SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA TİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA 2011.07.01-TİL"

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ Honlap: SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA TİL Példa könyvelési szolgáltatás Tegyük fel, hogy egy olasz adóalany Magyarországon ingatlant vásárol bérbeadás céljára. A bérbeadással hasznosított ingatlan állandó telephely az áfa rendszerében annak ellenére, hogy adott esetben annak teljesítéséhez semmilyen személyi erıforrás jelenlétére nincsen szükség. Így ha ez az olasz adóalany a magyarországi ingatlan bérbeadásával kapcsolatos könyvelés intézésére megbíz egy magyar könyvelı céget, a magyar könyvelı szolgáltatásának teljesítési helye belföld lesz a következık szerint. Ez a könyvelési szolgáltatás a teljesítési hely megállapítása szempontjából a fıszabály alá tartozik, azaz ott adózik, ahol az igénybe vevı gazdasági céllal letelepedett, így amennyiben a megrendelı belföldön letelepedettnek tekinthetı, az ügyletet 25 százalékos áfa terheli. A példa szerinti olasz illetıségő adóalany belföldön gazdasági céllal letelepedettnek tekintendı, hiszen bár személyi erıforrása az adott tevékenység kapcsán nincsen, azonban nem is kell lennie, hiszen anélkül is folytatható a tevékenység a tárgyi feltételek szempontjából azonban kellıen állandó jelleggel és megfelelı szervezettel van jelen Magyarországon. Ez pedig azt jelenti, hogy a könyvelı cég a díj számlázásakor úgy tekint az olasz cégre, mint egy (áfa szempontból) belföldön letelepedett adóalanyra, így magyar áfa felszámításával számláz számára, hiszen a teljesítés helye belföldre esik [ti. Áfatörvény 37. (1) bekezdés]. A fentieken túl fontos továbbá, hogy a személyi feltétel megléte nemcsak abban az esetben állapítható meg az állandó telephellyé válás kritériumainak vizsgálatakor, ha az adott gazdálkodó vele munkaviszonyban álló személyeket foglalkoztat a tevékenység végzése kapcsán, hanem akkor is, ha a belföldön folytatott tevékenység személyi közremőködést igényel, azonban ezt a közremőködést a tevékenységet folytató adóalany megbízása alapján de az ı nevében más látja el. Példa raktár bérbeadás Tegyük fel, hogy adott egy német cég, amely egy raktárrészt bérel Magyarországon, ahol állandó jelleggel saját készletét tárolja, és egyúttal folyamatos értékesítésre szánja. Az értékesítések kapcsán történı kitárolásokkor azonban nem a német adóalany saját dolgozói mőködnek közre (nem ık engedik be a termékért érkezı vevıt, nem ık hozzák ki a raktárból a vevı által megvett termékeket stb.), hanem a raktárrészt bérbe adó adóalany emberei természetesen a német céggel kötött szerzıdés alapján. Ebben az esetben a német adóalany gazdasági céllal letelepedettnek tekinthetı, hiszen elmondható, hogy nemcsak tárgyi feltételek (ti. belföldön tárolt, értékesítésre szánt termékek), hanem személyi feltételek esetében is kellıen állandó jelleggel jelen van, hiszen a raktárrészt bérbe adó adóalany emberei a német megbízó nevében mőködnek közre a kitároláskor. 1

2 Amennyiben azonban a raktározás logisztikai jellegő, az nem tekinthetı olyan gazdasági jelenlétnek, amely személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellıen állandó jelleget és megfelelı szervezetet eredményezne. A gyakorlatban alapvetıen úgy ismerhetı fel a bérbeadás típusú és a logisztikai típusú raktározás közötti különbség, hogy míg a bérbeadás típusú raktározásnál a bérbe vett raktárrészre a raktár üzemeltetı csak a bérlı engedélyével léphet, addig a logisztikai típusú raktározás során éppen ellenkezıleg, ott a raktár üzemeltetı az, akinek az engedélye szükséges, hogy a termék tulajdonosa a raktárba egyáltalán beléphessen. (Zárójelben meg kell jegyezni, hogy van olyan uniós értelmezés is, amely szerint a bérbeadási típusú raktározás eleve ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, így mindenképpen ott adózik, ahol az ingatlan fekszik ti. Áfatörvény 39. -a. A cikk írásának idıpontjában azonban ez az uniós értelmezés hivatalos formát még nem öltött, ezért részletes elemzésére ehelyütt nem kerül sor.) Nagyon fontos, hogy a Végrehajtási rendelet leszögezi: önmagában a héa-azonosító szám nem jelenti azt, hogy az adóalany állandó telephellyel rendelkezik az érintett országban. Példa festési szolgáltatás Tételezzük fel, hogy adott egy magyar nem áfaalany magánszemély, aki megrendeli egy osztrák építési vállalkozótól lakásának kifestését. A lakás Sopronban található. Ez a festés vitathatatlanul egy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy annak teljesítési helye az Áfatörvény Héa-irányelven alapuló 39. -a alapján az ingatlan fekvésének helye, esetünkben Magyarország. Mivel ez esetben a belföldi szolgáltatást nyújtó adóalany egy osztrák gazdálkodó, ezért neki az alábbi körülményeket kell megvizsgálni az áfakötelezettségének teljesítéséhez: a) Keletkezik-e az osztrák adóalanynak a szolgáltatásnyújtás kapcsán belföldi állandó telephelye? A példa szerinti esetben tekintve, hogy egy lakás kifestése vélelmezhetıen nem eredményez olyan tartós jelenlétet, amely telephelyet generálna az osztrák cégnek Magyarországon áfa szempontjából nem lesz gazdasági célú letelepedése. (Amennyiben erre a kérdésre a válasz igen lenne, akkor minden további vizsgálat nélkül az osztrák cégnek belföldön az itt keletkezı áfaszempontú gazdasági letelepedése kapcsán adószámot kellene kérnie.) b) Mivel a példa szerinti esetben az a) pontban feltett kérdésre a válasz: nem, ezért a következı lépcsıben az osztrák adóalanynak azt kell átgondolnia, hogy a magyarországi teljesítési helyő ügylete esetében van-e valaki, aki az uniós héa-szabályok alapján helyette belföldön áfát fizetne. A példa szerinti esetben a válasz az, hogy nincsen, hiszen a megrendelıje egy belföldi magánszemély, aki áfaalanyiság híján az osztrák vállalkozó helyett áfát fizetni nem tud. (Ha az osztrák megrendelıje magyarországi illetıségő áfaalany lenne, akkor a kérdésre a válasz igen lenne; van egy olyan személy, aki az osztrák helyett belföldön áfát tud fizetni, mégpedig a magyar áfaalany megrendelı a belföldi adószáma alatt ld. Áfatörvény a.) c) Mivel a példában a b) pontban feltett kérdésre a válasz az, hogy nincsen belföldön olyan személy, aki az osztrák építési vállalkozó festési szolgáltatását belföldön terhelı áfát megfizetné, ezért nincs más megoldás, mint hogy az osztrák áfaalany Magyarországon adószámot kér, amely adószám alatt képes lesz teljesíteni a festési szolgáltatást terhelı 2

3 áfakötelezettséget. Ez az adószám azonban nem egy gazdasági letelepedés okán kapott adószám [ld. az a) pontban leírtak], hanem egy ún. regisztrációs adószám, amely azonban soha nem határozhatja meg egy igénybe vett szolgáltatás teljesítési helyét [ugyanis az Áfatörvény 37. (1) bekezdés szerinti teljesítési hely nem a nyilvántartásba-vételhez, hanem a gazdasági célú letelepedéshez kapcsolja az e szakasz alá tartozó szolgáltatások teljesítési helyét]. Ha például az osztrák adóalany (akinek belföldön ugyan van a festési szolgáltatás miatt adószáma, de letelepedve nincsen) megrendel egy fuvarozási szolgáltatást egy magyar fuvarozó cégtıl, akkor a fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye nem lehet Magyarország csupán azért, mert az osztráknak belföldön adószáma van. Azért nem, mert az adószám nem letelepedés miatt van, így a teljesítési hely megállapításakor az nem vehetı figyelembe. (A fuvarozási szolgáltatás ugyanis ott minısül teljesítettnek az Áfatörvény 37. (1) bekezdése alapján, ahol a megrendelı gazdasági céllal letelepedett, ez a hely pedig a példa szerinti osztrák vállalkozónál Ausztria, hiszen a belföldi adószám önmagában nem belföldi telephely.) Példa ügyvédi szolgáltatás Tegyük fel, hogy egy magyarországi ügyvédi irodától egy ukrán nem áfaalany magánszemély rendel meg ügyvédi szolgáltatást. Az ukrán magánszemély állandó lakóhelye Kijev. Az Áfatörvény 46. -a értelmében ez a szolgáltatás tekintettel arra, hogy annak megrendelıje harmadik országbeli illetıségő, nem áfaalany személy a megrendelı lakóhelye szerint, a példánkban Ukrajnában teljesített. Ez azt jelenti, hogy a magyar ügyvédi iroda az ügyvédi szolgáltatás ellenértékét áfatörvény területi hatályán kívüli ügyletként, azaz magyar áfa felszámítása nélkül számlázza. Mivel az Áfatörvény 46. -a kizárólag a harmadik országbeli illetıségő, nem áfaalany megrendelıkre vonatkozik, ezért ha ugyanezen ügyvédi irodától a szolgáltatást például egy francia, azaz közösségi illetıségő (nem áfaalany) magánszemély rendeli meg, akkor az ügylet teljesítési helye a nem áfaalany megrendelıkre vonatkozó fıszabály szerint alakul, azaz ott teljesül, ahol a szolgáltatás nyújtója (esetünkben az ügyvédi iroda) gazdasági céllal letelepedett. E példa szerint Magyarország, így az ügyvédi iroda 25 százalékos magyar áfával terhelten nyújtja a szolgáltatást a francia magánszemély felé. Azt, hogy mi minısül lakóhelynek, a Végrehajtási rendelet 12. cikke határozza meg. A hivatkozott cikk szerint lakóhelynek minısül az a lakcím, amelyet bejegyeztek a népességnyilvántartásba vagy hasonló nyilvántartásba, vagy amit az érintett személy az adóhatóságnak megadott, kivéve, ha az nem felel meg a valóságnak. A Végrehajtási rendelet 13. cikke tartalmazza a szokásos tartózkodási hely definícióját, amely szerint a forgalmi adózási szabályok alkalmazásában szokásos tartózkodási helynek azt kell tekinteni, ahol a természetes személy személyes vagy szakmai mőködése miatt rendszerint tartózkodik. 3

4 Példa fodrászati szolgáltatás Ha egy fodrásztól rendelnek meg szolgáltatást, akkor mivel a fodrászat igénybevétele jellemzıen magáncélú az üzleti célú igénybevétel igazolásához nem elég, ha a megrendelı egyszerően megadja a héa-azonosító számát a fodrásznak. Ebben az esetben a fennálló üzleti célt igazolni kell, például, amennyiben a megrendelı a nála dolgozó modellek haját csináltatja egy divatbemutatóhoz, akkor adott esetben megfelelı lehet a divatbemutató megrendezését igazoló valamilyen dokumentum rendelkezésre bocsátása. Ha a szolgáltatás egy cég mőködésére vonatkozó adótanácsadás, az nyilvánvalóan a szolgáltatás jellegébıl következıen üzleti célú, így az üzleti cél igazolására külön nincsen szükség, elegendı, ha a megrendelı megadja a héa-azonosító számát a számlázáshoz. További rendeleti szabály, hogy amennyiben ugyanazt a szolgáltatást egyaránt veszik igénybe adóköteles és adókörön kívüli tevékenységhez, akkor a teljesítési hely megállapítása szempontjából úgy kell tekinteni az igénybevevıt, mint aki adóalanyként veszi azt igénybe, kivéve, ha ez joggal való visszaélésre vezetne. Példa üzletviteli tanácsadás Tegyük fel, hogy van egy német székhelyő cég, amelynek a székhelyén túl egyéb áfa szerinti gazdasági célú letelepedése van még Szlovákiában, Olaszországban és Magyarországon (például mindhárom országban raktárat tart fenn). Ez a német cég megrendeli egy magyar tanácsadó cégtıl, hogy üzleti mőködését világítsa át gazdaságossági szempontokra tekintettel. Kérdéses, hogy ebben az esetben hol lesz a szolgáltatás teljesítési helye, mivel a német székhelyő adóalany egyszerre négy országban is letelepedett gazdasági céllal. a) Elsı körben meg kell vizsgálni, megállapítható-e, hogy melyik letelepedéshez kapcsolódik a szolgáltatás a szerzıdés, illetve a szolgáltatás egyéb jellemzıi alapján. Ha a magyar tanácsadó cég csupán a magyarországi raktár gazdaságossági mőködését vizsgálja, nyilvánvaló, hogy a szolgáltatás a német megrendelı belföldi letelepedéséhez kapcsolódik, ezért a belföldi tanácsadó áfa felszámításával számláz, hiszen a teljesítés helye Magyarország [ti. az igénybe vevı gazdasági célú letelepedésének országa Áfatörvény 37. (1) bekezdés]. b) Amennyiben az a) pont szerint nem dönthetı el, hogy melyik az a telephely, amelyik igénybe veszi a szolgáltatást vagy több telephelyhez egyaránt kapcsolódik a szolgáltatás, akkor azt kell megnézni, hogy hol van a megrendelı székhelye mint a legerısebb gazdasági célú letelepedés, mert ezen esetben ez fogja meghatározni a teljesítés helyét az Áfatörvény 37. (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatások kapcsán. Ha a magyar tanácsadó cég általános jelleggel világítja át a német cég több országban is folytatott tevékenységét, akkor a teljesítés helyét a székhely fogja meghatározni, ami ez esetben azt jelenti, hogy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Németország lesz, így a magyar tanácsadó áfa hatályán kívüli szolgáltatásról bocsátja ki a számlát. 4

5 Példa tanácsadási szolgáltatás Tételezzük fel, hogy egy magyar székhelyő adóalany tanácsadási szolgáltatást nyújt egy német cégnek. A német megrendelınek csak Németországban van gazdasági célú letelepedése. A magyar székhelyő cég azonban Németországban is rendelkezik gazdasági célú letelepedéssel, ugyanis ott fenntart egy irodát a tanácsadási tevékenységével összefüggésben, onnan tartja a kapcsolatot a német megrendelıvel. A szolgáltatás teljesítési helye az Áfatörvény 37. (1) bekezdése alapján Németország, hiszen a megrendelı Németországban bír letelepedéssel. Ez pedig azt jelenti, hogy a tanácsadási szolgáltatás után német áfát kell fizetni. Kérdés, hogy ebben az esetben ki lesz az adó fizetésére kötelezett: a német megrendelı a szolgáltatás importszabályai szerint vagy pedig a magyar cég a németországi adószáma alatt hárítja át a német áfát a német megrendelıre? A választ a Végrehajtási rendelet cikkei adják meg. A magyar nyújtónak a teljesítési hely tagállamában ugyan a székhelyétıl eltérı állandó telephelye van, azonban ez az állandó telephely részt vesz a tanácsadási szolgáltatás nyújtásában, így a német áfát a magyar cég a németországi adószáma alatt hárítja át a német megrendelıre. Ha a példán annyiban módosítunk, hogy ugyanezen tényállás mellett ezúttal a magyar székhelyő cégnek nem a tanácsadással kapcsolatban fenntartott irodája van, hanem például építıipari tevékenységet is folytat, és ennek keretében egy másik német megrendelı számára két évig tartó építési beruházás során végez tevékenységet, akkor a megoldás a következı. A tanácsadási szolgáltatás, csakúgy, mint az elızıekben, Németországban teljesített, hiszen a megrendelı gazdasági letelepedésének az országa ez (Áfatörvény 37. (1) bekezdése). Ez esetben is felmerül a kérdés, hogy az adó fizetésére kötelezett személy vajon ki lesz. Hiszen a szolgáltatás nyújtójának Németországban van gazdasági célú letelepedése, azonban ez a székhelytıl eltérı telephely, így el kell dönteni, hogy a nyújtó német áfával terhelten számlázzon a német megrendelınek, vagy pedig a német megrendelı mint külföldrıl igénybe vett szolgáltatás után a szolgáltatás importszabályai szerint maga számítsa fel a tanácsadó cég helyett saját magának a német áfát. Ebben az esetben ez utóbbi megoldás mőködik: bár valóban van a teljesítésre kötelezett magyar cégnek Németországban gazdasági célú letelepedése, így elvileg adminisztrációs akadálya nem lenne, hogy a német áfát a német megrendelıre áthárítsa a német adószáma alatt, ám a Végrehajtási rendelet cikkeibıl következıen, amennyiben az állandó telephely nem mőködik közre a szolgáltatás nyújtásában (márpedig a tanácsadási szolgáltatásnak nincsen köze a magyar adóalany Németországban folytatott építési tevékenységéhez), akkor a teljesítés helyének tagállamában letelepedett megrendelı mint adófizetésre kötelezett fogja a német áfát a szolgáltatásimport szabályai szerint megfizetni. 5

6 Egyéb fontosabb rendelkezések Közösségen belüli beszerzés A Végrehajtási rendelet 16. cikke alapján közösségi beszerzés esetén a rendeltetés tagállamában a beszerzınek akkor is adót kell fizetni, ha az eredet tagállamában az értékesítı a Héa-irányelv rendelkezéseivel ellentétben nem adómentesen, hanem héával terhelten értékesítette a terméket. Példa Közösségen belüli beszerzés Egy magyar cég Németországból egy általános szabályok szerinti áfaalanytól beszerez egy szövıgépet úgy, hogy a beszerzés kapcsán a gép Németországból belföldre kerül. Amennyiben mindegyik adóalany a Héa-irányelv rendelkezésein alapuló tagállami jogszabályoknak megfelelıen jár el, akkor a német adóalany adómentesen számlázza le a szövıgépet, a magyar beszerzı pedig közösségi beszerzés címén 25 százalékos általános forgalmi adót számít föl saját magának (amelyet egyúttal levonásba is helyezhet, feltéve, hogy az adólevonás feltételei fennállnak). Tegyük fel, hogy a német adóalany a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenére a szövıgépet német áfa felszámításával számlázza. A magyar adóalanynak ennek ellenére közösségi termékbeszerzésként kell kezelnie az ügyletet, mivel annak minden feltétele fönnáll. (Ilyenkor a közösségi beszerzés adóalapja a német értékesítı által számlázott bruttó összeg lesz.) Meg kell jegyezni, hogy ez nem a kettıs adóztatás problémaköre. Kettıs adóztatásról ugyanis akkor beszélhetünk, ha mindkét ország jogszabálya magának vindikálja a jogot ugyanazon tényállás adóztatására. Ez esetben azonban nem errıl van szó. A példa szerint ugyanis a német szabályok alapján az ügylet adómentes lenne, csupán a német jogalkalmazó adóalany nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen jár el. Például, ha egy könyv értékesítése történik bankkártyás fizetés ellenében, és az értékesítı úgy dönt, hogy a bankkártya-használati díját is átterheli a vevıre, akkor a bankkártya használati díja a könyvértékesítés járulékos költsége lesz, így felveszi annak 5 százalékos adómértékét. Ha azonban a vásárolt termék például ékszer, akkor a bankkártya használati díjának átterhelése esetén az ékszerértékesítés adómértékét veszi föl ez a díj, így 25 százalékos adómértékkel kezelendı. Dr. Farkas Alexandra ADÓ ÚJSÁG 2011/ szám 6

7 Újdonságok és hasznos tudnivalók az ÁFÁ-ban (Dr. Benyovszky Zsombor, Gayerhoszné Hajós Zsófia, Száraz Tünde, Alkotó szerkesztı: Sike Olga) Kompkonzult KFT évi kiadványából Példa szakértıi szolgáltatás Ha egy Amerikai Egyesült Államokban mőködı cég, szakértıi szolgáltatásokat vesz igénybe egy magyar adóalany kutatóintézettıl, úgy ennek a szakértıi szolgáltatásnak a teljesítési helye attól függetlenül az Amerikai Egyesült Államokban lesz, hogy ott az általános forgalmi adónak megfeleltethetı adónem a mai napig nem került bevezetésre. Mivel ugyanis a megrendelı amerikai cégrıl joggal feltételezhetı, hogy saját nevében gazdasági tevékenységet végez, az az univerzális adóalanyiság elve alapján adóalanynak minısül. Ennek megfelelıen tehát a teljesítési helyét a megrendelı cég gazdasági célú letelepedése fogja meghatározni, ami esetünkben az Amerikai Egyesült Államokban van. Példa piackutatási szolgáltatás Egy német székhelyi cég piackutatási szolgáltatást rendel meg egy magyar KFT-tıl, mivel a közeljövıben értékesítıi hálózatát Magyarországra is ki kívánja terjesztetni. Ilyen esetben semmilyen relevanciával nem bír, hogy a német cégnek a közeljövıben gazdasági célú letelepedése keletkezik majd Magyarországon, hiszen a piackutatási szolgáltatás igénybevételekor ez az állandó telephely még nem létezik. Ennek megfelelıen mivel a piackutatási szolgáltatást a német székhelyérıl veszi igénybe a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Németországban lesz. Példa üzletviteli tanácsadási szolgáltatás Egy magyar adóalany abban a szerencsés helyzetbe kerül, hogy a megrendelıi között megtalálhatók az Európai Unió minden tagállamában honos cégek. A magyar cég egy általa kifejlesztett üzleti módszerrel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatást nyújt a 26 másik tagállamban adóalanyként regisztrált partnerei felé. Kérdés, hogy ilyen esetben hol lesz a tanácsadási szolgáltatás teljesítési helye, és ilyen esetben a szolgáltatást nyújtó magyar adóalanynak milyen számlázási gyakorlatot kell követnie. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben olyan szolgáltatásnyújtás valósul meg, amelyre egy speciális teljesítési hely szabály sem alkalmazandó, ráadásul az ügylet mindkét oldalán adóalany áll, így az ÁFA-törvény 37. (1) bekezdése alapján a teljesítés helyét a megrendelı gazdasági célú telepedése, ilyen hiányában pedig lakóhelye/szokásos tartózkodási helye fogja meghatározni. Ennek megfelelıen a magyar adóalany összes közösségi partnere felé nyújtott szolgáltatása kívül esik az ÁFA-törvény alkalmazási hatályán. A számlák kiállításakor így a magyar adóalany nem számíthat fel magyar ÁFÁ-t, továbbá az ÁFA-törvény 169. k, pontjára figyelemmel köteles a számlán jogszabályi hivatkozással vagy bármely más, de egyértelmő módon utalni arra, hogy az adott szolgáltatásnyújtás kapcsán az adó megfizetésére a szolgáltatás igénybevevıje kötelezett. Ilyen egyértelmő utalás lehet például: Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 37. (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatás, amely után az adó megfizetésére figyelemmel a 112/2006/EK tanácsi irányelv 196. cikkére - a szolgáltatás megrendelıje kötelezett. Példa szakértıi szolgáltatás igénybe vétele Egy magyar KFT szakértıi szolgáltatásokat vesz igénybe osztrák partnerétıl egy bizonyos termékével kapcsolatosan. Ilyen esetben adóalany közötti szolgáltatásnyújtásról van szó, amelynek teljesítési helyét az ÁFA tv. 37. (1) bekezdése alapján kell megállapítani. Ebbıl következıen az ügyletrıl az osztrák partner a számlát osztrák hozzáadottérték-adó felszámítása nélkül fogja kiállítani és az adó megfizetésére figyelemmel az ÁFA tv a, pontjára a magyar KFT lesz kötelezett. 7

8 Példa továbbképzés igénybe vétele Egy magyar ZRT. Különbözı országbeli cégek alkalmazottainak, illetve magánszemélyeknek tart továbbképzéseket a munkahelyi konfliktusok kezelése témájában, amelyekért az alkalmazottak esetében a megrendelı cég fizet. A szolgáltatást egyaránt igénybe veszi az XY KFT, amely magyar illetıségő és egy német Z cég, illetve egy magyar és egy német magánszemély. A teljesítés helyét mindegyik esetben a szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó fıszabály alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: Szolgáltatást nyújtó Szolgáltatás Teljesítési hely Teljesítési hely megrendelıje szabály Magyar ZRT XY KFT Megrendelı Magyarország illetısége Magyar ZRT Magyar Nyújtó illetısége Magyarország magánszemély Magyar ZRT Német Z cég Megrendelı Németország Magyar ZRT Német magánszemély illetısége Nyújtó illetısége Magyarország Példák magáncélú használatra Amennyiben egy magánszemély külföldi üzleti útja során felkeresi a helyi kaszinót, magától értetıdınek tőnik, hogy az általa igénybevett szolgáltatás magáncélt szolgál. Ugyanez vonatkozik az on-line szerencsejátékra, ahol az adóügyi megítélésnek a szolgáltatás magánjellegét kell tükröznie. A kórházi és orvosi ellátás nyújtása alapvetıen szintén magáncélú használatot szolgál. Itt felmerülnek üzleti célú használat. Pld. önfoglalkoztatott operaénekes megmőtteti a hangszálait; vagy a focista a törött lábát mőtteti meg a focistát foglalkoztató futball klub által viselt mőtéti költségek közvetlenül kapcsolódnak a klub gazdasági tevékenységéhez. Példa szkg. értékesítés és fuvarozási szolgáltatás Egy magyar állampolgár új személygépkocsit értékesítés Magyarországról Németországba, amely kapcsán az ÁFA tv. 6. (4) bekezdés a, pontjára adóalanyisága keletkezik. Az értékesítéshez kapcsolódóan megbíz egy fuvarozót a személygépkocsi Németországba történı leszállításával. Ilyen esetben a fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye szempontjából, mivel egyértelmően új közlekedési eszköz értékesítéséhez kapcsolódik, a személygépkocsi eladóját adóalanynak kell tekinteni. Ennek megfelelıen a fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye az eladó (fuvarozási szolgáltatás megrendelıje) illetısége (lakhelye/szokásos tartózkodási helye) szerint alakul, azaz a fuvarozási szolgáltatás Magyarországon teljesül. Amennyiben a fuvarozó cég nem magyarországi illetıségő (pld. német) és Magyarországon állandó telephelye sincs, úgy a fuvarozási szolgáltatás kapcsán felmerülı hozzáadottértékadót a személygépkocsi eladójának kell megfizetnie a fordított adózás szabályai szerint. (ÁFA tv. 14., a, pont). Természetesen amennyiben a fuvarozó cég magyarországi illetıségő, úgy a fordított adózás nem alkalmazható, így az ügylet a belföldi ügyletekre vonatkozó általános szabályok szerint kezelendı (egyenes adózás) Példa központi ügyintézés helye A kedvezıbb adózási szabályok miatt néhány magyar vállalkozó Szlovákiában alapít céget, amelynek létesítı okiratában ennek megfelelıen egy szlovák székhely cím szerepel. 8

9 Tekintve viszont, hogy a tulajdonosok egytıl egyik magyar állampolgárok és Budapesten laknak, a cég irányítása, illetve a fontosabb döntések meghozatalára a cég budapesti irodájában kerül sor. Ilyen esetben a Végrehajtási rendeletben leírtakra figyelemmel a fıszabály szerinti szolgáltatásnyújtások teljesítési helye szempontjából székhelynek a cég budapesti irodáját kell tekinteti, független attól, hogy papíron nem ez a székhelye. Természetesen amennyiben a szlovákiai székhely az alábbi szabályok alapján állandó telephelynek minısül könnyen lehet, hogy egy adott szolgáltatás teljesítési helye szempontjából ez lesz a meghatározó. Példa mérnöki szolgáltatás Egy német cég 2010-nen egy gızturbina összeszerelése kapcsán bizonyos alkatrészeket Hollandiából és Franciaországból szerzett be, amelyeket egyenesen Magyarországra a szerelés helyszínére szállíttatott. A német cég ezen beszerzési (Közösségen belüli termékbeszerzés) kapcsán Magyarországon ÁFA-alanyként regisztráltatta magát. A gızturbina összeszerelése néhány hétig tartott, és egyéb tevékenységet a német cég Magyarországon nem végzett. A szerelés során a német cég egy magyar vállalkozótól mérnöki szolgáltatást vett igénybe. Kérdés, hogy hol lesz ennek a mérnöki szolgáltatásnak a teljesítési helye. Mivel ebben az esetben mind a mérnöki szolgáltatás nyújtója, mind pedig igénybevevıje adóalanyok, és erre az esetre az ÁFA tv.-ben nem találunk speciális teljesítési hely szabályt, így az ügylet teljesítési heléyt az ÁFA tv. 37. (1) bekezdésében írt fıszabály alapján kell megállapítani. Figyelemmel arra, hogy a Végrehajtási Rendelet fenti rendelkezései alapján önmagában az, hogy a német adóalany Magyarországon adószámmal rendelkezik, nem elegendı az állandó telephely megállapításához, továbbá arra, hogy a német cég magyarországi tevékenysége csak két hétig tart, a konkrét esetben egyértelmően kijelenthetı, hogy a német cégnek állandó telephelye Magyarországon nem keletkezik. Ennek megfelelıen a mérnöki szolgáltatás teljesítési helye ebben az esetben a német cég (igénybevevı) székhelye szerint tagállamban, azaz Németországban lesz. A magyar vállalkozó tehát a mérnöki szolgáltatásról a számláját ÁFA felszámítása nélkül kell, hogy kiállítsa, feltüntetve azon, hogy az ügylethez kapcsolódó hozzáadottérték-adó megfizetésére a szolgáltatás igénybevevıje kötelezett. Példa adótanácsadói szolgáltatás Egy külföldi illetıségő adótanácsadói szolgáltatásokat nyújtó társaság adószakértıje azért utazik Magyarországra, hogy a társaság ügyfeleit felkeresse, üzleti megbeszéléseket folytasson. Ez bizonyos esetekben 2 hónapos, míg máskor 3 havonta 1 hetes itt tartózkodást jelent. Mivel ilyen esetben egy szakértıi tevékenységrıl van szó, melynek technikai, illetve humán erıforrás igénye minimális (szakértı, laptop), illetve annak helyhez kötött folytatása a tevékenység jellegébıl adódóan nem feltétlenül szükséges (hiszen azt bármelyik hotelbıl, illetve más helyrıl végezheti a szakértı), ilyen esetben jellemzıen nem beszélhetünk állandó telephely létesítésérıl. Vagyis az ilyen tevékenység, amennyiben azt csak eseti jelleggel vagy egy adott idıszakban végzik valamely adott helyszínen, ez a helyszín nem keletkeztet állandó telephelyet. Ennek megfelelın ilyen esetben sem a 2 hónapos itt tartózkodás, sem a 3 havonta 1 hetes itt tartózkodás nem keletkeztet állandó telephelyet. 9

BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET

BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET SZOLGÁLTATÁSOK ÁFA MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 2010.01.01-TİL Ssz. Szolgáltatás leírása ÁFA mértéke

Részletesebben

Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése.

Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése. Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/romania.html?pagenum=1 2011.09.28. Romániába/Romániából induló adóügyletek megítélése Elıszó Elemzésünk arra tesz kísérletet, az adózók tájékoztatása

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Csikász Éva dr. Boda Péter dr. Fejes Eszter dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna dr.

Részletesebben

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében 48 Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 40. (1) bekezdése szerint az adót termékértékesítésnél

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2007. évi CXXVII. Törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. Törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról Az Országgylés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

A vállalkozás (letelepedés) szabadsága. Kiket illet ez a szabadság?

A vállalkozás (letelepedés) szabadsága. Kiket illet ez a szabadság? Quelle: http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_vallalkozas&id=135 A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás általános szabályai A legtöbb EU-tagállam gazdaságának motorja a szolgáltatások szektora.

Részletesebben