Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft."

Átírás

1 Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform iroda helyzete: MT ZRt. névhasználati szerzıdés mőkıdési jellegő költségek helyzete az együttm ttmőködés s csírája a Tourinform a térst rség g tıkeert keerıs s vállalkozv llalkozói önállóak a kisvállalkoz llalkozások lehetıségei 1

2 További problémák nincsenek invitatív anyagok kevés s a több t szolgáltat ltatást összefogó ajánlat az aktív v turizmus: egy település s ajánlata kevés, a turista desztináci ciót választ, (élménycsomag) térségben gondolkodni, természetes turisztikai térst rség g kialakulása Nyugat-Balatoni TérsT rségmarketing Kht 2. Eredmények ismertetése se eleinte 7, majd 10 önkormányzat nyzat együttm ttmőködése valósul meg 11, majd 23 vállalkozv llalkozás s viszi ajánlatait együtt a piacra jelenleg több t mint 40 vállalkozv llalkozás és 7 civil szervezet (TE) dolgozik együtt 2

3 2003. év elsı finanszíroz rozási reform Nyugat - Balatoni invitatív kiadvány száll lláskatalógus 11 turisztikai vásárv tematikus térst rségi térkt rképek Épített örökség Természeti vonzerık Túraajánlatok térségi honlap elıkész szítésese év Travel Magazin elsı kiadása 3 nyelvő mutáci ció,, pld. invitatív honlap Elsı térségi programfüzet study tourok szervezése se Turisztikai vásárokon v részvr szvétel 16 külfk lföldi ldi + 8 belföldi ldi Nyugat-Balatoni reklámfilmek 3

4 2005. év Travel magazin már m r 4 nyelven térségi honlap feltölt ltése szolgáltat ltatókkal Info Map kiadványsorozat Nyugat - Balatoni kerékp kpárostérkép Térségi DVD - 8 kisfilm 11 study tour 23 külfk lföldi ldi és s 8 belföldi ldi vásárv év Travel Magazin tükörszerkesztt rszerkesztésselssel térségi weblap a DESTOUR-ral térségi invitatív kiadvány 3 nyelven térségi program elızetes Nyugat - Balaton aktív v kiadvány (+ gyalog-, és s kerékp kpáros térkt rkép) 16 study tour,, 3 tv forgatás 42 vásári v részvr szvétel 4

5 2007. év térségi weboldal on-line rendszerrel térségi marketingterv térségi inv.kiadvány ny további 3 nyelven Továbbfejlesztett kerékp kpárostérkép 3 önálló film készk szítésese Keszthelyi-hg hg,, Festetics-kast kastély, Kis-Balaton Nyugat-Balaton reklámfilm Ausztriában 13. Sármelléki Tourinform pont nyitása 8 study tour 43 vásári v részvr szvétel év új j formátum tumú Travel Magazin erıteljes internetfejlesztések sek honlap optimalizálás Add words kampány angol nyelvterületen leten internetes kampány internetes hírlevelekh Megújított Keszthely kártya k hirdetések study tourok segíts tségével 5

6 invitatív prospektus további nyelveken közös s rendezvénynapt nynaptár r 4 településsel 5 település s térkt rképe kísérleti kiadás új j Duna Tv film a Balaton strandjairól új j térst rségi DVD 5 kisfilmmel térségi kirándul ndulófüzet 12 study tour a térst rségben 11 belföldi ldi és s 21 külfk lföldi ldi vásárv kérdıíves felmérés s készk szítésese Finanszíroz rozás s a non-profit szervezeteknél 1. Alapfinanszíroz rozás s : mőködés m s költsk ltségei 2. A tevékenys kenység g finanszíroz rozása E kettı a gyakorlatban összemosódhat, de a tervezésn snél l célszerc lszerő külön n tervezni. Amíg g az alap nem biztosított, tott, addig felesleges bármely b tevékenys kenységre pénzt p győjteni. 6

7 A Kft. finanszíroz rozási szakaszai közöttk Szindikátusi szerzıdés Minden tag a törzstt rzstıke arány nyában fizet, nem válik v szét t a mőködtetm dtetés és s a tevékenys kenység g finanszíroz rozása, a tevékenys kenységnek (szolgáltat ltatásnak) nincs ára ra,, a tagok számára kötelezk telezı a befizetés, de nem meghatározott, ezért milyen szolgáltat ltatást kap között k - Önkormányzatok: nyzatok: lakosság g arány nyában, 150 Ft/fı,, ez nagyrészt lefedi a mőködésm költségeit Önkormányzatok nyzatok részr szére végzett v marketingmunka díjmentes - Vállalkozók számára kötelezk telezı befizetés megszőnik, kizárólag csak a tevékenys kenységet finanszírozz rozzák, csak szolgáltat ltatásokért fizetnek, ez a marketing munka fedezete. 7

8 2007-tıl megszőnik a kötelezk telezı befizetés. Alapdíj j kerül l bevezetésre (Kht-ban tagdíj j nem lehetséges) Alapdíj önkormányzatok nyzatok esetében a beszedett IFA és s a lakosság g alapján n kerül meghatároz rozásra. Vállalkozók k esetében a szolgáltat ltatás fajtájától és s kategóri riától l függf ggıen Az alapdíj j lefedi a mőködés m s költsk ltségét A költsk ltségek összetételetele (kerekített, három év átlagában) Mőködési költsk ltségek összesen: 35 %, bérek és s közterheik: k 23 %. megbízási díjak: d 2 % iroda fenntartás, rezsi: 10%. Szakmai munka költsk ltségei: 65 % 8

9 A bevételek megoszlása sa (kerekített, három h év átlagában) Keszthely önkormányzat nyzat tagdíj j hozzájárul rulás s 5 %. Keszthely Tourinform iroda hozzájárul rulása: 15 % Keszthely település s marketing: 15 % vállalkozói i tagdíj j hozzájárul rulás s 5 % turisztikai egyesületek hozzájárul rulása 5 % tagönkorm nkormányzatok nyzatok tagdíj j hozzájárul rulása 7 % szponzoroktól l 3 % pályázatokból l 10 % saját üzleti tevékenys kenység g eredménye 35 % 2009 A Kft tulajdoni szerkezetének átalakítása Fıbb indokok: Keszthely város v többst bbségi tulajdona (62 %) a vállalkozv llalkozói i tulajdonosi passzivitása sa a tulajdonos önkormányzatok nyzatok településeken mőködım turisztikai egyesületek elıtérbe kerülése a pályp lyázati kiírások a TDM modellt részesítik elınyben 9

10 Lehetséges változatok: v 1. Az addigi helyzet fenntartása 2. Keszthely további tulajdonszerzése se 3. A Kft TDM szervezetté alakítása Keszthely üzletrészt ad egyesület letének vállalkozókat kat az egyesületek váltjv ltják k ki az egyesületek valós s szavazathoz jutnak marketing taggyőlés s tulajdonosi döntd ntéssel helyettesíthet thetı Az optimális megoldás: Turisztikai egyesületek a Kft tulajdonosai partnerségen alapuló többlettámogatások mind az önkormányzatokat, nyzatokat, mind a vállalkozókat kat az egyesületek képviselik egyszerre térst rségi döntd ntéshozó és s végrehajtv grehajtó szervezet az egyesületek képviselk pviselıi i a döntd ntéshozók az egyesületek menedzserei munkatársak Hátrányok: finanszíroz rozás s kérdk rdése, IFA hova? 10

11 A kísérleti k modell Tulajdonosi szerkezet kvóták k alapján Elınye: alternatív v TDM modell a tulajdonrész települési kvótak taként felosztva az önkormányzat nyzat és s az egyesület is tulajdonos önkormányzatok nyzatok és s vállalkozv llalkozók k között k jobb együttm ttmőködés s alakulhat ki térségi döntd ntéshozó és s végrehajtv grehajtó szervezet biztonságosabb finanszíroz rozás A kvóták k felosztása sa Egyik érdekszövetség g sem tudja önállóan érvényesíteni akaratát Keszthely város v a keszthelyi egyesülettel együttesen sem, a balatonparti önkormányzatok nyzatok és s egyesületeik közösen sem, a két k t gyógyf gyfürdı település és s egyesületei közösen sem és s az összes önkormányzat nyzat összefogva sem jut többségi szavazathoz Így állandó konszenzusra lesz szüks kség g = demokratikus mőködés m 11

12 Lehetséges mőködési m finanszíroz rozási formák 1. A turisztikai egyesületek által történı finanszíroz rozás Az egyes turisztikai egyesületek az önkormányzat nyzat által a turisztikai egyesületeknek átadott pénzp nzösszeg 15 %-% át t fordítj tják k a térst rségi szervezet mőködésének finanszíroz rozására. ra. (Csak egyesületi finanszíroz rozás) 2. Vegyes: önkormányzati nyzati és egyesületi finanszíroz rozás Az önkormányzatok, nyzatok, tekintettel a további tagsági gi viszonyukra, továbbra is közvetlenül l vesznek részt r a finanszíroz rozásban, a 2008-as tarifatábl blázatnak megfelelıen, en, a turisztikai egyesületek az önkormányzati nyzati támogatt mogatás bizonyos %-át% t fordítj tják k a térst rségi munkára. 12

13 3. A évi finanszíroz rozás A fenntartás s költsk ltségeinek meghatároz rozása után n a tagtelepülések között k a költsk ltségek felosztásra sra kerülnek: - Normatíva alapján, - Száll llásférıhelyek alapján, - Vagy ezek kombináci ciója alapján. Településenk senként nt az önkormányzatok nyzatok és s a turisztikai egyesületek közösenk Térségi tervek 1. Közös K s arculat kialakítása 2. Közös K invitatív kiadvány kiadása száll lláskatalógus, térkt rképek, informáci ciós s kiadványok 3. Közös K s hirdetıtábl blás s rendszer kialakítása 13

14 4. Közös K s weblap elkész szítésese - ehhez kapcsolódó promóci ció - törzsadatbázis zis fejlesztése se 5. Közös K touchinfok mőködtetése, azonos adatbázissal 6. Kerékp kpáros termékfejleszt kfejlesztés és s ezek promóci ciója (útvonal, kitábl blázás, térkt rkép) 7. Bakancsos termékfejleszt kfejlesztés és ezek promóci ciója (kitábl blázás,térkép) 8. Egységes ges minıségbiztos gbiztosítási si rendszer kidolgozása 9. TérsT rségi rendezvénysorozat nysorozat szervezése, se, animátorok 10. TérsT rségi kártya k mőködtetm dtetése (vonzerılelt leltár, szolgáltat ltatók, kiadvány) 14

15 Miért érdemes a Nyugat-Balatoni Kft tulajdonosává válni? Együttm ttmőködési lehetıség és s gazdasági gi érdek Sikeres szervezetek ismérvei Van munkaszervezetük -> > Gazdasági társast rsaság Megfelelı gazdasági gi érdekrendszer Tulajdonviszony Döntési mechanizmus Területi lefedettség Konkrét t elıny nyök Tulajdonrész vásárlv rlás Valós s szavazati jog Pénzeszközátadás Közös s beszerzés kedvezıbb árú bevásárl rlás Internet Kiadványok: TérsT rségi, települési, tematikus Vásárok ÁFA körben k törtt rténı beszerzés Egyszeres tagdíj Marketingkölts ltségek megoszlása sa 15

16 TDM pályp lyázatok térst rségi pályp lyázat Projektek összehangolásasa Oktatás, study tourok Közös s beszerzések sek Weboldal és s adatbázis kezelı Piackutatás, elégedetts gedettségi gi felmérések Termékfejleszt kfejlesztéseksek Marketing Megtakarítások Weblapbeszerzés Weblapüzemeltet zemeltetés Weblappromóci ció Vásárszervezés Áfa visszaigényl nylés 16

17 Köszönöm m a figyelmet Elérhet rhetıségi adatok: Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda non-profit Kft,, Keszthely Web: 17

Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009.

Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009. Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009.május A Mária M Út t karizmája spirituális turistaútvonal tvonal,, zarándok

Részletesebben

Térségi TDM-együttműködések a Nyugat-Balaton térségben

Térségi TDM-együttműködések a Nyugat-Balaton térségben Térségi TDM-együttműködések a Nyugat-Balaton térségben Tar László ügyvezető, Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. XIII. Országos TDM Konferencia Hévíz, 2015. május 29. Trendek, események a

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM A termőföld értékbecslés aktuális kérdk rdései (egy hétkh tköznapi kis cég, c mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazd gazdálkodási és s ingatlan- forgalmazási konferencia

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát

Részletesebben

tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a

tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a A tıke t szabad áramlása A tıke t szabad áramlása A Római R Szerzıdés s rendelkezett arról, hogy a tagállamok töröljenek t el minden, a tıke t szabad mozgását t akadályoz lyozó tozást azoknak a személyeknek

Részletesebben

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Számvitel II. évfolyam Dr Gısi G Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK 1 Tananyag: Rezingerné Ducsai Anita dr Vörös s Miklós: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt 2005) - 1-36 old, 49-120 old Feladatgyőjtem

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Fejlesztési tőkebefektetés KKV-k részére, mint finanszírozási alternatíva

Fejlesztési tőkebefektetés KKV-k részére, mint finanszírozási alternatíva 2009. október 20. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség XXXVII. Konferencia, Tihany (Club Tihany) Fejlesztési tőkebefektetés KKV-k részére, mint finanszírozási alternatíva K isvállalkozás-fejlesztő énzügyi

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000 AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI TÁMOGATÁSOK Dr. Dankó László ZTVE munkaszervezet vezető Zemplén n TV Sátoraljaújhelyjhely Referencia műsor m 2008. november 04.18.000 TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Keszthely város és térsége operatív turisztikai marketing terve - kivonat

Keszthely város és térsége operatív turisztikai marketing terve - kivonat Keszthely város és térsége operatív turisztikai marketing terve - kivonat Operatív marketingterv A következőkben részletesen összefoglaljuk, hogy mik azok a feladatok, amelyek megtétele elősegítheti a

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben