Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy"

Átírás

1 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy

2 Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés az anyanyelvi és idegen nyelvi tanórákon Integrált tanórák a természettudományi tantárgyakban Integrált tanórák a társadalomtudományi tantárgyakban Együttnevelés a gyakorlati, művészeti és manuális tárgyak tanóráin Sérülés-specifikus fejlesztési módszerek alkalmazása az inkluzív nevelés során

3 Kooperatív technikák

4 Történeti előzm zmények Csoport = kooperáció Hatékonys konyság g iránti igény Sikerorientáci ció Piacgazdaság Versenyképess pesség g a tudásban Menedzsment technikák Individualizáci ció az oktatásban Kollektív v tanulás Csoportkohézi zió Tutoriális tanítás = kooperáció Francis Parker USA XIX.szd. Dewey -munkaiskola Helen Purkhurts- Dalton terv Makarenko közösség K.Lewin -csoportdinamika

5 Szakmai feltételei telei Empátia Türelem Odafigyelés Önfegyelem Együttm ttműködési készsk szség Szervezőkészs szség Tervezőkészs szség Kreativitás

6 Optimális tanulási módszer Egyéni munka Versenype dagógia gia Koop.tech nika Speciális ismeretek megtanulása adott területekr letekről X Egyszerű készségek elsajátítása (helyesírás, s, techn. eszközök k használata) X Gyakorlatot igényl nylő ismeretek els. X Bizonyos mennyiségű munka gyors ellenőrz rzése X Ismeretek, elvek alkalmazása, átadása X Komplex fogalmak megért rtése X Problémamegold mamegoldás X Kreativitás, máskm sként gondolkodás X Perspektívák k megért rtése X Társadalmi, kulturális, lis, etnikai különbsk nbségek elfogadása X Előítélet, let, elfogultság g csökkent kkentése X Pozitív v beáll llítottság g az iskolával, tanulással szemben X Pozitív v beáll llítottság önmagával szemben X

7 Különbségek Kooperatív technikák Pozitív interdependencia Egyéni beszámoltat moltatás Heterogén n csoportösszet sszetételtel Megosztott vezetés Megosztott felelőss sség A feladat és s támogatt mogatás hangsúlyozott Szociális ismereteket közvetlenül l tanítanak tanak A tanár r felügyel és s beavatkozik Hagyományos csoportmunka Nincs interdependencia Nincs egyéni beszámoltat moltatás Homogén n csoportösszet sszetételtel Egy kijelölt lt vezető Az egyén n csak önmagáért felel Csak a feladat hangsúlyozott Szociális ismereteket feltételezik, telezik, vagy elhanyagolják A tanár r a csoport működését m nem kíséri k figyelemmel

8 A tanulók k egymásra gyakorolt hatása A gyerekek az iskolát t nem a pedagógusokon gusokon vagy a tananyagon keresztül, hanem tanulótársaikon, kortárscsoportokon rscsoportokon keresztül értelmezik. Vegyes csoport esetében magasabb a relatív teljesítm tménynövekedés,, aminek oka a fokozott interakció ( a jobb teljesítm tményűek többszt bbszöri értelmezésre kényszerk nyszerülnek alapos megért rtés; tudatos stratégiai gondolkodás-,, a gyengébbekhez pedig közelebb k áll a laikus nem pedagógus gus végzettsv gzettségű egyén gondolkodásm smódja)

9 Individualizált lt vagy versenypedagógia gia Az individualizált lt oktatás programozott oktatás tanulógép digitalizált lt tudás függőség g a tananyagtól Verseny - elkülönült lt egyének a másik m túlszárnyalása- úgy leszek eredményes, ha a másik kevesebbet vagy gyengébben teljesít - csoportromboló hatás- egy ideig fokozza a teljesítm tményt- amint kiderül, hogy kik az állandó nyertesek, gyengül l a teljesítm tmény- ha az egyik csoport sikeres, a másik m nem, az fokozza a a feszülts ltséget, előítéletet letet szül.

10 A harmadik út

11 Individualizáló egyéni képessk pességek szerinti tempó 1. Elkülönített munkahelyek, 2. Külön segédeszközök 3. A tanár vagy a könyv az információ forrása 4. Előre meghatározott feltételek szerinti (normatív) értékelés Versenyelvű ki a jobb? 1. Kis létszámú, homogén csoportok; 2. Jórészt objektív, személytelen információforrások 3. A győztesek számának maximalizálása 4. Versengés azonos képességszintű tanulók között 5. Szociális értékelés Kooperatív kiscsoportok együttes munkája 1. Kis létszámú, heterogén csoportok 2. A teljesítményhez szükséges információ a csoporttagoktól származik 3. A tanár konzulensként dolgozik 4. Pozitív interdependencia a csoportagok között 5. Előzetes feltételek alapján történő kiértékelés

12 A kooperatív v tanulás alapelemei Pozitív interdependencia Közvetlen interakciók Egyéni beszámol molás Interperszonális és s kiscsoportos készsk szség Csoportélm lmény

13 Pozitív interdependencia Cél- interdependencia (együtt úszunk vagy süllyeds llyedünk = a siker feltétele tele a közös k s munka) Krízis interdependencia (verseny a másik m csoporttal = belső kohézi zió) Feladat interdependencia (természetes vezető; munkamegosztás; s; adekvát t feladatok) Forrás interdependencia (a tananyag különbk nböző részeit más más tanuló kapja;mozaik módszer; m puzzle módszer; ; csillag módszer; m páros p módszer; m pókhp kháló módszer) Szerep interdependencia (formális szerepek kiosztása:csendfelel sa:csendfelelős;időfelelős;szóvivő;ellenőr;jegyző;f;f elolvasó;anyagkezel ;anyagkezelő;bátorító;dícsérő) Jutalom interdependencia (a csoport kap elismerést; st; dolgozz, számítunk rád) r

14 Mozaik módszerm 1. A feladat eldarabolása 2. Előkész szítő párok A nekik jutott tananyag megtanulása A csoporttagok tanítása 3. Gyakorló párok alakítása 4. Kooperatív v csoport A csoporttagok tanítása Tanulás 5. Értékelés

15 Puzzle módszer Minden csoporttag saját t anyagának nak elsajátításával teljesíti ti a feladatot Külön n cédulc dulák k (tilos átadni) Szóbeli tanítás

16 Közvetlen interakciók Szóbeli vélemv leménycsere Aktív v figyelem (Gordon) Metakommunikáci ció Természetes vezetőket termel ki Szimmetrikus kommunikáci cióra van szüks kség; az aszimmetrikus kommunikáci ció gyengíti a gyengébbek teljesítm tményét A tanár r kerülje a szemkontaktust, hogy a tanulók k ne vele akarjanak kommunikálni

17 Egyéni beszámol molás Célja, hogy a csoport minden tagja érje el a maximumot a tananyag elsajátításában Szúrópr próbaszerű beszámoltat moltatása a csoport tagjainak A túl t l hosszú beszámoltat moltatás s veszélye, hogy a többi csoport megunja Helyette küldjk ldjünk vendéget a másik m csoportokba! A házigazda h beszél, forgósz színpadszerűség A tanár r is bekéredzkedik egy csoportba

18 Interperszonális és kiscsoportos készsk szség A vezető háttérbe vonul A csoport ön- irány nyítja saját t dolgait Hatékony vezetői i stratégia A tanár r szerepe dominánsan nsan feladatorientált lt A csoport érettsége határozza meg a vezetői i intenzitást

19 Csoportélm lmény Időt és s irányt kell adni a tanulóknak az elemzésekhez Minden csoporttagot erősít és munkakapcsolatot biztosít t közöttk ttük Felszínre kerülnek az érzések (hogyan érzed magad?) Mi törtt rtént? Mit figyeltem meg? Hogyan éreztem magam? Mit tennék k máskm sként?

20 Döntési pontok a tervezésben Kooperativitás s szintje Tárgyi feladatok Koop.. tanulási feladatok meghatároz rozása Sikerkritériumok riumok Csoportnagyság Csoport típusat Tanterem berendezése Szüks kséges anyagok

21 Tanórai feladatok Szereposztás Személyi felelőss sség g meghatároz rozása Pozitív interdependencia megszervezése se Csoportközi kooperáci ció megszervezése se A kívánt k viselkedésm smód d ismertetése se Feladatorientált lt segíts tség g biztosítása sa A hatékony működés m s biztosítása sa A feladat befejezés s biztosítása sa Csoportélm lmény közös k s feldolgozása Egyes tanulók k jutalmazása

22 Követő tevékenys kenységek A tanulók k eredményeinek kvalitatív és kvantitatív v kiért rtékelése A tanulók k viselkedésének megfigyelése A kooperatív v képessk pességfejlesztés eredményeinek megfigyelése Tanulói i megfigyelők k alkalmazása A kooperatív v csoportok demonstráci ciója szakmai körbenk

23 Gyakorlat 1. A kooperatív v tanulás s elsajátításának módja, m A tanár r szerepe a kooperatív v tanulásban; A folyamat értékelése; ntéshozatal 2. Dönt 3. Megfigyelés, beavatkozás 4. Kooperatív v csoportok indítása; Gyakorlatok Horváth Attila: Kooperatív technikák (Hatékonyság a nevelésben) Altern füzetek OKI Iskolafejlesztési Központ ÉN

24 Beszámol moló Csoportszerkezet koópos technika típusat Felelősök Munkamegosztás- megvalósítás s módja m (szervezési si feladatok) Tananyag- téma összefoglalása sa Értékelés s (munka minősége a csoportban)

25 A kooperatív v technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív v technikák Altern füzetek) Mozaik módszerm Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszerm Csillag módszerm Puzzle módszerm Pókháló mődszer NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

26 A Mozaik módszer m algoritmusa 1. A feladat eldarabolása 2. Előkész szítő párok A nekik jutott tananyag megtanulása A csoporttagok tanítása 3. Gyakorló párok alakítása 4. Kooperatív v csoport A csoporttagok tanítása Tanulás 5. Értékelés

27 M O Z A I K M Ó D S Z E R

28 Páros mozaik

29 Kereszt mozaik

30 Csillag módszerm

31 Pókháló módszer

32 Puzzle módszerm Minden csoporttag saját tananyagának nak elsajátításával teljesíti ti a feladatot Külön n cédulc dulák (tilos átadni) Szóbeli tanítás

33

34 Kerekasztal módszerm

35 Közvetlen interakciók Szóbeli véleménycsere Aktív v figyelem (Gordon) Metakommunikáci ció Természetes vezetőket termel ki Szimmetrikus kommunikáci cióra van szüks kség; az aszimmetrikus kommunikáci ció gyengíti a gyengébbek teljesítm tményét A tanár r kerülje a szemkontaktust,, hogy a tanulók k ne vele akarjanak kommunikálni

36 Egyéni beszámol molás Célja, hogy a csoport minden tagja érje el a maximumot a tananyag elsajátításában Szúrópr próbaszerű beszámoltat moltatása a csoport tagjainak A túl l hosszú beszámoltat moltatás veszélye, hogy a többi csoport megunja Helyette küldjk ldjünk vendéget a másik m csoportokba! A házigazda beszél,, forgósz színpadszerűség A tanár r is bekéredzkedik egy csoportba

37 Interperszonális és kiscsoportos készsk szség A vezető háttérbe vonul A csoport ön- irány nyítja saját t dolgait Hatékony vezetői i stratégia A tanár r szerepe dominánsan nsan feladatorientált lt A csoport érettsége határozza meg a vezetői i intenzitást

38 Csoportélm lmény Időt és s irányt kell adni a tanulóknak az elemzésekhez Minden csoporttagot erősít és munkakapcsolatot biztosít t közöttk ttük Felszínre kerülnek az érzések (hogyan( érzed magad?) Mi törtt rtént? Mit figyeltem meg? Hogyan éreztem magam? Mit tennék k máskm sként?

39 Döntési pontok a tervezésben Kooperativitás s szintje Tárgyi feladatok Koop.. tanulási feladatok meghatároz rozása Sikerkritériumok riumok Csoportnagyság Csoport típusat Tanterem berendezése Szüks kséges anyagok

40 Tanórai feladatok Szereposztás Személyi felelőss sség meghatároz rozása Pozitív interdependencia megszervezése se Csoportközi kooperáci ció megszervezése se A kívánt viselkedésm smód ismertetése se Feladatorientált lt segíts tség biztosítása sa A hatékony működésm biztosítása sa A feladat befejezés s biztosítása sa Csoportélm lmény közös s feldolgozása Egyes tanulók jutalmazása

41 Követő tevékenys kenységek A tanulók eredményeinek kvalitatív és kvantitatív kiért rtékelése A tanulók viselkedésének megfigyelése A kooperatív v képessk pességfejlesztés eredményeinek megfigyelése Tanulói i megfigyelők alkalmazása A kooperatív v csoportok demonstráci ciója szakmai körbenk

42 Tanári kompetenciák Szakmai tudás Szakmai képessk pességek Szakmai szerepvállal llalás és elkötelezetts telezettség

43 1.- a tanulói személyis lyiség g fejlesztésére re: : az egyéni igényekre és s fejlődési feltételekre telekre tekintettel előseg segíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és s erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi t értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális lis és s az egyetemes emberi értékek elsajátítását; t; 2.- tanulói i csoportok, közösségek alakulásának segítésére re, fejlesztésére: a tanulói i közössk sségekben rejlő pedagógiai giai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti k különbsk nbségek megért rtésének előseg segítésére, az interkulturális lis nevelési programok alkalmazására, az együttm ttműködés s készsk szségeinek fejlesztésre; sre; 3.- a pedagógiai giai folyamat tervezésére re: : pedagógiai giai munkáját t a feltételek telek árnyalt elemzése alapján átfogóan és s részletekbe r menően megtervezni, tapasztalatait reflektív v módon m elemezni és értékelni;

44 4.- a szaktudományi tudás s felhasználásával a tanulók k műveltsm veltségének, készségeinek és s képessk pességeinek fejlesztésére: az adott szakterületen szerzett tudását t tantervi, műveltsm veltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján n a tanulók k tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését t előseg segíteni, az egyes tudományter nyterületek szemléletm letmódját, értékeit és s kutatási eljárásait megismertetni, az elsajátított tott tudás s alkalmazásához szüks kséges készségeket kialakítani, szakterület letének az egészs szség g védelmv delmével és fejlesztésével való összefüggéseit felismerni és s ezzel a tanulók egészs szségfejlesztését t előseg segíteni; 5.- az egész életen át t tartó tanulást megalapozó kompetenciák k hatékony fejlesztésére re: : a kereszttantervi kompetenciák, k, különösen k az olvasás- szöveg vegértés, informáci ciófeldolgozás, a tanulási szokások sok és s készsk szségek, az alapvető gondolkodási műveletek, m a problémamegold mamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére, a tanulók k előzetes tudásának, iskolán n kívül k megszerzett ismereteinek és s készsk szségeinek, valamit az iskolában elsajátított tott tudásának integrálására, ra, az önálló tanulás s képessk pességeinek megalapozására, fejlesztésére, a tanulók k testi-lelki lelki-szellemi egészs szségének fejlesztésére; 6.- a tanulási folyamat szervezésére re és s irány nyítására: : változatos v tanítási si- tanulási formák k kialakítására, a tudásforr sforrások sok célszerc lszerű kiválaszt lasztására, az új j informáci ciós-kommunikációs s technológi giák k alkalmazására, hatékony tanulási környezet k kialakítására;

45 7.- a pedagógiai giai értékelés s változatos v eszközeinek zeinek alkalmazására ra: : a tanulók k fejlődési folyamatainak, tanulmányi nyi teljesítm tményeinek és személyis lyiségfejlődésének elemző értékelésére, a különbk nböző értékelési formák és s eszközök k használat latára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére; 8.- szakmai együttm ttműködésre és s kommunikáci cióra: : a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közössk sséggel, a társszervezetekkel t és s kutató- fejlesztő intézm zményekkel törtt rténő együttm ttműködésre, a velük k való hatékony kommunikáci cióra; 9.- szakmai fejlődésben elkötelezetts telezettségre, önművelésre: : a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követk vetésére, önálló ismeretszerzésre, sre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására, ra, a neveléstudom studományi kutatások fontosabb módszereinek, m elemzési eljárásainak alkalmazására, saját t munkájának nak tudományosan megalapozott eszközöket ket felhasználó értékelésére.

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) A pedagógus a saját személyiségével dolgozik, s mindannyiunkat érnek sikerek, kudarcok a pedagógus pályánk során. Dolgozatomban

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I Coordonator

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BACSKAY BEA L. RITÓK NÓRA LÉNÁRD SÁNDOR RAPOS NÓRA A képzések és a regionális

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k: "a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére

Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére Dr. Lukács Olga Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére A modern kor és életvitel követelményei közé sorolható: a szocializáció, az erkölcsi és magatartási normák kialakítása, kommunikációra, kooperációra,

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben