17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet"

Átírás

1 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körbe a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású áfa adóalanyok, akik az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) XIV. fejezetének rendelkezései szerint adóznak (a mezıgazdasági különös szabályok szerint adózó adóalanyok), a kizárólag adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységet folytató adóalanyok, az alanyi adómentességet választó áfa adóalanyok, közösségi adószámmal rendelkezı áfa alanynak nem minısülı, adófizetésre kötelezett jogi személyek 1 tartoznak, továbbá, fentiekkel egy tekintet alá esnek az egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) szerinti adóalanyok (a továbbiakban: az eva alanyai) is. 2 Az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésnek bejelentésével egyidejőleg többek között nyilatkozik arról is, hogy az Európai Közösség (továbbiakban: Közösség) más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni 3. Kereskedelmi kapcsolatnak minısül a termékbeszerzés és értékesítés az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is ideértve, valamint a szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel 4. A különleges adózói körbe tartozónak a továbbiakban megfogalmazottak figyelembe vételével kell a közösségi adószám megállapításához kapcsolódóan (bejelentı/változás bejelentı lapon) bejelentést tennie az adóhatósághoz és a Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal folytatott kereskedelmi kapcsolattal összefüggı áfa kötelezettségét teljesítenie. Miért különleges ez az adózói kör? A Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített kereskedelmi kapcsolat (termékbeszerzés, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel) körében a Közösségen belüli termékbeszerzésre vonatkozó speciális szabályok teszik különlegessé ezt az adózói kört. 1 Áfa tv. 20. (1) bekezdés d) pont 2 Eva tv. 16. (2) bekezdés 3 Art. 22. (1) bekezdés e) pont 4 Art pont

2 Az Áfa tv. fıszabálya szerint a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés után általános forgalmi adót kell fizetni 5. Nem kell azonban adót fizetnie a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés után az elızıekben meghatározott adózói körnek 6 az új közlekedési eszköz és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó, belföldön jövedéki adókötelezettség alá esı termék beszerzésének kivételével, ha a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelızı évben a eurót (értékhatár) nem haladta, illetve a tárgyévben nem haladja meg 7. Azáltal, hogy az Áfa tv. az elızıekben meghatározott adózói körnek a küszöbérték alatti termékbeszerzését nem tekinti adófizetési kötelezettséggel járó Közösségen belülrıl történı termékbeszerzésnek, az ezen adózói körbe tartozó, valamennyi törvényi feltételnek megfelelı adózó mentesül a Közösség más tagállamából történı (értékhatár alatti) beszerzése tekintetében az áfa fizetési kötelezettség alól. (Ez a mentesülés természetesen csak a magyar Áfa tv. szerinti áfa fizetési kötelezettség alóli mentesülést jelent, az eladó a saját tagállamának forgalmi adószabályai szerint az értékesítéshez kapcsolódóan adót számít fel, és azt továbbhárítja a vevıre.) Mikor kell adót fizetniük termékbeszerzés után a különleges adózói körbe tartozó adózóknak? Azoknak a különleges adózói körbe tartozó adózóknak, akiknek/amelyeknek a következıkben ismertetett szabályok szerint a Közösség más tagállamából történı termékbeszerzései után adófizetési kötelezettségük keletkezik, közösségi adószámmal kell rendelkezniük 8, és a Közösség más tagállamából történı termékbeszerzésük után nem csak áfa fizetési, hanem áfa bevallási kötelezettségük is keletkezik. Az adózó évben teljesített Közösségen belüli beszerzései utáni áfa fizetési kötelezettsége egyrészt annak függvénye, hogy az elızı, azaz évben a Közösség más tagállamából bonyolított beszerzéseinek összesített ellenértéke az értékhatárt meghaladta-e 9. Amennyiben igen, úgy az adózó már közösségi adószámmal rendelkezik, már a tárgyévi elsı Közösségen belülrıl teljesített beszerzését is adókötelezettség terheli. Amennyiben 2012-ben nem haladta meg a jelzett összeghatárt a Közösségen belüli beszerzéseinek összege, úgy a következı alcím alatt ismertetett szabályok szerint csak az értékhatár évközi (2013. évi) túllépése esetén keletkezik adófizetési kötelezettsége a Közösségen belüli beszerzései után. Az értékhatár számítása során nem kell azonban figyelembe venni sem az elızı, sem a tárgyév vonatkozásában az új közlekedési eszköz beszerzéseket, és azokat a Jöt. hatálya alá tartozó beszerzéseket, amelyeknél a termék belföldön esik jövedéki adókötelezettség alá. Az a tény, hogy eurós értékhatár alatt nem kell adót fizetnie a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés után az elızıekben meghatározott különleges adózói körnek, azt jelenti, hogy amennyiben a szóban forgó adózóknak más okból van közösségi adószáma (pl. szolgáltatás-igénybevétel miatt), azt az értékhatár alatti közösségi termékbeszerzések során nem kell megadnia a partnerének. Amennyiben azonban az elızıekben meghatározott adózói körbe tartozó, a Közösségbıl történı termékbeszerzése során az egyébként más okból már megszerzett közösségi adószámát a közösségi termékbeszerzésekre vonatkozó elızetes adókötelezettség választása nélkül mégis megadta a termék értékesítıjének, e tényt a 5 Áfa tv. 2. b) pont, Áfa tv. 20. (1) bekezdés d) pont 7 Áfa tv. 20. (2)-(3) bekezdés 8 Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. (5) bekezdés 9 Áfa tv. 20. (2) bekezdés 2

3 rendelkezéssel érintett elsı Közösségen belüli beszerzés teljesítésének napját követı hónap 20. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak 10. Ha a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó áfa adóalany, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású áfa alany, annak ellenére, hogy nem élt a közösségi termékbeszerzései tekintetében az adófizetési kötelezettség választás lehetıségével és az értékhatárt sem lépte túl, de rendelkezik közösségi adószámmal, és azt a közösségi termékbeszerzése során a termék értékesítıjének megadja, és az annak figyelembevételével jár el (közösségi adómentes termékértékesítést teljesít feléje), úgy kell tekinteni, mint aki/amely erre az ügyletre, valamint az ezt követı összes olyan termék Közösségen belüli beszerzésére, amelyet részére az elıbb említett ügylet teljesítésének évét követı második év végéig teljesítenek, adókötelezettséget választott volna 11. a) Az értékhatár évközi túllépése A Közösség más tagállamából történı termékbeszerzés értékének alakulását a tárgyévben (2013-ban) is folyamatosan figyelemmel kell kísérnie annak az adózónak, akinek elızı évben a Közösségen belüli beszerzéseinek összesített ellenértéke a jelzett értékhatárt nem haladta meg, illetve a Közösségen belüli termékbeszerzése tekintetében korábban nem választott (belföldi) adókötelezettséget. Amennyiben az adózónak a Közösség más tagállamából történı termékbeszerzései általános forgalmi adó nélküli összesített értéke a tárgyévben az értékhatárt meghaladja, úgy az adózónak a Közösség más tagállamából történı termékbeszerzéseire adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adófizetési kötelezettség arra a termékbeszerzésre vonatkozik elıször, amelynek ellenértékével a beszerzı az értékhatárt túllépi 12. A eurós felsı értékhatárba a Közösség azon tagállamaiban megtérített (vagy megtérítendı) ellenérték számít, amelyekben a termék a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt 13. A különleges adózói körbe tartozó adózót az erre a célra szolgáló nyomtatványon bejelentési kötelezettség terheli, ha az adóévben a Közösség más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke az értékhatárt meghaladja 14. Az adózónak a bejelentését azon termékbeszerzését megelızıen kell teljesítenie, amelynek ellenértékével az értékhatárt túllépi. A bejelentés alapján az adóhatóság az adózó részére közösségi adószámot állapít meg. Az adózó a közösségi adószámot a Közösség más tagállamából történı termékbeszerzésével összefüggı minden iraton feltünteti 15. b) Adófizetési kötelezettség választása A különleges adózói körbe tartozó adózók a Közösség más tagállamából történı termékbeszerzés tekintetében az értékhatár elérése elıtt is választhatják az adófizetési kötelezettséget 16. Ezen választásától a beszerzı a választás évét követı két naptári évig nem térhet el Art. 22. (8) 11 Áfa tv. 20. (7) bekezdés 12 Áfa tv. 20. (4) bekezdés 13 Áfa tv. 20. (3) bekezdés 14 Art. 22. (5) bekezdés 15 Art. 24. (8) bekezdés 16 Áfa tv. 20. (5) bekezdés 17 Áfa tv. 20. (6) bekezdés 3

4 Amennyiben az adózónak a tárgyévet megelızı évben nem volt Közösségen belüli termékbeszerzése, úgy az adófizetési kötelezettség választását a tárgyévre a tárgyévi elsı Közösségen belüli beszerzését megelızıen kell bejelentenie. Amennyiben az adózónak a tárgyévet megelızı évben volt Közösségen belüli termékbeszerzése, és a beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladta meg a eurót, és az adózó a tárgyévben a Közösségen belüli termékbeszerzés után áfa fizetési kötelezettségét választása alapján belföldön kívánja teljesíteni, fı szabály szerint választását a tárgyévet megelızı adóév utolsó napjáig kell az állami adóhatósághoz bejelentenie. Amennyiben a tárgyévet megelızı évben nem volt Közösségen belüli beszerzése, úgy a tárgyévre vonatkozó választását a tárgyévi elsı Közösségen belüli beszerzését megelızıen kell bejelentenie. 18. A bejelentéseket a területileg illetékes adóhatósághoz kell megtenni. Hogyan kell az értékhatárt kiszámítani? A euróban meghatározott értékhatárt a forintra történı átváltás során a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı törvény 19 hatálybalépésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot (252,19 Ft/euró) kell alkalmazni azzal, hogy az így kapott összeget a matematikai kerekítési szabályok szerint százezer forintra (illetve, ha az összeg ezt nem haladja meg, akkor 1000 forintra) kerekítve kell megállapítani. Az így meghatározott összeg forint 20. A eurós felsı értékhatárba a Közösség azon tagállamaiban megtérített (vagy megtérítendı) ellenérték számít, amelyekben a termék a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt 21. Termékbeszerzések és termékértékesítések Adófizetési kötelezettség a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés után A különleges adózói körbe tartozó adózónak az elızıeknek megfelelıen akkor van áfa fizetési kötelezettsége a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés után, ha a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzéseinek adó nélkül számított értéke a tárgyévet megelızı évben vagy a tárgyévben meghaladja az értékhatárt, vagy az adózó az értékhatár alatti beszerzései tekintetében áfa fizetési kötelezettséget választ 22, illetve, ha közösségi adószámának megadására tekintettel terheli adókötelezettség 23. Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés címen azok az ellenérték fejében megvalósuló termékbeszerzések adókötelesek, amelyeknél a terméket az eladó vagy a vevı, vagy megbízásukból harmadik személy a termék feladásának, elfuvarozásának helye szerinti tagállamból másik tagállam területére fuvarozza el, és a termékértékesítést teljesítı más tagállamban (adószámmal, közösségi adószámmal rendelkezı) adóalany a saját tagállamában nem minısül alanyi adómentesnek. Ellenérték fejében megvalósuló termékbeszerzésen e tekintetben a következı ügyletek értendık: 18 Art. 22. (6) bekezdés évi XXX. törvény 20 Áfa tv Áfa tv. 20. (3) bekezdés 22 Áfa tv. 20. (1)-(6) bekezdések 23 Áfa tv. 20. (7) bekezdés 4

5 melyeknél a vevı az ellenérték fejében a termék felett tulajdonosként való rendelkezési jogot szerez, vagy bármely más birtokba vehetı dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményezı ügylet, vagy a beszerzı olyan okirat alapján veszi át a terméket, amely a termék határozott idıre szóló bérbeadásáról vagy részletvételérıl azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésıbb a határozott idı lejártával, illetıleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi 24, vagy a beszerzı bizományosként szerez rendelkezési jogot a termék felett 25. (Feltéve mindegyik esetben, hogy a termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgál 26 és nem távolsági értékesítés 27 történik.) A Közösség más tagállamából történt termékbeszerzések után az adófizetési kötelezettség a beszerzést tanúsító számla kibocsátásának napján, de legkésıbb a teljesítést magában foglaló hónapot követı hónap 15. napján keletkezik 28. (Ezen fıszabálytól eltérıen, a termék Közösségen belüli beszerzése esetében az adófizetésére kötelezettıl, ha a teljesítés és a fizetendı adó elızı fıszabály szerinti megállapítása között - az Áfa tv-ben szabályozott jogállásában olyan változás következik be, amelynek eredményeként tıle adófizetés nem lenne követelhetı, a fizetendı adót a jogállás változást megelızı napon, vagy ha - tartozását ellenérték fejében átvállalják, a fizetendı adót a tartozás átvállalásakor kell megállapítania. 29 ) Az adó alapja a belföldön teljesített ügyletekhez hasonlóan állapítandó meg 30, az adó alapjára 27%-os mértékő áfa számítandó fel, ha a termék nem tartozik az Áfa tv. elıírásai szerint más adómérték alá vagy nem minısül adómentesnek, illetve adómentes Közösségen belüli termékbeszerzésnek. Erre vonatkozó pozitív szabályozás hiányában a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzésekre január 1. napját követıen fizetett elıleg esetén a december 31-ig hatályos szabályokkal ellentétben nem keletkezik adófizetési kötelezettség, mivel az Áfa tv a erre az esetkörre nem tartalmaz rendelkezést. Közösségen belülre történı termékértékesítés A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végzıként bejelentkezett adóalanynak és az eva alanynak kötelezı közösségi adószámot kérnie a Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalany részére teljesített értékesítést megelızıen 31. Ez a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végzı adóalany esetében csak akkor áll fenn, ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne 32. (Közösségen belüli adómentes értékesítésnek csak az olyan ügylet minısülhet, amelynek során más tagállamban közösségi adószámmal rendelkezı adóalanynak, nem adóalany jogi személynek történik az 24 Áfa tv. 9. (1) bekezdés, 10. a) pont 25 Áfa tv. 10. b) pont 26 Áfa tv Áfa tv. 29. (1) bekezdés 28 Áfa tv. 63. (1) bekezdés 29 Áfa tv. 63. (2) bekezdés 30 Áfa tv Art. 22. (9) és (11) bekezdés 32 Art. 22. (11) bekezdés 5

6 értékesítés 33, továbbá a termék az értékesítés közvetlen következményeként más tagállamba kerül, melyet fuvarokmánnyal, vagy más hitelt érdemlı módon igazolnak.) Az alanyi adómentes adóalany alanyi adómentes minıségében teljesített értékesítése még ha más tagállamba értékesít is közösségi adószámmal rendelkezı adózónak nem minısül Közösségen belüli értékesítésnek 34, ezért az alanyi adómentesnek ezen értékesítése miatt nem kell közösségi adószámot kérnie. A számlában az alanyi adómentességre hivatkozni kell 35! Ezeknek az értékesítéseknek az ellenértéke az általános szabályok szerint az alanyi mentességre jogosító értékhatárba beleszámít. Kivételt képez, ha az alanyi adómentes adóalany új közlekedési eszközt értékesít Közösségen belülre. Az ilyen értékesítését megelızıen az alanyi adómentes adóalany ugyanis köteles közösségi adószámot kérni. 36 Továbbá ez az értékesítés az alanyi mentesség értékhatárába nem számít bele. 37 A kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató különös adózási jogállású adóalanynál az alábbiakra kell figyelemmel lenni. Az Áfa tv (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint a kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthetıségének feltételei a következık. A kompenzációs felár megtéríttetésének személyi feltétele, hogy a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje a Közösség valamely más tagállamában vagy harmadik államban nyilvántartásba vett adóalany legyen, aki (amely) egyúttal nem minısül ezen állam joga szerint olyan adóalanynak, akinek (amelynek) jogállása tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. címének 2. fejezetében foglaltaknak. Az egyéb feltételek teljesítésének sérelme nélkül a kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthetı abban az esetben is, ha a termék értékesítése a Közösség valamely más tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személynek történik, feltéve, hogy a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, a nem adóalany jogi személynek e beszerzése után adót kell fizetnie e tagállam joga szerint. A fentieknek megfelelıen, a mezıgazdasági tevékenységet folytató adóalany abban az esetben is jogosult kompenzációs felárra (természetesen az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén), ha a termékét a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalanynak (feltéve, hogy az nem minısül saját államának joga szerint olyan adóalanynak, akinek jogállása tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. címének 2. fejezetében foglaltaknak), vagy a Közösség valamely más tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személynek (feltéve, hogy a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, a nem adóalany jogi személynek e beszerzése után adót kell fizetnie e tagállam joga szerint) értékesíti és a termékértékesítés teljesítési helye az Áfa tv. alkalmazásával belföld. Az Áfa tv. nem tartalmaz kifejezetten olyan rendelkezést, mely kivonná a mezıgazdasági tevékenységet végzı adóalanynak az ilyen minıségében végzett, egyébként az Áfa tv ban foglaltaknak megfelelı termékértékesítését a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó szabályok alkalmazási körébıl. Az általános forgalmi adózás rendszerébıl azonban az következik, hogy a mezıgazdasági tevékenységet folytató adóalany fentieknek megfelelı Közösségen belüli értékesítésére a kompenzációs felár áthárítása 33 Áfa tv. 89. (1) bekezdés 34 Áfa tv. 90. (1) bekezdés a) pont 35 Áfa tv m) pont 36 Art. 22. (10) bekezdés 37 Áfa tv (3) bekezdés b) pont 6

7 mellett nem alkalmazható az Áfa tv ban szabályozott Közösségen belüli adómentes értékesítés szabálya is 38. Amennyiben tehát az Áfa tv. XIV. fejezete alapján a kompenzációs felár érvényesítésének feltételei az adott ügyletre kiterjedıen fennállnak, akkor az adóalanynak az Áfa tv (1) bekezdés b) pontja valamint (3) bekezdése szerint kell eljárnia, mivel ez a törvényi rendelkezés speciális rendelkezésnek tekintendı az Áfa tv hoz képest. Ennek megfelelıen ilyen esetben az Áfa tv nak alkalmazása kizárt. A fentiekkel összhangban az Art. is úgy rendelkezik 39, hogy a mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak más tagállam adóalanya felé történı termékértékesítése okán közösségi adószámot kiváltania nem kell. Szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel november 21-tıl, a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének változásával összhangban kibıvült azon adózók köre, akiknek a szolgáltatásnyújtással, illetve szolgáltatás igénybevétellel kapcsolatosan közösségi adószámra van szüksége. A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató, az alanyi adómentességet választó, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású közösségi adószámmal nem rendelkezı általános forgalmi-adóalanynak, közösségi adószáma megállapítása érdekében az állami adóhatóságnál elızetesen be kell jelentenie, ha a Közösség más tagállamában illetıséggel bíró áfa-alanynak szolgáltatást nyújt, illetıleg tıle szolgáltatást vesz igénybe 40. Az állami adóhatóság a bejelentés alapján az adózó részére közösségi adószámot állapít meg 41. A Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalany részére történı szolgáltatásnyújtás, illetve ilyentıl történı szolgáltatás igénybevétele esetében, a tevékenységet megelızıen tehát a különleges adózói körnek is közösségi adószámot kell kérnie, de ellentétben a közösségi termékbeszerzéssel, ez nincs értékhatárhoz kötve, hanem mindjárt az elsı ilyen teljesítést megelızıen kell a közösségi adószámot megkérnie (ha egyébként más okból még nincs). A szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét az Áfa tv ai alapján kell meghatározni. (Arról, hogy az így megállapított adófizetési kötelezettség teljesítésére melyik adózó kötelezett az adott teljesítési helyen, az Áfa tv a és a rendelkezik.) Az Áfa tv a fogalmazza meg a szolgáltatásnyújtások teljesítési helye vonatkozásában a fıszabályt, amelyhez képest a ok kivételeket állapítanak meg. A 37. értelmében fıszabályként egy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye abban az esetben, ha a megrendelı maga is adóalany, akkor a megrendelı gazdasági letelepedésének az országa lesz. Amennyiben azonban a szolgáltatást saját nevében megrendelı személy nem adóalany, akkor a teljesítési hely fıszabályként a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági célú letelepedésének országa lesz. Kivételt képeznek például ezen fıszabály alól az Áfa tv ainak megfelelıen az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, amelyek az ingatlan fekvésének helye szerint minısülnek teljesítettnek, vagy a személyszállítási szolgáltatások, amelyek a megtett útvonalon minısülnek teljesítettnek. Az alanyi adómentes adóalanyoknál e körben az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 38 Áfa tv (1) bekezdés b) pont, és (3) bekezdés 39 Art. 22. (4) bekezdése 40 Áfa tv. 22. (5) bekezdés 41 Áfa tv. 22. (6) bekezdés 7

8 a) Amennyiben az alanyi adómentes adóalany úgy nyújt szolgáltatást, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljesítési helye a fent hivatkozott ok megfelelı alkalmazásával külföldre esik, akkor az alanyi adómentes adóalany nem járhat el alanyi adómentes minıségében 42. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben az alanyi adómentes adóalany hasonlóan az általános szabályok szerint adózó áfa alanyokhoz nem alanyi adómentes ügyletrıl, hanem ún. Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletrıl bocsátja ki a számlát, és az esetleges bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek során is ekként kezeli az érintett teljesítést. Fontos szabály, hogy az alanyi adómentes adóalany, amennyiben ilyen, külföldön teljesítettnek minısülı szolgáltatást nyújt, és ezért nem járhat el alanyi adómentes minıségében, az ezen ügyletéhez kapcsolódó termékbeszerzéseit, szolgáltatás igénybevételeit esetlegesen terhelı általános forgalmi adót levonásba helyezheti 43. b) Abban az esetben, ha az alanyi adómentes úgy vesz igénybe szolgáltatást külföldi adóalanytól, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye az Áfa tv ainak megfelelı alkalmazásával belföldre esik, akkor szintén nem járhat el alanyi adómentes minıségében 44. Ez azt jelenti, hogy a másik országban letelepedett szolgáltatásnyújtó adóalany helyett az alanyi adómentes adóalany mint igénybe vevı saját nevében áfa felszámítására és fizetésére lesz kötelezett az igénybe vett szolgáltatás kapcsán 45. Ezt a saját név alatt felszámított áfát azonban az alanyi adómentes adóalany tekintettel arra, hogy annak igénybe vétele alanyi adómentesként végzett adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységhez történik nem helyezheti levonásba 46. A különös adózói kör adóbevallásai, az adó megfizetése Áfa bevallás 1. Közösségen belüli termékbeszerzés A Közösség más tagállamából történt termékbeszerzések tekintetében áfa fizetésére kötelezett (ezért közösségi adószámmal rendelkezı) különleges adózói körbe tartozó adózó a Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzései után az adót az adófizetési kötelezettség keletkezését követı hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg 47. Az alanyi adómentes adóalanynak, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak, illetve a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak bevallási kötelezettségét az ÁFA bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) megnevezéső 1365 számú kötegelt nyomtatványon (továbbiakban: 1365 számú bevallás), míg a többi speciális adózói körbe tartozó adóalanynak (áfa alanynak nem minısülı adófizetésre kötelezett jogi személy és az egyszerősített vállalkozói adó alanya) a 1386-os számú bevalláson (Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére), méghozzá annak a közösségi adószámmal rendelkezı adózók részére rendszeresített 01-es lapján kell teljesíteni. A fentieknek megfelelıen kell bevallania a különleges adózói körbe tartozó adózóknak az új közlekedési eszköz Közösségen belülrıl történı beszerzését (kivéve, ha az új közlekedési eszköz személygépkocsi vagy regisztrációs adó köteles motorkerékpár, amelynek a 42 Áfa tv (1) bekezdés d) pont 43 Áfa tv (2) bekezdés d) pont 44 Áfa tv (3) bekezdése 45 Áfa tv (3) bekezdésének és ának együttes olvasata 46 Áfa tv (1) bekezdés 47 Art. 1. sz. melléklet I/B/3. pont c), d) alpontok 8

9 beszerzését terhelı adót a vámhatóság veti ki), valamint a Közösség területérıl történı jövedéki termék beszerzését is (ez utóbbi az eva-alanyok esetében nem fordulhat elı). 2. Szolgáltatás a) Az alanyi mentességet választó adóalany, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végzı adóalany, a mezıgazdasági különös jogállású adóalany és a nem adóalany jogi személy más tagállami adóalany felé nyújtott, illetve ilyentıl igénybe vett szolgáltatása: A különös adózói kör e négy tagja a más tagállami adóalany részére nyújtott, illetve ilyentıl igénybevett szolgáltatásnyújtást, valamint -igénybevételt, amely után az adófizetési kötelezettség ıt terheli, az adófizetési, összesítı nyilatkozat-tételi kötelezettség keletkezését követı hó 20. napjáig köteles a számú bevallásban (a 1365A es lapokon), a nem adóalany jogi személy a számú bevallásban bevallani, és az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségének ezen idıpontig, illetve a nem adóalany jogi személy esetében a bevallás benyújtásával egyidejőleg eleget tenni. 48 b) Az alanyi mentességet választó adóalany, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végzı adóalany, a mezıgazdasági különös jogállású adóalany és a nem adóalany jogi személy harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatása: Az alanyi mentességet választó adóalanyok, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású áfa adóalanyok, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végzı adóalanyok azt a Közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség ıket terheli, az adófizetési kötelezettség keletkezését követı hó 20. napjáig szintén a számú bevallásban kötelesek bevallani, és az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségüknek is ezen idıpontig kell, hogy eleget tegyenek. A közösségi adószámmal rendelkezı, általános forgalmiadó-alanynak nem minısülı jogi személy azt a Közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség ıt terheli, az adófizetési kötelezettség keletkezését követı hó 20. napjáig köteles a számú bevallásban bevallani, és az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásával egyidejőleg eleget tenni. Az egyszerősített vállalkozói adó alanya a Közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett azon szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség ıt terheli az éves eva bevallásában vallja be 49. Összesítı nyilatkozat A közösségi adószámmal rendelkezı, általános forgalmiadó-alanynak nem minısülı jogi személynek, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, az alanyi adómentességet választó adóalanynak, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak, valamint az egyszerősített vállalkozói adó alanyának a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteirıl az adófizetési kötelezettség 48 Art. I. számú melléklet B/1. pont a) alpont; I. számú melléklet B/3. pont d)-e) alpont 49 Eva tv. 16. (3) bek. 9

10 keletkezését követı hó 20. napjáig be kell nyújtania a 13A60. számú Összesítı nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történı termékértékesítésekrıl és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területérıl történı termékbeszerzésekrıl és szolgáltatás-igénybevételekrıl megnevezéső nyomtatványt, annak megfelelı részletezı lapjain szerepeltetnie kell a partner közösségi adószámát, és az ügylet áfa nélkül számított ellenértékét. 50 Az Összesítı nyilatkozaton a Közösségen belüli termékbeszerzésen és termékértékesítésen kívül szerepeltetnie kell az adózónak a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkezı adóalany vagy adószámmal rendelkezı általános forgalmiadó-alanynak nem minısülı jogi személy részére teljesített, az Áfa tv ának hatálya alá esı azon szolgáltatásnyújtást, amely adóköteles a teljesítési hely szerinti tagállamban, és amely után az igénybevevı az adófizetésre kötelezett 51, valamint a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkezı adóalanytól igénybevett, olyan, az Áfa tv ának hatálya alá esı szolgáltatásnyújtás igénybevételét, amely után beszerzıként, igénybevevıként ı az adófizetésre kötelezett 52. Nem kell nyilatkozatot tenni arról a hónapról, amelyben az adózó a Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal közösségi kereskedelmet nem folytatott 53. Az összesítı nyilatkozatot az adózó az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus őrlapon, elektronikus úton terjeszti elı az állami adóhatósághoz. 54 A korábbi évek önellenırzése, pótlása január 1-jét követıen benyújtott, a évet, vagy elévülési idın belül az azt megelızı éveket érintı, ezen különleges adózói kör által, a Közösségen belüli termékbeszerzéseikre vonatkozó önellenırzéseket a továbbra is forgalomban tartott 0786., 0886., és sz. nyomtatványokon kell benyújtani az alábbiak szerint. A január 1-jétıl december 31-ig tartó adó-megállapítási idıszak a sz. nyomtatványon, a január 1-jétıl december 31-ig tartó adó-megállapítási idıszak a sz. nyomtatványon, a január 1-jétıl december 31-ig tartó idıszak pedig a sz. nyomtatványon önellenırizhetı, pótolható elévülési idın belül. A január 1-jétıl december 31-ig tartó idıszak önellenırzése a számú illetve a számú nyomtatványon, míg a január 1-jétıl december 31-ig tartó idıszak a számú illetve a számú nyomtatványon önellenırizhetı, pótolható elévülési idın belül, attól függıen, hogy az adott adókötelezettség teljesítésére a fentiek alapján mely nyomtatvány használatos. A évre vonatkozóan önellenırzésre és pótlásra a számú nyomtatványon van lehetıség a közösségi adószámmal rendelkezı, az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (korábbi Áfa tv.) 7/A. (2) bekezdés c) pontjában meghatározatott adózóknak és az eva alanyoknak, amennyiben a Közösség más tagállamából termékbeszerzést valósítanak meg, és a Közösség más tagállamában beszerzett termékek adó nélkül számított 50 Art. 8. számú melléklet 1/B); 1. számú melléklet I/B/3. pont d)-e) alpont 51 Art. 8. sz. melléklet I/A. e) pont 52 Art. 8. sz. melléklet I/A. f) pont 53 Art. 8. számú melléklet 4/A. 54 Art. 8. számú melléklet 4/C. 10

11 ellenértéke a tárgyévet megelızı évben, illetve a tárgyévben a eurót meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. A évre vonatkozóan önellenırzésre és pótlásra a számú nyomtatványon van lehetısége a közösségi adószámmal nem rendelkezı adózóknak személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minısülı új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik esetén. A 0786, 0787, 0886, a 0986, , 1286, 1165 és számú nyomtatványok, a kitöltést segítı programokkal és kitöltési útmutatókkal együtt elérhetıek és letölthetıek honlapunkról ( Nemzeti Adó- és Vámhivatal 11

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2012.

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2012. 14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2012. I. Az adóalanyiság Ki minısül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minısül az a jogképes személy,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013.

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013. 14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013. I. Az adóalanyiság Ki minısül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minısül az a jogképes személy,

Részletesebben

az Európai Közösség területén belül történ közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területér l történ

az Európai Közösség területén belül történ közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területér l történ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történı közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területérıl történı termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz.

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI TERMÉKEK

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3.

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3. Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 11/2006.(II.23.)* 73/2006.(XII.22.)** 10/2007.(II.22.)*** 35/2007.(VI.8.) **** 86/2007.(XII.19.) 5*

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Közösségi adószám Időállapot: 2011-01-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-29 10:47:24 Tartalomjegyzék: 1. A közösségi adószámra vonatkozó általános szabályok

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

6. teljesítési hely: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) szerinti teljesítési hely;

6. teljesítési hely: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) szerinti teljesítési hely; 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Hatályos: 2011.09.01-2011.12.31 Az Országgyőlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben (A rendeletet módosították a 10/2000. (XII.28.), 12/2003. (XII.17.), 11/2002. (XII.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

Energiaadó. Az energiaadó törvény által használt egyes legfontosabb fogalmak: 1

Energiaadó. Az energiaadó törvény által használt egyes legfontosabb fogalmak: 1 Energiaadó I. Az energiaadóról általában Magyarországon az energiaadó bevezetésére az Európai Unió energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérıl szóló, 2003. október

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

27. Tájékoztató a közösségi adószámról 2013.

27. Tájékoztató a közösségi adószámról 2013. 27. Tájékoztató a közösségi adószámról 2013. I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkezı általános forgalmi adó alanynak,

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség Csörög Község Önkormányzata 14/2005.(XII.28.) rendelete a HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezet * Módosítás: 1/2006.(I.27.) ; 15/2009.(XII.2.) és 18/2012.(XI.30.) rendeletekkel* Csörög Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

A kizárólag tárgyi mentes tevékenységet

A kizárólag tárgyi mentes tevékenységet ADÓVILÁG 97 végzôk áfa kötelezettsége Azon adózók, tanulók, könyvelôk és egyéb érdeklôdôk, akik végre úgy gondolták, hogy kezdik átlátni az Áfa törvény szövevényes rendszerét, azok a tárgyi mentességhez

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben