Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kik tartoznak a különleges adózói körbe?"

Átírás

1 A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körbe a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású áfa adóalanyok, akik az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) XIV. fejezetének rendelkezései szerint adóznak (a mezőgazdasági különös szabályok szerint adózó adóalanyok), a kizárólag adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységet folytató adóalanyok, az alanyi adómentességet választó áfa adóalanyok, közösségi adószámmal rendelkező áfa alanynak nem minősülő, adófizetésre kötelezett jogi személyek 1 tartoznak, továbbá, fentiekkel egy tekintet alá esnek az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) szerinti adóalanyok (a továbbiakban: az eva alanyai) is. 2 Az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésnek bejelentésével egyidejűleg többek között nyilatkozik arról is, hogy az Európai Közösség (továbbiakban: Közösség) más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni 3. Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is ideértve, valamint a szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel 4. A különleges adózói körbe tartozónak a továbbiakban megfogalmazottak figyelembe vételével kell a közösségi adószám megállapításához kapcsolódóan (bejelentő/változás bejelentő lapon) bejelentést tennie az adó- és vámhatósághoz és a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal folytatott kereskedelmi kapcsolattal összefüggő áfa kötelezettségét teljesítenie. Miért különleges ez az adózói kör? A Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített kereskedelmi kapcsolat (termékbeszerzés, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel) körében a Közösségen belüli termékbeszerzésre vonatkozó speciális szabályok teszik különlegessé ezt az adózói kört. Az Áfa tv. főszabálya szerint a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után általános forgalmi adót kell fizetni 5. Nem kell azonban adót fizetnie a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után az előzőekben meghatározott adózói körnek 6 az új közlekedési eszköz 1 Áfa tv. 20. (1) bekezdés d) pont 2 Eva tv. 16. (2) bekezdés 3 Art. 22. (1) bekezdés e) pont 4 Art pont 5 Áfa tv. 2. b) pont, Áfa tv. 20. (1) bekezdés d) pont 1

2 és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó, belföldön jövedéki adókötelezettség alá eső termék beszerzésének kivételével, ha a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelőző évben a eurót (értékhatár) nem haladta, illetve a tárgyévben nem haladja meg 7. Azáltal, hogy az Áfa tv. az előzőekben meghatározott adózói körnek a küszöbérték alatti termékbeszerzését nem tekinti adófizetési kötelezettséggel járó Közösségen belülről történő termékbeszerzésnek, az ezen adózói körbe tartozó, valamennyi törvényi feltételnek megfelelő adózó mentesül a Közösség más tagállamából történő (értékhatár alatti) beszerzése tekintetében az áfa fizetési kötelezettség alól. (Ez a mentesülés természetesen csak a magyar Áfa tv. szerinti áfa fizetési kötelezettség alóli mentesülést jelent, az eladó a saját tagállamának forgalmi adószabályai szerint az értékesítéshez kapcsolódóan adót számít fel, és azt továbbhárítja a vevőre.) Mikor kell adót fizetniük a Közösségen belüli termékbeszerzés után a különleges adózói körbe tartozó adózóknak? Azoknak a különleges adózói körbe tartozó adózóknak, akiknek/amelyeknek a következőkben ismertetett szabályok szerint a Közösség más tagállamából történő termékbeszerzései után adófizetési kötelezettségük keletkezik, közösségi adószámmal kell rendelkezniük 8, és a Közösség más tagállamából történő termékbeszerzésük után nem csak áfa fizetési, hanem áfa bevallási kötelezettségük is keletkezik. Az adózó évben teljesített Közösségen belüli beszerzései utáni áfa fizetési kötelezettsége egyrészt annak függvénye, hogy az előző, azaz évben a Közösség más tagállamából bonyolított beszerzéseinek összesített ellenértéke az értékhatárt meghaladta-e 9. Amennyiben igen, úgy az adózó már közösségi adószámmal rendelkezik, már a tárgyévi első Közösségen belülről teljesített beszerzését is adókötelezettség terheli. Amennyiben 2015-ben nem haladta meg a jelzett összeghatárt a Közösségen belüli beszerzéseinek összege, úgy a következő alcím alatt ismertetett szabályok szerint csak az értékhatár évközi (2016. évi) túllépése esetén keletkezik adófizetési kötelezettsége a Közösségen belüli beszerzései után. Az értékhatár számítása során nem kell azonban figyelembe venni sem az előző, sem a tárgyév vonatkozásában az új közlekedési eszköz beszerzéseket, és azokat a Jöt. hatálya alá tartozó beszerzéseket, amelyeknél a termék belföldön esik jövedéki adókötelezettség alá. Az a tény, hogy eurós értékhatár alatt nem kell adót fizetnie a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után az előzőekben meghatározott különleges adózói körnek, azt jelenti, hogy amennyiben a szóban forgó adózóknak más okból van közösségi adószáma (pl. szolgáltatásnyújtás vagy -igénybevétel miatt), azt az értékhatár alatti közösségi termékbeszerzések során nem kell megadnia a partnerének. Amennyiben azonban az előzőekben meghatározott adózói körbe tartozó, a Közösségből történő termékbeszerzése során az egyébként más okból már megszerzett közösségi adószámát a közösségi termékbeszerzésekre vonatkozó előzetes adókötelezettség választása nélkül mégis megadta a termék értékesítőjének, e tényt a rendelkezéssel érintett első Közösségen belüli beszerzés teljesítésének napját követő hónap 20. napjáig köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak Áfa tv. 20. (2)-(3) bekezdés 8 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. (5) bekezdés 9 Áfa tv. 20. (2) bekezdés 10 Art. 22. (8) 2

3 Ha a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó áfa adóalany, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású áfa alany, annak ellenére, hogy nem élt a közösségi termékbeszerzései tekintetében az adófizetési kötelezettség választás lehetőségével és az értékhatárt sem lépte túl, de rendelkezik közösségi adószámmal, és azt a közösségi termékbeszerzése során a termék értékesítőjének megadja, és az annak figyelembevételével jár el (közösségi adómentes termékértékesítést teljesít feléje), úgy kell tekinteni, mint aki/amely erre az ügyletre, valamint az ezt követő összes olyan termék Közösségen belüli beszerzésére, amelyet részére az előbb említett ügylet teljesítésének évét követő második év végéig teljesítenek, adókötelezettséget választott volna 11. a) Az értékhatár évközi túllépése A Közösség más tagállamából történő termékbeszerzés értékének alakulását a tárgyévben (2016-ben) is folyamatosan figyelemmel kell kísérnie annak az adózónak, akinek előző évben a Közösségen belüli beszerzéseinek összesített ellenértéke a jelzett értékhatárt nem haladta meg, illetve a Közösségen belüli termékbeszerzése tekintetében korábban nem választott (belföldi) adókötelezettséget. Amennyiben az adózónak a Közösség más tagállamából történő termékbeszerzései általános forgalmi adó nélküli összesített értéke a tárgyévben az értékhatárt meghaladja, úgy az adózónak a Közösség más tagállamából történő termékbeszerzéseire adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adófizetési kötelezettség arra a termékbeszerzésre vonatkozik először, amelynek ellenértékével a beszerző az értékhatárt túllépi 12. A eurós felső értékhatárba a Közösség azon tagállamaiban megtérített (vagy megtérítendő) ellenérték számít, amelyekben a termék a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt 13. A különleges adózói körbe tartozó adózót az erre a célra szolgáló nyomtatványon bejelentési kötelezettség terheli, ha az adóévben a Közösség más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke az értékhatárt meghaladja 14. Az adózónak a bejelentését azon termékbeszerzését megelőzően kell teljesítenie, amelynek ellenértékével az értékhatárt túllépi. A bejelentés alapján az adó- és vámhatóság az adózó részére közösségi adószámot állapít meg. Az adózó a közösségi adószámot a Közösség más tagállamából történő termékbeszerzésével összefüggő minden iraton feltünteti 15. b) Adófizetési kötelezettség választása A különleges adózói körbe tartozó adózók a Közösség más tagállamából történő termékbeszerzés tekintetében az értékhatár elérése előtt is választhatják az adófizetési kötelezettséget 16. Ezen választásától a beszerző a választás évét követő két naptári évig nem térhet el 17. Amennyiben az adózónak a tárgyévet megelőző évben volt Közösségen belüli termékbeszerzése, és a beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladta meg a eurót, és az adózó a tárgyévben a Közösségen belüli termékbeszerzés után áfa fizetési kötelezettségét választása alapján belföldön kívánja teljesíteni, fő szabály 11 Áfa tv. 20. (7) bekezdés 12 Áfa tv. 20. (4) bekezdés 13 Áfa tv. 20. (3) bekezdés 14 Art. 22. (5) bekezdés 15 Art. 24. (8) bekezdés 16 Áfa tv. 20. (5) bekezdés 17 Áfa tv. 20. (6) bekezdés 3

4 szerint választását a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig kell az állami adóvámhatósághoz bejelentenie. Amennyiben a tárgyévet megelőző évben nem volt Közösségen belüli beszerzése, úgy a tárgyévre vonatkozó választását a tárgyévi első Közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie. 18. A bejelentéseket a területileg illetékes adó- ás vámhatósághoz kell megtenni. Hogyan kell az értékhatárt kiszámítani? A euróban meghatározott értékhatárt a forintra történő átváltás során a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény 19 hatálybalépésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot (252,19 Ft/euró) kell alkalmazni azzal, hogy az így kapott összeget a matematikai kerekítési szabályok szerint százezer forintra (illetve, ha az összeg ezt nem haladja meg, akkor 1000 forintra) kerekítve kell megállapítani. Az így meghatározott összeg forint 20. A eurós felső értékhatárba a Közösség azon tagállamaiban megtérített (vagy megtérítendő) ellenérték számít, amelyekben a termék a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt 21. Termékbeszerzések és termékértékesítések Adófizetési kötelezettség a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után A különleges adózói körbe tartozó adózónak az előzőeknek megfelelően akkor van áfa fizetési kötelezettsége a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után, ha a Közösségen belülről történő termékbeszerzéseinek adó nélkül számított értéke a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévben meghaladja az értékhatárt, vagy az adózó az értékhatár alatti beszerzései tekintetében áfa fizetési kötelezettséget választ 22, illetve, ha közösségi adószámának megadására tekintettel terheli adókötelezettség 23. Közösségen belülről történő termékbeszerzés címen azok az ellenérték fejében megvalósuló termékbeszerzések adókötelesek, amelyeknél a terméket az eladó vagy a vevő, vagy megbízásukból harmadik személy a termék feladásának, elfuvarozásának helye szerinti tagállamból másik tagállam területére fuvarozza el, és a termékértékesítést teljesítő más tagállamban (adószámmal, közösségi adószámmal rendelkező) adóalany a saját tagállamában nem minősül alanyi adómentesnek. Ellenérték fejében megvalósuló termékbeszerzésen e tekintetben a következő ügyletek értendők: melyeknél a vevő az ellenérték fejében a termék felett tulajdonosként való rendelkezési jogot szerez, vagy bármely más birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet, vagy a beszerző olyan okirat alapján veszi át a terméket, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi 24, vagy 18 Art. 22. (6) bekezdés évi XXX. törvény 20 Áfa tv Áfa tv. 20. (3) bekezdés 22 Áfa tv. 20. (1)-(6) bekezdések 23 Áfa tv. 20. (7) bekezdés 24 Áfa tv. 9. (1) bekezdés, 10. a) pont 4

5 a beszerző bizományosként szerez rendelkezési jogot a termék felett 25. (Feltéve mindegyik esetben, hogy a termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgál 26 és nem távolsági értékesítés 27 történik.) A Közösség más tagállamából történt termékbeszerzések után az adófizetési kötelezettség a beszerzést tanúsító számla kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítést magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik 28. (Ezen főszabálytól eltérően, a termék Közösségen belüli beszerzése esetében az adófizetésére kötelezettől, ha a teljesítés és a fizetendő adó előző főszabály szerinti megállapítása között - az Áfa tv-ben szabályozott jogállásában olyan változás következik be, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, a fizetendő adót a jogállásváltozást megelőző napon, vagy ha - tartozását ellenérték fejében átvállalják, a fizetendő adót a tartozás átvállalásakor kell megállapítania. 29 ) Az adó alapja a belföldön teljesített ügyletekhez hasonlóan állapítandó meg 30, az adó alapjára 27%-os mértékű áfa számítandó fel, ha a termék nem tartozik az Áfa tv. előírásai szerint más adómérték alá vagy nem minősül adómentesnek, illetve adómentes Közösségen belüli termékbeszerzésnek. Erre vonatkozó pozitív szabályozás hiányában a Közösségen belülről történő termékbeszerzésekre január 1. napját követően fizetett előleg esetén a december 31-ig hatályos szabályokkal ellentétben nem keletkezik adófizetési kötelezettség, mivel az Áfa tv a erre az esetkörre nem tartalmaz rendelkezést. Közösségen belülre történő termékértékesítés A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végzőként bejelentkezett adóalanynak és az eva alanynak kötelező közösségi adószámot kérnie a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany részére teljesített értékesítést megelőzően 31. Ez a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalany esetében csak akkor áll fenn, ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne 32. (Közösségen belüli adómentes értékesítésnek csak az olyan ügylet minősülhet, amelynek során más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak, nem adóalany jogi személynek történik az értékesítés 33, továbbá a termék az értékesítés közvetlen következményeként más tagállamba kerül, melyet fuvarokmánnyal, vagy más hitelt érdemlő módon igazolnak.) Az alanyi adómentes adóalany alanyi adómentes minőségében teljesített értékesítése még ha más tagállamba értékesít is közösségi adószámmal rendelkező adózónak nem minősül Közösségen belüli értékesítésnek 34, ezért az alanyi adómentesnek ezen értékesítése miatt nem 25 Áfa tv. 10. b) pont 26 Áfa tv Áfa tv. 29. (1) bekezdés 28 Áfa tv. 63. (1) bekezdés 29 Áfa tv. 63. (2) bekezdés 30 Áfa tv Art. 22. (9) és (11) bekezdés 32 Art. 22. (11) bekezdés 33 Áfa tv. 89. (1) bekezdés 34 Áfa tv. 90. (1) bekezdés a) pont 5

6 kell közösségi adószámot kérnie. A számlában az alanyi adómentességre hivatkozni kell 35! Ezeknek az értékesítéseknek az ellenértéke az általános szabályok szerint az alanyi mentességre jogosító értékhatárba beleszámít. Kivételt képez, ha az alanyi adómentes adóalany új közlekedési eszközt értékesít Közösségen belülre. Az ilyen értékesítését megelőzően az alanyi adómentes adóalany ugyanis köteles közösségi adószámot kérni. 36 Továbbá ez az értékesítés az alanyi mentesség értékhatárába nem számít bele. 37 A kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különös adózási jogállású adóalanynál az alábbiakra kell figyelemmel lenni. Az Áfa tv (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint a kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthetőségének feltételei a következők. A kompenzációs felár megtéríttetésének személyi feltétele, hogy a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője a Közösség valamely más tagállamában vagy harmadik államban nyilvántartásba vett adóalany legyen, aki (amely) egyúttal nem minősül ezen állam joga szerint olyan adóalanynak, akinek (amelynek) jogállása tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. címének 2. fejezetében foglaltaknak (kompenzációs rendszerben adózónak). Az egyéb feltételek teljesítésének sérelme nélkül a kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthető abban az esetben is, ha a termék értékesítése a Közösség valamely más tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személynek történik, feltéve, hogy a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, a nem adóalany jogi személynek e beszerzése után adót kell fizetnie e tagállam joga szerint. A fentieknek megfelelően, a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany abban az esetben is jogosult kompenzációs felárra (természetesen az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén), ha a termékét a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalanynak (feltéve, hogy az nem minősül saját államának joga szerint olyan adóalanynak, akinek jogállása tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. címének 2. fejezetében foglaltaknak), vagy a Közösség valamely más tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személynek (feltéve, hogy a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, a nem adóalany jogi személynek e beszerzése után adót kell fizetnie e tagállam joga szerint) értékesíti és a termékértékesítés teljesítési helye az Áfa tv. alkalmazásával belföld. Az Áfa tv. nem tartalmaz kifejezetten olyan rendelkezést, mely kivonná a mezőgazdasági tevékenységet végző adóalanynak az ilyen minőségében végzett, egyébként az Áfa tv ban foglaltaknak megfelelő termékértékesítését a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó szabályok alkalmazási köréből. Az általános forgalmi adózás rendszeréből azonban az következik, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany fentieknek megfelelő Közösségen belüli értékesítésére a kompenzációs felár áthárítása mellett nem alkalmazható az Áfa tv ban szabályozott Közösségen belüli adómentes értékesítés szabálya is 38. Amennyiben tehát az Áfa tv. XIV. fejezete alapján a kompenzációs felár érvényesítésének feltételei az adott ügyletre kiterjedően fennállnak, akkor az adóalanynak az Áfa tv (1) bekezdés b) pontja valamint (3) bekezdése szerint kell eljárnia, mivel ez a törvényi 35 Áfa tv m) pont 36 Art. 22. (10) bekezdés 37 Áfa tv (3) bekezdés b) pont 38 Áfa tv (1) bekezdés b) pont, és (3) bekezdés 6

7 rendelkezés speciális rendelkezésnek tekintendő az Áfa tv hoz képest. Ennek megfelelően ilyen esetben az Áfa tv nak alkalmazása kizárt. A fentiekkel összhangban az Art. is úgy rendelkezik 39, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak más tagállam adóalanya felé történő termékértékesítése okán közösségi adószámot kiváltania nem kell. Szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató, az alanyi adómentességet választó, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi-adóalanynak, közösségi adószáma megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatóságnál előzetesen be kell jelentenie, ha a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró áfa-alanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe 40. Az állami adó- és vámhatóság a bejelentés alapján az adózó részére közösségi adószámot állapít meg 41. A Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany részére történő szolgáltatásnyújtás, illetve ilyentől történő szolgáltatás igénybevétele esetében, a tevékenységet megelőzően tehát a különleges adózói körnek is közösségi adószámot kell kérnie, de ellentétben a közösségi termékbeszerzéssel, ez nincs értékhatárhoz kötve, hanem mindjárt az első ilyen teljesítést megelőzően kell a közösségi adószámot megkérnie (ha egyébként más okból még nincs). A szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét az Áfa tv ai alapján kell meghatározni. (Arról, hogy az így megállapított adófizetési kötelezettség teljesítésére melyik adózó kötelezett az adott teljesítési helyen, az Áfa tv a és a rendelkezik.) Az Áfa tv a fogalmazza meg a szolgáltatásnyújtások teljesítési helye vonatkozásában a főszabályt, amelyhez képest a ok kivételeket állapítanak meg. A 37. értelmében főszabályként egy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye abban az esetben, ha a megrendelő maga is adóalany, akkor a megrendelő gazdasági letelepedésének az országa lesz. Amennyiben azonban a szolgáltatást saját nevében megrendelő személy nem adóalany, akkor a teljesítési hely főszabályként a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági célú letelepedésének országa lesz. Kivételt képeznek például ezen főszabály alól az Áfa tv ainak megfelelően az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, amelyek az ingatlan fekvésének helye szerint minősülnek teljesítettnek, vagy a személyszállítási szolgáltatások, amelyek a megtett útvonalon minősülnek teljesítettnek. Az alanyi adómentes adóalanyoknál e körben az alábbiakra kell figyelemmel lenni: a) Amennyiben az alanyi adómentes adóalany úgy nyújt szolgáltatást, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljesítési helye a fent hivatkozott ok megfelelő alkalmazásával külföldre esik, akkor az alanyi adómentes adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében 42. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben az alanyi adómentes adóalany hasonlóan az általános szabályok szerint adózó áfa alanyokhoz nem alanyi adómentes ügyletről, hanem ún. Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletről bocsátja ki a számlát, és az esetleges bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek során is ekként kezeli az érintett teljesítést. Fontos szabály, hogy az alanyi adómentes adóalany, amennyiben ilyen, külföldön teljesítettnek minősülő szolgáltatást nyújt, és ezért nem járhat el alanyi adómentes 39 Art Art. 22. (5) bekezdés 41 Áfa tv. 22. (6) bekezdés 42 Áfa tv (1) bekezdés d) pont 7

8 minőségében, az ezen ügyletéhez kapcsolódó termékbeszerzéseit, szolgáltatás igénybevételeit esetlegesen terhelő általános forgalmi adót levonásba helyezheti 43. b) Abban az esetben, ha az alanyi adómentes úgy vesz igénybe szolgáltatást külföldi adóalanytól, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye az Áfa tv ainak megfelelő alkalmazásával belföldre esik, akkor szintén nem járhat el alanyi adómentes minőségében 44. Ez azt jelenti, hogy a másik országban letelepedett szolgáltatásnyújtó adóalany helyett az alanyi adómentes adóalany mint igénybe vevő saját nevében áfa felszámítására és fizetésére lesz kötelezett az igénybe vett szolgáltatás kapcsán 45. Ezt a saját név alatt felszámított áfát azonban az alanyi adómentes adóalany tekintettel arra, hogy annak igénybe vétele alanyi adómentesként végzett adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységhez történik nem helyezheti levonásba 46. A különös adózói kör adóbevallásai, az adó megfizetése Áfa bevallás 1. Közösségen belüli termékbeszerzés A Közösség más tagállamából történt termékbeszerzések tekintetében áfa fizetésére kötelezett (ezért közösségi adószámmal rendelkező) különleges adózói körbe tartozó adózó a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzései után az adót az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg 47. Az alanyi adómentes adóalanynak, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak, illetve a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak bevallási kötelezettségét az ÁFA bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) megnevezésű 1665 számú kötegelt nyomtatványon (továbbiakban: 1665 számú bevallás), míg a többi speciális adózói körbe tartozó adóalanynak (áfa alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy és az egyszerűsített vállalkozói adó alanya) a 1686-os számú bevalláson (Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére), méghozzá annak a közösségi adószámmal rendelkező adózók részére rendszeresített 01-es lapján kell teljesíteni. (E két utóbb említett adózó esetében a bevallott adó megfizetése a bevallás benyújtásával egyidejűleg esedékes.) A fentieknek megfelelően kell bevallania a különleges adózói körbe tartozó adózóknak az új közlekedési eszköz Közösségen belülről történő beszerzését (kivéve, ha az új közlekedési eszköz személygépkocsi vagy regisztrációs adó köteles motorkerékpár, amelynek a beszerzését terhelő adót a vámhatóság veti ki), valamint a Közösség területéről történő jövedéki termék beszerzését is (ez utóbbi az eva-alanyok esetében nem fordulhat elő). 2. Szolgáltatás a) Közösségen belüli adóalannyal folytatott, szolgáltatásra irányuló ügyletek Az alanyi mentességet választó adóalany, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalany, a mezőgazdasági különös jogállású adóalany, valamint a nem adóalany jogi személy és az eva alanya más tagállami adóalany felé nyújtott, illetve ilyentől igénybe vett szolgáltatása: 43 Áfa tv (2) bekezdés d) pont 44 Áfa tv (3) bekezdése 45 Áfa tv (3) bekezdésének és ának együttes olvasata 46 Áfa tv (1) bekezdés 47 Art. 1. sz. melléklet I/B/3. pont c), d), e) alpontok, Art. 1. sz. melléklet I/B/1. a) alpont és Art. 2. sz. melléklet I. Határidők 2. a) alpont. 8

9 A különös adózói kör elsőként említett három tagja a más tagállami adóalany részére nyújtott, illetve ilyentől igénybevett szolgáltatásnyújtást, valamint -igénybevételt, amely után az adófizetési kötelezettség őt terheli, az adófizetési, összesítő nyilatkozat-tételi kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig köteles a számú bevallásban (a 1665A ös lapokon) bevallani, és az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségének ezen időpontig eleget tenni, a nem adóalany jogi személy és az eva alanya a számú bevallásban bevallani, és az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásával egyidejűleg eleget tenni. 48 b) Nem Közösségen belüli adóalannyal folytatott, szolgáltatásra irányuló ügyletek Bár nem a közösségi kereskedelmi kapcsolat körébe tartoznak, de a különös adózók bevallási kötelezettségével összefüggésben hasznos tudnivaló a Közösségen kívüli adóalanyokkal folytatott, szolgáltatásra irányuló ügyletekkel kapcsolatos bevallás rendje is. Az alanyi mentességet választó adóalanyok, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású áfa adóalanyok, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalanyok azt a Közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség őket igénybe vevőként terheli, az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig szintén a számú bevallásban kötelesek bevallani, és az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségüknek is ezen időpontig kell, hogy eleget tegyenek. A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személy azt a Közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség őt terheli, az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig köteles a számú bevallásban bevallani, és az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásával egyidejűleg eleget tenni. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya a Közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett azon szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség őt terheli, az éves eva bevallásában vallja be. 49 Összesítő nyilatkozat A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személynek, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, az alanyi adómentességet választó adóalanynak, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteiről az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig be kell nyújtania a 16A60. számú Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről megnevezésű nyomtatványt, annak megfelelő részletező lapjain szerepeltetnie kell a partner közösségi adószámát, és az ügylet áfa nélkül számított ellenértékét Art. I. számú melléklet B/1. pont a) alpont; I. számú melléklet B/3. pont d)-e) alpont 49 Eva tv. 16. (3) bekezdés. 50 Art. 8. számú melléklet 1/B); 1. számú melléklet I/B/3. pont d)-e) alpont 9

10 Az Összesítő nyilatkozaton a Közösségen belüli termékbeszerzésen és termékértékesítésen kívül szerepeltetnie kell az adózónak a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany vagy adószámmal rendelkező általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személy részére teljesített, az Áfa tv ának hatálya alá eső azon szolgáltatásnyújtást (ideértve az előleget is), amely adóköteles a teljesítési hely szerinti tagállamban, és amely után az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, 51 valamint a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól igénybevett, olyan, az Áfa tv ának hatálya alá eső szolgáltatásnyújtás igénybevételét (ideértve az szolgáltatás igénybevételéhez fizetett előleget is), amely után beszerzőként, igénybevevőként ő az adófizetésre kötelezett. 52 Az Áfa tv. szolgáltatás teljesítési helyére vonatkozó főszabálya, a 37. (1) bekezdés hatálya alá azok a szolgáltatások tartoznak, amelyek esetében a teljesítési helyet az igénybe vevő adóalany gazdasági célú letelepedési helye határozza meg. A más tagállami adóalany részére nyújtott vagy attól igénybe vett, e teljesítési helyre vonatkozó főszabály hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokról nem kell az összesítő nyilatkozatban adatot szerepeltetni. Nem kell nyilatkozatot tenni arról a hónapról, amelyben az adózó a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal közösségi kereskedelmet nem folytatott. 53 Az összesítő nyilatkozatot az adózó az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon, elektronikus úton terjeszti elő az állami adó- és vámhatósághoz. 54 A korábbi évek önellenőrzése, pótlása Az elévülési időn belül, a megelőző éveket érintő, a különleges adózói kör Közösségen belüli ügyleteire vonatkozó önellenőrzéseket a továbbra is forgalomban tartott 1086, 1186, 1286, 1386, 1486, 1586 valamint a 1165, 1265, 1365, 1465, 1565 számú nyomtatványokon kell benyújtani, azok kitöltési útmutatóiban foglaltaknak megfelelően. Ezek a nyomtatványok, a kitöltést segítő programokkal és kitöltési útmutatókkal együtt elérhetőek és letölthetőek honlapunkról ( Nemzeti Adó- és Vámhivatal 51 Art. 8. sz. melléklet I/A. e) pont 52 Art. 8. sz. melléklet I/A. f) pont 53 Art. 8. számú melléklet 4/A. 54 Art. 8. számú melléklet 4/C. 10

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített - közösségi kereskedelemmel kapcsolatos - ügyleteire vonatkozó alapvető áfa-szabályok 2019. Kik

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai 2019.

Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai 2019. Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai 2019. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A számlázó szoftverekre vonatkozó szabályok 2017 július 01-től

A számlázó szoftverekre vonatkozó szabályok 2017 július 01-től ÁFA bevallási szabályok 2017. július 01-től változnak az áfa bevallás, összesítő jelentésére vonatkozó szabályai. Addig is, a következő feladatokat célszerű elvégezni, a felkészülés jegyében. 1. A számlázó

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó december

Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó december Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó Személygépkocsi fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás adójának 50%-a levonható. A maradék 50% akkor vonható le (azaz 100%-ban levonható

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó december

Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó december Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó Beiktatta a 2012. évi CXLVI. törvény, hatályos, bejelentkezni már lehet alá A pénzforgalmi elszámolást azonban első alkalommal a 2013. január 1. napjától

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ÁFA változások Online számla adatszolgáltatási kötelezettség július 1-től

ÁFA változások Online számla adatszolgáltatási kötelezettség július 1-től 2018. július 1.-től 2018. január 1. és 2018. június 30. között: ÁFA változások 2018. nincs változás, Áfa bevallásban változatlan adattartalommal a kibocsátott, befogadott számlák esetén : Adatszolgáltatás

Részletesebben

ÁFA változások Készítette: Vira Sándor Saldo Zrt. Igazgató helyettes Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó november

ÁFA változások Készítette: Vira Sándor Saldo Zrt. Igazgató helyettes Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó november ÁFA változások 2018. Készítette: Vira Sándor Saldo Zrt. Igazgató helyettes Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó 2017. november Online számla adatszolgáltatási kötelezettség 2018. 2018. január 1. és 2018.

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Közösségi adószám Időállapot: 2011-01-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-29 10:47:24 Tartalomjegyzék: 1. A közösségi adószámra vonatkozó általános szabályok

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ]

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FŐSZABÁLY:

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3011/2018. útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3011/2018. útmutató A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3011/2018. útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolás lehetőségének engedélyezéséről Az adózónak az

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 1. modul: Tételes áfabevallás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes 2013. Január 16. Az ún. tételes áfabevallás bevezetése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása

A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása dr. Farkas Alexandra A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása IMPRESSZUM Kiadja a Wolters Kluwer Kft. Budapest, 2016 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35. Telefon; (40) 464-565, +36

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Eladó nyilatkozattételi kötelezettsége [Art. 31/B. (2) bek.]

Eladó nyilatkozattételi kötelezettsége [Art. 31/B. (2) bek.] Az ún. tételes Áfa-bevallás bevezetése 2013. január 1-jétől [2012. évi LXIX. tv. módosította a 2011. évi CLVI. törvényt, amely következtében az Art. 31/B. -sal egészült ki] Eladó nyilatkozattételi kötelezettsége

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben (A rendeletet módosították a 10/2000. (XII.28.), 12/2003. (XII.17.), 11/2002. (XII.

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Általános forgalmi adó változások

Általános forgalmi adó változások Általános forgalmi adó változások 2019. Nagy Attila NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Vonatkozó jogszabályok 2018. évi XLI. törvény (Mód1.tv.) 2018. évi LXXXII. törvény (Mód2.tv.) 2 Utalványok

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI SIKE OLGA FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI SIKE OLGA FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI SIKE OLGA FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 2018. évi XLI. törvény (Mód1.tv.) 2018. évi LXXXII. törvény (Mód2.tv.) UTALVÁNYOK

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 2. oldal A Tao. törvény lé

Magyar joganyagok évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 2. oldal A Tao. törvény lé Magyar joganyagok - 2017. évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 1. oldal 2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

T/10525. számú. törvényjavaslat. az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról

T/10525. számú. törvényjavaslat. az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Különbözet szerinti adózás

Különbözet szerinti adózás Különbözet szerinti adózás Időállapot: 2014-01-01-2014-12-31 Szerző: Veresné Drótos Katalin, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-04-02 18:25:09 Tartalomjegyzék: 1. A különbözet szerinti adózás gyakorlata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek 160. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CX. törvény Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyok Közösségen belüli termékbeszerzései, szolgáltatás-igénybevételei, termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után teljesítendő áfa-kötelezettség legfontosabb

Részletesebben

T/5234. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/5234. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5234. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály pénzügyminiszter Budapest, 2019. március 2019. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

10 A különleges eljárások szabályai

10 A különleges eljárások szabályai 10 A különleges eljárások szabályai 10/1 Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany a kompenzációs felár 10/1.1 Mezőgazdasági tevékenység 10/1.2 Mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Különleges áfaelszámolási

Különleges áfaelszámolási Különleges áfaelszámolási módok KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK Dr. Zsombori Zsolt adjunktus Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok KÜLÖNLEGES ÁFA-ELSZÁMOLÁSI MÓDOK Választási

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben