Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások"

Átírás

1 Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Bevezetés A magas mérési szintű változók adataiból számolhatunk átlagot, szórást. Fontos módszerek alapulnak ezeknek a származtatott paramétereknek a matematikai tulajdonságain; ezeket a módszereket paraméteres módszereknek nevezik. Könnyű belátni, hogy például a nominális skálán mért adatok esetében nem helyénvaló átlagot számítani, és következésképpen nem alkalmazhatók a paraméteres statisztikai módszerek. Például, ha egy mintábankét régióból származó adatok vannak, akkor a mintára vonatkozóan nem lehet átlagos régióról beszélni. A nominális és az ordinális skálán mért adatokra számos módszer alkalmazható, melyek egyik közös tulajdonsága, hogy nem szükséges az, hogy az adatokból átlag, vagy szórás számolható legyen. Általában elmondható, hogy ezek a módszerek nem az ismert nevezetes eloszlás, a normális eloszlás paramétereinek tulajdonságain alapulnak, ezeket nemparaméteres módszereknek szokták nevezni. Vagyis ha az eloszlás jellege ismert, és a nullhipotézisünk az eloszlás valamely paraméterére vonatkozik, paraméteres próbáról, ellenkező esetben nemparaméteres próbáról beszélünk. A nemparaméteres módszerek az alábbi esetek közül valamelyikre vonatkoznak. 1. Nominális skálán mért adatokra.. Ordinális (rendezett) skálán mért adatokra. 3. Intervallum skálán mért adatokra anélkül, hogy azt kellene feltételeznünk, hogy az adatok azonos eloszlású sokaságból származnak. Ebben az esetben az adatokat rangtranszformációnak vetjük alá. Ez azt jelenti, hogy az intervallum skálán tett megfigyeléseket az ordinális skálán értékeljük ki. Hogyan válasszunk a paraméteres és nemparaméteres módszerek között? A nemparaméteres módszerek előnyei: Kevesebb feltételük van, így hibás alkalmazásuk esélye kisebb. Nominális és ordinális változókon is használhatók. Próbastatisztikáik számítása sokszor egyszerűbb. Skálaérzéketlenek, azaz az adatok transzformálása nem befolyásolja a tesztek eredményét. Kevésbé érzékenyek a kiugró adatokra. Nem csak az átlag különbségeit tudjuk vizsgálni, hanem az eloszlás más tulajdonságának (például ferdeség fellépése kezelés hatására) változását is. A nemparaméteres módszerek hátrányai: Erejük kisebb mint a paraméteres megfelelőiknek (azok feltételeinek teljesülése esetén) de ez sokszor nem jelentős. Sok parametrikus tesztnek nincs meg a nemparametrikus megfelelője. A paraméteres módszerek előnyei. Ha feltételeik teljesülnek, a paraméteres próbák nagyobb erejűek, mint a helyettük alkalmazható nemparaméteres próbák. Ha az adatok normális eloszlásúak, akkor ettől az információtól való eltekintés jelentős információ veszteséggel jár. Ha nincs rá okunk, ne mondjunk le a paraméteres próbák előnyeiről. 1

2 A paraméteres próbák esetében a nullhipotézisek gyakran többet mondanak, mint a nemparaméteres próbák nullhipotézisei. A paraméteres próbák hátrányai: Szűkebb az alkalmazási terület, csak bizonyos eloszlású sokaságok esetén alkalmazhatók. Választás az alkalmazható nemparaméteres próbák között. Ha csak azt feltételezzük, hogy két csoport között van-e bármilyen különbség, akkor bármelyik próbát alkalmazhatjuk. Tudnunk kell azonban, hogy a nemparaméteres próbák, ellentétben a t-próbával, nem a két csoport átlagának a különbségét vizsgálják, hanem a csoportok más tulajdonságait, mégpedig próbánként különböző tulajdonságait. Így aztán a szignifikáns különbség nem biztosan jelenti azt, hogy a két csoport átlaga (várható értéke) is különbözik, mert lehet, hogy a két vizsgált populáció eloszlásának valamilyen más tulajdonsága különbözik (medián, eloszlás jellege). Eloszlásokra vonatkozó próbák (χ - próba) A sokaságok százalékos megoszlására vagy a valószínűségi változó eloszlására vonatkozó hipotézis ellenőrzésére szolgál. Diszkrét és folytonos valószínűségi változó eloszlásának vizsgálatára egyaránt alkalmas oly módon, hogy osztályokat képezünk, és az osztálygyakoriságokat, vagy a relatív osztálygyakoriságokat, ill. a megfelelő valószínűségeket vizsgáljuk. Feltételek (f i : az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága): Nagy minta (n 50). Valamennyi megfigyelt osztályban az osztálygyakoriság f i 1. Maximum az osztályok 0%-ában lehet f i 5. Illeszkedésvizsgálat Tiszta illeszkedésvizsgálat: a minta eloszlását hasonlítjuk egy elméleti eloszláshoz. Példa: Egy dobókocka szabályosságát szeretnénk ellenőrizni. Minden dobás egyforma (1/6) valószínűséggel következhet be. H 0 : a kocka szabályos H 1 : a kocka nem szabályos 60 dobás eredménye: Me.: kocka dobások száma Érték Megfigyelt gyakoriság Várt gyakoriság = * ( fi fi ) χ, i = 1,, n ahol * fi f i : az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága f * i : az i-edik osztály várt gyakorisága n : a minta elemszáma * ( fi fi ) Behelyettesítve a képletbe: χ = = * f i ( ) ( ) ( 4 10) 10 = 14,.

3 Ha a megfigyelt gyakoriságok messze vannak a várttól, akkor ez az összeg nagy lesz, ha azonban közel, akkor kicsi. Így χ megad egy értéket a megfigyelt és a várt gyakoriságok távolságának mérésére. Természetesen a dobások véletlenszerűsége miatt még szabályos kocka esetén sem fogunk pontosan χ = 0-t kapni. A χ értékre meg kell engednünk egy bizonyos intervallumot, amelybe ha beleesik, akkor még elég nagy a valószínűsége annak, hogy a kocka szabályos. Úgy is lehet fogalmazni: mekkora a valószínűsége annak, hogy szabályos kocka esetén ilyen eredményt kapjunk. Ehhez be kell vezetni a χ eloszlásfüggvényt, melynél egy görbeseregről van szó. Azt, hogy a görbeseregből melyiket kell kiválasztanunk, a szabadság fok mondja meg. A szabadság fok illeszkedésvizsgálat esetén egyenlő az osztályok száma mínusz 1-gyel, esetünkben k - 1 = 6-1 = 5. Ezek után vizsgáljuk meg a χ -eloszlás táblázatát, és keressük ki a számolt χ értékhez tartozó valószínűséget. A táblázatokban általában csak bizonyos valószínűségekhez tartozó χ értékeket adnak meg. Ha 5%-os szignifikancia szinttel dolgozunk, akkor azt mondjuk, hogy akkor utasítjuk el a kocka szabályosságára vonatkozó hipotézisünket, ha szabályos kockát feltételezve kisebb, mint 5% a valószínűsége annak, hogy olyan eredményt kapjunk, amilyet kaptunk, akkor ki kell keresnünk a táblázatból az 5%-hoz és a megfelelő szabadság fokhoz tartozó értéket, és össze kell hasonlítani a számítottal. Ha a számított nagyobb a táblázatbeli értéknél, akkor elutasítjuk hipotézisünket. Példánkban χ számított = 14, χ táblázatbeli = 11,1; tehát a kockánkat nem tekinthetjük szabályosnak. Becsléses illeszkedésvizsgálat: csak az eloszlás típusa ismert (normális, exponenciális ), paramétereit a minta alapján becsüljük, majd ezekre vonatkozóan végzünk illeszkedésvizsgálatot. * ( fi fi ) ( fi npi ) χ = = *, ahol fi npi f i : az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága, f * i : az i-edik osztály várt gyakorisága, n : a minta elemszáma, p i : az i-edik osztály várt relatív gyakorisága. Feltétel: a várható érték gyakorisága minden osztályban érje el legalább az 5 értéket (f * i > 5) és a minta kellően nagy legyen (n > 30). Szabadság fok: tiszta illeszkedésvizsgálatnál szf = k-1, becsléses illeszkedésvizsgálatnál szf = k-1-b, ahol a k : a csoportosítás során képezett osztályok száma, b : a mintából becsült paraméterek száma. Példa: Egy élelmiszer faogyasztásával kapcsolatos felmérés során 60 személy szokását vizsgálták. Az adatokat a következő táblázatban tüntettük fel. Átlagos értékként 1037 dkg/időszak, szórásként 116,3 dkg volt becsülhető. Feltételezhető, hogy normális eloszlású az adott időszakra eső fogyasztás ebből az élelmiszerből. A feladat ennek ellenőrzése. 3

4 Időszakra eső fogyasztás (dkg) x ia - x if Osztályközbe eső emberek száma (fő) f i Összesen: 60 Megoldás: Időszakra eső fogyasztás (dkg) x ia - x if Osztályközbe eső emberek száma (fő) f i Transzformált osztályköz határ Alsó Felső x ia x if p i f i * = np i f i - f i * * ( f f ) ,47-1,61 0, , ,6-0,75 0, , ,74 0,11 0, , ,1 0,97 0, , ,98 1,83 0, , ,84,69 0, ,5 Összesen 60 1, ,36 A várható gyakoriságok kiszámolásához először az egyes osztályközökbe esés valószínűségét kell meghatározni. Ehhez a mintaeloszlás osztályköz határait standard normális eloszlássá kell transzformálni. (Várható érték = 0, szórás = 1). Becsléses illeszkedésvizsgálat esetén a várható értéket a mintaátlaggal ( x ), a szórást a mintabeli szórással (s) becsülve, az új osztályköz határokat a xi x következő módon kell kiszámítani: xi ' =. s x f x A második osztályköz felső határa esetében: x f ' = = = 0, 75. Ezek után az s 116,3 egyes intervallumokba esés valószínűségét (p i ) a standard normális eloszlás táblázatából lehet meghatározni. A χ táblázatbeli érték α = 5%-nál és 6-1- =3 szabadság foknál 7,815. Megállapítható, hogy a számított χ érték (0,36) nagyobb, mint a kritikus érték, ezért a nullhipotézist elvetjük, a minta szignifikánsan eltér a normális eloszlástól. Homogenitásvizsgálat Két független minta eloszlásfüggvényének összehasonlítására szolgál. Kérdés: Származhat-e a két független minta azonos eloszlásfüggvényű sokaságból? A próbastatisztika kiszámolásához a megfigyelési egységeket mindkét n 1 ill. n elemű minta esetén azonos osztályokba soroljuk (k osztályt képzünk), melyekre igazak az alábbi összefüggések: i f i * i 4

5 A próbastatisztika értékének kiszámolása: χ f1 i = n1, i = n i i = 1,, k. = 1 1i i n1n f1 + f n i i i n1 f i = 1,, k. n 1, n : a minta elemszáma f 1i, f i : osztályonkénti gyakoriságok mintánként k: az osztályok száma. f i f A két sokaság azonosnak tekinthető, ha χ számított χ táblázatbeli., szabadság fok: k-1, ahol Példa: Két vállalkozás 4 féle terméket állít elő. Az első vállalkozásnál 345db terméket soroltak be, a másodiknál pedig 640 darabot. Az alábbi táblázat mutatja az egyes terméktípusok gyakoriságát. Azonos termékprofilúnak tekinthető-e a két vállalkozás? Megoldás: Me.: darab Termékek I. vállalat (f 1i ) II. vállalat (f i ) A B C D Összesen Me.: darab Termékek I. vállalat (f 1i ) II. vállalat (f i ) χ részösszeg A ,5013 B ,669 C ,1900 D ,0860 Összesen ,404 = 1 f 1i f i χ n1n = 6,404 f1 + f n n, a szabadság fok 4-1 = 3, a kritikus érték (α = 0,05): i i i 1 χ táblázatbeli = 7,815. Ez alapján megállapítható, hogy a két vállalat azonosnak termékprofilúnak tekinthető. Függetlenség vizsgálat Az alapsokaság két ismérv szerinti csoportosításakor s t típusú kontingencia táblázatot kapunk. (s db csoportot képeztünk az első, t db csoportot pedig a második szempont szerint.) Vizsgálhatjuk, hogy az első szempont szerinti eloszlás független-e a második szempont szerinti eloszlástól (Szűcs, 00). 5

6 f k. f. l * f kl ( fi fi ) = n χ =, ahol * f f k f i.. l n f i : az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága, f * i : az i-edik osztály várt gyakorisága, n : a minta elemszáma, f kl : az első szempont k-adik és a második szempont l-edik osztálykombinációjába tartozó egyedek elméleti relatív gyakorisága, f k. : az első szempont k-adik osztályának gyakorisága, f.l : a második szempont l-edik osztályának gyakorisága. A szabadság fok száma: szf: (s-1)(t-1). Példa: Egy kozmetikai cég megbízásából felmérést készítettek arról, hogy a nők és a férfiak milyen típusú dezodorokat használnak. A felmérésben 00 nő és 150 férfi adatai szerepelnek. Hasonlóak vagy eltérőek a nők és a férfiak szokásai ezen a téren? (Függ-e a dezodorválasztás a nemtől?) Me.: fő Spray Golyós Krém Összesen Nő Férfi Összesen Megoldás: Függetlenség esetén a 350 elemű minta megoszlása az alábbiak szerint alakulna. * f k. f. l Peremgyakoriságok: fi =, ahol n f k. = k-adik sor összege k = 1,, f.l = l-edik oszlop összege l = 1,, 3, n = 350, a minta elemszáma. Me.: fő Spray Golyós Krém Összesen Nő 94,86 48,57 56,57 00 Férfi 71,14 36,43 4, Összesen χ számított 3 * ( fij fij ) ( 93 94,86) ( 46 48,57) ( 38 4,43) = = * f j= 1 i= 1 ij 94,86 48,57 4,43 = 1,1 Szabadság fok száma: (s-1)(t-1) = 1 = α = 5% esetén χ krit = 5,99. A próba nem szignifikáns, χ krit > χ számított. Megállapítható, hogy nincs statisztikailag igazolható különbség az eltérő nemű vásárlók dezodor választása között. Előjel-próba Közvélemény kutatásokban gyakran vizsgálják azt, hogy egy minta egyedei két lehetőség közül melyiket választják. Például két ismert márkájú hasonló termék közül melyiket kedvelik inkább. A két lehetőség közötti választás, vagy két (egymást kizáró) esemény előfordulásának valószínűsége 6

7 elvileg azonos jellegű probléma. Például egy adott beteg populációban a született gyermekek között a fiúk és a lányok aránya azonos-e? Mindezen vizsgálatok eredményét értékelhetjük az előjel próbával oly módon, hogy az egyik esemény előjelét pozitívnak, a másik előjelét negatívnak nevezzük, és nem engedünk meg eldöntetlen esetet. Az előjel próbának nincs elterjedt, ismert megfelelője a paraméteres próbák között. Az előjel próbával értékelhető adatok esete lényegében véve azonos a binomiális eloszlást mutató kísérletek vizsgálatával. Lehetnek olyan esetek, amikor nem lehet egyértelműen eldönteni az előjelet. Ezekben az eldöntetlen esetekben a megfigyelést nem vesszük figyelembe egyik fajta előjelek számlálása során sem. Példa: Két gyümölcs csomagolására és tárolására alkalmas módszert tesztelnek. Mindkét eljárással tíz-tíz darab egymázsás csomagot készítenek, és három hónap múlva megszámolják a romlott gyümölcsöket. Van-e különbség a két eljárás között? Az adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Me.: darab Csomagok I. módszer II. módszer Megoldás: H 0 : a két eljárás között nincs különbség. H 1 : a két eljárás között van különbség. Páros mintánk van, ilyenkor vehetjük a két eljárás során keletkezett romlott gyümölcsök különbségének előjelét. Me.: darab Csomagok I. módszer II. módszer Előjel Vagyis három plusz és hét mínusz jel van. Azt várnánk, hogy ha a két eljárás között nincs különbség, akkor öt pluszt és öt mínusz jelet kapunk. Ez a probléma megegyezik azzal, hogy 10- szer feldobva egy érmét 3-szor fejet és 7-szer írást kapunk. Vajon ez az érme szabályos-e? Binomiális eloszlással számolunk tovább. n k n k P(ξ = k) = p q k, k 10 k P( ξ = k) = =, k k p 0 = P( ξ = 0) = = 0, , p 1 = P( ξ = 1) = = 0, , p = P( ξ = ) = = 0, , 7

8 p 3 = P( ξ = 3) = = 0, , 3 P ξ < = p + p 0,, ( ) 0 1 = ( < ) = p + p + p 0, P ξ = Kétoldali próbával kell dolgoznunk, mert H 1 azt állítja, hogy különbség van a módszerek között. 1 Ezért az 5%-os szignifikancia szintnél: 0,05 = 0, 05 a keresett valószínűségi szint. Mivel 0, < 0,05 < 0,054688, akkor utasítjuk el a H 0 hipotézist, ha a plusz jelek száma nulla vagy egy. Itt azonban három van, így 5%-os szignifikancia szinten nem utasíthatjuk el a H 0 -t, ilyen szinten nincs különbség az eljárások között. Mann-Whitney-Wilcoxon próba (más néven U próba vagy rangösszegpróba) Két egymástól független minta medián értékének összehasonlítására szolgál, ha a mintaelemek párosíthatók, tehát a kétmintás t-próba nemparaméteres megfelelője. Ordinális mérési szintű változókra is használható. A próba alkalmazhatóságának feltételei: a használt valószínűségi változók függetlenek, azonos alakú eloszlásúak legyenek, de használható folytonos és diszkrét eloszlásoknál is. Kísérleti elrendezés: két független, véletlen minta. A próba menete a következő. Elvégezzük a rangtranszformációt, ami azt jelenti, hogy az összes adatot (a csoporthoz való tartozástól függetlenül) nagysága szerint sorba állítjuk, az adatok helyébe azok rangszámát helyettesítjük. Ha két, vagy több azonos adatot találunk, akkor azok helyébe az átlagos rangszámokat írjuk. Az így kapott rangszámokat az eredeti csoportokra szétbontjuk. Ez a transzformáció az eredeti megfigyeléseket az ordinális skálán fejezi ki. Ha a két csoport középértéke (mediánja) között nincs különbség (azaz H 0 teljesül), akkor mind a két csoportban lesznek alacsony és magas rangszámú megfigyelések, és az átlagos rangszám értékek is közel azonosak lesznek. Ha H 0 -t elvetjük, akkor az egyik csoportban nagy valószínűséggel nagyobb lesz az átlagos rangszám, mint a másik csoportban. Ha sok az azonos rangsorú érték, ezeket a teszt nem veszi figyelembe, és ezért ilyenkor kissé alulértékeli a szignifikancia szintet. Kétmintás t-próbát célszerű alkalmazni, ha a két sokaság, amelyekből a két független minta származik, normális eloszlású. Ha a normalitás nem áll fenn, de a két populáció eloszlása azonos formájú akkor e próba alkalmazása ajánlható. Ezután végezzük el a rangtranszformációt és számoljuk ki mindkét mintára a sorszámok összegét. Jelölje a két összeget R 1 és R ; N 1 és N pedig rendre a minta-elemszámokat. (N 1 N ) Az R 1 és R közötti szignifikáns különbség a két minta közötti szignifikáns különbségre utal. A teszteléshez használjuk az első mintához tartozó N1 ( N1 + 1 U = N ) 1N + R1 statisztikát. U mintavételi eloszlása szimmetrikus, átlaga és varianciája a következő módon számolható: µ = N N 1 N1N ( N1 + N + 1) U σ = U 1. U µ Ha N 1 és N is legalább 8, akkor U eloszlása közel normális lesz úgy, hogy z = U 0 átlagú és 1 varianciájú normális eloszlást követ (Murray, 1995). σ µ 8

9 Példa: Két tanulócsoport ugyanazt a dolgozatot írta meg. A dolgozatokra kapott pontszámok a következők. I. csoport: 18; 17; 3; 17,5; 19; 5; 16; 4. II. csoport: 1,5; 14; 0,5; 11; 15,5; 0; 13; 15; 1; 14. H 0 : a két minta ugyanabból a sokaságból származik (nincs különbség a két csoport tudása között). Megoldás: Rendezzük az összes mintaértéket, és adjunk sorszámokat ezekhez az értékekhez. Egyet a legkisebbhez, tizennyolcat a legnagyobbhoz. Kiszámolva: R 1 = 106, R = 65, N 1 = 8 és N = 10, U = 10; µ U = 40; σ U =11,5; z = -,67 Mivel a vizsgált H 0 hipotézis az, hogy nincs különbség a csoportok között, kétoldali próbát kell alkalmazni. 5%-os szignifikancia szinten a döntési szabály: Elfogadjuk H 0 -t, ha -1,96 z 1,96. Ennek alapján elutasítjuk a H 0 -t, vagyis a két csoport tudása nem azonos. Kruskal-Wallis próba (H próba) (az előző általánosítása k számú mintára.) Az eljárás célja összehasonlítani 3, vagy több sokaságot, melyekből véletlen egyváltozós mintát vettünk. A H próba az egyutas osztályozás vagy egytényezős kísérlet varianciaanalízisére ad általánosítható nemparaméteres módszert. Ez a próba különösen érzékeny a medián változásaira. A hipotézis pár: H 0 : A minták eloszlása nem különbözik egymástól. H 1 : Legalább két eloszlás különbözik egymástól. Ha elvetjük H 0 -t, akkor arra következtetünk, hogy a vizsgált sokaságok között vannak különbségek. A próba alkalmazhatóságának feltételei: véletlen mintavétel, független minták és legalább ordinális skálán mérhető változó. Tegyük fel, hogy k számú mintánk van, egyenként N 1, N, N k mintanagyságokkal, és így az összes minta N = N 1 + N + + N k elemszámú. Az összes mintát együtt kell rangsorolni, és a rangösszegek: R 1, R, R k. = 1 k R j H + 3( N + 1) N N + 1 N ( ) H mintavételi eloszlása közelítőleg k-1 szabadság fokú χ N 1, N, N k mindegyike legalább 5. j= 1 j eloszlást követ, feltéve, hogy az Példa: Egy ipari kísérletben 4 különböző gyártósoron készítenek ugyanolyantermékeket. Minden gépsorról 5-5 mintát vesznek. Az eredmények kg/db egységben kifejezve az alábbi táblázatban olvashatók. Vizsgáljuk meg, hogy van-e szignifikáns különbség az egyes gyártósorok között? Megoldás: N = 0 A rangok és a rangösszegek: Me.: kg/db Gyártósor Eredmények A típus 18,4; 16,1; 19,; 17,; 18,6 B típus 17,5; 17,3; 15,4; 16,4; 17,9 C típus 19,3; 18,; 19,6; 0,0; 18,9 D típus 14,0; 15,4; 16,8; 17,6; 16,9 9

10 Rangok Σ A típus B típus 10 9, ,5 C típus D típus 1, ,5 = 1 k R H N( N + 1) N j= 1 j j 3( N + 1) = 1,8 k-1 = 3 szabadság foknál 5%-os szignifikancia szinten χ krit = 7,81. Mivel 7,81 < 1,8 elvetjük a nullhipotézist, azaz van különbség a gyártósorokon előállított termékek tömege között. 10

11 Esetelemzések az SPSS használatával 1. Egy felmérés során azt vizsgálták, hogy a háziasszonyok körében a vásárolt mosószer típusa függ-e az életkortól. A mososzer.sav fileban 300 megkérdezett háziasszony életkora és a vásárolt mosószer típusa található. A használt kódolás: a nulla jelenti a régi típusú, az egy pedig az új fajta mosószert. Igazolható-e, hogy a fiatalabb korosztály szívesebben próbál ki új termékéket, míg az idősebbek ragaszkodnak régi kedvenc márkájukhoz? Megoldás: Első lépésben vizsgáljuk meg a sokaságot néhány leíró statisztikai mutatóval. Az ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / DESCRIPTIVES útvonalon elérhető párbeszéddobozban a kor (életkor) változót helyezzük el a VARIABLE(S) részhez. Válaszul az OK gomb lenyomása után az alábbi táblázatot kapjuk: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation életkor Valid N (listwise) 300 Látható, hogy a 300 megkérdezettből a legfiatalabb vásárló 5 éves, a legidősebb 55 éves volt. A kezelhetőség érdekében érdemes életkor helyett életkor kategóriákkal dolgozni. Az életkorok kategóriákba osztását több módon is elvégezhetjük. A TRANSFORM / RECODE / INTO DIFFERENT VARIABLES menüben a kor változót kell a NUMERIC VARIABLE > OUTPUT VARIABLES részbe áttenni. Ezután kitölthetők az OUTPUT VARIABLE mező NAME és LABEL cellái. A CHANGE gomb megnyomásával definiálhatjuk az új változónkat, ahová az életkorok kategóriái kerülnek majd. Ezután áttérhetünk az érdemi részre az OLD AND NEW VALUES gomb megnyomásával. 11

12 A párbeszédablak bal oldalán állíthatjuk be a régi értékeket. A rádiógombok közül az első (VALUE) segítségével egy-egy értékhez tudunk újat rendelni. A következő kettő (SYSTEM MISSING és a SYSTEM OR USER MISSING) a hiányzó adatok kezelésére szolgál. A RANGE résznél beállítható az alsó és a felső intervallum is, amibe eső értékek helyett szeretnénk valami mást használni. A LOWEST THROUGH jelentése: a legalacsonyabbtól, A THROUGH HIGHEST pedig a legmagasabb értékig. Az ALL OTHER VALUES bejelölésével az összes maradék számhoz rendelhetünk más számokat. 1

13 A kategóriák meghatározásához nehéz biztosan használható receptet adni. A kategóriák számát és terjedelmét elsősorban szakmai megfontolás befolyásolja, de mindenképpen úgy célszerű elrendezni az adatainkat, hogy lehetőleg ne legyenek nagyon eltérő terjedelműek, és a kategóriák száma ne legyen se túl sok, se túl kevés. Készítsünk először négy kategóriát. A legfiatalabb és a legidősebb vásárló életkora között 30 év van, ezt osztjuk négy részre. Legyenek a korosztályok a következők: 5 3; 33 40; 41 48; Ezekhez a korcsoportokhoz rendeljük hozzá az 1,, 3 és 4 számokat. A hozzárendelés menete: először a bal oldali részben feltüntetjük az életkor intervallumot, majd a jobb oldalon a NEW VALUE részbe beírjuk a megfelelő számot, majd az ADD gombbal rögzíthetjük. Ezt követően a következő intervallum beállítása jön a bal oldalon, majd ismét a hozzárendelt érték és a rögzítés következik. Az összes intervallum rögzítése után a CONTINUE gombbal juthatunk vissza az előző ablakra, és ott az OK gomb megnyomása után elkészül az új változónk. Ezek alapján elvégezhetjük a sokaság függetlenség vizsgálatát χ teszt segítségével. A kontingencia táblázatot az ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / CROSSTABS menüpontja alapján készítjük el. A ROW(S) sorokat, a COLUMN(S) oszlopokat jelent, és ide helyezzük el a két vizsgálandó változónkat. A korkat (életkor kategóriák) került a sorokhoz és mosopor (mosópor típusa), de e két változót fel is cserélhettük volna, ugyanis a számításokban nem, csak a táblázat elrendezésében jelent különbséget. 13

14 A párbeszédablakon belül a STATISTICS gomb lenyomásával a kapott menüben kérhetjük a χ teszt elvégzését (CHI-SQUARE). Az output ablakban az alábbi eredményeket találjuk. A kontingencia táblázatban (crosstabulation) látható, hogy melyik korcsoportban hányan vásároltak az egyik vagy a másik mosóporból. életkor kategóriák * mosópor típusa Crosstabulation Count mosópor típusa Total régi új életkor kategóriák Total

15 A χ teszt eredménye is olvasható (Chi-Square Tests). A számolt χ érték 1,779, a szabadság fok 3, és a próba szignifikáns eredményt hozott, jelentős a különbség a korosztályok vásárlási szokásai között. Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 300 a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is (Gyakorlásképpen elvégezheti ismét a számításokat három korcsoportot alkalmazva. Hasonlítsa össze az eredményeket!) Megjegyzés: Az ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / CROSSTABS menüben a CELLS gombra kattintva a kontingencia táblázatban szereplő értékek százalékos arányát is kérhetjük. A PERCENTAGES / COLUMN kapcsoló segítségével egy olyan táblázathoz juthatunk, ahol a régi mosóport vásárlókat, az új mosóport vásárlókat és az összes vásárlót külön-külön 100%-nak véve ezen belül a korosztályok szerinti megoszlást láthatjuk. életkor kategóriák * mosópor típusa Crosstabulation mosópor típusa Total régi új életkor kategóriák 5-3 Count % within mosópor típusa 8.1% 9.3% 19.7% Count % within mosópor típusa 7.% 4.4% 5.7% Count % within mosópor típusa 34.6% 5.0% 9.3% Count % within mosópor típusa 30.1% 1.3% 5.3% Total Count % within mosópor típusa 100.0% 100.0% 100.0% A százalékos megoszlást sorok szerint is számíttathatjuk, csak akkor a PERCENTAGES / COLUMN kapcsoló helyett a PERCENTAGES / ROW kapcsolót kell beállítani. 15

16 . Egy kérdőíves felmérés során 16 személy fizetési, életkori adatait valamint nemét jegyezték fel 003-ban 1. A fizetéseket és az életkort kategóriákba osztották. A fizetés esetében a következő négy kategóriát különböztették meg: havi bruttó jövedelem Ft alatt, forinttól forintig, forinttól forintig, illetve Ft felett. Az életkoroknál 18 évtől 5 éves korig, 6 évtől 35 éves korig, 36 évtől 50 éves korig, végül 50 éves kor felett lettek kialakítva a csoportok. Az adatok a fizetés.sav fileban találhatók. Vizsgálja meg, hogy van-e statisztikailag bizonyítható különbség a férfiak és a nők fizetése között, illetve azt, hogy eltérőek-e a jövedelmek az egyes életszakaszokban? A kérdőív megfogalmazásánál nem konkrét összegeket kértek, hanem csak kategória megjelölést. Ha mindenki a pontos havi bruttó jövedelmét írta volna be, akkor kétmintás t-próbát lehetne alkalmazni. Esetünkben azonban a változónk ordinális skálán mért, itt tehát Mann-Whitney próbát alkalmazhatunk. A próbát az ANALYZE / NONPARAMETRIC TESTS / INDEPENDENT SAMPLES menüben találhatjuk. A TEST VARIABLE LIST részhez kerüljön a bér változó, a GROUPING VARIABLE cellához pedig a nem változó. Itt a DEFINE GROUPS gomb megnyomásával be kell állítani az egyes nemeknek megfelelő kódokat, most a férfiakat 1, a nőket jelöli. Az OK gomb lenyomása után az output ablakban az alábbi két táblázatot találjuk. Ranks férfi 1, nő N Mean Rank Sum of Ranks 50,50-110, , Total 16 Test Statistics a Grouping Variable: férfi 1, nő 50,50-110, ,160 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z -.07 Asymp. Sig. (-tailed).07 1 Forrás: Szakál Zoltán 16

17 A felső táblázatból leolvashatjuk, hogy a rangtranszformáció után a rangok átlaga (Mean Rank) 116,39 a férfiaknál és 98,7 a nőknél. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatban szereplő személyek között a férfiak magasabb bérkategóriába estek. A második táblázat Asymp. Sig. sorában a 0,07 arról tájékoztat bennünket, hogy a nullhipotézist elvethetjük, a fizetésbeni különbségek statisztikailag bizonyíthatók. A második kérdésnél már nemcsak két mintánk van, hanem négy, a négy életkor kategóriának megfelelően. Ehhez a Kruskal Wallis próba használható. A próbát az ANALYZE / NONPARAMETRIC TESTS / K INDEPENDENT SAMPLES menüben találhatjuk. A párbeszédablakban be kell állítani a TEST TYPE résznél A KRUSKAL WALLIS kapcsolót, a TEST VARIABLE LIST részhez áthelyezni a bér változót, valamint a Grouping Variable esetén a Define Range gomb megnyomásával a korosztályokat meghatározni. Ez utóbbinál a legkisebb és a legnagyobb értéket kell beírni a minimum és a maximum cellákba. A beállítások elvégzése után az OK gomb megnyomásával megkapjuk az eredmény táblázatokat. Ranks 18-5;6-35;36-50;50 felett N Mean Rank 50,50-110, , Total 16 A rangok átlagánál (Mean Rank) megfigyelhető, hogy a legmagasabb fizetéseket a hármassal jelölt korosztálynál, vagyis a 36 évestől 50 éves korig találjuk, a legalacsonyabbak a kezdő fizetések a 18 évtől 5 éves korig. Ezek az adatok nem mondanak ellent a mindennapi életben megszokottnak, tekintve a mai nagyobb cégek viszonylag fiatal, magas beosztásban levő alkalmazottjainak fizetését. Test Statistics 17

18 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: 18-5;6-35;36-50;50 felett 50,50-110, ,160 Chi-Square df 3 Asymp. Sig..001 A második táblázatban a 0,001 es P érték alapján megállapíthatjuk, hogy ezek a különbségek szignifikánsak, nem a véletlen mintavételi hibáknak köszönhető. Irodalomjegyzék: Anonym: xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr/course/ (1999) Baráth Cs. Ittzés A. Ugrósdy Gy.: Biometria. Mezőgazda Kiadó 1996 Kiss A. Manczel J. Pintér L. Varga K.: Statisztikai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Kiadó 1983 Kovács István: Statisztika. Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar jegyzete. Gyöngyös 000 Korpás Attiláné dr. szerkesztette, Kriszt Varga Kenyeres: Általános statisztika II. Nemzeti Tankönyvkiadó Fodor János: Biomatematika Meszéna György Ziermann Margit: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1981 Murray R. Spiegel: Statisztika. Elmélet és gyakorlat. Panem McGraw Hill 1995 Szűcs István: Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó 00 Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, 000. Vincze István Verbanova Mária: Nemparaméteres matematikai statisztika. Elmélet és alkalmazások. Akadémiai Kiadó

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák Statisztikai hipotézisvizsgálatok Paraméteres statisztikai próbák 1. Magyarországon a lakosság élelmiszerre fordított kiadásainak 2000-ben átlagosan 140 ezer Ft/fő volt. Egy kérdőíves felmérés során Veszprém

Részletesebben

Esetelemzés az SPSS használatával

Esetelemzés az SPSS használatával Esetelemzés az SPSS használatával A gepj.sav fileban négy különböző típusú, összesen 80 db gépkocsi üzemanyag fogyasztási adatai találhatók. Vizsgálja meg, hogy befolyásolja-e az üzemanyag fogyasztás mértékét

Részletesebben

Esetelemzések az SPSS használatával

Esetelemzések az SPSS használatával Esetelemzések az SPSS használatával 1. Tekintsük az spearman.sav állományt, amely egy harminc tehenet számláló állomány etetés- és fejéskori nyugtalansági sorrendjét tartalmazza. Vizsgáljuk meg, hogy van-e

Részletesebben

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 1. FELADATSOR: számítógépes feladatok (még bővülni fog számítógép nélkül megoldandó feladatokkal is) Használjuk a Dislexia Excel fájlt (internet: http:// starts.ac.uk)! 1.) Hasonlítsuk

Részletesebben

Véletlenszám-generátorok

Véletlenszám-generátorok Véletlenszám-generátorok 1. Lineáris kongruencia generátor megvalósítása: (a) Készítsen lineáris kongruencia generátort az paraméterekkel, rnd_lcg néven. (b) Nyomtasson ki 20 értéket. legyen. (a, c, m,

Részletesebben

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 2 1 AZ SPSS-RŐL ÁLTALÁBAN... 3 1.1 DATA EDITOR... 3 1.2 VIEWER... 4 1.3 CHART EDITOR... 4 2 ADATBEVITEL... 5 2.1

Részletesebben

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter 1. Adatállományok létrehozása, kezelése... 2 2. Leíró statisztikai eljárások... 3 3. Várható értékek (átlagok) vizsgálatára irányuló próbák... 5 4. Eloszlások vizsgálata...

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 6. MA3-6 modul A statisztika alapfogalmai SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999.

Részletesebben

KVANTITATÍV MÓDSZEREK

KVANTITATÍV MÓDSZEREK KVANTITATÍV MÓDSZEREK Dr. Kövesi János Tóth Zsuzsanna Eszter 6 Tartalomjegyzék Kvantitatív módszerek. Valószínűségszámítási tételek. eltételes valószínűség. Események függetlensége.... 3.. eltételes valószínűség...

Részletesebben

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,

Részletesebben

11. Matematikai statisztika

11. Matematikai statisztika 11. Matematikai statisztika 11.1. Alapfogalmak A statisztikai minta valamely valószínűségi változóra vonatkozó véges számú független kisérlet eredménye. Ez véges sok, azonos eloszlású valószínűségi változó

Részletesebben

Variancia-analízis (folytatás)

Variancia-analízis (folytatás) Variancia-analízis (folytatás) 6. elıadás (11-12. lecke) Szórás-stabilizáló transzformációk (folyt.), t-próbák 11. lecke További variancia-stabilizáló transzformációk Egy-mintás t-próba Szórás-kiegyenlítı

Részletesebben

statisztikai menürendszere Dr. Vargha András 2007

statisztikai menürendszere Dr. Vargha András 2007 A statisztikai menürendszere Dr. Vargha András 2007 2 tartalomjegyzék 1. Alapok (egymintás elemzések Alapstatisztikák Részletesebb statisztikák számítása Gyakorisági eloszlás, hisztogram készítése Középértékekre

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA. T.P.Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA. T.P.Lenke A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA T.P.Lenke 2013.10.25. 2 Szignifikáns különbség Annak bizonyítása, hogy a vizsgálat során megfigyelt különbség egy általunk meghatározott valószínűségi szinten

Részletesebben

Statisztika, próbák Mérési hiba

Statisztika, próbák Mérési hiba Statisztika, próbák Mérési hiba ÁTLAG SZÓRÁS KICSI, NAGY MIN, MAX LIN.ILL LOG.ILL MEREDEKSÉG METSZ T.PROBA TREND NÖV Statisztikai függvények Statisztikailag fontos értékek Számtani átlag: ŷ= i y i /n Medián:

Részletesebben

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák Normál eloszlás Átlag jól jellemzi az adott populációt folytonos eloszlás (pl. lottó minden szám egyszer fordul elő) kétkúpú eloszlás (IQ mindenki vagy zseni vagy félhülye, átlag viszont azt mutatja,

Részletesebben

1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba?

1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba? Matematikai statisztika példák Matematikai statisztika példák Normális eloszlás 1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba? 2. Majmok ébredését

Részletesebben

Nem. Cumulative Percent 1,00 férfi ,9 25,9 25,9 2,00 nı ,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0

Nem. Cumulative Percent 1,00 férfi ,9 25,9 25,9 2,00 nı ,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0 Függelék II. Demográfia Nem Frequency Percent Percent Cumulative Percent 1,00 férfi 727 25,9 25,9 25,9 2,00 nı 2053 73,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Korcsoport Frequency Percent Percent

Részletesebben

Illeszkedésvizsgálat χ 2 -próbával

Illeszkedésvizsgálat χ 2 -próbával Illeszkedésvizsgálat χ -próbával Szalay Krisztina 1. feladat (tiszta illeszkedésvizsgálat) Négy pénzérmét 0-szor feldobunk. A kapott gyakoriságok: fejek száma 0 1 3 4 Összes gyakoriság 5 35 67 41 1 0 Elfogadható-e

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

GAZDASÁGI STATISZTIKA

GAZDASÁGI STATISZTIKA GAZDASÁGI STATISZTIKA Dr. Kun István GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Tantárgy: Gazdasági statisztika Kódszám: 224 Lapszám: 1 TÉMAKÖRÖK A STATISZTIKA ALAPFOGALMAI STATISZTIKAI SOROK STATISZTIKAI TÁBLÁK ÖSSZETETT VISZONYSZÁMOK

Részletesebben

Hipotézisvizsgálat. A sokaság valamely paraméteréről állítunk valamit,

Hipotézisvizsgálat. A sokaság valamely paraméteréről állítunk valamit, II. Hipotézisvizsgálat Lényege: A sokaság valamely paraméteréről állítunk valamit, majd az állításunk helyességét vizsgáljuk. A hipotézisvizsgálat eszköze: a statisztikai próba Menete: 1.Hipotézisek matematikai

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 1.

Matematikai statisztikai elemzések 1. Matematikai statisztikai elemzések 1. A statisztika alapfogalmai, feladatai, Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 1.: A statisztika alapfogalmai, feladatai, statisztika, osztályozás,

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematikai statisztikai elemzések. MSTE modul Kapcsolatvizsgálat: asszociáció vegyes kapcsolat korrelációszámítás. Varianciaanalízis

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 2.

Matematikai statisztikai elemzések 2. Matematikai statisztikai elemzések 2. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek. A szórás és szóródás Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 2.: Helyzetmutatók, átlagok, Prof. Dr. Závoti,

Részletesebben

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia MINİSÉGSZABÁLYOZÁS A GÉPIPARBAN Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia ISO 9000:2008 A STATISZTIKAI MÓDSZEREK HASZNÁLATÁRÓL A statisztikai módszerek

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 6.

Matematikai statisztikai elemzések 6. Matematikai statisztikai elemzések 6. Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 6.: Regressziószámítás:

Részletesebben

Adatok statisztikai feldolgozása

Adatok statisztikai feldolgozása Adatok statisztikai feldolgozása Kaszaki József Ph.D Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézet Szeged A mérési adatok kiértékelése, statisztikai analízis A mért adatok konvertálása adatbázis

Részletesebben

Sztochasztikus kapcsolatok

Sztochasztikus kapcsolatok Sztochasztikus kapcsolatok Petrovics Petra PhD Hallgató Ismérvek közötti kapcsolat (1) Függvényszerű az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik ismérv szerinti hovatartozást.

Részletesebben

Populációbecslések és monitoring 2. előadás tananyaga

Populációbecslések és monitoring 2. előadás tananyaga Populációbecslések és monitoring 2. előadás tananyaga 1. A becslések szerepe az ökológiában. (Demeter és Kovács 1991) A szabadon élő állatok egyedszámának kérdése csak bizonyos esetekben merül fel. De

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests Nonparametric Tests Petra Petrovics Hypothesis Testing Parametric Tests Mean of a population Population proportion Population Standard Deviation Nonparametric Tests Test for Independence Analysis of Variance

Részletesebben

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be -

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - Petrovics Petra PhD Hallgató SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ) 2 file: XY.sav - Data View XY.spv - Output Ez lehet hosszabb név is Rövid

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi fizika és statisztika I. előadás 2016.11.09 Orvosi

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

Csődvalószínűségek becslése a biztosításban

Csődvalószínűségek becslése a biztosításban Csődvalószínűségek becslése a biztosításban Diplomamunka Írta: Deák Barbara Matematikus szak Témavezető: Arató Miklós, egyetemi docens Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

SPSS ALAPISMERETEK. T. Parázsó Lenke

SPSS ALAPISMERETEK. T. Parázsó Lenke SPSS ALAPISMERETEK T. Parázsó Lenke 2 Statistical Package for Social Scienses Statisztikai programcsomag a szociológiai tudományok számára 1968-ban Norman H. Nie, C.Handlai Hull és Dale H. Bent alkották

Részletesebben

10. Valószínűségszámítás

10. Valószínűségszámítás . Valószínűségszámítás.. Események A valószínűségszámítás nagyon leegyszerűsítve események bekövetkezésének valószínűségével foglalkozik. Példák: Ha egy játékban egy dobókockával dobunk, akkor a kockadobás

Részletesebben

Definíció. Definíció. 2. El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása. 2-5. fejezet. A variabilitás mér számai 3.

Definíció. Definíció. 2. El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása. 2-5. fejezet. A variabilitás mér számai 3. . El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása -1 Áttekintés - Gyakoriság eloszlások -3 Az adatok vizualizációja -4 A centrum mérıszámai -5 A szórás mérıszámai -6 A relatív elhelyezkedés

Részletesebben

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 8. : A szórás és a szóródás egyéb Prof. Dr. Závoti, József Lektor : Bischof, Annamária Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat.

Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat. 1 Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat. A statisztika tanulásához a legtöbb infomrációkat az előadásokon és számítógépes

Részletesebben

Alapfogalmak áttekintése. Pszichológiai statisztika, 1. alkalom

Alapfogalmak áttekintése. Pszichológiai statisztika, 1. alkalom Alapfogalmak áttekintése Pszichológiai statisztika, 1. alkalom Hipotézisek Milyen a jó null hipotézis?? H0: Léteznek kitőnı tanuló diszlexiások.? H1: Nem léteznek. Sokkal inkább: H0: Nincs diszlexiás kitőnı

Részletesebben

Valószínűségszámítás

Valószínűségszámítás Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Tómács Tibor Valószínűségszámítás programtervező informatikusok részére Eger, 010. szeptember 0. Tartalomjegyzék 1. Véletlen események...............................

Részletesebben

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Lineáris programozás Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Feladat: Egy gyár kétféle terméket gyárt (A, B): /db Eladási ár 1000 800 Technológiai önköltség 400 300 Normaóraigény

Részletesebben

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok Pécs, 1994 Lektorok: Dr. FEHÉR JÁNOS egyetemi docens, kandidtus. Dr. SIMON PÉTER egyetemi docens, kandidtus 1 Előszó Ez a jegyzet

Részletesebben

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására XXIX. Kandó Konferencia 29 th Kandó Conference November 21, 2013, Budapest, Hungary Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására Répás József, Dr. Wersényi

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Correlation & Linear Regression in SPSS Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise 1 - Correlation File / Open

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. ha X n a rendezett mintában az R n -ik. ha n 1 n 2

Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. ha X n a rendezett mintában az R n -ik. ha n 1 n 2 Kabos: Ordinális változók Hipotézisvizsgálat-1 Minta: X 1, X 2,..., X N EVM (=egyszerű véletlen minta) X-re Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. Rendezett minta: X (1), X (2),..., X

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Bene

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok

Statisztikai programcsomagok Statisztikai programcsomagok Sz cs Gábor Szegedi Tudomáyegyetem, Bolyai Itézet Szeged, 2012. tavaszi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok 2012. tavaszi félév 1 / 26 Bevezetés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

Bevezető Mi a statisztika? Mérés Feldolgozás Adatok rendezése Adatok jellemzése Időbeli elemzés Feladatok. Statisztika I.

Bevezető Mi a statisztika? Mérés Feldolgozás Adatok rendezése Adatok jellemzése Időbeli elemzés Feladatok. Statisztika I. Statisztika I. 1. előadás: A statisztika alapfogalmai Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem A kurzusról A kurzus célja

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics. Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics PhD Student Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise

Részletesebben

Statisztikai módszerek alkalmazása az orvostudományban. Szentesi Péter

Statisztikai módszerek alkalmazása az orvostudományban. Szentesi Péter Statisztikai módszerek alkalmazása az orvostudományban Szentesi Péter Az orvosi munkahipotézis ellenőrzése statisztikai módszerekkel munkahipotézis mérlegelés differenciáldiagnosztika mi lehet ez a más

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

Bemenet modellezése II.

Bemenet modellezése II. Bemenet modellezése II. Vidács Attila 2005. november 3. Hálózati szimulációs technikák, 2005/11/3 1 Kiszolgálási id k modellezése Feladat: Egy bemeneti modell felállítása egy egy kiszolgálós sorbanállási

Részletesebben

Hipotézis vizsgálatok

Hipotézis vizsgálatok Hipotézis vizsgálatok Hipotézisvizsgálat Hipotézis: az alapsokaság paramétereire vagy az alapsokaság eloszlására vonatkozó feltevés. Hipotézis ellenőrzés: az a statisztikai módszer, amelynek segítségével

Részletesebben

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK Műveletek szögekkel Geodéziai számításaink során gyakran fogunk szögekkel dolgozni. Az egyszerűbb írásmód kedvéért ilyenkor a fok ( o ), perc (, ), másodperc (,, ) jelét el

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás A feladatok megoldásához használandó adatállományok: potzh és potolando (weboldalon találhatók) Az állományok kiterjesztése sas7bdat,

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Reiczigel Jenő, 2006 1

Reiczigel Jenő, 2006 1 Reiczigel Jenő, 2006 1 Egytényezős (egyszempontos) varianciaelemzés k független minta (k kezelés vagy k csoport), a célváltozó minden csoportban normális eloszlású, a szórások azonosak, az átlagok vagy

Részletesebben

1.4 Hányféleképpen rakhatunk sorba 12 könyvet, ha 3 bizonyos könyvet egymás mellé akarunk rakni és

1.4 Hányféleképpen rakhatunk sorba 12 könyvet, ha 3 bizonyos könyvet egymás mellé akarunk rakni és Valószínűségszámítás és statisztika feladatok 1 Kombinatorika 2011/12. tanév, I. félév 1.1 Hányféleképpen lehet a sakktáblán 8 bástyát elhelyezni úgy, hogy egyik se üsse a másikat? Mennyi lesz az eredmény,

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =?

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =? 148 feladat a Kalmár László Matematikaversenyről 1. ( 1 19 + 2 19 + + 18 19 ) + ( 1 20 + 2 20 + + 19 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 21 ) + ( 1 22 + 2 22 + + 21 22 ) =? Kalmár László Matematikaverseny megyei

Részletesebben

Statisztikai szoftverek esszé

Statisztikai szoftverek esszé Statisztikai szoftverek esszé Dávid Nikolett Szeged 2011 1 1. Helyzetfelmérés Adott egy kölcsön.txt nevű adatfájl, amely információkkal rendelkezik az ügyfelek életkoráról, családi állapotáról, munkaviszonyáról,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók A dolgozatot

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 7. MA3-7 modul. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 7. MA3-7 modul. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 7. MA3-7 modul Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák)

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák) Következtetı statisztika 5. Hipotézis-elleırzés (Statisztikai próbák) 1 Egymitás próbák Átlagra, aráyra, Szórásra Hipotézis-vizsgálat Áttekités Egymitás em paraméteres próbák Függetleségvizsgálat Illeszkedésvizsgálat

Részletesebben

Statisztikai módszerek gyakorlat - paraméteres próbák

Statisztikai módszerek gyakorlat - paraméteres próbák Statisztikai módszerek gyakorlat - paraméteres próbák A tanult paraméteres próbák: PRÓBA NEVE Egymintás U próba Kétmintás U próba Egymintás T próba Welch próba (Kétmintás T próba) F próba Grubbs próba

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat

Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat 1. Egy borfajta alkoholtartalmának meghatározására méréseket végzünk. Az egyes mérések eredményei egymástól független valószínûségi változók, melyek normális eloszlásúak,

Részletesebben

Valószín ségelmélet házi feladatok

Valószín ségelmélet házi feladatok Valószín ségelmélet házi feladatok Minden héten 3-4 házi feladatot adok ki. A megoldásokat a következ órán kell beadni, és kés bb már nem lehet pótolni. Csak az mehet vizsgázni, aki a 13 hét során kiadott

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics Correlation & Linear Regression in SPSS 4 th seminar Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation

Részletesebben

Komputer statisztika gyakorlatok

Komputer statisztika gyakorlatok Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Tómács Tibor Komputer statisztika gyakorlatok Eger, 2010. október 26. Tartalomjegyzék Előszó 4 Jelölések 5 1. Mintagenerálás 7 1.1. Egyenletes

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics. Nonparametric Tests Petra Petrovics PhD Student Hypothesis Testing Parametric Tests Mean o a population Population proportion Population Standard Deviation Nonparametric Tests Test or Independence Analysis

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása DEFINÍCIÓ: (Séta) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben a csúcsok és élek többször is szerepelhetnek, sétának nevezzük. Egy lehetséges séta: A; 1; B; 2; C; 3; D; 4;

Részletesebben

II. A következtetési statisztika alapfogalmai

II. A következtetési statisztika alapfogalmai II. A következtetési statisztika alapfogalmai Tartalom Statisztikai következtetések A véletlen minta fogalma Pontbecslés és hibája Intervallumbecslés A hipotézisvizsgálat alapfogalmai A legegyszerűbb statisztikai

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz

Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz Építőkari Matematika A3 1. Ha E(X = 1 és D 2 (X = 5, határozzuk meg (a E[(2 + X 2 ], (b D 2 (4 + 3X értékét. 2. Legyenek X 1, X 2,... független azonos eloszlású

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

FEJLESZTŐPROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MATEMATIKAI STATISZTIKAI ALAPFOGALMAI

FEJLESZTŐPROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MATEMATIKAI STATISZTIKAI ALAPFOGALMAI FEJLESZTŐPROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MATEMATIKAI STATISZTIKAI ALAPFOGALMAI Szerzők: Máth János Debreceni Egyetem Mező Ferenc Debreceni Egyetem Abari Kálmán Debreceni Egyetem Mező Katalin Debreceni Egyetem

Részletesebben

ÉS TESZTEK A DEFINITSÉG

ÉS TESZTEK A DEFINITSÉG MÁTRIX DEFINITSÉGÉNEK FOGALMA ÉS TESZTEK A DEFINITSÉG ELDÖNTÉSÉRE DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-..1.B-10//KONV-010-0001

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 4. hétre

Feladatok és megoldások a 4. hétre Feladatok és megoldások a. hétre Építőkari Matematika A3. Pisti nem tanult semmit a vizsgára, ahol 0 darab eldöntendő kérdésre kell válaszolnia. Az anyagból valami kicsi dereng, ezért kicsit több, mint

Részletesebben

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel Kovács Máté PhD hallgató (komoaek.pte) Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

Vargha András PSZICHOLÓGIAI STATISZTIKA DIÓHÉJBAN 1. X.1. táblázat: Egy iskolai bizonyítvány. Magyar irodalom. Biológia Földrajz

Vargha András PSZICHOLÓGIAI STATISZTIKA DIÓHÉJBAN 1. X.1. táblázat: Egy iskolai bizonyítvány. Magyar irodalom. Biológia Földrajz Megjelent: Vargha A. (7). Pszichológiai statisztika dióhéjban. In: Czigler I. és Oláh A. (szerk.), Találkozás a pszichológiával. Osiris Kiadó, Budapest, 7-46. Mi az, hogy statisztika? Vargha András PSZICHOLÓGIAI

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle

Részletesebben

Időtervek: III./2. Hálóterv (CPM) időelemzése

Időtervek: III./2. Hálóterv (CPM) időelemzése Faicsiné Adorján Edit Időtervek: III./2. Hálóterv (CPM) időelemzése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Biostatisztika Bevezetés. Boda Krisztina előadása alapján ma Bari Ferenc SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Biostatisztika Bevezetés. Boda Krisztina előadása alapján ma Bari Ferenc SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Biostatisztika Bevezetés Boda Krisztina előadása alapján ma Bari Ferenc SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Az orvosi, biológiai kutatások egyik jellemzője, hogy a vizsgálatok eredményeként

Részletesebben

matematikai statisztika 2006. október 24.

matematikai statisztika 2006. október 24. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika 2006. október 24. ii Tartalomjegyzék I. Valószínűségszámítás 1 1. Véletlen jelenségek matematikai modellje 3 1.1. Valószínűségi mező..............................

Részletesebben

Standardizálás, transzformációk

Standardizálás, transzformációk Standardizálás, transzformációk A transzformációk ugynúgy mennek, mint egyváltozós esetben. Itt még fontosabbak a linearitás miatt. Standardizálás átskálázás. Centrálás: kivonjuk minden változó átlagát,

Részletesebben

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 6. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre GYAKORISÁGI SOROK ELOSZLÁSA KONCENTRÁCIÓ ELEMZÉSE GYAKORISÁGI SOROK ELOSZLÁSA KONCENTRÁCIÓ ELEMZÉSE szorosan kapcsolódik a szóródás elemzéshez, elméleti

Részletesebben