Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák"

Átírás

1 Statisztikai hipotézisvizsgálatok Paraméteres statisztikai próbák 1. Magyarországon a lakosság élelmiszerre fordított kiadásainak 2000-ben átlagosan 140 ezer Ft/fő volt. Egy kérdőíves felmérés során Veszprém megyében 100 főt kérdeztek meg fogyasztási szokásairól. A válaszul kapott éves élelmiszerre fordított kiadásaik a kiadas.sav fileban találhatók. Vizsgáljuk meg, hogy Veszprém megyében megegyezik-e a lakosság élelmiszerre fordított kiadásainak alakulása az országos átlaggal? Megoldás: Ebben a feladatban a 100 adatból számított átlagot egy elméleti értékhez a 140 ezer Ft-os országos átlaghoz kell hasonlítani. Egymintás t-próbát alkalmazhatunk. A próba előfeltétele, hogy normális eloszlású sokaságból származzanak a vizsgálandó értékeink. A normalitás vizsgálathoz az ANALYZE / NONPARAMETRIC TESTS / 1-SAMPLE K-S menüjét célszerű választani, ahol egy egymintás Kolmogorov Szmirnov próba kerül végrehajtásra. Az ábrán látható módon a TEST VARIABLE LIST részhez, vagyis a tesztelendő változók listájához kerüljön a kiadas (élelmiszerre fordított kiadások) változónk, majd az OK gomb lenyomásával az output ablakban megtalálhatjuk az eredmény táblázatot. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test élelmiszerre fordított kiadás N 100 Normal Parameters Mean Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute.075 Positive.075 Negative Kolmogorov-Smirnov Z.749 Asymp. Sig. (2-tailed).630 1

2 A kapott táblázatból csak a legutolsó értékre van szükségünk. Az Assymp. Sig. részhez 0,63 került, ez nem más, mint a bevezető részben említett empirikus szignifikancia szint, más néven P érték. A P érték annak a valószínűsége, hogy a próbastatisztika a mintából kiszámított értéket veszi fel. Minél kisebb a P érték, annál nagyobb a valószínűsége hogy a H 0 hipotézis hamis. Megegyezés alapján 0,05 felett elfogadjuk, 0,05 alatt elvetjük a nullhipotézist. Esetünkben a nullhipotézis a normális eloszlás fennállása volt, és ezt a kapott eredmény birtokában elfogadhatjuk. Ezek alapján elvégezhetjük az egymintás t-próbát. Ehhez az ANALYZE / COMPARE MEANS /ONE SAMPLE T TEST menüpont alatt található párbeszédablakot kell kitöltenünk. A vizsgált változónk ismét az élelmiszerre fordított kiadás. A TEST VALUE cellában alapértelmezésben 0 található, ezt át kell írnunk 140-re, hiszen azt kívánjuk tesztelni, hogy az átlag szignifikánsan eltér-e a 140 (ezer Ft) tól. Az eredmény táblázatot ismét az OK gomb lenyomása után kapjuk meg az output ablakban. Az első táblázat arról tájékoztat bennünket, hogy a Veszprém megyei minta átlaga (Mean) 141,53 volt. Ezt kell összehasonlítani a 140-es értékkel. One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean élelmiszerre fordított kiadás A második táblázatban találjuk az összehasonlítást. One-Sample Test Test Value = 140 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference élelmiszerre fordított kiadás 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper A lényeges elem számunkra a Sig. (2-tailed) oszlopban található P érték: 0,453. Mivel a t-próbánál a nullhipotézis mindig két érték egyezősége, a P érték alapján elfogadhatjuk, hogy a Veszprém megyei fogyasztás az országos átlagnak megfelelő. 2. Heves megyében 2001-ben 238 termelőibor-kimérés volt. Ezek egy része vállalkozások által üzemeltetett, más része pedig őstermelőké volt. A borterm.sav file alapján, ahol 50 vállalkozás és 60 őstermelő árbevétele található, válaszoljon az alábbi kérdésekre! Van-e szignifikáns különbség a vállalkozók és az őstermelők árbevétele között? Igazolható-e, hogy a vállalkozások árbevételének szórása nagyobb, mint az őstermelőké? 2

3 Megoldás: Az első kérdésre a választ kétmintás t-próba alkalmazása után tudjuk megadni. A nullhipotézis az, hogy a két sokaság várható értéke amit a minta átlagával becsülhetünk egyenlő. A t-próbához ismét ellenőriznünk kell, hogy a mintánk normális eloszlásból származott. A borterm.sav filet megnyitva láthatjuk, hogy két változónk van, a borf_arb és a borf_tip. Az első az árbevételeket, a második a vállalkozás típusát adja meg. A vállalkozásokat 1-es, az őstermelőket 2-es jelzi. A normalitás vizsgálathoz külön kell vizsgálnunk ezeket az eseteket. A DATA / SELECT CASES menü alatt az IF CONDITION IS SATISFIED részt kiválasztva a jobb felső részben helyezhetjük el feltételünket: borf_tip=1. Ennek hatására egy új változó keletkezik (filter_$) melynek értéke a vállalkozásoknál 1 lesz, és az őstermelőknél pedig 0. Ezen kívül az őstermelők rekordszámai áthúzással is meg lettek jelölve. 3

4 Ezután már mindenféle művelet csak a vállalkozásokra vonatkozik. Az előző feladatnál megismert Kolmogorov Szmirnov próbát kell végrehajtani. (Az ANALYZE / NONPARAMETRIC TESTS / 1- SAMPLE K-S menüben található.) A próba eredményeképpen ismét egy táblázatot kapunk. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test borkimérés árbevétele N 50 Normal Parameters Mean Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute.109 Positive.078 Negative Kolmogorov-Smirnov Z.771 Asymp. Sig. (2-tailed).591 A második sorban látható, hogy a program csak 50 adattal számolt, vagyis valóban csak a vállalkozásokat vette figyelembe. Az utolsó sorban olvasható P érték (0,591 > 0,05) alapján elmondhatjuk, hogy a vállalkozások árbevételére vonatkozó mintánk egy normális eloszlású sokaságból származott. A normalitás vizsgálatot természetesen az őstermelőkre is megismételjük. A DATA / SELECT CASES menü alatt az IF CONDITION IS SATISFIED részben az új feltételünk: borf_tip=2. A filter_$ változó értéke most a vállalkozásoknál lesz 0, és az őstermelőknél pedig 1. A Kolmogorov Szmirnov próba a szűrőfeltételnek köszönhetően az őstermelőkre fog vonatkozni. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test borkimérés árbevétele N 60 Normal Parameters Mean Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute.150 Positive.103 Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed).137 4

5 A táblázatból látható, hogy az őstermelőkre vonatkozó árbevételek is normális eloszlású sokaságból származnak. A kétmintás t-próba végrehajtásának tehát nincs akadálya. Első teendőnk visszaállítani a szűrőt alapértelmezésre, vagyis a DATA / SELECT CASES / ALL CASES beállításra. A kétmintás t-próba az ANALYZE / COMPARE MEANS / INDEPENDENT SAMPLE T TEST menüpont alatt található. A TEST VARIABLE(S) részhez kerüljön a vizsgálandó borf_arb (borkimérés árbevétele) változó, a GROUPING VARIABLE pedig a borf_tip (borforgalmazó típusa). Az OK gomb lenyomása előtt még be kell állítani a lehetséges típusértékeket a DEFINE GROUPS gombra való kattintással. Jelenleg 1 és 2 a lehetséges két érték. Az első táblázat leíró statisztikai elemeket tartalmaz. Ebből láthatjuk, hogy a vállalkozások árbevétele átlagosan 1766,78 (ezer Ft) míg az őstermelőké 1006,3 (ezer Ft), a szórások pedig 144,9 (ezer Ft) illetve 127,4 (ezer Ft). Group Statistics borforgalmazó típusa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean borkimérés árbevétele vállalkozások őstermelők A másodiknak kapott táblázat alapján válaszolhatjuk meg a kérdést. Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances borkimérés árbevétele Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper

6 Mivel a kétmintás t-próbát közel azonos szórású minták esetén lehet alkalmazni, ezért először erre végez a program egy tesztet. Az Equal variances assumed sorban az első két cellában a szórások (valójában varianciák) azonosságára vonatkozó számításait láthatjuk. 1 A nullhipotézis a szórások azonossága, az empirikus szignifikancia szint 0,309, tehát azonosnak tekinthetők. Ezzel a második kérdésre már megadhatjuk a választ, az árbevételek szórása között nincs különbség. A sor folytatásában a t-teszt látható, melyből megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások és az őstermelők árbevétele szignifikáns különbségeket mutat. (A P érték 0,000 < 0,05.) Amennyiben a szórások különbözőek lettek volna, úgy egy módosított t-próbával az alsó sorban található számok alapján adhattuk volna meg a választ. 3. Egy országos felmérés során vizsgálták az 5%-os árnövekedés forgalomra gyakorolt hatását az élelmiszerjellegű termékek fogyasztása esetén a kereskedelmi egységekben. A forgalom.sav file tartalmaz egy 100 elemű mintát az árnövekedés előtti, és ugyanannak a kereskedelmi egységnek az árnövekedés utáni forgalmáról. Vizsgáljuk meg, hogy változott-e a forgalom az árnövekedés hatására? A probléma megoldására két módszer is a rendelkezésünkre áll. Egyrészt az előző feladatnál alkalmazott kétmintás t-próba, másrészt ha az áremelkedés előtti és utáni időszak forgalmának különbségét tekintjük változónak, tesztelhetjük ennek a különbségnek az átlagát. Általában a nullhipotézis az, hogy ez a különbség nulla, hiszen azt vizsgáljuk, hogy történt-e változás vagy nem. Ebben az esetben azonban az árnövekedés miatt bekövetkezett 5%-os emelkedés még nem jelent tényleges forgalom növekedést, ezért az árnövekedés után a forgalom reálértékével kell számolnunk. Először számoljuk ki az árnövekedés utáni forgalom reálértékét, majd a reálérték és az árnövekedés előtti forgalom különbségének átlagát vizsgáljuk meg, hogy vajon eltér-e a nullától. A reálértéket a TRANSFORM / COMPUTE menü segítségével számíthatjuk ki. A párbeszéddobozban a TARGET VARIABLE mezőbe az új változónk nevét kell begépelni (real), a NUMERIC EXPRESSION mezőbe pedig a számítás módját, vagyis a forg_aru (árnövekedés utáni időszak forgalma) változót osztjuk 1,05-dal. A begépelés módja az ábrán látható. (Ne felejtsük el, hogy az SPSS tizedes pontot használ!) Az OK gomb lenyomása után elkészül az új változónk real névvel, mely az utolsó oszlopba kerül. 1 A Levene-próba segítségével egy X kvantitatív változó elméleti átlagos abszolút eltérése hasonlítható össze két populációban független minták segítségével. Mivel a legtöbb eloszlás esetén az átlagos abszolút eltérés csak egy konstans szorzótényezőben különbözik a szórástól (például normális eloszlás esetén a szórás 0,798-szerese az átlagos abszolút eltérésnek, egyenletes eloszlás esetén 0,866 a szorzótényező stb.) azonos eloszlástípusok esetén az átlagos abszolút eltérések egyenlősége ekvivalens a szórások, illetve a varianciák egyenlőségével (Vargha, 2000). 6

7 A páros t-próbát az ANALYZE / COMPARE MEANS / PAIRED SAMPLES T TEST alapján végezhetjük. Itt a párbeszéddobozban a két változót csak együtt tudjuk átemelni a PAIRED VARIABLES részhez. A Ctrl billentyű lenyomása mellett kattintsunk a forg_are (Árnövekedés előtt időszak forgalma) és a real változókra, majd a kis háromszög segítségével áthelyezhetjük ezen változókat a megfelelő helyre. Az OK gomb megnyomása után az output ablakban leolvashatjuk az eredményeket. Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Árnövekedés előtti időszak forgalma REAL Az első táblázatban leíró statisztikai számításokat látunk. A két változó közötti eltérés igen kicsi, az árnövekedés előtti időszak forgalmának átlaga (Mean) 10469,91 (ezer Ft), míg az áremelkedés utáni időszaki forgalom reálértékének átlaga 10468,97 (ezer Ft). Paired Samples Test Pair 1 Árnövekedés előtti időszak forgalma - REAL Paired Differences Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper t df Sig. (2-tailed) A páros t-próba táblázatából a két változó átlagának különbsége is olvasható (Paired Differences, Mean), mindössze 0,9386. A számított t érték (t) 0,102, a szabadság fokok száma (df) 99. Az empirikus szignifikancia alapján (Sig.) pedig megállapíthatjuk, hogy az áremelkedésnek nem volt statisztikailag bizonyítható hatása a forgalomra, hiszen 0,919 > 0,05. 7

8 Nemparaméteres eljárások 1. Egy felmérés során azt vizsgálták, hogy a háziasszonyok körében a vásárolt mosószer típusa függ-e az életkortól. A mososzer.sav fileban 300 megkérdezett háziasszony életkora és a vásárolt mosószer típusa található. A használt kódolás: a nulla jelenti a régi típusú, az egy pedig az új fajta mosószert. Igazolható-e, hogy a fiatalabb korosztály szívesebben próbál ki új termékéket, míg az idősebbek ragaszkodnak régi kedvenc márkájukhoz? Megoldás: Első lépésben vizsgáljuk meg a sokaságot néhány leíró statisztikai mutatóval. Az ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / DESCRIPTIVES útvonalon elérhető párbeszéddobozban a kor (életkor) változót helyezzük el a VARIABLE(S) részhez. Válaszul az OK gomb lenyomása után az alábbi táblázatot kapjuk: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation életkor Valid N (listwise) 300 Látható, hogy a 300 megkérdezettből a legfiatalabb vásárló 25 éves, a legidősebb 55 éves volt. A kezelhetőség érdekében érdemes életkor helyett életkor kategóriákkal dolgozni. Az életkorok kategóriákba osztását több módon is elvégezhetjük. A TRANSFORM / RECODE / INTO DIFFERENT VARIABLES menüben a kor változót kell a NUMERIC VARIABLE > OUTPUT VARIABLES részbe áttenni. Ezután kitölthetők az OUTPUT VARIABLE mező NAME és LABEL cellái. A CHANGE gomb megnyomásával definiálhatjuk az új változónkat, ahová az életkorok kategóriái kerülnek majd. Ezután áttérhetünk az érdemi részre az OLD AND NEW VALUES gomb megnyomásával. 8

9 A párbeszédablak bal oldalán állíthatjuk be a régi értékeket. A rádiógombok közül az első (VALUE) segítségével egy-egy értékhez tudunk újat rendelni. A következő kettő (SYSTEM MISSING és a SYSTEM OR USER MISSING) a hiányzó adatok kezelésére szolgál. A RANGE résznél beállítható az alsó és a felső intervallum is, amibe eső értékek helyett szeretnénk valami mást használni. A LOWEST THROUGH jelentése: a legalacsonyabbtól, A THROUGH HIGHEST pedig a legmagasabb értékig. Az ALL OTHER VALUES bejelölésével az összes maradék számhoz rendelhetünk más számokat. 9

10 A kategóriák meghatározásához nehéz biztosan használható receptet adni. A kategóriák számát és terjedelmét elsősorban szakmai megfontolás befolyásolja, de mindenképpen úgy célszerű elrendezni az adatainkat, hogy lehetőleg ne legyenek nagyon eltérő terjedelműek, és a kategóriák száma ne legyen se túl sok, se túl kevés. Készítsünk először négy kategóriát. A legfiatalabb és a legidősebb vásárló életkora között 30 év van, ezt osztjuk négy részre. Legyenek a korosztályok a következők: 25 32; 33 40; 41 48; Ezekhez a korcsoportokhoz rendeljük hozzá az 1, 2, 3 és 4 számokat. A hozzárendelés menete: először a bal oldali részben feltüntetjük az életkor intervallumot, majd a jobb oldalon a NEW VALUE részbe beírjuk a megfelelő számot, majd az ADD gombbal rögzíthetjük. Ezt követően a következő intervallum beállítása jön a bal oldalon, majd ismét a hozzárendelt érték és a rögzítés következik. Az összes intervallum rögzítése után a CONTINUE gombbal juthatunk vissza az előző ablakra, és ott az OK gomb megnyomása után elkészül az új változónk. Ezek alapján elvégezhetjük a sokaság függetlenség vizsgálatát χ 2 teszt segítségével. A kontingencia táblázatot az ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / CROSSTABS menüpontja alapján készítjük el. A ROW(S) sorokat, a COLUMN(S) oszlopokat jelent, és ide helyezzük el a két vizsgálandó változónkat. A korkat (életkor kategóriák) került a sorokhoz és mosopor (mosópor típusa), de e két változót fel is cserélhettük volna, ugyanis a számításokban nem, csak a táblázat elrendezésében jelent különbséget. 10

11 A párbeszédablakon belül a STATISTICS gomb lenyomásával a kapott menüben kérhetjük a χ 2 teszt elvégzését (CHI-SQUARE). Az output ablakban az alábbi eredményeket találjuk. A kontingencia táblázatban (crosstabulation) látható, hogy melyik korcsoportban hányan vásároltak az egyik vagy a másik mosóporból. életkor kategóriák * mosópor típusa Crosstabulation Count mosópor típusa Total régi új életkor kategóriák Total

12 A χ 2 teszt eredménye is olvasható (Chi-Square Tests). A számolt χ 2 érték 21,779, a szabadság fok 3, és a próba szignifikáns eredményt hozott, jelentős a különbség a korosztályok vásárlási szokásai között. Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 300 a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is (Gyakorlásképpen elvégezheti ismét a számításokat három korcsoportot alkalmazva. Hasonlítsa össze az eredményeket!) Megjegyzések: 1. Egy magas mérési szintű változó alacsonyabb mérésű változóvá transzformálásához használható még a TRANSFORM / CATEGORIZE VARIABLES menüje is, ahol az eljárás sokkal egyszerűbb, hiszen csak a kategóriák számát kell megadni, az intervallumokat nem. Ebben rejlik a hátránya is, mivel így lemondunk arról a lehetőségről, hogy magunk állítsuk be a határokat. 2. Az ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / CROSSTABS menüben a CELLS gombra kattintva a kontingencia táblázatban szereplő értékek százalékos arányát is kérhetjük. A PERCENTAGES / COLUMN kapcsoló segítségével egy olyan táblázathoz juthatunk, ahol a régi mosóport vásárlókat, az új mosóport vásárlókat és az összes vásárlót külön-külön 100%-nak véve ezen belül a korosztályok szerinti megoszlást láthatjuk. 12

13 életkor kategóriák * mosópor típusa Crosstabulation mosópor típusa Total régi új életkor kategóriák Count % within mosópor típusa 8.1% 29.3% 19.7% Count % within mosópor típusa 27.2% 24.4% 25.7% Count % within mosópor típusa 34.6% 25.0% 29.3% Count % within mosópor típusa 30.1% 21.3% 25.3% Total Count % within mosópor típusa 100.0% 100.0% 100.0% A százalékos megoszlást sorok szerint is számíttathatjuk, csak akkor a PERCENTAGES / COLUMN kapcsoló helyett a PERCENTAGES / ROW kapcsolót kell beállítani. 2. Egy kérdőíves felmérés során 216 személy fizetési, életkori adatait valamint nemét jegyezték fel 2003-ban 2. A fizetéseket és az életkort kategóriákba osztották. A fizetés esetében a következő négy kategóriát különböztették meg: havi bruttó jövedelem Ft alatt, forinttól forintig, forinttól forintig, illetve Ft felett. Az életkoroknál 18 évtől 25 éves korig, 26 évtől 35 éves korig, 36 évtől 50 éves korig, végül 50 éves kor felett lettek kialakítva a csoportok. Az adatok a fizetés.sav fileban találhatók. Vizsgálja meg, hogy van-e statisztikailag bizonyítható különbség a férfiak és a nők fizetése között, illetve azt, hogy eltérőek-e a jövedelmek az egyes életszakaszokban? A kérdőív megfogalmazásánál nem konkrét összegeket kértek, hanem csak kategória megjelölést. Ha mindenki a pontos havi bruttó jövedelmét írta volna be, akkor kétmintás t-próbát lehetne alkalmazni. Esetünkben azonban a változónk ordinális skálán mért, itt tehát Mann-Whitney próbát alkalmazhatunk. A próbát az ANALYZE / NONPARAMETRIC TESTS / 2 INDEPENDENT SAMPLES menüben találhatjuk. A TEST VARIABLE LIST részhez kerüljön a bér változó, a GROUPING VARIABLE cellához pedig a nem változó. Itt a DEFINE GROUPS gomb megnyomásával be kell állítani az egyes nemeknek megfelelő kódokat, most a férfiakat 1, a nőket 2 jelöli. 2 Forrás: Szakál Zoltán 13

14 Az OK gomb lenyomása után az output ablakban az alábbi két táblázatot találjuk. Ranks férfi 1, nő 2 N Mean Rank Sum of Ranks 50,50-110, , Total 216 Test Statistics a Grouping Variable: férfi 1, nő 2 50,50-110, ,160 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed).027 A felső táblázatból leolvashatjuk, hogy a rangtranszformáció után a rangok átlaga (Mean Rank) 116,39 a férfiaknál és 98,27 a nőknél. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatban szereplő személyek között a férfiak magasabb bérkategóriába estek. A második táblázat Asymp. Sig. sorában a 0,027 arról tájékoztat bennünket, hogy a nullhipotézist elvethetjük, a fizetésbeni különbségek statisztikailag bizonyíthatók. A második kérdésnél már nemcsak két mintánk van, hanem négy, a négy életkor kategóriának megfelelően. Ehhez a Kruskal Wallis próba használható. A próbát az ANALYZE / NONPARAMETRIC TESTS / K INDEPENDENT SAMPLES menüben találhatjuk. A párbeszédablakban be kell állítani a TEST TYPE résznél A KRUSKAL WALLIS kapcsolót, a TEST VARIABLE LIST részhez áthelyezni a bér változót, valamint a Grouping Variable esetén a Define Range gomb megnyomásával a korosztályokat meghatározni. Ez utóbbinál a legkisebb és a legnagyobb értéket kell beírni a minimum és a maximum cellákba. 14

15 A beállítások elvégzése után az OK gomb megnyomásával megkapjuk az eredmény táblázatokat. Ranks 18-25;26-35;36-50;50 felett N Mean Rank 50,50-110, , Total 216 A rangok átlagánál (Mean Rank) megfigyelhető, hogy a legmagasabb fizetéseket a hármassal jelölt korosztálynál, vagyis a 36 évestől 50 éves korig találjuk, a legalacsonyabbak a kezdő fizetések a 18 évtől 25 éves korig. Ezek az adatok nem mondanak ellent a mindennapi életben megszokottnak, tekintve a mai nagyobb cégek viszonylag fiatal, magas beosztásban levő alkalmazottjainak fizetését. Test Statistics a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: 18-25;26-35;36-50;50 felett 50,50-110, ,160 Chi-Square df 3 Asymp. Sig..001 A második táblázatban a 0,001 es P érték alapján megállapíthatjuk, hogy ezek a különbségek szignifikánsak, nem a véletlen mintavételi hibáknak köszönhető. Irodalomjegyzék Baráth Cs. Ittzés A. Ugrósdy Gy.: Biometria. Mezőgazda Kiadó 1996 Kiss A. Manczel J. Pintér L. Varga K.: Statisztikai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Kiadó 1983 Kovács István: Statisztika. Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar jegyzete. Gyöngyös 2000 Kriszt Varga Kenyeres: Általános statisztika II. Nemzeti tankönyvkiadó Fodor János: Biomatematika Meszéna György Ziermann Margit: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1981 Murray R. Spiegel: Statisztika. Elmélet és gyakorlat. Panem McGraw Hill 1995 Szűcs István: Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó 2002 Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó,

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Bevezetés A magas mérési szintű változók adataiból számolhatunk átlagot, szórást. Fontos módszerek alapulnak ezeknek a származtatott paramétereknek

Részletesebben

Esetelemzés az SPSS használatával

Esetelemzés az SPSS használatával Esetelemzés az SPSS használatával A gepj.sav fileban négy különböző típusú, összesen 80 db gépkocsi üzemanyag fogyasztási adatai találhatók. Vizsgálja meg, hogy befolyásolja-e az üzemanyag fogyasztás mértékét

Részletesebben

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák Normál eloszlás Átlag jól jellemzi az adott populációt folytonos eloszlás (pl. lottó minden szám egyszer fordul elő) kétkúpú eloszlás (IQ mindenki vagy zseni vagy félhülye, átlag viszont azt mutatja,

Részletesebben

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 2 1 AZ SPSS-RŐL ÁLTALÁBAN... 3 1.1 DATA EDITOR... 3 1.2 VIEWER... 4 1.3 CHART EDITOR... 4 2 ADATBEVITEL... 5 2.1

Részletesebben

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 1. FELADATSOR: számítógépes feladatok (még bővülni fog számítógép nélkül megoldandó feladatokkal is) Használjuk a Dislexia Excel fájlt (internet: http:// starts.ac.uk)! 1.) Hasonlítsuk

Részletesebben

Esetelemzések az SPSS használatával

Esetelemzések az SPSS használatával Esetelemzések az SPSS használatával 1. Tekintsük az spearman.sav állományt, amely egy harminc tehenet számláló állomány etetés- és fejéskori nyugtalansági sorrendjét tartalmazza. Vizsgáljuk meg, hogy van-e

Részletesebben

Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. ha X n a rendezett mintában az R n -ik. ha n 1 n 2

Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. ha X n a rendezett mintában az R n -ik. ha n 1 n 2 Kabos: Ordinális változók Hipotézisvizsgálat-1 Minta: X 1, X 2,..., X N EVM (=egyszerű véletlen minta) X-re Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. Rendezett minta: X (1), X (2),..., X

Részletesebben

Nem. Cumulative Percent 1,00 férfi ,9 25,9 25,9 2,00 nı ,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0

Nem. Cumulative Percent 1,00 férfi ,9 25,9 25,9 2,00 nı ,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0 Függelék II. Demográfia Nem Frequency Percent Percent Cumulative Percent 1,00 férfi 727 25,9 25,9 25,9 2,00 nı 2053 73,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Korcsoport Frequency Percent Percent

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests Nonparametric Tests Petra Petrovics Hypothesis Testing Parametric Tests Mean of a population Population proportion Population Standard Deviation Nonparametric Tests Test for Independence Analysis of Variance

Részletesebben

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means. Mean. Difference

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means. Mean. Difference 1. számú melléklet. Hallgatói eredmények táblázatai Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference

Részletesebben

Sztochasztikus kapcsolatok

Sztochasztikus kapcsolatok Sztochasztikus kapcsolatok Petrovics Petra PhD Hallgató Ismérvek közötti kapcsolat (1) Függvényszerű az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik ismérv szerinti hovatartozást.

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Correlation & Linear Regression in SPSS Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise 1 - Correlation File / Open

Részletesebben

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be -

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - Petrovics Petra PhD Hallgató SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ) 2 file: XY.sav - Data View XY.spv - Output Ez lehet hosszabb név is Rövid

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics. Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics PhD Student Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics Correlation & Linear Regression in SPSS 4 th seminar Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation

Részletesebben

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics. Nonparametric Tests Petra Petrovics PhD Student Hypothesis Testing Parametric Tests Mean o a population Population proportion Population Standard Deviation Nonparametric Tests Test or Independence Analysis

Részletesebben

Statisztikai szoftverek esszé

Statisztikai szoftverek esszé Statisztikai szoftverek esszé Dávid Nikolett Szeged 2011 1 1. Helyzetfelmérés Adott egy kölcsön.txt nevű adatfájl, amely információkkal rendelkezik az ügyfelek életkoráról, családi állapotáról, munkaviszonyáról,

Részletesebben

Statisztika II. feladatok

Statisztika II. feladatok Statisztika II. feladatok 1. Egy női ruhákat és kiegészítőket forgalmazó üzletlánc 118 egységénél felmérést végzett arról, milyen tényezők befolyásolják a havi összbevételüket (EUR). a) Pótolja ki a táblázatok

Részletesebben

Hipotézis vizsgálatok

Hipotézis vizsgálatok Hipotézis vizsgálatok Hipotézisvizsgálat Hipotézis: az alapsokaság paramétereire vagy az alapsokaság eloszlására vonatkozó feltevés. Hipotézis ellenőrzés: az a statisztikai módszer, amelynek segítségével

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Esettanulmány. A homoszkedaszticitás megsértésének hatása a regressziós paraméterekre. Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 2

Esettanulmány. A homoszkedaszticitás megsértésének hatása a regressziós paraméterekre. Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 2 Esettanulmány A homoszkedaszticitás megsértésének hatása a regressziós paraméterekre Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A lineáris modell alkalmazhatóságának feltételei... 2 3. A feltételek teljesülésének

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Informatikai ismeretek vizsgálata a 8. osztály végén. Kiss Gábor Óbudai Egyetem kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu

Informatikai ismeretek vizsgálata a 8. osztály végén. Kiss Gábor Óbudai Egyetem kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu Informatikai ismeretek vizsgálata a 8. osztály végén Kiss Gábor Óbudai Egyetem kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu A vizsgálat célja A diákok informatikai ismereteinek vizsgálata a 8. osztály befejezésekor arra

Részletesebben

MÓDSZERTANI ESETTANULMÁNY. isk_4kat végzettségek négy katban. Frequency Percent Valid Percent. Valid 1 legfeljebb 8 osztály ,2 43,7 43,7

MÓDSZERTANI ESETTANULMÁNY. isk_4kat végzettségek négy katban. Frequency Percent Valid Percent. Valid 1 legfeljebb 8 osztály ,2 43,7 43,7 MÓDSZERTANI ESETTANULMÁNY 1. Az elemzés kérdésfeltevése Egy 2009-es kutatásban (pszichiátriai ellátásban szociális lévők körében) attitűdöket vizsgáltunk, melyből a foglalkoztatás egyes modelljeinek egészségmegóvó

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA. T.P.Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA. T.P.Lenke A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA T.P.Lenke 2013.10.25. 2 Szignifikáns különbség Annak bizonyítása, hogy a vizsgálat során megfigyelt különbség egy általunk meghatározott valószínűségi szinten

Részletesebben

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter 1. Adatállományok létrehozása, kezelése... 2 2. Leíró statisztikai eljárások... 3 3. Várható értékek (átlagok) vizsgálatára irányuló próbák... 5 4. Eloszlások vizsgálata...

Részletesebben

Alkalmazott statisztika Feladatok

Alkalmazott statisztika Feladatok Alkalmazott statisztika Feladatok A feladatokhoz használt adatokat megtaláljátok itt: www.math.u-szeged.hu/ szakacs/oktatas/alkstat.html 1. óra (szept. 9.) Az óra anyaga: Követelmények ismertetése, az

Részletesebben

statisztikai menürendszere Dr. Vargha András 2007

statisztikai menürendszere Dr. Vargha András 2007 A statisztikai menürendszere Dr. Vargha András 2007 2 tartalomjegyzék 1. Alapok (egymintás elemzések Alapstatisztikák Részletesebb statisztikák számítása Gyakorisági eloszlás, hisztogram készítése Középértékekre

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

SPSS ÉS STATISZTIKAI ALAPOK II.

SPSS ÉS STATISZTIKAI ALAPOK II. SPSS ÉS STATISZTIKAI ALAPOK II. Bevezetés A második negyedéves anyag alapvetően olyan statisztikai elemzéseket tartalmaz, amelyek átlagok összehasonlítására alkalmasak. Tipikus kérdések: 1) Intelligensebbek-e

Részletesebben

STATISZTIKA ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Mi a modell? Matematikai statisztika. 300 dobás. sűrűségfüggvénye. Egyenletes eloszlás

STATISZTIKA ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Mi a modell? Matematikai statisztika. 300 dobás. sűrűségfüggvénye. Egyenletes eloszlás ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE STATISZTIKA 7. Előadás Egyenletes eloszlás Binomiális eloszlás Normális eloszlás Standard normális eloszlás Normális eloszlás mint modell /56 Matematikai statisztika Reprezentatív mintavétel

Részletesebben

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált minőségügyi rendszermenedzser regisztrált vezető felülvizsgáló Telefon és fax: 06-33-319-117 E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics Descriptive Statistics Petra Petrovics DESCRIPTIVE STATISTICS Definition: Descriptive statistics is concerned only with collecting and describing data Methods: - statistical tables and graphs - descriptive

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 2-2. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 2-2. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 2-2. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Adatok ábrázolási módjai Szimbólumok 1. Az alábbi ablakban lehet részletesen beállítani az adatok ábrázolásánál használt szimbólumokat azok színét

Részletesebben

Új eljárás bevezetése a neglect rehabilitációjába. Előtanulmány

Új eljárás bevezetése a neglect rehabilitációjába. Előtanulmány Új eljárás bevezetése a neglect rehabilitációjába. Előtanulmány Pollák Ildikó, Szabó Borbála, Mező Róbert Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Központi Rehabilitációs sztály Noradrenerg-agonista 2006 Space remapping

Részletesebben

1., Egy területen véletlenszerűen kihelyezet kvadrátokban megszámlálták az Eringium maritimum (tengerparti ördögszekér) egyedeit.

1., Egy területen véletlenszerűen kihelyezet kvadrátokban megszámlálták az Eringium maritimum (tengerparti ördögszekér) egyedeit. 1., Egy területen véletlenszerűen kihelyezet kvadrátokban megszámlálták az Eringium maritimum (tengerparti ördögszekér) egyedeit. 1., Határozza meg az átlagos egyedszámot és a szórást. Egyedszám (x i )

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás A feladatok megoldásához használandó adatállományok: potzh és potolando (weboldalon találhatók) Az állományok kiterjesztése sas7bdat,

Részletesebben

SPSS ALAPISMERETEK. T. Parázsó Lenke

SPSS ALAPISMERETEK. T. Parázsó Lenke SPSS ALAPISMERETEK T. Parázsó Lenke 2 Statistical Package for Social Scienses Statisztikai programcsomag a szociológiai tudományok számára 1968-ban Norman H. Nie, C.Handlai Hull és Dale H. Bent alkották

Részletesebben

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be -

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - Kvantitatív statisztikai módszerek Petrovics Petra, Géczi-Papp Renáta SPSS alapok Statistical Package for Social Sciences SPSS nézetek: Data View Variable

Részletesebben

4. Gyakorlat ellenőrzött osztályozás

4. Gyakorlat ellenőrzött osztályozás 4. Gyakorlat ellenőrzött osztályozás Hozzávalók: MultiSpec program (d: meghajtó, MultiSpecWin32 könyvtár, MultiSpecWin32.exe); ag020522_dpac_cd.lan állomány Ebben a gyakorlatban az ellenőrzött osztályozás

Részletesebben

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi fizika és statisztika I. előadás 2016.11.09 Orvosi

Részletesebben

BIOMETRIA_ANOVA_2 1 1

BIOMETRIA_ANOVA_2 1 1 Két faktor szerinti ANOVA Az A faktor minden szintjét kombináljuk a B faktor minden szintjével, minden cellában azonos számú ismétlés (kiegyensúlyozott terv). A terv szerkezete miatt a faktorok hatását

Részletesebben

Adatok statisztikai feldolgozása

Adatok statisztikai feldolgozása Adatok statisztikai feldolgozása Kaszaki József Ph.D Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézet Szeged A mérési adatok kiértékelése, statisztikai analízis A mért adatok konvertálása adatbázis

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

KISTERV2_ANOVA_

KISTERV2_ANOVA_ Két faktor szerinti ANOVA Az A faktor minden szintjét kombináljuk a B faktor minden szintjével, minden cellában azonos számú ismétlés (kiegyensúlyozott terv). A terv szerkezete miatt a faktorok hatását

Részletesebben

Válasz Dr. Pupos Tibor A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére

Válasz Dr. Pupos Tibor A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Válasz Dr. Pupos Tibor A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Mindenekelőtt nagyon köszönöm Dr. Pupos Tibor habil CSc egyetemi

Részletesebben

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Hipotézis Állítás a populációról (vagy annak paraméteréről) Példák H1: p=0.5 (a pénzérme

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 1.

Matematikai statisztikai elemzések 1. Matematikai statisztikai elemzések 1. A statisztika alapfogalmai, feladatai, Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 1.: A statisztika alapfogalmai, feladatai, statisztika, osztályozás,

Részletesebben

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

BONYOLULT TÁLBAN MOZGÓ GOLYÓ

BONYOLULT TÁLBAN MOZGÓ GOLYÓ BONYOLULT TÁLBAN MOZGÓ GOLYÓ Kaotikus mozgás vizsgálata a Dynamic Solver programmal Oktatási segédanyag Készítette: Tóthné Juhász Tünde I. Bevezetés Ezen oktatási segédanyag célja az, hogy egy konkrét

Részletesebben

Gazdaságelemzések módszertani lábnyoma: A menedzsment-tanácsadási módszerek elemzése

Gazdaságelemzések módszertani lábnyoma: A menedzsment-tanácsadási módszerek elemzése Gazdaságelemzések módszertani lábnyoma: A menedzsment-tanácsadási módszerek elemzése Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Józsa Imola PhD Hallgató, 2.évfolyam, Nappali

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 6. MA3-6 modul A statisztika alapfogalmai SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999.

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 2.

Matematikai statisztikai elemzések 2. Matematikai statisztikai elemzések 2. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek. A szórás és szóródás Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 2.: Helyzetmutatók, átlagok, Prof. Dr. Závoti,

Részletesebben

Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába

Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Csallner András Erik Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába Jegyzet SPORTINFORMATIKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Szeged, 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Emlékkonferencia Farkas Ferenc tiszteletére Tudomány napi konferencia, november 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Emlékkonferencia Farkas Ferenc tiszteletére Tudomány napi konferencia, november 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Emlékkonferencia Farkas Ferenc tiszteletére Tudomány napi konferencia, 2016. november 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság

Részletesebben

11. Matematikai statisztika

11. Matematikai statisztika 11. Matematikai statisztika 11.1. Alapfogalmak A statisztikai minta valamely valószínűségi változóra vonatkozó véges számú független kisérlet eredménye. Ez véges sok, azonos eloszlású valószínűségi változó

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós lineáris regresszió: modellszelekció Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Negyedik előadás, 2010. október

Részletesebben

GAZDASÁGI STATISZTIKA

GAZDASÁGI STATISZTIKA GAZDASÁGI STATISZTIKA Dr. Kun István GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Tantárgy: Gazdasági statisztika Kódszám: 224 Lapszám: 1 TÉMAKÖRÖK A STATISZTIKA ALAPFOGALMAI STATISZTIKAI SOROK STATISZTIKAI TÁBLÁK ÖSSZETETT VISZONYSZÁMOK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Bene

Részletesebben

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá-

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá- 152 - - - - - - Az öko, a bio vagy az organikus kifejezések használata még napjainkban sem egységes, miután azok megjelenési formája a mindennapi szóhasználatban országon- A német, svéd, spanyol és dán

Részletesebben

Válasz Dr. Musinszki Zoltán A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére

Válasz Dr. Musinszki Zoltán A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Válasz Dr. Musinszki Zoltán A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Mindenekelőtt nagyon köszönöm Dr. Musinszki Zoltán PhD egyetemi

Részletesebben

REL REL. Histogramok A második kép anormál eloszlással összevetve. minden változó értéket külön-külön vesz figyelembe

REL REL. Histogramok A második kép anormál eloszlással összevetve. minden változó értéket külön-külön vesz figyelembe Frequency Frequency 1. ALAPFOGALMAK Deduktív stratégia: Az általános elvekből, törvényszerűségekből, vagy egyéb tudományos megállapításból indul ki a kutató. Induktív stratégia: A konkrét tapasztalatokból

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

KVANTITATÍV MÓDSZEREK

KVANTITATÍV MÓDSZEREK KVANTITATÍV MÓDSZEREK Dr. Kövesi János Tóth Zsuzsanna Eszter 6 Tartalomjegyzék Kvantitatív módszerek. Valószínűségszámítási tételek. eltételes valószínűség. Események függetlensége.... 3.. eltételes valószínűség...

Részletesebben

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina Boda PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina Boda PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok Dr. Boda Krisztina Boda PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Hipotézisvizsgálatok A hipotézisvizsgálat során a rendelkezésre álló adatok (statisztikai

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Táblázatkezelés II. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Tartománynevek definiálása... 5 Háromdimenziós tartománynevek... 7 Másik munkafüzet celláira utaló név létrehozása...

Részletesebben

Bevezetés a Korreláció &

Bevezetés a Korreláció & Bevezetés a Korreláció & Regressziószámításba Petrovics Petra Doktorandusz Statisztikai kapcsolatok Asszociáció 2 minőségi/területi ismérv között Vegyes kapcsolat minőségi/területi és egy mennyiségi ismérv

Részletesebben

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés Több oratórium összehasonlítása, körmérés colorative test, round robin a rendszeres hibák ellenőrzése, számszerűsítése Statistical Manual of AOAC, W. J. Youden: Statistical Techniques for Colorative Tests,

Részletesebben

Bevezetés az SPSS program használatába

Bevezetés az SPSS program használatába Bevezetés az SPSS program használatába Statisztikai szoftver alkalmazás Géczi-Papp Renáta SPSS alapok Statistical Package for Social Sciences SPSS nézetek: Data View Variable View Output Viewer Sintax

Részletesebben

Adatmanipuláció, transzformáció, szelekció SPSS-ben

Adatmanipuláció, transzformáció, szelekció SPSS-ben Adatmanipuláció, transzformáció, szelekció SPSS-ben Statisztikai szoftver alkalmazás Géczi-Papp Renáta Számított változó A már meglévő adatokból (változókból) további adatokat származtathatunk. munkavállalók.sav

Részletesebben

y ij e ij BIOMETRIA let A variancia-anal telei Alapfogalmak 2. Alapfogalmak 1. ahol: 7. Előad Variancia-anal Lineáris modell ltozó bontását t jelenti.

y ij e ij BIOMETRIA let A variancia-anal telei Alapfogalmak 2. Alapfogalmak 1. ahol: 7. Előad Variancia-anal Lineáris modell ltozó bontását t jelenti. Elmélet let BIOMETRIA 7. Előad adás Variancia-anal Lineáris modellek A magyarázat a függf ggő változó teljes heterogenitásának nak két k t részre r bontását t jelenti. A teljes heterogenitás s egyik része

Részletesebben

3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás

3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás 3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás Hozzávalók: MultiSpec program (d: meghajtó, MultiSpecWin32 könyvtár, MultiSpecWin32.exe); ag020522_dpac_cd.lan állomány Ebben a gyakorlatban az ellenőrzés nélküli

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

Variancia-analízis (folytatás)

Variancia-analízis (folytatás) Variancia-analízis (folytatás) 6. elıadás (11-12. lecke) Szórás-stabilizáló transzformációk (folyt.), t-próbák 11. lecke További variancia-stabilizáló transzformációk Egy-mintás t-próba Szórás-kiegyenlítı

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok

Statisztikai programcsomagok Statisztikai programcsomagok Sz cs Gábor Szegedi Tudomáyegyetem, Bolyai Itézet Szeged, 2012. tavaszi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok 2012. tavaszi félév 1 / 26 Bevezetés

Részletesebben

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel Kovács Máté PhD hallgató (komoaek.pte) Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia MINİSÉGSZABÁLYOZÁS A GÉPIPARBAN Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia ISO 9000:2008 A STATISZTIKAI MÓDSZEREK HASZNÁLATÁRÓL A statisztikai módszerek

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8. ESZKÖZIGÉNY Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.3 Új, oszlopszerkesztésbe

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Statisztika, próbák Mérési hiba

Statisztika, próbák Mérési hiba Statisztika, próbák Mérési hiba ÁTLAG SZÓRÁS KICSI, NAGY MIN, MAX LIN.ILL LOG.ILL MEREDEKSÉG METSZ T.PROBA TREND NÖV Statisztikai függvények Statisztikailag fontos értékek Számtani átlag: ŷ= i y i /n Medián:

Részletesebben

Véletlenszám-generátorok

Véletlenszám-generátorok Véletlenszám-generátorok 1. Lineáris kongruencia generátor megvalósítása: (a) Készítsen lineáris kongruencia generátort az paraméterekkel, rnd_lcg néven. (b) Nyomtasson ki 20 értéket. legyen. (a, c, m,

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

Feltételes formázás az Excel 2007-ben

Feltételes formázás az Excel 2007-ben Az új verzió legnagyobb újdonsága Feltételes formázás az Excel 2007-ben Formázás tekintetében a feltételes formázás területén változott a legnagyobbat a program. Valljuk meg, a régebbi változatoknál a

Részletesebben

A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai

A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai Dr. Juhász János (juhasz.janos@kti.hu) 1. Bevezetés A személygépkocsik

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

Komputer statisztika gyakorlatok

Komputer statisztika gyakorlatok Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Tómács Tibor Komputer statisztika gyakorlatok Eger, 2010. október 26. Tartalomjegyzék Előszó 4 Jelölések 5 1. Mintagenerálás 7 1.1. Egyenletes

Részletesebben

Markers stratégia építő program leírása

Markers stratégia építő program leírása Markers stratégia építő program leírása A program felépítése A stratégia építő modult a grafikon alatt találjuk. Két részt érdemes elkülöníteni. Az első a felső sor, ahol a majdani stratégiáról találunk

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 6.

Matematikai statisztikai elemzések 6. Matematikai statisztikai elemzések 6. Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 6.: Regressziószámítás:

Részletesebben

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK Műveletek szögekkel Geodéziai számításaink során gyakran fogunk szögekkel dolgozni. Az egyszerűbb írásmód kedvéért ilyenkor a fok ( o ), perc (, ), másodperc (,, ) jelét el

Részletesebben

CONDOR. Felhasználói Leírás

CONDOR. Felhasználói Leírás CONDOR Felhasználói Leírás Tartalom 1 BEVEZETÉS 2 2 A PROGRAM FELÉPÍTÉSE 3 2.1 A főképernyő 3 2.2 Kamerakép üzemmód 3 2.2.1 Kamerakép 3 2.2.2 Kamera kiválasztás 3 2.2.3 A képernyő alsó területe 4 2.3 Napló

Részletesebben

MS Access Feladatgyűjtemény

MS Access Feladatgyűjtemény SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MS Access Feladatgyűjtemény Klárné Barta Éva 2014.01.01. Microsoft Access - Feladatok 1 Feladatok 1. Hozzon létre egy új adatbázist SZÁMÍTÓGÉPEK

Részletesebben

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTŐ A táblázat célja, kereskedéseink naplózása, rögzítése, melyek alapján statisztikát készíthetünk, szűrhetünk vagy a már meglévő rendszerünket

Részletesebben

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 8. : A szórás és a szóródás egyéb Prof. Dr. Závoti, József Lektor : Bischof, Annamária Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben