Civil Centrum KözhasznK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil Centrum KözhasznK"

Átírás

1 A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben. A stratégia közvetlenül épül az előző időszak fejlesztő tevékenységeire és eredményeire.

2 A térst rségek társadalmi t jövőképe: j ADONY: Az Adonyi kistérség civil szervezetei a különböző közösségi igények mentén fejtik ki tevékenységüket, annak érdekében, hogy a társadalom alapját a biztonságos élet, egymás tisztelete és elfogadása, valamint az összefogás jellemezze. Szervezeti céljaikat együttműködéseken alapulva, összefogással valósítják meg, mely lehetőség szerint, figyelembe veszi az eltérő érdeklődési területeket és a különböző közösségi igényeket. ENYING: Egy olyan világban szeretnénk élni, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, és igényük van, hogy együttműködő, az alapvető értékek mentén szerveződő közösség tagjai legyenek.

3 A térst rségek küldetk ldetése: ADONY: Az adonyi kistérség civil szervezetei, egymással és más szektorokkal együttműködve, az Adonyi kistérség területén minden korosztály számára, olyan tevékenységeket végeznek, közösségi programokat szerveznek, amelyek biztosítják az itt élőknek, az érdeklődési körüknek megfelelő szabadidő tartalmas eltöltését és segítik a szűkebb és tágabb környezetük komfortérzetének növelését, rászoruló csoportok segítését. Szakmai munkájukat összehangolva végzik úgy, hogy az illeszkedjen a kistérség fejlesztési irányaihoz. ENYING: Az Enyingi Kistérségi Civil Kör azért tevékenykedik, hogy a változást igénylő emberek, családok és más társadalmi szereplők minőségi szolgáltatásokban, fejlesztésekben és programokban részesüljenek azért, hogy egy együttműködő, biztonságot jelentő aktív közösséget alkossanak.

4 Az adonyi térst rség g alapért rtékei: Együttm ttműködés Az együttm ttműködés s azt jelenti számunkra, hogy közös k s célok c mentén, n, közös k tevékenys kenységet folytatunk, úgy hogy elfogadjuk és s segítj tjük k az egyes civil szervezetek saját t céljainak c elérését t is. Hitelesség Tevékenys kenységeink során n hitelesek vagyunk, mert mások m számára is átláthatóan, an, ellenőrizhet rizhetően en valósítjuk meg programjainkat, döntd ntéseink és s tetteink következetesek és s kiszámíthat thatóak. ak. Aktivitás Az aktivitás s azt jelenti számunkra, hogy céljainkhoz c kapcsolódó innovatív megoldásokat keresünk és s valósítunk meg, a társadalmi t változv ltozásokra reagálva, mely fenntarthatóságunkat biztosítja. tja.

5 Az enyingi térst rség g alapért rtékei: Felelőss sség: Tudatos cselekvés, s, amelyben szem előtt tartom és s vállalom v a következményeket, melyek számonk monkérhetőek. Bizalom: A félelem f nélkn lküli li önmagunkba és s egymásba vetett hit. Tolerancia: A másik m ember tulajdonságainak, képessk pességeinek, lehetőségeinek és korlátainak minősítés s nélkn lküli li elfogadása. A múlt m értékeinek befektetése a jövőbe: j tárgyi és s szellemi örökségünk befektetése, hagyományok ápolása és s a civil kapcsolatok ápolása, az egyének a családok és s a szervezetek jój tapasztalatainak továbbad bbadása. (Múlt értékei + jelen lehetőségei = jövő) j

6 Az adonyi térst rség g SWOT analízise: Külső veszélyként a politikai befolyásolást, a gazdasági válság negatív hatásait, a célokhoz nem igazodó forrásokat és a megszűnő közösségi tereket jelölték meg többek között. Gyengeségként (szervezeteken belüli) a civil szakmaiságot, az ingatag szervezeti anyagi helyzetet, a kevésbé profi jogi szakértelmet és a hiányzó térségi identitást nevezték meg a szervezetek. A térség civil szervezeteinek viszont rengeteg erőssége van. Nagyszámú civil szervezet és sok, a jó ügyek érdekében megmozgatható ember lakja a térséget. Az innovatív, elkötelezett szervezetek, sok önkéntessel hatékonyan tud reagálni a kevés forrás ellenére a térség társadalmi igényeire. /sok program, tevékenység, elkötelezett tagok, vezetők/ A környezetükben rejlő lehetőségeket a szektorok együttműködésében, információs hálózat felépítésében és térségi civil szolgáltatóházban látják a térség civil szervezetei.

7 Az enyingi térst rség g SWOT analízise: Külső veszélyek: politikai befolyásolás, gazdasági válság negatív hatásai, elvándorlás, vagyon és közbiztonság gyengülése Gyengeségek: Gyenge tömegközlekedés, Összefogás hiánya, Kevés munkáltató Sport, kulturális és szabadidős létesítmények hiánya/túlterheltsége. Erősségek: Kiépített úthálózat, Jó szakmai háttér a szabadidős és sport tevékenységekhez, Jó megítélésű, civil szervezetek, mozgósítható önkéntesek. Lehetőségek: a szektorok együttműködésének generálása, térségi civil szolgáltató szervezet létrehozása, szervezetek fejlesztése.

8 Stratégiai döntd ntések alapján: ADONY térst rségben: Szeretnének nek civil szakmai téren t a minőség és s a korszerű tudás s felé mozdulni a szervezetek. Kistérs rségi informáci ciós s pontot kell kialakítani, mely hálózatban h működve m segíten tené a térség g szervezeteinek munkáját. Szüks kség g lenne szakmai érdekképviseletre a térségben. Politikai befolyást stól, és s pártp rtérdekektől l mentes civil szervezeti működéseket kívánnak k megvalósítani. Szeretnék, ha egy főállf llású alkalmazott koordináln lná és s segíten tené a kistérs rség g több t mint 80 civil szervezetét és új j típust pusú források bevonásával val a programok szolgáltat ltatások mennyiségi és s minőségi növeln velését t tűztt zték k ki célul c a térst rség g lakosságának igényeinek kielégítése érdekében.

9 Stratégiai döntd ntések alapján: ENYIG térst rségben: Az Enyingi Kistérs rségi Civil Kör K r a következk vetkező 3 éves stratégiai időszak során intézm zményesül, azaz önálló bejegyzett szervezetként fog működni. m Az intézm zményesült Enyingi Kistérs rségi Civil Kör K r a következk vetkező 3 éves stratégiai időszak során n fejleszti humáner nerő forrását és s foglalkoztat legalább egy főállf llású civil mentort civil menedzsment/szakmai szakért rtőt. t. Az Enyingi Kistérs rségi Civil Kör K r a következk vetkező 3 éves időszakban komplex fejlesztési si folyamaton megy keresztül l (szervezet, menedzsment, szolgáltat ltatások)

10 Eredmény alapú tervezés s folyamán n megfogalmazott, elérni kívánt k hosszú távú társadalmi hatás: ADONY térst rségben: Az Adonyi kistérs rség g civil szervezetei intézm zményesültek, professzionálisak, szervezeti céljaikat c együttm ttműködésen alapulva, az Adonyi kistérs rségben élők k meglévő és s megjelenő igényei mentén n valósítj tják k meg. ENYING térst rségben: Az emberek közössk sségi érdekeket is szem előtt tartva, felelősen, számonk monkérhetőenen hoznak döntd ntéseket.

11 Eredmény alapú tervezés s folyamán n megfogalmazott, elérni kívánt k közép p távút célok: ADONY térst rségben: Legyenek hosszú távon fenntarthatóak ak (pénz nzügyi, szakmai) a civil szervezetek. Legyenek elfogadott és s alkalmazott eljárások szervezeteken belül és s szervezetek között. Legyenek közös k s stratégiai céljaik c a szervezeteknek. Az Adonyi Kistérs rségben élők k számára minden igényt kielégítő közösségi programok, események és s közössk sségi szolgáltat ltatások legyenek. Legyen biztosított tott az új j közössk sségi igények bekapcsolása, sa, a működő rendszerbe, közössk sségi tevékenys kenységekbe. ENYING térst rségben: Legyenek jól j l működőm közösségek, mindenkinek legyenek ismertek az igényei, a közösségek (csoportok, szervezetek, családok) jól j l kommunikálnak ki és s be felé, legyenek hiteles jój példák, melyek jól j láthatóak,, legyenek lehetőségek a közössk sségi igények kielégítésére, Legyenek fenntartható civil szervezetek, minden folyamatnak legyen felelőse, legyenek tisztázottak zottak a kompetenciák, k, alapvetően en javuljon a kritizálás kultúrája

12 Eredmény alapú tervezés s folyamán n megfogalmazott stratégiai időszak alatti tevékenys kenységek: ADONY térst rségben: Településenként, nt, egymáshoz illeszkedő civil stratégi giák k készk szüljenek. Információs s hálózattal h segíteni kell az együttm ttműködéseket, hatékony térst rségi programokat. Növeljék k a civil szervezetek fenntarthatóságát, t, forrásbevon sbevonó képességét. Készüljenek kutatások, igényfelm nyfelmérések a térst rség g szüks kségleteiről. l. Kerekasztalok létrehozl trehozása, civil szolgáltat ltatóház üzemeltetése, kistérs rségi szinten. Szükség g van helyben végzett v nonprofit fejlesztésekre. sekre. Végül l a szervezetek egyik legfontosabb célkitc lkitűzése a kistérs rség g lakosságának minél szélesebb körben k való kiszolgálása, sa, a társadalmi t aktivitás s növeln velése és s a térst rségi identitás s megerősítése se az adonyi térst rségben.

13 Eredmény alapú tervezés s folyamán n megfogalmazott stratégiai időszak alatti tevékenys kenységek: ENYING térst rségben: (határid ridőkkel) összehangolt, hozzáférhet rhető adatbázis fejlesztése/friss se/frissítése folyamatos, 2009 szept. csapatépítés s módszereinek m elsajátítása 2009 okt. létrejövő szolgáltat ltató szervezet bejegyzésének folyamata nov. igény és állapotfelmérés s a szervezetekről febr. szervezet és s szolgáltat ltatásfejlesztés s elindítása a létrejl trejövő szolgáltat ltató szervezetnél júl. j 2010 okt. kommunikációs s stratégia megtervezése dec.

14 A stratégia bemutatására szervezett nyilvános nos fórumon f a következk vetkező pontokkal lett kiegész szítve a stratégia: ADONY térst rségben: Tanulmányutak szervezése a jógyakorlatok átvételéhez. Együttműködési hálózat fejlesztése. Települési értéktár létrehozása. Szervezetek népszerűsítése, társadalmi támogatottság növelése. Településenként bemutatni és kiegészíteni a stratégiát. Érdekérvényesítő program megvalósítása konkrét ügy mentén. Kistérségi identitás, megteremtése, erősítése. Hiányzó koncepciók elkészítése (szociális, településfejlesztési, civil, ifjúsági) Szeretnék elérni, hogy a vidékfejlesztési pályázatoknál vegyék figyelembe a térségi civil stratégiát

15 A stratégia bemutatására szervezett nyilvános fórumon a következő pontokkal lett kiegészítve a stratégia: ENYING térst rségben: (határid ridőkkel) Együttműködési hálózat fejlesztése. Települési értéktár létrehozása. Kerékpárút a sínek mentés projekt keretében: Érdekérvényesítő program megvalósítása e konkrét ügy mentén, valamint a kistérségi identitás, megteremtése, erősítése.

16 Köszönjük a figyelmet! A stratégiával kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket várjuk az címen. Székesfehérvár,

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Visegrád Város Civil Stratégiája

Visegrád Város Civil Stratégiája Visegrád Város Civil Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP-3.A.1/A-2008-0039 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Bucher Eszter 2 Hazánkban a rendszerváltozás óta eltelt 15 év alatt a civil szektor jelentős számbeli gyarapodáson és fejlődésen

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Általános helyzetértékelés

Általános helyzetértékelés 1 Bevezető A civil szektor jelentős utat járt be Magyarországon a rendszerváltás óta, így rengeteg értékes tudás halmozódott fel, aminek megfelelő feldolgozása a szektor fennmaradásának és továbblépésének

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

Civil szervezetek, helyi szövetségek Komlón. Dr. Glied Viktor

Civil szervezetek, helyi szövetségek Komlón. Dr. Glied Viktor Civil szervezetek, helyi szövetségek Komlón Dr. Glied Viktor Civil szervezetek szerepe Általánosságban elmondható, hogy megfelelő keretek között a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a fejlesztéspolitikában,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye)

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) A Mosonmagyaróvári civil szervezetek számára szeptember közepén került kiküldésre egy kérdőív, amely az elkészítendő

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben