SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA TİL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA 2011.07.01-TİL"

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ Honlap: SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA TİL Példa könyvelési szolgáltatás Tegyük fel, hogy egy olasz adóalany Magyarországon ingatlant vásárol bérbeadás céljára. A bérbeadással hasznosított ingatlan állandó telephely az áfa rendszerében annak ellenére, hogy adott esetben annak teljesítéséhez semmilyen személyi erıforrás jelenlétére nincsen szükség. Így ha ez az olasz adóalany a magyarországi ingatlan bérbeadásával kapcsolatos könyvelés intézésére megbíz egy magyar könyvelı céget, a magyar könyvelı szolgáltatásának teljesítési helye belföld lesz a következık szerint. Ez a könyvelési szolgáltatás a teljesítési hely megállapítása szempontjából a fıszabály alá tartozik, azaz ott adózik, ahol az igénybe vevı gazdasági céllal letelepedett, így amennyiben a megrendelı belföldön letelepedettnek tekinthetı, az ügyletet 25 százalékos áfa terheli. A példa szerinti olasz illetıségő adóalany belföldön gazdasági céllal letelepedettnek tekintendı, hiszen bár személyi erıforrása az adott tevékenység kapcsán nincsen, azonban nem is kell lennie, hiszen anélkül is folytatható a tevékenység a tárgyi feltételek szempontjából azonban kellıen állandó jelleggel és megfelelı szervezettel van jelen Magyarországon. Ez pedig azt jelenti, hogy a könyvelı cég a díj számlázásakor úgy tekint az olasz cégre, mint egy (áfa szempontból) belföldön letelepedett adóalanyra, így magyar áfa felszámításával számláz számára, hiszen a teljesítés helye belföldre esik [ti. Áfatörvény 37. (1) bekezdés]. A fentieken túl fontos továbbá, hogy a személyi feltétel megléte nemcsak abban az esetben állapítható meg az állandó telephellyé válás kritériumainak vizsgálatakor, ha az adott gazdálkodó vele munkaviszonyban álló személyeket foglalkoztat a tevékenység végzése kapcsán, hanem akkor is, ha a belföldön folytatott tevékenység személyi közremőködést igényel, azonban ezt a közremőködést a tevékenységet folytató adóalany megbízása alapján de az ı nevében más látja el. Példa raktár bérbeadás Tegyük fel, hogy adott egy német cég, amely egy raktárrészt bérel Magyarországon, ahol állandó jelleggel saját készletét tárolja, és egyúttal folyamatos értékesítésre szánja. Az értékesítések kapcsán történı kitárolásokkor azonban nem a német adóalany saját dolgozói mőködnek közre (nem ık engedik be a termékért érkezı vevıt, nem ık hozzák ki a raktárból a vevı által megvett termékeket stb.), hanem a raktárrészt bérbe adó adóalany emberei természetesen a német céggel kötött szerzıdés alapján. Ebben az esetben a német adóalany gazdasági céllal letelepedettnek tekinthetı, hiszen elmondható, hogy nemcsak tárgyi feltételek (ti. belföldön tárolt, értékesítésre szánt termékek), hanem személyi feltételek esetében is kellıen állandó jelleggel jelen van, hiszen a raktárrészt bérbe adó adóalany emberei a német megbízó nevében mőködnek közre a kitároláskor. 1

2 Amennyiben azonban a raktározás logisztikai jellegő, az nem tekinthetı olyan gazdasági jelenlétnek, amely személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellıen állandó jelleget és megfelelı szervezetet eredményezne. A gyakorlatban alapvetıen úgy ismerhetı fel a bérbeadás típusú és a logisztikai típusú raktározás közötti különbség, hogy míg a bérbeadás típusú raktározásnál a bérbe vett raktárrészre a raktár üzemeltetı csak a bérlı engedélyével léphet, addig a logisztikai típusú raktározás során éppen ellenkezıleg, ott a raktár üzemeltetı az, akinek az engedélye szükséges, hogy a termék tulajdonosa a raktárba egyáltalán beléphessen. (Zárójelben meg kell jegyezni, hogy van olyan uniós értelmezés is, amely szerint a bérbeadási típusú raktározás eleve ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, így mindenképpen ott adózik, ahol az ingatlan fekszik ti. Áfatörvény 39. -a. A cikk írásának idıpontjában azonban ez az uniós értelmezés hivatalos formát még nem öltött, ezért részletes elemzésére ehelyütt nem kerül sor.) Nagyon fontos, hogy a Végrehajtási rendelet leszögezi: önmagában a héa-azonosító szám nem jelenti azt, hogy az adóalany állandó telephellyel rendelkezik az érintett országban. Példa festési szolgáltatás Tételezzük fel, hogy adott egy magyar nem áfaalany magánszemély, aki megrendeli egy osztrák építési vállalkozótól lakásának kifestését. A lakás Sopronban található. Ez a festés vitathatatlanul egy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy annak teljesítési helye az Áfatörvény Héa-irányelven alapuló 39. -a alapján az ingatlan fekvésének helye, esetünkben Magyarország. Mivel ez esetben a belföldi szolgáltatást nyújtó adóalany egy osztrák gazdálkodó, ezért neki az alábbi körülményeket kell megvizsgálni az áfakötelezettségének teljesítéséhez: a) Keletkezik-e az osztrák adóalanynak a szolgáltatásnyújtás kapcsán belföldi állandó telephelye? A példa szerinti esetben tekintve, hogy egy lakás kifestése vélelmezhetıen nem eredményez olyan tartós jelenlétet, amely telephelyet generálna az osztrák cégnek Magyarországon áfa szempontjából nem lesz gazdasági célú letelepedése. (Amennyiben erre a kérdésre a válasz igen lenne, akkor minden további vizsgálat nélkül az osztrák cégnek belföldön az itt keletkezı áfaszempontú gazdasági letelepedése kapcsán adószámot kellene kérnie.) b) Mivel a példa szerinti esetben az a) pontban feltett kérdésre a válasz: nem, ezért a következı lépcsıben az osztrák adóalanynak azt kell átgondolnia, hogy a magyarországi teljesítési helyő ügylete esetében van-e valaki, aki az uniós héa-szabályok alapján helyette belföldön áfát fizetne. A példa szerinti esetben a válasz az, hogy nincsen, hiszen a megrendelıje egy belföldi magánszemély, aki áfaalanyiság híján az osztrák vállalkozó helyett áfát fizetni nem tud. (Ha az osztrák megrendelıje magyarországi illetıségő áfaalany lenne, akkor a kérdésre a válasz igen lenne; van egy olyan személy, aki az osztrák helyett belföldön áfát tud fizetni, mégpedig a magyar áfaalany megrendelı a belföldi adószáma alatt ld. Áfatörvény a.) c) Mivel a példában a b) pontban feltett kérdésre a válasz az, hogy nincsen belföldön olyan személy, aki az osztrák építési vállalkozó festési szolgáltatását belföldön terhelı áfát megfizetné, ezért nincs más megoldás, mint hogy az osztrák áfaalany Magyarországon adószámot kér, amely adószám alatt képes lesz teljesíteni a festési szolgáltatást terhelı 2

3 áfakötelezettséget. Ez az adószám azonban nem egy gazdasági letelepedés okán kapott adószám [ld. az a) pontban leírtak], hanem egy ún. regisztrációs adószám, amely azonban soha nem határozhatja meg egy igénybe vett szolgáltatás teljesítési helyét [ugyanis az Áfatörvény 37. (1) bekezdés szerinti teljesítési hely nem a nyilvántartásba-vételhez, hanem a gazdasági célú letelepedéshez kapcsolja az e szakasz alá tartozó szolgáltatások teljesítési helyét]. Ha például az osztrák adóalany (akinek belföldön ugyan van a festési szolgáltatás miatt adószáma, de letelepedve nincsen) megrendel egy fuvarozási szolgáltatást egy magyar fuvarozó cégtıl, akkor a fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye nem lehet Magyarország csupán azért, mert az osztráknak belföldön adószáma van. Azért nem, mert az adószám nem letelepedés miatt van, így a teljesítési hely megállapításakor az nem vehetı figyelembe. (A fuvarozási szolgáltatás ugyanis ott minısül teljesítettnek az Áfatörvény 37. (1) bekezdése alapján, ahol a megrendelı gazdasági céllal letelepedett, ez a hely pedig a példa szerinti osztrák vállalkozónál Ausztria, hiszen a belföldi adószám önmagában nem belföldi telephely.) Példa ügyvédi szolgáltatás Tegyük fel, hogy egy magyarországi ügyvédi irodától egy ukrán nem áfaalany magánszemély rendel meg ügyvédi szolgáltatást. Az ukrán magánszemély állandó lakóhelye Kijev. Az Áfatörvény 46. -a értelmében ez a szolgáltatás tekintettel arra, hogy annak megrendelıje harmadik országbeli illetıségő, nem áfaalany személy a megrendelı lakóhelye szerint, a példánkban Ukrajnában teljesített. Ez azt jelenti, hogy a magyar ügyvédi iroda az ügyvédi szolgáltatás ellenértékét áfatörvény területi hatályán kívüli ügyletként, azaz magyar áfa felszámítása nélkül számlázza. Mivel az Áfatörvény 46. -a kizárólag a harmadik országbeli illetıségő, nem áfaalany megrendelıkre vonatkozik, ezért ha ugyanezen ügyvédi irodától a szolgáltatást például egy francia, azaz közösségi illetıségő (nem áfaalany) magánszemély rendeli meg, akkor az ügylet teljesítési helye a nem áfaalany megrendelıkre vonatkozó fıszabály szerint alakul, azaz ott teljesül, ahol a szolgáltatás nyújtója (esetünkben az ügyvédi iroda) gazdasági céllal letelepedett. E példa szerint Magyarország, így az ügyvédi iroda 25 százalékos magyar áfával terhelten nyújtja a szolgáltatást a francia magánszemély felé. Azt, hogy mi minısül lakóhelynek, a Végrehajtási rendelet 12. cikke határozza meg. A hivatkozott cikk szerint lakóhelynek minısül az a lakcím, amelyet bejegyeztek a népességnyilvántartásba vagy hasonló nyilvántartásba, vagy amit az érintett személy az adóhatóságnak megadott, kivéve, ha az nem felel meg a valóságnak. A Végrehajtási rendelet 13. cikke tartalmazza a szokásos tartózkodási hely definícióját, amely szerint a forgalmi adózási szabályok alkalmazásában szokásos tartózkodási helynek azt kell tekinteni, ahol a természetes személy személyes vagy szakmai mőködése miatt rendszerint tartózkodik. 3

4 Példa fodrászati szolgáltatás Ha egy fodrásztól rendelnek meg szolgáltatást, akkor mivel a fodrászat igénybevétele jellemzıen magáncélú az üzleti célú igénybevétel igazolásához nem elég, ha a megrendelı egyszerően megadja a héa-azonosító számát a fodrásznak. Ebben az esetben a fennálló üzleti célt igazolni kell, például, amennyiben a megrendelı a nála dolgozó modellek haját csináltatja egy divatbemutatóhoz, akkor adott esetben megfelelı lehet a divatbemutató megrendezését igazoló valamilyen dokumentum rendelkezésre bocsátása. Ha a szolgáltatás egy cég mőködésére vonatkozó adótanácsadás, az nyilvánvalóan a szolgáltatás jellegébıl következıen üzleti célú, így az üzleti cél igazolására külön nincsen szükség, elegendı, ha a megrendelı megadja a héa-azonosító számát a számlázáshoz. További rendeleti szabály, hogy amennyiben ugyanazt a szolgáltatást egyaránt veszik igénybe adóköteles és adókörön kívüli tevékenységhez, akkor a teljesítési hely megállapítása szempontjából úgy kell tekinteni az igénybevevıt, mint aki adóalanyként veszi azt igénybe, kivéve, ha ez joggal való visszaélésre vezetne. Példa üzletviteli tanácsadás Tegyük fel, hogy van egy német székhelyő cég, amelynek a székhelyén túl egyéb áfa szerinti gazdasági célú letelepedése van még Szlovákiában, Olaszországban és Magyarországon (például mindhárom országban raktárat tart fenn). Ez a német cég megrendeli egy magyar tanácsadó cégtıl, hogy üzleti mőködését világítsa át gazdaságossági szempontokra tekintettel. Kérdéses, hogy ebben az esetben hol lesz a szolgáltatás teljesítési helye, mivel a német székhelyő adóalany egyszerre négy országban is letelepedett gazdasági céllal. a) Elsı körben meg kell vizsgálni, megállapítható-e, hogy melyik letelepedéshez kapcsolódik a szolgáltatás a szerzıdés, illetve a szolgáltatás egyéb jellemzıi alapján. Ha a magyar tanácsadó cég csupán a magyarországi raktár gazdaságossági mőködését vizsgálja, nyilvánvaló, hogy a szolgáltatás a német megrendelı belföldi letelepedéséhez kapcsolódik, ezért a belföldi tanácsadó áfa felszámításával számláz, hiszen a teljesítés helye Magyarország [ti. az igénybe vevı gazdasági célú letelepedésének országa Áfatörvény 37. (1) bekezdés]. b) Amennyiben az a) pont szerint nem dönthetı el, hogy melyik az a telephely, amelyik igénybe veszi a szolgáltatást vagy több telephelyhez egyaránt kapcsolódik a szolgáltatás, akkor azt kell megnézni, hogy hol van a megrendelı székhelye mint a legerısebb gazdasági célú letelepedés, mert ezen esetben ez fogja meghatározni a teljesítés helyét az Áfatörvény 37. (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatások kapcsán. Ha a magyar tanácsadó cég általános jelleggel világítja át a német cég több országban is folytatott tevékenységét, akkor a teljesítés helyét a székhely fogja meghatározni, ami ez esetben azt jelenti, hogy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Németország lesz, így a magyar tanácsadó áfa hatályán kívüli szolgáltatásról bocsátja ki a számlát. 4

5 Példa tanácsadási szolgáltatás Tételezzük fel, hogy egy magyar székhelyő adóalany tanácsadási szolgáltatást nyújt egy német cégnek. A német megrendelınek csak Németországban van gazdasági célú letelepedése. A magyar székhelyő cég azonban Németországban is rendelkezik gazdasági célú letelepedéssel, ugyanis ott fenntart egy irodát a tanácsadási tevékenységével összefüggésben, onnan tartja a kapcsolatot a német megrendelıvel. A szolgáltatás teljesítési helye az Áfatörvény 37. (1) bekezdése alapján Németország, hiszen a megrendelı Németországban bír letelepedéssel. Ez pedig azt jelenti, hogy a tanácsadási szolgáltatás után német áfát kell fizetni. Kérdés, hogy ebben az esetben ki lesz az adó fizetésére kötelezett: a német megrendelı a szolgáltatás importszabályai szerint vagy pedig a magyar cég a németországi adószáma alatt hárítja át a német áfát a német megrendelıre? A választ a Végrehajtási rendelet cikkei adják meg. A magyar nyújtónak a teljesítési hely tagállamában ugyan a székhelyétıl eltérı állandó telephelye van, azonban ez az állandó telephely részt vesz a tanácsadási szolgáltatás nyújtásában, így a német áfát a magyar cég a németországi adószáma alatt hárítja át a német megrendelıre. Ha a példán annyiban módosítunk, hogy ugyanezen tényállás mellett ezúttal a magyar székhelyő cégnek nem a tanácsadással kapcsolatban fenntartott irodája van, hanem például építıipari tevékenységet is folytat, és ennek keretében egy másik német megrendelı számára két évig tartó építési beruházás során végez tevékenységet, akkor a megoldás a következı. A tanácsadási szolgáltatás, csakúgy, mint az elızıekben, Németországban teljesített, hiszen a megrendelı gazdasági letelepedésének az országa ez (Áfatörvény 37. (1) bekezdése). Ez esetben is felmerül a kérdés, hogy az adó fizetésére kötelezett személy vajon ki lesz. Hiszen a szolgáltatás nyújtójának Németországban van gazdasági célú letelepedése, azonban ez a székhelytıl eltérı telephely, így el kell dönteni, hogy a nyújtó német áfával terhelten számlázzon a német megrendelınek, vagy pedig a német megrendelı mint külföldrıl igénybe vett szolgáltatás után a szolgáltatás importszabályai szerint maga számítsa fel a tanácsadó cég helyett saját magának a német áfát. Ebben az esetben ez utóbbi megoldás mőködik: bár valóban van a teljesítésre kötelezett magyar cégnek Németországban gazdasági célú letelepedése, így elvileg adminisztrációs akadálya nem lenne, hogy a német áfát a német megrendelıre áthárítsa a német adószáma alatt, ám a Végrehajtási rendelet cikkeibıl következıen, amennyiben az állandó telephely nem mőködik közre a szolgáltatás nyújtásában (márpedig a tanácsadási szolgáltatásnak nincsen köze a magyar adóalany Németországban folytatott építési tevékenységéhez), akkor a teljesítés helyének tagállamában letelepedett megrendelı mint adófizetésre kötelezett fogja a német áfát a szolgáltatásimport szabályai szerint megfizetni. 5

6 Egyéb fontosabb rendelkezések Közösségen belüli beszerzés A Végrehajtási rendelet 16. cikke alapján közösségi beszerzés esetén a rendeltetés tagállamában a beszerzınek akkor is adót kell fizetni, ha az eredet tagállamában az értékesítı a Héa-irányelv rendelkezéseivel ellentétben nem adómentesen, hanem héával terhelten értékesítette a terméket. Példa Közösségen belüli beszerzés Egy magyar cég Németországból egy általános szabályok szerinti áfaalanytól beszerez egy szövıgépet úgy, hogy a beszerzés kapcsán a gép Németországból belföldre kerül. Amennyiben mindegyik adóalany a Héa-irányelv rendelkezésein alapuló tagállami jogszabályoknak megfelelıen jár el, akkor a német adóalany adómentesen számlázza le a szövıgépet, a magyar beszerzı pedig közösségi beszerzés címén 25 százalékos általános forgalmi adót számít föl saját magának (amelyet egyúttal levonásba is helyezhet, feltéve, hogy az adólevonás feltételei fennállnak). Tegyük fel, hogy a német adóalany a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenére a szövıgépet német áfa felszámításával számlázza. A magyar adóalanynak ennek ellenére közösségi termékbeszerzésként kell kezelnie az ügyletet, mivel annak minden feltétele fönnáll. (Ilyenkor a közösségi beszerzés adóalapja a német értékesítı által számlázott bruttó összeg lesz.) Meg kell jegyezni, hogy ez nem a kettıs adóztatás problémaköre. Kettıs adóztatásról ugyanis akkor beszélhetünk, ha mindkét ország jogszabálya magának vindikálja a jogot ugyanazon tényállás adóztatására. Ez esetben azonban nem errıl van szó. A példa szerint ugyanis a német szabályok alapján az ügylet adómentes lenne, csupán a német jogalkalmazó adóalany nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen jár el. Például, ha egy könyv értékesítése történik bankkártyás fizetés ellenében, és az értékesítı úgy dönt, hogy a bankkártya-használati díját is átterheli a vevıre, akkor a bankkártya használati díja a könyvértékesítés járulékos költsége lesz, így felveszi annak 5 százalékos adómértékét. Ha azonban a vásárolt termék például ékszer, akkor a bankkártya használati díjának átterhelése esetén az ékszerértékesítés adómértékét veszi föl ez a díj, így 25 százalékos adómértékkel kezelendı. Dr. Farkas Alexandra ADÓ ÚJSÁG 2011/ szám 6

7 Újdonságok és hasznos tudnivalók az ÁFÁ-ban (Dr. Benyovszky Zsombor, Gayerhoszné Hajós Zsófia, Száraz Tünde, Alkotó szerkesztı: Sike Olga) Kompkonzult KFT évi kiadványából Példa szakértıi szolgáltatás Ha egy Amerikai Egyesült Államokban mőködı cég, szakértıi szolgáltatásokat vesz igénybe egy magyar adóalany kutatóintézettıl, úgy ennek a szakértıi szolgáltatásnak a teljesítési helye attól függetlenül az Amerikai Egyesült Államokban lesz, hogy ott az általános forgalmi adónak megfeleltethetı adónem a mai napig nem került bevezetésre. Mivel ugyanis a megrendelı amerikai cégrıl joggal feltételezhetı, hogy saját nevében gazdasági tevékenységet végez, az az univerzális adóalanyiság elve alapján adóalanynak minısül. Ennek megfelelıen tehát a teljesítési helyét a megrendelı cég gazdasági célú letelepedése fogja meghatározni, ami esetünkben az Amerikai Egyesült Államokban van. Példa piackutatási szolgáltatás Egy német székhelyi cég piackutatási szolgáltatást rendel meg egy magyar KFT-tıl, mivel a közeljövıben értékesítıi hálózatát Magyarországra is ki kívánja terjesztetni. Ilyen esetben semmilyen relevanciával nem bír, hogy a német cégnek a közeljövıben gazdasági célú letelepedése keletkezik majd Magyarországon, hiszen a piackutatási szolgáltatás igénybevételekor ez az állandó telephely még nem létezik. Ennek megfelelıen mivel a piackutatási szolgáltatást a német székhelyérıl veszi igénybe a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Németországban lesz. Példa üzletviteli tanácsadási szolgáltatás Egy magyar adóalany abban a szerencsés helyzetbe kerül, hogy a megrendelıi között megtalálhatók az Európai Unió minden tagállamában honos cégek. A magyar cég egy általa kifejlesztett üzleti módszerrel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatást nyújt a 26 másik tagállamban adóalanyként regisztrált partnerei felé. Kérdés, hogy ilyen esetben hol lesz a tanácsadási szolgáltatás teljesítési helye, és ilyen esetben a szolgáltatást nyújtó magyar adóalanynak milyen számlázási gyakorlatot kell követnie. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben olyan szolgáltatásnyújtás valósul meg, amelyre egy speciális teljesítési hely szabály sem alkalmazandó, ráadásul az ügylet mindkét oldalán adóalany áll, így az ÁFA-törvény 37. (1) bekezdése alapján a teljesítés helyét a megrendelı gazdasági célú telepedése, ilyen hiányában pedig lakóhelye/szokásos tartózkodási helye fogja meghatározni. Ennek megfelelıen a magyar adóalany összes közösségi partnere felé nyújtott szolgáltatása kívül esik az ÁFA-törvény alkalmazási hatályán. A számlák kiállításakor így a magyar adóalany nem számíthat fel magyar ÁFÁ-t, továbbá az ÁFA-törvény 169. k, pontjára figyelemmel köteles a számlán jogszabályi hivatkozással vagy bármely más, de egyértelmő módon utalni arra, hogy az adott szolgáltatásnyújtás kapcsán az adó megfizetésére a szolgáltatás igénybevevıje kötelezett. Ilyen egyértelmő utalás lehet például: Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 37. (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatás, amely után az adó megfizetésére figyelemmel a 112/2006/EK tanácsi irányelv 196. cikkére - a szolgáltatás megrendelıje kötelezett. Példa szakértıi szolgáltatás igénybe vétele Egy magyar KFT szakértıi szolgáltatásokat vesz igénybe osztrák partnerétıl egy bizonyos termékével kapcsolatosan. Ilyen esetben adóalany közötti szolgáltatásnyújtásról van szó, amelynek teljesítési helyét az ÁFA tv. 37. (1) bekezdése alapján kell megállapítani. Ebbıl következıen az ügyletrıl az osztrák partner a számlát osztrák hozzáadottérték-adó felszámítása nélkül fogja kiállítani és az adó megfizetésére figyelemmel az ÁFA tv a, pontjára a magyar KFT lesz kötelezett. 7

8 Példa továbbképzés igénybe vétele Egy magyar ZRT. Különbözı országbeli cégek alkalmazottainak, illetve magánszemélyeknek tart továbbképzéseket a munkahelyi konfliktusok kezelése témájában, amelyekért az alkalmazottak esetében a megrendelı cég fizet. A szolgáltatást egyaránt igénybe veszi az XY KFT, amely magyar illetıségő és egy német Z cég, illetve egy magyar és egy német magánszemély. A teljesítés helyét mindegyik esetben a szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó fıszabály alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: Szolgáltatást nyújtó Szolgáltatás Teljesítési hely Teljesítési hely megrendelıje szabály Magyar ZRT XY KFT Megrendelı Magyarország illetısége Magyar ZRT Magyar Nyújtó illetısége Magyarország magánszemély Magyar ZRT Német Z cég Megrendelı Németország Magyar ZRT Német magánszemély illetısége Nyújtó illetısége Magyarország Példák magáncélú használatra Amennyiben egy magánszemély külföldi üzleti útja során felkeresi a helyi kaszinót, magától értetıdınek tőnik, hogy az általa igénybevett szolgáltatás magáncélt szolgál. Ugyanez vonatkozik az on-line szerencsejátékra, ahol az adóügyi megítélésnek a szolgáltatás magánjellegét kell tükröznie. A kórházi és orvosi ellátás nyújtása alapvetıen szintén magáncélú használatot szolgál. Itt felmerülnek üzleti célú használat. Pld. önfoglalkoztatott operaénekes megmőtteti a hangszálait; vagy a focista a törött lábát mőtteti meg a focistát foglalkoztató futball klub által viselt mőtéti költségek közvetlenül kapcsolódnak a klub gazdasági tevékenységéhez. Példa szkg. értékesítés és fuvarozási szolgáltatás Egy magyar állampolgár új személygépkocsit értékesítés Magyarországról Németországba, amely kapcsán az ÁFA tv. 6. (4) bekezdés a, pontjára adóalanyisága keletkezik. Az értékesítéshez kapcsolódóan megbíz egy fuvarozót a személygépkocsi Németországba történı leszállításával. Ilyen esetben a fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye szempontjából, mivel egyértelmően új közlekedési eszköz értékesítéséhez kapcsolódik, a személygépkocsi eladóját adóalanynak kell tekinteni. Ennek megfelelıen a fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye az eladó (fuvarozási szolgáltatás megrendelıje) illetısége (lakhelye/szokásos tartózkodási helye) szerint alakul, azaz a fuvarozási szolgáltatás Magyarországon teljesül. Amennyiben a fuvarozó cég nem magyarországi illetıségő (pld. német) és Magyarországon állandó telephelye sincs, úgy a fuvarozási szolgáltatás kapcsán felmerülı hozzáadottértékadót a személygépkocsi eladójának kell megfizetnie a fordított adózás szabályai szerint. (ÁFA tv. 14., a, pont). Természetesen amennyiben a fuvarozó cég magyarországi illetıségő, úgy a fordított adózás nem alkalmazható, így az ügylet a belföldi ügyletekre vonatkozó általános szabályok szerint kezelendı (egyenes adózás) Példa központi ügyintézés helye A kedvezıbb adózási szabályok miatt néhány magyar vállalkozó Szlovákiában alapít céget, amelynek létesítı okiratában ennek megfelelıen egy szlovák székhely cím szerepel. 8

9 Tekintve viszont, hogy a tulajdonosok egytıl egyik magyar állampolgárok és Budapesten laknak, a cég irányítása, illetve a fontosabb döntések meghozatalára a cég budapesti irodájában kerül sor. Ilyen esetben a Végrehajtási rendeletben leírtakra figyelemmel a fıszabály szerinti szolgáltatásnyújtások teljesítési helye szempontjából székhelynek a cég budapesti irodáját kell tekinteti, független attól, hogy papíron nem ez a székhelye. Természetesen amennyiben a szlovákiai székhely az alábbi szabályok alapján állandó telephelynek minısül könnyen lehet, hogy egy adott szolgáltatás teljesítési helye szempontjából ez lesz a meghatározó. Példa mérnöki szolgáltatás Egy német cég 2010-nen egy gızturbina összeszerelése kapcsán bizonyos alkatrészeket Hollandiából és Franciaországból szerzett be, amelyeket egyenesen Magyarországra a szerelés helyszínére szállíttatott. A német cég ezen beszerzési (Közösségen belüli termékbeszerzés) kapcsán Magyarországon ÁFA-alanyként regisztráltatta magát. A gızturbina összeszerelése néhány hétig tartott, és egyéb tevékenységet a német cég Magyarországon nem végzett. A szerelés során a német cég egy magyar vállalkozótól mérnöki szolgáltatást vett igénybe. Kérdés, hogy hol lesz ennek a mérnöki szolgáltatásnak a teljesítési helye. Mivel ebben az esetben mind a mérnöki szolgáltatás nyújtója, mind pedig igénybevevıje adóalanyok, és erre az esetre az ÁFA tv.-ben nem találunk speciális teljesítési hely szabályt, így az ügylet teljesítési heléyt az ÁFA tv. 37. (1) bekezdésében írt fıszabály alapján kell megállapítani. Figyelemmel arra, hogy a Végrehajtási Rendelet fenti rendelkezései alapján önmagában az, hogy a német adóalany Magyarországon adószámmal rendelkezik, nem elegendı az állandó telephely megállapításához, továbbá arra, hogy a német cég magyarországi tevékenysége csak két hétig tart, a konkrét esetben egyértelmően kijelenthetı, hogy a német cégnek állandó telephelye Magyarországon nem keletkezik. Ennek megfelelıen a mérnöki szolgáltatás teljesítési helye ebben az esetben a német cég (igénybevevı) székhelye szerint tagállamban, azaz Németországban lesz. A magyar vállalkozó tehát a mérnöki szolgáltatásról a számláját ÁFA felszámítása nélkül kell, hogy kiállítsa, feltüntetve azon, hogy az ügylethez kapcsolódó hozzáadottérték-adó megfizetésére a szolgáltatás igénybevevıje kötelezett. Példa adótanácsadói szolgáltatás Egy külföldi illetıségő adótanácsadói szolgáltatásokat nyújtó társaság adószakértıje azért utazik Magyarországra, hogy a társaság ügyfeleit felkeresse, üzleti megbeszéléseket folytasson. Ez bizonyos esetekben 2 hónapos, míg máskor 3 havonta 1 hetes itt tartózkodást jelent. Mivel ilyen esetben egy szakértıi tevékenységrıl van szó, melynek technikai, illetve humán erıforrás igénye minimális (szakértı, laptop), illetve annak helyhez kötött folytatása a tevékenység jellegébıl adódóan nem feltétlenül szükséges (hiszen azt bármelyik hotelbıl, illetve más helyrıl végezheti a szakértı), ilyen esetben jellemzıen nem beszélhetünk állandó telephely létesítésérıl. Vagyis az ilyen tevékenység, amennyiben azt csak eseti jelleggel vagy egy adott idıszakban végzik valamely adott helyszínen, ez a helyszín nem keletkeztet állandó telephelyet. Ennek megfelelın ilyen esetben sem a 2 hónapos itt tartózkodás, sem a 3 havonta 1 hetes itt tartózkodás nem keletkeztet állandó telephelyet. 9

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása VEZINFÓ Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET

BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET SZOLGÁLTATÁSOK ÁFA MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 2010.01.01-TİL Ssz. Szolgáltatás leírása ÁFA mértéke

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15.

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15. Nemzetközi szolgáltatások számlázása Budapest, 2015. április 15. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja külföldi adóalany vevő belföldi adóalany

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz.

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI TERMÉKEK

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Berényiné Papp Mariann Nemzetközi Adó Tagozat, 2011.12.14. Határon átnyúló vállalkozási formák I. Fióktelep alapítására nem kötelezett külföldi vállalkozók II. Gazdasági

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl

Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl Beszélgetés vezetık: Jancsa-Pék Judit Palicz Petra 2011. október 26. Budapest Célkitőzés Elıre összeállított, beszélgetés indító esettanulmányokon keresztül

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Közösségi adószám Időállapot: 2011-01-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-29 10:47:24 Tartalomjegyzék: 1. A közösségi adószámra vonatkozó általános szabályok

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Ingóságok értékesítése az interneten

Ingóságok értékesítése az interneten Ingóságok értékesítése az interneten Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre népszerűbb az interneten keresztül bonyolított használtcikk-kereskedelem (Jófogás, OLX, Vatera, Facebook, stb.),

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hír-ADÓ Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása az áfa-törvény és az adózás rendjéről szóló törvény 2010. január 1-től hatályos változásaival

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében 48 Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 40. (1) bekezdése szerint az adót termékértékesítésnél

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16.

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16. Nemzetközi ügyletek számlázása Budapest, 2013. január 16. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Főszabály: minden értékesítés ÁFA köteles

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL.

BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL. BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL. Az adójogilag releváns tényállás a következő: a magyar eladó közösségen belüli értékesítést végzett egy másik tagállamban bejegyzett adóalany részére és a közösségen belül

Részletesebben

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner AMIRŐL SZÓ LESZ ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS KÜLÖNLEGES TRANZAKCIÓK FIKTÍV SZÁMLA ADÓMENTES

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerzõ: Vira Sándor Alkotó szerkesztõ: dr. Bokor Pál Lektorálta: Sike Olga ISBN 978 963 638 253 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése.

Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése. Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1 2011.09.28. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése Elıszó Elemzésünk arra tesz kísérletet, az adózók tájékoztatása

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját! Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti

Részletesebben

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. szeptember 26. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról XVI. Fejezet HASZNÁLT INGÓSÁGOKRA, MŰALKOTÁSOKRA,

Részletesebben

Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban

Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban 2011. június 23. Adótanácsadás Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt

Részletesebben

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapesti Ügyvédi Kamara ELTE ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapest, 2012. november 23. Második szekció: Belföldi ÁFA ügylettel kapcsolatos problémák elemzése Moderátor: dr. Fülöp Péter ügyvéd,

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó ÁFA-általányadó összfázisú fogyasztói adó Jellemzıi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot

Részletesebben

VEZINFÓ. Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása. Budapest, 2012. június 5.

VEZINFÓ. Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása. Budapest, 2012. június 5. VEZINFÓ Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. június 5. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Teljesítés helye 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Őstermelés A 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a Saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 16. (1) Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 1. Kérdés: Miben különbözik a Romániába irányuló termékértékesítés, illetve a Romániából induló termékbeszerzés a termékexporttól és a termékimporttól? 1. Válasz: A vámteher alóli

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben