Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata"

Átírás

1 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő en az önkormányzat mű ködésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elő készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. (továbbiakban: Hivatal). A Képviselő -testület az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 10. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő en az elfogadott alapító okiratban foglaltak részletezésére jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mű ködési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). Tárnoki Polgármesteri Hivatal 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Hivatal megnevezése 2. Székhelye 3. Telephelyei 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok, Dózsa Gy. út Hivatal mű ködési területe Tárnok Nagyközség közigazgatási területe 4. A Hivatal alapítója Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete 5. A Hivatal felügyeleti szerve Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete

2 6. Hivatal fő bb adatai a.) Bankszámla száma: b.) KSH száma: c.) Adóigazgatási azonosítószáma: d.) PIR törzsszáma: e.) TB száma: Hivatal jogállása jogköre jogi személyisége: önálló jogi személy gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve érdekeltségi rendszere: bérgazdálkodási jogköre: elő irányzatok feletti rendelkezési jogköre: ingatlanok beruházása, felújítása tekintetében: maradványérdekeltség önálló bér- és létszámgazdálkodó teljes jogkörrel rendelkezik kizárólagos jogkörrel rendelkezik 8. Hivatal fő bb tevékenységi körei A költségvetési szerv a törvény szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, a jegyző hatáskörébe utalt ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatot lát el általános közigazgatás országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kacsolódó tevékenységek önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége közterület rendjének fenntartása rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás közgyógyellátás munkáltatók által nyújtott lakástámogatások lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése munkahelyi étkeztetés (3) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3 9. A Hivatal képviselete, irányítása, vezetése Az önkormányzatot a polgármester képviseli. A polgármester a képviselő -testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Gondoskodik az önkormányzati törvényben, valamint egyéb jogszabályokban és a képviselő -testület döntéseiben meghatározott feladatai ellátásáról. A Hivatalt a jegyző vezeti. Gondoskodik az önkormányzati törvényben, valamint egyéb jogszabályokban, a képviselő -testület és a polgármester döntéseiben meghatározott feladatok ellátásáról, hatásköre gyakorlásáról. A Polgármesteri Hivatalt a jegyző képviseli. II. SZERVEZETI SZABÁLYOK 10. A hivatal szervezete A Hivatalban a következő szervezeti egységek mű ködnek: a) Iroda: A Hivatal szakmai és operatív szervezeti egysége. A képviselő -testület döntése alapján jön létre. Az Iroda irányítását a jegyző által határozatlan idő re kinevezett köztisztviselő látja el, és irányítja a vezetése alá beosztott munkatársak munkáját. Ellátja e szabályzat szerint a jogszabályok alapján és a munkáltatói intézkedéssel ráruházott feladatokat. b) csoport: Az irodán belül mű ködő szakmai szervezeti egység, amely a feladatok azonos csoportját látja el c) Önálló referens: Egy-egy önálló funkció feladatait ellátó önálló jogállású egyszemélyes szerv. Munkáltatói döntéstő l függő en lehet elő adói vagy vezető i besorolású. d) Párhuzamos szervezeti egység: Valamely önkormányzati feladat ellátására meghatározott idő szak alatt tartósan mű ködő, különböző szervezeti egységek munkatársaiból összeállított munkaszervezet (pl.: választási iroda). Mű ködését a jegyző utasítása alapján kezdi meg. A szervezeti egységet a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő vezeti. III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 11. A Hivatal belső szervezeti egységei Titkárság Titkársági feladatok Jegyző i Iroda képviselő -testület mű ködéséhez kapcsolódó feladatok bizottságok mű ködéséhez kapcsolódó feladatok nemzetiségi önkormányzatok mű ködéséhez kapcsolódó feladatok humánpolitikai feladatok intézmények mű ködésének felügyelete

4 informatika biztonsági feladatok közbeszerzés pályázatok koordinálása mű szaki referensi feladatok katasztrófavédelmi faladatok irányítása Adó Iroda Adó megállapítás, Adó nyilvántartás és kezelés, Adó ellenő rzés, Adóbehajtás Gazdasági és Pénzügyi Iroda Költségvetés, pénzügyek, számvitel és vagyongazdálkodás gépjármű -nyilvántartás pénztár Igazgatási Iroda Igazgatási-szociális csoport iktatás, anyakönyvi hivatal, szociális feladatok, mű ködési engedélyek, hagyaték, egészségügyi alapellátás, birtokvédelem, 1 szabálysértés (2012. április 15. elő tt indult ügyekben) közérdekű bejelentések, panaszok Vagyongazdálkodási Környezetvédelmi Csoport igazgatási hatósági feladatok környezetvédelem, vízgazdálkodás, árvízvédelem közútkezelés közterület-foglalás állatvédelem, állattartás vagyongazdálkodási feladatok beruházások, felújítások, karbantartások felügyelete gondoksági feladatok ingatlan bérbeadás, értékestés, hasznosítás épületüzemeltetés, közmű építés településüzemeltetés Rendészeti Iroda mezőőrség közterület-felügyelet 1 5. sz. módosítás

5 12. Feladat- és hatáskörök (1) A Hivatal ellátja az önkormányzat mű ködésével, valamint a polgármesterre, jegyző re, kivételesen a képviselő -testület hivatala ügyintéző je részére megállapított államigazgatási ügyek döntésre való elő készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat- és hatásköröknek a belső szervezeti tagozódás szerinti ellátását a Hivatal Ügyrendje tartalmazza. 13. A hivatali feladat és hatáskör-ellátás szabályai (1) A Hivatal az önkormányzati ügyek elő készítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatot a) önkormányzati rendelet, és egyéb jogszabályok, b) önkormányzati határozat, c) kiadmányozási jogkör gyakorlása, d) a polgármester és a jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott utasítása, intézkedése alapján lát el. (2) A Hivatal államigazgatási ügyek döntésre való elő készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a) törvény vagy kormányrendelet alapján saját hatáskörben, vagy b) kiadmányozási jogkör gyakorlása alapján lát el. 14. A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje (1) A Hivatal a jelen SZMSZ alapján mű ködik. (2) Az irodák közvetlen vezetése az alábbiak szerint történik: a,) A Titkárság és Jegyző i Iroda a Jegyző közvetlen irányításával mű ködik b.) Az Igazgatási Iroda csoportjainak irányítását a feladat ellátásával megbízott csoportvezető k látják el. A Csoportok felettes szakmai irányítását, felügyeletét az Aljegyző látja el. c.) Az Adó Iroda vezetését az irodavezető látja el, felettes szakmai irányítását, felügyeletét az Aljegyző látja el d.) A Gazdaság és Pénzügyi Iroda vezetését az irodavezető látja el, felettes szakmai irányítását, felügyeletét a Jegyző látja el. (3) A Hivatal szervezetével, mű ködésével kapcsolatos részletes szabályokat a hivatal vezető je állapítja meg. 15. Ügyfélfogadás, munkaidő A Képviselő -testület a hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét, e szabályzat 1. számú melléklete szerint állapítja meg. 16. Az értekezletek rendje (1) A jegyző rendszeresen vezető i értekezletet tart, melynek keretében áttekinti az egyes aktuális hatósági feladatokat, továbbá a képviselő -testület napirendjén szereplő elő terjesztések elő készítésének, ellenő rzésének és a határozatok végrehajtásának érvényesülését. (2) A vezető i értekezlet idő pontját, napirendi pontjait, valamint a résztvevő it a jegyző állapítja meg. (3) A Hivatal vezetése évente legalább egy alkalommal hivatali értekezletet tart.

6 IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) A Szervezeti és Mű ködési Szabályzat január 1. napján lép hatályba. (2) A hivatal ügyfélfogadási rendjét az 1. sz. melléklet, a hivatal szervezeti felépítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A polgármesteri hivatal szakfeladat számait az 1. sz. függelék tartalmazza. (4) A polgármesteri hivatali FEUVE az SZMSZ 2. sz. függeléke. Tárnok, december 12. Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző

7 Az SZMSZ 1. számú melléklete A Polgármesteri Hivatal munka és ügyfélfogadási rendje: A Polgármesteri Hivatal munkarendje: Hétfő : Kedd Szerda Csütörtök: Péntek: 8,00-18,00 óráig 8,00-16,30 óráig 8,00-17,00 óráig 8,00-16,30 óráig 8,00-12,00 óráig A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő Szerda ebédidő 12-12,30-ig 8.15 órától óráig 8 15 órától óráig Tárnok, december 12. Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző

8 A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése Az SZMSZ 2. számú melléklete Polgármester Alpolgármester Jegyző aljegyző iroda Titkárság Jegyző i Iroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda Adó Iroda Igazgatási Iroda Rendészeti Iroda csoport Igazgatásiszociális csoport Vagyongazdálkodási és Környezetvédelmi csoport Tárnok, december 12. Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE m/zo Készült a Képviselő-testület 2014. december 10-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben