ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893."

Átírás

1 A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893.

2

3 J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az önképzökörnek oy fontos szerepe van a középiskoában, hogy vaóban megérdemi a behatóbb métatást. Sokszor képezte már szakférfiak körében a megvitatás tárgyát az, hogy mi módon szerveztessék az önkéj>zőkör a ezéinak egmegfeeőbben, sőt az is, hogy egyátaán jogosut-e fenntartása. E két kérdésse szándékozom behatóbban fogakozni, még pedig eső sorban az utóbbival Senki sem tagadhatja, hogy középiskoáink ma már sokka magasabb színvonaon áanak, mint eg y-két évtizedde ezeőtt. Ez tény, de emeett szomorú igazság az is,\. hogy ma kizáróag csak tanítanak a középiskoákban és nem nevenek egyszersmind. A tanárok egnag-yob része - tiszteet a kivéteeknek - nem tartja összeegyeztethetőnek, hogy eőadása közben a növendékeknek ne csak az eszéve, de a kedéyéve is fogakozzék, ne csak ismereteive, de érzemeive is törőjék. Lám pedig mennyire összefügg az érzeem az érteemme. En nem is képzeek vaódi tudást a kedéy mi1ködése nékü. A tanárnak - azt tartom - a tanítássa egyenértékü feadata a kedéyképzés. Tanitás eőtt és tanitás közben foyton tekintette ke ennünk az ifjak eküetére, ébren ke tartartanunk és ehiincsenünk kedéyviágát Az ifjak eke megmérheteten kincses bányu, meybő, menné jobban müvejük, anná értékesebb drágaköveket aknázhatunk. Legfontosabb tehát, ha maradandó hatást akarunk gyakoroni, az ifjú ekéhez férkőzni s azt mintegy varázshatásunk aá hozni. Eötvös is azt mondja:, Féig sem oy fontos az, m i t tanítunk gyermekeinknek, mint az, h o g y tanítjuk.«-- A mit az iskoában tanutunk, annak egnagyobb részét efeejtjük, de a hatás, meyet egy jó oktatási rendszer szeemi tehetségeinkre gyakoro, megmarad. '

4 4 A középiskoai tanár neveő hatásához nincs szükség a métóságra, de arra igenis, hogy tanítványai tisztejék s bíztdomma visetessenek iránta s egfóképen, hogy szeressék. Ha eőadásaink közben semmi mást nem csináunk, mint tanítunk, akkor bizony e czét e nem é1jük. Eszmék és érzemek viágában ke áandóan éni az ifjtinnk; -ek vonzzák öt, erősítsék és napró-napra emejék. - Munka egyen a tanuó ifjak éeteeme. Becsesebb tökét az ifjü nem vihet mag_áva az éetbe, mint a munka szeretetét. A egtöbb ember szerencsétensége az éetben onnét keetkezik, hogy sokan tanuó korukban nem tanuták keőkép métatni a munkát s a komoy kötemeket A munka nemcsak biztos eszköze az anyagi és szeemi e1 ök kifejesztésének, nemcsak e nem veszíthető gazdagsága az embernek: de vignsztaáia a szerencsétenségben, biztos óvszere a testi és eki epuhuás een is. Nos, ezekben átom indowva a középiskoákban az ö nk é p z ö \ ö rök é t j o g os u ts á g á t. Eőször, rnert szükséges, hogy az iskoa minden eszközt rnegragadjon, meyye ótékony hatást gyakorohat az ifjak kedéyvih.gára, másodszor szükséges, hogy ha ehet, gyönyörködtető módon is megke_dvetesse a tanuókka a munkát, a foytonos tevékenységet. Sőt a rnun,ának iyetén vaó megkedvetetéséve hazafiság hoz is szoktatjuk a.z ifja.cat. Mert korunkban már csak az ehet igazi hazafi, a ki tisztességes mócon a ehető egtöbbet dogozik. Munkájáva emeő hatássa van honfitársaira s hasznára váik házájának. Nem szándékozorn eheyütt az önképzőkörök történetéve fogakozni, mert ez küön és még befejezeten tanumányom tárgyát képezi. Nem ernitem fe azokat az igazán érdekes adatokat, a miket küfödrö, ha nem is szorosa11 vett önképzökörök-, ee rokon intézm ényekrő szereztem. Nem tárgyaom, hogy náunk a mutban egyik-másik iskoa történetében minö nevezetes szerepe vot az önképzökörnek. Mincezekke nem szándékozom most többet fogakozni, már csak azért sem, mert a sz.tikséges ncatok nem áanak még rnind rendekezésemre ; de J.;örvonaozom azt az önképzökört, a meyet én heyes irányúnik s feadata magasatán áónak tartanék. Az ön<épzökör rendetetése eső Horban az egyen, h o g y segits e a z i fj a k a t a z i r o d a o m o sz o p os a i n a k b e h a t ó b b rn e g i s m e r és é b e n. Jean Pa n, a nagy neveő a kasszikusok fontosságát így

5 ec.c;etei:»a mostani emberiség feneket en örvénybe süyedne, út ar. ifjuság a régi nagy idők és nagy emberek csendes tempomán át nem vándoroina a k ésőbbi éet piaczára. «- Ez erköcsi szempont meett természetesen nem kisebbedbetik a szeemi nyereség sem. Ezze korántsem akarom ki C:)inyeni az irodami eőadások hatását ; csak azt áítom, hogy ez eöndásoknak hathatós támogatói ehetnek az önképzőkörök. Az iskoában a tárgyhamazná fogva sem fogakozhatunk egyes kiváó irókka oyan behatóan, amint ezek azt megérdemenék. De meg sok tekintetben hiányzik az iskoában az öntevékenység varázsa is. Emeő az nagyon az if]úm, ha tapasztaja, hogy a maga szorgamábó, önkéntes munkákodássa jutott finomabb izéshez, e rő tejesebb itéők épességh ez, széesebb átókörhöz, mert ezeket eredményezi az irodaom jeeseive vaó beha tó bb fogakozás. Ez aapon képezze tehát tárg,yát az önképzőköri munkákodásnak : jees irók kiváó müveinek együttes, minden irányú tárgyaása, ezekrő eseeg irásbei tanumányok készitése. Az irásbei tanumányok - nézetem szerint - anná jobb hatásnak, menné szükebb térre sr-orítkoznak. rranuságos tárgya ehet még az Önképzőkörnek az irók éete. A kötők éetrajzát írai kötészetük úgyszóván tejesen megviágítja, mert a, k ö tő beéjök önti egész érzemi és akarati viágát. ')E fogakozás. küönösen gazdagítja a képzeetet is. Itt ernitern meg a nem csekéy fontossági szavaatokat, egyátaán a szónoki e őadás t. Ennek sokfée haszna van. Az ifjü beeméyed tanu<ís közben a kötő gondoatviágába; magáva ragadja a hév, a ekesedés. Kötői benyomások vésödnek emékébe és termékenyitik meg ekét. Kö tő nyevezetet tanu. Szép eőad á.shoz, nemes magatartáshoz szokik. Kivánatos még az erre akamas prózai müvek betanuása és e őadása - a szónoki gyakorottsá.g esajátitásához. Lényeg es azonban, hogy a tanuó a darabok váasztásában ne egyen magára hagyatva. Gondos ujjmutatás szerint haadjon s a Yezetö tamí.r a egbehatóbb megfigyeés és a mindenütt nyi ván u ó hajamok tekintetbe véteéve jeöje ki a szavaandó miíveket ; sőt ne csak a szavaókra., de a hagatókra is gondojon, s az irókban, müfj ok ban keő, rendszeres vátozatosságm törekedjék. Határozottan kivánatos, hogy az önképzö-egyesüet mlíködési körébe tartozzék a kasszikusok óvatos tárgyaása. Etekintve a formai tökéetesség-tő, a nyev gazdagságtó, mérheteten becsi.'t eszmei emeked és az, mit e tárgyaás maga után von. Fejeszti a sr-ép iránt vaó fogékonyságot az ifjúban, >> szerniéetében pas:dikára, gondokozásában következési képességre tes;. swrt. «

6 6 Ezze szemben nem szabadna figyemen kívü hagyni azon maradandó becsű és az irói viágot is nagyobb mérvben fogakoztató irodami müveket sem, a meyek a jeenben átnak napviágot és az iskoai eőadások tár gyát már ez okbó sem képezhetik. Szintén az önképzökör czéja egyen az irodaom jeesei meett a t ö r t é n e e rn k i v á ó a ak j a i n a k i s m e r t e t é s e i, még pedig egyrészt a jeem-, másrészt a hazafias érzeem fjesztése szempon0ábó. Itt sem tartom ekerühetönek, hogy a rég mut idők nagyjai meett a köze jeenben ehünyt s kiváó szerepet vitt hazafiak éetére is vessünk viágot, természetesen a egnagyobb óvatossággal *) Semmi sem ájon azonban távoabb a kör működésétö, mint a poitikai tüntetés. A magyar nemzeties gondokodást és érzést ke fentartani az ifjaknál Jees ernberek pédáibó tanuja meg az igazi hazaszeretetet, azok küzdernes hűségébő s honfiúi jeemébő nyetjen ekesedést s tetterőt a köteességek tejesitéséhr,;1;, szóva igy készüjön az éet métó feadataihoz. Ak ö teességtejesítés és a hazafias rnunkákodás oy magas szinvonaára ke emekedni mai napság minden egyesnek, a minön régebben taán csak egyesek áottak a egkiváóbb egyéniségek közü. A hazaszeretetet manapság nem annyira éetünk feádozásáva, mint inkább önzeten, önmegtagadó s a haza javára irányuó munkásságga mutathatjuk be. És ez a egnehezbb módja a hazaszeretet gyakorásának, mert igen gyakran öntudatunk nemes megnyugvásáná egyebet érte jutamti nem várhatunk. Az ifjúi hév, ekesedés: ez mát jóformán divatját múta. Hová tiint a spártai, római és a régi magyar ekesedés!? Nemes feadata az is az ifjúsági körnek, hogy a keő kritikáva vaó ekesedést éeszsze az ifjakban. - Az eszményi fogakozás körében éetre ke a éeknek az a drága gyöngye, jeemének az a szép vonása, meyet i d e á i z m u sna k neveznek. Ez emei magasabb szinvonah a az egyént, ez adja meg az ifjúságnak azt a nemes kivátságot, hogy a tényeket nem pusztán csak a siker és a kézze fogható haszon szempontjábó itéi meg, hanem azoknak beső értéke és eszményi jeentősége szerint Ideaizmus nékü oyan az ifjú, mint a kert virág nékü. Az önképzökör további czéja egyen a z é r i n tk e z ö m o d o r n e m es i t és e. Szinte csodáatos, hogy erre minö eseké y stiyt heyezünk az *) Ezen evbő kiinduva tartottam czéirányosnak az idén a vezetésern aatt áó ifjusági körre megünnepetetni a mtt évben eha t Baross Gá hor emékét, azon férfiúé t. ki bár a je!en embere vot, evitázhatanu mintaképe ehet a fiataságnak úgy is, mint a mnnka embere de meg úgy is, miut hazafi.

7 7 iskoában tanítás közben. Az önképzőkörben számtaan akama nyiik a tanuónak eesni jobb modoni társaitó a heyes érintkezést, a múvet feépést ; és éppen az áta, hogy szabadabban, feszteenebbü érintkezhetik, feg yemezi jobban önmagát, nehogy ez irányban megszóásnak, eseteg visszatetszésnek vagy kedvezőten kritikának tegye ki magát. T e h e ts é g t i sz t e e t e t is tanu az ífjú az önképzőkörben. A mig az iskoában azt inkább csak a tanárná tapasztaja, itt ö mag a is g yakoroja; sőt megszokja ostorozni a meéktekinteteket, ha iyenek jönnek számba egyesek müködésének biráatánál N em es d em ok r a t i á t is visz magáva a tanuó nz ifjusági körbő. Azt ke tapasztania, hogy egyedü a tehetség és szorga.om nyer mé tányoást, eismerést. Szándékosan teszem utosó heyre a kör feadatai közt az önáó dogozatok készítését. Az erre forditott idő a tanuóná a egtöbb esetben kárba veszett. Nem azért, mive a egtöbbné hiányzik a tehetség, de mert nincs meg a keő eökészütség. Soan - paedagogusok is - azt _tartják, hogy egy azon időközben ehet önáóan is dogozni és az eőtanumányokat megszerezni. Ez képteenség. Éppen úgy, mint a méh nem készitheti a mézet azaatt, a míg az anyagot gyűjti. Nem csupán az a baj, az e. fajta munkákodásná, hogy a munkások üres dogokat pu:ffogtatnak, hanem, hogy a keő tájékozottság nékü etompítják finom érzéküket, megrontják sokszor annyira, hogy jóvá sem tehetik müizésüket, mieőtt az tuajdonképen kifejődött vona. Ezért áítom, hogy a tehetséghiány nem a főbaj, sőt ez, ha a keő eőképzettség meg van, ha már önk1 itikáva. tud vaaki dogozni, nem is akadáy arra, hogy dogozzék, kiséreteket tegyen ; mert ei, ha egyéb haszonna nem járna is, javítja a stiusát, fegyemezi a gondokodását. A fiúkná küönösen a verstermeés terén tapasztajhatj uk az erő nékü vaó erőtetést. De hát csoda-e? Nem. Hiszen tavazsza tán a veréb is kiséretet tesz a daoásra. Osak óvatosságra ke inteni az ifjakat. Tanujanak, ovassanak egy-két évig eőbb verseket, mikor azt hiszik,. hogy már ők termehetnek. Békyós ábba ostromoják a Parnasszust,. ' hová sr.árny nékü feemekedni nem ehet. Amde ezek csak afajta >>'risza virágok«, - tavasz évadján szaporák, de nagyon rövid éeti.íek. Összefoga va a mondottakat, az önképzőkör hivatása, czéja egyen: az irodaom és jeeseinek tanumányozása ; a történeem, de kiváó an a mag-yar történet és nagyjainak tanumányozása, hogy ezek éetfoyásábó, honszere met s ekesedést merítsenek ; az ideaizmus ébresztése és ápoása, az

8 8 é'intkezési modor nemesitése, a tehetségtíszteet és a nf\mes dernokratia. Röviden: az ész és szív működésének okos irányitása. Igen ám, do ehhez kormányos is ke! Még pedig ügybuzg ó, tapinta tos és munkás kormányos. Áttérek tehát a vezető fontos és nehéz feadatára. Aig képzeek fáradságosabb, de egyszersmind magasztosabb és háásabb fogakozást egy taná.rra nézvp, a tanitáson kivü, mint az önképzökör vezetését. Szándékosan nem tértem ki az önképzök<r feadatának résr,etezéséné azon számtaan visszaéésekre és kinövésekre, a meyek hazánkban küönbözö tanintézetek önképzököreiné divatoznak. De nem hagathatom e eheyütt, sőt határozottan e ke i ténem azt az az ejárást, a mit pedig sok heyen követnek, hogy a tanuók mfgnk váasztják tanár-vezetőjüket. Ismerek intézetet, ho vaóságos korteskedések foynak s a tanujók tanárjaikat egy nyivános rostán rázr.ák keresztü s kimustráják öket, mint a yukas mogyorót. Már ez bizony nevetséges és piida.gógiai szempontbó megengedheteten. Én tehát azt tartom hey,esnek, hogy az önképzökör vezetésére vagy a tanár maga jeentkezzék a tanári tanácskozás aatt, vagy ehetőeg az iető óhaját figyeembe véve az igazgató nevezze ki a körvezetöt; még pedig kivánatos, hogy ne egy évre, hanem hosszabb időre. Mindenesetre oyan váaja e e tisztet, a ki kedvet és hajamot érez. mag-ában arra, hogy komoy odaadássa tanumánya tárgyává tegye e fontos intézményt, oyan, aki nemcsk tanár, de neveő is, s végü oyan, a ki igazán tapintatos ember. A vezetéshez nem eég a tehetség, - ernyedeten kitartás és mun,aszeretette ke vezetni a kör mi.ködését és - a mi igen ényeges - az ietőnek az ifjak fetéten bizamát ke éveznie.» Mint a növény virága, úgy az emberi szív egszebb tuajdonai csak meeg érintésné nyinak meg«mondja Eötvös. N agyon igaz. Mint a virág a napsugártó tápot nyer, megnyíik, díszeeg és nagyobbra nö : úgy a tanár tapintatos meegsége és szeretete foytán megnyiatkozik az ifjú szive a egszebb formában és átaa emekedik. A jeemképzés évén a kör egyik. feadata, természetes, hogy e''e nézve is a vezető tanárnak ke az i rányzónak enni. Minthogy n z iskoának nem csupán az a czéja, hogy a. tőnr é nyeknek engecernes<edö pogárokat nevej en, hanem erköcsi jeemf\ket is, kik önmaguknak törvényei ; s minthogy az önképzökörben fötétenü szabadabban mozog az ifjú, jobban érvényesiti egyéniségét: a körvezetönek a egnagyobb tapintatta ke öt kormányoznia, vezetni és erköcsi motivumokka eátni.

9 9 Ezért nem szabad kiméetenü urakodnia és tekintéyt követenie; ennek magátó ke jönni. Eheyett bátoritsa, kiméje és tiszteje az ifjúban az embert, hogy becsüetérzése erősödjék. Az erköcsi cseekvés fő kriteriuma a tudatosság. A vezetőnek mintenkor igazságosnak és humánusnak ke enni, hogy az ifjakat erkt>csi tudatosságta ébreszsze. A tekintéyét sem ke féténie azza, ha nyájasságáva bizamat ébreszt maga iránt. Tekintéyt szerez neki önként képzettsége, szeemi fóé11ye, következetes igazságszeretete és müvet modora. Ez utóbbi szinte kiváj ó fontosságga bir; mert ha miivet embereket akarunk neveni, természetesen eső sorban magunknak ke müveteknek enni. A müvet hangot ke meghonosítani a kör üésein. Oyan az, mint a tiszta, üde evegő a szobában - ha egyszer megszoktuk, színte étető eemünkké váik. A miiködés irányitása is egyik főfeadata a vezetőnek. Ennek sokfée módja ehet. A vezető tanár szerény komoyságga, mintegy jaasatképen hozza eő tervezetét s iyen módon ád biztos irányt a kör mnnkásságának. Számitásba ke vennie a tanujók munkákodási hjamát és aztán e hajam s a kijeöhető munkakör között ke összhangot étrehozni. Azt a körvezető pédáu sohse engedje, hogy a forrás-tanumányokná az ismeret terjademe teherként nehezedjék az ifjú aakitó képeségére. A tanuó csak annyi forrásmunkát, csak annyi anyagot dogozzék fe, a mennyit tökéetesen átérezhet s igy egyéni képességéve átaakithat A fedogozásná. a ehető egtökéetesebb formai szépséget ke ki ván ni. Rá ke mutatni, hogy rniy termékenyítő hatássa van az észre és szivre egyaránt a nyevek tanumányozása s hogy a nyevnek minden szabáya a szeemi éetnek visszatükrözése, egerősebb, de egnemesnbb fegyvere a nemzeti szeemnek. - Minő eszomoritó tapasztaat az, a mit a középiskoát végzett tanuók nyevi készs égé rő szerezbetünk. Igen sok közüök anyanyevét sem tudja keően kezeni. Egyik törekvését képezze tehát a körvezetőnek, hogy a szép, tiszta és váasztékos stius esajátitassék. E ezéibó remekirókat ke ovastatni és azokbó a nyevi és gondoati szépségeket, a g ondoatok kifejezésének viágosságát, heyességét és szabatasságát ke megtanuniok. Ezekke kapcsoatosan ernitern fe a szóbei eőadásokat. Ezek ís nagy képző erőve hatnak a éekre, s küönösen a képes kifejezések megtermékenyitik az ifjú képzeetét. Még pedig ne csak a verses müfajok adassanak eő, de szóbei eőadésra akamas prózai müvek is. Ez eőadások bíráata a ehető egbehatóbb egyen s ezért az eőre kijeöt bíráók, ee maga a

10 10 <örvezetö is eőzetesen tanumányozzák az g}öadásra kerüö mtiveket. Igy aztán nemcsak a szavaatok esznek tanuságosak, de a rá vonatkozó biráatok is. Ezze korántsem mm itettem ki az ön 1\épzökör miíködésének kérdését, csak rá akartam mutatni a heyes ösvényre, a meyre a körvezetö tereheti az ifjakat. Miudenesetre ezeket tartom az önképzökör működése suyponjának és nem az önáó dogozatok készitését. Nem mondom, hogy ezt egészen figyemen kivü hagyjuk, de eőbb óvatosságra és keő eőkészüetekre buzditsuk az ifjuságot. Még egy fontos momenturnot nem akarnék figyemen kivü hagyni. Megbecsübeten erköcsi haszonna járna, ha az önképzőkör üésére - rney havonta egyszer, egfejebb kétszer vona tartandó - a kör vezetőj én kivü néha az igazgató és a tanári testüet többí tagjai is megjeennének. Megjeenésükke egyrészt érdekődésükrő tanuskodván, fokozottabb tevékenységre ekesitenék az ifjuságot, másrészt pedig a szerzett benyomások hatása aatt üdvös s termékenyítő eszmecserét foytathatuának utóag a körvezetöve.»több szem többet át«ev é é fogva megtennék jóakaró megjegyzéseiket Azon kivü, hogy egy pédát hozzak fe, egyszer-má szor közérdekií. természettudományi kérdések népszerü fejtegetésáve is fogakozhatnék az ifjtíság, -- önként értetődik az.iető szaktanárok jeenétében. - Igy enne az önképzőkör igazán az, a mire hivatva van: önkéntes, ekes ifjak isko1ja, az iskoa hathatós támogatója! A vezető minden év aakuó tanári értekezetén mutassa be az önképző<ör, tehát az ifjüság szabad munkásságára vonatkozó tervezetét Ezt a tanárok vaamennyien a egnagyobb érdekőd éssei meghag atván, megfontohisuk tárgyává tegyék. Sőt tuzottnak átszik, de tényeg igen üdvös ejárás vona az, ha a vezetőnek ez irásban is benyujtott eaboratumot sokszorositanák és minden tanár kapna beöe egy pédányt. Ig y akaom adatván a behatóbb gondokozásra, a egközeebbi tanári értekezeten minden tanár megtenné észrevéteeit, kibövitenék, módositanák a tervezetet Megbeszénék az egész évre szóó munkágságnak nemcsak irányát, de ényegét is. E megbeszéés tárgyát képeznék az ünnepéyek rendezése és a páyadijak is. Az ünnepéyek moráis értékét emeendő kivámttos vona, ha mindig egy-egy tanár is közremüködnék vaamiyen irányhun ; az azonban eengedheteten - nézetem szerint - hogy az iyen ifjt1sági ünnepéyerr az egész tanári kar megjeenjék. - A páyatéteek szintén tervszerüen

11 áapítassanak meg. Métányos és taán a tanárok szerény anyagi viszonyaiva is megegyeztethető vona, ha a testüet is tűzne ki évente a mag a nevében egy-egy páyadíjat. Az ifjúságg a szemben tanusitott érdekődés és jóakarat rnegteremné szép gyümöcseit! Végezetü egy indítványnya áok e ö, a meyet tiszteette és őszinte ekesedésse ajánok vaás- és közoktatásügyi minis7.terünk és az összes középiskoák figyemébe. A hazai középiskoák önképzököreinek vezetöi, - hozzájok csatakozván az érdekődő tanárok - tartsanak egy országos értekezetet az önképzökörök egyöntetii, okszerii szervezése ügyében! Minö megbecsüheteten tepasztajatok, rnennyi üdvös eszme kerüne ott feszínre. Nem mondom én, hogy ott egy oyan mintázatot áapitsnnk meg, a meytö etérni a viágért sem esz szabad. De ha megjeönők azon irányeveket, a mikre csakis sokodaú tapasztaat és beható tannmány vezethet, az önképzökört magasztos hivatásának szinvonaára emenénk. Szeretem hinni, hogy igényteen szavaim visszhangta taának s ha méyen tisztet kartársaim szintén atba vetik suyosabb szavukat, e fogjuk érni a czét, rnert hiszen :»-! a jó a czé, mit fetüzé magadnak: Akadnak akkor biztos eszközök! «Kend e F ere n ez.

12 :CI. Evégzett tananyag. a) Rendes tantárgyak. I. OSZTÁLY. Magyar nyev. a) O v as rn á n y: 1. Próza: Közrnondások é szóásrnódok (mondattaniag rendezve). Nem úg-y verik a czigányt (Dugonics). A ó és a szarvas (Vitkovics). Noé és a szőőtő (Tóth). A fösvény (Kazinczy). Egy apa és három fia (Herder után). A két buzakaász. Munkásság a jóét aapja. A fegyver nem vaó gyermek kezébe. A tögyfa.. Mária Terézia és az ifju Vukassovich. Az utazók. (Fáy). A kodus gyermek (Jókai). A három testvér (Fáy). A háás oroszán. Görög istenek. A görögök másviága. A törö]{. Perseus. Berakes 12 hőstette. Berakes és Deianeria. Herake3 haáa. Theseus. Hun mondák. A csodaszarvas és a h ögyrabás. A hunok vándorása nyugatra. A hadisten kardja. A kataauni ütközet. Buda haáa. Aquieja megvívása. Etee és Leo pápa. Etee haáa és temetése. A hun birodaom febomása. Csaba Kötemények: (emézve) Az anya és gyermeke (Jámbor). Isten hozzád (Bajza). A megfagyott gyermek. (Eötvös). Éji átogatás. (Gyuai), Hadnagy uram (Gyuai). A tintás ü v eg (Petőfi). Szózat. (Vörösmarty). Hyrnnusz (Köcsey). Az óriás ányka (Chaisso után Gyuai.) Irásbei dogozatok: Kéthetenkint, részint a nyevtani szabáyok begyako.rására, részint heyesirási gyakoratok. Ta nk ö n y v ek: Ihász-Barbarics: Magyar nyevtan. Tomor-V árad i: :Magyar ovasókönyv I. rész. - Heti óra 6. Tanár: Paua y Ödön. Német nyev: a) 0 v as mán y:. Prózai. Die F reunde in der Noth. Der grosse Hun d. Das Eichörnchen des A pothekers. Aufrichtigkeit ist Gott angenehm. Das Vögeein. Der Dieb. Der Ige und der J\1auwurf. Der Ese. Der Fuchs und Krebs. Der hörnene Sigfried, Wie Siegfried die K.riembid befreite. Die Wkhtemanner. Die Sonne. 2..I(öternénye

13 13 (emézve :) Das Schwert (Uhand.) Das taube Mütterein (Ha us). Die Türkenpfeife (Pfeffe). Windund Sonne. (Herder). Jung Siegfried (Uhand). Die Wandende Gocke (Goethe). Morgenied (Hoffmann v. Faerseben). Des Knaben Bergied (Uhand), b) Nevtan: Ovasás, irás. Beszéd-ésmondatré.szek. Néveő,főnév, meéknév, névmás és számnév ejtegetése. Meéknév fokozatai. Az igérő átaában. Igeidők, módok, szám, szeméy. Segitő igék; sein, haben és werden rag-ozása. Erős és gyenge igeragozás. Fordítási gyakoratok magyarbó németre. Irásbei dogozatok: Kéthetenkint, részint fordítás magyarbó németre, részint heyesirási gyakoratok: másoás, tobamondás és emékezetbő eirás. T a nk ö n y v ek: Feischacker-Kárpáti: Német nyevtan. Fesmann : Deutsch es Lesebuch L része. Heti óraszám: 4. Tanár: Pauay Ödön. b) Nyevtan: Szóhangok. A mondat és részei. Beszédrészek. Főnév, A a nyi, heyviszonyrag<1k és küönfée körüményragok. Tuajdonságnév és fokozása. Számnév- Névmások. Határozó szók. Igék nemei. Igemódok, igeidők, szám, szeméy. Igeragozás aakjai. Aanyi és tárgyi ragozás. Ik-es ragozást, Kéttövü igék. V-n végződő igék. Szeméyteen igék. Rokonaaku és rokonértemü szók. Viszonyszók. nduatszók. Szóképzés. Szóösszetéte. Födrajz: Tananyag. Födrajzi eőismeretek. A magyar kiráyság, az osztrák császárság és a többi európai áamok ismertetése, küönös tekintette a természeti viszonyokra. Tankönyv: Cherven-Schneider födira ta I r. Heti óraszám: 3. Tanár: dt. Mika Károy. Számtan : Tizedes szám és mértékrendzer. Számtani müveetek tizedes számokkal Számok oszt hatósága; egnagyobb mérték, egkisebb. k. többes. Közönséges törtek és müveetek. Küönnevezetü számokka vaó müveetek, időszámítás. Tankönyv: Dr. Császár Károy : Számtan. Heti óraszám 3. May Nándor. Természetrajz: A fontosabb gyümöcsformák és a házi á 1atok szem Jétető ismertetése. A fenyők. Az emberi akások közeében és a mezőkön tartózkodó emős áatok Virító növények ismertetéséve a virágos növények testrészei. Eredeti áatok és a házi szárnya:.ok. Europa nehány fontosabb növénye és áata. Tankönyv; Áat- és növénytan. Báthory Nándor L kötet (Lampe K.) Heti óraszám: 2. Tanár: Dr. Waner Ignácz. Rajzoó geometria: a) Mértan. Az egyenes és görbe vona. :Müveetek körökke1. A szög mérée. Két szög viszonya. Háromszögek. Négyszögek. Sokszögek. Szimmetria. A sokszög, kör, eipszis. Hasonóság-. Terüetmérés. b) Rajz: Párhuzamosan az e m éeti tanítássa a tan könyvben fetüntetett anyag. Tankönyv: Kiss I. E. Geometriai aaktan eemei. Heti óraszám 5. MaJy Nándor.

14 14 II. OSZTÁLY. Magyar nyev: a) O v a s m á n y ok: I. Próza:. A gonosz mostoha. 2. Nagy Lajos mint éetmentő. 3. Xerxes. 4. Xerxes hadserege. 5. Thermopyaei csata. 6. Saarnini ütközet. 7. Pataeai. ütkö1.et. 8. A mykaei győzeem. 9. Xerxes haáa. 10. Széchy Dezső. 11. A békák és egerek harcza. 12. A szt. bernhardi koostor és ebei. 13. A nádorfehérvári diadal 14. A mohácsi vésznap. 15. Fontosabb taámányok a középkorban. 16. Strucz-vadászat. 17. A kenyérmezei diada. IL Kötemé n y ck:. Sziágyi Erzsébet. 2. A jávorfáról 3. Hunyadi. 4. Hunyadi Lászó. 5. Kont. 6. Mátyás, a szántó. b) N y e v t a n i t a n a n y a g: Bevezetésüt átaános ismétése az eső osztáy tananyagának. Küönösen a mondat és szókötés, fő- és meékmondatok, coordinatió, subordinatió, a coord. és subord. kötö-szók ismétéséve és hasznáatával Ige és ragozása, küönösen a rendhagyó igék. Szóképzés. szóösszetéte. Szóvonzat. szó-egyeztetés. Sr.órend. Heyes irás szabáyai. Irásjeek hasznáata. Rövidítések. Foytonos eemzés aap ján átaános ismétése az egész grammatikai anyagnak. c) Irásbei dogozatok, havonkint kettő: 1) Háziak:. Másoás. 2. Coordinátiók és subordinátiók írása. 3. Az ősz (eírás). 4. A kenyérmezei diada (ebesz). 5. Karácsony (eírás). 6. Leiró evé. 7. A kutya (eírás). 8. Sopron vidéke (eirás). 9. A rózsa (eírás). 10. Adott subordinatio eemzése. 2) Iskoaiak:. \. té (eírás). 2. Intő evé. 3. A góya (eírás). 4. A deejtü. 5. Hunyadi Lászó, prózában. 6. A hazug. 7. ':)ziágyi Erzsébet (eb.). 8. Értesítő evé. 9. A tavasz (eirs). 10. Nagy Lajos, mint éetmentő (ebeszéés). d) T a nk ö n y v ek: Ovasókönyv Tomor-Várady II. r.; Nyevtan: Ihász-Barbarics egujabb kiadás. e) Heti óraszám : 5. f) Tan.\r: Dr. Kárpáti Károy. Német nyev. a) O v as mán y ok: ) Próza:. Der Prozess. 2. Der keine Friedensbote. 3. Rothkappchen. 4. Betrug schagt den eigenen Herrn. 5. Der Fuchs und der Bock. 6. Der Ader und das Huhn. 7. Geschichte von Cyrus. 8. Aexanders J ugendjahre. 9. Seine Erziehung. 10. Aexanders Thaten und Fedzüge. 11. Aexanders Tod. 12. Die Tonnen. 2) Kötemé n y ek :. Der Postion. 2. Schwert und Pfug. 3. Díe Foreen. 4. Der grosse Krebs. 5. Der keine Gerngross. 6. Der Vater und seine. 3. Söhne. b) Nyevtani tananyag: Az I. osztáy tananyagának átaános isrnétése. Küönösen: az egyszerü és összetett mondat, a mondatr észek, a név- és igeragozás, ki vát a rendhagyó igék ragozása, a praepositiók, kötőszók és hasznáatuk, magyarra vaó fordításuk. Szórend. Heyeirás. - Szótag eváasztás. - Rövidítések. - Eemzés aapján ismétése az egész grammatikai tananyagnak.

15 15 c) I r ás b e i d o g o z a t ok havonkint kettő: ) Háziak:. Másoás. 2. Toba mondás. 3. Fordítás. 4 IZérdések és feeetek (ford). 5. Der Wad (kis eírás). 6. Die Schue (rövid eirás). 7. Die Sparsamkeit (adott szöveg fordítása). 8. Der Garten (eírás). 9. Az iboya (eirá). 10. A usta. 2) Isk o a i ak:. Másoás. 2. Tobamondás. 3. Összefüggő sz ö veg fordítása a tanutakból 4. Fordítás (pédák a rendhagyó igék hasz-. n áatára. 5. Összefüggő szöveg fordítása. 6. Részet Cyrus történetébő (ford.). 7. Foytatás. 8. Részet Nagy Sándor történetébő (ford.) 9. Der be trógene Teufe (ebeszéés emékezetbő). 10. Kérdések és feeetek (fordítás). d) T a n k ö n y v e k: Ovasóköny: Fesmann Lesebuch II. rész, Feischhacker Dr. Iárpáti Német nyevtan. e) Heti óraszám: 4. Tanár: Dr. Kárpáti Károy. Födrajz. T a n a n y a g: Ázsia, Afrika. Amerika és Ausztráia átaá nos eírása, küönös tekintette a természeti viszonyokra. T a nk ö n y v: Cherven-Schneider födira ta II. r. Heti óraszám: 3. Tanár: Dr. Mika Iároy. Számtan. T á r g y: Fogásos és korátot p ontosságu szám vetés. A z arányosság- A.z arányok és arányatok. Az oasz g yakorat. Százaékszámítás. A százaékszámítás gyakorati akamazása. T a n k ö n y v: Szám tan a középiskoák asó osztáyai számára Dr. Császár Károytó. II. rész. Heti óra: 4. Tanár: Stuppacher Lajos. 'Természetrajz. T a n a n y a g-: Majmok, uszóábua k és e rzényese k. Madarak. Hüők. Kététüek. Puhatestüek, Izet ábuak. F érgek. Ü rbéüek, V égények. Erdei fák és bokrok. T a nk ö n y v: Bátori természetrajza II. r. Heti óraszám : 2. Tanár: Dr. Mika J(ároy. Mértan és mértani rajz. T á r g y: A téreemek. A testek eírása. A testek összehasonítása aak és kiterjedésre nézve. A testek feüetén ek és köbtartamának kiszámítása. Testek rajzoása a t engeyrendszer segéyéve. T a n k ö n y v: A geometriai aaktan eemel ( is J án ostó II. r ész. Heti óra: 5. Tanár: Stuppacher Lajos. III. OSZTÁLY. Magyar nyev. a). O v as mán y ok: Gondoa tok. Az ősz ádása. Mesék. Szeresd a hazát. Látogatás a bihéi fejedeemnél Bethen Gábor mint fejedeem. Beten Gábor haáa és jeemzése. I. Rákóczy Ferencz és.zrinyi Iona akodama. A trencséni vereség. Tatárjárás. IZuter veszedeme. Zürzavarok a magyarok közt. A mohi veszedeem. A kiráy bujdosik. A városok pusztuása. Perikes és kora. 2. I ö t em é n y e k (betéve): Rákosi szántó a török a iatt. Szondi. Heg yeskő. Mikes. Pipás kántor. Szent sir.

16 16 b) T a n a n y a g: Hangtan és heyesirás. Igetan. Névragok és névutók. Beszédrészek. Képzők. Szóösszetéte. Szóegyeztetés. Szóvonzat. Szórend. Irásjeek. Pogári ügyiratok. c) I r ás b e i d o g o z a t ok 2 hetenkint : Leírások, ebeszéések, fordítások, pogári ügyiratok. T a nk ö n y v: Ihász-Barbarics: Magyar nyevtan. Tomor-Váradi Magyar ovasókönyv III. r. Heti óraszám: 3. Tanár: Feischhacker M. Fridoin. Német nyev. a). O v as m á n y ok: Der Herbst. Der Win ter. Phiipp von Mecedonien. Aexander der Grosse. Aexander und Diogenes. Aexander in Gordium. Die Erde und Sonne. Die Paneten. Die germanischen Götter,. ihre Weten und Werke, Wihem Te. Das Wunder. 2. Kötemé n y ek (betéve): Die Zweige auf dem Ba um. Das Gück. von EdenhaL Der Sanger. Gebet wahrend der Schacht. Der Pigrim vor Sct Just. Mein Vaterand. Lied eines Armen. Das Johanniswürmchen. b) Tananyag: Nyevtan: Mondattan (rendszeresen), heyesirási szabáyok. Rendhagyó és erős igék. Synonimák. c) I r ás b e i d o g o z a t 2 hetenként. Fordítások magyarbó németre a tananyag köréből d) T a nk ö n y v: Feischhacker-Kárpáti, Német nyevtan. Fesmann. Deutsches Lesebuch III. r. Heti óra. Tanár: Feischhacker M. Fridoin, Franczia nyev. a). O v as mán y ok: Préparation a a guerre. On sacrifie Iphigénie. Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Poucet. 2. Kötemé n y ek (betéve): Les saisons. Le Petit Pierre. b) T a n a n y a g: Az irásjeek és betük. Avoir et etre, rendes igék I. II. és IV. osztáya. Névragozás. Artice partitif. Kérdő aak. Számnevek. Névmások. A többes szám rendhagyóságai. Körüirt igeragozás. K.üönegességek az igeragozásban. A meéknév nőnemü aakja. A meéknevek fokozása. A főnevek neme. c) Irásbei dogozatok hetenként. Fordítások. T a nk ö n y v: Hofer: Módszeres franczia nyevtan. Saamin Leo: Franczia ovasmányok. Heti 5 óra. Tanár: Feischhacker M. Fridoin. Történeem. T a n a n y a g: A magyarok bejövetee eőtti népek hazánkban. A magyarok története a egrégibb időktő Magyarország és Ausztria viszonya. napjainkig. T a nk ö n y v: Gaa Mózes és Hemár Ágost: Magyarország Története. Heti óraszám 3. Tanár Bea Lajos. Számtan. Összetett hármasszabáy. Kamat számoás. Határidő számoás. Arányos osztás. Eeg yitő szabáy. Lánczszabáy akamazva az arany és ezüstnemüek értékének kiszámítására. V átó_k és értékpapírok. T a nk ö n y v: Dr. Császár Károy: Számtan. Heti óraszám 3. Tanár: May Nándor. Fizikai födrajz. T _ a nk ö n y v: Dr. Schmidt Ágost, Fizikai Födrajz.

17 17 A főbb er&k: Gravitatio, cohaesio, adhaesio, affinitas. Hamaz áapot. Meegség. Hang. Viágosság. Magasság. Eektromosság. A föd mind viágtest. A födgömb száraza, vize és égköre. _T a nk ön y v: Dr. Schmidt Ágoston: Fizikai födrajz. Heti óra 3. Tanár: Saamin Leo. Mértan és Mértanirajz. T a n a n y a g: Constructiv panimetria: Az egyenes vonal A szög. A háromszögek. A négyszögek. Sokszögek. Arányosság. Hasonóság. Terüetconstructiók. Ta nk ö n y v: Constructiv panimetria. Kiss E. Jánostó. Heti 2 óra Tanár: Stuppacher Lajos. IV. OSZTÁLY. Magyar nyev. O v as mán y ok: Prózai: Erdei kunyhó, Jókai. A mai Róma, Gruhe után. Kárpáti kép, Jókai. A mókus Paszavszky. Az erdő egyik bohócza, Lászó K. gróf. Corioanus és anyja. Arany János, Dr. Tóth. Kötemé n y ek: Todi, Arany Jánostó (3 ének könyv nékü betanuva). Tompa Miháy. Corioan, Tárkányi B. - Himfy szeremeibő, Kisfaudy S. Ez a fau, Népda. Ho jártá vioám, Népda. Cserebogár, NépdaL Te vagy, te vagy barna kis ány, Petőfi Sándor. Sziágyi és Hajmási-bó, Gyuai Pá. A magyarokhoz, Berzsenyi. Bucsú, B. Eötvös I. St i is z t ik a: A sti fogama:. A stí grammatikai sajátságai: viágosság, szabatosság, magy aroság. A stí p honetikai sajátságai: a szavak, kifejezések jóhangzása. A sti aesthetikai sajátságai: a) az érzeem nyiatkozási formái, b) az érteem nyiatkozási formái. - Kötői és prózai sti. V e r s t a n:. A hangsuyos (magyaros) versek: Ütemes sorok, rím, versszakok. 2. Az időmértékes (idegenes) versek. I r ás b e i d o g o z a t ok: Havonként egy-egy iskoai és házi. Iskoai: Todi I. éneké nek tartami kivonata. Todi I. énekének stíist, eemzése. Todi III. énekének tartami kivonata. Karácsony. Bencze jeeme. Mátyás anyja. Arany Todijának rövid tart, ismertetése. - Házi : A szüret. Todi II. énekének tart. kivonata. Arany János. Todi IV. én. tart. kiv. A té. Vörösmarty anyja. Todi VI. énekének tart. kivonata. Todi a nyja. T a nk ö n y v ek: Dr. Dengi J. Magyar stiisztikája és Verstana, Ovasmányok a stiisztikához. - Heti óra: 3. Tanár : Ken de Ferencz. Német nyev. A rendszeres nyevtan ismétő áttekintése. A német verstan eemei. a) O v a s m á n y:. Próza: Der Argonautenzug v. Dieitz. Der Einsieder u. der Bar v. Grimm. Die Hochjagden zu Ozora v. Fesztetich, Lykurg s. Vermögenseintheiung u. Bürgererziehung v. Grube. Die Erfindung der Buchdruckerkunst v. Dingestedt. Die Geschichte v. d er Zitterpappe n. C. Weisfog. Kindesdank v. Hebe. Des Xerx es Zug gegen Griechenand v. L. Stacke. Das Kautschuk, v. Scheinpfug.

18 18 bie Puszta v. Körner. Der Sk a ve u. der Löwe v. Curtmann. Sprich wörter, Denk- v. Sittenprüche. 2. K. ö t em é n y ek: Die Kraniche des Ibykus v. Schier. Der Erkönig v. Goethe. Die Grenzschau v. Chamisso. Theiung der Erde v. Schier. Reineke Fuchs v. Goethe. Schafers Sonntagsied v. Uhand. Natur u. Kunst v. Goethe. Ge bet v. Geibe. An seinen Fritz v. Göcking Kinder der Sorge v. Herder. Grenzen der Menscheit v. Goethe. Der Fuss v. Neuffer. Bei dem Grabe meines Vaters v. Höty. Der auberebring v. Goethe. Die Büthen u. die Kafer v. Rückert. Die Auferstehung v. Kopstock. Wanderers Nachtied v. Goethe. An die Sprache v. Rückert. Der Taucher v. Schi'er. Epigramme. Logogryph. Szóbei és irásbei ford:ítások magyarbó németre és vtszont. Kötői darabok betanuása. Irásbei dogozatok havonkint egy házi és egy iskoai. Az ősz (fordítás). Die Kruezschau v. Chamisso (prózában). A té (fordítás). Die Kraniche des Ibykus (prózában). Besteung. Kundigung. Zeugniss. Anerbieten. Empfangschein. Anfrage. W ohn ung. Der Kohenstoff (A b handung). Der Hundu.die Katze (Vergeichung). - Dictando. A regge (fordítás). Az éj (fordítás). Der Erkönig (prózában). Anzeige. Gückswunsch. Dankschreiben. Quittung. Beieidsbezeugung. Der geheite Patient (ebeszéés Hebe után). Der Kuge Richter (ebesz. Hebe után. H á z i o v as mán y: He be, Schatzkastein: Das wohfeie \!Iittagessen. Der kuge Richter. Drei Wiinsche. Der geheite Patient. Eine merkwürdige Abbitte. Der siberne Löffc. Der betrogene Kdimmer. T a n köny v: Német nyevtan: Feischacker M. Fridoin és Dr. Kárpáti Károy A német rhitmika aapvonaai. Fesmann József. 0 v as ó köny v: Deutsches Lesebuch für Mitteschuen v. J osef Fesmann. 4-ter Thei. IV-te Aufage. Heti óraszám: 3. Tanár: Dr. Waner Ignácz. Franczia nyev. O v as mán y ok: Premiere descent e des Grecs. Le ion de Forence (vers). Le Petit Poucet. N y e v t a n: Bővitett mondat: néveők hasnáata, főnévi jezők, subj. idői, szenvedő aak, oir végzésü igék, vonzatok, szeméyes névmás mint tárgy, rendhagyó igék. Ir ás b e i do g o z a t: 2 hetenként egy iskoai, házi a nyevtanbó foyton; tárgyak: fordítások a nyevtan és ovasmányok körebő roagyarró francziára. T a n k ö n y v e k: Ho fer, módszeres nyevtan I. r. Saami n, O vasmányok. Heti 5 óra. Tanár: Ujvári Béa. Födrajz. T a nk ö n y v: Az Osztrák-Magyar-onarchia Föctirata. Irta Dr. Cherven Fóris. V. kiadás. Európa Aamainak Rövid hmertetése m. orsz. kiv. írta Schneider János. II. kiadás. T a n a n y a g: A magy. kiráyság átaános term. viszonyai, közigazgatásí beosztása. Népessége, nemzetiségi vaási iszonyai, pogárok fogakozása. Akotmány.

19 19 Az osztr. koronaországok. Term. viszonyok. A tartominyak te rüete és népessége. Az. osztr. csás.z. akossága. Azosztr. magy. monarchia áamháztart. A hadügy szervezete, nemzetközi képviseete. Occupát tartományok. Europa áamai. Heti óraszám: 3. Tanár: Bea Lajos. Matematika. T a n a n y a g: Agebra: Bevezető. A négy eső számmüveet egész számokka és törtekkel A geometriai haadvány, mint osztási eredmény. Esőfokú határozott egyenetek. egy ismerett:mne. Aránypárok. T nk ö n y v: Mocnik-Kamarik.Wagner, Agebra. - Heti óra 4. Tanár: Dr. Szekeres Kámán. Chemia. Bevezetés. A közéetben eőforduó ismeretesebb anyagokró: mint a eve&"ö, viz, konyhasó, mészkő, agyag, bor, eczet, vérugsó stb. kiinduva a fontosabb szerveten és szerves vegyüeteknek megismertetése. T a nk ö n y v: A ebernia eemei. Dr. Hankó Vimos és Dr. Szterényi Hugó. Heti óra 2. Tanár: Dr. Waner Ignácz. Rajzoó geometria. A görbe vonaak átaános tuajdonságai. A kör és érintési feadatai. Az eypsis és érintési feadatai. - Paraboa és hyperboa. Cycoisok, evovensek, csigavonaak, párkányzatok. Heyszini rajzoás. Tankönyv: Kiss E. János: Constructiv panimetria. Heti óraszám: 2. Tanár: :r..!ay Nándor. V. OSZTÁLY. Magyar nyev: a) O v as mán y ok: Az eső hó (Hermann Otto). A Kriván (Hermann Ottó). Az énekes pinty (Gróf Lázár Kámán). Vörösmarty tanuó korában (Gyuai Pá). Sokrates eméke (Xenophon) Parainesis (Köcsey). Szondi két apródja (Greguss Ágost). Id. báró Wesseényi Mikós (báró {emény Zs). A csikós Kuthy L). Utazás egy karavánna (Szemere B.). A gyarmati vásár (Mikszáth K). A fensége'srő (Bair Hugo). Emékbeszéd Kiss János feett (Tody F.). Védő beszéd (Köcsey). Uri házak Erdéyben. (Kőváry Lászó) A müvészet és aesthetika haszna (Greguss Á.). A haá büntetésrő (Szemere B.). Tengerhez magyar! (Kossuth L.). Emékbeszéd Szaay Lászó feett. b) St i is z t ik a: II. r. Szerkezettan : A fetaáásró. Az irásmüve szerkezete. Az eőadás átaános formái. III. r. Szónokattan. A meggyő zés. Az induatgerjesztés és rábirás. A tökéetes szónoki beszéd szerkezete. Eőadás. A szónoki beszéd fajai. A szónokat története. c) Irás b ei dogozatok két hetenként: és pedig: 1.) A szüret. 2. A szargaom és restség. 3. A hazug. 4. Szeresd a hazát. 5. Az erdei ak. 6. Miért van oy sok város foyók partjára építve? 7. Ki mint vet, úgy arat. 8. A gőzgép akamazása. 9. A fausi temetőben. 10. Az erdők haszna.. A viámhárító. 12. A müvészetek gyakorati haszna. 13. A

20 20 vasutak. 14. Duce et decorum est pro patria mori. 15. Az áatok éete. A déamerikai síkságokon. 16. Buda haáa. Tankönyv: Névy Lászó: Stiisztika. II. r Szerkezettan. Hetenként 3 óra. Tanár: Feischhacker M. Fridoin. Német nyev. Ovasmányok: Die Boten destores v. Br. Grimm Kannitverstan v. I. P. He be. Der Sei er von Fürfed v. Berth. Auerbach. Ausbruch des Vesuv v. L. von Buch. Das Kind der Sorge v. Herder. Sparen ist ein hoher Zoi v. Götzinger. Geiz und Verschwendung v. I. P. Hebe1. Was heisst und zu wechem Ende studiert man Universa-Geschichte. v. Schier. Higenie auf Tauris, Drama v. Goethe. St i isz t i ka: A prózai müfajok. Ebeszéés. Leírás. Értekezés. Beszéd. I r ás b e i d o g o z a t ok. Ha vonként 2-2 irásbei dogozat; egyegy házi és egy-egy iskoai. A gondviseés útja. Faj A n dr ás, forditás. Jupiter és juh. Kazinczy Ferencz, fordítás. Meg ne vess senkit. Avinczy, fordítás. Szerény métányosság. Szvorényi, fordítás. Mátyás kiráy ustái. J ó kai, fordítás. A szé és a na p. Jókai, ford i tás. A tréfa. Faudi Ferencz, fordítás. A baraczk, vagy a rossz pajtások megvesztegetik a jó erköcsöket. Avinczy Ferencz, fordítás. A födterüet és égaj befoyása az emberi müvetségre. Rónay I. fordítás. Franczia nyev.. Prózaiak: Le poing co u pé. Crésus. Vo y age de Cyrus. Conspiration pour rétabir es Tarquins. 2. K ö t em é n y e k: Le savetier et e financier. Mort de Jeanne d'arc L'oei du mattre. Les fourmis. Le ion e t e rat. La coombe et a fourrni. Nyevtan: Az egész aaktan r e n ds z e r es ismétése. I r ás b e i d o 1 g o z a t: 2 hetenkint egy; fordítá ok francziára; czirnök: L'histoire du poing coupé. 1Iort héro1que de Jeanne d'arc. Le financier et cn voisin. Crésus. T a nk ö n y v ek: Hofer, Rendszeres nyevtan; Saami n, ovasmányok. Heti 4 óra. Tanár: Ujvári Béa. Történet: T a n a n y a g: Praehistorikus idők. Keeti kutur népek. A heiének története. A rómaiak története. T a n köny v: Dr. Ribáry Ferencz viágtörténe me. I. rész. Ó-kor VII. kiadás. Heti óraszám 3. Tanár : Bea Lajos. Matematika. a) A g e b r a: Esőfoku egyenetrendszerek. A hatványozás téteei. A számtani haadvány. A gyökfejtés téteei. A négyzetes egyenetek megodása. b) G e om e t r i a: Az egyenes vonau ídomok meghatározása, egybevágóság'i, hasonósága és az ezeken aapuó szerkesztések. Az egyenes vonau idomok terüete. K.örtan. T a nk ö n y v: 1iocnik-Kamarik-Wagner, Agebra és Geometria. Heti óra 5. Tanár: Dr. Baurne Ede. Természetrajz Tananyag: A növények morphoogiája egyes növények aa pján. Növény, boncztan és éettan. Renciszeres növénytan. Gyakorati növénymeghatározás. Növény geographía. T a n,köny v: Roth S. növénytan IV. k. Cserey növény határozó. Heti óraszám: 2. Tanár: dr. Mika Károy.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895. A soproni magyar kir, ~~a;c:c:.i főreáiskoa XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közi: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károy k ö ny vnyo md ájában. 1895. ... 1 ~... 1... t STUPPACHER LAJOS - - Boygó

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL.

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. áatui F)reátanoda ELSÖ ÉVI É R T E S T Ő J E. 1875\6. Szerkeszté SALAMIN LE8, kiráyi igazgató................................. - -... -----.... SOPRON.. 1876. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. T A R T A L

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben