Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész"

Átírás

1 Tájékztató a Plgármesteri Hivatal tevékenységéről I. Bevezető rész A helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV. törvény (a tvábbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése alapján: A képviselő-testület egységes hivatalt hz létre - plgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkrmányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcslats feladatk ellátására. A Plgármesteri Hivatal fentieken túl az önkrmányzat gazdálkdásának végrehajtó szerve, ellátja az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) pénzügyi, gazdasági feladatait, egyidejűleg önkrmányzati igazgatási szervezet, tvábbá a nemzetiségi önkrmányzat működéséhez szükséges jgi és egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai segítséget ad, ügyviteli feladatkat lát el. A Plgármesteri Hivatal látja el az önkrmányzat gazdálkdásával összefüggő feladatkat, így jgállását, feladatait, működését az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehatása tárgyában kiadtt 368/2011.(XII.31.) Krm. rendelet szabályzza. A Plgármesteri Hivatal fentiek szerint helyi önkrmányzati költségvetési szerv, önálló jgi személy. Gazdálkdási besrlása szerint önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv, az előirányzatk felett teljes jgkörrel rendelkezik, illetékességi területe: Kiszmbr nagyközség teljes közigazgatási területe. Az önkrmányzat működésével kapcslats feladatai srán a Plgármesteri Hivatal az önkrmányzatnak az Ötv. 8. (4) bekezdésében előírt kötelező feladatk előkészítését és végrehajtását látja el az alábbiakban: - egészséges ivóvízellátás, - óvdai nevelés, általáns isklai ktatás és nevelés, - egészségügyi és szciális alapellátás, - közvilágítás, - helyi közutak és a köztemető fenntartása, - nemzeti és etnikai kisebbségi jgk érvényesülésének biztsítása. Az önkrmányzatnak az Ötv. 8. (1) bekezdésében előírt tvábbi feladatainak előkészítése és végrehajtása srán: - településrendezés és településfejlesztés, - épített és természeti környezet védelme, - vízrendezés, csapadékvíz elvezetése, csatrnázás, - köztisztaság biztsítása, - gyermek és ifjúsági feladatkról való gndskdás, - könyvtári szlgáltatás, - helyi közösségi színtér biztsítása, - gndskdás a helyi tűzvédelemről, - gndskdás a közbiztnság helyi feladatairól, - közreműködés a fglalkztatás megldásában, - közművelődési, tudmánys, művészeti tevékenység és a sprt támgatása, - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, - lakásgazdálkdás. 1

2 A nemzeti és etnikai kisebbségi jgk érvényesülésének biztsításával összefüggésben a települési önkrmányzat és a nemzetiségi önkrmányzat együttműködésének részletes szabályait külön együttműködési megállapdás tartalmazza, mely rögzíti a nemzetiségi önkrmányzat költségvetési határzatának előkészítését, tartalmát, határidejét, a költségvetési előirányzatk módsításának, a költségvetési infrmáció szlgáltatásának, a költségvetési gazdálkdásnak, a vagyni és számviteli nyilvántartásnak, adatszlgáltatásnak a rendjét, a nemzetiségi önkrmányzat számlavezetésével kapcslats szabálykat, valamint a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcslats feladatkat, határidőket. A nemzetiségi önkrmányzat gazdálkdásával, napi működésével kapcslats jgi, egyéb szakmai valamint adminisztratív és technikai segítséget a Plgármesteri Hivatal megadja, ügyviteli feladatait ellátja. A Kiszmbri Rma Nemzetiségi Önkrmányzat (krábbi nevén Kiszmbri Cigány Kisebbségi Önkrmányzat) évben 7 ülést tarttt, ebben benne vlt a helyi kisebbségi képviselők választását követő alakuló ülés is, évben ugyancsak 7 ülést tartttak, míg évben eddig már 7 ülés megtartására került sr. Kiszmbr Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(IV. 6.) önkrmányzati rendelete 39. -a rögzíti: 39. (1) A képviselő-testület egységes hivatala: Kiszmbr Nagyközség Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala. A Plgármesteri Hivatal székhelye: 6775 Kiszmbr, Nagyszentmiklósi u. 8. (2) A Plgármesteri Hivatal feladatellátáshz kapcslódó szervezeti és működési előíráskról külön szabályzat rendelkezik, melyet a 8. függelék tartalmaz. A Plgármesteri Hivatal létrehzásáról rendelkező Alapító Okiratt a Képviselő-testület 76/2004. (II. 24.) KKÖT határzatával fgadta el, melyet 12/2008.(I. 29.) KKÖT, 196/2009. (V. 26.) KKÖT, 450/2009.(XI. 24.) KKÖT, 223/2010.(VII. 27.) KNÖT, 331/2010.(XI. 29.) KNÖT, valamint 65/2012.(III. 27.) KNÖT határzatával módsíttt. A Plgármesteri Hivatal szervezeti felépítését és működésének részletes szabályzását a 275/2007.(X.30.) KKÖT határzattal elfgadtt PH SZMSZ, valamint a jegyző által kiadtt Ügyrend tartalmazza, az egyes szabályzási területeket (pl. pénzkezelés, iratkezelés, adatvédelem) illetően, pedig a belső szabályzatk írnak elő rendelkezéseket. A Plgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 10 alkalmmal, legutóbb 221/2012.(VIII. 28.) KNÖT határzatával módsíttta a Képviselő-testület. Az Ötv. alapján a Plgármesteri Hivatalt a közszlgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvényben fglalt képesítési előírásknak megfelelő - jegyző vezeti. A jegyzőt pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki határzatlan időre, az Ötv. 36. (1) bekezdése előírásai szerint. Az Ötv. 36. (2) bekezdése alapján a jegyző - gndskdik az önkrmányzat működésével kapcslats feladatk ellátásáról; - a hatáskörébe tartzó ügyekben szabályzza a kiadmányzás rendjét; gyakrlja a munkáltatói jgkat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavnásáhz, jutalmazáshz a plgármester által meghatárztt körben a plgármester egyetértése szükséges. - döntésre előkészíti a plgármester hatáskörébe tartzó államigazgatási ügyeket; 2

3 - dönt azkban a hatósági ügyekben, amelyeket a plgármester ad át; - tanácskzási jggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizttságának ülésén; - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. A plgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkrmányzati jgkörében irányítja a hivatalt, gyakrlja egyetértési jgát. Ezen belül egyebek között a plgármester - a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatárzza a hivatal feladatait az önkrmányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, - dönt a jgszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jgkörökben, egyes hatásköreinek a gyakrlását átruházhatja, - a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagzódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfgadási rendjének meghatárzására. II. A Hivatal létszámhelyzete, személyi és tárgyi feltételek II.1. Létszámhelyzet és személyi feltételek A Plgármesteri Hivatal - mint egységes hivatal a plgármester irányítása és a jegyző vezetése mellett csprttagzódásban végzi feladatát az alábbiak szerint. A Plgármesteri Hivatal belső felépítése Igazgatási Csprt: elláttt feladatcsprtk: általáns igazgatás, szciális igazgatás, gyámügyi igazgatás, mezőgazdasági igazgatás, hnvédelmi, plgári védelmi, tűzvédelmi igazgatás, titkársági feladatk. Létszám: 6,55 fő, ebből 1 fő Igazgatási Csprtvezető. Közgazdasági Csprt: elláttt feladatcsprtk: adóügyi igazgatás, pénzügyi igazgatás, gazdálkdás, egyéb gazdálkdással kapcslats feladatk. Létszám: 8 fő, ebből 1 fő Közgazdasági Csprtvezető. Egyéb gazdálkdással kapcslats feladatk: 3 fő fizikai alkalmaztt. Az Igazgatási Csprt létszáma: 5 fő ügyintéző, egy fő részmunkaidős műszaki ügyintéző, egy fő részmunkaidős szciális igazgatási ügyintéző, valamint 1 fő ügykezelő. Valamennyi köztisztviselő érdemi ügyintézői feladatkat lát el. Az Igazgatási Csprtvezető látja el a szabálysértésekkel (2012. április 15-e után a jegyzőnek nincs szabálysértési hatásköre) és a birtkvédelmi ügyekkel kapcslats, valamint a kisebbségi referensi feladatkat. A csprt 1 fő szciális, 1 gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási, 1 fő titkársági-általáns igazgatási, 1 fő anyakönyvvezető-általáns igazgatási ügyintézőből, 1 fő részmunkaidős műszaki ügyintézőből, 1 fő részmunkaidős szciális igazgatási ügyintézőből, valamint 1 fő ügyviteli feladatkat ellátó ügykezelőből áll. Négy fő felsőfkú végzettséggel, egy fő pedig felsőfkú OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, aki felsőfkú intézményben flytatja tanulmányait. Közgazdasági Csprt: létszáma 8 fő. A Közgazdasági Csprtvezető irányítja, hanglja össze a csprt munkáját, illetve ellenőrzi tevékenységét. 3

4 A csprt 1 fő főkönyvi könyvelő, 1 fő pénztárs, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő pályázati referens adóügyi ügyintéző, valamint 1 fő személyügyi-pénzügyi ügyintézőből áll. Két fő felsőfkú végzettséggel, hárm fő pedig szakirányú felsőfkú szakképesítéssel rendelkezik. Egy fő műszaki ügyintéző, aki részben igazgatási feladatkat lát el, részben a közfglalkztatásban részt vevő önkrmányzati dlgzók irányítását végzi. 1 fő takarítónőnek és két fő fizikai alkalmazttnak a Munka Törvénykönyve alapján történik fglalkztatása évben személyi váltzásk történtek az alábbi munkakörökben: - pályázati referens, - adóügyi ügyintéző, - pénzügyi ügyintéző, - főkönyvi könyvelő. A megüresedett álláshelyek betöltése külső személyek felvételével történt meg. Az ügyintézők szakmai képzését a Csngrád Megyei Krmányhivatal által szervezett frmában éves tvábbképzési terv alapján biztsítjuk. A Plgármesteri Hivatalban üres álláshely nincs. II.2. Tárgyi feltételek a) A Plgármesteri Hivatalban a munkakörülmények javítása érdekében krábban részben saját, részben pályázati frráskból került beszerzésre a jelenleg használt berendezési és felszerelési tárgyak nagy része. Ugyancsak saját és pályázati erőfrrásk igénybevételével az épület felújítását évben a nyílászárók cseréjével kezdtük évben az épület négy irdájának vízszigetelése, burklatcseréje, krszerű világítóberendezések felszerelése, festése mellett kaptt új külső megjelenést évben az épület többi irdájának hasnló mérvű felújítása megtörtént, ezt követően az épület akadálymentesítése pályázati frrással valósult meg. A munkálatk végeztével kulturáltabb körülmények között, esztétikusabb irdákban flyhat a munka. b) A Plgármesteri Hivatalba érkező és nnan kimenő iratk iktatása óta elektrnikus rendszerrel történik. A közfeladatt ellátó szervek iratkezelésének általáns követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Krm. rendelet alapján - a őszi próbaüzemet követően január 1. napjától az E-Szftverfejlesztő Kft. akkreditált iktató prgramját alkalmazzuk. Az adóigazgatási feladatkat a MÁK által fejlesztett ONKADO prgram támgatásával végezzük. A munkaügyi iratk elkészítését, valamint a helyi kifizetések bérszámfejtését a Plgármesteri Hivatal és az Önkrmányzat valamennyi intézménye részére is a MÁK által fejlesztett KIR3 segítségével a Plgármesteri Hivatalban látjuk el. A banki pénzfrgalmat és a szciális ellátásk flyósítását az OTP Electra terminál prgrammal bnylítjuk. Az ingatlanvagynt az E-Szftverfejlesztő Kft. által kifejlesztett KATA prgrammal, valamint a tárgyi eszközállmányt BEFESZ prgramkkal tartjuk nyilván, szlgáltatunk adatt a főkönyvi könyvelés részére. A könyvviteli feladatk (főkönyvi könyvelés, beszámlók, jelentések) ellátását a MÁK által fejlesztett ingyenes prgramkkal végezzük (TATIGAZD). 4

5 A Közszlgálati Szftverház Kft. WinIOP gyámügyi és szciális prgramcsmagjának alkalmazásával segítjük a gyámügyi és szciális ellátásk kezelését, valamint a támgatásk megállapítását. Az elmúlt évek infrmatikai fejlesztése srán megvalósítttuk, hgy mára már minden ügyintéző rendelkezik önálló számítógéppel. A munkaállmásk strukturált hálózat segítségével, szerver-kliens alkalmazáskkal, megszttt erőfrráskkal végzik munkájukat. A 2002-ben beszerzett szerver számítógép elérte kiszlgálói kapacitásának határait, ezért évben új, nagyteljesítményű szervert vásárltunk. Az új kiszlgálón nyílt frrású perációs rendszer (Debian GNU/Linux) segítségével többletfeladatt valósíthattunk meg. A meglévő fájlkiszlgáló funkció mellé egy teljes körű helyi levelező szerver került kiépítésre, amelynek segítségével minden ügyintéző önállóan bnylíthatja elektrnikus levelezését, a krnak megfelelő biztnsági feltételek mellett (spam- és vírusszűrés, közpnti menedzselés). Mivel az előző időszakt kiszlgáló szerver még működőképes, ezért csökkentett feladatkörrel - tartmány vezérlő, felhasználók hitelesítése, CD-jgtár szerveres kiszlgáló, WinIOP adatbázis szerver - funkciókkal tvábbra is üzemben van. A Plgármesteri Hivatal internetes kmmunikációját ADSL technlógia segítségével valósítja meg, az Internet elérhetősége minden munkaállmásn biztsíttt. A Képviselő-testületi jegyzőkönyvek, rendeletek és határzatk nyilvántartását, a törvényességi felügyelet ellenőrzési tevékenységét a január 1. napjától alkalmaztt TERKA rendszer segíti. Az ingatlan-nyilvántartás adataihz való hzzáférés a Földhivatali Infrmációs Rendszer (TAKARNET) segítségével történik. III. A Képviselő-testület munkájáhz kötődő feladatk ellátása A Plgármesteri Hivatal jgállásának és feladatainak Ötv. szerinti szabályzásából eredő egyik fő tevékenysége az önkrmányzat Képviselő-testületének és bizttságainak munkájával van összefüggésben. Ebbe a feladatkörbe tartzik: az ülések előkészítése, az ülések lebnylításával összefüggő technikai teendők, a tárgyalt napirendekhez kapcslódó előterjesztések szakmai előkészítése, a ülésekről készült hangfelvételek alapján a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a Képviselő-testület által alkttt rendeletek és határzatk megszövegezése, a rendeletek kihirdetése, a döntéssel és annak végrehajtásával érintettek tájékztatása, illetve a döntések végrehajtása. A testületi munka számkban: Ülések Év ülések száma ebből munkaterv rendkívüli ülés összesen szerinti ülés I. félév A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. A munkatervtől eltérő számú ülések indkai a következők vltak: a kistérségi együttműködéssel összefüggő döntések határidőben történő meghzatala, pályázatk előkészítése, pályázati határidők, közbeszerzési döntést igénylő eljárásk. 5

6 A Képviselő-testület döntései: Rendeletek Év összesen ebből új rendelet módsítás I. félév A rendeletalktásban évente visszatérő tárgykör az éves költségvetési rendelet, zárszámadási és az év végi átmeneti gazdálkdásról szóló rendelet megalktása. Új szabályzási tárgyként jelent meg évben a HPV elleni védőltásról, a közművelődésről szóló rendelet, valamint új rendeletet alkttt a Képviselő-testület az iparűzési adóról és az aktuális Hulladékgazdálkdási Tervről évben a testület új Szervezeti és Működési Szabályzatt alkttt, valamint a gyermekétkeztetés térítési díját is új rendeletben szabályzta, a mezei őrszlgálatról szóló rendeletét pedig hatályn kívül helyezte. A testület évben rendeletet alkttt a magánszemélyek kmmunális adójáról, valamint rendeletben szabályzta a tilttt, közösségellenes magatartáskat. Ebben az évben új rendeletet alkttt a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjról, a Példás Prta cím daítéléséről szóló rendeletét pedig hatályn kívül helyezte. Együttes ülések megtartására Ferencszállás és Klárafalva Községek Önkrmányzataival kötött társulási megállapdással érintett feladatellátási kérdések esetén kerül sr. Határzatk Év összesen ebből nyílt ülési zárt ülésen hztt I. félév A zárt ülésen született döntések jellemzően lakáspályázatkkal, személyi kinevezésekkel összefüggőek. A Képviselő-testület hárm állandó bizttságt működtet. A bizttságk üléseinek előkészítési, adminisztrációs feladatait ugyancsak a Plgármesteri Hivatal munkatársai látják el. A feladat- és hatáskörből eredően gyakrabban ülésező Szciális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizttság és a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagynnyilatkzat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizttság munkája jelentős adminisztrációval jár, illetve a vagynnyilatkzatk gyűjtésében, illetve megőrzésében is közreműködnek a hivatal munkatársai. Az ugyancsak rendszeresen ülésező Ifjúsági és Sprt Bizttság döntéseiből eredően több szervezési jellegű feladat adódik. A Képviselő-testület munkáját a krnak megfelelő módn elektrnikus útn támgatjuk áprilisa óta az testületi ülések anyagát elektrnikus frmában (CD lemezen) bcsátjuk rendelkezésére a képviselőknek. A felhasználói felkészítés óta ez a módszer zökkenőmentesen működik. A hangfelvétel terén is történt fejlesztés, így a testületi és bizttsági ülések hangrögzítése is mdern, számítógépre csatlakztatható készülékkel történik. 6

7 Az Ötv. 38. (1) bekezdése alapján a plgármesteri hivatal ellátja a nemzetiségek jgairól szóló törvényben meghatárztt feladatkat. Ezek javarészt a települési nemzetiségi önkrmányzat működésének adminisztratív feladatait, illetve pénzkezeléssel kapcslats feladatkat ölelik fel. IV. Közgazdasági Csprt IV.1. Gazdálkdással kapcslats feladatk és pályázati tevékenység A Közgazdasági Csprt a Plgármesteri Hivataln belül az Önkrmányzat pénzügyi és gazdasági szervezete, mely elvégzi az Önkrmányzat jgszabályban meghatárztt pénzügyigazdálkdási feladatait a közgazdasági csprtvezető szakmai irányításával: ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módsítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagynhasználattal és hasznsítással, a munkaerő-gazdálkdással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámlási, az adatszlgáltatással kapcslats átfgó pénzügyi-gazdálkdásiszámviteli feladatkat, elvégzi az Önkrmányzat pénzügyi- gazdasági és számviteli rendjének betartásával és betartatásával kapcslats feladatkat, előkészíti a Képviselő-testület és a Képviselő-testület bizttságai üléseire az Önkrmányzat pénzügyeivel, beruházásaival, az intézmények irányításával kapcslats döntéseket, végrehajtja a testületi határzatkat és rendeleteket, valamint a vnatkzó jgszabálykat, ellátja a közpnti adójgszabálykban és a helyi önkrmányzati rendeletekben szabályztt adók, adók módjára behajtandó köztartzásk megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, ellenőrzésével és méltányssági kérelmek elbírálásával kapcslats feladatkat, intézi a bevételek beszedésével kapcslats pénzügyi teendőket, a számlakibcsátást, ellátja a költségvetés végrehajtására vnatkzó kötelezettségvállalásk pénzügyi teljesítését, intézi az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatzó kincstárjegyben történő elhelyezését, nyilvántartja az önkrmányzat tulajdnában lévő értékpapírkat, ellátja a házipénztár működésével kapcslats feladatkat, ellátja az ÁFA-val kapcslats pénzügyi és nyilvántartási feladatkat, elkészíti az ÁFA bevalláskat, gndskdik azk befizetéséről, illetve visszaigényléséről, gndskdik a kifizetett segélyek alapján az önkrmányzatt megillető állami támgatás lehívásáról, gndskdik a pályázatkn nyert támgatásk lehívásáról, az ezzel kapcslats számlanyitási feladatkról, végzi az európai uniós támgatással megvalósuló prjektekhez kapcslódó pénzügyi feladatkat, gndskdik a főkönyvi könyvelés és az analitikus könyvelés egyeztetéséről, figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását, elvégzi a közpnti támgatásk visszaigénylését: az intézmények adatai alapján a nrmatív támgatásk kiszámítása, összesítése és benyújtása a MÁK-nak, 7

8 pótigénylések és lemndásk esetenkénti ügyintézése a MÁK felé, a tényleges adatk alapján az állami támgatás elszámlása (visszautalás, vagy leigénylés évente egyszer). IV.1.1. Gazdálkdással kapcslats tevékenység Legfntsabb feladatai az Önkrmányzat éves költségvetésének összeállítása, az Önkrmányzat gazdálkdásáról év közben és az évet követően beszámlók összeállítása, mind a Képviselő-testület, mind az államháztartás szervei felé. Az Önkrmányzat éves költségvetésének megtervezése és elkészítése srán az alábbi teendőket látja el: költségvetési kncepció bevételi ldalának megalapzásáhz a nrmatív támgatásk számításáhz szükséges feladatmutatók felmérése, flyamatban lévő beruházásk, kötelezettségvállalásk áttekintése, működéshez szükséges kiadásk felmérése szakfeladatnként, az ehhez szükséges frrásk számbavétele, intézményvezetőkkel, érdekképviseleti szervek vezetőivel történő egyeztetéseket követően a költségvetési rendelet-tervezet összeállításra és beterjesztésre kerül, a Képviselő-testület által elfgadtt költségvetés feldlgzása a krmány hnlapján megjelenő kitöltési útmutató alapján, KGR rendszerben történő feldlgzása, évtől az Önkrmányzat, a Plgármesteri Hivatal, a Dózsa György Általáns Iskla, a Karátsn Emília Napközitthns Óvda, az Egyesített Egészségügyi és Szciális Intézmény, valamint a Kiszmbri Rma Nemzetiségi Önkrmányzat is önálló bankszámlával, így önálló főkönyvvel rendelkezik, ennek alapján hat költségvetés elkészítése szükséges. Könyvvezetési és beszámlási kötelezettséggel kapcslats feladatk: főkönyvi könyvelés nyitása, elfgadtt költségvetés alapján eredeti előirányzatk felvitele, év közbeni módsításk rögzítése, könyvelése, átutalásk jgsságának, igazltságának, számszaki, tartalmi helyességének ellenőrzése, számlák ellenjegyzése és utalványzása a szabályzatban fglaltak szerint, szállítói számlák kiegyenlítése, számlaegyenlegek, kivnatk lekérdezése, pstai frgalmú bevételi tételek alapbiznylatkkal való ellátása, banki kivnatk feldlgzása, könyvelésre váró tételek kntírzása, kötelezettségvállalásk nyilvántartása, szállítói analitika, vevőnyilvántartás flyamats vezetése, könyvelési tételek rögzítése a TTG prgramban, pénzfrgalmi adatk, főkönyvi kivnatk adatainak, helyességének ellenőrzése, infrmáció biztsítása a tvábbszámlázandó szlgáltatáskhz, az analitikus nyilvántartás és főkönyvi könyvelés flyamats egyeztetése, negyedévenként a PM Inf és mérlegjelentés elkészítése a KGR prgramban, beszámló készítés előtti egyeztetések elvégzése, mérlegtételek alátámasztására kimutatás készítése, leltárzás, fél éves, éves beszámló elkészítése a KGR prgramban, tájékztató a Képviselő-testület részére a féléves és hármnegyed éves költségvetés teljesítéséről, 8

9 zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése. Fnts feladatk tvábbá a személyügyi-munkaügyi nyilvántartásk, a vagyngazdálkdással, eszköznyilvántartással és leltárzással kapcslats tevékenységek elvégzése, nyilvántartásk naprakész vezetése, a házipénztárak, bankszámlák frgalmának kezelése, a szciális ellátáskkal kapcslats pénzügyi teendők ellátása, melyek az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra. Humánplitikai ügyintéző: a feladatkörében vezeti a személyügyi-munkaügyi nyilvántartáskat, valamint ellátja a vagyngazdálkdással kapcslats adminisztratív tevékenységeket is, illetve vezeti a nyilvántartáskat. Személyügyi- munkaügyi nyilvántartáskkal kapcslats feladatk: intézményi kifizetések számfejtése (nem rendszeres) havi rendszeres számfejtés (áplási díj, tiszteletdíjak, étkezési utalvány, munkába járás, gépjármű ktg.) esetenkénti számfejtés (megbízási díj, népszavazás, népszámlálás.) munkából történő távlmaradás jelentése havnta (betegszabadság, táppénz) adatszlgáltatás a biztsíttti jgviszny fennállásáról, üres álláshelyről jelentés KSH felé (MÁK-n keresztül, negyedévente), esetenkénti jelentések, munkavállalók adatainak nyilvántartása, váltzásk átvezetése, dlgzók illetményének havnkénti nyilvántartása, dlgzók egyéb juttatásainak nyilvántartása, szabadság nyilvántartás, munkaügyi nyilvántartásk alapján igazlásk kiállítása a dlgzók részére (munkáltatói és jövedelemigazlás, szlgálati időről igazlás, külsős dlgzók adó és járulék igazlása) A közfglalkztatáshz szükséges frrást a Munkaügyi Közpnt által nyújttt támgatásk biztsítják. A közfglalkztatásban részvevők személyéről a betölthető létszám figyelembevételével a szciális, valamint műszaki ügyintéző javaslata alapján a plgármester dönt. A közfglalkztatással kapcslatban a humánplitikai ügyintéző elvégzi az alábbi feladatkat: elkészíti a támgatáshz szükséges kérelmet, majd a támgatási szerződéshez kapcslódó szükséges dkumentációt, megszervezi a leendő munkavállalók munka alkalmassági vizsgálatát, majd tűz-, és munkavédelmi ktatását, elvégzi a biztsíttti bejelentést, elkészíti a munkaszerződést a kötelező nyilatkzatkkal együtt, tájékztatja a munkavállalókat az alkalmazás feltételeiről a törvényi előírásknak megfelelően, a közfglalkztatással kapcslats ügyiratkat tvábbítja a Magyar Államkincstár felé, a heti kifizetéseknél (2011. szeptember 1. napjától a munkabér kifizetése heti részletekben történik) segítséget nyújt a pénztársnak, szükség esetén elkészíti a bérszámfejtést, 9

10 havnta figyelemmel kíséri a munkából való távlmaradást, az erről szóló igazláskat megküldi az Államkincstár felé, havnta váltzásjelentést készít a távllétekről, a jgviszny lejártakr elkészíti a megszűntetéssel kapcslats ügyiratkat, majd az igazláskat átadja a munkavállaló részére, tárgyhót követő 12-ig elszámlást készít a közfglalkztatás költségeiről és az alátámasztó dkumentumkkal együtt megküldi a Munkaügyi Közpnt felé. Vagyngazdálkdással kapcslats tevékenységek: ingatlanvagyn-kataszter flyamats vezetése, az értéknövelő felújításk, beruházásk rögzítése, év végi záráshz kapcslódó vagynkimutatás elkészítése az előírt tartalmmal, ingatlanvagyn flyamats egyeztetése a tárgyieszköz-nyilvántartás adataival, leltárzási feladatk, statisztikai adatszlgáltatásk teljesítése, vagyn- és felelősségbiztsítási szerződés előkészítéséhez adatszlgáltatás, kapcslattartás a biztsítási alkusszal, az önkrmányzat vagynát ért káresemények biztsítótársaság felé történő bejelentése. Eszköznyilvántartással és leltárzással kapcslats feladatk: tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, év közbeni váltzásk könyvelése, negyedévente értékcsökkenés elszámlás, negyedévi zárásk készítése, egyeztetése a főkönyvi könyveléssel, nagy értékű tárgyi eszközök leltárzása, a leltárzási szabályzatban, illetve a leltárzási utasításban fglaltak szerint, a feleslegessé vált nagy értékű tárgyi eszközök selejtezése a szabályzatban fglaltak szerint. Házipénztárak vezetése Az Önkrmányzat, a Hivatal és az intézmények készpénzfrgalmával kapcslats tevékenységet a pénztárs végzi. Fntsabb feladatai: gndskdik a napi kifizetésekhez a készpénz biztsításáról, az Önkrmányzat, a Hivatal és az intézmények számláinak kifizetése, bevételek beszedése, számlák kiállítása elektrnikus útn, heti munkabérfizetés a közfglalkztatásban résztvevők részére, a Pénzkezelési Szabályzatban fglaltaknak megfelelően kifizeti a beszerzésre adtt előlegeket, és határidőben elvégzi azk elszámltatását, az engedélyezett illetményelőlegeket kifizeti, nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást flyamatsan vezeti, a nem rendszeres kifizetések, munkába járást szlgáló bérletek, menetjegyek, gépkcsival történő elszámlás kifizetése, rendkívüli gyermekvédelmi támgatás és átmeneti segély kifizetése a Szciális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizttság döntését követően, gndskdik a temetési segély, kamatmentes kölcsön, krízis segély kifizetéséről, gndskdik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az óvdáztatási támgatás kifizetéséről, napi pénztárzárásk, pénzfrgalmi jelentések készítése, 10

11 a szigrú számadású nymtatványk, a bélyegzők nyilvántartása, a közműfejlesztési támgatás nyilvántartása, kifizetése, kntírzza a pénztárn keresztül történő gazdasági események kifizetéseit, a TTG rendszerben (főkönyvi könyvelés) tételenként rögzíti azkat, évtől az Önkrmányzat, a Plgármesteri Hivatal, a Dózsa György Általáns Iskla, a Karátsn Emília Napközitthns Óvda, az Egyesített Egészségügyi és Szciális Intézmény, valamint a Kiszmbri Rma Nemzetiségi Önkrmányzat is önálló bankszámlával rendelkezik, így hat pénztárnaplót kell flyamatsan vezetni. A főkönyvi könyvelő látja el az alábbi feladatkat: a könyvvezetési és beszámlási kötelezettséggel kapcslats teendőket, a bankszámlák frgalmával kapcslats átutalásk kntírzását, könyvelését, belső biznylatk kiállítását, könyvelését, főkönyvek negyedévi zárását, egyeztetését, ÁFA bevallásk készítését, KSH-nak negyedéves, éves statisztikai jelentések összeállítását, közreműködik a félévi, év végi beszámlók, jelentések elkészítésében, a kötelezettségvállalás, vevők, szállítók és egyéb analitikus nyilvántartásk vezetése, évtől az Önkrmányzat, a Plgármesteri Hivatal, a Dózsa György Általáns Iskla, a Karátsn Emília Napközitthns Óvda, az Egyesített Egészségügyi és Szciális Intézmény, valamint a Kiszmbri Rma Nemzetiségi Önkrmányzat is önálló bankszámlával rendelkezik, így hat főkönyvet kell flyamatsan vezetni. Pénzügyi ügyintéző látja el a banki átutaláskkal és a szciális ellátáskkal kapcslats pénzügyi teendőket: számlák frmai és tartalmi ellenőrzését, fizetési határidők figyelemmel kísérését, a számláknak az OTP ELECTRA rendszerbe történő rögzítését, aláírásk után utalásk indítását, gndskdik a jgsultak részére a határzattal megállapíttt segélyek, valamint a lakásfenntartási támgatás határidőre történő átutalásáról, az Önkrmányzatt megillető visszaigénylésekről, analitikus nyilvántartást vezet a szciális juttatással kapcslatban visszafizetésre kötelezettekről, ezek közpnti költségvetésbe történő visszafizetéséről, közpnti támgatásk havnkénti igénylése, valamint eseti igénylések: áplási díj nrmatív, nem fglalkztattt személyek rendszeres szciális segélye, egészségkársultak rendszeres szciális segélye, fglalkztatást helyettesítő támgatás, nrmatív lakásfenntartási támgatás, mzgáskrlátzttak közlekedési támgatása, óvdáztatási támgatás gyermekvédelmi támgatás (eseti), közművek visszatérítései (eseti). A Közgazdasági Csprt munkájában a klasszikus költségvetési, finanszírzási, pénzügyi feladatk mellett megjelenik még: a kistérségi többcélú társulás részére adatszlgáltatási tevékenység, a mikrtérségi társulásk pénzügyi, személyügyi kérdéseinek rendezése. A 11

12 társulással működtetett belső ellenőrzés költségkímélő megldás, hiszen nem kell önálló szakembert alkalmazni és a szakmaiság, az egységes térségi gyakrlat is így biztsítható, ugyanakkr ez flyamats adatszlgáltatási és jelentési kötelezettséggel jár. Többletfeladatt jelent a szennyvízprjektben való részvétel. IV.1.2. Pályázatkkal kapcslats tevékenység A Plgármesteri Hivatal tevékenységében fnts feladatként jelentkezik a pályázatkhz kötődő tevékenység, ez kiterjed az Önkrmányzat, a Plgármesteri Hivatal és az intézményeket érintő pályázatk figyelésére, a döntés előkészítésére, a pályázatk kidlgzására, majd a sikeres pályázat után annak megvalósítására, elszámlására, után követésére (mnitring). Magyarrszág 2004-es európai uniós csatlakzásával még inkább előtérbe kerültek a pályázati rendszer lehetőségei szinte mindegyik szférában. Az önkrmányzati finanszírzás is bővíthető ezzel a technikával, egyre nagybb jelentősége van a külső tőke bevnásának. A pályázatk figyelése, értékelése, megírása, összeállítása külön szakággá nőtte ki magát, a hzzájuk tartzó közbeszerzési eljáráskat és mnitring tevékenységeket nem is említve. Ezeket a feladatkat egyrészt a Plgármesteri Hivatal saját munkatársai ldják meg, másrészt külön szakértők közreműködésével. Nyertes pályázatk között: 2009-ben benyújttt pályázatk: iskla infrastrukturális fejlesztése, rvsi rendelők krszerűsítése, fejlesztése, óvda infrastrukturális fejlesztése a 8/2009.(II. 26.) ÖM rendelet alapján, Kör utcai járdafelújítás, Plgármesteri Hivatal épületének falszigetelése II. ütem, Plgármesteri Hivatal épületének kmplex akadálymentesítése, iskla infrmatikai infrastrukturális fejlesztése (TIOP), Helytörténeti Gyűjtemény felújítása és környezetének parksítása, Válygs-tó turisztikai fejlesztése, FVM falunapi pályázat, közösségi közlekedés fejlesztése buszvárók (kistérség pályázata), kerékpárúttal kapcslats pályázatk (KÖZOP, INTERREG), EU Önerő Alap 2010-ben benyújttt pályázatk: Sprtcsarnk kmplex energiatakarékssági fejlesztése, óvda infrastrukturális fejlesztése II. ütem, 2011-ben benyújttt pályázatk: TÁMOP pályázat az isklában és az óvdában 2-2 fő tvábbképzésére, rendezvénysátr beszerzése, pályázat rendezvényszervezés támgatására, öltözők krszerűsítése és bővítése I. ütem ben benyújttt pályázatk: ÖNHIKI pályázat, óvda keleti szárnyának hőszigetelése, 12

13 nyári gyermekétkeztetés. IV.2. Helyi és átengedett adókkal, illetve adók módjára átadtt behajtáskkal kapcslats feladatk A helyi költségvetés bevételének részét képezi Kiszmbr településen az iparűzési adó, a földbérbeadásából származó jövedelemadó, a gépjárműadó, a magánszemélyek kmmunális adója, valamint az adók módjára átadtt helyszíni-, illetve szabálysértési pénzbírság, valamint a közigazgatási bírság behajtásából (40% önkrmányzatnál marad) származó bevétel. A helyi adók közül községünkben az iparűzési adó január 1-től -, valamint a magánszemélyek kmmunális adója július 1-től - került bevezetésre. Az iparűzési adó mértéke az előző évekhez képest nem emelkedett, mértéke 1,8%, a kmmunális adó mértéke adótárgyanként Ft/év. A helyi iparűzési adóval kapcslats adóztatási jgkört az állami adóhatóság gyakrlta január 1. és június 28. között, mely flyamats adatszlgáltatási kötelezettséggel járt az önkrmányzati adóhatóság részéről. A gépjárműadó nem tartzik a helyi adók körébe, de a beflyt összeg a helyi önkrmányzat bevétele. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény írja elő a gépjárművek adóztatásának szabályait január 1-jétől az adó mértékek közel 15 %-kal növekedtek, mivel az a gyártási év függvényében váltzik. Az adókivetés és törlés flyamatsan történik a Közpnti Okmányirda adatszlgáltatás alapján. Az adóztattt gépjárművek száma az elmúlt években kis mértékben növekedett. Az adófizetések esedékessége előtt február és augusztus hónapban az egyenlegértesítők és csekkek pstázásra kerültek az adózók részére. Átengedett adóbevételként tartjuk nyilván a helyszíni bírságból, a szabálysértési pénzbírságból, valamint a közigazgatási bírság behajtásából (40% önkrmányzatnál marad) származó bevételt. Az önkrmányzati adóhatóság feladata a Csngrád Megyei Településtisztasági Kft., mint szlgáltató által kimutattt szemétszállítási díjhátraléks adózók, valamint a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által kimutattt társulási hzzájárulás díjhátraléks adózók köztartzásainak behajtása. Az előzőek behajtása mellett az adóhatóság feladata még más kimutató szervek által adók módjára átadtt köztartzásk behajtása is (pl.: megelőlegezett gyermektartásdíj, halvédelmi, munkavédelmi, földvédelmi bírságk, szlgáltatási díjtartzásk.). Az idegen tartzásk behajtásának eredményességéről a kimutató szervet tájékztatjuk és rendelkezünk a behajttt összeg átutalásáról. A végrehajtás eszközei magánszemélyeknél a munkabérből, nyugdíjból történő letiltás. A szükséges adatk beszerzése, egyeztetése céljából felvettük a kapcslatt az állami adóhatósággal, a nyugdíjbiztsítási és az egészségbiztsítási pénztárakkal. Egyéni vállalkzók és cégek esetében hatósági átutalási megbízás frmájában, inkasszót nyújtunk be az adózók bankszámlájára a fennálló adóhátralékk beszedése érdekében. 13

14 Az éven túli gépjárműadó tartzással rendelkező adózók listája alapján a gépjárművek frgalmból történő kivnását kezdeményeztük az Okmányirdánál. Az adóbevételek alakulásáról, az aktuális adóügyi jgszabály-váltzáskról szóló részletes előterjesztés rendszerint minden év decemberében szerepel a Képviselő-testület napirendjén. IV.3. Település-üzemeltetési feladatk A Közgazdasági Csprt tevékenységéhez szrsan kötődik a közmunkaprgram adminisztrációs és feladat-ellátási, irányítási tevékenysége. A települési önkrmányzat köztisztasági és kmmunális feladatai flyamats és napi elfglaltságt jelentenek. A Közgazdasági Csprt műszaki ügyintéző munkatársa vesz részt az Önkrmányzat szerteágazó település-üzemeltetési feladataiban, elvégzi az ezzel kapcslats közreműködő, szervező, munkairányítói tevékenységet. A település-üzemeltetési feladatk ölelik fel a vízrendezési, ár-belvízvédelmi, a csatrnázási feladatkat, valamint a köztemető fenntartása, a helyi utak, járdák, közterületek, zöldfelületek fenntartási munkái, helyi köztisztasági és településtisztasági, a közszlgáltatásk és közfglalkztatás helyi feladatai, tvábbá a kisebb intézményi karbantartási, festési feladatk krdinálása, anyagbeszerzés is ezen feladatkörbe tartznak. Önkrmányzatunknál március 1-jével indult a Krmány által meghirdetett Start munkaprgram. A prgram keretén belül 37 fő került alkalmazásra, 8 hónaps időszakban, 3 fő munkahelyi irányító és 34 fő segédmunkás. A 37 főből 3 brigádt szerveztünk. Az első brigád 15 fővel a belvízelvezető rendszerek rendbetételét kapta feladatul. Ezen belül a Kör utca, Kiss Menyhért utca betnlappal burklt fm-es szakaszának felújítása szerepelt a terveinkben.. Ezen árkszakaszk a hetvenes években kerültek kialakításra. Az elmúlt 40 év srán sk helyen a burklat bemltt, a fenéklapk felgyűrődtek és akadályzták a csapadékvíz szabad elflyását. A brigád teljes árkszakaszk felbntásával, a mederfenék, a rézsű újranyesésével és a meder újbóli laplásával, betnzásával egy új árkt épített. A Kör utca teljes hsszában, a Kiss Menyhért utca mintegy 90 %-ban készült el. Árkfelújításra került sr a Kiss utcában is, ahl a földmedres árk a melléültetett fák és bkrk miatt keresztmetszetében beszűkült, az átereszek a használat srán megsüllyedtek. Feladatunk a rssz átereszek felbntása, szükség szerinti cseréje, megfelelő szintre való elhelyezése, valamint az árkmeder kialakítása. Ez a munka mára teljesen elkészült. A másik 2 brigád feladata az eltöredezett, megsüllyedt járdák rendbetétele. A munka srán az alábbi utcákban történt járdajavítás. Kiss Menyhért u. 100 m 2 Petőfi u. 100 m 2 Nagyszentmiklósi u. 300 m 2 Pllner Kálmán 200 m 2 Jókai u. 200 m 2 Tibrc u. 112 m 2 Arany Jáns u. 45 m 2 Rzmaring u. 130 m 2 Nagybkri u. 150 m 2 Börcsök Andr u. 210 m 2 Óbébai u. 200 m 2 Kör u. 100 m 2 14

15 A javításhz szükséges betnt a Hivatal udvarában keverték meg és az Önkrmányzat szállítójárművével került kiszállításra. Az elmúlt időszak alatt két alkalmmal került sr ellenőrzésre. Az ellenőrzés srán a munkavégzés pzitív elbírálásban részesült. Hsszútávú (6 órás) közhasznú fglalkztatásban, a Munkaügyi Közpnt által megadtt ütemben tudtunk dlgzókat fglalkztatni. Az ő feladatuk a településen belüli közterek, parkk, utcarészek tisztántartása, gymtalanítása, kerékpárút kaszálása, temető, ravatalzó tisztántartása, dögtér rendbetétele, az illegálisan leraktt szemét és törmelék eltakarítása stb. A karbantartási feladatk körébenben a Hivatal fizikai alkalmazttai (2 fő szbafestő és mázló) elvégezték a mártélyi üdülő hmlkzati festését, az óvda új szárnyának belső meszelését, a könyvtár teljes belső festését és mázlását, a művelődési ház ldalhelyiségeinek meszelését. A műszaki ügyintéző a feladatkörében a közhasznú munkásk irányításán túl részben igazgatási feladatkat is ellát, mint az adó- és értékbiznyítványk kiadása, a talált tárgyakkal kapcslats ügyintézés, gazs-parlagfüves területek felderítése, intézkedések megtétele. Hivatali feladatkörébe tartzik a házipénztár napi ellátása, anyagbeszerzés, külső cégekkel, szlgáltatókkal, kivitelezőkkel való kapcslattartás, részvétel az Önkrmányzat rendezvényeinek lebnylításában. Feladatkörében eljárva az ár-és belvízvédelemben, katasztrófavédelemben a területi munka szervezése. A mezei őrszlgálat évben történt megszüntetéséig heti rendszerességgel egyeztetés a mezőőrökkel, illetve munkájuk irányítása. V. Igazgatási Csprt A Plgármesteri Hivatal ügyiratfrgalmának kezelésére, nyilvántartására a közkiratkról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatkat ellátó szervek iratkezelésének általáns követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Krmányrendelet alapján 2007 szeptemberében került kiadásra a Plgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata. Az Iratkezelési Szabályzat átfgó módsítását és felülvizsgálatát 2010 évben, valamint a jgszabályi váltzáskra tekintettel 2011 év végén végeztük el, 2012 év elején pedig a Csngrád Megyei Levéltár javaslatai alapján kiegészítettük. A jelenleg hatálys Iratkezelési Szabályzatt a módsításkkal egységes szerkezetben a közkiratkról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdés c) pntja alapján február 21-én hagyta jóvá a Csngrád Megyei Krmányhivatal évben megállapítttuk, hgy Plgármesteri Hivatal éves ügyiratfrgalma nagyságrendjében nem váltztt az elmúlt évek srán, de éves szinten lassú emelkedést mutattt, melynek ka az egyes ügykörök szabályzttságában pályázatknál, szciális, gyámügy terén egyre több kelléket és dkumentumt kell csatlni és az egyes ügytípusk adminisztrációs terheinek növekedésében vlt keresendő. Az ezt követő időszakban az ügyiratszám flyamatsan emelkedett, míg 2008 évben 2044 főszámn és 8375 alszámn iktattunk ügyiratt, addig 2011 évben 3304 főszám és 9766 alszám szerepel iktató-rendszerünkben. 15

16 Az ügyiratfrgalm jelentős emelkedését a szciális és gyámügyi igazgatás területén keletkezett ügyek, valamint az adóigazgatási ügyek közül az adók módjára történő behajtással kapcslats ügyiratk számának növekedése kzta. Fentieken túl január 1-től az ügyiratfrgalm számttevő gyarapdását idézte elő a hnsítási ügyeknek a Plgármesteri Hivatalnál történő ügyintézése. Az iktatás tartalmazza mindazn irat összességét, ami akár papíralapn, akár elektrnikus frmában érkezik. (1. sz. melléklet) Az Igazgatási Csprt munkaterülete szintén összetett, egyrészt az Ötv.-ben, másrészt az ágazati jgszabálykban meghatárztt feladat- és hatáskör szerint közreműködik önkrmányzati hatósági és államigazgatási jgkörben hztt döntések előkészítésében és végrehajtásában. A csprt ellát szlgáltató jellegű és hatósági típusú feladatkat, jellemzően nagy ügyfélfrgalmmal rendelkező munkaterületekkel, ahl az ügyintézők rendszeres kapcslatba kerülnek az államplgárkkal ügyes-bajs ügyeik intézése srán. Az Igazgatási Csprt munkatársai az ügyintézés srán a munkakörükhöz tartzó ágazati jgszabálykn túl a Ket. eljárási szabályait alkalmazva intézik az ügyeket, figyelemmel a törvényesség, az ügyfélcentrikusság és a hatéknyság követelményeire. A Plgármesteri Hivatal ügyfélfgadási rendje szerint egyedül a csütörtök az ügyfélmentes nap, de ezt az ügyfelek skszr nem veszik figyelembe. V.1. Igazságügyi és rendészeti igazgatás (krábban belügyi igazgatás) V.1.1. Szabálysértés és birtkvédelem Szabálysértés A települési jegyzőnek, a különböző jgszabályk által telepített száms feladat és hatáskörének egyike vlt a szabálysértési hatósági hatáskör. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (a tvábbiakban: régi Sztv.) 32. (1) bekezdése alapján, ha szabálysértést meghatárzó jgszabály másként nem rendelkezett, az általáns hatáskörű szabálysértési hatóság a helyi önkrmányzat jegyzője mint önkrmányzati szabálysértési hatóság - vlt. Az első fkú szabálysértési hatósági hatáskörben a napi ügyintézést, a kiadmányzási jgkört a jegyző nevében és megbízása alapján az igazgatási csprt vezetője kapcslt munkakörben látta el. Az előző tájékztató óta eltelt közel hárm évben a szabálysértési ügyintézés területét száms váltzás érte. Először a tulajdn elleni (lpás, rngálás, csalás stb.) szabálysértéseket melyek száma az összes szabálysértések kb. felét tették ki érintették a módsításk. Első ilyen a tulajdn elleni cselekményeknél az értékhatárk emelkedése vlt, ekkr lett a szabálysértési értékhatár ,- Ft. A következő nagybb váltzást a közbiztnság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódsításkról szóló évi LXXXVI. törvény szabályzása jelentette. E törvény mndta ki, hgy önkrmányzati rendelet ötvenezer frintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. 16

17 Ezeket a váltztatáskat azzal indklták, hgy az ilyen típusú szabálysértéseknek növekedett a társadalmra veszélyessége. Elsősrban a kistelepülésen élőket sújttta, hgy megszaprdtak a tulajdn elleni szabálysértések és jó részük felderítetlen maradt. Ezért hatéknyabb fellépést, szélesebb körű felderítést és szigrúbb - elzárást is lehetővé tevő szankcinálást vezetett be. Jelentősebb rendelkezése vlt e törvénynek, hgy VIII. 19. után az Sztv ában meghatárztt tulajdn elleni szabálysértés miatt a feljelentést a rendőrségnél kellett megtenni. A rendőrség végezte a tényállás felderítését, az elkövető kilétének megállapítását, a biznyítást és egyéb előkészítő eljárást. A legjelentősebb váltzást az jelentette, hgy ettől az időpnttól a tulajdn elleni szabálysértésekben megszűnt a jegyző önkrmányzati szabálysértési hatásköre, mivel az eljárást a bíróság hatáskörébe utalták. A magánlaksértés szabálysértés miatti eljárást bár ritkán frdult elő ugyancsak a bíróság hatáskörébe utalták. A szabálysértések között magas számú vlt a közktatási törvényben meghatárztt kötelezettségek megszegése miatt indult eljárásk száma. Ilyen szabálysértési tényállást keletkeztetett, ha a tanköteles krú gyermek a közktatási jgszabálykban meghatárztt tanóráról igazlatlanul hiányztt. A szabálysértés miatt a szülő, törvényes képviselő került felelősségre vnásra, mivel az ő feladata a tankötelezettség teljesítésének elősegítése, biztsítása. Az elmúlt néhány évben rszágs jelenség vlt, különösen az általáns iskla felsőbb sztályaiban, illetve mintegy divat, sikk a középfkú tanintézményekben tanuló diákk részéről az igazlatlan mulasztás. A tankötelezettség biztsítása érdekében több jgszabályt érintő módsítást vezettek be, mely érintette a tankötelezettség felső krhatárának megjelölését, a családk támgatásának körében az iskláztatási támgatás felfüggesztését. A tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a tanintézmény jelzése alapján a Gyermekjóléti Szlgálat, a gyámhatóság intézkedése mellett az egyes szabálysértésekről szóló rendelet alapján szabálysértési eljárást is leflytattunk. Míg a gyámügyi ügyintézésben a tízedik kötelező tanóra igazlatlan mulasztása után végzésben tájékztatta az iskláztatási támgatás jgsultját a jgkövetkezményekről, majd ötven mulaszttt óra után annak flyósítását felfüggeszti, addig a szabálysértési hatóság a tízedik mulaszttt órát követő isklai feljelentés alapján leflytatja az eljárást, a szankció ritkább esetben figyelmeztetés, gyakrabban pénzbírság. A kiszabható pénzbírság legkisebb összege 3.000,- Ft, e szabálysértés esetén a bírság maximálisan kiszabható összege ,- Ft vlt. A pénzbírság mértékénél figyelembe vételre került a szciális háttér, a mulasztás nagyságrendje, ha a mulasztás két éven belül ismételten előfrdul, illetve a szülő két éven belül szabálysértés miatt már vlt elmarasztalva, a szülő és a tanuló hzzáállása a tankötelezettség jövőbeni teljesítéséhez, így az egyes esetekben 3.000,- Ft bírság került kiszabásra, de kirívó, visszatérő esetekben vlt példa a ,- Ft összegűre is. Sajns azt kell mndani, hgy ez a szabályzás kevés nevelési erővel bírt, nem igazán terelt a jgkövető magatartás felé, még azzal sem, hgy a pénzbírság és az iskláztatási támgatás felfüggesztése a családk költségvetését érintette. Sk feljelentés érkezett nagybb településekről köztisztasági szabálysértés, a közterületen elkövetett szeszesital fgyasztás tilalmának megszegése és a kldulás közterületen, zaklató módn történő elkövetése szabálysértések miatt is. A köztisztasági szabálysértési tényállásba tartztt az, amikr az elkövető a közterületet, vagy a tömegközlekedési eszközt szennyezte, akár vizelettel, akár hányással, akár szemeteléssel. A kldulásra vnatkzó tényállás részletes szabályzást önkrmányzati rendelet tartalmazta, így Szegeden biznys közterületek, illetve a zaklató magatartás, vagy a gyermekkel kldulás esetei. Ezeknél a szabálysértéseknél gyakri elkövetők vltak a hajléktalan személyek, vagy akik hajléktalan életmódt flytatnak, 17

18 bár állandó bejelentett lakcímmel rendelkeztek. Az elmúlt mintegy hárm évben az eljáró szabálysértési hatóságk illetékessége váltztt. Krábban az elkövető bejelentett lakóhelye - tehát akinek esetleg vlt kiszmbri bejelentett lakcíme, vagy településszintű címe vlt, azzal szemben Kiszmbrn kellett eljárni - szerinti jegyző vlt az illetékes eljárni, utóbb az elkövetés helye szerinti jegyző, majd visszakerült a hatáskör ismét a lakóhely szerinti jegyzőhöz. Ez a hajléktalank esetében azért vlt szerencsésebb az elkövetés helye szerinti illetékesség, mert adtt esetben eredménnyel alkalmazhatták a helyszíni bírságt, illetve a hajléktalan közpntkban az irat átvétele megvalósulhattt, ami a határzat jgerőssé válását, végrehajthatóvá tételét biztsíttta. Sajns a hajléktalan elkövetők sem rendszeres jövedelemmel, sem érdemben számttevő vagynnal nem rendelkeztek, így a pénzbüntetés kiszabása nem vlt eredményes, mivel annak bíróság általi átváltztatását is meghiúsíttta az a körülmény, hgy a határzat átvétele elérhetőség hiányában meghiúsult, a kézbesítés alól kibújtak, a hirdetményi értesítés nehézkes vlt, így nem vált végrehajthatóvá a határzat, a büntetés nem érte el célját. Hatéknyabb szabályzást a közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése tényállás jelenti ebben a kérdésben. Az önkrmányzati szabálysértési hatósághz érkező szabálysértési ügyek száma jelentősen nem váltztt, között mzgtt. A évi főbb mutatókat éves bntásban a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény (a tvábbiakban: új Sztv.) alapvetően váltzást hztt, mivel újra szabályzta a szabálysértés miatt eljáró hatóságk körét, amelyben már nem szerepel a települési jegyző, így április 15. napjától megszűnt a települési jegyző, mint önkrmányzati szabálysértési hatósági hatásköre. Az ettől az időpnttól elkövetett szabálysértésekben az általáns szabálysértési hatóság a megyei krmányhivatal. Az új Sztv. hatályba lépését követően elbírált ügyekben a törvény nem ad lehetőséget, hgy a szabálysértési bírság végrehajtása az önkrmányzati adóhatóságn keresztül történjen, ugyanakkr az ezt megelőzően még a régi Sztv. hatálya alá tartzó - szabálysértési bírság behajtásáról adók módjára, a szabálysértések végrehajtásról, úgymnd utógndzásról, a szabálysértési adatszlgáltatásról (prió) még a települési jegyző gndskdik. Az új Sztv. hatálybalépésével az önkrmányzati rendeleteket is határidőben felül kellett vizsgálni, hatályn kívül helyezni az itt meghatárztt szabálysértési tényálláskat, szabálysértési bírságkat tartalmazó rendelkezéseket. Mindezekkel a váltzáskkal egyidejűleg már jelentkezett az az igény, hgy ne legyenek a települések teljesen eszköztelenek a közösség által helyben elvárható magatartási nrmákat megszegőkkel szemben. Ennek jgszabályi hátterét Magyarrszág Alaptörvénye, valamint a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a tvábbiakban: Mötv.) teremtette meg. Az Mötv április 15-től hatályba lépő egyes rendelkezései alapján a helyi önkrmányzati képviselő-testület önkrmányzati rendeletben meghatárzhat tilttt, közösségellenes magatartáskat, az elkövetőket ötvenezer frint helyszíni bírsággal, vagy százötvenezer frintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásával sújthatja. Az önkrmányzati rendeletben szabályzza a közigazgatási bírság kiszabásának szabályait, illetve az Mötv. 146/A. -a lehetőséget ad arra, hgy ezt a hatáskört a jegyzőre átruházzák. 18

19 Mindezek figyelembe vételével alktta meg Kiszmbr Nagyközség Önkrmányzatának Képviselő-testülete a tilttt, közösségellenes magatartás szabályzásáról 12/2012. (V.30.) önkrmányzati rendeletét. Az új önkrmányzati rendelettel kapcslats tapasztalatk: A településen történt ellenőrzések srán száms esetben tapasztaltuk, hgy az ingatlan tulajdnsa/használója nem végzi el a közterület tisztántartásával gndzásával, gymmentesítésével kapcslats feladatkat, ezért írásbeli felszólításkat követően, helyszíni szemle után közigazgatási eljárás keretében, mint tilttt, közösségellenes magatartásként bíráltuk el és a szabályszegőket ,- Ft összegű közigazgatási bírsággal sújtttuk. Az önkrmányzati rendeletnek kedvező tapasztalata a temetőre vnatkzó szabályzás alapján kialakult jgkövető gyakrlat, miszerint a temetőkben végzendő - nem a növényzettel, díszítéssel, sírgndzással kapcslats munkálatk bejelentés kötelesek. Hivatalunkba a nyári időszakban tízen jelentették be a sírkövet, síremléket érintő munkálatk végzését. Árnyaltabb a kép az állattartást és az ebeket érintő szabályzás kérdéseiben. Az új Sztv. tartalmazza tvábbra is a veszélyeztetés kutyával tényállást, amikr is a tulajdns ismert, a kutyát a közterületen, felügyelet nélkül kóbrlni hagyja. Ebben a szabálysértésben a krmányhivatal az illetékes eljáró hatóság. A kóbr ebeknél, ahl nem ismert a tulajdns, az intézkedés tvábbra is az önkrmányzaté, aki közpénzen gyepmester közreműködésével tud gndskdni az állat befgásáról. Az állatk védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, illetve a kedvtelésből tarttt állatk tartásáról és frgalmazásáról szóló 41/2010, (II. 26.) Krm. rendelet szabályzása alapján a veszettség elleni védőltás járványvédelmi vnatkzásaira az önkrmányzati ebrendészeti feladatk körében legalább hármévente egy alkalmmal kellene ebösszeírást végezni előtt ez jegyzői hatáskör vlt, majd az állatrvsk feladatává tette a jgszabály a nyilvántartási teendőket. A szabályzás az első összeírás időpntjára vnatkzólag nem tartalmaz knkrét időpnt megjelölést, ugyanakkr a transzpnderrel (egyedi aznsító, micrchip) kapcslats bejelentési kötelezettséget ír elő december 31-ig az állattartónak, és hzzáférési jgsultságt biztsít ezen adatbázishz az önkrmányzat részére. Tehát várhatóan a nyilvántartási feladatk a következő évtől jelentkeznek majd. Az állattartással kapcslatban készült rendelet-tervezet, melyet sk kritikával illetek, átdlgzására már nem került sr. Ennek ka, hgy a kedvtelésből tarttt állatkkal kapcslatban a fent hivatkztt 41/2010, (II. 26.) Krm. rendelet, míg a mezőgazdasági használlatknál irányadó szabálykról az Állategészségügyi Szabályzatról szóló FM rendelet rendelkezik. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény któber 1. napjától hatálys módsítása kimndja, hgy a mezőgazdasági használlat tartása önkrmányzati rendeletben nem krlátzható, az állattartásra vnatkzó önkrmányzati rendeleteket az év végéig felül kell vizsgálni és hatályn kívül kell helyezni. Minden évben tesznek egy-egy bejelentést rágcsálók miatt, bejelentés az idén, feltehetően a nagy szárazságra visszavezethetően, vagy amiatt, mert sk elhagytt, nem rendszeresen laktt prta van, 3-4 esetben vlt ilyen bejelentés, amikr egér, patkány, pck elszaprdása miatt jeleztek. A bejelentés alapján az érintett ingatlantulajdnst/használót tájékztatjuk, hgy ilyen tartalmú bejelentés érkezett, tvábbá felhívjuk a figyelmét a kártékny, esetleg 19

20 járványveszélyt jelentő kártevők kötelező irtására vnatkzó szabálykra azzal, hgy az irtást végezze el, lehetőleg számlja fel az élőhelyüket és ezt követően ellenőrizzük a helyszínen ennek megtörténtét. Amennyiben nem szűnik meg ez a helyzet, úgy az egészségügyről szóló törvény, valamint élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló jgszabályk, tvábbá a fertőző betegségek és a járványk megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló szabályk alapján szabálysértési hatáskörben az ÁNTSZ, vagy az állategészségügyi szerv járhat el. Ilyen akut eset még nem vlt. Birtkvédelem-birtkvita jegyzői hatáskörben A Plgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a tvábbiakban: Ptk.) a következőként rendelkezik: 188. (1) Ha a birtkst birtkától jgalap nélkül megfsztják, vagy birtklásában zavarják (tils önhatalm), birtkvédelem illeti meg (1) Akit birtkától megfsztanak vagy birtklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtkállapt helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A birtkvédelem terén hézagpótló szabályzásként jelent meg a jegyző hatáskörébe tartzó birtkvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Krm. rendelet. A birtkvédelem anyagi jgi szabályait a jegyző hatáskörbe tartzó esetekben is a Ptk. tartalmazta. Eljárási kérdésekben nyilvánvalóan nem vlt alkalmazható a Pp., a plgári perrendtartás szabályai, így krábban egyéb rendelkezés hiányában az államigazgatási eljárás szabályait (Áe.) alkalmazták. Ezt követően az Áe. helyébe lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény (a tvábbiakban: Ket.). Eredetileg a Ket. sem tartalmaztt speciális szabálykat a birtkvédelmi eljárásra, ezért a fenti rendelettel szabályzták, hgy a jegyző hatáskörébe tartzó birtkvédelmi eljárás srán a Ket. mely szakaszai alkalmazhatóak és melyek nem vnatkznak rá. Sajns a beígért hatéknyabb végrehajtási eszközökben nincs előrelépés, így a határzatban fglaltaknak csak az érintett felek közreműködése esetén sikerül érvényt szerezni. A végrehajtási bírság itt sem jelent kmly visszatartó erőt. A birtkviták általában megrmltt szmszédi kapcslatkra vezethetők vissza és sajns ritkán zárulnak a felek egyezségével. Ha rövidebb-hsszabb időre le is zárják a vitákat, utána ismét újra bejelentéssel élnek a szmszéd ellen. A birtkvédelmi eljárás illetékköteles, tvább növelheti az eljárás költségeit, ha a birtkvédelmet kérő az állítását igazlandó, földmérőt bíz meg, a birtk határainak hivatals kitűzésére, de ezek a költségek sem tartják mindig vissza a viszálykdó feleket. Az elmúlt években csökkent az érdemben indíttt birtkviták száma, inkább csak érdeklődés vlt, illetve a bejelentő nem vállalta a költségeket, vagy neve elhallgatásával szerette vlna a hivatallal elrendeztetni a szmszédjával fennálló vitáját. Ezekben az esetekben nyilván nem indult eljárás. Visszatérő néhány önkrmányzati dűlőút, mezőgazdasági út használatával összefüggő kérdés. Itt az út kimérésével járó, illetve szükség esetén az út rendeltetésszerű használatáhz szükséges munkálatk költségeit vállalta az önkrmányzat. Az utak esetében a használók érdekei mzgatják a bejelentést, de az utak rendeltetésszerű használatát nem mindig tartják be, a költségeit nem vállalják, ezt az önkrmányzattól követelik. 20

21 V.1.2. A vlt belügyi igazgatás körébe tartzó anyakönyvi és államplgársági ügyek intézése, a népesség-nyilvántartás igazgatási ügyintézői feladatkör. Ezen ügyek intézésére vnatkzó adatk alakulását I. félév vnatkzásában a 3. számú melléklet mutatja be március 1. napjától éles az ASZA (Anyakönyvi Szlgáltató Alrendszer) rendszer. Ettől az időpnttól kezdődően az anyakönyvi feladatk ellátása nem csak a hagymánys anyakönyvi bejegyzéseken keresztül, hanem a közpnti rendszeren keresztül is történik. A rendszer biztsítja az anyakönyvi biztnsági kmányk számítógépen történő kiállítását. Az ASZA rendszeren belül működő ESZF - Egységes Szlgáltató Felület - lehetőséget biztsít a közpnti személyi és lakcím adatbázisban tárlt adatk lekérdezésére. A lekérdezés lehetséges az érintett személy adatai vagy cím adatk alapján. A rendszer lehetővé teszi, hgy az anyakönyv alapján készülő kmányk rszágsan egységesen, ellenőrzötten, biztnságsan kerüljenek kiállításra, valamint hgy az anyakönyvi kmányk életútja a gyártástól a felhasználásig nymn követhető legyen. A rendszer üzemeltetése az önkrmányzat részére térítésmentes és a használata kötelező január 1-től az anyakönyvezető feladatává vált a születési, házassági és halálzási anyakönyvbe bejegyzett alap-, utólags bejegyzésekből és kijavításkból eredő adatváltzásk átvezetése a Személyiadat- és lakcímnyilvántartásn (SZL nyilvántartás) keresztül. Ezt a feladatt krábban a körzetközpnti kmányirda, esetünkben Makó látta el. A Közigazgatási és Elektrnikus Közszlgáltatásk Közpnti Hivatala (KEKKH) április 2-ától vezette be az új cím- és körzetnyilvántartási rendszert (címnyilvántartás). A rendszer segítségével ellenőrizni lehet a bejelenteni kívánt lakcím létezését, helyességét. A rendszeren keresztül kell rögzíteni az újnnan létesült házszámkat, összevnáskat, telekmegsztáskat. A rendszeren keresztül kell a körzeteket kialakítani, ennek nagy szerepe van a választásk előkészületénél. A plgárk személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával összefüggő feladatk ellátásáhz kapcslódó számszerű adatkat a 4. számú melléklet tartalmazza január 1-től az ügyiratfrgalm és az ASZA rendszerben történő adminisztráció számttevő növekedését kzta a hnsítási ügyek elintézése. Ezen ügytípus esetén a törvény minden ügyszakasznál (kérelem tvábbítása, hnsítási jegyzőkönyv megküldése) 5 naps határidőt ír elő évben hnsítási ügyben 632 fő adta be Hivatalunknál kérelmét, a kérelmezők közül ezen évben 439 fő tette le az államplgársági esküt Kiszmbrn évben augusztus 31. napjáig 242 fő nyújttta be nálunk kérelmét, az államplgársági esküt 542 fő tette le ebben az évben Hivatalunkban, akik közül skan kérelmüket még a tavalyi év végén nyújttták be évben mindösszesen 879 fő nyújttta be kérelmét, összesen 981 fő tette le az esküt, közülük 272 fő kérelmét más helyen adta be. Az eskü letételével az ügyintézés flyamata flytatódik, tekintettel arra, hgy a magyar államplgárságt megszerzett 21

22 személyek lakcímet igazló hatósági igazlványai Hivatalunkba érkeznek, azk átadásátvételéről gndskdni kell. A hnsítási ügyekkel kapcslatban az 5. számú melléklet tartalmaz adatkat. Egyéb igazgatási ügykörön belül jelentősebb számban előfrduló ügyek még a hagyatéki ügyek ben 142, 2011-ben 137, I. félévében 81 hagyatéki eljárást készítettünk elő, amely nemcsak az adtt évben elhunytak hagyatéki eljárását, hanem a póthagyatéki eljáráskat is magukba fglalják. Az igazgatási ügyintéző feladatkörébe tartzik a plgármester feladat- és hatásköréhez tartzó ügyek, mint az ár- és belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás, plgári védelmi feladatk, katnai igazgatási feladatk ellátásával összefüggő adminisztráció. A katasztrófavédelmi szempntból I. és II. veszélyességi sztályba srlt települések esetén (Kiszmbr II. besrlású) évtől kötelező a Hivatalnál köztisztviselői jgvisznyban álló - közbiztnsági referens plgármester általi - kijelölése. Ezen feladatkat szintén az igazgatási ügyintéző látja el. Ellátja az üzletek működési engedélyezésével kapcslats ügyintézést, a működő üzletek ellenőrzését, a hzzájuk kapcslódó statisztikai jelentéseket. A termőföldre vnatkzó elővásárlási és előhasznbérleti jg gyakrlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II. 18.) Krmányrendelet (tvábbiakban: R.) alapján elővásárlási jg esetén a termőföld vagy a tanya tulajdnsa az ingatlanra vnatkzó vételi ajánlatt a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jgsultakkal közölni. A R. alapján a Plgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 munkanapra kifüggesztésre kerülnek az ajánlatk. A R. módsítását követően a 225/2008.(IX. 9.) Krmányrendelet szerint a plgármesteri hivatalknak március 1. napjától a hirdetőtáblán kifüggesztett termőföldvételi, illetve hasznbérleti ajánlatkról tájékztatót kell közzétenni a közpnti elektrnikus szlgáltató rendszer keretében működő Krmányzati Prtáln (www.magyarrszag.hu). A R. által meghatárztt adatkat erre a célra rendszeresített, a krmányzati prtáln elérhető elektrnikus űrlapn, külön jgszabályban meghatárztt biztnságs elektrnikus dkumentumtvábbító szlgáltatás segítségével az ajánlat kifüggesztése napján kell megküldeni a közpnti elektrnikus szlgáltató rendszert működtető szervezetnek. Ahhz, hgy a R.-nek megfelelő adatszlgáltatási kötelezettségnek eleget tegyünk, csatlakzni kellett a Közpnti Elektrnikus Szlgáltató Rendszerhez. A csatlakzás srán a Közpnti Rendszer megnyittt egy úgynevezett hivatali kaput. A regisztráció srán meg kellett adni az ügyintéző viselt nevét és címét, amelynek egyeznie kellett az ügyintéző Ügyfélkapu regisztrációjánál használttal, mivel a megadtt ügyintéző fér hzzá a hivatali kapuhz és teljesítheti az adatszlgáltatást. A közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény 80. (4) bekezdése alapján a föld-elővásárlási hirdetményeken túl valamennyi hirdetményt közzé kell tenni a közpnti elektrnikus szlgáltató rendszeren július 1. napjától. Ezek az ingó- és ingatlanárverési, valamint a bíróságk által megküldött hirdetmények, hatóságk (földhivatal, környezetvédelmi hatóság) közzétételre megküldött közleményei, határzatai. Minden hirdetménytípus kitöltésére ugyanazn nymtatvány szlgál, így a föld-elővásárlási hirdetmények kitöltésére szlgáló elektrnikus űrlapt használjuk minden hirdetmény esetében. Az űrlapn a frrásintézmény, az ügyintéző, az eljáró hatóság adatait, valamint a hirdetményre vnatkzó aznsító adatkat és a hirdetmény törzsszövegét kell megadni. 22

23 Egyéb igazgatási feladatkörbe tartzik még egyebek között a méhek vándrltatásával kapcslats adminisztráció, a fakivágásk engedélyeztetése és egyes állategészségügyi határzatk kifüggesztése. A kiemelt építésügyi hatósági munkát Makó Várs Jegyzője Építésügyi Hatósága látja el, a helyi építésügyi feladatk ellátását egy fő részfglalkzású műszaki ügyintéző segíti tvábbra is. A hatálys jgszabálykn alapuló településszerkezeti tervvel és helyi építési szabályzattal rendelkezünk évben hsszú előkészítő munkát követően a Képviselő-testület 16/2011. (X. 26.) önkrmányzati rendeletével módsíttta Kiszmbr Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2002.(XI.26.) KKÖT számú rendeletét, valamint 321/2011.(X. 25.) KNÖT határzatával a Településszerkezeti Tervet az időközben felmerült helyi igényeknek és jgszabályi váltzásknak megfelelően. Fnts feladatkör a választással és népszavazással kapcslats feladatk előkészítésében és végrehajtásában való részvétel, évben rszággyűlési képviselők választására és a helyi önkrmányzati képviselők és plgármesterek, valamint a kisebbségi önkrmányzati képviselők választására is sr került. Ezen feladatk végrehajtásáról évben külön beszámlót készült évben pedig kötelező feladatként közreműködtünk az rszágs népszámlálás helyi feladatainak lebnylításában. V.2. Egészségügyi-, szciális-, gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatás V.2.1. Egészségügyi igazgatás Egészségügyi igazgatás területén a súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Krm. rendelet alapján a jegyző döntött a súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési többletköltségeinek részleges támgatása iránti kérelmekben: a közlekedési támgatásra, a személygépkcsi szerzési, és átalakítási támgatásra való jgsultság megállapításában. A személygépkcsi szerzési és átalakítási támgatásra való jgsultság érvényesítéséhez kapcslódó utalvány daítélésében a lakóhely szerint illetékes megyei krmányhivatal szciális és gyámhivatala döntött. Közlekedési támgatásban átlagsan évente fő részesült, a személygépkcsi szerzési támgatást 2010-ben 5 fő, 2011-ben 7 fő kérelmezte, míg átalakítási támgatás iránt kérelmet nem nyújtttak be. A szerzési támgatás mértéke a vételár, vagy magyarrszági frgalmba helyezésével kapcslats költség 60 %-a, legfeljebb ,- Ft. Az utalványt évente a kérelmezők %-a meg is kapta, melyet az adtt évben fel is kellett a kérelmezőnek használni július 2-án hatályba lépett a súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Krm. rendelet (tvábbiakban R.), mely megváltztatta, illetve hatályn kívül helyezte a krábbi 164/1995. (XII. 27.) Krm. rendeletet. Az R. 13. (3) bekezdés b) pntja alapján az illetékes települési önkrmányzat jegyzőjének a év flyamán hztt szerzési, illetve átalakítási támgatásra való jgsultságt megállapító lyan határzatát, amely alapján még nem került sr utalvány kibcsátására, vissza kellett vnni és tájékztatni az ügyfeleket, hgy szeptember 15-ig a következő évektől a Csngrád Megyei Krmányhivatal Szciális és Gyámhivataláhz ismételten benyújthatja kérelmét. A R. rendelkezése szerint évre (utljára) a közlekedési támgatás csak azknak vlt megállapítható, akik lyan szakvéleménnyel rendelkeznek, 23

24 amely végleges állaptt, vagy a következő felülvizsgálat időpntjaként a kérelem benyújtása utáni időpntt jelöli meg. V.2.2. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben évben 202 család 340 gyermeke részesült, a 340 jgsult közül 34 fő nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytató fiatal felnőtt (egyetemista: 7 fő, főisklás: 1 fő, szakisklai tanulmánykat flytató: 20 fő, gimnazista: 3 fő, szakközépisklás: 3 fő). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultsága alapján július hónapjában 171 család 318 gyermeke (ebből 30 fő fiatal felnőtt) részesült gyermekenként 5.800,- Ft összegű pénzbeli támgatásban, összesen: ,- Ft összegben. A pénzbeli támgatás nvember hónapjában 176 család 322 gyermeke (ebből 27 fő fiatal felnőtt) részére ,- Ft összegű vlt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására évben 4 család 5 gyermeke esetében került sr. Az elutasítás ka minden esetben az vlt, hgy a becsatlt jövedelemigazlásk alapján a gyermeket gndzó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege meghaladta a jgsultsági feltételként jgszabályban meghatárztt jövedelemhatárt (37.050,- Ft/hó, illetve ,- Ft/hó) év flyamán 9 gyermek kedvezményre való jgsultságát kellett megszüntetni jövedelemváltzás (3 fő), a gyermek ideiglenes elhelyezése majd átmeneti nevelésbe vételének elrendelése (3 fő), illetve isklai tanulmányk befejezése miatt (3 fő) évben átlagsan 288 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultsága alapján augusztus hónapjában /jgszabályváltzás flytán a pénzbeli támgatás kifizetése átkerült augusztus hónapra/ 171 család 293 gyermeke (ebből 30 fő fiatal felnőtt) részesült gyermekenként 5.800,- Ft összegű pénzbeli támgatásban, összesen: ,- Ft összegben. A pénzbeli támgatás nvember hónapjában 164 család 283 gyermeke (ebből 28 fő fiatal felnőtt) részére összesen ,- Ft összegű vlt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására évben 9 esetben került sr. (Az elutasítás ka a jgszabályban meghatárztt jövedelemhatár túllépése, jgsulatlan személy általi előterjesztés vlt.) év flyamán 10 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságát kellett megszüntetni. A megszüntetés ka 2 esetben az isklai tanulmányk befejezése vlt, 8 alkalmmal pedig a család jövedelmi helyzetében bekövetkezett pzitív váltzás augusztus hónapjában 166 család 284 gyermeke (ebből 28 fő fiatal felnőtt) részesült gyermekenként 5.800,- Ft összegű pénzbeli támgatásban, összesen: ,- Ft összegben nvember hónapjában már nem kerül sr pénzbeli támgatás kifizetésére, ugyanis jgszabályváltzás flytán az összeget természetbeni frmában, fgyasztásra 24

25 készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány frmájában kell majd nyújtani az arra jgsultak számára január elsejétől a jelen időpntig rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására 6 esetben került sr. (Az elutasítás ka minden esetben a jgszabályban rögzített jövedelemhatár, illetve vagyni határ túllépése vlt.) A család jövedelmi-vagyni helyzetében bekövetkezett pzitív váltzás, isklai tanulmányk befejezése miatt a tárgyévben 7 gyermek jgsultságát kellett megszüntetni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultság alapján évben 10 gyermek 44 munkanapra, 72 gyermek 51 munkanapra részesült ingyenes nyári étkeztetésben, melynek költsége összesen ,- Ft vlt. (Ebből az önkrmányzat által fizetett térítési díj összege: ,- Ft) évben önkrmányzati szervezésű ingyenes nyári gyermekétkeztetésre nem került sr évben 93 gyermek 52 munkanapra részesült ingyenes nyári étkeztetésben, melynek költsége összesen ,- Ft vlt. (Ebből az önkrmányzat által fizetett térítési díj összege: ,- Ft) Óvdáztatási támgatás Óvdáztatási támgatásban június hónapjában 25 halmzttan hátránys helyzetű óvdás gyermek részesült. A támgatás összege első alkalmmal ,- Ft/gyermek (8 gyermek) másdik és minden tvábbi alkalmmal (az óvdai nevelésben való részvétel ideje alatt) ,- Ft/gyermek (17 gyermek). A jgsultak részére kifizetésre került összesen: ,- Ft december hónapjában 1 gyermek részesült első alkalmmal Ft., és 21 gyermek Ft./gyermek összegű óvdáztatási támgatásban, összesen Ft. összegben. Óvdáztatási támgatás megállapítása iránti kérelem elutasítására egy esetben került sr. Az elutasítás ka az vlt, hgy a rendszeres óvdába járás a jgszabályban meghatárztt feltételek szerint nem valósult meg ben 6 gyermek óvdáztatási támgatásra való jgsultságát kellett megszüntetni amiatt, hgy a gyermek óvdai nevelésben való részvétele befejeződött. Óvdáztatási támgatásban június hónapjában 18 óvdás gyermek részesült. A támgatás összege összesen: ,- Ft (Első alkalmmal részesült támgatásban: 1 gyermek (a támgatás összege: ,- Ft/gyermek), másdik és tvábbi alkalmmal részesült támgatásban: 17 gyermek (a támgatás összege: ,- Ft/gyermek) december hónapjában 5 gyermek részesült első alkalmmal támgatásban (összege: Ft./gyermek, összesen: ,- Ft). Másdik, illetve tvábbi alkalm jgcímén 14 gyermek részesült ,- Ft/gyermek összegű pénzbeli támgatásban, összesen: ,- Ft összegben évben óvdáztatási támgatás megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására nem került sr évben 6 gyermek óvdáztatási támgatásra való jgsultságát kellett megszüntetni. A megszüntetés ka 4 esetben a gyermek óvdai nevelésben való részvételének befejeződése, 2 esetben pedig a jgszabályban megengedett mértéket meghaladó óvdai hiányzás vlt június hónapjában 21 halmzttan hátránys helyzetű, óvdás gyermek közül 2 részesült ,- Ft/gyermek, 19 pedig ,- Ft/gyermek összegű óvdáztatási 25

26 támgatásban. Az önkrmányzat által kifizetett pénzbeli támgatás összege összesen: ,- Ft Óvdáztatási támgatás megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására, óvdáztatási támgatásra való jgsultság megszüntetésére tárgyévben még nem került sr. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Rendkívüli gyermekvédelmi támgatásban Kiszmbr Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének Szciális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizttsága (a tvábbiakban: Bizttság) évben 240 család 348 gyermekét részesítette, összesen ,- Ft összegben. A kérelmek indklásaként a kérelmezők elsődlegesen alacsny jövedelmüket, munkanélküliségüket, a gyermeküket egyedül nevelők az arra kötelezett által meg nem fizetett gyermektartásdíj hiányát jelölték meg. A Bizttság által megállapíttt rendkívüli gyermekvédelmi támgatásk frmája (pénzbeli/ természetbeni), valamint összege a családk szciális körülményei, a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek, körülmények mérlegelése alapján esetenként eltérő vlt. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására 4 alkalmmal került sr. Az elutasítás ka minden esetben a helyi rendeletben meghatárztt jgsultsági jövedelemhatárnak (41.325,- Ft/fő/hó) a túllépése vlt. A Bizttság évben rendkívüli gyermekvédelmi támgatás megállapítása ügyében 91 db határzatt hztt, amely összesen 196 rászruló kiskrú gyermeket, illetve nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytató fiatal felnőttet érintett. A Bizttság által évben megállapíttt rendkívüli gyermekvédelmi támgatás összege összesen: ,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására 1 esetben került sr. A kérelmező élelmiszer vásárlásáhz kért anyagi segítséget a Bizttságtól. Az ügyben megállapításra került, hgy a kérelmező gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jgsultak, ami által napi hármszri ingyen étkezésre van lehetőség a gyermekeket ktató, nevelő intézményekben. A Bizttság a kérelem elutasításánál figyelemmel vlt arra a körülményre is, hgy a kérelmező gyermekeit az elutasítást nem skkal megelőzően nagybb összegű rendkívüli gyermekvédelmi támgatásban részesítette évben rendkívüli gyermekvédelmi támgatás megállapítása ügyében a Bizttság 72 db határzatt hztt, amely 127 gyermeket/fiatal felnőttet érintett. Kérelem elutasítása 9 esetben történt. Az elutasításk ka többnyire a helyi rendeletben meghatárztt jövedelemhatárnak a túllépése vlt, de előfrdult az is, hgy a Bizttság mérlegelési jgkörében eljárva, - figyelemmel krlátztt anyagi lehetőségeire azért utasíttta el a kérelmezőt, mert a kérelme előterjesztését megelőzően a tárgyévben már több alkalmmal is részesítette támgatásban a kérelmező családját. A Bizttság által évben megállapíttt rendkívüli gyermekvédelmi támgatás összege összesen: ,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás címén, természetbeni frmában, tűzifa támgatásban részesített családk száma évben: 37 család, évben: 35 család, évben: 19 család. A Bizttság a karácsnyi ünnepek alkalmával évben 120 család év alatti gyermeke részére admányztt tartós élelmiszerekből összeállíttt ajándékcsmagt 3.000,- Ft/gyermek értékben, összesen ,- Ft értékben évben 112 család év 26

27 alatti gyermeke részesült karácsnyi ajándékcsmagban 2.000,- Ft/gyermek értékben, összesen ,- Ft összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás keretében az önkrmányzat évben HPV-vakcina beszerzésére ,- Ft-t, évben: ,- Ft-t, évben: ,- Ft-t frdíttt a éves lányk számára történő védőltás ingyenes beadása érdekében. Az újszülöttek támgatásáról szóló 17/2008. (VI. 04.) KKÖT rendelet alapján Kiszmbr Nagyközség Plgármestere évben 15 fő, előző évben született, Kiszmbr településen élő gyermek számára állapíttt meg ,- Ft/fő összegű egyszeri pénzbeli támgatást, összesen ,- Ft összegben, amely a hivatkztt rendelet 2. (4) bekezdésében fglaltak alapján az újszülött gyermekek nevén vezetett Start-számlákn kerültek elhelyezésre évben 20 fő, előző évben született gyermek részesült ,- Ft/gyermek összegű pénzbeli támgatásban, összesen ,- Ft összegben évben 17 gyermek részesült ,- Ft/gyermek összegű pénzbeli támgatásban, összesen ,- Ft összegben. Az Önkrmányzat évben a Hátránys Helyzetű Tanulók Arany Jáns Tehetséggndzó Prgramjában való részvételre 3 kiszmbri, hátránys helyzetű tanulót delegált. Az önkrmányzat vállalta, hgy az ktatási intézménybe eredményesen felvételiző, általa delegált diákk számára a prgramban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 2.000,- Ft ösztöndíjat nyújt. A 3 delegált tanuló közül 2 nyert felvételt, beiratkzásukat a 2012/2013-as tanévre az ktatási intézmény a közelmúltban igazlta vissza. Védelembe vétel évben védelembe vett gyermekek száma: 15 fő. (Az intézkedés 9 családt érintett.) A védelembe vétel ka 3 gyermek esetében szabálysértés, 2 esetben isklai tankötelezettség nem teljesítése, a többi esetben pedig a szülői elhanyagló magatartásból eredő veszélyeztetettség vlt december 31. napján nyilvántarttt, védelembe vett kiskrúak száma: 32 fő, az érintett gyermekek 16 családban élnek. Az év flyamán végzett felülvizsgálatk srán minden esetben a védelembe vétel fenntartása mellett döntött a gyámhatóság. Illetékességváltzás miatt a jegyzői gyámhatóságnak 2 esetben kellett intézkednie. 2 éven túl fennálló, eredménytelen védelembe vételről egy család 8 gyermeke ügyében értesítettük a gyámhivatalt. Az ügyben a gyámhivatal a 8 gyermek családi környezetben történő maradása mellett határztt évben védelembe vett gyermekek száma: 10 fő (Az intézkedés 6 családt érintett.) A védelembe vétel ka 6 gyermek (2 család) esetében a szülőnek felróható, elhanyagló magatartásból eredő veszélyeztetettség, 4 tanköteles krú gyermek esetében pedig a kötelező isklai tanórákról 50 tanórát meghaladó, igazlatlan hiányzás vlt. Védelembe vétel megszüntetésére eredményes családgndzás kán 5 család 7 gyermeke esetében került sr a tárgyévben. Egy személy esetében a védelembe vétel a nagykrúvá válás miatt szűnt meg. Illetékességváltzás miatt a jegyzői gyámhatóság 4 család 17 gyermekét érintően intézkedett december 31. napján a nyilvántarttt védelembe vett kiskrúak száma: 31 fő, az érintett gyermekek 13 családban élnek. A több mint két éve fennálló védelembe vétellel érintett gyermekek száma: 8 fő. Az érintett gyermekek 1 családban élnek. 27

28 2012. évben 6 gyermek védelembe vételére került sr. (Az intézkedés 3 családt érintett.) A gyámhatóság intézkedését egy esetben a tanköteles krú (12 éves!) gyermek nagymértékű igazlatlan isklai hiányzása, 5 gyermek esetében pedig a családn belüli súlys knfliktusk, elhanyaglás alapzta meg. Védelembe vétel megszüntetésére 5 gyermek vnatkzásában került sr. (A megszüntetés ka: nagykrúvá válás, a szülői ház gyermek által történő elhagyásának gyámhivatali engedélyezése vlt.) Illetékességváltzás kán 1 család 3 gyermeke tekintetében kellett intézkednie a gyámhatóságnak. Családi pótlék természetbeni frmában történő nyújtása A gyermekek elhanyaglása miatti veszélyeztetettség csökkentése érdekében a gyermekvédelmi gndskdás rendszerében évben került bevezetésre a családi pótlék természetbeni frmában történő nyújtásának a lehetősége évben erre 1 család 3 gyermeke vnatkzásában került sr és évben ilyen ügyben gyámhatósági eljárás hivatalból nem indult, a gyermekjóléti szlgálat, a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez tartzó intézmények, személyek sem kezdeményeztek ilyen eljárást. Iskláztatási támgatás felfüggesztése, szünetelése A tanköteles krú gyermekek kötelező tanórai fglalkzáskról történő nagymértékű igazlatlan hiányzása esetében a jegyzői gyámhatóságnak szeptemberétől kezdődően van eljárási kötelezettsége évben 10 tanórát elérő, igazlatlan isklai hiányzásról 7 jelzés érkezett a gyámhatósághz. Az isklai jelzés alapján a jegyzőnek tájékztatnia kellett az iskláztatási támgatás jgsultját arról, hgy az adtt tanévben igazlatlanul mulaszttt 50. kötelező tanórai fglalkzás után el kell rendelni a gyermek védelembe vételét és az utána flyósíttt iskláztatási támgatás felfüggesztését évben 50 tanórát elérő, igazlatlan hiányzásról jelzés nem érkezett, így iskláztatási támgatás felfüggesztésére évben nem került sr évben 10 tanórát elérő, igazlatlan isklai hiányzásról 24 jelzés érkezett Kiszmbr Nagyközség Jegyzőjéhez. Az iskláztatási támgatás flyósításának felfüggesztésére 6 gyermek esetében került sr. A 6 gyermek közül 5 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vlt jgsult, így az utánuk flyósíttt iskláztatási támgatás az önkrmányzat által megnyittt családtámgatási flyószámlára került átutalásra, és a támgatás összegét eseti gndnk kirendelése útján, havnta, természetbeni frmában kellett a gyermek részére nyújtani. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek után járó iskláztatási támgatás felfüggesztésére a tárgyévben 1 gyermek vnatkzásában került sr. Ebben az esetben a felfüggesztés időtartama alatt a családtámgatási flyószámlára utalt iskláztatási támgatást a családtámgatási flyószámlán kellett gyűjteni. A gyámhatóságnak az iskláztatási támgatás felfüggesztésének szükségességét a vnatkzó jgszabályban meghatárztt esetekben és időközönként felül kell vizsgálnia. Ezen felülvizsgálatk eredményeként a évben iskláztatási támgatás felfüggesztésének megszüntetésére 1 esetben került sr, a megszüntetés ka a tankötelezettség megszűnése vlt évben alapvetően megváltztt a kötelező tanórai fglalkzáskról igazlatlanul hiányzó diákk ügyében flytatandó gyámügyi eljárás. A 16. életévüket betöltött, igazlatlanul mulasztó tanulók esetén a jegyzői gyámhatóságnak az iskláztatási támgatás flyósításának a szüneteltetését kell kezdeményeznie, míg a 16. életév alatti mulasztó tanulók 28

29 esetében a gyámhatóságnak a védelembe vételről és a támgatás flyósításának felfüggesztéséről kell döntenie. 10 órát elérő, igazlatlan hiányzásról évben 15 értesítés érkezett. Az iskláztatási támgatás felfüggesztésére és védelembe vétel elrendelésére egy, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 16 éven aluli gyermek esetében került sr. A gyámhatóság az iskláztatási támgatás szüneteltetését 6 esetben kezdeményezte a Magyar Államkincstár Csngrád Megyei Igazgatósága előtt. Az iskláztatási támgatás felfüggesztésének flyamats felülvizsgálatai srán a felfüggesztés megszüntetésre 4 esetben került sr. (A megszüntetés ka 2 esetben az vlt, hgy a gyermek magántanulóvá vált, 1 esetben a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban tanórai fglalkzást nem mulaszttt igazlatlanul eredményes eljárás, 1 esetben pedig a 16. életév betöltése miatt a felfüggesztés megszüntetéséről és a szüneteltetés kezdeményezéséről kellett rendelkezni.) Ideiglenes hatályú elhelyezés Gyermekek családi környezetből történő kiemelése csak a legvégső esetben jöhet szóba évben ideiglenes hatályú elhelyezésre 3 gyermek esetében került sr (az intézkedés 1 családt érintett). Az intézkedésre azért került sr, mert a kiskrú gyermekeknek a családi környezetben való megfelelő fejlődésük a védelembe vétel keretében nyújttt családgndzói segítség mellett sem vlt biztsíttt. A gyámhivatali felülvizsgálat srán 1 gyermek esetében családba fgadásról, 2 gyermek esetében átmeneti nevelésbe vételről hztt döntést a gyámhivatal. Kiszmbr Nagyközség Jegyzője, mint eljáró elsőfkú gyámhatóság által ideiglenes hatályú elhelyezésre évben egy alkalmmal került sr. A gyámhatóság a gyermekek tényleges tartózkdási helye szerint fennálló, különös illetékessége alapján, aznnali gyermekvédelmi intézkedést igénylő, súlys veszélyeztetettség kán, ideiglenes hatállyal 1 család 3 gyermekét helyezte el gyermektthnban. Az intézkedés gyámhivatali felülvizsgálata srán a gyermekek átmeneti nevelésbe vételére került sr évben gyámhatóság általi ideiglenes elhelyezésre névtelen beadvány alapján egy, ismeretlen helyen tartózkdó gyermek esetében került sr. Az ügyben a január 01. napjától hatálys jgszabálymódsítás alapján fellebbezést terjesztettek elő. A fellebbezés elbírálására jgsult Csngrád Megyei Krmányhivatal az elsőfkú döntés helyben hagyásáról rendelkezett. Az ügy gyámhivatali felülvizsgálata jelenleg is flyamatban van. Rendezetlen családi jgállású gyermek Rendezetlen családi jgállású gyermek ügyében a gyámhatóság évben 1 esetben, évben szintén 1 esetben járt el, tájékztatva a szülőt a gyermek családi jgállásának rendezésének a lehetőségeiről. (2011. évben ilyen ügyben gyámhatósági intézkedésre nem került sr.) Környezettanulmány, vagynleltár A gyámhatóság bíróság, rendőrség, büntetés-végrehajtási szerv, gyámhivatal megkeresésére évben: 29, évben: 44, évben: 17 környezettanulmányzási, illetve vagynleltárzási eljárást flytattt le. 29

30 2013. évi váltzásk január 01. napjával - a járási rendszer bevezetésével - a gyámhatósági feladatk jelentős része (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családi pótlék természetbeni frmában történő nyújtásának elrendelése, iskláztatási támgatás felfüggesztése, iskláztatási támgatás szüneteltetésének kezdeményezése) kikerül a települési önkrmányzat jegyzőjének a hatásköréből. V.2.3. Szciális igazgatás A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. tv. (tvábbiakban: Szt) január és szeptembere között 28 alkalmmal került módsításra. A módsításk kisebb értelmezési váltzásktól a teljes körű támgatási frma megváltzásáig terjedtek. Önkrmányzati hatósági ügy az átmeneti segély (átmeneti segély, krízis segély és kamatmentes kölcsön), a temetési segély, a köztemetés elrendelése, valamint december 31-ig a lakásfenntartási támgatás megállapítása. Az Szt. lehetőséget biztsít a települési önkrmányzatk részére, hgy e törvényben szabályztt ellátáskn túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátáskat is megállapíthatnak, illetve a méltánylásra kt adó körülményeket meghatárzzák. A szciális igazgatás területén a törvényi szabályzásban végbemenő gyakri váltzásk miatt az egyes pénzbeli és természetbeni ellátáskról szóló 3/2008.(I.30.) KKÖT. rendelet is több alkalmmal került módsításra. Közgyógyellátásra való jgsultság A közgyógyellátási igazlványk cseréje, megállapítása jegyzői hatáskörben történt az elmúlt években. A házirvs igazlását a jgsultság megállapítása (alanyi jg, vagy szciális rászrultság) után meg kell küldeni a területileg illetékes Egészségbiztsítási Pénztárnak. A pénztár szakhatósági állásfglalásban igazlja a jgsult részére megállapítható gyógyszerkeret összegét, melyet a jegyzői határzatban kell megállapítani Alanyi Nrmatív Méltánys Összesen január 1-től alanyi jgcímen közgyógyellátásra váltak jgsulttá (az I. és II. csprtú rkkantak helyett) a rkkantsági ellátásban részesülő személyek, köztük azk a kisebb egészségkársdtt személyek is, akik már 5 évvel a nyugdíjkrhatár előtt álltak. A jgsultak körét a Nyugdíjflyósító Igazgatóság - mint minden évben ben is március elején, listán közölte hivatalmmal. Az Országgyűlés április 14-ei hatállyal ismételten módsíttta az Szt 50. -át, szűkítve azn rkkantsági ellátásban részesülők körét, akik alanyi jgcímen jgsultak közgyógyellátásra. Ezért a már meghztt döntések közül 10 határzatt 30

31 kellett visszavnni és tvábbi 22 kérelmező (2012. január április 13. között még jgsult személy) kérelmét kellett elutasítani. Az alanyi közgyógyellátási igazlványk számában az évenkénti ingadzás a jgsultság 2 évre történő megállapítása miatt mutatkzik, míg a szciális rászrultságból igényelt nrmatív és méltányssági igazlványkat évente kell újra kérelmezni és a kérelmek esetén évről évre nő az elutasításk száma: vagy a jövedelem összege, vagy a gyógyszerköltség összege miatt. Ez utóbbi esetében közrejátszik az is, hgy egyre több készítményt vnnak ki a támgatásra jgsult gyógyszerek listájáról. Aktív krúak ellátása Az aktív krúak ellátására való jgsultság megállapítása, a jgsultak köre az elmúlt években szintén több alkalmmal váltztt január 1-től a krábban rendszeres szciális segélyben részesülők teljes körét a felülvizsgálatnak megfelelően át kellett állítani rendelkezésre állási támgatásra (az 55 év alatti személyeket), vagy rendszeres szciális segélyre (az 55 év feletti, vagy egészségkársdtt személyeket) december 31-ig a rendelkezésre állási támgatás (90 naps közcélú fglalkztatással, amely teljesítése az önkrmányzatk feladata vlt), majd január 1-től már bérpótló juttatás kerül flyósításra az újabb felülvizsgálat srán előírva egy év alatt a 30 nap munkavégzést az ügyfelek kötelezettségeként. Még ugyanez év szeptember 1-től az ellátás neve fglalkztatást helyettesítő támgatásra váltztt. A évi közfglalkztatás megszervezéséhez az előző év végén az aktív krúak ellátására jgsultak létszámának és összetételének ismeretében közfglalkztatási tervet kellett készíteni, melyet az év közbeni váltzásknak megfelelően módsítani kellett január 1-től az Szt. lehetőséget biztsít az önkrmányzatknak (mellyel önkrmányzatunk is élt), hgy a bérpótló juttatásra (majd a fglalkztatást helyettesítő támgatásra) jgsultak esetében a megállapítás és a flyósítás feltételeként előírható a lakókörnyezet rendezettsége január 1-től a fglalkztatást helyettesítő támgatás összege megváltztt csökkent ,- Ft/hó-ról ,- Ft/hó-ra, melyről határzattal kellett kiértesíteni minden jgsultat, ekkr 105 főt január 1-től a rendszeres szciális segélyben életévük betöltése miatt részesülő személyek - esetében teljes körű felülvizsgálatt kellett végezni március 31-ig. Az Szt. és a nyugdíjkrhatár váltzása miatt az 55 év feletti, de a reá irányadó krhatárt 5 éven belül be nem töltött személyeket ismételten fglalkztatást helyettesítő támgatásra jgsultnak kellett átminősíteni és ezzel az évenkénti 30 naps munkára kötelezni éves átlag 2011 éves átlag január átlag Rendszeres szciális segély összesen egészségkársdtt nyugdíj előtt 5 év helyi rendelet szerinti Rendelkezésre állási támgatás Bérpótló juttatás

32 Fglalkztatást helyettesítő támgatás Összesen: A fenti számk átlags létszámt (támgatásban részesülőt) jelentenek, az éven belüli megszlás nagymértékben függ az önkrmányzat (és egyéb közfglalkztatók) által szervezett közfglalkztatási lehetőségektől és az évszaktól. Míg télen több új személy kér támgatást, nyárn többen megszüntetik, szüneteltetik, mivel sikerül hsszabb-rövidebb időszakra elhelyezkedniük. Sajns aznban van egy közel 60 fős létszám, akik az évek hsszú srán csak a közfglalkztatás alatt összegyűjtött napjaik miatt kerültek 2-3 hónapra álláskeresési ellátásra, azn kívül állandó segélyezetteink. Ez a jelenlegi szabályzás miatt megváltzik, ugyanis az álláskeresési ellátásra 365 munkanap jgsít, amit csak közfglalkztatással nagyn nehéz összeszedni 5 év alatt. Az aktív krúak ellátására jgsultak köre (a fenti létszámkban nem szerepelnek a fglalkztatás miatt szünetelők létszáma) a táblázatban szereplő számknál jóval magasabb létszámt jelent, augusztus 31-én például +52 fő - mivel szünetel a támgatás flyósítása, vagy közhasznú munkavégzés, vagy támgattt tanflyamn való részvétel, vagy 90 napt meg nem haladó szerződéssel végzett más munkaviszny miatt. A támgatás megállapítása, január 1-től a támgatás szüneteltetése, a szünetelés utáni ismételt flyósítás megállapítása, az előírt felülvizsgálatk az ügyfelekkel való igén gyakri személyes találkzást és nagy számú határzat hzatalt igényel. Az Szt (4) bekezdés a) pntja január 1. napjától felhatalmazást adtt a települési önkrmányzatk részére, hgy a bérpótló juttatásra (jelenleg fglalkztatást helyettesítő támgatásra) jgsult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztsítása körében előírt részletes szabálykat rendeletben szabályzza. A települési önkrmányzat rendeletében a bérpótló juttatásra (fglalkztatást helyettesítő támgatásra) való jgsultság egyéb feltételeként előírta, hgy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jgsultja a lakókörnyezete rendezettségének biztsítására vnatkzó, a rendeletében megállapíttt feltételeket teljesítse. Az új kérelmek benyújtását követően, illetve a felülvizsgálatk (pl. közhasznú munkavégzés utáni tvábbflyósítás) alkalmával minden esetben helyszíni szemle srán kerül vizsgálatra (jegyzőkönyvezve 2011-ben 126, 2012-ben 91) az ügyfelek által életvitelszerűen laktt ingatlan és környékének rendezettsége. A helyszíni szemlék srán észlelt egyéb esetben - már támgatásban részesülő személyek esetén az év bármely időpntjában indulhat felülvizsgálat a lakókörnyezet vizsgálatára. A rendeletben megállapíttt feltételek teljesítésére a kérelmező, illetve a jgsultat megfelelő, de legalább 5 naps határidő kitűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek knkrét megjelölésével fel kell szólítani. A rendelet hatálybalépése óta évi felszólításra került sr, míg az ellátás megszüntetésére (mivel a felszólítás ellenére sem rendezte lakókörnyezetét) 1 esetben került sr. Áplási díj Az Szt. 41. (1) bekezdése szerint: áplási díjra jgsult a jegyes kivételével a hzzátartzó, ha állandó és tartós gndzásra szruló a) súlysan fgyatéks, vagy 32

33 b) tartósan beteg 18 év alatti személy gndzását, áplását végzi. A fkztt áplást igénylő súlys fgyatéks személy gndzását, áplását végző személy kérelmére emelt összegű áplási díjat kell meg állapítani. Az Szt. 43/B. (1) bekezdésében fglalt áplási díj jgsultságt (18. életévét betöltött tartósan beteg személy áplását, gndzását végző személy részére) a települési önkrmányzat képviselő-testülete rendeletében nem biztsítja. Áplási díj 2010 átlags létszám 2011 átlags létszám 2012 augusztus Alanyi alapösszeg emelt összeg Méltánys Egészségügyi szlgáltatásra jgsító hatósági biznyítvány kiadása A jegyző az egészségügyi szlgáltatásk igénybevétele céljából hatósági biznyítványt ad ki, szciális rászrultság alapján egy év időtartamra (a becsatlt jövedelemigazlás és vagynnyilatkzat figyelembevételével) augusztusig Férfi Nő Összesen Az egészségügyi szlgáltatásra való jgsultság (aktív krúak ellátásában részesülők, áplási díjra jgsultak és az egészségügyi ellátásra szciálisan rászrultak esetén) megállapítását, megszüntetését, szüneteltetését a jegyző a határzathzatalt követő 8 napn belül köteles jelenteni az Egészségbiztsítási Pénztár felé. Nrmatív lakásfenntartási támgatás: december 31-ig a lakásfenntartási támgatásra benyújttt kérelmeket a Szciális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizttság az önkrmányzattól átvett hatáskörben bírálta el és állapíttt meg egy év időtartamra támgatást - az általuk laktt lakás fenntartásával kapcslats rendszeres kiadásaik viseléséhez. A támgatásban részesülő személyek száma a 2009-es évtől kezdődően jelentős mértékű emelkedést mutat évben 14 család, 2009-ben már 92 család kérelmezte a támgatást (13 elutasítás mellett) és 44 család részére utalt az önkrmányzat átlagsan támgatást villany-, víz-, gáz-, illetve szemétszállítási díjra szeptember 1-től - a gázár-támgatás megszüntetésével egyidejűleg - megváltztak a nrmatív lakásfenntartási támgatásra való jgsultság jgsultsági feltételei. Nrmatív lakásfenntartási támgatásra jgsult az a személy, akinek a háztartásban az egy fgyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 250%-át (2011. és évben ,- Ft/fgy.egység), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyna. ( A váltzás előtt 42,750,- Ft/fő vlt a jövedelemhatár és nem vlt vagynvizsgálat.) 33

34 2012. január 1-től a döntés jegyzői hatáskörbe került Villany Gáz Víz Hulladék Készpénz Összesen Átmeneti segély A Bizttság évben 147 kérelmezőt, évben 144 kérelmezőt, évben 64 kérelmezőt részesített eseti átmeneti segélyben. Eseti átmeneti segély megállapítása iránt benyújttt kérelem elutasítására évben 6 esetben, évben 23 esetben, évben 16 alkalmmal került sr. Az elutasításk ka tipikusan a helyi rendeletben meghatárztt jövedelemhatár túllépése vlt, de előfrdult lyan is, hgy a Bizttság mérlegelési jgkörében eljárva, a rendelkezésére álló infrmációk alapján úgy ítélte meg, hgy a kérelmező a megélhetéséről más módn is tudna gndskdni (pl.: álláskeresési ellátás igénylésével, a tulajdnában álló vagyn értékesítésével, stb.), illetve a kérelmező részére eseti átmeneti segély megállapítása nem indklt, mert nem áll fenn rendkívüli élethelyzet pl.: augusztusban előterjesztett kérelem téli tüzelő iránt. Eseti átmeneti segély címén, természetbeni frmában, tűzifa támgatásban részesített kérelmezők száma évben: 73 fő, évben: 103 fő, évben: 33 fő januárjában Kiszmbr Nagyközség Önkrmányzata a helyi önkrmányzatk szciális célú tűzifavásárláshz kapcslódó kiegészítő támgatásáról szóló 59/2011. (XII. 23.) BM rendelet alapján az erdőgazdálkdók által biztsíttt tűzifa vásárlására felhasználható támgatásban részesült. Ezen pályázat keretében a Bizttság a január 18. napján megtarttt ülésén hivatalból 70 szciálisan rászruló helyi családt / egyedül élőt részesített ,- Ft/támgattt értékben 1-1 m³ tűzifa támgatásban, természetbeni frmában. A tűzifának a támgatásban részesülő lakóhelyére történő szállításáról az önkrmányzat gndskdtt. Krízis helyzetben lévő személy részére - a plgármester döntése alapján - aznnali átmeneti segély nyújtására évben 49, évben 40, míg évben 48 esetben került sr. Kamatmentes kölcsön frmájában nyújttt átmeneti segély Önkrmányzati hatáskörben Kiszmbr Nagyközség Plgármestere évben 88 esetben, évben 90 esetben, míg 2012-ben augusztus hó végéig 64 esetben nyújttt pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön frmájában átmeneti segélyt. Kamatmentes kölcsön nyújtására kerülhet sr abban az esetben is, ha a kérelmezőnek meghalt személy eltemettetéséről kell gndskdnia, de azt önerőből megtenni nem tudja ben 3 fő, 2011-ben 5 fő és 2012-ben 4 fő igényelte ezt a segítséget. Előleg flyósítása szciális ellátás terhére 34

35 A kamatmentes kölcsön Szt. szerinti lehetősége vlt és évben, hgy a rendszeres szciális ellátásban részesülő személy részére előleg megállapítására (a havi támgatási összeg felére) adtt módt. Az előleg 3 napn belül határzattal került kifizetésre és a mindenkri havi támgatási összegből 6 hónapn keresztül egyenlő arányban levnásra. A 2 év alatt 40 esetben éltek ezzel a lehetőséggel az ügyfelek, hl egy-egy közüzemi számla, hl betegség miatti többletköltség miatt. Temetési segély évben: 11 fő, évben: 12 fő, évben 7 fő részesült temetési segélyben. A támgatás mértéke esetenként ,- Ft összegű vlt. Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkrmányzat plgármestere önkrmányzati hatáskörben gndskdik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem gndskdik az eltemettetésre kötelezett az elhunyt temetéséről. Köztemetés elrendelésére 2011-ben 4 esetben került sr, 2010-ben és 2012-ben arra nem került sr. Hulladékszállítási díjkedvezmény évben: 30 fő, évben: 33 fő, évben 22 fő részesült a 120 literes szabványedényzet 29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet 1. számú melléklete szerinti hulladékkezelési közszlgáltatási díj 50%-ának megfelelő hulladékszállítási díjkedvezményben. Védendő fgyasztói státusz igazlása A szciálisan rászruló villamsenergia- és gázfgyasztók részére védendő fgyasztói státuszuk megállapítása, meghsszabbítása miatt az ügyfelek kérelmére havnta igazlást állítunk ki az önkrmányzat, illetve a jegyző által megállapíttt szciális ellátás frmájáról és érvényességi idejéről ben 60 esetben, 2011-ben 50 esetben kereste meg a hivatalt a villamsenergia-, illetve a gázszlgáltató, - azn fgyasztói ügyében, akik részére már a másdik fizetési felszólítást is kiküldték és a kikapcslás veszélye fenyegeti őket - hgy értesítsük és igazljuk az ügyfeleket az esetlegesen fennálló védendő fgyasztói jgsultságról és az azzal járó lehetőségekről. Az igazgatási csprt ügyintézői próbálnak segítséget nyújtani a hivatalunkhz frduló ügyfeleknek mindennemű szciális és gyermekvédelmi ellátást érintő ügyben. Ezek általában családi pótlék, gyes, gyed, gyes, árvaellátás, nyugellátás, fgyatékssági ellátás igénylése, közüzemi díjak hátralékának részletfizetési ügyei, NAV nyilatkzatk. Segítünk a nymtatványk internetes letöltésében, kitöltésében. Tapasztalatunk szerint a laksság egy része megijed mindennemű nymtatvány kitöltésétől. Tájékzatlansága miatt a hivatals levelek, nymtatványk nagy részét nem tudják 35

36 értelmezni, és ebből fakadóan sajns előfrdul, hgy hzzánk is már későn frdulnak segítségért évi váltzásk január 1. napjával - a járási rendszer bevezetésével - a szciális ellátásk közül az alanyi és a nrmatív közgyógyellátásra való jgsultság, az alanyi áplási díj megállapítása és az egészségügyi szlgáltatásra való jgsultság szciális alapn való igazlása, az időskrúak járadékának megállapítása átkerül a járási hivatalhz. Kiszmbr, szeptember 20. Dr. Kárpáti Tibr jegyző 36

37 37

38 38

39 2. számú melléklet Szabálysértések (főbb mutatók III.) év Összes ügy Figyelmeztetések száma Pénzbírságt kiszabó határzatk száma Adók módjára behajtás Tulajdn Pénzbírság elleni összege szabs. Tanköte-- lezettség megszegése Pénzbírság összege Pénzbírság összege Önk. Pé pénzbírság összege Rend. egyéb szabs Köztisztasági Pénzbírság

40 Anyakönyvi igazgatással összefüggő feladatk 3. számú melléklet Megnevezés év év I. félév Házasságkötés Haláleset helyi anyakönyvezése Utólags Születési bejegyzések Házassági anyakönyvekbe Összesen Születési Anyakönyvi kivnat Házassági kiállítása Haltti Összesen Apai elismerő nyilatkzat Megnevezés év év I. félév Születések száma Halálesetek száma

41 4. számú melléklet Állandó népesség megszlása jan. 1. Állandó laksság Nincs érv. címe Van érv. címe Lakóhellyel rendelkezik Csak tart. hellyel rend. FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Magyar Bevándrlt Menekült Letelepedett Egyéb FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Hajadn Házassága Nem ismert nőtlen Házas özvegy Elvált megszűnt FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Állandó népesség megszlása jan. 1. Állandó laksság Nincs érv. címe Van érv. címe Lakóhellyel rendelkezik Csak tart. hellyel rend. FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Magyar Bevándrlt Menekült Letelepedett Egyéb FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Hajadn Házassága Nem ismert nőtlen Házas özvegy Elvált megszűnt FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Krcsprts bntás jan. 1-én jan. 1-én férfi nő össz. férfi nő össz. 0-2 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen:

42 42

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Plgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (2004. augusztus 01.) 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet...3 A Plgármesteri

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kmmunális adója Magánszemélyek kmmunális adójával kapcslats ügyintézés Ügyintéző: Bali András (92-461-001) Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje:

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben