llalkozási alapismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "llalkozási alapismeretek"

Átírás

1 Vállalkozási sportvállalkoz llalkozási alapismeretek Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék

2 Vállalkozás s alapítása Egyéni és s Társas T vállalkozv llalkozások

3 Egyéni vállalkozv llalkozás Ki jogosult: Magyarországon gon lakóhellyel rendelkezı,, cselekvıképes magyar állampolgárok, letelepedett, vándorolt, v illetıleg leg menekült jogáll llású személyek, akik nincsenek kizárva az egyéni vállalkozv llalkozás gyakorlásából. l. (EGT tagállamainak állampolgárai is jogosultak)

4 Vállalkozó igazolvány kérések Formanyomtatvány kitölt ltésével kérelmet k kell benyújtani elektronikusan / ügyfélkapun keresztül. Szüks kséges adatok: név, n szület letési név, n szület letési hely idı,, anyja neve, a vállalkozv llalkozás s telephelyét és s fióktelepeit, tevékenys kenységi körét k és s a tevékenys kenység g megnevezését. (Szakmakódok)

5 Vállalkozó igazolvány kérésének k mellékletei Nyilatkozat hogy nincs eltiltva az adott tevékenys kenységtıl. Erkölcsi bizonyítv tvány. Jogszabályban elıírt képesk pesítés s meglétét igazoló okirat. Kérelmezı nyilatkozat az adósz szám meghatároz rozásához.

6 Vállalkozói i igazolvány kiadása A rendelkezésre álló idıtartam 30 nap. Az okmányiroda szerzi be a vállalkozv llalkozó adósz számát, ksh számot. (Nyilatkozni kell pl. hogy milyen módon m kívánja a vállalkozv llalkozó az Áfá-t elszámolni, illetve az szja meghatároz rozásáról) A vállalkozv llalkozói i igazolvány költsk ltsége Ft. (Adat módosítás s Ft, másolat m Ft) A kézhezvk zhezvételtıl l számított 15 napon belül l be kell jelentkezni az Apeh-hez hez.

7 Gazdasági társast rsaságok

8 Cégalapítás általánosan Jogi személyis lyiség g nélkn lküli li társast rsaság: a közkereseti és s a betéti ti társast rsaság. Jogi személyis lyiségő gazdasági gi társast rsaság: a korlátolt felelıss sségő társaság és s a részvr szvénytársaság. Új j elem az un. nonprofit társaság bármely társasági formában alakíthat tható nonprofit jellegét t a társast rsaság g nevében fel kell tüntetni. t

9 Elıtársas rsaság A gazdasági gi társast rsaság g ellenjegyzésének nek illetve közokiratba való foglalásának napjától elıtársas rsaságként mőködhet. Átmeneti szakasz a társast rsaság g cégbc gbíróságon gon való bejegyzéséig vagy elutasításáig. A cég c g neve után meg kell jelenni, hogy bejegyzés alatt. Gazdasági tevékenys kenységet csak a kérelem k benyújt jtásának napja után n folytathat.

10 A társast rsasági szerzıdés általános tartalma A gazdasági gi társast rsaság g cégnevc gnevét és s székhely khelyét - a cégnc gnév v nem lehet azonos már m r bejegyzett vagy már m r a cégnyilvc gnyilvántartásból l törölt t cég c elnevezésével vel - nem lehet idegen nyelvő a vezérszó kivétel telével - székhely megjelölése - székhelyk khelyként való jogosultság g feltüntet ntetése

11 A társast rsasági szerzıdés általános tartalma Gazdasági társast rsaság g tagjait természetes személyek esetén n nevük és s lakhelyük, k, - szervezetek esetén nevük és s székhely khelyük. k. Tevékenys kenységi kört, k illetve tevékenys kenységi köröket. k ket. (Szerzıdés s mintában egy fıtevf tevékenység) A társast rsaság g jegyzet tıkéjétt A cégjegyzc gjegyzés s módjm dját t (egy vagy több t aláí áíró) Vezetı tisztségvisel gviselıt t nevét, lakóhely helyét Idıtartamot ha határozott idıre alapítj tják.

12 Cégnév A cégnc gnévnek minden esetben tartalmaznia kell a cégforma c megnevezését és s hogy a cég c tevékenys kenysége alapvetıen en mire irányul. A cégnc gnévben vezérsz rszó is szerepelhet (ez lehet idegen szó), ez áll az elsı helyen ez alapján azonosítjuk be igazából l a céget. c

13 Közkereseti társast rsaság Személyegyes lyegyesítı jellegő (két t vagy több t tag) Korlátlan és s egyetemleges felelıss sségük k mellett üzletszerő közös s gazdasági gi tevékenys kenységet folytatnak és s az ehhez szüks kséges vagyoni hozzájárul rulást a társaság g rendelkezésére bocsátj tják. (Ebben az esetben a társast rsaság g tartozása bármelyik b tagon teljes mértm rtékben behajtható.) Az alapító tıke minimális értéke törvt rvényben nincs meghatározva.

14 Közkereseti társast rsaság A társast rsaság g képviseletk pviseletére minden tag önállóan jogosult. (A társast rsasági szerzıdésben sben ki lehet kötni k az együttes képviseletet k is) Legfıbb szerve a tagok győlése. (Nekik kéne k jóváhagyni a számviteli törvt rvény szerinti beszámol molót) Képviseletet igazoló okirat: az un. aláí áírási címpéldány. Nyereség-vesztes veszteség g a vagyoni hozzájárul rulás arány nyában oszlik meg.

15 Betéti ti társast rsaság A betéti ti társast rsaság g létesl tesítésére irányul nyuló társasági szerzıdéssel ssel a társast rsaság g tagjai üzletszerő,, közös k gazdasági gi tevékenys kenység g folytatására vállalnak v kötelezettséget oly módon, m hogy legalább egy tag (beltag) felelıss ssége a társast rsasági vagyon által nem fedezett kötelezettsk telezettségekért korlátlan és s a többi t beltaggal egyetemleges, míg m g legalább egy másik m tag (kültag) csak a társast rsasági szerzıdésben sben vállalt v vagyoni betétje tje szolgáltat ltatására köteles, k a társast rsaság kötelezettségeiért azonban - a törvt rvényben meghatározott kivétellel - nem felel.

16 Betéti ti társast rsaság Betéti ti társast rsaság g esetén üzletvezetésre fıszabályként a beltag jogosult Bt. esetén n képviseleti k (cégjegyz gjegyzési) joga a beltagnak van. FıszabF szabályként a kültag k nem csak a betéti ti társast rsaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult.

17 Korlátolt felelıss sségő társaság A korlátolt felelıss sségő társaság g (kft.) jogi személyis lyiséggel rendelkezı gazdasági gi társast rsaság, amely elıre meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével (jegyzett tıkével) t alakul. ( Ft) A tagok törzsbett rzsbetétei tei különbk nbözı mértékőek lehetnek, az egyes törzsbett rzsbetétek tek nagysága ga azonban nem lehet kisebb százezer zezer forintnál. A törzsbetétnek tnek forintban kifejezettnek és s tízezerrel t maradék k nélkn lkül l oszthatónak kell lennie. A kft. törzstıkéje ötszázezer zezer forintnál l kevesebb nem lehet.

18 Tagok hozzájárul rulása A tagok hozzájárul rulása egyaránt lehet pénzbeli p és s nem pénzbeli (bármilyen eszköz, z, illetve vagyoni értékő jog). A pénzbeli p hozzájárul rulás s felét t a társast rsaság g alapításakor a társaság g rendelkezésére kell bocsátani. A fennmaradó részt egy éven belül l szintén n a társast rsaság g rendelkezésére kell bocsátani., A nem pénzbeli p hozzájárul rulást - abban az esetben ha értéke eléri az 50%-ot az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani - ha nem éri el, akkor három h éven belül l kell a társast rsaság rendelkezésére bocsátani

19 Kft cégbejegyzc gbejegyzéséhez csatolni kell Vezetı tisztségvisel gviselı,, felügyel gyelı-bizottság, könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát. t. A jogszabályban meghatározott mértm rtékő illeték és közzétételi teli költsk ltségtérítés s megfizetésének igazolását. Az adósz szám m megállap llapításához szüks kséges, az általános forgalmi adó alanyának nak az adóköteles tevékenys kenysége megkezdésének bejelentésével összefüggı nyilatkozatot

20 Taggyőlés A taggyőlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni h (jegyzıkönyv) Dönthet: a sz : a számviteli törvt rvény szerinti beszámol moló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;pótbefizetés elrendelése és s visszatérítése;osztal se;osztalékelıleg leg fizetésének elhatároz rozása; a felügyel gyelı-bizottság tagjainak megválaszt lasztása, sa, visszahívása sa és díjazásának megállap llapítása;a könyvvizsgk nyvvizsgáló megválaszt lasztása, sa, visszahívása sa és s díjazd jazásának megállap llapítása;

21 Részvénytársaság Olyan gazdasági gi társast rsaság, amely elıre meghatározott számú és s névértn rtékő részvényekbıl álló alaptıkével alakul. A tag kötelessége a részvr szvény névértn rtékének vagy kibocsátási si értékének rendelkezésre bocsátása. sa.

22 Nyílt és s zárt z Rt Nyilvánosan mőködı: m : a részvr szvények a kibocsátáskor, skor, illetve a jegyzett tıke t emeléskor részben r vagy egészben nyilvánosan nosan kerülnek forgalomba hozatalra. (Kötelez telezı alaptıke Ft) Zárt mőködéső: m : a részvr szvényei nem kerülnek nyilvánosan nosan forgalomba hozatalra. (Kötelez telezı alaptıke Ft)

23 A gazdasági gi társast rsaság g megszőnése se a társast rsasági szerzıdésben sben (alapító okiratban, alapszabályban) lyban) meghatározott idıtartam eltelt, vagy más m s megszőnési si feltétel tel megvalósult; elhatározza jogutód d nélkn lküli li megszőnését; elhatározza jogutódl dlással törtt rténı megszőnését (átalakulását); t); tagjainak száma egy fıre f csökken, kivéve, ve, ha az egyes társast rsasági formákra vonatkozó szabályok ettıl eltérıen en rendelkeznek; a cégbc gbíróság g a törvt rvényben meghatározott okok miatt megszünteti; jogszabály így rendelkezik

24 Megszőnı társaság kötelezettségeiért törtt rténı felelés A gazdasági gi társast rsaságot terhelı kötelezettségek a társast rsaság g megszőnésétıl l számított öt év v alatt évülnek el. A tagok között k a felmerült lt tartozást a felosztott társasági vagyonból l való részesedésük arány nyában kell megosztani. Nem hivatkozhat korlátozott felelıss sségére az a tag, aki ezzel visszaélt.

25 Közhasznú társaság közhasznú szervezet A közhasznk zhasznú társaság jogi személy július 1-tıl 1 l ilyen társast rsaság g nem alapíthat tható. Közhasznú szervezet (közhaszn zhasznúvá minısítés) s) szervezetek minısítését t jelenti, a tevékenys kenységi kör k r függvf ggvényében kérhetk rhetı

26 Nonprofit társaság közhasznú társaság 2007 július j 1-tıl 1 l kizárólag nonprofit társaság g alapíthat tható A közhasznk zhasznú társaság g 2009 június j 30-ig mőködhet eddig az idıpontig vagy át t kell alakulnia nonprofit korlátolt felelıss sségő társasággá (vagy más m s gazdasági gi társast rsasággá jogi személy gazdasági gi társast rsasággá), vagy a jogutód d nélkn lküli li megszőnését t kell elhatároznia

27 Közhasznú szervezet nonprofit társaság A közhasznk zhasznú társaság g létesl tesítésének szabályai lényegében megegyeznek a kft.-re vonatkozó szabályokkal, ennek megfelelıen en a közhasznk zhasznú társaság g is ötszázezer zezer forintos tıkével t alapíthat tható. Lényeg: gazdasági gi tevékenys kenységet végezhetnek v közhasznú feladatuk ellátása érdekében de a keletkezett eredményt az alapítók k között k nem oszthatják k fel. A nonprofit gazdasági gi társast rsaság g nem alakíthat tható át nyereség g orientált gazdasági gi társast rsasággá (gazdasági gi társaság g azonban átalakítható nonprofittá)

28 Közhasznú szervezetté minısíthet thetı társadalmi szervezet, kivéve ve a biztosító egyesületet és s a politikai pártot, p valamint a munkáltat ltatói és s a munkavállal llalói érdek-képviseleti szervezetet, alapítv tvány, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület (ha a létrehozl trehozásáról l szóló törvény azt lehetıvé teszi), országos sportági szakszövets vetség, nem költsk ltségvetési szervként mőködım felsıoktat oktatási intézm zmény, közhasznú tevékenys kenységet ellátó szociális szövetkezet, a Magyar Felsıoktat oktatási Akkreditáci ciós Bizottság, a Felsıoktat oktatási és Tudományos Tanács nonprofit gazdasági gi társast rsaság

29 Közhasznúvá minısítés A területileg illetékes bíróságon kell kérelmezni Közhasznú vagy kiemelten közhasznk zhasznú minısítést st lehet kérni k csak az egyik fokozat jelölhet lhetı meg

30 Közhasznú tevékenys kenységek az egészs szségmegırzés, betegségmegel gmegelızés, gyógy gyító-,, egészs szségügyi gyi rehabilitáci ciós s tevékenys kenység; a szociális tevékenys kenység, családseg dsegítés, s, idıskor skorúak gondozása; a mőemlm emlékvédelem; kulturális lis tevékenys kenység, kulturális lis örökség megóvása a tudományos tevékenys kenység, kutatás; a nevelés és s oktatás, képessk pességfejlesztés, s, ismeretterjesztés; s; a természetv szetvédelem, állatvédelem; a hátrh trányos helyzető csoportok társadalmi t esélyegyenl lyegyenlıségének nek elıseg segítése; se; a fogyasztóvédelem; a rehabilitáci ciós s foglalkoztatás; az ár- és s belvízv zvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenys kenység; a bőnmegelb nmegelızés és s az áldozatvédelem delem sport, a munkaviszonyban és s a polgári jogi jogviszony keretében megbízás s alapján n folytatott sporttevékenys kenység g kivétel telével

31 Sportszervezetek típusait Elsısorban sorban az alapítási eljárásban és s a mőködésben térnek t el néhány ny sportágban a szövets vetség írja elı: Sportegyesület csak ez részesr szesíthetı állami (önkormányzati) nyzati) támogatt mogatásban Sportvállalkoz llalkozás

32 Sportegyesület A magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége: ge: a szabadidısport, sport, a versenysport, a tehetséggondoz ggondozás és s az utánp npótlás s nevelés mőhelye. / Olyan társadalmi t szervezet, amelynek alaptevékenys kenysége a sporttevékenys kenység g szervezése, se, valamint a sporttevékenys kenység g feltételeinek teleinek megteremtése.

33 Sportegyesület alapítása 10 alapító tag a szervezet megalakítását t kimondja, alapszabály lyát t megállap llapítsa, ügyintézı és s képviseleti k szerveit megválassza. Utána az illetékes megyei illetve fıvárosi f bíróságon b nyilvántart ntartásba kell vetetni.(feltétele: tele: alakuló ülés jegyzıkönyve, jelenléti év tagok neve címe, c alapszabálya, lya, ügyintézıs és s képviseleti k szerv tagjainak az elfogadása, székhely használati jogát igazoló okiratot) sportegyesület alapítása nem tagadható meg ha az összes törvt rvényi feltételnek telnek eleget tesz

34 Alakuló közgyőlés napirendi pontok: - az egyesület megalakításának elhatároz rozása - az alapszabály ly megvitatása, elfogadása - tisztségvisel gviselık k megválaszt lasztásasa - az egyesület megalapításának kimondása az alakuló közgyőlés s dokumentumai: - elfogadott alapszabály ly - jegyzıkönyv - aláí áírási ív v (jelenléti ív) - megválasztott tisztségvisel gviselık elfogadónyilatkozatai - kérelem a bírósági b bejegyzésre

35 Bíróságra benyújtand jtandó dokumentumok A nyilvántart ntartásba vétel v iránti kérelmet k a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 4. számú melléklet kletében találhat lható nyomtatványon nyon kell benyújtani, és s mellékelni kell az alakuló ülés s jegyzıkönyv nyvét, az alakuló ülés s jelenléti ívét t a tagok nevével, vel, lakóhely helyével és s aláí áírásával, az alapszabályt, lyt, az ügyintézı és s képviseleti k szerv tagjainak a tagság elfogadására és s a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát, t, a székhely használat jogcímét t igazoló okirat másolatm solatát, t, szüks kség g szerint a felügyel gyelı szerv tagjainak a tagság elfogadására és s a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát t.

36 Sportegyesület elvi felépítése KÖZGYŐLÉS FELÜGYELİ BIZOTTSÁG. ELNÖKSÉG ELNÖK ÜGYVEZETÕ ELNÖK GAZDASÁGI VEZETİ HIVATALI APPARÁTUS SZAKOSZTÁLYOK BIZOTTSÁGOK TANFOLYAMI CSOPORTOK

37 Sportvállalkoz llalkozás Sportvállalkoz llalkozás s kizárólag korlátolt felelıss sségő társaság g illetve részvr szvénytársaság formában alapíthat tható.. (a fogyatékosok sportja és s a szabadidısport sport terület letén n közhasznk zhasznú társaság g keretében is szervezhetı) Sportvállalkoz llalkozás s esetében a fıf tevékenys kenység természetesen sporttevékenys kenység.

38 Szj - számok Sportszergyárt rtás Sportszer-kiskereskedelrm Szabadidıs s sporteszköz z kölcsk lcsönzés Sport, szabadidıs s képzk pzés 93.1 Sporttevékenys kenység Sportlétes tesítmény mőködtetm dtetése Sportegyesületi tevékenys kenység Testedzési si szolgáltat ltatás Egyéb b sporttevékenys kenység

39 Kereslet és s kínálatk

40 Kereslet A kereslet törvt rvénye szerint fordított arány van az ár r (áldozat)( és s a jószj szág g mennyisége között k amelyet az emberek megkívánnak szerezni. Néhány kivétel presztízs zs termékek, további árnövekedéstıl l való félelem.

41 Keresleti függvf ggvény P Kereslet Q

42 Kereslet A kereslet törvt rvénye kimondja, hogy a növekvn vekvı ár r mellett csökken a keresett mennyiség. Ez a keresleti görbg rbén n való mozgást jelent. Létezhet hogy a keresleti görbe g elmozdul reklám m hatása - akár r pozitív, akár r negatív.

43 Kereslet árrugalmassága A keresett mennyiség g százal zalékos változv ltozását elosztjuk az ár r százal zalékos változv ltozásával. Ezek alapján n megkülönb nböztetünk: Rugalmas, amikor az együtthat ttható magasabb mint egy vagyis a mennyiség g százal zalékos változv ltozása magasabb, mint az ár r százal zalékos változv ltozása. Rugalmatlan, amikor az együtthat ttható alacsonyabb mint egy vagyis a mennyiség g százal zalékos változv ltozása alacsonyabb, mint az ár r százal zalékos változv ltozása.

44 Kínálat A termékek és s szolgáltat ltatások kínálata k az árnövekedés s hatására növekszik. n A termelık k a kínálat k növeln velésekor figyelembe veszik a költsk ltségeket két t költsk ltség g szokott a figyelem központjk zpontjában lenni a határk rköltség és az átlagköltség.

45 Kínálati függvf ggvény 120 P Kínálat Q

46 Kereslet és s kínálatk A keresleti és s kínálati k görbe g metszéspontja spontja adja az egyensúlyi árat és s mennyiséget egy-egy termék piacán. Elvileg a gazdaság g mindig efelé az egyensúlyi pont felé törekszik. Akár r túl t l kereslet, akár r túl t l kínálat k alakul ki a piac törekszik t az egyensúlyi helyzet felé. A pénz p teremti meg a lehetıség g hogy könnyen k és gyorsan árut vásároljunk v minden más m s esetben magasak lennének nek a tranzakciós s költsk ltségek

47 . A sportpiac szerkezete. Kínálati oldal Keresleti oldal (fogyasztói csoportok) sportoló; közönség; csapat; média; sportszervezet; szponzorok; sportszövetség; sportesemény; Sportbeli eredményesség A sportvállalkozások speciális helyzete Gazdasági eredményesség

48 Ár és s piac formák Klasszikusan két k t piac formát különböztethetünk meg: monopólium és tökéletes verseny. Mindkettı inkább csak modell a való életben ennyire tiszta formában nem lehet megtalálni lni ıket.

49 Monopólium Nincs igazi verseny helyzet. Két t oka lehet: Erıforr forrás s hiány Állami védelem. v Jellemzıen en azt mondják, hogy monopol helyzet esetén n magasabb a kialakult piaci ár. Elvileg egyetlen eladója van egy adott terméknek, amelynek így képes k az árat is meghatározni a vevık ebben a helyzetben árelfogadók.

50 Monopólium Monopol helyzetnek tekinthetı,, akkor is egy eladó ha elég g speciális terméket tud gyártani, eladni ilyenek lehetnek pl. a kézmk zmőves termékek, különleges k termékek. Monopol helyzet alakulhat ki területileg is nincs lehetıségem arra, hogy mástm stól vásároljak, mert az túl t l messze van.

51 A monopólium és s az ár A monopolista magatartása un. árkeresı magatartás. Olyan árat próbál l meghatározni, hogy a lehetı legmagasabb profitot érje el. Túl l magas ár r esetén n egyszerően en nem lesz kereslet a termék k iránt túl l alacsony árnál pedig nem lesz nyereséges egy termék eladásán.

52 Tökéletes verseny Jellemzıje: sok kis eladó van piacon, akik nem tudják befolyásolni az árakat. Elfogadják k a piac által kínált k árakat. Feltételei: telei: Sok vevı és s sok eladó van igy senki nem rendelkezik piaci hatalommal A piaci szereplık k tökéletesen t ismerik az összes lehetıséget. Az eladók k homogén n terméket termelnek. Az erıforr források költsk ltségmentesen száll llíthatók. A gazdasági gi szereplık ár r elfogadók.

53 Sportfinanszíroz rozási kérdések

54 Sportszolgáltat ltatás s típusait. Egyesületi sport Üzleti sport

55 Egyesületi sport A sportolás megszervezésének egyik fontos célja lehet a sportolók hasznának a maximalizálása. A sportolás pénzügyi vonatkozásai itt másodlagosak, ami a sportolásból származó profit érdekek elmaradását vagy legfeljebb másodlagossá válását jelenti, de ez korántsem a pénz nem számít elvet követi, hanem kiegyensúlyozott költségvetésre való törekvést.

56 Üzleti sport A sportolás megszervezése történhet kifejezetten a sporttevékenység, a -rendezvény, -esemény tulajdonosának hasznának, leginkább pénzügyi hasznának maximalizálása céljából. Ebben az esetben a sportolás pénzügyi vonatkozásai az elsıdlegesek, a sporttevékenység megszervezésének alapküldetése a tulajdonosok profitszerzése. Természetesen versenygazdaságban ez csak fogyasztói érték termelésével mehet végbe, azaz az üzleti sportban is kitüntetett figyelmet kap a fogyasztó mint sportoló, de úgy is mint közönség, szponzor, televíziós társaság,mert tıle származik a bevétel.

57 Sporttevékenys kenységek finanszíroz rozása 1. Informális sport 2. Magánfinanszírozású sport 2.1. Részvételi finanszírozás 2.2. Külsı finanszírozású Közönség Vállalati Média Vegyes külsı finanszírozás 2.3. Vegyes magánfinanszírozás 3. Közösségi finanszírozású sport 3.1. Állami 3.2. Önkormányzati

58 Mőködési modellek a sportban.. A sportszektor két k t mőködési m modelljének összevetésese Állami modell Üzleti modell Finanszíroz rozás s forrása Költségvetési korlát szerepe Tulajdonos jellemzıje Mőködési kerete A sport jellemzı szerepe Állami bevételek Puha költsk ltségvetési korlát Nincs valós s tulajdonos Non-profit: társadalmi, t egyesületi forma Politikai rendszer legitimálása, Közhangulat javítása Üzleti bevételek Kemény költsk ltségvetési korlát Valós s tulajdonos megléte Üzleti: gazdasági gi társast rsasági forma Szolgáltat ltatás s a szórakoztat rakoztató iparág részterületeként Forrás: András, K. (2004): Üzleti elemek a sportban a labdarúgás példájá

59 A sportipar két k t részpiacar REKREÁCI CIÓS S SPORTPIAC Szabadidıs s tevékenys kenység A sport fizikai erıkifejt kifejtéssel jár j r a sport Nem szüks kséges eleme a verseny A sportoló célja a szabadidı eltölt ltés, egészs szségmegırzés A sportoló közgazdasági gi szerepe: FOGYASZTÓ A csere tárgya t a sportolási si lehetıség, a felszerelés, s, sportbeli sikerélm lmény, életstílus lus feeling mint USP Unique Selling Proposition Munka PROFESSZIONÁLIS SPORTPIAC A sport nem feltétlen tlenül l jár j r fizikai erıkifejt kifejtéssel Szüks kséges eleme a verseny A sportoló célja a jövedelemszerzés A sportoló közgazdasági gi szerepe: MUNKAERİ A csere tárgya t a sportrendezvény, ny, mint látvl tványosság Forrás: Nagy, P.(1997): Bevezetés a professzionális sport közgazdaságtanába.

60 Szponzoráci ció a sportban

61 Szponzorálás Mecenatúra

62 Meghatároz rozás Szponzorálás: ellentételezett telezett anyagi (vagy egyéb) támogatt mogatás s nyújt jtása Mecenatúra: ellenszolgáltat ltatás s nélkn lküli li támogatás s nyújt jtása

63 Vállalati mecenatúra Társadalmi kérdk rdések megoldása Magyarországon: gon: egyéni adományoz nyozás és s a vállalati mecenatúra keveréke the chairman s s wife syndrom az elnök felesége jelenség /USA Oktatás s 40,7%, Egészs szségügy gy 31%, Településfejleszt sfejlesztés s 11% Mővészet M 11% Egyéb 6,3%/

64 Szponzoráci ció fogalma Szponzorálásnak nevezünk nk minden eseményhez (sport vagy mővészet), m vagy társadalmilag t fontos dologhoz (oktatás, környezetvk rnyezetvédelem) nyújtott támogatást, amelynek célja c közvetlen k asszociáci ciót t teremteni az esemény és s a támogatást nyújt jtó szervezet vagy terméke között. k A támogatt mogató ezt a kapcsolatot arra használja fel, hogy elérje promóci ciós s céljait, c vagy lehetıvé tegye, támogassa t szélesebb értelemben vett marketingcéljait.

65 A szponzor céljaic A közvk zvélemény figyelmének a cégre c vagy termékeire irány nyítása A közvk zvéleményben kialakult kép k p megerısítése se vagy módosításasa A cég c g azonosítása sa bizonyos piaci szegmentumokkal Goodwil-építés s a vélemv leményvezetık és s döntd ntéshozók k körébenk Árbevételi célok c megvalósítása sa Kapcsolat segíts tségével a versenytársakkal rsakkal szembeni elıny nyökre tenni szert Lehetıségeket teremteni egyedi vendégül l látás l és szórakoztat rakoztatás s segíts tségével

66 Szponzori célok c 2 A termék k bevezetésének támogatt mogatása (lesiklás Wash and Go) Termék k pozicionálása (whisky golf) Közvetlen értékesítés s növeln velése (Nike) Speciális referenciák k (technikai referenciák) Közvetlen reklám és s tömegkommunikt megkommunikációs médiumlehetıség g szerzése se (Tv-rádi dió) Vállalatnév v ismerté tétele tele (név v szponzoráci ció) A vállalat v terméke iránti elkötelezetts telezettség g kialakítása (Gatorade) Belsı Pr dolgozói i lojalitás s (helyi rendezvények nyek támogatása) Hospitaly (vendégl glátás) Promócios célok c (ismertség Forma 1)

67 Szponzorálási szintek Névszponzor v. rendezıszponzor Hivatalos szponzor Hivatalos száll llító Helyi szponzor Gyémánt szponzor Arany szponzor Ezüst szponzor Bronz szponzor

68 Sportszponzorálás s területei Olimpia legjobban eladható Sportszövets vetségek ( sportági szövets vetség mőködik) Sportág g sikere Sportegyesületek szponzorálása sa Szakosztály Csapat szponzorálás Egyéni szponzorálás

69 Mit nyújt a sport Sportrendezvényt nyt vagy csapatot a szponzorról neveznek el Hivatalos címke c használata Hirdetıtábla használata a sportpálya körülk Mezreklám Rajtszám m reklám Sportszerek Mőszaki segédeszk deszközök Zászlók Termékbemutat kbemutató

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozás alapítása Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozások formái Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Részvénytársaságok Gısi Zsuzsanna 2 Gısi Zsuzsanna 3 Gısi Zsuzsanna 4 Gısi Zsuzsanna 5 Magyarországi

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKADÉMIA

VÁLLALKOZÓI AKADÉMIA VÁLLALKOZÓI I AKADÉMIA 2013.04.11. Vállalkozási formák Kontrolling rendszerek, tervezés irány nyítás Vállalati átalakulás KKV Aktuális Támogatások KKV FINANSZÍROZ ROZÁS Fiatalok vállalkozóvá válásának

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK Sportfinanszíroz rozás Dr Gısi G Zsuzsanna Közgazdász Egyetemi adjunktus SE TSK 1 2 Malonyai PÉNZ ÉS SPORT???? 3 Sportfinanszíroz rozás s részeir Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta gazdasági vállalkozás Jogi személyiség nélküli jogi személyiségű társas egyéni társaság

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Számvitel II. évfolyam Dr Gısi G Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK 1 Tananyag: Rezingerné Ducsai Anita dr Vörös s Miklós: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt 2005) - 1-36 old, 49-120 old Feladatgyőjtem

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Boronkay György. Mőszaki. Jelmondatunk: A TUDÁS HATALOM!

Boronkay György. Mőszaki. Jelmondatunk: A TUDÁS HATALOM! Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium Jelmondatunk: A TUDÁS HATALOM! NÉHÁNY NY FONTOSABB DÁTUMD Október 23-november 01. İszi szünet December 21-janu január r 03. Téli szünet Január r 14-15.

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus.

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II.

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Szent István n Egyetem Gazdaság- és s TársadalomtudomT rsadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Személyes Vezetés s Tanszék SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Salgó-Nemes Károly Szervezet és s Környezet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -...

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -... RÁC-ING Ingatlanhasznositó-Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Montevideó u. 2/c.) adósz.: 12830134 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128 2.

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

Felsőoktat eljárás s legfontosabb tudnivalói

Felsőoktat eljárás s legfontosabb tudnivalói Felsőoktat oktatási felvételi eljárás s legfontosabb tudnivalói Fontosabb határid ridők 2011. február r 15. jelentkezési határid ridő 2011. április 30. jelentkezések visszaigazol 2011. július j 7. hiányp

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható.

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A flexicurity közös k s alapelvei felé: több és s jobb munkahelyet rugalmasság és s biztonság révén Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A munkaerőpiac jellemzői Gyors

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben