ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,"

Átírás

1 ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái

2 Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI. A reáiskoa tanterve. III. Tanodai ünnepéyek (L önképzö-ovasókör). IV. Adatok a tanoda történetéhez: V. A tanári kar működésének kimutatása. VI. Az önképzö ovasókör. VII. A j övő tanév kezdetérő. VID. Az ifjúság érdemsorozata az 188GjS7. tanév végén. X. Statisztikai tábázatok.

3 J:_ A atin nyev a reáiskoában. (A szüők és a tanügy barátainak figyemébe.) Szabáyzat a atin nyevnek a reáiskoában vaó rendkivüi tanitása tárgyába n. 1..,- A reáiskoában a atin nyev rendkivüi tanitásának czéja az oy reáiskoai tanuókat, kik a közepiskoákró szóó évi XXX. törvényczikk 26. -a*) aapján a reáiskoai ér ettségi vizsgáaton feü tu,comány-egyetemre jogosító atin nyevi vizsgáatot kivánnak tenni, ebbei tanumányaikban eősegíteni. 2.. E czé t e kintetébő megkívántatik, hogy azon reáiskoai tanuó, ki a reáiskoai atinnyevi tanfoyamot keő házi szorgaom kifejtése meett evégezte, a) aaposan ismerje a nyevtant, b) értse és szabatosan fordftsa a tanfoyamban ovasott kasszikus irók müveit, c) képes egyen könnyebb magyar szöveget irásbeieg atinra fordítani, c) ismerje az ókori római régiségeket és irodamat, a mennyire ez az ókori történet s az ovasott kasszikus irók müvei aapján evár ha tó. 3.. E tanfoyamban csak a reáiskoa V. osztá yátó kezdve vehetnek részt a tanuók, és csakis az oyanok, kik addigi reáiskoai kötemeiknek jó megfeetek, s kiknek kiváó szorgama biztosítékot nyújt a tekintett ben: hqgy a tanfoyam tanumányait házi szorgamukka kiegészíteni ") bekezdésének sr.ószerinti idézése: Azon anuók kik a reáiskoát evégezték és az é'ettségi vizsgáatot jó sikerre etették, vaamey nyivános fögymnasiumban a atin nyevböj ietöeg a atin- és görög nyevböj vizsgáatra bocsáthatók; a kik ekkor a atin nyevbö a vizsgá:ttot sikerre kiáják, az egyetemnek orvosi és jogi karába-, a:wk pedig, kik a vizsgáatot a atin- e görög nye vbő sikerre kiáják, az egyetemnek bármey karába fevehetök,

4 képesek esznek. Részt vehetnek asóbb évfoyamban netncsak a megfeeő, hanem magasabb osztáybei tanuók is, kik ebbei tanumányukat természetesen csakis magán szargaomma végezhetik be. A atin nyevi tanfoyamban már részt vevő oy tanuók, kik reáiskoai tanumányaikban bármey t ekintetben hátramaradást tanusítanak, a atin nyevi tanfoyambó tanár-értekezjeti határozatta azonna kititandók. K.ititandók.azok is, kik magában a atin nyevi oktatásban igazoatanu két héten át a tanórák átogatását emuasztották. A tanári testüet kititó határozata eenében fefoyamodásnak a reáiskoai igazgató s a tankerüeti főigazgató utján csak a vaás- és közoktatásügyi ministerhez van heye. 4.. A atin nyevi tanítás évfoyamai és a tej es ítendő feadatok a következök ;. évfoyam, hetenkint 4 óra. A tejes aatan, a mondattanbó az egyszerü m.ondat tárgyaása. Megfeeő szókincs gyüjtése s ennek fehasznáása szóbei forditásokná.. II. évfoyam, hetenkint 3 óra. A mondattan befejezése szemevényes ovasmányokka; iyenek: Cicero váogatott eveei, könnyebb, e czéra szogáó kötői anthoogia, mey utóbbiva párhuzamosan a prosodia főbb szabáyai is isrnertetendők. III. évfoyam, hetenkint. 3 óra. Saustius, Cicero (beszédek), Vergiius müveibő vett ovasmányok. IV. évfoyam, hetenkint 3 óra. Cicero, Tacitus (Agricoa), Horatius (szemeyények. Ars poetica) müveinek ovasása és fejtegetése. A prózaírókra nagyobb súy fektetendő, mint a kötőkre. Az auctorok ovasásáná figyeemme ke enni a római régiségek s az irodaom-történet ismertetésére. 11indP.nik évfoyamban megfeeő irásbei dogozatok adandók. A tanuókat foyton ke buzdítani és útba igazítani, hogy az iskoában szerzett ismereteiket házi szoqraom útján bővítsék, küönösen pedig, hogy otthon mentő többet ovassanak a atin kasszikusokbó. A magán ovasmány eredménye számon veendő. 5.. Minden reáiskoai tanári testüet a 4..-ban körüirt átaános tanterv aapján saját viszonyai ::;zerint heyi tantervet kötees kidogozni, meyben forduhatnak eő etérések az átaános tantervtő (még tanóraszám tekintetében is), de csakis a 2. -ban jezett áta1ános kövétemények koczkáztatása nékü. A heyi tanterv azonban csak a vaás és közoktatásügyi minister jóváhag yásáva éphet éetbe. E heyi tantervben részetezendő a tananyag, rnegjeöjendők az auctorokbó vett szemevények, s vázoandó a módszeres ejárás is; meynek, tekintette a tantágyra fordított órasiámra, ehetőeg gyakoratinak keh ennie,

5 5 A tanítas csak ata engedéyezett bejeentése minden 6. bejeentett s a vaas- és közoktatásügyi minister tankönyvek aapjan esközőhető. A tankönyvek év ápri havában teendő meg VIincen évfoyamban a tanév végén az igazgató enökete aatt s a reáiskoa még egy nyevész tanárának közbejöttéve a atin nyev tanára viszsgáatot tart. ugyanők aapítják meg a tanuók érdemjegyei t, is, mey érdemjegy a reáiskoatörzskönyvébe (fónévkönyv) és a tanuó bizonyitvanyába mint rendkívüi tantárgyé bevétetik. Ez érdemjegy irányadó arra nézve, hogy az iető tanuó a atin nyev rhag asabb évfoyamába föépht-e. (Magátó értetődik, hogy a atin nyevbő kapott érdemjegy a reáiskoai tanítás többi eredményére, ennek aapján a reáiskoa fesőbb osztáyába vaó föéphetésre nézve semmi befoyássa sincs.) A atin nyevbő kapott eégteen érdemjegy esetében a következő tanév eején javító vizsgáatnak van heye, de csak akkor, ha a tanuó a reáisko minden tőb?í tantárgyában, meyek tudniiik az átaános eőmenete megáapításáná irányadók, a tanév végén kieégítő eőmenetet tanusított. 8.. A reáiskoai atin nyev tanítására az iskoa-fentartók csakis atin nyevbő képesített tanárokat akamazhatnak, mint rendkivüi tanárok:tt. Fizetésök áam reáiskoán a fövárosban 900 frt., vi'déken frt. Ha czészerünek átszik, az iető reáiskoának, vagy más tanintézetnek a atin nyevbő képesített tanárai is megbízhatók iy tanítássa, de ez esetben sem több, sem kevesebb eg yén nem bízható meg mint kettő.. Fizetésök a körümények szerint áaphtatik meg. 9.. A reáiskoai atin nyevi tanítást és eredményeit mind az igazgatónak, mind a főigazgatónak küönös figyeemme ke kísérnie. A atin nyev tanára minden tanév végén a reáiskoa küön tanár-értekezetén jeentést tesz a tanításró és eredményérő, mey értekezeten minden reáiskoai tanár megteheti megjegyzéseit, nemcsak e tantárgyra nézve hanem a tekintetben is, mi y befoyássa vot e tárgy tanítása a reáiskoa összes tanítására. A reáiskoa igazgatója ez értekezet jegyzőkönyvének kiséretében teszi meg aztán jeentését a tankerüeti főigazgatónak, s ez a fönnebbi jeentések meékéséve] a vaás- és közoktatásügyi ministernek A középiskoákró szóó évi XXX. törvényczikk 26. -ában körüirt s a tudomány-egyetemre jogosító atin nyevi vizsgáatná (L az Érettségi vizsgáati utasítás 32. -át is) e szabáyzat 2. -ában jezett követemények irányadók.

6 6 A között rendeet a magyar r.eáisko1a fejődési törlénetében Íj korszakot akot. Bátran merjük mondani, hogy e rendeetben 'Óhajaink egyik egforróbját átjuk tejesüni. J\1ert miután a középiskoának, igy te.hát a reáiskoának is az a feadata, hogy tanítványainak az átaános értemi és erköcsi müvetséget megadja, hogy, őket a tudomány további 1 hivatásszerü müveésére eőrekészítse vagyis inkább nekik e müködésre az aapot nyújtsa; igen heyes vot' a reáiskoa tantárgyai közé mint ujabb segédeszközt a atin nyevet is _venni. Ez átá a reáiskoa nemcsak az u. n. praktikus hivatásnemekre vaamint a fe s őbb rangú technikai szakintézetekre készíti eö tanuóit hanem kiváóan képessé teszi őket az áami éet és pogári társa.daom minde.n feadataiban vaó részvevésre. Eddig sokszor adta eé) magát azo n eset,. hogy reáiskoai tanuó a fesőbb osztáyok befejeztéve kedvet és hajámot érzett vona magában jogi vagy orvosi páyára épni, de nem tehe tte, mert az út e fakutásokhoz e vot zárva eöe, az azokba jutás annyi akadá'iyba ütközött, annyi anyagí ádozatta járt, hog y a egtöbbnek örökre kedvét szegte e hivatásoktó1, habár azokhoz vonzaimat és tehetséget is érzett magában. E szomorú tapasztaás egyik főoka annak, hogy az évi junius hó 8-án sz. a. rendeet. után, mey a reáiskoák számára új tantervet áapitott meg és egyszersmind a reáiskoai tanfoyamot 8 évre terjesztette ki, a reáis koák átogatottság.dogában évrő-évre rohamos apadást mutattak fö, mig a gymnasiurnok ép oy arányban növekedést tüntettek ki. A egtöbb szüő úgy okoskodott, hogy fia eőtt a gymnasium végeztéve nyitva á' minden páya, hoott ta reáiskoa csak szükebb körte készíti eő tanítványait. A hasznossági ev vezeté őket, a mit rosz néven senki sem vehet tőük; mert ki tudja már eőre is ehatározni, igy okoskodnak ök, hog y egy '10 éves fiu kizáróag csak a technikai páyához fog vonzódni; gymnasiumba adják tehát, honnan, há kedve tartja a hivatást is váaszthatja magának. Azért nem a magunk, hanern a szüők és még inkább gyermekeik érdekébő üdvözöjük a között ministeri rendeetet, mey módot és akamat nyújt a reáiskoai tanuónak arra, hogy az eddig eötte ezárt jo'gi és orvosi páyára éphet. K.üönösen kiemeendőnek tartjuk ez utóbbit; mert ennek egész fejődési processusa a reáis tudományok haadásáva karötve jár és kivtt.ó szakemberek, mint p. Brücke, a hirneves pryysioogus, 1-Iyrt, hazánk szüötte, a viághirü anatomus már hosszú évekke azeőtt a meett nyiatkoztak, hogy tekintette a eáiskoai tanuóknak a természetrajz- és terrnészettanban, de kiváóan a v e g y t a n b a n vaó aaposabb eőkészütségére: eőttük az orvosi fakutás termeit megnyitni keene.. Igaz, hogy. e nag-y emberek igéje mai napig sem őn testté! Kivát mináiunk, ho. még méyen gyökeredzik a hit, hogy jó orvos nem ehet, ki a atinhoz nem ért. N em taga'cjuk, mert magunk meggyőződése een szó_nánk, ha tagadnók a atin nyev kitünő képző erejét, Épen az erre vaó tekintet aikottatta meg

7 7 Poroszorszagban 1859-ben az eső rendü reaiskoakat, meyekben a re.ndes tantárgyú fevett atin nyevre a 9 évi cursusban összesen heti 44 órát szántak,. és habár a vaás-. é közoktatásügyi porosz minister évi március hó 31-én ket körrendeetében, egy negyedszázad tapasztaataira hivatkozva, a atin nyev néküi reáiskoák áta' nemcsak Pbroszországban, hanern azon tú is eért eredményérő igen eismerőeg nyiatkozik, m.égis ugyancsak e körrendeetben a már reágymnasiumoknak nevezett eső rendü reáiskoák szintén, 9 évi tanfoyamában a atin nyev tanítására szá.nt órák számát 44 - rő 54-re emete tehát 5-ve többre mint a mi gymnasiumainkban, meyekben a atin nyevre csak 49 órát sziín a egj].jabb tanterv. A porosz minister ezen intézkedse egjobban bizonyít azon fontosság meett, meyet a németek a atin nyevre heyeznek; azért azonban korántsem hig-yjük, hogy az igy aakut. u. n. reág.ymnasium megtestesüése a gymnasium és reáiskoa feadatait megodó feső fokú iskoának, ez még a jövő kérdése, mert maga az id. körrendeet szavai szerint, az iyen intézetnek étesitése egaább a jeenegi kuturais viszonyok között, me r t cs ak e z ek e t sz a b a d szám b a v e n n i, nem vihető keresztü an nékü, hogy ezáta az ifjuság. szeemi kiképzése nagy mértékben ne veszéyeztetnék. Csak ha ezt tartjuk szem eőtt, métatbatjuk keő értékében a nmgu vaás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium f. i. rendeetét. E rendeet nem a'kar!a a egtávoabbró se kivetkőztetui a reáiskoát reáis jeegébő, kitetszik ez onnan, hogy még abban a csekéy terjedeemben is, (hetenként csa 13 óra) a meyben heyet jeöt a atin nyev számára a reáiskoán, nem köteező rendes tantárgygyá tette, hanem a tauuó szabad ehatározására bizza az e tárgyra vaó váakozást. Liheraism us, métányossag. és hazánk tanügyi viszonyainak böcs számbavétee képezik a rendeet fényes tuajdonait. Liberais vota meett szó nemcsak at;on körümény, hogy a atin nyevre váakozás szabad ehatározás tárgya, hanem még az is, hogy az erre kitüzött tananyag sikeres evégzése fejogos.ítja a reáiskoai abiturienst a jogi és orvosi karb:;t vaó még pedig fetéten érvényességü beépésre, hoott Poroszországban az 1859-ki oktober 6-án ket rendeet a reáiskoai érettségi bizonyítvány jogositásat kib)vitő évi december 7 -én ket rendeet a reáiskoai abituriens eőtt csak a phisoophia' fakutást nyitja meg, mig a többi fakutás a reáiskoai tanuóra nézve azontú is zárva marad. Ha egybevetjük mit és mennyit ta_nu a porosz reáiskoai tanuó a atin nyevbő heti 44 órában a 9 évi időben, mert ennyi óra vot rá szánva 1882-ig, nem győzünk ee-. et háákodni!j1ínisteriumunk iberáis rendeete föött. A rendeet ezen tuajdonságábó sarjadzik a másik a m é t á n y ossá g. Métányos e rendeet eső sorban a szüők, de küőnösen a tanuók iránt. Nyugodt éekke adhatja most a szüő gyermekét a reáiskoába, mert tudja,

8 8 hogy az egyeten egyházi páyátó e)tekintve, vaamennyi hivatáskör á nyitva fia eőtt. N[ ert ha k e d vet és vonza}mat érez magában, akkor midőn az V. osztáyba beép, tehát oy időben mikor jövője iránt taán tisztább képzete ehet, mint vot akkor, midőn az I. 'osztáyba kerüt; midőn a 4 évi középiskoai turnuson át,. eke tehetségeit már bővebben fejesztette, tehát több biztonságot nyújt megitéése körü mitsem az eemi iskoa bevégeztéve; ha akkor hajamot érez és k é p ess é g e t is m u t a t a tudomány- egyetem egyik vagy másik ága iránt, a atin nyevre váakozván, minden anyagi ádozat nékü eérheti czéját. V égre kiemeendőnek taájuk e rendeetet tanügyi odaáró is. Fetünhetik mindenki eőtt és métán, hogy mig Poroszországban az u. n. reágymnasiumban a atin nyev kötees rendes t.antárgy, meyre az egész 9 é vi turnusda n 54 óra van eőírva, addig mináunk e nem köteező tantárgyra a 4 évi tanfo1yamban csak 13 órát vesz fö a szóban forgó ministeri rende_et. Nem akarjuk fehozni a nemcsak mináunk, hanem a küfödön is unos-untig ecsépet panaszokat és fejajduásokat, hogy a g ymnasiumoknak a atin nyevben eért eredménye, nem fee meg a várakozásoknak pedig Poroszországban heti 77, náunk 49 órát szántak e tárgyra; arra a tapasztaatot erősitett tényre sem akarunk hivatkozni, hogy náunk. küönösen a vegyes ajku népesség ak.ta vidékeken a gyermekek rendkivüinyevképességg e birnak (akad sok gyermek, ki 7 éves korában 3 sőt 4 nye!ven is birja gondoatait kifejezni); csak azt akarjuk kie meni, hogy a rninisteri rendeet, akkor, midőn csak 13 órát vett fö a atin nyevre, számba vette, hogy azáta, hogy e nyev tanítását az V-ik osztáyya mondja rnegkezdendőnek, tekintette vot arra. hogy a tanuók 4 é ven át anyanyevökben áz aak- és mondattanban sziárd aapra tettek szert, hc.gy a német és francia nyevek tanuásáva a nyevtani forrnákban ismeretkörüket annyira tágitották hogy a atin nyevnek a reáiskoák számára kitüzött, a jogi és orvosi fakutásokon megkivánt pr ak tik us czénak, keő szorgaom meett megfeeni tudnak. VIert a tanezét az, hogy a tanuó aaposa n ismerje a nyevtant, értse és szabatosan fordítsa a tanfoyamban ovasott kasszikus irók mü vei t ú. m. Cicero váogatott eveeit és beszédeit, Saustiust, Vergiiust, Tacitus és Horatius egyes miiveit; e meett küönösen hangsúyozván, hog-y a prózaírókra nagyobb súy fektetendő, mint a kötőkre, Ez utóbbit szintén fet é teni k e, heyesenünk, mert a miben az emitett két fakutás hagatói a atin nyev praktikus hasznát vehetik, az mind prózai, de még miyenen van irva! évén a középkor és az újkor eső századai íróinak nyeve csekéy kivétee mi'nden, csak nem kötői. inde zekné fogva e rendeetet, mey iberáis, m É.tányos és kiváóan praktikus a egnagyobb örömme űdv?zötük. Hivatva, hogy hazánk reáiskoáinak fejődésében új korszakot nyisson!

9 J: J:_ T a n t e r v. --Q--. vaástan. I-VIII. OSZTÁLYBAN, hetenkint 2- óra. A vaásoktatá a hitfeekezetek tanterve szerint történik. II. A Magyar nyev és irodaom. Czé: a) A nyevtan aapos ismerete és azon képzettség rnegszerzése, hogy a tanuó oy tárgyakró, meyek tapasztaatainak és tanumányainak.körébe esnek, szabatosan és heyesen tudjon beszéni és írni. b) A kötői és prózai müfajok ismerete, továbbá az éetben gyak. rabban eőforduó pogári ügyiratok hasznáata. c) Irodami rnüvek ovasásá n, az aesthetikai aapfogamak fejtegetésén és müveődéstörténeti készütség-en aapuó ismerete a magyar irodaom fejódésének. A tananyag feosztása. I. OSZTÁLY, hetenkint 6 Ó'ra.*) a) N y e v t a n. Egyszerü mondat és mondatrészek, fő- és meékmondat megküönböztetése, az egész aaktan, tekintette a hangtani módosuásokra. Szóképzés, szócsoportok egybeáitásáva, az éő képzők. b) O v as mán y ok. Ebeszéő prózai és kötői szemevények, küönösen a n épmesék, a magyar történeti monda, a nép és természetrajz körébó, továbbá go11dos és a gyermek erköci érzetére tekintő szemevények a kaszikus hősi mythos körébő; mesék és eírások a magyar népéetb.ö. Értemes és keően hangoztatott ovasás. Az ovasmányok tartami megmag yarázása sa tartaomnak szabadon emondatása, a könyvbési kiszemet versek betanutatása és eszavatatása. ) A düt betükke szedett részetek a tanártestüet áta a heyi viszonyokra vaó tekintette ajánott módosít:ísokat jeentenek.

10 10 c) Irás>ei dogozatok havonkint négyszer; még pedig két iskoai és k ét házi do goza t, meyek a nyevtan és heyesirás begyakor ]ását tartják szem eöt. A dogozat fefogására a tanuót az iskoában ke gondosan e őkészíteni. IL OSZTÁLY. hetenkint 5 óra.. a) N y e v t a n. Összetett szerkezetü mondatok. tagaása; a meé- 1 és aá rendet mondatok viszonya : a szók ötes, szók épzés, szórend, synonimák összeáitása és magyarázata az ovasmá nyok aa pján. b) 0 v as mán y ok.,,, c) I r ás b e i d o g o z a t ok f mmt az I. osztatyban A feadvány itt már kiterjed az ovasmány egyes részeteinek, vagy egy-egy kötői ebeszéés tartamának irásba fogaására is, miután azt a tanujók az iskoában szabadon emondtá k. III. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. a) N y e 1 v t a n r endszer es á ttekintése és az éetben gyakrabban e őfo r du ó pogári üg yiratok ismertetése. b) O v as mán y ok kötőiek és prózaiak a görög-rómaí és a magyar tört én e embő egendák, kisebb jeemrajzok, t örténeti k épek, ügyira tok. e) I r ás b e i d o 1 g o z a t o k havonként három házi vagy iskoai' az ovasmánynya kapcsoatban. IV. OSZTÁLY, haterrkint 3 óra. a) S t i i s t ik a. A iráy á taános t ör vényei (tüzetesen a prózai. és k ö tői irá y küömbsége) a hangsúyos és id ő m é rt é k e s vers Ismertetése. b) O v as mán y ok: nagyobb ovasmányu: Arany T o d i.. ja. Az ovasmány tartami magyarázatán és megértésén kivü a mü szerkezete s a k ö t ő i iráy sajátsága is megvinig íta ndó. Prózai ovasmá nyu: eírások, könnyeph éet- és jeemrajzok, eveek, kisebb értekezések. c) I r á s b e i d o g o z a t ok havonkint egy iskoai, egy házi. V. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. a) O 1 v a s mán y ok a kii ö rnhöző prózai müfajok fejtegetése czéjábó, de kötöiek is, a rnennyiben a prózaiakka k őzös törvények aá vonhatók, vagy az etérések megmagyarázására szogáhatnak. S aamon: T öröe hódotság czimü munkájábó a Hunyadiak kora ; K.e rpény Zsigmond, Zon idő czimü re gé n yébő Buda efogaása: Pázmány vaameyik beszéde : Köcsey szónoki munkái; Shakespeare Juius Caesar-ja vagy Corioanus-a. Értek ezések, eirások, ebeszéések. Tinódinak egy históriás éneke. b) R h e t o r ik a. A prózai müfajok ismertetése. c) I r ás b e i d o g o z a t ok, havonkint egy házi, 2 havonkint egy iskoai dogozat kapcsoatban az iskoai vagy kijeöt magánov smánynya.

11 L A feadvány dispositiója az iskoában rnegbeszéendő, ehetőeg a tanuó szabad rnunkája egyen. de a fődogozás VI. OSZTÁL Y, hetenkint 3 óra a) O 1 v as rn á n Y\ ok. A Zrinyiász Arany baacái és A1"S pvétücáia' Vörösmarty ](ét szomszécvár-a; szemevénxek yrai kötökbő (Baassa Csokonai, Berzsenyi, Tompa, Petőfi) Sophoces Oecipus kiráfy-a vagy ' más trágédiája, Kisfaudy K. Ké rői. b) P o é t ik a. A kötői müfajok ismertetése. c) Irásbei dogoz,atok mínt az V. 03ztáyban, VII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. a) O v as mán y ok. A tárgyat irók és kötők nevezetesebb müvei otthon és az iskoaban.- A rájuk s korukra vonatkozó müveödéstörténeti és aestí1etikai tanulnányok.. b) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti irodaom fejődésének ismertetése 1820-ig. A régibb korok összefogaó áttekintése után részetesebben tárgyaandák: Kazinczy és a n yevújitási harcz, Berzsenyi Csokonai, K.ármán, Köcsey és Kisfaudy S. c) Irásbei dogozatok. Havonkínt egy házi, két havonánt egy iskoai dogozat, tekintette az irodaomnak nemcsak történeti, hanem rethoríkai és poétíkai odaára is. VIII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. a) I r o d a om t ö r t é n e t. A magyar nemzeti irodaom fejődésének ismertetése 1820-tó. R észetesebben tárgyaandák: Kisfaudi K. Vörösmarty, Eötvös, K.emény, S zigigeti, Tompa, Petőfi.. és Arany. A magyar nyey rendszerének áttekintése. b) 0 v as mán y ok ). 1 ) I., b 1. d k f mmt a \II. osztáyban. c ras e 1 o 1 gozato Jegyzet. A styus fejesztésére a négy feső 03ztáyban küönös gond fordítandó. III. Német nyev é irodaom. Czé: a) Biztos nyevtani ismereten aapuó megértése az ujabb német irodaom k iváóbb müveinek. b) Azon képesség-, hogy a tanuó vaamey az oktatás körébő vett tárgyró né:met nye ven heye::>eri irní és b eszéni tudjon. A tananyag feosztása. I. OSZTÁLY, hetenkint 4 óra. Egyszerű mondatok, mondatrészek, decinatio, a conjugatiobó a föigeaakok és azoknak ragozása. Szótanuás: főeg tárgyi csoportokban. Havonkint két iskoai; két házi dogozat.

12 12 IT. OSZTÁLY, hetenkint 4 óra. Összetett mondatok. Az igeragozás tejesen. A partikuák. Szó tanuás, főeg etymoogikus csoportokban. Havonkint két iskoai, "cét ház i dogozat. III. OSZTÁLY, hetenür.t 3 óra. A mondattan befejezése behatóan, a meé és aárendet mondatok, az igeidők és módok hasznáata. A szóképzés eemeí. Sajátos német kifejezések és synonimák egybeáitása. eemei. IV. OSZTÁJ..Y, hetenkint 3 óra. A rendszeres nyevtan ismétő áttekintése. A német verstan J egyzet: 1. A harmadik 'és negyedik osztáyban havonkint egy házi és egy iskoai dogozat. 2. Mind a négy osztáyban szóbei fordítások magya rbó németre és viszont: kisebb, főeg kötői darabok betanutatása. 3. Mind a négy osztáyban, mig a grammatikai tanítás foy, a magyar ovasó könyvekke kapcsoatos, tartamíag rokon, de aakiag könnyebb iráyú német ovasókönyv hasznáandó. Ezenkivü ovasmányu ajánatos a IV. osztáyban váog:ttott darabok Hehbe Schatzkastein ébő és Herder Oid-jébő. V. OSZT.{LY, hetenkint 3 óra. VI. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. A nyevtani is meretek szorgamas ismétése meet nagyobb prózai és kötői szemevények ovasása tekintette a magyar nyevi rethorikai és poetik ai oktatásra. Havonkint 2-2 irásbei dog,za t; egy egy házi és egy egy iskoai. drámája. Nagyobb kötői ovasmányu: Schier vagy Shakespeare egyik Jegyzet: A tanitás ehetőeg német nyeven is történik. VII. OSZTÁLY, hetent 2 óra. Lessing, Goethe és Schier éetének és munkásságának ismertetése és evve kapcsoatban egyes müveik részben iskoai, r észb en h ázi ovasása: p. Lessing: Emiia Gaotti, Minna von Barnhem, a Hambt'rgische Dramaturgie-bó és a Laokoonbó (váogatott fejezetek.) Goethe, Schier: románczak és baa.dák, Her mann und Dorothea, Egmont, Dichtung und Wahrheit, Te, Jungfrau von Oreans, Waensteins Tod, Maria Stur:rt. dogozat. Havonkint egy önáó irás be i házi és minden harmadb an egy 'iskoai VIII. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. Az eőbbi osztáy tananyagának foytatása és befejezése. A német tudományos (történeti, phiosophiai s természettudományi) irodaombó vett ovasmányok tekintette a reáiskoai tanumányok körére. Kötői

13 13 ovasmány: Goethe, IpMgenia vagy Schier, B 'raut von Messina. A német nyevtan összefogaó rendszeres tárgyaása. ' Havonkint egy,önáó házi irásbei és minden hannadban egy-egy iskoai dogozat. J egy zet. A tanítás a VII. és VIII. osztáyban tunyomóag német nyeven történik. IV. Franczia nyev s irodaom. Czé: a) Biztos nyevtani ismereten aapuó megértése az ujabb franczia irodaom müveinek. b) Azon képesség, hogy a tanuó vaamey az oktatás körébő vett tárgyró szóó magyar szöveget francziára heyesen forditani tudjon és a franczia nyev szóbei hasznáatában ehető jártasságat nyerjen. A tananyag feosztása. I. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. Ovasás, az egyszerü és bővített mondat, a mondat aapján az aaktan eemei: a névszók; a segédigék és a rendes r.agozásu igék. Szótanuás tárgyi csoportokban. IV.. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra.. Az összetett mondatok: az aaktan foytatása; a rendhagyó igék. A módok és idők hasznáata; a részesüők; a határozók; a partikuák; a szóképzés eemei. Szótanuás etymoogikus csoportokban, Synonimák és gaicismusok. Jegyzet. Mind a két osztáyban a grammatikai oktatássa kapcsoato3 szóbei fordítások magyarbó francziára és viszont. Hetenkint egy házi vagy iskoai irásbei dogozat (fordítás). Kisebb, főeg kötői darabok betanuása. 2. Mig a g ramatikai tanítás tart, a magyar ovasókönyvve össze. függő, tartamiag rokon, de könnyebb iráyú franczia ovasókönyv hasznáandó. V. OSZTÁLY, hetenkint 4 6ra. Rendszeres franczia nyevtan. Ovasmány és tanuás, mint a tneg eőző osztáyokban.. Az ovasmány aapján szó- és irásbei gyakoratok, fordítások magyarbó francziára és viszont. Két hetenkint egy házi irásbei dogozat. VI. OSZTÁLY, hetenkint 4 óra. A nyevtani ismeretek szorgamas ismétése és kibővitése meett, a franczia sty imertetése megfeeő ovasmányok áta, tekintette a magyar nyevi rhetorikai és poétikai oktatásra. A franczia verstan eemei. Szó és irásbei gyakoratok, mfnt az V. osztáyban. A tanítá$ e h e t őeg franczia nyeven is történik.

14 VIL OSZTÁLY. hetenkint. 4 6ra. Az ujabb franc.zia irodaom főbb képviseőinek ismertetése müveik-" bő vett szemevények és egy-eg y tejes münek ovasása áta. Nagyobb kötői ova.-3mányu ajánitatik; CorneHe-tő: Oid; Racine tő: Britannicus vagy Athaie; Moiere-tő: Les femmes savantes vagy e Misanthrope. Havonkint egy önáó irásbei dogozat (fordítás.) VIII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Az ujabb franczia irodaom főbb képviseőinek foytatóagos ismer tetése, tekintette a tudományos (történeti, phiosophiai és természettudományi) irodaomra is, havonkint egy önáó iasbei dogozat. A franczia nyevta összefogaó rendszeres isrríétése. J egy zet. A tanítás a VIÍ. és :VIII. osztáyban. nagyobbára franczia nyeven történik. V. Böcsészeti eőtan. Czé: A benső tapasztaat közönséges tényeinek ttekintése és a gondokods törvényeinek s módszereinek ismertetése, főtekintette a bizonyító és fetaáó gondoatmenetre.. VIII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. A psychoogia és ogika eemei. A te-sti és eki éet küönbsége, A eki jeenségek főbb csoportjai. Az, értemi fejődés. A ogikai formák. A tudománxok föosztása és a főbb módszerek. V. Födrajz. Czé: A föd természeti és áami viszonyainak átaános '. ' A tananyag feosztása. i I. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. \. ' '. ismerete (viágtájak, szánizfödk, A födgömb megismertetése és azon a geogrdphiai aapfogamak tengerek, szigetek, fésziget k stb.) megmagyará.zása. Tájékoztatás s fö.dgömbön és a térképen (térkép-ovasás). Európa áamai Magyarországbó kiinduva, kiváó tekih tette természeti viszonyaira, L OSZTÁt Y, hetenkint 3 6 ra. '.. \ A többi födrész ismertetése, kiváó tekintette népeikre es ter.. mékeikre. IV. OSZTÁLY, hetekint á 6ra, Az _ osztrák-magyat monarchia poitikai födrajza és :B:urópa főbb áamainak ismertetése.

15 15.. VII. Történeem. Czé: Az egyetemes történet összefüggő áttekintése és a magyar történetnek a müveődéstörténette egybekapcsot ismerete. A tananyag feosztása. HL OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Magyarország történetének áttekintése. V. OSZTÁLY, hetenkint 3 6ra. Az ó-kor története, küönösen a görög és római történet a nyu gatrómai birodaom bukásáig. / VI. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. A középkor története és az _új korbó a föfedezések, a tudomány és müvészet ujjáébredésének és a vaási reformok s háborúk kora a westfái békéig. VII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. A XVII. század a westfái békétő és a XVIII. század, vagyis: a nemzeti háborúk, a fejedemi absoutismus kora, és a franczia forradaom története Napoeon búkásáig. A egujabb kor rövid történeti áttekintése után Európa és Amerika áamai poitikai födrajzának áttekintése. VIII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Magyarország története, tekintette a müvetségi és akotmányi viszonyokra. VIII. Mathematika. Czé: Biztosság a közönséges számokka vaó számoásban. A mathemat\ka eemeinek összefüggő ismerete és ehető önáóság azoknak akamazásában. ' A.tananyag feosztása. I. OSZTÁLY, htenkint 3 óra; A tizes számrendszer. A négy számoási müveet egész számokka. A egész számok oszthatósága_. Számoás közönséges és tizedes törtekke. A métermérték ismertetése. dőszámoás. U. OSZTÁLY, hetenkint 4, óra. Számoási rövidítések. Számtani müveetek korátot pontosságga. Az aránypsság fogama. Geometriai viszonyok és arányok. Egyszerü hármasszabáy. Az oasz s_zámoásmód. Százaékszámoás,

16 '. () L OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Összetett hárasszabáy. Kamatszámoás köznapi és kereskedemi akamazásokka; határidő-számoás j ánczszabáy; az arányos osztás; egyszerübb eegyitési feadatok megfejtése; a egfontosabb küfödi pénznemek megismrtetése és átszámitása; a vátók eszámitoása. IV. OSZTÁLY, hetenkint 4 óra. Bevezétés az agebrába. Ö3szeadás és kivonás egész számokka : sokszorozás egész számokka, kiterjeszked ve a kéttag négyzetének és köbének képzésére. Osztás egész számokka j a geometriai haadvány mint osztási eredmény; ugyanazon müveetsorozat tört számokka. Az esőfoku egyenetek egy ismeretenne, kiterjeszkedve az arányok tanára. V. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. a) Eső foku egyenetek két és három ismeretennel Kéttaguaknak magasabb positív egész hatványai (Pasca-fée háromszög). Számtani haadvány. Négyzetgyök és az ismeretennek kiszámitása másodfok u egyenetekben ; köbgyök; számoás gyökjeekkel b) Panimetria. VI. OSZTÁLY, hetenkint 4 óra. a) A hatványozás átaánosítása (negativ kitevők és akamazásuk a tizes számrendszerben. Számrendszerek: t0rt kitevők.) A ogarithmusok. A Bdgg-fée Jogarithmusok j m.üveeti szabáyok; Jogarithmusok kiszámítása és számoás ogarithmusokka. A geometriai haadványok eméete és akamazásai: kamatos kamatzámítás, köcsönök töresztése.. b) Trigonometria, stereometria (a szögetes testek ismertetése.) VII. OSZTÁLY. hetenkint 4 óra. a) A másodfoku egyenetek tejes eméete; a harmadfoku egyenetek megodása. V égteen geometriai haadvány. Határozatan esőfok u egyenjetek. A kapcsoástan eemei és a binomi téte positív egész hat vány... kitevőkre. b) Stereomet:ria (a gömböyü testek ismertetése.) A sphaerikus tri gonometria. Agebrai kifejezések. graphikus ábrázoása. A pont coordinátái. Az egyenes és a kör egyenetei. VIII. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Anaytikai geometria. Az egyenes és a kör részetesebb tárgya ása ; geometriai heyek ; a küpszeetek egyenetei. A mathernatika rendszeres ismétése. IX. Természetrajz. Czé: A természet tárgyainak szeméése és az éet jeenségeinek megfigyeése aapján azon törvények ismerete, meyek a természet

17 17 három országban főeg szerepenek. Magyarország egközönségesebb ásványainak, növényeink és áatatainak, vaarnint egyes viágrészek jeemző áatainak és növényeinek ismertetése. Födünk sziárd kérgének akotása, vátozásai és a szerves éet fokozatos fejőd ésének korszaka i. A tananyag feosztása. I. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. Az eső harmadban a fontosabb gyümöcsfák és a házi áatok szem é tető ismertetése. A II. harmadban a téi zöd fenyők; az emberi akások közeében és a mezőkön tartózkodó emős áatok. A tavaszkezdetén a virító növények ismertetéséve a virágos növények testré:.. szel A III. hrmadban a virágos növények foytatása; az erdei áatok és a házi szárnyasok. A födrajzi oktatás szempontjábó a megfeeő áatok és nö vények. II. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. Májmok, tengeri emősök, erszényesek. Iviadarak, tartózkodáshey szerint csoportositva rokonaikka együtt. Teknősbéka, krokodi, gyík kigyó, bika, haak, csiga, kagyó, rovarok, p,ók, rák, százábu, giiszta, korá, csiagáat Tavaszkor a virító fák és bokrok ismertetése. A födrajzi oktatás kiegészitéseü a megfe eő áatok és növények. V. OSZ'rÁLY, betenkint 2 óra. N ö v é n y t a n. A virágos növények morphoog-iája ; a gyümöcsformák. A mikroskop akamazása a növények szerkezet ének tanumányozásában: a sejt, a szövetek, az edények. A növény éete. Az osztáyozás és csoportosítás evei ; a kettős nomencatura. A virágtaan növények egfontosabbjai. Linné rendszere (J ussieu, De Candoe, Endicher rendszerének vá.zata.) A virágos növén y c k főb b csoportjai, kiváó tekintette a magyarországiakra. 'Az egyes nüvé nyregiók vázata. VI. OSZTÁLY, betenkint 3 óra. A a t t a n. Az áatok testének szerkezete és éete a s zervek Jeirásáva az ember megfeeő szerveinek bővebb tárgyaása aapján. Az áattörzsek (typus) főbb csoportjai, küönös tekintette a Magyarországon éő közönségesebb áatfajokra. A gerinczesek tárgyaásának aapját az ember kpezi; az emősök s küönösen a főemősök (primates) csoportjában az ember testviszonyai anthropoogiai szempontbó tárgyaandók, vonatkozássa az emberfajtákra és a hozzá egközeebb eső áatokra. VII. OSZTÁLY, betenkint 3 óra.. As v á n y t a n. A krystaographia r övid ismertetése. J e Hemző physikai és chemiai sajátságok. Az iparban és a közéetben eőforduó

18 is fontosabb ásványok jsmertetése, küönös tekintette a hazai és más országi nevezetesebb eőheyekre. A geoogiábó: a Föd mint boygó, s a feüetének vátozására befoyó tényezők. A kőzetek. A szerves éet fejődésértek korszakai a jeemző áatok és növények szerint. X. Természettan. Czé: A természeti tünemények kiséretek aapján feismerhető és az eemi mathematika segitségéve formuázható törvényeinek ismerete, kiterjeszkedve a kosmikus tüneményekre. A tananyag feosztása. III. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. a) A physika azon fejezetei, meyek a physikai és mathematikai födrajznak és a chémiának megérthetésére szükségesek. A főbb erők: nehézség, cohaesio és affinitas fogama. A hamazáapotok jeemzése és sziárd, foyós gáznemü testek tuajdonságai. A hő tüneményei. A fény visszaverődése és törése. A deejesség é8 viamosság tüneményei. b) A mathematikai és physikai födraj,zbó a egszükségesebb eemi ismeretek. VII. OSZTÁLY, hetenkint 4 óra. Kíséreti aapon és eemi mennyiségtani bizonyitásokka: a mechanika, a hangtan és fénytan. VIII. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. K.iséreti aapon és eemi mennyiségtani bizonyitásokka: a hőtan, az eektromosság és mágnesség tana. A kosmographia eemei. XI. Vegytan. Czé: Bemutatott kiséretek aapján az eemeknek, a fontosab b vegyüeteknek, vaamint a nevezetesebb chemiai fogamaknak és tüneménye)nek ismertetése. A tananyag feosztása. IV. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Bevezető rész. A közéetben eőforduó ismeretesebb anyagokbó mint a evegő, víz, konyhasó, mészkő, agyag, bor eczet, vérugsó stb. kiinduva a fontosabb szerveten és szerves vegyüeteknek megxmertetése. V. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. A gáznemü veg-yüetekné mutatkozó térfogati és súyviszonyoknak kiséretek áta.vaó bemutatása, a vegysúy, a chemiai vaentia és aequivaentia, vaamint a vegyüet, eegy és keverék fogamainak megáapítása, a chemiai formuáknak megismertetése. A bázis, sav és s'ó

19 < 19 fogama. A minőeges es szinképeemzés módszereinek vaamint a térfogat- és súy-eemzés,énygének megismertetése. VI. OSZTÁLY, hetenkint 3 óra. Az úgynevezett serves vegyüetek közü a cyánvegyüetek, a nevezetesebb szénhydrogének, akohook, savak, aetherek, akooidák, a cserző és proteinanyagok Az égés és erjedés tüneményei. XII. Rajzoó és ábr. geometria. Czé: A egfontosabb geometriai téteek ismerete és akamazása a geoetriai rajzoásná módszeresen vezetett szeméet és constructiv rajz aapján; az ábrázoó geometria aapvető feadatainak biztos ismerete és akamazása egyszerü mü.ipari tárgyak ábrázoásában és árnyékaik meghatározásában. A tannyag feosztása. A) RaJzoó geometria. I. OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. Panimetriai aaktan. A egegyszerübb síkidomok u. m. a három-, négy-, és sokszögek és a kör eírása. A congruentia, symmetria és hasonóság fogamának magáapitása. Az egyenes vonaú idomok terüete. Geometriai díszítmények a tábakra rajzot minták után adott méretek szerint körzöve és vonazóva; - utóbb megfeeő szabadkézirajz. IL OSZTÁLY, hetenkint 5 óra. St e r e o me t r i a i a a k t a n. A eg-egyszerübb testek u. m.: a koczka, hasáb, gua, henger, kúp, gömb eirása. Az egyenes tes tek háóinak készítése. A congruentia, symmetria és hasonóság fogamának megá.apítása. A. síkapu testek feüete és köbtartama. Az egyszerübb sikapu testek és combinátióíknak távati vag y axonometriai ábrázoása. A geometriai díszítményrajz foytatása rendszeresen haadó tábai minták után adott méretek szerint körzöve és vonazóva utóbb szabad kézze ; nevzetese n az egyenes és ferdeszögü maeander egyszerüh b aakzata i. A középponti sugárrendszerbe fogat symmetrikus idomok. K.örives c9mbinatiók a négyzetben és körben. III. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. C o n st r u c t i v p a n im e t r i a. a) E g y e n es v o n a ú i d o m o k. Az egyenes vonaú idomok szerkesztése és másoása a congru entia és hasonóság aapján. A geometriai díszítményrajz fo1ytatás'}.

20 20 ' IV. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. C o n st r u c t i v p a n im e t r i a. c) G ö r b e v o n a u i d o m o k. A körre vonatkozó aapvető feadatok: körívekbő aakuó vonaak és díszítmények. A ktí.pszeetek, c y eoisok és az Archímedes-fée csiga vona rajzoása. A gyakorati femérés egyszerübb feadatai. A heyszínrajzoás eemei. B) Ábrázoó geometria. V. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. A szükséges stereometriai téteeknek esetrő-esetre szeméeti aapon vaó tárgyaása. a) 0 r t h o g o n a is v e t í t és t a n, A pont, határot egyenes, síkidomok és síkapu testeknek (koczka, hasáb, gua) egy és két képsíkon vaó ábrázoása könnyebb heyzeteikben. Idevágó egyszerübb épüetrészek ábrázoása. VI. OSZTÁLY, hetonkjnt két 2 óra. A téreemek ábrázoása és. viszonyagos vonatkozásaik tekintette a megfeő árnyékszerkesztésekre. A képsíkok és téraakok heyzetvátoztatásal VII. OSZTÁLY, hetenkint 2 öra. Sikapu testek ábrázoása, síkka és egyenes vonaa vaó átmetszéseik, kifejtésik; megfeeő árnyékszerkesztések. Görbeapu testek. (kúp, henger, gömb és forgó test) ábrázoása; síkka és egyenes vonaa vaó átmetszéseik; érintő síkjaik, megfeeő árnyékszerkesztések. Akamazások a gyakorat köréből - VIII. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. b) P e r sp e c t i v a. Az eddig tárgyat idomok ábrázoása az egyszerübb módszerek szerint. Akamazások a gyakorat kötéből A egegyszerübb geographiai fokháózatok szerkesztése. XIII. Szabadkézi rajz. III. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. C z é : A siép iránti érzék feébresztése és müvéése. A térbei szeméet és szeromérték fejesztése. A müszaki ügyesség és ábrázoó képesség fejesztése és gyarapítása. A tananyag feosztása. III. OSZTALY, hetenkint 2 óra. Dis z í tm é n y i a ak t a n. Körives combinátiók a négyzetben és körben. Huám-, kigyó- csigavonaak és combinátióik. Az ováis Styizát eveek és virágok; meyek diszítményi motivumok gyanánt szo-

21 21 gának, mint a borostyán, tögyfa, szőő, akanthus, páma evee: a otos virága stb. Egyszerü görög síkdiszítmények: pametta stb. A stynek és styisationak a tanujók képességéhez mért magyarázata. Egyszerübb aakoknak emékezetbő vaó rajzoása. IV. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. Dis z i tm é n y i a ak t a n. Szinezésre akamas sikdíszítmények rajzoása és szinezése: görög, arab, pompéji, renaissance styben. A maeander összetettebb aakzataiban; fonadékdíszek, evé- és virágszaagok. Egyszerü domború ékítmények körrajzban. A styfajok foytatóagos magarázata. A szintan és szinbei összhang eemeinek fejtegetése. Emékezetbő vaó rajzgyakoratok. V. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. T e r m és z e t u t á n i r a j z. Mértani testminták és testmintacsoportok távati rajzoása, szem1étető módon eőbb körrajzbau, utóbb árnyékova.. Egyszerü domború ékítményminták rajzoása körrajzban és egyszerüen árnyékova. SzemJétető magyarázatok a távattan és rnyéktan köreből Emékezetbő vaó rajzgyakoratok VI. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. Don1ború ékítmények rajzoása tejes árnyékoással Az emberi fejek rajzoása jó apmintákró a szokásos feosztássa, a részek arányainak magyarázata kiséretében. VII. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. Gazdagabb dombor ékítmények, styszerü oszopfők, piérek, párkányok, konsook ábrázoása küönfée rajzmodorban. {.özben az emberi fejnek váogatott rajzminták (eseteg jó mesterek reprodukát rajzai) nyomán vaó másoása. VIII. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. A VII. oszt. tananyagának foytatóagos gyakorása, fédomború és domború fejek rajzoása eőbb körrajzban, utóbb tejes árnyékoássa stb. Foyó magyar- és német irás. XIV. Szépirás. I. OSZTÁLY, hetenkint óra. II. OSZTÁLY. hetenkint óra. Foyó magyar irás, tervi irás (ronde- és bockirás.)

22 22 XV. Tornázás. Czé: Rendszeres gyakoratokka az ifjúság testi erejének, ugyességének összhangzatos fejesztése és egészségének fentartása. A tananyag feosztása. I-IV. OSZTÁLY, hetenkint 2-2 óra. A tanítás az osztáytornázás rendszere szerint vezetendő. A) R e n d g y ak o r a t ok. a) katonai rendgyakoratok a m. k. honvédség i "gyakorati szabáyzat" szp.rint : sorfeáitás, igazodás, fedezés, forduatok heyben és járásközben, rendek- és kettős rendekbe fejődés, kanyarodás. b) t o r n ázás i r e n d g y ak o r a t ok: sornyitások, meé-, eéés mögésorakozás, körzések, kör-, szög-, csiga-, kigyó- és eenvonuások, kanyaradások (/ 2-4 / 4 és a közép körü.) B) Sz a b a d g y ak o r a t ok. ) Az áások (kivéve a vivóáást) és a fekvések; 2) a tagszabadgyakoratokbó az egyszerü és könnyebb összetett mozgások. E gyakoratok könnyü házi szerekke is végzendök (fa bot, rúd, súyzók,); 3) tovább haadási gyakoratok: a járások (küönö-s tekintette a katonai járásra) müjárások, futás (fokozatosan 6-10 perczig) és egyszer ü szökdeések; 4) a birkózási gyakoratokbó; az eőkészítő birkózás és végre 5) a társas szabadgyakoratok ketteséve és hármasáva.. c) Sz e r g y ak o r a t ok. Magas- és távougrás, méy. ugrás (egy test magasságnyiró.) Rohamugrás, _ en gő kötéugrások, bakugrás (III IV. oszt.), vegyes ugrások a kápákka eátott támaszfán. M ászás függéyes és rézsutos póznán, köteen és árboczon. Gyakoratok függésben a rézsútos és vízszintes étrán, f0kos árboczon fe- és emenésben, aacsony nyújtón vegyes függésben és támaszban, koráton csak feszítő támaszban és függésben, gyürühintán függésben. D) J á t ék ok. Labdázas, farkas és bárány, körfutás, szökdeő kör stb. V-VI. OSZTÁLY, hetenkint 2 óra. A tanítás esapatokbau (erő és ügyesseg szerint beosztva) t örténik. A csapatvezetők hetenkint egyszer küön képeztetnek. A) R e n d g y ak o r a t ok. a). A katonai rendgyakoratokbó a szakasz feáitása és egyszerü mozduatai gyors épés és futásközben is gyakorandó (L. gyak. szabáyz. II. fej. b) A tornázási rendgyakoratokbő az I-IV. osztáyban fesorot r endgyakoratot ehető vátozatos összetéteei, meyek mint evonuások a sorte t aakítására s küönösen a szabadgyakoratok kiviteére akamasak. ' B) Szabadgyakoratok ) Áások éstaggyakoratok küönfée összetéteekben, szigorú tekintette a pastikai aakzatokra, a gyors mozgásra és- nehezebb kéziszerek hasznáata áta- az izmok fokozott müködésére. (A kézi szerek: súyzók, vas bot, buzogány.) 2) A továbbha-

23 23 adási gyakoratok, összekötve taggyakoratokka egymásután és egy időben etartó futás 15 perczig, gyors futás 125 méter távoságra gyakorandó. Szökdeések ááscseréve és kargyakoratokkal 3) A szabad birkózás küönfée nemei. 4) Társas gyakoratok : guák, csoportozatok. O) Szergyakoratok. Magas- és távougrás (sziárd akadáyókan át kézi szerekke is). Méyugrás áásbó és függésbő (1 1 / 2-2 test magasságnyiró1). Rohamugrás (a deszka 60 fokig emehető.) Rúdugrás, bak- és óug rások. A mászás nehezebb nemei, kitartó mászás. Gyakoratok a rézsútos és vízszintes étrán (a feső odaán is.) Magas nyujtón az aapgyakoratok, aacsony nyujtón augrások. Koráton nyaktámaszban is, gyürühintán függésben és támaszban. Kivánatosak az ugróasztaon és rugódeszkán vaó gyakoratok továbbá a gerey- és kődobás, a súyemeés és a korong (discus)-vetés D) Kjránduások akamáva a abdázás, kitartó járás, ovagjátékok és a természeti akadáyok egyőzése küönösen gyakorandó, Az órák tábáz a tos kimutatása.!. II. i. IV. v. VI. VII. vm Öt>sze-. Ta.ntá:rgy sen ) Vaástan s 2 Magyar nyev s irodaom Német nyev :.> H Franczia nyev» Böcsészet Födrajz Történeem Mathematika Természetrajz Természettan Vegytan Rajzoó és ábrázoó geom Szabadkézirajz Szépirás.. ' Tornázás Összesen Osztáyonkint hány tan tárgy?

24 J:'-.7". Adatok a tanoda történetéhez.. Jeentés a efoyt tanévrő. A fevéte szabáyszerüen august. hó 30., 31. vaamint szept. 1-ső napján t örtént. Ugyan e napokon votak a javító és fevétei vizsgáatok is. S ze tember 2-án tartatott meg az ünnepéyes,,veni Sancte" a róm. kath. tanuók számára, meyet az osztáyrendezés és a fegyemi szabáyok kihirdetése követett; szeptember 3-án a rendes tanítás vette kezdetét és tartott, megszakitás n ékü f. é. j unius hó 14-ig. N övendékeink száma ez évben -a ta vaihoz képest áandónak mondható, miután a nyivános tanuióké ez évben 218, mig az 1885/6-ban 221 vot. A tanári karban vátozás történt, a mennyiben Latkóczy Miháy vot próba-éves, a ki az I. b) osztáyban a magyar és német ny. tanításáva megvot bízva az eperjesi gymnasiumhoz neveztetett ki. Hahnenk amp Rezső a roathesis rendes tanára pedig a sopronyí á. keresk. akadérniához igazgatónak neveztetvén ki, tanodánktó megvát 16 évi buzgó rnunkákodása után; szeméyében tantestüetünk a tanítás hivatott és buzgó tényezőjét vesztette; s habár más hatáskörre terjed is ki új rnüködése, a nyivános tanügy nem veszít, miután ő továb b is ennek hü munkatársa marad; tartson meg bennünket szives emékében, amint mi is megemékezünk a tudomány kiváó terjesztőjérő! Heyére dr. Baüme Ede zombori gymnasiumi rendes tanár, hasonó minőségb e n heyeztetett át. - Az eddig is szigorúan akamazott reáiskoai tantervben eőirt követeések.qt a efoyt tanévben pontosan tartottuk szem eőtt, küönösen segítették e ö ezt a va. és közokt. rninisterium áta kiadott utasítások, rneyek a kitüzött tananyagnak ezétudatos fedogozását és rnódszertani kezeését pontosan e őirják. Az intézétünkben eért eredmény küönösen kieégitő a II. és III. osztáy-

25 25 ban ; kevésbé kieégitő az I. osztáyban, mi azonban azon körüménynek tuajdonítandó, hogy a fevett t anuók közü 19 ismétő vot és számosan a többiek között is a magyar nyevbeni ismeretekben rendkivü szegények. Az összeredményt e jeentés végéve áó kimutatások tün te tik fe. A tanuók vaásuk áta parancsot hitgyakoratokat hittanáraik utasításai zerint végezték. A róm. kath. ifjúság minden vas ár- és ünnepnapon a szent misét hagatta ; háromszor végezte a szent gyónást és ugyanannyiszor járut az Úr asztaához; részt vett az úr na pi körmeneten is. Az evang. tanuók husvét után a confirmationais oktatásban részesütek és eőször vették fe az Úr vacsoráját. A zsidó tanuők is a rendtartás áta eőirt napokon ünnepjeik megtartása czéjábó az iskoaátogatástó fementettek A róm. kath. vaásu ta:nuók hittani vizsgáatainá főt. Póda Endre apát-pébános úr mint püspöki biztos enököt; a többi feekezetü vaástani vizsgáatok az iető hitközségek enökei jeenétében tartattak meg. A tanári kar tagjainak egészségi áapota nem vot oy kedvező mint máskor, a mennyiben többeket a tanárok köző igy Hauser Károyt, 'Dr. Waner Ignátzot és Dr. Baüme Edét heyettesiteni keett. A tanuóknak egésségi áapota is sok kivánni vaót hagyott a mennyiben részint thyphosus bajok-, részint pedig az egyes tanuók kanyaró-, vörheny- vagy himőben megbet egedvén az iskoátó hosszabb ideig távo tartattak. A rövidátás náunk is, úgy a mint az országszerte is tapasztaják mind jobban terjed és az átaános egészségügyi közegek figyeimét magára vonta. Többé kevésbé ismeretesek átaában azon körümények, meyek ezen bajnak étrejöttét okozzák: Rajzok, kis betükke vaó irás, szinezések, hiányos viágítás, rosz tartás. Ezekhez járu még némey orvosok ;:;zerint a tápákozás, akás és más egyéb b bajok vaamint az eseteges rövidátás vagy átógyengeség- örökése is. Mindezeken a mennyíre a körűm ény e k és hatásköre engedi, eddig is iparkodott javítani az iskoa, de többé kevésbé ere do::-ény nékü. Reménünk ke azonban miszerint a nagym. vaás. és közokt. m. kir. ministerium áta a jövő tanévtő kezdve behozandó intézeti orvos szervezése e bajon is segíteni fog némi képen, feadata évén majd nem csak rámutatni a kü ö nböző bajokra, hanem azon eszközöket és módokat is megnevezni, meyekke segítség ehető esz. Meg vagyok győződve róa, hogy szakférfi. és iskoai hivataos közeg áta vaó együttes feterjesztésünkre a nagym. va. és közokt. m. kir. ministerium a hygiena áta parancsot szükséges kötségektő sem fog visszariadni. De az iskoa is megfogja tenni k öteességét gondja evén arra, hogy a szabadkézi- és rn értanirajz órák ehetőeg a napnak viágosabb: déi óráira essnek; ekiismeretesen fogja eenőrizni az irásbei dogozatokat, úgy tekintette a sok heyt nagyon is gyaró akási viszonyokra a házi munkákodást is. A tanári testüetre bizott ifjuság iránti szeretet és jó akarat a kérdéses esetek-

26 26 ben akamazandó eszközök jó eredményét anná is inkább engedi reménünk, hogy a bajok eőtte ismeretesek és az egészségügy k érdéseit éber figyeemme kisérvén azok szerint intézkedik ma jd. Habár a mennyire ehet t artózkodunk minden tejesen nem indokot szünnapoktó, k öteességünknek tartjuk az oyan ünnepek megtartására befoyni, meyek a tanuó ifjúságban a vaásos érzüet, a homagiais hüség és hazaszere tet fejp.sztését eősegítik. Ugyanezen ok okná fogva t artottunk a efoyt tanévben: Budavár b evéteére emékeztető beszédet, megjeentünk ö Feségeik neve napjá n a háaadó isteni tiszteeten; megtartottuk ö Fesége urunk és kirá yunk koronázási évforduóján az arró megem ékező iskoai ünnepéyt ; ö E mentiájának az esztergomi bíbornok-herezeg prímás 50 éves ádozári évforduójá n a z öszszes kath. ifjuságga a háaadó isteni tiszte 8 ten megjeentünk. I(_üönös ünnepéyye t örtént a tanév megnyitása és a tanuó ifjúság ebocsátása. A tanári kar ős z inte óhajainak adott kifejezést Ö Excentiájának T r e f c r t A g os t o n va. és k özokt. m. kir. minister urnak 70. évforduója akamábó! Hauser K ároy rajztanárunktó vaó diszemékappa feszer ejt és Printz könyvk ötő áta készített abumban, meyet szeméyesen á t adni jeentést tevő szerenesés vot. Dr. Németh Anta kir. ta nácsos és tankerüeti föigazgató ur t anodánkat három ízb en átogatta meg és az osztáyok ta nóráin megjeenvén a tanítás és tanuás eredményét figyeemme kisérte, végre p edig febr. h ó 9-én tartott értekezeten tapasztaatainak kifejezést adott. Megjeent még dr. Ásbóth E mi ministeri biztos úrra a j un i us h ó 24-é n tartott érettségi vizsgáaton. Az ifjúsági önképzö- és o vasó k ö r az idén is serényen, habár nem oyan szép eredménynye foytatt a müködését minta mut tanévben, (1. az önképzö-kör jeentését). Szertáraink az utóbb meéket kimutatás szerint ismét tetemesen szaporodtak, ez akaomma küönösen ki ke emeni Graf Adof ék ai erdömes.t er, vaamint Vu ts kics János!bodog asszonyi tiszttartó urakat, kik szebbné szebb a terményrajzi szertár számára készített tárgyakat küdeni szívesek votak. Fogadják ez akaomma a tanoa nevében méyen érzett köszönetemet. J unius hó 2-án megtartottuk a szomszéd Baf k özség fürd ői he-: yiségében tavaszi ünnepéyünket, rn eyre a foytonosan fenyegető idő daczára a tanuó ifjúság barátjai és pártoói megjeenvé n ünnep éyünket teternesen emeték. 4z év-végi vizsgáatok junius 16-ikátó b ezáróag 23 á i g, tartottak.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató.

TOJE ERTES. sopronyi magyar kir. 9-ik évi. álla:r:c:l.. i fő:reálisk:ola 1.998/94. I( ö z l i : kir. igazgató. A sopronyi magyar kir. áa:r:c:.. i fő:reáisk:oa 9-ik évi ERTES / / TOJE // 1.998/94. I( ö z i : kir. igazgató. Sopro:n.y. :\1 y o m a t ott L i t fa : s J\

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL.

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. áatui F)reátanoda ELSÖ ÉVI É R T E S T Ő J E. 1875\6. Szerkeszté SALAMIN LE8, kiráyi igazgató................................. - -... -----.... SOPRON.. 1876. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. T A R T A L

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895. A soproni magyar kir, ~~a;c:c:.i főreáiskoa XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közi: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károy k ö ny vnyo md ájában. 1895. ... 1 ~... 1... t STUPPACHER LAJOS - - Boygó

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK ÉRTESÍTÖJ E AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RODT LAJOS,. IGAZGATÓ Soproni m. kir. áami föreáiskoa. ' a r _rt.szak ~c.t~.

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató. - ---.---r i~-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n <i l.

sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató. - ---.---r i~-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n <i l. A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 8-ik évi /' /' /'/' ER TES T O J E :.SS /88. Közi: kir. igazgató. - ---.---r i-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o y n

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben