésben a kapcsolt vállalkozások ( A és C tag csoportszintő) összes nettó árbevétele és összes nettó árbevétel csökkentı ráfordítása azaz, a korlátosan érvényesíthetı elábé és közvetített szolgáltatások együttes értéke, továbbá az anyagköltség, az alvállalkozói teljesítések értéke és a K + F közvetlen költsége teljes egésze pozitív elıjelő különbözetét kell megállapítani. Csoportszinten ( A és C adóalany): a) összes nettó árbevétel , M Ft b) összes figyelembe vehetı elábé és közvetített szolgáltatások ért , M Ft c) összes anyagköltség 800, M Ft d) összes alvállalkozó teljesítések értéke 1 600, M Ft e) K + F közvetlen költsége 400, M Ft a) [b) + c) + d) + e)] = pozitív elıjelő különbözet, mint adóalap 8 167, M Ft A Htv. 39. (6) bekezdése értelmében az összevont adóalap-számításra kötelezett kapcsolt vállalkozások esetén az egyes adóalanyok adóalapja az összevont adóalap árbevételarányos megosztása eredményeként áll elı. Az összevont adóalap számítása során (jelen példa nyomán) az anyagköltséget és az alvállalkozói teljesítések értékét 100 %-ban kell figyelembe venni. A számítások alapján A és C adóalanyok csoportszintő iparőzési adóalapja évre 8 167, M Ft. Negyedik lépésben a pozitív elıjelő különbözetet (csoportszintő adóalapot) megszorozzuk az adóalany nettó árbevételének az összeszámítással érintett vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányával, s így megkapjuk az egyes adóalanyok iparőzési adóalapját. A közösen meghatározott csoportszintő adóalapból A, valamint C adóalany olyan arányban részesedik, amilyen arányt a nettó árbevétele a csoport összesített nettó árbevételében képvisel. A tag iparőzési adóalapja: M Ft/ M Ft, azaz 0, X 8 167, M Ft = 2 513, M Ft C tag iparőzési adóalapja: M Ft/ M Ft, azaz 0, X 8 167, M Ft = 5 654, M Ft Megjegyzem, hogy a törvényi szabályon alapuló számítások eredményeképp elıfordulhat, hogy az összeszámítással érintett kapcsolt vállalkozás adóalanyok közül egyeseknél több iparőzési adóalap képzıdik, mintha önállóan állapítaná meg adóalapját, míg más adóalanyoknál kevesebb adóalap. A saját adóalaphoz képest eltérı többlet vagy kevesebb iparőzési adóalap kapcsán elıálló adófizetési kötelezettség kapcsolt vállalkozások közötti elszámolására adótörvény azonban nem tartalmaz szabályozást.

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Útmutató 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtására Szolnok város illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (továbbiakban: iparűzési tevékenység) végzők kötelezettek.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl.. Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévrıl a Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Általános tudnivalók A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2013. évi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2008. 2009. ÉV Ajka Város Önkormányzatának letölthetı iparőzési adóbevallása minimum az OFFICE 97

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására Ozora

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Békés Város Jegyzője Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz FIGYELEM! Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásra nincs lehetőség! Bevallás

Részletesebben