ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató."

Átírás

1 A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u <i L 885.

2 TARTALOM: I. II. III. IV. v. VI. VII. VIII. IX. K.öpe Dezső ehunyt tanárró vaó megemékezés. A reáiskoa tan te rve. Tanodai ünnepéyek. Adatok a tanoda történet éhez. A tanári kar müködésé nek kimutatása. A z ön k é pző ovasókör. A jövő tanév kezdetérö. Az ifjuság érdemsorozata az tanév végén. Statistikai tábázatok.

3 :E: ö p e D e z s ő Aig kezde hegedni a seb, meyet feejtheteten kartársunk Moer Ede ehunyta szivünkön ejtett, máris ujabb csapás-okozta fájdaom:. K.ö p e Dezső tragikus sorsa facsarja szivünket. Erdéyi fiú vot ő, ki Bécsen át jött Sopronyba, hogy sorsát: a czinfavai temetőt ki ne kerüje! Egy kis óomdarabka, mey véetenü taáta, kiotá éet ét, véget vetvén mind ama bodogító r eményeknek, meyeknek tejesütét a köze j övőtő várta. Aig-aig, hogy az éet tavaszát éceni kezdé, midön a k éreheten haá rá tette csontkezét, meynek érintésére ezárunak a piák, kiapad a sziv patakja, s kiszabadu födi hüv e y ébő a éek. Az a gyászobogó ott az áami főreái s ko!tn azt jeenté, hogy Köpe Dezső nincs többé! A kik ismerték, tudjá k, hogy mit jeentenek e szavak; mert Köpe Dezső fiata kora: huszonnégy éve daczára nem tartozott azon közönséges fiata emberek közé, a kiknek ehunytát közömbösen veszszük. Ées ész, kiapadhatan tudásvágy s kitartó szorgaom vezérete őt a tudományok forrásához, meybő annyi igazat, szépet merített, hogy tudományos képzettségeért nemcsak tanártársai és növendékei, hanem i smerőse i is ehamozták dicséretekke. Ámbár szakját: a chemiát és természetrajzot kitünőerr értette s abbó tanári okeveet is nyert, hogy tudományszomját kieégítse, oy buzgóságga átott hozzá a mathematikai tudományok esajátításához, hogy május havában ebbő is szándékozott okeveet szerezni s bizonyára szerzett vona is a koozsvári egyetemen, meynek jees növendéke vot. Szorgamának gyümöcse: az örök nyugaom. Minden fiata embernek vannak ámai, ábránd jai. Köpe sem vot ment azoktó. tit ámodhatott vona magának egyebet egy tudományo

4 san képzett, jó neveésü, nemes eküetü ifju, mint múvetségi fokának megfeeö áást s bod o g csaádi éetet? Emezt csak úgy érhette e, ha eőbb megveti jóvöje aapját. Mind en törekvése oda irányut tehát, hogy magának m eg feeő áást szerezzen. A csaádi éetben a bodogság netovábbját átta s b ármit is mondjanak az emberek, s bárhogy is gúnyoják a z ideaistáka t, egyedü a csaádi kör az, meyben az ember a küviág rágamai s üdöztetései een menedéket, megnyugvást és vigasztaást e. Napró-napra közeedett reménye megvaósításához. Már-már győztesnek s bodognak hihett e magát, midőn a sors egy csapássa véget vetett reménynek, vágynak s bodogságnak egyaránt. Szerette az éetet S miért is ne szerette vona? Szép a haá ; de én még fiata vagyok! így sóhajtott fe haáos ágyán. Szegény sorsunak szüetve, Önszorgamának kifejtéséve nemcsak szép müvetségre tett szert, hanem tekintéyes áást is vivott vona ki magának. S ő nem vágyott többre. Páyáját, meyre önként épett, szive méyébő szerette s n em egyszer mondá e sorok írójának: n Ha még egyszer szüetném, m eg int csak tanár ennék! Bodognak érezte magát, ha n övendékei ek ébe a tudomány igéit c :cepegtethette, az erény magvát hinthette. Az iskoai csengetytyü sza vára egész testében megrándu va nyut kaapja után. Midön tréfábó marasztottuk, azt feete: De mikor én úgy szeretem tanítani azokat a gyermekeket! de aztán növendékei is szerették ám. Nagyrabecsüték aapos tndományát, szép és értemes magyarázatát, humánus bánásmódját s mérséket szigoruságát, mey sem e nem k eserít, sem ebizakodottá nem tesz. Ameett igen eőz é keny s önérzetes bár, mégis szerény vot; szerény annyira, hogy sohasem merte egy tanártársát sem coegájának mondani, bármennyire unszoták rá s bármennyire magyarázták is neki, hogy arra t ejes joga van. Ö csak ok. próba éves tanár vot s szerénységéné fogva a viágért sem akart többnek átszani. De Köpe nemcsak taná r vot, hanem a Patzenhofer-csaád két fisarjadékának n eveője is. Soha csaádapa jobb váasztást nem tett, mint P atzenhofer ur, midőn fiainak t esti-eki javát ö reá bizta. Neve ői t isztét épen ügy rnint a tanárit, ideáisan fogta fe. Fiait úg y szóván túzott ekiismeretességge vezette az egyes tudományszakok abyrinthjaiban; szargamasan eenőri zte öket t anuásukban s egy kínákozó akamat sem hagyott fehasznáatanu, hogy növend é keibő nemcsak tudományosan képzett, hanem a hazának és emberiségnek egykor hasznára váandó embereket is nevejen. É s e tekintetben ö maga szagáhatott nekik egyszerü, de tiszt a, szinte kifogásobatatan jeeméve, pédányképü. Főtörekvése oda irányut, hogy növendékeit minden szép és nemes eszme iránt fogékonynyá tegye; p édá t nyujtott nekik ki tartó szorgaomra; rátanította őket a jótékonyság nemes erényére s hazafias buzgaomma szította szivökben a hazaszeretet ángját. Szavainak oy súyt tudott köcsönözni, oktatás aiva a nnyira hozzá tudott férni növen-

5 5 dékei zsenge szivéhez, hogy nem egyszer könnyekre fakasztotta őket. it veszítettek neveöjökbe n, bi zonyára ők mag uk érezték egjobban, mikor a fájdaomtó megtörten kisérték örök nyugaomra. K.öpe Dezső neve néh ányszor a soproni irodami kör e őadásai n is fetünt. emc s ak g ondos szavaata, hanem kiséretekke összekapcsot vegyt ani eőadás ai is mindenkor kivivtá k számára a közönség eismerését, tetszés-nyiváüítását. É énk e őadá sa, szép nyevezete, mey áta a tudomány száraz styusába üde frisess éget s oykor kötői sége t is ehet, -nemküönben magyaros kiejtése, keemes organuma, piros-pozsgás, majdnem nőies vonásu s foyton mosoygó arca oy harmonikussá tevék eőadásait, hogy azok mindig k eemes benyomást t ettek a k özönség kedéyére. És most? Az arc pirját haotti haaványság vátotta fe. Az ées ész, a ekes sziv munkája megszünt. A tudomány és ismeret, a szereern és remény sirba szát a hideg tetemme, meyet az e őtt tápát és étetett. A sir öébe?árja ő t; ott ámodik ö majd örökké szép ámokat az e nem ért... bodogságró. Szemünkbő az igaz fájdaom k önynye csordut frisen hantot sírjára. Egy köny: záog a iránta vaó igaz szetetetünknek s záoga annak, hogy drága emékét megőrizzük szivünkben. Dr. Kárpáti Károy.

6 :r. A reáiskoák tanterve. I. A vaás tan. I--VIII. OSZTÁLYBAN, hetenkint - óra. A vaásoktatás a hitfeekezetek tanterve szerint történik. II. Magyar nyev és irodaom. Czé: a) A nyevtan a apos ismerete és azon k épzettség megszerzése, hog y a tanuó oy tárgyakró, meyek ta pasztaatainak és tanumányainak körébe esnek, szabatosan és heyesen tudjon b eszéni és írni. b) A kötői és prózai müfajok ismerete, továbbá az éetben gyakrabban e őforduó pogári ügyiratok hasznáata. c) Irodami müvek ovasásán, az aesthetikai aapfogamak fejtegetésén és müveődéstört é n e ti készütségen aapuó ismerete a magyar irodaom fejődés én ek A tananyag feosztása. I. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. a) N y e v t a n. Egyszerü mondat és mondatrészek, fő- és meékmondat meg küönböztetése, az egész aaktan, tekintette a hangtani módosuásokra. S zóképzés szócsoportok egybeáitásáva, az é ő képzők. b) O v as mán y ok. E beszé ő prózai és kötői szemevények, küönösen a népmesék, a magyar történeti monda, a nép és természetr ajz körébó, továbbá gondos és a gyermek erköcsi érzetére te kint ő szemevények a kassikus h ős i mythos k ö rébő; mesék és eírások a magyar n é p é etb ő L Értemes és keő en hangoztatott ovasás. Az ovasmányok tartami meg magyarázása sa tar taomnak szabadon emondatása, a köny vb ő kiszemet versek betanutatása és eszavatatása. c) I r ás b e i d o g o z a t ok havonkint k étszer; még p edig eg y iskoai és egyházi dog ozat, meyek a nyev ta n és heyesirás begyakor-

7 7 ásá t tartsák szem eőtt. A dogozat fefogására a tanuót az isk oában ke gondosen eőkészíteni. II. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. a) N y e v t a n. Összetett szerkezetü mondatok tagaása ; a meéés aárendet mondatok viszonya ; a szókötés, szóképzés, szórend, synonimák összeáitása és magyar ázata az ovasmányok aapján. b) O v as m á n y ok \..\ I, b. d k J mmt az I. osztáyban. c./ r a s e o g o z a t o,.. A feadvány itt már kiterjed az ovasmány egyes részetenek, vagy eg-y-egy kötői ebeszéés ta rtamának irásba fogaására is, miután azt a tanuók az iskoába n szabadon emondták III. OSZTÁLY, hetenkint óra. a) N y e v t a n rendszeres áttekintése és az éetben gyakrabban e őford uó pogári ügyiratok ismertetése. b) 0 v as m á n y o k kötöiek és prózaiak a görög -római és a magyar t örténe emb ő, egendá k, kisebb jeemrajzok, történeti k épek, ügyira tok. c) I r ás b e i d o g o z a t ok, havonként egy házi és egy iskoai, az ovasmánynya kapcsoatban.. IV. OSZTÁLY, hetenkint óra. a) St i is t ik a. Az iráy á taános törvényei (tüzetesen a prózai és k ö t ői irá y küönbsége) a hangsúyos és id őmért ékes vers Ismert etése. b) O v as mán y ok: nagyobb ovasmányu: Arany T o d i-ja. Az ovasmán y tartami mag yarázatán és megértésén kivü a mü szerkezete s a k ö t ő i irti y sajátsága is megviágítandó. Prozai ovasmányu: eírások, k önnyebb éet- és jeemrajzok, eveek, kisebb értekezések. c) I r ás b e i d o g a z ok mint a III. osztáyban. V. OSZTÁL Y, hetenkint óra. a) 0 v as mán y ok a kü ömböző prózai. müfajok fejtegetése czéjábó, de kötőiek is, a mennyiben a prózaiakka közös t örvények aá vonhatók, vagy az etérések megmagyarázására szogáhatnak. Saamon : Tö rök hódotságoe czimü munkájábó a Hunyad iak kora; IZemény Zsigmond : Zorc idő czimü regényébő Buca efogaása; Pázmány vaameyik beszéde; Köcsey szónoki munkái; Shakespeare Juius Caesar-ja vagy Corioanu.s-a. Értekezések, eírások, ebeszéések. Tinódinak egy históriás éneke. b) R h e t o r ik a. A prózai müfajok ismertetése. c) I r ás b e i d o g o z a t ok, havonkint egy házi dogozat kapcsoatban az iskoai vagy kijeöt magán ovasmánynyal A feadvány dispositiója az iskoában megbeszéendő, de a födog ozás e h ető eg a tanuó szabad munkája egyen.

8 8 V. OSZTÁI.JY, hetenkint óra. a) O v as mán y ok. A Zrinyiász, Arany uaacái és Ars poéticája' Vörösmarty Két szomszédvá,ra, szemevények yrai kötőkbő (Baassa Csokonai, Berszenyi, Tompa, Petőf Sophoces Oedipus kiráy-a vagy más tragédiája: {isfauy IZ. Kérő i. b) P o é t ik a. A kötői müfajok ismertetése. c) I r ás b e i d o g o z a t ok mint az V. osztáyban. VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. a) O v a s mán y ok. A tárgyat irók és kötők nevezetesebb müvei otthon és az iskoában. A rájuk s korukra vonatkozó müveőd és történeti és aeshetikai tanumányok. b) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti irodaom fejődésének ismertetése 80-ig. A régibb korok összefogaó áttekintése után r észetesebben tárgyaandák : I{azinczy és a nyevujítási harcz, Berzsenyi, Csokonai IZármán, K.öcsey és I{isfaudy S. c) I r ás b e i d o g o z a t ok. Havonkint egy házi dogozat, tekintette az irodaomnak nemcsak történeti, hanem rethorikai és poétikai odaára is. VIII. OSZTÁLY, hetenkint óra. a) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti irodaom fejődé sének ismertetése 80-tó. Részetesebben tárgyaandák: K.isfaudy IZ Vörösmarty.. Eötvös, Kemény, Szigigeti, Tompa, Petőfi, és Arany. A magyar nyev rendszerének áttekintése. u) o v as mán y ok \..,,, I, b. d c/ r a s e o g- o z a t o k J mmt a VII. oszta y ban. Jegyzet. A styus fejesztésére a négy fe ső osztáyban küön ös gond fordítandó. III. Német nyev és irodaom. Czé: a) Biztos nyevtani ismereten aapuó megértése az ujabb német irodaom kiváóbb müveinek. u) Azon képesség-, hogy a tanuó vaamey az oktatás körébő vett t árgyró német nyeven heyesen írni és beszéni tudjon. A tananyag feosztása. T. OSZT\LY, hetenkjnt 5 óra. Egyszerü mondat, mondatr0szek, decinatio, a conjugatiobó a főigp- aakok é!:> azoknak ragozása. Szótanuás, főeg tárgyi csoportokban.

9 II. OSZTÁLY, hetenkint óra. Összetett mondatok. Az igeragozás tejesen. A partikuák. Szótanuás főeg etyrnoogikus csoportokban. III. OSZTÁLY, hetenkint óra. A mondattan befejezése behatóan, ameé-és aárendet mondatok, az igeidők és módok hasznáata. A szóképzés eemei. Sajátos német kifejezések és synonimák egybeáitása. eemei. IV. OSZTÁLY, hetenkint óra. A rendszeres nyevtan ismétő áttekintése. A n émet verstan J egyzet:. Mind a négy osztáyban havonkint egy házi és egy iskoai dogozat.. Mind a négy osztáyban szóbei fordítások magyarbó németre és viszont; kisebb, főeg k ö tői darabok betanutatása.. Nind a négy osztáyban, mig a g-ramatikai tanítás foy, a magyar ovasó könyvekke kapcsoatos, tartamiag rokon, de aakiag könnyebb iráyú német ovasókönyv hasznáandó. Ezenkivü ovasmányu ajánatos a IV. osztáyban váogatott darabok Hebbe Schatzvasteinébö és Herder Oic-jébő. V. OSZTÁLY, hetenkint óra. VI. OSZTÁLY, hetenkint óra. A nyevtani ismeretek szorgamas ismétése meett nagyobb prózai és kötöi szemevények ovasása, tekintettp- a magyar nyevi rethorikai és poétikai oktatásra. Havonkint - irásbei dogozat egy-egy házi és egy-egy iskoai. drámája. Nagyobb kötői ovasmányu: Schier vagy Shakespeare egyik J egyzet: A tanítás ehetőeg n émet nyeven is történik. VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. Les s iu g Goethe és Schier éetének és munkásságának ismertetése s evve kapcsoatban, egyes müveik részb en iskoai, részben h ázi ovasása ; p. Lessing: Emi-ia Gaotii, JJ!inna von Bcwuhem, a Hamburgische D? amatm gie-bó és a L aokoónbó (váogatott fejezetek). Goethe, Schier: románczak és baacák, Herm,ann mc D0 othea, Egmont, Dichtung und Wawheit, Te, Jungfrazt von Oreans, Waensteins Toc, JJiaria Stucvrt. iavonkint egy önáó irásbei házi dog ozat.

10 0 VIII. OSZTÁLY, hetenkint óra. Az eőbbi osztáy tananyagának foytatása és befejezese. A német tudományos (történeti, phiosophiai s természettudomány irodaombó vett ovasmányok, tekintette a reáiskoai tanumányok körére. Kötői ovasmány: Goethe: Iphigcnia vagy Schier: Braut von Messina..L német nyevtan összefogaó rendszeres tárgya!ása. -Iavonkint egy önáó házi irásbei dogozat. J egy zet. A tanítás a VII. és VIII. osztáyban tunyomóag német nyeven történik. IV. Franczia nyev s irodaom. Czé: a) B iztos nyevtani ismereten aapuó megértése az ujabb franczia irodaom müveinek. b) Azon képesség, hogy a tanuó vaamey az oktatás körébő vett tárgyró szóó magyar szöveget francziára heyesen fordítani tudjon és a franczia nyev szóbei hasznáatában eh ető jártasságat nyerjen. A tananyag feosztása.. OSZTÁL Y, hetenkint 5 óra. Ovasás, az egyszerü és bővitett mondat, a mondat aapján az aaktan eemei: a névszók; a segédigék, és a rendes rangozásu igék. Szótanuás tárgyi csoportokban. IV. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. Az összetett mondatok; a z aaktan foytatása; a rendhagyó igék. A módok és idők hasznáa ; a részesüök; a határozók; a partikuák; a szóképzés eemei. Szótanuás etymoogikus csoportokban. Synonimák és gaicismusok. J egy zet.. \/[ind a két osztáyban a grammatikai oktatássa kapcsoatos szóbei fordítások magyarbó francziára és viszont. Hetenkint egy házi vagy iskoai irásb ei dogozat (fordítás). Kisebb, főeg kötői darabok betanuása.. \[ig a grammatikai tanítás tar t, a magyar ovasókönyvve összefüggö, tartamiag rokon, de könnyebb iráyú franczia ovasókönyv hasznáandó. V. OSZTÁLY, hetenkint óra. Rendszeres franczia nyevtan. Ovasmány és tanuás: mint a meg osztáyokban. Az ovasmány aapján szó- és irásbei gyakoratok eőző

11 fordítások magyarbó francziára és viszont. K ét hetenkint egy házi irásbei dogozat. VI. OSZTÁLY, betenkint óra. A nyevtani ismeretek szorgamas ismétése és kibővítése rneett, a franczia sty ismertetése megfe eő ovasmányok áta, tekintette a magyar nyevi rhetorikai és poétikai oktatásra. A franczia verstan eemei. Szó és irásbei gyakoratok, mint az V. osztáyba n. A tanítás ehető eg franczia nyeven is történik. VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. Az ujabb franczia irodaom főbb képvis eőinek ismertetése, müveikbő vett szemevények és egy-egy tejes rnünek ovasása á ta. Nagyobb kötői ovasmányu ajánitatik; Corneie-tő: Cid; Racine-tő: Brita;nnicus vagy.athaie; Moiere-tő: Les fcmrnes savantes vagy e Misanthrop e. Havonkint egy önáó irásbei doig ozat. VIII. OSZTÁLY, hetenkint M a. Az ujabb franczia irodaom főbb képviseőinek foytatóagos ismertetése, tekintette a tudományos (történeti, phiosophiai és természettudomány irodaomra is, havonkint egy önáó irásb ei dogozat. A franczia nyevtan összefogaó rendszeres ismétése. Jegyzet. A tanítás a VII. és VIII. osztáyban nagyobbára franczia nyeven történik. V. Böcsészeti eőtan. Czé: A b e nső tapasztaat közönséges tényeinek áttekintése és a gondokodás tőrv é nyeinek s módszereinek is mert etése, főtekint e tt e a bizonyító és fetaáó gondoatmenetre. VIII. OSZTÁLY, hetenkint óra. A psychoogia és og ika eemei. A testi és eki éet küönbsége. A eki jeenségek főbb csoportjai. Az értemi fejődés. A og ikai formák. A tudomá nyok föosztása és a fő bb módszerek. VI. Födrajz. Czé: A föd t ermészeti és áami viszonyainak á taános ismerete,

12 A tananyag feosztása. L OSZTÁL Y, hetenkint óra. A födg ömb megismertetése és azon a geographiai aapfogamak (viágtájak szárazfödek, tengerek, szigetek fészigetek stb.) megmagyarázása. Tájékoztatás a födgömbön és a térképen (térkép-ovasás). Európa áamai Magyarországbó kiinduva, kiváó tekintette természeti viszonyaira. II. OSZTÁLY, hetenkint óra. A többi födrész ismertetése, kiváó tekintette népeikre és termékeikre. IV. OSZTÁLY, hetenkint óra. Az osztrák-magyar monarchia poitikai födrajza és Európa főbb áamainak ismertetése. VII. Történeem. Czé : Az egyetemes t örténet összefüggő áttekintése és a magyar történetnek a m üveőd éstö rt é nett e egybekapcsot ismerete. A tananyag feosztása. III. OSZTÁTJ Y, hetenkint. óra. Niagyarország történet ének áttekintése. V. OSTÁ.LY, hetenkint óra. Az ó-kor t örténete, küönösen a gorog és római történet a nyugotrómai birodaom bukásáig. VI. OSZTÁLY, hetenkint óra. Az új-kor történ ete a fra nczia forradaomig. VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. A eguj abb-kor tör ténete a franczia forradaomtó, a poitikai födntjz ismertetéséve. VIII. OSZTÁLY, hetenkint óra. :agyarország története, tekintette a müvetségi és akotmányi v iszonyokra.

13 VIII. Mathematika. Cze : B iztosság a közönséges számokka vaó számoásb an. A math ematika eemeinek összefüggő ismerete és e h ető önnáóság azoknak ak a m a ás á ban. A tananyag feosztása. I. OSZTÁLY, hetenkint óra. A tizes számrendszer. A négy számoási müveet egész számokka. Az egész számok oszthat ósága. Számoás közönséges és tizedes t örtekke. A métermérték ismertetése. Időszámo ás. II. OSZTÁLY, hetenkint óra. Számoási r övidítések. Számtani müveetek k orát ot pont osságga Az a r ányosság fogama. Geometr iai viszonyok és arányoe Egyszerü há rmasszabáy. Az oasz szám.oásmód. Százaékszámoás. Ii. OSZ''ÁLY, hetenkint óra. Összetett h ármasszab áy. IZamatszámoás köznapi és keresk edemi akamazásokka ; h a t áridő - számo ás; ánczszabáy; az arányos osztás; egyszerübb eegyitési feadatok megfejtése; a eg fontosabb küfödi pénzn emek megismertetése és átszámitása; a vátók eszámito ása. IV. OSZTÁLY, hetenkint óra. Bevezetés az agebrába. Összeadás és kivonás eg.ész zámokka; sokszor ozás egész számokka, kiterjeszkedve a kéttaguak négyzetének és köbének képzésér e. Osztás egész számokka ; a geometria i haadvány mint osztási ered mény; ugyanazon müveetsorozat tört számokka. Az e ső fok u egyenetek egy ismeretenne, ki terjeszked ve a z arányok t an ára. V. OSZ''ÁLY, hetenkint 5 óra. a) E ső foku egyenetek két és h ár om ismeretennel Kéttaguaknak magasabb p ositi v egész hatványi (Pasca-fée háromszög). Számtan i h aa dvány. Négyzetgyök és az ismeretennek kiszámítása másodfoku egyenetekben; köbgyök; számoás gyökje ekkel b) P animetria. VI. OSZTÁLY, hetenkint óra. a) A hatvá nyozás áta ánositá:.;a (neativ ki t e vők és akamazásuk a tizes sárnre n dsz<-;r ben. Számrendszerek: t ört k i tevők.) A ogarithmu.

14 sok. A Drigg fée ogarithmus<>k; müveeti szabáyok; Jogarithmusok kiszámítása és számoás ogarithmusokka. A geometriai h aadványok eméete és akamazásai; kamatos kamatszámítás ; köcsönök töresztése. b) Trigonometria, stereometria, (a szögetes testek ismertetése). VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. n) A másocfo\:u egyenetek t ejes eméete: a harmacfoku egyenet ek megodása. V égteen geometriai haad ván y. Határozatan esöfoku egyenetek. A kapcsoástan eemei és a binomi téte positív egész hatvány-kitevökre. v) Stereometria (a gömböyü testek ismertetése). A spüirikus trigonometria. Agebrai kifejezések graphikus ábrázoása. A pont koordinútái. Az egyenes és a kör egyenetei. VIII. OSZTÁLY, hetenkint óra.. Anaytika geometria. Az egyenes és a kör részetesebb tárgyaása; geometriai heyek; a kúpszeetek egyenetei. A mathemathika rendszeres ismétése. IX. Természetrajz. Czé: A természet tárgyainak szernéése és az éet jeenségeinek meg-fig-yeése aapján azon törvények. ismerete, meyek a természet három orszt'lgáb.an fő eg szerepene k. Niagyarország egközönségesebb úsványainak, növényeinek és á atainak, vaamint egyes viágrészek jeemző áatainak és növényeinek is mertetése. Födünk sziárd kérgének akotása, vátozásai és a szerves éet fokozatos fejődésének korszakai, A tananyag feosztása. I. OSZ'rÁLY, hetenkint óra. Az e ső harmadban a fontosabb gyümöcsfák és a házi áatok szemétető ismertetése. A II. harmadban a téi zöd fen yők ; az emberi akások közeében és a mezőkön tartózkodó emős áatok. A tavasz kezd etén a viritó növények ismertetéséve a virágos növények testrészei. A III. harmadban a virágos növények foytatása; az erdei áatok és a házi szárnyasok. A födrajzi oktatás szempontjábó a me g feeő áatok és novények..

15 5 IL OSZTÁLY, hetenkint óra. Majmok, tengeri emősök, erszényesek. Madarak, tartózkodáshey szerint csoportosítva rokonaikka együtt. Teknős béka, krokodi, gyik, kigyók, béka, haak, csiga, kagyó, rovarok, pók, rák, százábu, g iiszta, korá, csiagáat. Tavaszkor a virító fák és bokrok ismert etése. A födrajzi oktatás kiegészitéseü a megfeeő áatok és növények. V. OSZTÁLY, hetenkint óra. N ö v é n y t a n. A virágos növények morphoogiája; a gyümöcsformác A mikroskop akamazása a növények szerkezetének tanumányozásában; a sejt, a szövetek, az ed ényee A növény éete. Az osztáyozás és csoportosítás e vei; a kettós nomencatura. A virágtaan növények egfontosabbjai. Linné rendszere (Jussieu, De Candoe, Endicher rendszerének vázata). A virágos növények főbb csoportjai, kiváó tekintette a magyarors.zágiakra. Az egyes növényregiók vázata. VI. OSZTÁLY, hetenkint óra. A a t t a n. Az áatok testének szerkezete és éete a szervek Jeirásáva az ember megfee ő szerveinek bőv eb b tárgyaása aapján. Az á attörzsek (typus) főbb csoportjai, küönös tekintette a Magyarországon é ő közönségesebb áatfajokra. A gerinczesek tárgyaásának aapját az ember képezi; az emősök s küönösen a főemősök (primates) csoportjában az ember t estviszonyai anthropoogiai szempontbó tárgyaandók, vonatkozássa az emberfajtákra és a hozzá egközeebb eső áatokra. VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. As v á n y t a n. A krystaographia rövid ismertetése. J e emző physikai és chemiai sajátságok. Az iparban és a közéetben eőford uó fontosabb ásványok ismertetése, küönös tekintette a hazai és más ország i nevezetesebb eőheyekre. A geoogiábó: a föd rnint boygó, a feüetéw:k vátozására befoyó tény ezők. A közetee A szerves éet fejődés é nek korszakai a j eemző áatok és növények szerint. X. Természettan. Czé: A természeti tünemének k iséretek aapján feismerh ető és az eemi mathematika segitségéve formuázható törvényeinek ismerete, kiterjeszkedve a kosmikus tüneményekre. A tananyag feosztása. III. OSZTÁLY, hetenkint óra. a) A physika azon fejezetei, meyek a physikai és rnath ematikai födrajznak és a chérniának megérthetésére szükségesek. A főbb erők :

16 6 nehézség, cohaesio és afinitas fogama. A hamazáapotok jeemzése és a sziárd, foyós gáznemü testek tuajdonságai. A hő tüeményel A fény visszaverődése és törése. A d eejesség és viamosság tüneményei. b) A mathematikai és physikai födrajzbó a egszükségesebb eemi ismeretek. VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. IZiséreti aapon és eemi mennyiségtani bizonyitásokka: a mechanika> a hangtan és a fénytan. VIII. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. Kiséreti aapon és eemi mennyiségtani bizonyitásokka: a hőtan, a deejesség és viamosság tana. A kosmographia eemei. XI. Vegytan. Czé: Bemutatott kiséretek aapján az eemeknek, a fontosabb vegyüeteknek, vaamint a nevezetesebb chemiai fogamaknak és tüneményeknek ismertetése. A tananyag feosztasa. IV. OSZTÁLY, hetenkint óra. Bevezető rész. A közéetben eőforduó ismeretesebb anyagokbó mint a evegő, viz. konyhasó, mészkő, agyag, bor, eczet, vérugsó stb kiinduva a fontosabb szerveten és szerves vegyüeteknek megismertetése. V. OSZTÁLY, hetenkint óra. A gáz n emű vegyüetekné mutatkozó t érfogati és súyviszonyoknak kiséretek áta vaó bemutatása, a vegysuy. a chemiai vaentia és aequivaentia, vaamint a vegyüet, eegy és keverék fogamainak megáapitása, a chemiai formuáknak megismertetése. A bázis, sav és só fog arna. A minőeges és szinképee rnzés módszereinek vaamint a tér.. fogat és súyeemzés ényegének megismertetése. VI. OSZTÁLY, hetenkint óra. Az -úgynevezett szerves vegyüetek közü a cyánvegyüetek, a nevezetesebb szénhydrogének, akohook, savak, aetherek, akaodák, a cserző és proteinanygok. Az égés és erjedés tüneményei.

17 7 XII. Rajzoó és ábr. geometria. Czé: A egfontosabb geometriai téteek ismerete és akam azása a geometriai rajzoásná módszeresen vezetett szeméet és constructiv rajz aapján;, az ábrázoó geometria aapvető feadatainak biztos ismer ete és akamazása egyszerü müipari tárgyak ábrázoásáná és árnyékaik meghatározásánál A tananyag feosztása. A) Rajzo a geometria. L OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. P a n im e t r i a i a ak t a n. A egegyszerübb síkidomok u. m. a három-, négy-, és sokszögek és a kör ei.rása. A congruentia, symmetria és hasonóság fogamának megáapítása. Az egy enes vonau idomok terüete. Geometriai díszítmények a tábákra rajzot mintá k után adott méretek szerint körzőve és vonazóva ; - utóbb meg feeó szabadkézirajz. II. OSZTÁL Y, hetenkint 5 óra. Stereometriai aaktan. A egegyszerübb testek u. m.: a koczka, hasáb, gua, henger, kúp, g ömb eírása. Az egyenes testek h áóinak készítése. A congruentia, symmetria és hasonóság fogamának megáapítása. A síkapu testek feüete és köbtartama. Az egyszerübb sikapu test ek és combinátióiknak távati vagy axonometriai ábrázoása. A geometriai díszítményrajz foytatása rendszeresen haadó tábái rninták után adott méretek szerint körzőve és vonazóva, utóbb szabad kézze; nevezetesen az egyenes és ferdeszögü rnaeander egyszerüh b aakzatai. A középpanti sugárrencszerbe fogat symmetrikus idomok. {örives combinatiok a négyzetben és körben. III. OSZTÁLY, hetenkint óra. C o n st r c t i v p a n i m e t r i a. a) E g y e n e s v o n a u i d o m ok. Az egyenes vonaira és a szögre vonatkozó a apvető szerkeszt ések. Egyenes vonau idomok sze r esz t ése és másoása a congruentia és hasonóság aapján. A geometriai díszítményrajz foytatása. IV. OSZTÁLT, hetenkint óra. Constructiv panimetria b) GörbG vonau idomok. A körre vonatkozó a apv ető feadatok, körívekbő aakuó vonaak és

18 8 díszítmények. A kúpszeetek, cycoisokés az Archímedes-fée csigavona rajzoása. A gyakorati femérés egyszerübb feadatai. A heyszinrajzoás eemi. B) Ábrázoó geometria. V. OSZTÁLY, hetenként óra. A szükséges stereometriai téteek esetrő -esetre szeméeti aapon vaó tárgyaása. a) O r t h o g o n a is v e t i t és t a n. A pont, határot egyenes, sikidomok és sikapú testek (koczka. hasáb, gua) egy és két képsíkon vaó ábr ázoása könnyebb heyzeteikben. Idevágó egyszerübb épüetrészek ábrázoása. VI. OSZTÁLY, hetenként óra. A téreemek ábrázoása és viszonyagos vonatkozásaik, tekintette a megfe eő árnyékszerkesztésekre. A képsikok és téraakok heyzetvátoztatásal VII. OSZTÁLY, hetenként óra. Sikapu t estek ábrázoása, sikka és egyenes vonaa vaó átmetszéseik, kifejtésük; megfeeő árnyékszerkesztések. Görbeapu testek (kúp. _henger, gömb es forgó test) ábrázoása, sikka és egyenes vonaa vaó átmetszéseik; érintő sikjaik, megfe eő árnyékszerkesztések. Akamazások a gyakorat köréből VIII. OSZTÁLY, hetenkent óra. d) P e r s p e c t i v a. A forgási testekre vonatkozó árnyékszer kesztések; az axonométrikus képek szerkesztései. Az eddig tárgyat idomok ábrázoások az egyszerübb módszerek szerint. Akamazások a gyakorat köréből A egegyszerübb geographiai fokháózatok szerkesztése. XIII. Szabadkézi rajz. III. OSZTÁLY, hetenként óra. C z é : A szép iránti érzék feébresztése és müveése. A térbei szeméet és szemmérték ejesztése. A müszaki ügyesség és ábrázoó képes sr'-g fejesztése és gyarapítása. A tananyag feosztása. JI. OSZT.ÁJJY, hetenként óra. bis z i tm é n y i a ak t a n. K.örives combinátiók a négyzetbe n és J.c[)rb c>. n, uám-, kigyó-, csig avonaak és combinatióik. Az óváis. Sty-

19 9 izát eveek és virágok, meyek diszítményi motivumok gyanánt szogának, mint a borostyán, tögyfa, szőő, akanthus, páma evee, a Iotos virága stb.. Egyszerü görög síkdíszítmények: pametta stb. A stynek és styisationak a tanuók képességéhez mért magyarázata. Egyszerübb aakoknak emékezetbő vaó rajzoása. IV. OSZTÁLY, hetenkint óra. Dis z í tm é n y i a ak t a n. Szinezésre akamas síkdíszítmények rajzoása és szinezése; görög, arab, pompéji, renaissance styben. A maeander összetettebb aakzataiban; fonadékdíszek, evé- és virágszaagok. Egyszerü domború ékítmények körrajzban. A styfajok foytatóagos magyarázata. A szintan és szinbei összhang eemeinek fejtegetése. Emékezetbő vaó rajzgyakoratok. V. OSZTÁLY, hetenkint óra. T e r m és z e t u t á n i r a j z. Mértani testminták és testmintacsoportok tavati rajzoása, szemétető módon eóbb körrajzban utóbb árnyéko va. Egyszerü domború édtményminták. rajzoása körrajzban és egyszerüen árnyékova. Szemétető magyarázatok a távattan és árnyéktan körébó. Em é kezetbő vaó rajzgyakoratok. VI. OSZTÁLY, hetenkint óra. Domború ékítmények rajzoása tejes árnyékoássa. A.z emberi fejek rajzoása jó apmintákró a szokásos feosztássa, a részek arányainak magyarázata kiséretében. VII. OSZTÁLY, hetenkint óra. Gazdagabb domború ékítmények, styszerü o s z opfők, piérek, párkányok, konsook ábrázoása küönfée rajzmodorban. Közben az emberi fejnek váogatott rajzminták (eseteg jó mesterek reprodukát rajza nyomán vaó másoása. VITT. OSZTÁLY, hetenkint óra. A VII. oszt. tananyagának foytatóag-os gyakorása, fédomború és domború fejek r ajzoása eőbb körrajzban, utóbb tejes árnyékoássa stb. Foyó magyar és német irás. XIV. Szépirás. OSZTÁLY, hetenkint óra. II. OSZTÁLY, hetenkint óra. Foyó magyar irás, tervi irás (ronde- és bockirás).

20 0 XV. Tornázás. Czé: Rendszeres gyakoratok áta az ifjúság testi erejének, ügyességének összha ngzatos fejesztése és egészségének fentartása. A tananyag feosztása. V. OR:t;TÁLY, hetenkint - óra. A tanítás az osztáytornázás r endszere szerint vezete nd ő. A) R. e n d g y ak o r a t ok. a) katonai rendgyakoratok a m. k. honvédségi,;gyakorati szabáyzat' szerint: sorfeáitás, igazodás, fedezés, forduatok heyben és járás közben, rendek- és kettős rendekbe fej ődés, kanyarodás. b) t ornázási r endgy akoratok: sornyitások, meé-, eéés mögésorakoztatás, k örzések, kör-, szög-, csiga - kigyó- és een vonuások) kanyaradások ('/ - / és a közép k örü). B) Sz a b a d g y ak o r a t ok. ) Az áások (kivéve a vivóáást és a fekvések; ) a tag-szabadgyakoratokbó az egyszerü és könnyebb összetett mozgások. E g-yakoratok könnyu k ézi szerekke is végzeneök (fa bot, rúd, súyzók,); ) tovább haadási gyakoratok : a járások (küönös tekintette a katonai járásr a) müjárások, futás (fokozatosan 5-0 p er czig) és egyszerü szökdeések; ) a birkozási gyakoratokbó : az eökészitö birkózás és végre 5) t á rsas szabadgyakoratok ketteséve és hármasáva. c) Sz e r g y ak o r a t ok. \d:agas- és t ávougrás, méyugrás (egy test magasságnyirc'>). P oharnug-rás, e n g.ő kötóugrások, bakugrás (III. IV. oszt.), vegyes ugrások a kápttkka eátott tárnaszfán. Mászás függéyes és rézsútos póznán: köteen és árboczon. Gyakoratok függésben a r ézsútos és víszintes étrán, fokos ár boczon fe- és emenésben, aacson y nyujtón vegyes függésben és támaszban, koráton csak feszitö támaszban és függ-ésben, gyürűhintán függésben. D) J á t é k ok. Labdázás, farkas és bárány, körfutás, szökdeőkör stb. V- VT. OSZT.t\LY, hetenkint óra. A t anitás csapatokban (crö és ügyesség szerint beoszt va) törté n ik. A cs apatvezetők h etenkint egyszer küön k épe.ztetnek. A) R e n d g y ak o r a t ok. a) A katonai rendgyakoratokbó a szakasz feáitása és egyszerü mozduatai gyors épés és futás közben is gyakorandó. (L. gyak. szabú.yz. II. fej. b) A tornázási 'r endg-yakoratokbó az I -IV. osztáyban fesorot rendgyakoratok eh e tő vátozatos összetéteei, meyek mint fevonuások a sortest aakitására s küönösen a szabadgyakoratok kiviteére akamasak. B) Sz a b a d g y ak o r a t ok. ) Áások és taggyakoratok küönfée összet éteekben, szigoru tekintetté a pastikai aakzato \ ra. a gyors

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató.

TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató. A sopronyi magyar kir. áa:r:c:.. i fő:reáisk:oa 9-ik évi ERTES / / TOJE // 1.998/94. I( ö z i : kir. igazgató. Sopro:n.y. :\1 y o m a t ott L i t fa : s J\

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895. A soproni magyar kir, ~~a;c:c:.i főreáiskoa XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közi: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károy k ö ny vnyo md ájában. 1895. ... 1 ~... 1... t STUPPACHER LAJOS - - Boygó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL.

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. áatui F)reátanoda ELSÖ ÉVI É R T E S T Ő J E. 1875\6. Szerkeszté SALAMIN LE8, kiráyi igazgató................................. - -... -----.... SOPRON.. 1876. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. T A R T A L

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben