Áfa változások Dr. Gróf Gabriella

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella"

Átírás

1 2013 Dr. Gróf Gabriella

2 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: október évi CLXXVIII. törvény Hatály: január április július 1.

3 Köztestület jogszabályon alapuló átalakulása jogutódlásnak tekintendő, amennyiben az tartalmában jogutódlásnak tekintendő. Üzletág: a vállalkozás olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból alkalmas, hogy a hozzá tartozó vagyonnal függetlenül és tartósan önálló gazdasági tevékenységet folytasson. Nem minősül termékértékesítésnek az üzletág átruházás, ha - az apportálásra és jogutódlásra vonatkozó általános feltételek teljesülnek, és - az átruházásra kerülő üzletág kizárólag adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységet foglal magában, és - az üzletágat megszerző adóalany az adókötelesség választja, amennyiben a megszerzett vagyon tételt - olyan ingatlan, ingatlanrészt tartalmaz, amelyre az átruházó az adókötelessé tételt választotta - olyan beépített ingatlant és a hozzá tartozó földrészletet tartalmaz, amelynek rendeltetésszerű használatba vétele az üzletág-átruházás időpontjától számítva még nem vagy kevesebb mint két éve történt meg.

4 Közlekedési eszköz bérbeadása Áfa változások Nem adóalany részére történő hosszú időtartamú bérbeadás esetén teljesítés helye a szolgáltatás igénybevevőjének letelepedési helye, illetve lakókelye, szokásos tartózkodási helye. Adóalanynak történő bérbeadás esetén: bérbevevő letelepedési helye Hosszú időtartam: - Vízi közlekedési eszköznél 90 napot meghaladó, - Egyéb közlekedési eszköznél 30 napot meghaladó bérbeadás. Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú időtartamú bérbeadása esetén a teljesítés helye a tényleges birtokba adás helye, feltéve, hogy ez a hely a szolgáltatást nyújtó adóalany székhelye vagy állandó telephelye, ahonnan a szolgáltatást nyújtja. Első alkalmazás: a elszámolási időszak kezdete és az ellenérték megtérítés esedékessége január 1-re vagy ezt követő napra esik.

5 Alkalmazható az EKB által jegyzett árfolyam a külföldi fizetőeszközben meghatározott adóalap forintra történő átszámításához. Bejelentési kötelezettség dec. 31-ig az állami adóhatóság felé alkalmazás egy naptári évre vonatkozik. Ha az adóalany ezt választja, minden esetben ezt kell alkalmazni, ahol a külföldi pénzeszközben kifejezett ügyletben az adóalany állapítja meg a fizetendő adót. Adómentes termékimport feltétel igazolása Az importált termék közösségen belüli adómentes értékesítését nem kell igazolni, mivel az adóalany bevallása és összesítő nyilatkozata lekérdezhető.

6 Adólevonási jog változása Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetes áfa 50 %-a levonásba helyezhető. Teljes egészében levonható az előzetes áfa akkor, ha az adóalany e szolgáltatások ellenértékének 50 %-át továbbszámlázza közvetített szolgáltatásként. Ha fordított adózás keretében kell a fizetendő adót megállapítani és az adóalany adólevonási jogot is gyakorolt, és ebben utólag változás következik be, ezt abban az adó megállapítási időszakban kell korrigálni, amelyben a levonást megalapozó fizetendő adót is korrigálni kell.

7 Adómérték változások Áfa változások július 1. Fordított adózás egyes mezőgazdasági termékek esetében (6/A melléklet) július %-os kulcs alá tartozik a szabadtéri rendezvényre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás nyújtása január 1. Adóköteles a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység keretében, közszolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül az étkeztetés, amennyiben annak ellenértékét külön meg kell téríteni. Adóköteles az olyan bérbeadás, amely tartalma alapján kereskedelmi szálláshelyszolgáltatásnak minősül. Fordítottan adózik az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy közötti termékértékesítés, ha a dologi biztosítékként adott terméket a lejárt követelés kielégítése érdekében értékesítik. A 98%-os, illetve a 90 %-os támogatású gyógyászati segédeszközök 5 %-os adómérték alá tartoznak április 1. Kiegészül a fordítottan adózó mezőgazdasági termékek köre: - élő sertés, félsertés (6/B melléklet) - egyes takarmányok (6/C melléklet)

8 Alanyi adómentesség Értékhatára változik: 6 millió Ft Átmeneti szabály: - választhatja az az adóalany 2013-ra, aki 2012-ben túllépte az 5 milli Ft-ot, de nem lépte túl a 6 millió Ft-ot, és 2013-ban várhatóan nem lépi túl a 6 millió Ft-ot, - ha a feltételek teljesülnek, a várakozási idő (2 év) letelte hiányában is lehet alanyi mentességet választani.

9 Bizonylatolást érintő szabályok elektronikus számla A számla kibocsátásától a megőrzésére vonatkozó időtartam végéig biztosítsa az olvashatóságot, az eredet hitelességét és a tartalom sérthetetlenségét. A követelmény a papír alapú és elektronikus számlákra egyaránt érvényes. Elektronikus számla: az a dokumentum, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Minősített elektronikus aláírás (nem szükséges időbélyegző) Elektronikus adatcsererendszer (EDI) (nem kell sem papír-, sem elektronikus alapon külön havi összesítő jelentést készíteni) Az elektronikus számlázáshoz továbbra is szükséges a befogadó hozzájárulása, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő. EDI esetében a felek előzetes írásbeli megállapodása szükséges. Megőrzési kötelezettség: - papír alapú számlánál: elektronikusan is, - elektronikus számlánál: csak elektronikusan. A megőrzés a számla eredetének hitelességét, adattartalma sérthetetlenségét biztosító adatokra is kiterjed.

10 Mely tagállam számlázási szabályait kell figyelembe venni: Számlázásra annak a tagállamnak az előírásait kell alkalmazni, ahol az ügyletet teljesítették. Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, mivel a feladás helye belföld, belföldi számlázási szabályok az irányadók. Ha más tagállambeli teljesít belföldre értékesítést, eszerint a saját belföldi szabályai irányadóak a számlázásra. Kivétel: a számlakibocsátó nem letelepedett abban a tagállamban, ahol az ügyletet teljesítette, és a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany kötelezett az adófizetésre számlakibocsátó a saját letelepedettsége szerinti tagállam számlázási szabályait kell alkalmazza. Ha a felek megállapodása szerint az adófizetésre kötelezett állítja ki az ügyletről a számlát önszámlázás történik a főszabályt kell alkalmazni. Ha az ügylet az EU-n kívül teljesül, akkor is a számlakibocsátásra kötelezett gazdasági célú letelepedése szerinti állam számlázási szabályait kell alkalmazni. A számla kibocsátási kötelezettség nem vonatkozik az előlegre, ha az közösségen belüli termékértékesítéshez nyújtják (összesítő nyilatkozatban sem szerepel). Számlázás ésszerű időpontja közösségi értékesítésnél, importszolgáltatásnál teljesítést követő hónap 15. napja

11 Gyűjtőszámla kiállítása Áfa változások - ha a gyűjtőszámlát egy hónapot meghaladó időszakról állítják ki, és - közösségen belüli adómentes értékesítés vagy határon átnyúló szolgáltatás történt, azokról külön számlát kell kiállítani. A gyűjtőszámlát egy naptári hónapot meghaladó, de az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszakot meg nem haladó időszakban is ki lehet bocsátani, kivéve a közösségi értékesítéseket, határon átnyúló szolgáltatásokat, melyeknél az igénybevevő az adófizetésre kötelezett.

12 Számla adattartalma feltüntetendő kifejezések - kisadózó megjelölés - pénzforgalmi elszámolás - önszámlázás - adómentesség esetén jogszabályi vagy HÉA irányelvi hivatkozás, egyértelmű utalás - fordított adózás - különbözet szerinti szabályozás utazási irodák - különbözet szerinti szabályozás használt cikkek - különbözet szerinti szabályozás műalkotások - különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régiségek

13 Számla adattartalma Áfa változások Termék beszerzőjének adószámát fel kell tüntetni: - beszerzés esetén, ha a beszerző az adófizetésre kötelezett (uniós is) - közösségi értékesítés esetén - 2 millió forintot elérő áthárított adó esetén

14 Egyszerűsített adattartalmú számla A számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 EUR-nak megfelelő pénzösszeget, ha az ügylet nem közösségen belüli adómentes értékesítés vagy 3. országbeli értékesítés Július 1-től Horvátország EU tagállam A csatlakozáshoz kapcsolódó átmeneti szabályok minden ügyletet úgy kell befejezni, ahogy az elkezdték (export-import ügyletek).

15 Pénztárgépekre vonatkozó adatszolgáltatás Az adóalany rendszeres szolgáltatást teljesít a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adataival kapcsolatban. A pénztárgépek működését az adóhatóság hírközlő szerv útján felügyelheti; az adatszolgáltatás közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható. Részletszabályok: nemzetgazdasági miniszter által kiadott rendeletben.

16 58. szerinti ügyletek teljesítési időpontja Főszabály: fizetés esedékessége Időarányos részteljesítések figyelembe vétele: - elszámolási időszak 12 hónapnál hosszabb és az adófizetésre kötelezett az igénybe vevő naptári év utolsó napja - 1 hónapnál hosszabb és közösségi adómentes értékesítés hónap utolsó napja - egyéb értékesítések esetén 12 hónapnál hosszabb elszámolási időszaknál 12. hónap utolsó napja

17 Külföldi adóalany áfa visszatérítése dec. 31. után benyújtott kérelmek esetében az adatok magyar, angol, német, francia nyelven is megadhatóak. egy adó visszatérítési időszakra több visszatérítési kérelem is benyújtható egy naptári évben max. 5 kérelem adható be

18 Pénzforgalmi elszámolás XIII/A fejezet 2010/45/EU tanácsi irányelvben biztosított lehetőség alapján 2013-tól kerül bevezetésre. Nem keverendő a halasztott adófizetéssel pénzforgalmi nyilvántartás esetén alkalmazható (61. )! A szabály évi CXLVI. törvény alapján október 16-tól hatályos. Választani lehet, amennyiben az adóalany a feltételeknek megfelel. A választás adóévre történik, az adóévet megelőző év december 31. napjáig. Újonnan alakuló vállalkozás is élhet a választás lehetőségével.

19 Választásra jogosult az az adóalany - amely kisvállalkozás a tárgyév első napján a évi XXXIV. törvény szerint, vagy annak minősülne, ha a hatálya alá tartozna, - gazdasági céllal letelepedésének helye (lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) belföldön legyen, - nem áll csőd- és felszámolási eljárás hatálya alatt, - nem választott alanyi mentességet. Az adóalany összes termékértékesítéstől és szolgáltatásnyújtásból származó ellenérték áfa nélkül számított nettó értéke ne haladja meg a 125 millió Ft-nak megfelelő pénzösszeget, a tárgyévben (ésszerűen várhatóan) és a tárgyévet megelőző évben (ténylegesen) Minden ügylet ellenértékét figyelembe kell venni, kivéve: - tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog értékesítése - közösségen belüli adómentes értékesítés - vagyoni értékű jog végleges átengedése - közérdekű jellegére adómentes ügylet - kiegészítő jelleggel nyújtott adómentes szolgáltatások (85. (1) a-g pont) ellenértéke.

20 Adófizetési kötelezettség: abban az adómegállapítási időszakban keletkezik, amelyben az ellenérték jóváírása, kézhezvétele történik. Adólevonási jog: legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolható, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket megtérítik. pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által áthárított adóra is vonatkozik! A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanytól befogadott számlában foglalt előzetes áfára levonási jog leghamarabb akkor gyakorolható, ha az ellenértéket megtérítették. Általános szabályok szerint kell továbbra is eljárni a fizetési kötelezettség esetében - zárt végű pénzügyi lízing, részlet esetében - adómentes Közösségen belüli termékértékesítés - áfa törvény más különös rendelkezéseinek alkalmazása esetén (pl. különbözet szerinti adózás) Levonás esetén általános szabályok: - zárt végű pénzügyi lízing, részlet esetén Fordított adózású ügyleteknél nem értelmezhető Pénzforgalmi elszámolás feltüntetése a számlán ha ez elmarad, erre az ügyletre nem alkalmazhatóak a pénzforgalmi elszámolás szabályai, az általános szabályok irányadóak.

21 A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynál is a pénzmozgás időpontjához igazodik a számlamódosítás, érvénytelenítés hatásának figyelembe vétele. Számla érvénytelenítés, módosítás esetén a pénzforgalmi elszámolás megjelölést tartalmazó számlák esetén az irányadó időpont az ellenérték visszatérítéséhez, megfizetéséhez igazodik, a számlát kibocsátó és befogadó adóalany esetén. Mind a pénzforgalmi elszámolást választó, mind az ilyen számlát befogadó alany is így jár el. Ha részletfizetésben állapodtak meg, a pénzforgalmi elszámolás szabályait a részletekre megfelelően kell alkalmazni. Ellenérték megfizetésének tekintendő: jóváírás, kézhezvétel, a követelés, kötelezettség elengedés, engedményezés, tartozásátvállalás, vagy más módon történő megszűnés.

22 Amennyiben az adóalanynál a pénzforgalmi elszámolás feltételei nem teljesülnek, függőben lévő kötelezettségeit le kell zárni. Ilyen esetek: - választásra jogosító értékhatár túllépése amely ellenértékkel túllépték az értékhatárt, már általános szabályok szerint kerül figyelembe vételre, (megszűnés évét követő második adóév végéig nem választhatja újra) meghaladást követő nappal - az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgyévet követő évre nem választja, - naptári év utolsó napjával - ha tárgyévet követő év első napján nem minősül kisvállalkozónak, - naptári év utolsó napjával - csőd, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül az adóalany az eljárás jogerős elrendelését megelőz nappal - tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetést megelőző nappal

23 Köszönöm a figyelmet!

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan 2012.12.12. Fehér Zsóka 1 1. Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat Gottgeisl Rita 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja 1 VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat

Részletesebben