DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása"

Átírás

1 DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása

2 Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra irányul, hogy a betegség g ne jöjjj jjön n létre. l Másodlagos megelızés: a már m r megindult kórfolyamatra k hat, legkorábban a kockázati tényezt nyezık k vagy állapotok (risk( factors) fázisában beszélhet lhetünk róla. r Késıbb K a szőrés, s, a korai felismerés és s a korai kezelésbev sbevétel csökkenti a betegség kialakulását. Harmadlagos megelızés: a megfelelı kezelés, a maradvány nyállapotok rehabilitáci cióját és reszocializáci cióját jelenti. /Rácz/ 2001./

3 Egészs szségfejlesztés, s, egészs szségpromóció Ebben a koncepcióban ez a hármas h felosztás s nem elkülönülten, lten, hanem egymást fedve folyik, ahol az egészs szséget megırizni, vagy fejleszteni kívánók egyénnek nagyobb és s aktívabb szerep jut. Ehhez szüks kségesek bizonyos objektív v elıfelt feltételek: telek: béke, lakóhely, oktatás, táplt plálék, megfelelı környezet, személyi jövedelem, j gazdasági gi erıforr források, szociális igazság, g, egyenlıség Feladat: a személyes képessk pességek, és s készsk szségek kialakítása, ebben az egyének tevékenys kenységi körét k t kell bıvíteni az egészs szség érdekében, a megküzd zdési (coping)) képessk pességek fejlesztésével együtt. /Rácz/ 2001./

4 Egészs szségfejlesztés egészség alatt nem semleges, sokkal inkább pozitív v tartalmú fogalmat kell értenünk: nk: nem pusztán egészséget jelent, hanem az életminıség g jobbulását, a lehetıségek kiteljesedését, t, a produktívabb és s kielégítıbb élet élését. Rácz szerint az egészség a protektív és s a kockázati tényezt nyezık egyfajta harcából alakul ki, a protektív tényezık k túlst lsúlyba lyba kerülésével. Mindez nem csak az egészség g nevelés,, hanem az egészs szségfejlesztésen sen keresztül manifesztálódik, amely az egyén életstílusára hat.

5 A prevenció felosztása sa más m s megközel zelítés szerint 1.Univerzális prevenció: Célcsoport szerint nem differenciálunk egy nagy csoport, amely maga a célcsoportc Családok vagy fiatalok általános populáci ciójára irányul. (pl.: média programok többst bbsége) 2. Szelektív v prevenció Csoportosítunk tunk jellemzık k alapján. (pl.: hátrh trányos helyzető fiatalok). Célcsoporton C belül l már m r nem differenciálunk. Nagy kockázat zatú egyéneket vagy családokat, közössk sségeket célozza meg azon az alapon, hogy magas kockázat zatú csoport tagjai. Tehát t az egyéni szüks kségletek a megelızés tervezésekor nem lényegesek; l a megelızés s célcsoportjai c azok lesznek, akik kockázati faktorokkal rendelkeznek. 3.Indikált prevenció Már r célcsoporton c beül l is differenciál l (nehezen különíthetk thetı el, hogy preventív v vagy már m r családgondoz dgondozás pl: iskolából l jelzés érkezik) TöbbszT bbszörös s kockázati tényezt nyezıket céloz meg.

6 Az elsıdleges megelızés céljai A serdülıkori teljes absztinencia (nikotin, alkohol, illegitim szerek) elérése, illetıleg leg fenntartása, és s a felnıttkori illegitim szerekre és s dohányz nyzásra vonatkozó absztinencia, valamint a mérsékelt ivás s kialakítása volna. Tovább bbá a droghasználat kezdetének minél l késıbbi k életkorra való kitolása, valamint a visszatérı,, ill. rendszeres droghasználat megelızése. Az informáci ció (tudás) növekedn vekedése a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban, valamint a velük k kapcsolatos negatív v attitőd d kialakítása. Egészs szséges, vagy egészs szségesebb élet, jobb életminıség kialakítása. /Rácz/ 2001./

7 Iskolai megelızı programok Az iskola a megelızı programok legfontosabb színtere, itt viszonylag könnyen k nagy létszl tszámú diák érhetı el. Általában az átlagos tlagos diákra épülnek a programok annak ellenére, hogy megjelentek a mai magyar középfokk pfokú oktatásban azok a diákok, akiknek a szülei már m r nemcsak alkoholfügg ggık, hanem kábítószer k élvezık k is lehetnek, sıt s t a viselkedési si függf ggıség g szempontjából l is érintettek lehetnek. /Rácz/ 2001./

8 A szenvedélybetegségek kialakulásának szakaszai és a drogprevenció feladatai Primér prevenció: Az absztinencia idıszak szakában van tudomásunk arról, hogy jelen van a drog, ezért a feladat az informáci ció átadás interaktív v módon. m Tovább bbá a személyis lyiség g fejlesztés, s, alternatívák k nyújt jtása a drogfogyasztás s helyett, visszautasítási si technikák k kialakítása. A kísérletezés, kipróbálás s idıszak szakában a feladat az informáci ciók átadásán n keresztül l a további használat megelızése, melynek technikái i a személyis lyiségfejlesztés, s, készségfejlesztés, s, alternatívák k kínálása, k motiváci ció kialakítása.

9 Elsıdleges prevenció célja Ideális cél: c serdülıkori teljes absztinencia elérése illetve fenntartása felnıttkori illegitim szerekre és s dohányz nyzásra vonatkozó absztinencia, mérsm rsékelt ívás Reális cél: c a serdülıkori legitim és s illegitim droghasználat prevalenciájának nak csökkent kkentése használat kezdetének kitolása idısebb korra visszatérı szerhasználat megelızése informáci ciók k növeln velése

10 A szenvedélybetegségek kialakulásának szakaszai és a drogprevenció feladatai Az abúzus zus/visszaélés s idıszak szakában a cél c l az, hogy ne alakuljon ki dependencia/f /függıség. g. Ez a rekreáci ciós kábítószer fogyasztás idıszaka, ahol a használatnak már r vannak negatív v következmk vetkezményei: jogi és s szociális. A prevenciós s technikák k ekkor a személyis lyiség- és kommunikáci ciófejlesztés, s, a készsk szségek fejlesztése, se, alternatívák k nyújt jtása a szabadidı hasznos eltölt ltésére, motiváci ció a korai kezelésbe vételre. v A dependencia idıszak szakát a helyzeti, szituatív, az intenzifikált lt, és s a kényszeres droghasználat jellemzi. Itt a már r kialakult függf ggıség g kezelése a célc

11 Az elsıdleges prevenció módszerei 1. Informáci ció közlés (dönt ntéshozó egyén) Ténybeli informáci ciók k közlk zlése Elrettentı hatások Személy ly-függı módszer Eredményess nyesség: 0 2. Érzelmi nevelés (pozitív önértékeléső egyén) Csoportos tréningek Érték-tisztázó beszélget lgetések Készségfejlesztés Eredményess nyesség: 0 3. Társas T hatás (kortárs rs hatásoknak ellenáll lló egyén) Pszichológiai immunizálás Normatív v elvárások korrekciója Ellenáll llási készsk szségek fejlesztése se Eredményess nyesség g 30-50% (dohányz nyzás)

12 Az elsıdleges prevenció módszerei 4. Integrált társas t hatás és s kompetencianövel velı megközel zelítés (probléma megoldó egyén) Személyes és s társas t készsk szségfejlesztés s (dönt ntéshozás, s, stressz- kezelés, problémamegold mamegoldás; kommunikáci ciós s készsk szségfejlesztés, s, önértékelés s javítás, asszertivítás) Eredményess nyesség: 40-80% 5. Egészs szségfejlesztı megközel zelítés (holisztikus egészs szség) Az egyén és s a közössk sség értékei, hiedelemrendszere,, kultúrája Egyéni és s intézm zményi erıforr források hozzáférhet rhetıségének javítása Jutalmak, megerısítések, sek, attitőd d (szülı,, kortárs, rs, tanár) Holisztikus megközel zelítés Eredményess nyesség: tanulmányoz nyozás s alatt Drogalternatívák: Kockázati, izgalomszerzı programok (barlang( barlangászás,, hegymász szás) s) Belsı élmény szerzés: s: jóga, j meditáci ció,, mővészeti m tevékenys kenységek

13 A prevenciós s programok meta-anal analízise Tobler,, 1986 (140( program vizsgálata) I. Nincs interakció frontális elıad adás Vezetı: : tanár Homogén n csoport. passzív v résztvevr sztvevı diákok Kommunikáci ció iránya: tanár diák Intraperszon perszonális kompetencia. Eredményess nyesség: nulla vagy közel k nulla II. Az osztály mint csoport Vezetı: : csoportvezetı(k), mint facilitátor tor(ok), szerepmodell Heterogén n csoport / homogén n csoport aktív v résztvevr sztvevı diákok Kommunikáci ció iránya: csoporttag csoporttag Interperszon szonális kompetencia. Eredményess nyesség: jó eredményess nyesség

14 A prevencióban megjelenı hárítások 1. Irreális optimizmus: az emberek úgy látjl tják k a világot, hogy a jój dolgok velem törtt rténnek meg a rossz dolgok mással m alapvetı beáll llítódás 2. Kognitív v disszonancia redukció tudja, hogy káros, k de: kicsi a valósz színősége, így nem velem fog megtört rténni (pl.: veszélyes a dohányz nyzás, de mégis m dohányzik kitalál l valami felmentést) 3. Életstílus lus / életmód tükrözi a személyes, a csoportbeli és s a társadalmi t státusz tusz által kijelölt lt identitásunkat : egészs szségest-e e vagy a divatost??

15 A prevenciós s paradoxon Kis létszl tszámú csoport fogyaszt nagy mennyiségő alkoholt Százal zalékosan többen t fognak alkohol problémával küszkk szködni Nehéz z befolyásolni az alkohol fogyasztást st (sokat iszik) Nagy ráfordr fordítással kis eredmény Nagy létszl tszámú csoport fogyaszt viszonylag kis mennyiségő alkoholt Százal zalékosan kevesebben fognak alkohol problémával küzdeni k DE sokkal nagyobb létszl tszámú csoportból l ez összességében nagy számot tesz ki Átlagos tlagos fogyasztó könnyebben befolyásolhat solható kis ráfordr fordítással, kis mértm rtékben csökkentj kkentjük k az alkohol fogyasztást st nagyobb eredmény (hiszen több t személy érintett a prevencióban)

16 Biztonsági paradoxon Pl.: jój a fékem f veszélyesebben vezetek biztonságos,, kis kockázat zatú szerhasználat könnyen kialakíthatja azt a hiedelmet, hogy nem kell ügyelni a fogyasztás mértékére re és s körülmk lményeire, hiszen biztonságban vagyunk új útakat engedünk nk a kockázatkeres zatkeresı magatartásnak

17 A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport tevékenys kenységének nek bemutatása Megalakulásunk a tanévben törtt rtént. Az akkori ISM-OM kooperálásával létrejl trejött tt egy pályp lyázati program: Egészs szségfejlesztés és s drogmegelızés címmel. Stábunk jelenleg 8 fı szociális munkás, 1 mentálhigi lhigiénikus, 1 pszichológus. Programunk jelenleg 4 fordulóig kidolgozott szakmai koncepcióval bír. b Célcsoport: 7. osztály ly-12. osztály diákjai ( év) az iskola pedagógusai, gusai, úgymint iskolaigazgató,, helyettesek, ifjúságv gvédelmi felelıs, iskolai szociális munkás, iskolapszichológus, iskolaorvos, asszisztensek, védını, v osztályf lyfınökök, k, iskolai drogügyi gyi koordinátor a szülık

18 Komplex beavatási stratégi giák alkalmazásán n alapuló iskolai prevenció I. Diákokra irányul nyuló tevékenys kenység Diákk kképzés s (drogprevenci( drogprevenció csoportmunka keretében) Folyosói i munka (egyéni tanácsad csadás) s) Diákönkorm nkormányzattal nyzattal való együttm ttmőködés Kortársoktat rsoktatás s (igény szerint, csak saját közösségben!) II. Pedagógusokra gusokra irányul nyuló tevékenys kenység Pedagógusk gusképzés, drogügyi gyi team kialakítása, támogatása Esetmegbeszélés, s, konzultáci ció; ; az iskolai drogstratégia gia módszertani m támogatt mogatása

19 Komplex beavatási stratégi giák alkalmazásán n alapuló iskolai prevenció III. Szülıkre irányul nyuló tevékenys kenység Iskola szintő szülıi értekezlet Szülıi i Tanács / Iskolaszékkel kkel való együttm ttmőködés adott esetben az egészs szség g promóci ciós s napon való részvételük k támogatt mogatása IV. Iskolaközöss sségre irányul nyuló tevékenys kenység Egészs szségpromóciós nap (szenvedélyek napja/egészs szségnap/drogellenes nap) A szervezésbe sbe bevonva a diákönkorm nkormányzatot nyzatot Univerzális prevenció (szórólaposzt laposztás) s) beleértve az iskola nem oktató,, technikai személyzet lyzetét

20 Komplex beavatási stratégi giák alkalmazásán n alapuló iskolai prevenció V. Iskolaközöss sségen kívüli, k helyi közössk sségre irányul nyuló tevékenys kenység Városi KábítószerK szerügyi Egyeztetı Fórummal való együttm ttmőködés, az iskola bevonásának nak támogatása (közöss sségi támogatt mogató rendszerek és szociális szolgáltat ltatások erısítése, se, együttm ttmőködés fejlesztése) se) Önkormányzattal nyzattal való együttm ttmőködés, elsısorban sorban szabadidıs s tevékenys kenységek népszerősítése se tekintetében. Egyéb b civil, formális és s informális szervezıdésekkel sekkel való együttm ttmőködés s (BMX)

21 A FÜGE Drogprevenciós program alapelvei Komplex, mentálhigi lhigiénés alapelvek: amely azt jelenti, hogy a drogmegelızést a mentálhigi lhigiéné témakörében helyezzük k le, nem önálló,, kizárólagos témaként kezeljük. k. A komplexitás s a szenvedélybetegs lybetegségek gek teljes témakörére re vonatkozik, úgymint kémiai szerfügg ggıségek gek (legális, lis, és s illegális lis szerek), és viselkedési si függf ggıségek gek (játékszenved kszenvedély, hálózati függf ggıségek, gek, táplt plálkozási zavarok ). Az osztályra, mint csoportra, ra, és s mint egy pozitív v mintára szervezıdött közösségre tekint a program.

22 A FÜGE Drogprevenciós program alapelvei Spontán, n, szituatív csoportok zajlódnak, amelyben a meglévı tematikát t flexibilisen kezeljük. k. A csoportok kettıs s csoportvezetésőek. ek. A szabadidı hasznos eltölt ltésének alternatíváinak módszertana. m

23 Az elsı forduló Diákképzés: 5x45 perc célja a kapcsolatfelvétel, tel, hosszú távú kapcsolat megalapozása a diákok mind szélesebb csoportjával informáci ció átadás s a drogokról, és s más m s szenvedélyekr lyekrıl a segítı hálózat bemutatása, korai kezelésbe irány nyítás s szüks kség g esetén Tanárképzés: 6x45 perc célja a kapcsolatfelvétel tel és s a hosszú távú kapcsolat megalapozása az iskolával ismeret átadás s a drogokról, használóikr ikról, a drogfügg ggıség kialakulásának rizikófaktorair faktorairól a segítı hálózat bemutatása Iskolai szintő szülıi értekezlet: 2x45 perc célja a kapcsolat felvétel, és s a hosszú távú kapcsolat kialakítása a szülıkkel ismeretközl zlés s a kábítószerekrk szerekrıl, annak felismerhetıségérıl a segíts tséget nyújt jtó intézm zmények hálózath zatának megismertetése se

24 A második m forduló Diákk kképzés: 5x45 perc az elsı fordulóban elıfordul forduló témák k folytatása közösségépítés helyes kommunikáci ciós s sémák s k kidolgozása stresszkezelés, s, a coping funkciók k erısítése se korai kezelésbe irány nyítás s szüks kség g esetén Tanárk rképzés: 6x45 perc a vertikális és s a horizontális kommunikáci ció feltérk rképezése a kommunikáci ciós s készsk szségek fejlesztése, se, közössk sségépítés esetmegbeszélı hozott és általunk vitt esetekbıl Iskolai szintő szülıi értekezlet: 2x45perc a szülık k egymással és s a gyermekükkel kkel való kommunikáci ciójának fejlesztése se kommunikáci ció tekintélyszem lyszemélyekkellyekkel

25 A harmadik forduló Diákk kképzés: 5x45 perc a gyermekbántalmaz ntalmazás s formái i a segíts tségkérés lehetıségei és s eszközei zei Tanárk rképzés: 2x45 perc konzultáci ció és s esetmegbeszélı biztosítása sa a pedagógusoknak gusoknak igény szerint Iskolai szintő szülıi értekezlet: 2x45 perc a serdülıkor nehézs zségei a családok számára, megküzd zdési stratégi giák

26 A negyedik forduló Diákk kképzés: 5x45 perc az eltelt 4 év összefoglalásasa a pályavp lyaválasztás, s, a felnıtt tté válás s nehézs zségei, megküzd zdési stratégi giák útravaló Tanárk rképzés: 2x45 perc konzultáci ció és s esetmegbeszélı biztosítása sa igény szerint Iskolai szintő szülıi értekezlet: 2x45 perc összefoglalás, s, értékelés s az eltelt 4 év v munkájáról a konfliktuskezelés s hatékony eszközei zei útravaló

27 A FÜGE Drogprevenció módszerei interaktív, dinamikus, kettıs s csoportvezetés mediáci ció, facilitáci ció konzultáci ciós s technikák készségfejlesztı és s dramatikus elemek feszülts ltség- és s ellenáll llás s csökkent kkentı eszközök feed-back back, ventilláltat ltatás,, tükrt krözés életvezetési ismeretek és s készsk szségek program pedagógiai giai módszereim spontaneitásra sra épülı csoportdinamikai módszerek folyosói i munka konstruktív v fegyelmezés

28 Összefoglalás Nehézs zségeink: a drogprevenció pályázatfüggı: : bizonytalan a programok elkezdése és s folytathatósága prevenciós s normatíva nincsenek fıállf llású drogpreventorok: : a program szervezése se nehézkes, akadozó a gyerekek állandó jelenlétet igényeln nyelnének nek tılünk, t ennek érdekében az iskolai szociális munkás hálózat kidolgozásán, kialakításán n dolgozunk a felnıttk ttképzések módszertanm dszertanának nak folyamatos értékelése, felülvizsg lvizsgálata lata szüks kséges érdektelenség g a pedagógusok gusok egy részr szétıl és s a szülık nagy részr szétıl

29 Eredményeink Az elmúlt lt 6 év v során n több t mint 4000 diák k vett részt r a programjainkon, akiktıl l pozitív v visszajelzéseket seket kaptunk. Sikerült a problémás s tanulók k egy részr szét t idıben kezelésbe, gondozásba irány nyítani. Hosszú távú kapcsolatok épültek oktatási intézm zményekkel. A segíts tséget nyújt jtó intézm zményekkel szembeni negatív attitőd d formálódik. Változik a szankcionáló szemlélet let mind több t felnıtt gondolkodásában a programjainkon való részvétel és s az ott kapott informáci ciók által. FÜGE Devianciaprevenciós,, Regionális KépzK pzési és Koordináci ciós s KözpontK

30 VÉGE köszönöm m a figyelmet

Iskolai hírekh. rek. zményben. Gyermekközpont. let Komplex, rugalmas modellprogram

Iskolai hírekh. rek. zményben. Gyermekközpont. let Komplex, rugalmas modellprogram Osztályt lytámogató program az ANK-ban Miért?! Iskolai hírekh rek Jelenség g kezelése, problémák megelőzése az Intézm zményben Gyermekközpont zpontú szemlélet let Komplex, rugalmas modellprogram Egy kis

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás,

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás, Curriculum mese 1 A tudást alkalmazhatósága minısíti! 2 A tudás újabb értelmezése az oktatási rendszer újraértékelése radikális gazdasági gi és s demográfiai változv ltozások a társadalmi, t gazdasági

Részletesebben

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely

Részletesebben

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Az eredményess nyesség g mérésem és s szakmai ellenőrz rzés Összeállította: Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Várható eredmények 27 480/2003. Az oktatási miniszter

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Programzáró Konferencia Székesfeh

Programzáró Konferencia Székesfeh Elkötelezettség g a Kiválóságért rt Közép-dunántúli KözoktatK zoktatási Kiválóság g Mintaprojekt 2008 Programzáró Konferencia Székesfeh kesfehérvár, r, 2009. január r 28. Mottó: : A minıség g felemel,

Részletesebben

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28.

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28. UNDP-SZMM Cserehát Program Szlovákia kia-magyarország g közötti k határon átnyúló kezdeményez nyezések az egyenlı lehetıségek gekért és s társadalmi t fejlıdésért A Cserehát és s a Kosice Program Varga

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR BESZÁMOL MOLÓ A TÁMOP T 3.1.4. PÁLYP LYÁZAT KERETÉBEN ZAJLÓ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EREDMÉNYEIR NYEIRŐL KÖZÉPISKOLA A pályp lyázat célja: c Az egész életen át t tartó tanulás s megalapozását t szolgáló

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

OVI SULI és s amit egy ilyen helyzetben érdemes elmondani Szarka JúliaJ 2010. 05. 05. Szombathely A helyzet Bemutatkozás: kettıs s helyzet Óvónıi Tanítói i elkötelezetts telezettség Aktualitás: új ÓNOAP!

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

gypedagógiai giai intervenció

gypedagógiai giai intervenció A korai gyógypedag gypedagógiai giai intervenció Együtt tt- Értük Hatékonyan A bölcsb lcsődétől l a középiskolk piskoláigig Kiskunfélegyh legyháza, 2010. 04. 14. Az eltérő fejlődésmenet korai felismerésének

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

nyvtár r mint Tehetségpont Minerva KönyvtK MATEHETSZ konferencia nyvtára, 2013. szeptember 21.

nyvtár r mint Tehetségpont Minerva KönyvtK MATEHETSZ konferencia nyvtára, 2013. szeptember 21. A könyvtk nyvtár r mint Tehetségpont Lászlóné Bauer NóraN Minerva KönyvtK nyvtár r Egyesület MATEHETSZ konferencia ANK KönyvtK nyvtára, 2013. szeptember 21. Néhány szó a Minerva KönyvtK nyvtárról Általános

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak IX. ea. A munkanélk lküliség és s a munkavégz gzés s dinamikája,

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében A Békés B s Megyei KönyvtK nyvtár és s Humán Szolgáltat ltató Centrum modellkísérleti programja Békéscsaba Előadó: Kovács Ágnes Budapest, 2009. június j 19.

Részletesebben

A mentálhigi helye a társadalombant. rsadalomban. A civil szektor szerepe

A mentálhigi helye a társadalombant. rsadalomban. A civil szektor szerepe A mentálhigi lhigiéné szerepe és helye a társadalombant rsadalomban A múlt, m jelen és s a jövőj A civil szektor szerepe Nehéz z korban élünk. Nem tarthatunk a nagy diktatúrákt któl, de félhetf lhetünk

Részletesebben

Szerepek a pedagógia. gia

Szerepek a pedagógia. gia Szerepek a pedagógia gia világában 1. A pedagógus gus (a tanár)szerep A kezdő pedagógus gus 2009.10.26. 1 A jój pedagógus gus a jó tanár Milyen legyen? Ki mondja meg? S ha nem felel meg ezeknek a kitételeknek?

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Holnaptól l nekem jobb lesz

Holnaptól l nekem jobb lesz Holnaptól l nekem jobb lesz A felnőttk ttképzés és s szakképz pzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Főiskola F Felnőttk ttképzési Központjának nak programjában SZOLNOKI FŐISKOLA F FELNŐTTK TTKÉPZÉSI

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Tiszta Kép 2009 A mentálhigiénés területének lehetőségei, kihívásai Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány 2009. november 4.

Tiszta Kép 2009 A mentálhigiénés területének lehetőségei, kihívásai Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány 2009. november 4. Tiszta Kép K p 2009 A mentálhigi lhigiénés s terület letének lehetőségei, kihívásai Dr. Baly Hermina Mentálhigi lhigiénés s Alapítv tvány 2009. november 4. Az alapítv tvány előseg segíti, hogy Békés B

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható.

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A flexicurity közös k s alapelvei felé: több és s jobb munkahelyet rugalmasság és s biztonság révén Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A munkaerőpiac jellemzői Gyors

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben.

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben. Tisztelt LátogatL togatóink! Szeretnénk nk rövid r tájékoztatt koztatást adni iskolánk részvételérıl, l, feladatairól l a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009 2009-00110011 A A kompetencia alapú oktatás s feltételeinek

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Speciális iskolák és speciális programok - Kompánia Alapítvány - Fecskó Edina

Speciális iskolák és speciális programok - Kompánia Alapítvány - Fecskó Edina Speciális iskolák és speciális programok - Kompánia Alapítvány - Fecskó Edina Kompánia Alapítvány Alapítás: 1997 (2000-tıl közhasznú) Cél: Ifjúsági mentálhigiénés egészségfejlesztés Specialitás: kortárssegítés

Részletesebben

Addikciók. Dr. Bodrogi Andrea

Addikciók. Dr. Bodrogi Andrea Addikciók kognitív v viselkedés s terápi piája Dr. Bodrogi Andrea Ha teszel valamit, már m r nem tettél rosszat (Igor Kustenok, Sandiego, California) Miben különbk nbözik egyéb b terápi piáktól? Nem motivált

Részletesebben

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Hogyan, miért és s miért nem? Továbbk a Nyíregyh regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Továbbk rendszere 1. Kötelez, jogszabályokban elírt 2. Pályázati forrásb sból megvalósítottak 3. Rendszeres 4. Aktuális

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

Változás. Tanulás és tanítás. Mások

Változás. Tanulás és tanítás. Mások Együttm ttműködés, nyilvánoss nosság, tájékoztatás Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. t. (Hebbel) Természet szet- és s környezettudatos k magatartásra nevelő komplex

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Intelligens kommunális villamos fogyasztásmérés lehetőségének vizsgálata kutatás fejlesztés s keretében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nél Dr. Dán András 1, Dr. Vajta László 2, Kálmán Viktor 2,

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

A telepes program tapasztalatai VáraljV. ralján 2012.03.26.

A telepes program tapasztalatai VáraljV. ralján 2012.03.26. Péróból a faluba! A telepes program tapasztalatai VáraljV ralján 2012.03.26. Elıad adó: Filczinger Ágnes polgármester Váralja lakossága 888 fı f idısödı, fogyatkozó népess pesség (református magyar, német

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem Sztreching Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet Elıad adó:füle MátyM tyás 2007.12.02. Érzékek megtapasztalása:/rela sa:/rela xáció/ Nyugalom

Részletesebben

NATOS ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCI CIÓ. Mester Lajos, Belicza Éva, rpáti Edit,

NATOS ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCI CIÓ. Mester Lajos, Belicza Éva, rpáti Edit, A NEMKÍVÁNATOS NATOS ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCI CIÓ Mester Lajos, Belicza Éva, Lám m Judit, KárpK rpáti Edit, Mihalicza Péter, Muzsik Béla, B Bodnár Ágnes, Barabás s Katalin, Ajánl nlás s adott

Részletesebben

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Szabóné Vékony Andrea XXII. Kerületi Logopédiai Szakszolgálat lat avekony@freemail.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédi diában

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

A kockázat munkakegészs vonatkozásai

A kockázat munkakegészs vonatkozásai A kockázat zatértékelés munkakegészs szségügyigyi vonatkozásai dr. Misky Erika foglalkozás-eg egészségügyi gyi orvos 2008.06.16. Kockázat zatértékelés A jogszabályok által előírt követelményeket betartják-e?

Részletesebben

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2.

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2. Az SQI tevékenys kenységének nek áttekintése Dr. Balla Katalin Dr. Ruttnerné Kassai Teodóra Kelemen Zádor Dániel Bóka GáborG Bóka Tibor 2006.11.28. ~ Cégünkről ~ Küldetés ~ Munkatársaink ~ Partnereink

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

WHO előrejelz. rejelzés s Új kihívás a gyermekorvosok előtt utáni. évtizedben az egészs. pszichológiai megbetegedések

WHO előrejelz. rejelzés s Új kihívás a gyermekorvosok előtt utáni. évtizedben az egészs. pszichológiai megbetegedések Új kihívás a gyermekorvosok előtt LÉLEKSIMOGATÓ Pászthy Bea SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika WHO előrejelz rejelzés s 2020 2000 utáni évtizedben az egészs szségügy gy legsúlyosabb lyosabb problémái

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

Adatbiztonság és adatvédelem

Adatbiztonság és adatvédelem Adatbiztonság és s adatvédelem delem ADATBIZTONSÁG Az adatok jogosulatlan megszerzése, se, módosítása sa és s tönkrett nkretétele tele ellen tett olyan eljárások, szabályok, műszaki m és szervezési si

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben