AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő"

Átírás

1 AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő

2 Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek otthonról magukkal hozzák az érzelmeiket? Jónak tartanánk nk-e, ha a diákok minden, az intézm zményben keletkezett érzelmüket kinyilvánítan tanák?

3 VÁLASZOK - NEM Platón (i.e ) az érzelmek az elme alsó rétegéből l származnak és s megrontják k az értelmet. rtelmet. Spinóza (1675/1997) Etika Az affektusoknak alávetett ember nem a maga ura, hanem ura a sors! Elster (1985) Az emóci cióknak a cselekedetekben való közvetlen jelenléte elsöpri, aláakn aknázza a racionális mentális folyamatokat.

4 VÁLASZOK-IGEN Pascal (1643/1983) A A szívnek vannak érvei, miket nem ismer érvelő eszünk. nk. Solomon (1977) az érzelem a hitelesség záloga, önmagunk megismerése se útján vezérfonal, alapvető értékeink forrása, a lélek l lek életerejét t adja. McClelland (1987) az érzelmek a motiváci ciós rendszerek fontos részei, r mert jelzik a természetes incentívek (pl. fájdalom) f jelenlétét, t, és s felerősítik a hatásukat. Ilsen (1978) az érzelmek kreatívabb vabbá tesznek a problémamegold mamegoldásban.

5 VÁLASZOK az érzelem a pszichológia hamupipőkéje je míg testvérei az értelem és s az akarat előkel kelő helyeken pompáznak, ő a cselédszob dszobában ban hál h (Carl Lange dán d n fiziológus 1887 In: Atkinson 1997). Ami az érzelmi világban megy végbe, v vagy ami érzelmi indíttat ttatású,, az szüks kségképpen független f a racionalitást stól, vagy éppenséggel racionális lis (Zrinszky, 2002)

6 Különböző felfogások az érzelmek és s a viselkedés s kapcsolatáról Racionalista felfogás - az érzelmek a viselkedést st dezorganizáló,, zavaró elemek - az emberi élet primitív v aspektusai Fiziológiai felfogás - minden viselkedésnek snek van emocionális aspektusa - corticális és s subcorticális területek egyaránt fontosak Evolúci ciós - pszichológiai felfogás - az érzelmi válaszok v a társas t környezettel k való megküzd zdésnek hasznos, sőt s t alapvető eszközei zei - integrált kognitív v /emotív/ motiváci ciós s rendszer

7 A NEVELÉSR SRŐL Fogalma: A nevelés s olyan értékátadó, értékrendszert kialakító fejlesztő folyamat, melynek célja, c hogy az egyént életfeladatai megoldására képessk pessé tegye. Jellemzői: - csak az emberre jellemző tevékenys kenység - történeti jellegű - nemzeti jellegű - tudatos, tervszerű,, szervezet - fejlesztő hatású - bipoláris (kétir tirányú) ) folyamat

8 NEVELÉSI KONCEPCIÓK K 1. Normatív v nevelési koncepciók: k: egyértelm rtelműen en deklarálj lják és s fontosnak tartják k a hosszabb távon t fennmaradó emberi-etikai etikai értékeket tudatosan törekszenek t az elfogadott magatartási normák k közvetk zvetítésére és interiorizálására ra a nevelés által a direkt nevelési módszereket m alkalmaznak

9 NEVELÉSI KONCEPCIÓK K 2. Értékrelativista koncepciók: a gyerekeket életszerű körülmények között k kell tevékenykedtetni saját t tapasztalatok alapján n alakítja majd ki az egyén n azokat a normákat, amelyeket magatartásában is érdemes követnik indirekt nevelő hatásokkal segíti a gyermeki önállóság g kialakulását

10 A (nevelési) CÉLOK KIJELÖLÉSÉT BEFOLYÁSOL SOLÓ TÉNYEZŐK az állami berendezkedés s jellege, gazdasági gi tényezt nyezők szociokulturális lis tényezt nyezők, divatjelenségek, médiák, individuális tényezt nyezők, nevelői i személyis lyiségjegyek

11 A NEVELÉS S CÉLJA C NAPJAIKBAN A nevelés s célja: c a művelt, m szuverén, n,érdekeit objektíve érvényesíteni tudó,öntev ntevékeny, magatartásában egyetemes értékeket követk vető személyis lyiség kialakítása.

12 A nevelés s területei Testi nevelés Értelmi nevelés Érzelmi nevelés Erkölcsi nevelés Esztétikai tikai nevelés Egészs szségnevelés Környezeti nevelés Állampolgári nevelés Multikulturális lis nevelés Média és s nevelés

13 Érzelmi nevelés A gyermek egészs szséges fejlődéséhez érzelmi kapcsolatokra is szüks kség g van. Ezek tudatos alakítása az érzelmi nevelés. Szüks kség g van hozzá: Érzelemformáló személyi kapcsolatok Érzelemformáló közösségi kapcsolatok Érzelmi intelligencia

14 Az érzelemről-definíció? szubjektív és s objektív v tényezt nyezők összjátéka, bonyolult halmaz, amelyeket idegi és s hormonális rendszerek közvetk zvetítenek (Kleinginna 1981) Növeli az (érzelmi)( élményt Kognitív v folyamatot indít t meg (észlel,( emlékezik, értékel) Fiziológiai alkalmazkodásra késztetk Céllal irány nyított, kifejező viselkedéshez shez vezet Az érzelmeknek nincs egy egyetemes jellemzője, je, ami mindegyik érzelemre meghatároz rozó lenne.

15 Fogalmi kategóri riák Hasonló jegyek alapján n (pl. MérőM László: Az érzelmek állatkertje) Alapérzelmek és s variáci cióikik Kognitív érzelmek Tisztán n emberi érzelmek

16 ALAPÉRZELMEK 1. Öröm 2. Szomorúság 3. Düh 4. Undor 5. Félelem 6. Meglepődés A képzeletbeli k kikeveréshez ezek közül k l egyik másiknak a feltűnő hiánya is használhat lható. Pl. derű,, csodálat, aggodalom, beletörődés, agresszió (+ vagy irány nyúak)

17 KOGNITÍV ÉRZELMEK Nem tisztán n emberi érzések Pl. békessb kesség, elégedetts gedettség, g, irigység, g, zavar stb

18 TISZTÁN N EMBERI ÉRZÉSEK Pl. altruizmus,ambíci ció, önérzet, álszentség, szemérem, lelkiismeret-furdal furdalás s stb

19 Az érzelmek kognitív v kiért rtékelés (Smith és s Lazarus 1990) elmélete lete Az érzelmek alakulásában a helyzetre vonatkozó ismeretek és s hiedelmek értékelése játszik j döntd ntő szerepet Mennyiben,mennyire és s hogyan befolyásolja a helyzet a személyes életünket? nket? fenyegető, ártalmas, kihívás /Iskolai példa/ p Másodlagos értékelésnél alaposabb elemzés következik: kinek tulajdoníthat tható a helyzet, mit tehetünk a nemkívánatos natos helyzet javítására, mik a jövőbeli j kilátások?

20 Az érzelmi átélés - erős érzelmi bevonódás s a tevékenys kenység végzésébe - szokatlan, újszerű és s aktivitást igényl nylő helyzetekben való tevékenyked kenykedés - annak érzése, hogy az egyén által végzet v cselekvéssel, ssel, tevékenys kenységgel igazán önmaga lehet (Waterman 1993)

21 Az érzelmi intelligenciáról Howard Gardner, a Harvard Egyetem professzora a többszörös s intelligencia elmélet letének kidolgozója (1983- ban publikálta lta elősz ször r az elképzel pzelését). Gardner által felismert különbk nböző intelligenciák k a következk vetkezők: k: - verbális lis-nyelvi - matematikai-logikai - térbeli-vizuális - testi-kinesztetikus - zenei - interperszonális - intraperszonális

22 Az érzelmi intelligencia készsk szségterületei Ezek közül k l az utóbbi kettő foglalja magába Az interperszonális intelligencia az együttm ttműködés képességeinek összefoglaló kifejezése. Ezzel a képessk pességgel rendelkező személy képes k a másikat m megérteni, jól j l működik m csoportban. Az intraperszonális intelligencia velejárója ja az a képessk pesség, hogy saját érzelmeinket azonosítsuk, hogy megértj rtjük k saját t céljainkat c és szánd ndékainkat. Az ilyen személyek jól j l mérik m fel erejüket, határozott az én-tudatuk és magabiztosak.

23 Érzelmi kompetencia Daniel Goleman (1997) az Érzelmi intelligencia címűc könyvében használja elősz ször r az érzelmi kompetencia fogalmát t (érzelmeink( irány nyításának nak képessk pessége). Két t elemét t lehet elkülöníteni, a személyes és s a szociális dimenziót. A két k t dimenzió mentén n az érzelmi kompetencia a következk vetkező készségterületekkel rendelkezik: affektív v készsk szségek (érzelmek felismerése, se, képessk pesség g az érzelmekre pl. öröm, bánat) b konatív v készsk szségek (felszólító és s mozgósító készségek pl. érdeklődés, munkakedv) szociális készsk szségek (társas és s személyk lyközi készsk szségek pl. egymásra figyelés, empátia, elfogadás, együttm ttműködés)

24 FÖLDRENGÉS Még g nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen mértékben határozza meg ez az intelligencia faktor a sikeres alkalmazkodást, a boldogulást és s az egészs szséges, kiegyensúlyozott életet. Ha ennek fontosságát, t, meghatározotts rozottságát t be tudja bizonytani a tudomány, akkor a pedagógi giának fel kell készülni: olyan módszereket m szüks kséges kidolgozni, melyek az érzelmi intelligencia fejlesztésében, az érzelmek felismerésében és s szabályoz lyozásában nyújtanak segíts tséget. A jelenlegi egészs szségfejlesztő programok inkább a nem kívánatos viselkedéseket seket célozzc lozzák k meg, ezek helyett inkább olyanokat kellene alkalmazni, amelyek a diákok érzelmeit és s szociális készsk szségeit fejlesztik.

25 ÉRZELEMSZAB RZELEMSZABÁLYOZÓK összessége genetikai adottságok makro - és s mikro társadalmi t helyzet a szocializáci ció módozatai társadalmi és s kulturális lis normák

26 Miért CÉLSZERC LSZERŰ/SZÜKSÉGES az érzelmeket nevelni? A pozitív érzelmek tágítjt tják k a figyelem látókörét, l t, míg m g a negatív érzelmek szűkítik. A pozitív érzelmek előseg segítik a kreatív v gondolkodást igényl nylő tevékenys kenységek végzv gzését. A pozitív érzelmek képesek k arra, hogy a negatív érzelmek mellékhatásait kijavíts tsák A pozitív érzelmek tovább bbá segítenek abban is, hogy a mindennapi nehézs zségekkel, a stresszel könnyebben k megküzdj zdjünk. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének egyik hozadéka, hogy bővíti b az olyan megoldási lehetőségek körét, k melyet eddig nem volt mód m d megtapasztalni, ezáltal mozgósítani tudjuk a diákok saját és s társas t erőforr forrásait.

27 Az érzelmi nevelés s lehetséges módszerei Közvetlen módszerek: követelk vetelés, gyakoroltatás, segíts tségadás, ellenőrz rzés, ösztönzés s (elismerés- elmarasztalás; s; jutalmazás-büntet ntetés) Közvetett módszerek: magatartási si- tevékenys kenységi modellek közvetk zvetítése (elbeszélés, s, modellért rtékű személy bemutatása, műalkotm alkotás bemutatása, személyes példaadp ldaadás). A közvetett k módszerek m jellemzően en nem munkatevékenys kenységekhez kötődnek k (pl. játék), j ugyanakkor nem lehet őket teljes mértm rtékben elkülöníteni a kognitív v tevékenys kenységektől l sem (tanulás).

28 A negatív érzelmek következményei Amennyiben az egyén n nem tanulja meg a pozitív érzéseket átélni, úgy eluralkodnak a viselkedésében a negatív, elutasító reakciók visszahúzódik a környezetk rnyezetétől, társas t problémák jellemzik nem lesz képes k proszociális viselkedésre sre szorongásos sos és s depresszív v tünetekkel t lesz jellemezhető figyelmi-gondolkod gondolkodási problémák k léphetnek l fel nálan vagyis összességében képtelen k lesz az örömteli élménykehez jutáshoz.

29 EQ fejlesztése se Az érzelmi intelligencia nem fejleszthető ugyanúgy, gy, mint az értelmi intelligencia (magyarázat, belátás), hanem meg kell tapasztaltatni, élménnyé kell tenni. Az érzelmi fejlesztés s lépései: l Mintakövet vetés s (krízishelyzetben nem az értelem vezérel bennünket, nket, hanem a belénk ivódott mintáink ink szerint reagálunk). Érzések azonosítása, sa, megkülönb nböztetése.

30 Pozitív érzelmi kapcsolatok kialakítása A megbecsülés s kifejezése: verbális és s nem verbális úton. A megért rtő figyelem kimutatása. (Verbális és nem verbális kifejezése.) A konzekvensen tanúsított tott megbecsülésnek snek pozitív v nevelő hatása van. Csökken a bizonytalanság, fejlődik az önértékelés, javulnak a társas t kapcsolatok, jobbak lesznek a tanulási eredmények.

31 A megbecsülés és s a megért rtés jelentősége Carl Rogers (feltétel tel nélkn lküli li elfogadás) Összetevői: 1. pozitív érzelmi odafordulás, 2. a gyermek iránti érdeklődés, 3. feltétel tel nélkn lküliség tolerancia A A boldogság átélését t olyan helyzetek határozz rozzák k meg, ahol az ember önmaga lehet.

32 Egy új j aspektus A szociálpszichol lpszichológia és s a csoportlélektan lektan az érzelmek átélésének képessk pessége elsősorban sorban közössk sségi tevékenys kenységekben, a csoportos tevékenys kenységek révén r alakulnak ki. az érzelmi nevelés s hangsúlya a közösségi nevelés-,, a szociális kompetencia fejlesztésében jelenik meg

33 RECEPT? A módszerek m csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha összhangba jutnak a nevelő személyis lyiségével. Maga a módszer m a nevelés összetett, bonyolult folyamatában csak egyetlen tényezt nyező csupán. A nevelői i ráhatr hatás s minden egyes tantárgy keretében jelenlévő folyamat. A pedagógiai giai-pszichológiai szakma a tematikus önismereti céllal c szervezett foglalkozásokat javasolja.

34 Utósz szó helyett A személyis lyiségfejlesztés s igazán n hasznos eredménye az lehet, ha a diákjainkat megtanítjuk idegeskedés s helyett úgy belemerülni lni abba, amit csinálnak, hogy ennek az érzések segíts tségével szinte öntudatlanul küzdjenek meg a nehézs zségeikkel, hogy teljesítm tményük k ezáltal növekedjen. n =Csíkszentmih kszentmihályi Mihály (Chicago) flow-nak (áramlat) elnevezett belefeledkezés s valami értékes aktivitásba sba fogalomkörével

35 Felhasznált lt és s ajánlott irodalom Goleman, David: Érzelmi intelligencia, HáttH ttér r kiadó,, Bp Uzsalyné Pécsi Rita: A nevelés s az élet szolgálata, lata, Kulcs Kiadó, Pécs, 2010 Nicolson-Nelson Nelson Kristen: A többszt bbszörös s intelligencia, Szabad Iskolákért Alapítv tvány, Bp ZrinszkyLászl szló: : Neveléselm selmélet, let, Műszaki M KönyvkiadK nyvkiadó,, Bp Kozéki Béla: B Karakterfejlesztés, s, F. M. Ped. Int. Székesfeh kesfehérvár, r, 1991 N. Kollár r Katalin-Szab Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, gusoknak, Osiris Kiadó,, Bp Bábosik István: A nevelés s elmélet let és s gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiad nyvkiadó,, Bp Szentmihályi Károly: K Pszichológia tanároknak és s diákoknak, Hantken Kiadó,, Bp Szitó Imre: Az érzelmi intelligencia fejlesztése se az iskolában, Edition nove, Sopron, 2009

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. A pedagógiai módszerek alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. A pedagógiai módszerek alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Barbainé Bérci Klára A pedagógiai módszerek alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-50

Részletesebben

A szociális tanulás jelentősége a pedagógiai folyamatban

A szociális tanulás jelentősége a pedagógiai folyamatban Dr. Fodor László A szociális tanulás jelentősége a pedagógiai folyamatban A szociális tanulás fogalma Ismeretes, hogy a tanulás az ontogenetikus humánfejlődés elsőrendű eszköze, a személyiség plenáris

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL

KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL ÖRÖMÖT ADÓ TEVÉKENYSÉGEK ÁRAMLATÁBAN Flow-élmény megélése diákok és pedagógusok körében Az optimális élmény tanulmányozása (Csíkszentmihályi, 1988; Inghilleri, 1999; Massimini,

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) A pedagógus a saját személyiségével dolgozik, s mindannyiunkat érnek sikerek, kudarcok a pedagógus pályánk során. Dolgozatomban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR.

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR. MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK DR. PAPULA LÁSZLÓNÉ MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben