NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs"

Átírás

1 8. Ävfolyam 4. szåm februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE EURÇPÅBAN ÉS ÅZSIÅBAN A rabies az egäsz vilågon elterjedt betegsäg. A WHO adatai szerint a FÇld tçbb, mint szåz orszågåban 2,5 milliård szemäly van kitäve a vadonälő Äs a håziållatok kçräből eredő veszettsäg veszälyänek. A lyssa a halålozåsi adatok tükräben - az Çsszes fertőző betegsäget figyelembe väve - vilågviszonylatban a 10. helyen Åll. MÄg mindig ember halñlñt okozza Övente, annak ellenäre, hogy a posztexpozáciés vädekezäs cäljåra hatäkony, ÅmbÅr igen dråga oltéanyag Åll rendelkezäsre (1. tåblåzat). A lyssa Åltal leginkåbb Ärintett fçldräszek: Afrika, Ñzsia, DÄl-Amerika Äs àceånia. VeszettsÖgmentes sziget Izland, az EgyesÜlt KirÅlysÅg, valamint JapÅn, Äs ugyancsak lyssåtél mentes PortugÅlia, SvÄdorszÅg, FinnorszÅg, NorvÄgia ill. GÇrÇgorszÅg területe ig AusztrÅlia is fertőzäsmentes területnek sz Åmátott, de 1996-ban egy veszett denevär harapåsåt kçvető 4 hät mâlva emberi lyssa megbetegedäs, majd halålozås tçrtänt. A måsodik humån eset 1998-ban fordult elő, 27 hénappal a denevärmaråst kçvetően. A várust sikerült izolålni, Äs meghatårozåsra került egy âj, 0 szerotápusâ tçrzs (AusztrÅl denevär lyssa várus = ABL Australian bat lyssavirus). A humån lyssa megbetegedäs megelőzäse (a rékåk orålis vakcinåciéja Äs a håziållatok kçtelező megelőző vädőoltåsa rävän) EurÉpÅban, KanadÅban Äs az USA-ban a legeredmänyesebb. EurÜpÑban az erdei veszettsäg jelenti a fő veszälyt, a vçrçsréka a legfontosabb reservoår. Az Ållatok kçzçtt mintegy erdei veszettsäg (rabies silvatica) esetet regisztråltak az utébbi Ävekben, tâlnyoméräszt KÇzÄp- Äs

3 NÄhÅny kiemelt terçlet egy Ävre vonatkozé rabies mortalitåsa (halåleset/ lakos) 1. tåbl Åzat TerÇlet MortalitÅs (%ooo) Äszak-Amerika 0,002 MexikÅ 0,03 DÇl-Amerika 0,01 Ecuador 0,54 EurÅpa 0,001-0,005 TÉrÉkorszÑg 0,07-0,17 EtiÅpia 18,0 India 2,0-4,0 NepÑl 0,9 Sri Lanka 0,57 Banglades 1,75 KÖna 0,1 Vietnam 0,47 ThaifÉld 0,2 FÜlÉp-szigetek 0,6

4 Kelet-EurÉpa orszågaiban. Ezek az orszågok a rékaveszettsäg megszüntetäsäre orålis vakcinåciés programot folytatnak, azonban keletről, elsősorban OroszorszÅg felől veszett vçrçsrékåk megjelenäsät tapasztaljåk. Amág a veszettsäg behurcolåsåt Kelet-EurÉpa felől nem lehet megakadålyozni, a rabies EurÉpÅbÉl nem eradikålhaté. Az utébbi 20 Ävben a legtçbb eurépai orszågban csak nähåny humån esetet regisztråltak, s ezek kçzül tçbb importåltnak bizonyult (2. tñblñzat). Helyi sajåtossågaik miatt hårom orszågban ÄszleltÄk nagyobb szåmban humån lyssa esetek előfordulåsåt. TárákorszÑg az egyetlen eurépai orszåg, ahol a kutyåk kçzçtt előfordulé utcai veszettsäg (urbanus lyssa) tartja fenn a jårvånyt. RomÑniÑban a posztexpozáciés oltåsokhoz hazai gyårtåsâ szçvetkultâra vakcinåt hasznålnak, melynek antigän tartalma nem Äri el az előárt ÄrtÄket, ágy tçbb oltås szüksäges a vädettsäg kialakulåsåhoz. OroszorszÑgban sem hasznåljåk kçvetkezetesen a hatäkony sejtkultâra vakcinåt Äs az immunglobulint. E kät utébbi orszåg gazdasågi helyzete nem teszi lehetővä az orålis vakcinåciés program bevezetäsät az erdei veszettsäg jårvåny megszüntetäsäre

5 HumÅn rabies esetek EurÉpÅban ( ) OrszÅg Esetek szåma ImportÅlt esetek szåma Ausztria 1 79 Belgium , 88 BulgÑria 1 94 Cseh KÉztÑrsasÑg ÄsztorszÑg 4 84, 85, 86, 89 FehÇroroszorszÑg 2 89, 93 FinnorszÑg ElőfordulÅs Äve (az ÇvszÑm utolså kçt jegye, zñråjelben az esetszñm) FranciaorszÑg , 80, 82, 91, 92 NÇmetorszÑg , 81, 86 5, 90, 96 5 MagyarorszÑg , 85 (2), 91, 94 (2) OlaszorszÑg LettorszÑg 1 93 LitvÑnia 3 92 (2), 93 LengyelorszÑg , 79 (2), 80, 83 8, 84, 85 RomÑnia (3), 83 (2), 84, 85 (4), 86 (4), 87 (4), 88 (3), 89 (4), 90 (4), 91 (8), 92 (3) OroszorszÑg 67 85, 89 (6), 90 (11), 91 (16), 92 (9), 93 (5), 94 (4), 95 (10), 96 (5) SzlovÑkia 1 90 SvÑjc 3 77 TÉrÉkorszÑg (34), 78 (2), 79 (3), 91 (1) Ukrajna 7 77, 89 (2), 90 (4) EgyesÜlt KirÑlysÑg (2), 78, 81, 86, 87, 88 (2), 96 JugoszlÑvia (2), 78 (2), 79 (2), 80 (2), 89 Összesen

6 Az importñlt eset szñrmazñsi helye: 1 Ruanda-Zaire; 2 Vietnam; 3 denevçr Ñltal okozott, az Åta nem fordult el ő igazoltan denevçr Ñltal okozott veszettsçg az orszñgban; 4 TunÇzia, Egyiptom, SzenegÑl, MexikÅ, AlgÇria; 5 Egyiptom, India; 6 NigÇria; 7 NepÑl; 8 SzudÑn; 9 India (4), PakisztÑn (2), Zambia, Banglades; 10 AlgÇria. A humån lyssa esetek nagy tçbbsägät (95-98%), az Ävente csaknem emberi halålozåst az endömiñs rögiükban (Ñzsia, Afrika, Latin-Amerika) a kébor kutyåk okozzåk. A lyssa endämia Åltal sâjtott orszågok nem rendelkeznek megfelelő vakcinåval sem a kutyåk preventáv vädőoltåsåhoz, sem a lakossåg posztexpozáciés vädelmähez, valamint az informåciés håttär is hiånyzik a humån megbetegedäsek megelőzäsähez. ÑzsiÅban 7 millié lyssa-gyanâs expozácié tçrtänik Ävente, Äs mintegy re becsülik a halålos kimenetelű esetek szåmåt. A fertőződäs kçvetkeztäben 15 percenkänt egy - egy szemäly hal meg, ezek 40%-a 15 Äv alatti gyermek. Az egyes Ñzsiai orszñgok rabies-helyzetövel kapcsolatos főbb jellemzők Kambodzsa. A legtçbb lyssa-fertőzäs kutyåk Åltal okozott särüläst kçvetően alakul ki, azonban a kutyåk oltottsågi ÅllapotÅra, illetve az ebek kçzçtti rabies incidenciåra näzve nem rendelkeznek pontos/ärtäkelhető adatokkal. MÄgis jellemző a helyzetre, hogy 1999-ben 68 särüläst okozé Ållatot (63 kutyåt, 1 macskåt Äs 4 majmot) vizsgåltak meg immunfluorescens médszerrel, kçzülük 30 fertőzçttnek bizonyult (valamennyi kutya volt). A lyssa-gyanâs särülässel egäszsägügyi ellåtåsärt fordulék szåma az Ävekben 8485 Äs fő kçzçtt våltozott. A särülteknek mindçssze 20-53%-Åt sikerült a mår vårhatéan megfelelő vädelmet jelentő, legalåbb 5 oltåsbél ÅllÉ sorozatoltåsban räszesáteni. A särüläsek 97-99%-Åt kutyåk okoztåk, az Ärintettek 50-65%-a 15 Äv alatti gyermek volt. Ezen adatok dçntően (73%-ban) a fővårosbél, Phnom Penh-ből szårmaznak, az orszåg tçbbi területän mäg a fentinäl is sâlyosabb a helyzet. Legfontosabb feladatnak a rabies ellenes nemzeti program kialakátåsåt tartjåk. KÇzvetlen cälkänt a megfelelő elsődleges sebellåtås megvalésátåsåt jelçlik meg, vagyis, hogy tçrtänjen meg minden harapott seb tiszta vázzel Äs szappannal tçrtänő kimosåsa. IndiÑban a lyssa alapvető näpegäszsägügyi probläma. Az orszågban mintegy 15 millié kébor kutya Äl, a humån rabies esetek előzmänyäben 96%-ban veszett kutya harapåsa szerepel. A veszettsäg IndiÅban nem bejelentendő betegsäg, azonban a WHO 1996-ban mintegy re becsâlte az itt előfordult halñlos emberi lyssa esetek szñmñt. IndonÖzia. Az indonäziai rägiéban a veszettsäg mäg mindig näpbetegsäg. Az egyes szigeteken külçnbçző a fertőzçttsäg märtäke. JÅvÅn a fertőzäst 98%- ban kutyåtél, 2%-ban macskåtél Äs majomtél akviråltåk a särültek ben 75, 1997-ben 50, 1998-ban 84, 1999-ben 135 humån esetet regisztråltak.

7 Salavesin 2000 szeptemberäig esetben ÄszleltÄk veszett kutya harapåsåt, a betegsäg kçvetkeztäben 48 szemäly halt meg. A posztexpozáciés teväkenysäget, az oltåsokat a Nemzeti Rabies KÇzpont irånyátja, az oltåsokhoz a Pasteur-MÄrieux cäg Åltal gyårtott "Verorab" oltéanyagot hasznåljåk a oltåsi säma szerint. Az elsődleges sebellåtåst a särült maga vagy a csalådja vägzi. MegátÄlÄsÜk szerint IndonÄziÅban tårsadalmi ÇsszefogÅs, Äs nemzeti program szolgålnå legjobban a rabies probläma megoldåsåt. A Fâláp-szigeteken a rabies incidencia magas, vilågviszonylatban folyamatosan az első Çt kçzçtt talålhaté, Ävente szemäly hal meg lyssa-fertőzäsben. A humån esetek 98%-Åt itt is a kutyåk okozzåk ben tçbb mint 2000 kutya esetäben volt laboratériumilag is igazolhaté a veszettsäg ben 1,5 millié dollårt sz Åntak a nemzeti rabies prevenciés programra, melynek hårom legfontosabb eleme a kutyåk oltåsa, az emberi särüläsek esetän a posztexpozáciés vädőoltåsok elvägzäse Äs a betegsäg surveillance-ånak a bevezetäse volt. A program sikerähez szüksägesnek tartjåk az intenzáv egäszsägügyi felvilågosátås Äs oktatås erősátäsät is. PakisztÑnban is endämiåsan fordul elő a rabies, särüläsät kçvetően minden Ävben mintegy 150 ezer szemäly räszesül posztexpozáciés profilaxisban. Évente dézis oltéanyagot hasznålnak fel, mägis mintegy szemöly hal meg lyssa-fertőzös kávetkeztöben. Az Ärintettek 65%-a 18 ÄvesnÄl fiatalabb, tovåbbi 30%-a Äv kçzçtti korâ, 80%-uk färfi. A nők alacsonyabb ÄrintettsÄgÄt kisebb håzon kávüli aktivitåsuk Äs tårsadalmi helyzetük magyaråzza. Az expozácié vidäken, a hegyvidäken, ill. aratås idejän azokon a területeken a legmagasabb, ahol mezőgazdasågi munkåk folynak. Az orszågban 1980 Éta termelnek oltéanyagot, de ez messze nem elägáti ki az igänyeket. Fontos feladat a lakossåg egäszsägneveläse, oktatåsa, mert mäg mindig gyakori, hogy az orvosi kezeläs helyett a mågikus gyégymédokat veszik igänybe. A vårosokban a kébor ebek szåmåt csçkkentő programok kialakátåsånak lenne nagy jelentősäge. Sri LankÑn Ävente mintegy 100 humån eset előfordulåsåt Äszlelik. Az esetek 97%-Åt kutyåk, 2%-Åt macskåk, 1%-Åt mås Ållatok okozzåk (előfordult pl. veszett elefånt is) Éta a WHO segátsägävel megoldottåk, hogy a nagy kérhåzakban a sejtkultâra vakcinåt hasznåljåk az intradermålis oltåsi eljåråst (l. alåbb) alkalmazva, ezzel is megfelelő vädelmet sikerült kialakátani. ÑllategÄszsÄgÜgyi intäzkedäsek is tçrtäntek: az ebek preventáv vädőoltåsa Äs sterilizåciéja, kásärlet a kutyåk orålis vakcinålåsåra; vallåsi Äs kulturålis okokra tekintettel a kutyåk szåmåt "csak märsäkelten" sikerült csçkkenteni. Thaifáldán 1993-ban aktáv ÅllategÄszsÄgÜgyi program kezdődçtt, melynek eredmänyekäppen az ebek szåmånak redukålåsa mellett az oltottsågi arånyt is sikerült javátani. Mág 1993-ban 8 millié kutya kçzül mindçssze 2 millié volt

8 oltott, 1999-ben 6 millié kutya kçzül mår 5 milliét vakcinåltak. Az orszågban 37 laboratérium műkçdik, a vizsgålt Ållatok kçzçtt a lyssa-fertőzçtt esetek szåma - a nagymärtäkű ÅllatoltÅsok eredmänyekänt - a vizsgålt időszakban 44,4%-rÉl 27,6%-ra csçkkent. Az EgÄszsÄgÜgyi MinisztÄrium is komoly erőfeszátäst tesz e fatålis betegsäg eliminålåsåra. ãvente mintegy esemänyt, mint posztexpozáciés rabies-gyanât låtnak el. TÇbbfÄle oltéanyagot Äs oltåsi sämåt alkalmaznak, kçztük a WHO Åltal ajånlott intradermålis oltåsi eljåråst kiegäszátve a seb kçrnyäkänek immunglobulinnal tçrtänő infiltråciéjåval. Vietnamban Ävente mintegy szemäly hal meg veszettsägben, ez negyedät jelenti az orszågban a fertőző betegsägek okozta halålozåsnak. ãvente mintegy szemälyt kell posztexpozáciés oltåsban räszesáteni, az esetek 97%-Åban kutyaharapåst kçvetően. Fuenzalida vakcinåt hasznålnak, a posztexpozáciés oltåsi sorozat nyolc oltåsbél Åll. A betegsäg felszåmolåsåra nemzeti programmal rendelkeznek, ezt 2020-ig tervezik megvalésátani. StratÄgiÅjuk szerint a kutyåk teljeskçrű vakcinålåsåt, az epidemiolégiai surveillance kialakátåsåt, a lakossåg egäszsägneveläsät Äs a jé minősägű, hatäkony oltéanyag biztosátåsåt kell megoldani. A humñn lyssa megelőzösöre hasznñlt oltüanyagok Ös oltñsi sömñk VilÅgviszonylatban a lyssa-gyanâs särüläseknek csak mintegy 20%-Åban hasznålnak megfelelő vädelmet biztosáté sejtkultâra vakcinåt. A rabies fertőzässel sâlyosan Ärintett Åzsiai orszågokban - våltozé hatäkonysåga Äs az oltåst kçvető sâlyos neurolégiai komplikåciék előfordulåsånak lehetősäge ellenäre, Åm relatáve alacsony kçltsägei miatt - a legszälesebb kçrben mäg mindig az Ållati agyszçvetekben elszaporátott Äs inaktivålt várusbél előållátott NTV vakcinåt (Nerve Tissu Vaccine) alkalmazzåk. BÅr a modern sejtkultâra vakcinåk Åra csçkken, egy teljes, intramuszkulåris oltåsi sorozat kçltsäge magasabb annål, mint ami egy Åtlagos, ÑzsiÅban vagy AfrikÅban Älő csalåd szåmåra vållalhaté. Az NTV oltéanyag Äs a länyegesen magasabb kçltsägű intramuszkulåris alkalmazås alternatávåjakänt, a kçltsägek csçkkentäsäre kidolgoztåk az intradermñlis oltñsi eljñrñst, amelynek sorån a sejtkultâra vakcina kis dézisait (0,1 ml) tçbb alkalommal tçbb oltåsi helyre adjåk be. Az adatok ugyanis azt igazoljåk, hogy a sejtkultâra vakcina egyidejűleg, intradermålisan tçbb helyre alkalmazott kis dézisai hatåsosak, megfelelő vädelmet alakátanak ki. Az intradermålis oltåsok esetäben is gondoskodni kell azonban bizonyos speciålis technikai Äs szemälyi feltätelekről, ezärt a médszer alkalmazåsåt kizårélag rabies centrumokban ajånljåk, ahol a megfelelő kontroll, a hűtő-tårolé kapacitås, Çsszeszokott, szakkäpzett szemälyzet, s ágy az oltéanyag gazdasågos felhasznålåsa is biztosátott. A posztexpozáciés intradermålis oltåsi eljåråst ThaifÇldÇn, a FÜlÇp-szigeteken

9 Äs nähåny afrikai orszågban vezettäk be, illetve kezdtäk alternatáv médszerkänt alkalmazni. ForrÑs: International Conference on Rabies: Rabies In Asia. Achievements and Future Challenges, Bangkok, november Rabies-Risk of Exposure and Current Trends in Prevention of Human Cases. Abs.: Wolfgang Haupt SzerkesztősÅgi megjegyzås. KÄtÄvente rendezik meg a rabies helyzet ÄrtÄkelÄsÄvel foglalkozå nemzetkçzi konferenciét (1994-ben KanadÉban, 1996-ban Hongkongban, 1998-ban MexikÅban), ahol kiemelten térgyaljék, elemzik a vilég kñlçnbçző tärsägeinek sajétosségait novemberäben Bangkokban a dälkelet-ézsiai helyzet kerñlt räszletes megvitatésra. Ezen legutåbbi Ärtekezleten elhangzottak adték a jelen téjäkoztatés aktualitését. E rägiå sajétos, itthonitål jelentősen eltärő rabies-helyzetänek ismerete szñksäges a hazénkbål e tärsägbe irényulå fokozådå utazési kedv Äs munkavéllalés miatt. A nemzetkçzi oltåkçzponthoz tanécsärt fordulåkat fel kell käszüteni a lyssa veszälyäre is, hogy ismerjäk az Éllatok Éltal okozott esetleges särñläsek jelentősägät, Äs esetenkänt räszesñljenek preexpozüciås vädőoltési sorozatban. A magyarorszégi lyssa surveillance-szal kapcsolatosan az OEK 2000 méjuséban "MÅdszertani levelet" adott ki, melyben megtalélhatåk a hazai jérvényñgyi helyzetre vonatkozå informéciåk Äs az esetleges lyssa-gyanás ÄrintkezÄs esetän szñksäges teendők.

10 HAZAI INFORMÅCIÇ INFLUENZA INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÉSEK januñr kázátt hät megyäből Äs a fővårosbél jelentettek influenzås megbetegedäseket. A 4. häten beteg fordult orvoshoz ilyen jellegű panaszaival, beteget (10,8%) vettek tåppänzes ÅllomÅnyba. åsszesen betegnäl (4,0%) Äszleltek szçvődmänyt, 50 betegnäl vålt szüksägessä a kérhåzi kezeläs. Egy 84 Äves Somogy megyei nő influenza kçvetkeztäben meghalt (tåblåzat). A legtçbb beteget (7 056) Somogy megyöből jelentettäk, ahol az előző häthez viszonyátva tçbb mint kät Äs fälszeresäre emelkedett a megbetegedäsek szåma. Somogy megyäben a jårvåny kezdete (januår 15.) Éta a megye lakossågånak 2,9%-a jelentkezett orvosnål. A DunÅntâl tçbbi megyäjäből ezen a Influenza Äs influenzaszerű megbetegedäsek adatai hät Terâlet Betegek TÅppÄnzbe vettek SzávődmÄnyes esetek KÉrhÅzba szållàtottak Halottak szåma Budapest Baranya FejÇr Győr-M.-S Somogy Tolna Vas Zala Összesen häten jelentettek előszçr adatokat. Tolna megyöben a lakossåg 1,7%-a, Vas megyöben 1,4%-a, FejÖr megyöben 1,3%-a, Baranya megyöben pedig 1,1%- a fordult orvoshoz influenzåra utalé panaszokkal. Valamennyi területen a gyermekek voltak a legörintettebbek. A betegek 57,6 %-a tizençt Även aluli gyermek, 22,8 %-a Äves fiatal felnőtt volt, 9,3% tartozott a 25-34, 7,8 % a Ävesek korcsoportjåba. Az orvosnål jelentkezett betegek kçzçtt igen alacsony volt a 60 Ävesek vagy annål idősebbek arånya (2,5%). A szçvődmänyes esetekben kçzel azonos gyakorisåggal diagnosztizåltak

11 pharyngitist Äs tonsillitist (36,7%), illetve bronchitist (35,9%). BÑcs-Kiskun, Heves, JÑsz-Nagykun-Szolnok Ös VeszprÖm megyöből is jeleztäk az influenzaszerű megbetegedäsek gécos halmozédåsåt. A tçbbi megyäben influenza aktivitåsra utalé jelet nem Äszleltek. A fővårosban januår kçzçtt 4032 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, az előző heti 1813 szemällyel szemben. A betegek 29%-29%-a gyermek, illetve Äves korâ felnőtt volt. A korspecifikus incidencia az 1-14 Äves gyermekek kçzçtt volt a legmagasabb, az előző häthez viszonyátva tçbb mint nyolcszorosåra emelkedett. JanuÅr 31-ig az ÑNTSZ FővÅrosi IntÄzetÄben 53 beteg garatvåladäkånak vizsgålatåra került sor: kät esetben RS várust mutattak ki, influenzavárus jelenlätät egy esetben sem igazoltåk. TovÅbbi hårom betegnäl szerolégiai vizsgålatokkal RSV fertőzäst erősátettek meg. A 4. häten 14 betegnäl virolégiai vizsgålatokkal is igazoltåk az influenza várusok kéroki szerepät (10 esetben influenza B, 4 esetben influenza A). Az ÑNTSZ Baranya Megyei IntÄzetÄnek VáruslaboratÉriumÅban januår 17 Éta hâsz Baranya megyei betegtől Ärkezett vizsgålati anyagot dolgoztak fel: direkt antigänkimutatåssal egy esetben influenza A, hårom esetben influenza B várust detektåltak. Az OEK VirolÉgiai főosztålyån januår utolsé hetäben 96 lägâti mintåt vizsgåltak meg direkt immunfluoreszcens eljåråssal. HÄt beteg [BÅcs-Kiskun (3), FejÄr (1), Heves (1), Pest (1), VeszprÄm (1)] garatvåladäkåban influenza B vårus, hårom betegnäl pedig [FejÄr (1), Tolna (2)] influenza A vårus jelenlätät mutattåk ki.

12 A HAZAI JÅRVÅNYçGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÉSE A januñr kázátti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyügyi helyzete az alåbbiakban foglalhaté Çssze: Az enterñlis bakteriñlis fertőző betegsögek kçzül a campylobacteriosisok szåma az előző hetinek kçzel måsfälszeresäre emelkedett, az 1-4. häten nyilvåntartåsba került esetek szåma az előző Äv azonos időszakåban regisztråltat is meghaladja. Az enterålis bakteriålis fertőző betegsägek kçzçtt az Äv eleje Éta campylobacteriosis dominancia figyelhető meg, a bejelentäsek szåma ezen a häten 40%-kal, az Äv eleje Éta 20%-kal volt tçbb a nyilvåntartott salmonellosisok szåmånål. A tçbbi e csoportba tartozé betegsäg jårvånyügyi helyzete - a yersiniosist kiväve - kedvezőbb volt a koråbbi ÄvekÄnÄl. A virñlis hepatitisek jårvånyügyi helyzete tovåbbra is igen kedvezően alakult. A lögéti terjedösű fertőző betegsögek kçzül az előző hetihez viszonyátva a scarlatina bejelentäsek szåma märsäkelten emelkedett, a varicella bejelentäsekä länyegesen nem våltozott. A scarlatina jårvånyügyi helyzete a koråbbi ÄvekÄhez hasonléan alakult. Szabolcs-SzatmÅr-Bereg megyäből egy 11 Äves gyermek morbilli megbetegedäsäről Ärkezett jelentäs, a várusszerolégiai vizsgålat folyamatban van. A rubeola Äs a mumpsz epidemiolégiai helyzete kedvező volt. A gennyes meningitisek szåma csaknem azonos volt az el őző hetivel. A nyolc megbetegedäs kçzül håromban ismert az etiolégia: egy-egy esetben a B ill. C szerocsoporté N.meningitidis, egy måsik betegnäl E.coli volt a kérokozé. KiemelÄsre Ärdemes, hogy az Äv első nägy hetäben diagnosztizålt illetve bejelentett purulens meningitisek szåma az előző Äv azonos időszakåban regisztrålt megbetegedäsek szåmånak felänäl is kevesebb volt.

13

14

15 Az EpidemiolÇgiai InformÉciÇs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÇgiai KÑzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő kçzlemänyek szakmai egyeztetäst kçvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÇsszeÅllátÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÇzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvényt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÇzÇs AlapnÉl elnyert pélyézat Éltal biztosütott egyñttműkçdäs rävän fejlesztettäk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerül poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kçzläsi szåndäkkal száveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjöhez fordulni: Johan BÖla OrszÑgos EpidemiolÜgiai Kázpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråskänt valé hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÑgos Tisztifőorvos Dr. PintÖr Al Ñn ISSN X

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz . Ävfolyam 9. szåm 00. måjus. VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz vakcinåkrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum 8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. EgÄszsÄges NemzetÄrt NÄpegÄszsÄgÉgyi program Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ EGÇSZSÇGES

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13.

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. 8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. NÄmet tisztiorvosok tovåbbkäpzäse TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 20. szåm 2001. måjus 25. Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny FelhÑvÅs parlagfű-mentesñtő hätvägäre Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6.

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6. . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum

Részletesebben

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19.

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19. 11. Ävfolyam 46. szåm 004. november 19. AIDS VilÅgnap, 004 A nők Äs az AIDS A nők kéräben regisztrålt HIVfertőzÄsek epidemiolñgiai jellemzői MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Az EFRIR Fertőzőbeteg

Részletesebben

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam 25. szåm 2003. jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum EMLÄKEZÄS

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az 11. Ävfolyam 42. szåm 2004. oktçber 22. Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia Az enterococcusfertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VREfertőzÄsek megelőzäse az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs

Részletesebben

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az 11. Ävfolyam 48. szåm 2004. december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1.

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1. 9. évfolyam 46. szám 0. november 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo AIDS Világnap, 0. december. 533 Nemzetközi kitekintés 534 Fertőző betegségek adatai 540 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS Világnap, 2013. december 1. 521 Epinfo Nemzetközi kitekintés 522 HIV/AIDS Magyarország, 2013. szeptember 30. 524 Epinfo előfizetése

Részletesebben

21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Ebola-láz járványügyi helyzet, Nyugat-Afrika, 2014. 09. 23. 465 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 471 Fertőző

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Európában 7 Ebola haemorrhagiás láz, Kongó 9 Kolera a Délafrikai régióban 0 Fertőző betegségek adatai EpinfoKanyaró Epidemiológiai Információs

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2014. MÁJUS 5. A világ megváltoztatásához

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2014. MÁJUS 5. A világ megváltoztatásához 21. évfolyam 17. szám 2014. május 02. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kézhigiénés E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p Világnap 2014. május 5. 189 Tájékoztatás - engedélyezett

Részletesebben

16. évfolyam 38. szám 2009. szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 38. szám 2009. szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza pandémia 55 Epinfo Fertőző betegségek adatai 5 Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ AUSZTRÁL ORVOSOK INFLUENZA

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály Dr. Ócsai Lajos A lyssa elleni vakcina-felhasználás tapasztalatai

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály Dr. Ócsai Lajos A lyssa elleni vakcina-felhasználás tapasztalatai Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály Dr. Ócsai Lajos A lyssa elleni vakcina-felhasználás tapasztalatai Pasteur 1885. október 26-án adta elő a párizsi Tudományos Akadémián azon eljárást,

Részletesebben

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 6. szám 00. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A ruha és fejtetvesség helyzete az ÁNTSZ regionális intézetei 009. évi tevékenységének értékelése alapján 85 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 8. szám 00. december 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A tuberkulózis helyzete Magyarországon 0 Epinfo előfizetése a 0. évre 0 Fertőző betegségek adatai 05 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p Nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza-aktivitás Európában 645 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 646 - igazoltan veszett állatokról 647 - engedélyezett

Részletesebben

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoA biztonságos Epidemiológiai Információs Hetilap betegellátás globális fejlesztése 449 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A B szerocsoportú N.meningitidis által okozott megbetegedések előfordulása Magyarországon, 1988-2013. 545 Az Ebola-láz járványügyi

Részletesebben

14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Ruha- és fejtetvesség 241 Epinfo Fertőző betegségek adatai 248 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ A RUHA- ÉS FEJTETVESSÉG

Részletesebben

18. évfolyam 52. szám 2012. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 52. szám 2012. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 5. szám 0. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. november havi fertőző megbetegedésekről 60 Fertőző betegségek adatai 608 Epinfo index, 0 6 E p i d e m

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

12. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SEMMELWEIS NAP 2005

12. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SEMMELWEIS NAP 2005 2. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Semmelweis nap 2005 265 Epinfo A 2004. évi nosocomialis járványok 266 Fertőző betegségek adatai 27 Aerobiológiai tájékoztató

Részletesebben

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei Dr. Krisztián Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Jegyzői értekezlet 2013. november 13. Amiről szó

Részletesebben

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szúnyogriasztó/irtó készítmények alkalmazásával kapcsolatos tanácsok az árvízzel érintett területeken tartózkodóknak 69 Fertőző betegségek

Részletesebben

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza pandémia Várandós anyák influenza profilaxisa 463 Szexuális úton terjedő fertőzések, 2008 465 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT norovírus-járvány, Columbia, USA 141 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 147 Fertőző betegségek adatai 148 EpinfoIskolai Epidemiológiai

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2005. JANUÁR 1- DECEMBER 31. EPINFO 2006; 7:89-95.

Részletesebben

12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT humán veszettségből 53 Pályázati felhívás 58 Fertőző betegségek adatai 60 EpinfoGyógyulás Epidemiológiai Információs Hetilap

Részletesebben

TisztessÄgtelen Devizahitelek?

TisztessÄgtelen Devizahitelek? TisztessÄgtelen Devizahitelek? A Szegedi ÄtÅlőtÉbla 2012. Éprilis 5. napjén szñletett ÖtÅletÅnek hatésai a hazai jogrendszerre Dr. LÉzÉr DÅnes KÉroli GÉspÉr ReformÉtus Egyetem - 2012.05.18 Tartalom 1.

Részletesebben

21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Ebola-láz járvány - Nyugat-Afrika, 2014 345 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 351 Fertőző betegségek adatai 352 E

Részletesebben

1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje

1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje Tartalom Tartalomjegyzék 1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje 1 2. Átoltottság és kérdései 3 2.1. Az átoltottság mérése................................. 3 2.2. Eredmények.......................................

Részletesebben

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én)

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kanyarójárvány Európában Mi a kanyaró (morbilli)? Előfordul-e Magyarországon a kanyaró? Milyen az

Részletesebben

19. évfolyam 10-11. szám 2012. március 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 10-11. szám 2012. március 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 0. szám 0. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A M.pneumoniae epidemiológiai, diagnosztikai és terápiás vonatkozású aktualitásai, 0 Felhívás NNSR Alapítványi felhívás 8 Fertőző

Részletesebben

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27.

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Tartalom Intravénás szerfogyasztás Európában és Magyarországon

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Csecsemő és gyermekkori védőoltások

Csecsemő és gyermekkori védőoltások Csecsemő és gyermekkori védőoltások Kedves szülő! Ezzel az összefoglalóval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebben tudjon eligazodni gyermeke védőoltásai között. Együtt ismertetjük az életkorhoz

Részletesebben

15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kullancsencephalitis elleni védőoltásokról 301 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 305 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

HC3: ÚJ FEGYVER A KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK ELLENI HARCBAN

HC3: ÚJ FEGYVER A KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK ELLENI HARCBAN HC3: ÚJ FEGYVER A KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK ELLENI HARCBAN INNOVATÍV ANTIBAKTERIÁLIS BEVONAT A KILINCSEKEN Kórházi fertőzések Az egészségügyi intézményekben terjedő, és alapvetően megelőzhető fertőzések (HAI

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

PÄnzÅgyi Ismeretterjesztő Äs 2015.07.10 Érdek-kÄpviseleti EgyesÅlet. www.pitee.org

PÄnzÅgyi Ismeretterjesztő Äs 2015.07.10 Érdek-kÄpviseleti EgyesÅlet. www.pitee.org 2015.07.10. KÇrjÖk, tämogassa az egyesöletönk munkäjät, ha Ñgy Çrzi, hogy a mellçkelt dokumentummal hasznos segétsçget nyñjtunk Ünnek! A PànzÄgyi Ismeretterjesztő às ãrdek-kàpviseleti EgyesÄlet 2008-ban

Részletesebben

3. MegvizsgÄltuk a kapszaicin-årzåkeny idegek szerepåt a krçnikus thiazolidinedione teräpia

3. MegvizsgÄltuk a kapszaicin-årzåkeny idegek szerepåt a krçnikus thiazolidinedione teräpia SZAKMAI ZÄRÅ BESZÄMOLÅ A pälyäzat munkatervåben 4 cål megvalçsétäsät fogalmaztunk meg, melyek elvågzåsåvel pontosabb betekintåst kaptunk a kapszaicin-årzåkeny szenzoros idegek szånhidrät anyagcseråben

Részletesebben

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573.

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A multirezisztens (multidrug-resistant MDR) tuberkulózist olyan baktériumtörzsek okozzák, amelyek a tbc gyógyításában

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nyugat-afrikai Ebola-láz járvány, 2014. 08.29. 401 Fertőző betegségek adatai 408 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése 1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése Botulizmus A betegség

Részletesebben

Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30

Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30 Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30 Tartalom 1 Történelmi járványok 2 Milyen kérdésekre adhat választ a matematika? 3 Influenzajárvány az iskolában - miért ér

Részletesebben

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Szám: 5-1/39/2007. TÜK A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 63/1997. (XII. 21.) NM rendeletben meghatározottak

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26.

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 211. január 26. Agykárosodás Agyhalál kialakulása Agyhalál észlelése Donorjelentés Agyhalál megállapítás Szervdonációs és

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Sterilizáló berendezések műszaki felülvizsgálata 29 Tájékoztatás - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 32 - szakmai továbbképzésről

Részletesebben

(HELLO) Ez Hallatlan Híradó. Ma 2013. január 18, péntek nap. Mi lesz hírek? (Mesél )

(HELLO) Ez Hallatlan Híradó. Ma 2013. január 18, péntek nap. Mi lesz hírek? (Mesél ) (HELLO) Ez Hallatlan Híradó. Ma 2013. január 18, péntek nap. Mi lesz hírek? (Mesél ) Beteg influenza (több-több) de járvány (terjed) még nem Erzsébet program, benne fogyatékos (személy 2 ) lehet pályázat

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

Védőoltások. Az előadás célja: Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

Védőoltások. Az előadás célja: Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Védőoltások Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Gáspár Gáborné Szottfriedné Péter Edina Nagy Krisztina Járványügyi felügyelők Az előadás célja: Védőoltásokkal

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

EpinfoChikungunya-láz

EpinfoChikungunya-láz 3. évfolyam 4. szám 2006. április 4. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 89 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 92 - szakmai programról 93 Fertőző betegségek adatai 94 EpinfoChikungunya-láz Aerobiológiai

Részletesebben

A védőoltásokról és az influenza járványról

A védőoltásokról és az influenza járványról A védőoltásokról és az influenza járványról Dr NemesZsuzsanna 10/09/09 2006. január 1-jétől hatályos oltási rend Életkor Oltás 0-6 hét BCG 2 hónap DTPa+Hib+IPV 3 hónap DTPa+Hib+IPV 4 hónap DTPa+Hib+IPV

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg!

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Dr. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Az előadás a GlaxoSmithKline Kft. felkérésére készült A méhnyakrák gyakori betegség Világszerte:

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2007; 24:221-227.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2007; 24:221-227. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2006 EPINFO 2007; 24:221-227. Az NNSR kötelező jelentései

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK Prof. Dr. László Fodor Head of the department Dean A laboratóriumi állatok fertőző betegségei indukált betegségek fogékonyság spontán betegségek terjedés az állományon

Részletesebben

14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Sebfertőzés surveillance, 2006 333 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 343 Fertőző betegségek adatai 344 Epidemiológiai

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról Az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN?

IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN? IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN? IB VARIÁNSOK TÖRTÉNETE EUAFME 1930 s: Massachussetts (mortalitás 40-90%) 2 1951: Első variáns törzs az USA-ban:

Részletesebben