NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs"

Átírás

1 8. Ävfolyam 4. szåm februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE EURÇPÅBAN ÉS ÅZSIÅBAN A rabies az egäsz vilågon elterjedt betegsäg. A WHO adatai szerint a FÇld tçbb, mint szåz orszågåban 2,5 milliård szemäly van kitäve a vadonälő Äs a håziållatok kçräből eredő veszettsäg veszälyänek. A lyssa a halålozåsi adatok tükräben - az Çsszes fertőző betegsäget figyelembe väve - vilågviszonylatban a 10. helyen Åll. MÄg mindig ember halñlñt okozza Övente, annak ellenäre, hogy a posztexpozáciés vädekezäs cäljåra hatäkony, ÅmbÅr igen dråga oltéanyag Åll rendelkezäsre (1. tåblåzat). A lyssa Åltal leginkåbb Ärintett fçldräszek: Afrika, Ñzsia, DÄl-Amerika Äs àceånia. VeszettsÖgmentes sziget Izland, az EgyesÜlt KirÅlysÅg, valamint JapÅn, Äs ugyancsak lyssåtél mentes PortugÅlia, SvÄdorszÅg, FinnorszÅg, NorvÄgia ill. GÇrÇgorszÅg területe ig AusztrÅlia is fertőzäsmentes területnek sz Åmátott, de 1996-ban egy veszett denevär harapåsåt kçvető 4 hät mâlva emberi lyssa megbetegedäs, majd halålozås tçrtänt. A måsodik humån eset 1998-ban fordult elő, 27 hénappal a denevärmaråst kçvetően. A várust sikerült izolålni, Äs meghatårozåsra került egy âj, 0 szerotápusâ tçrzs (AusztrÅl denevär lyssa várus = ABL Australian bat lyssavirus). A humån lyssa megbetegedäs megelőzäse (a rékåk orålis vakcinåciéja Äs a håziållatok kçtelező megelőző vädőoltåsa rävän) EurÉpÅban, KanadÅban Äs az USA-ban a legeredmänyesebb. EurÜpÑban az erdei veszettsäg jelenti a fő veszälyt, a vçrçsréka a legfontosabb reservoår. Az Ållatok kçzçtt mintegy erdei veszettsäg (rabies silvatica) esetet regisztråltak az utébbi Ävekben, tâlnyoméräszt KÇzÄp- Äs

3 NÄhÅny kiemelt terçlet egy Ävre vonatkozé rabies mortalitåsa (halåleset/ lakos) 1. tåbl Åzat TerÇlet MortalitÅs (%ooo) Äszak-Amerika 0,002 MexikÅ 0,03 DÇl-Amerika 0,01 Ecuador 0,54 EurÅpa 0,001-0,005 TÉrÉkorszÑg 0,07-0,17 EtiÅpia 18,0 India 2,0-4,0 NepÑl 0,9 Sri Lanka 0,57 Banglades 1,75 KÖna 0,1 Vietnam 0,47 ThaifÉld 0,2 FÜlÉp-szigetek 0,6

4 Kelet-EurÉpa orszågaiban. Ezek az orszågok a rékaveszettsäg megszüntetäsäre orålis vakcinåciés programot folytatnak, azonban keletről, elsősorban OroszorszÅg felől veszett vçrçsrékåk megjelenäsät tapasztaljåk. Amág a veszettsäg behurcolåsåt Kelet-EurÉpa felől nem lehet megakadålyozni, a rabies EurÉpÅbÉl nem eradikålhaté. Az utébbi 20 Ävben a legtçbb eurépai orszågban csak nähåny humån esetet regisztråltak, s ezek kçzül tçbb importåltnak bizonyult (2. tñblñzat). Helyi sajåtossågaik miatt hårom orszågban ÄszleltÄk nagyobb szåmban humån lyssa esetek előfordulåsåt. TárákorszÑg az egyetlen eurépai orszåg, ahol a kutyåk kçzçtt előfordulé utcai veszettsäg (urbanus lyssa) tartja fenn a jårvånyt. RomÑniÑban a posztexpozáciés oltåsokhoz hazai gyårtåsâ szçvetkultâra vakcinåt hasznålnak, melynek antigän tartalma nem Äri el az előárt ÄrtÄket, ágy tçbb oltås szüksäges a vädettsäg kialakulåsåhoz. OroszorszÑgban sem hasznåljåk kçvetkezetesen a hatäkony sejtkultâra vakcinåt Äs az immunglobulint. E kät utébbi orszåg gazdasågi helyzete nem teszi lehetővä az orålis vakcinåciés program bevezetäsät az erdei veszettsäg jårvåny megszüntetäsäre

5 HumÅn rabies esetek EurÉpÅban ( ) OrszÅg Esetek szåma ImportÅlt esetek szåma Ausztria 1 79 Belgium , 88 BulgÑria 1 94 Cseh KÉztÑrsasÑg ÄsztorszÑg 4 84, 85, 86, 89 FehÇroroszorszÑg 2 89, 93 FinnorszÑg ElőfordulÅs Äve (az ÇvszÑm utolså kçt jegye, zñråjelben az esetszñm) FranciaorszÑg , 80, 82, 91, 92 NÇmetorszÑg , 81, 86 5, 90, 96 5 MagyarorszÑg , 85 (2), 91, 94 (2) OlaszorszÑg LettorszÑg 1 93 LitvÑnia 3 92 (2), 93 LengyelorszÑg , 79 (2), 80, 83 8, 84, 85 RomÑnia (3), 83 (2), 84, 85 (4), 86 (4), 87 (4), 88 (3), 89 (4), 90 (4), 91 (8), 92 (3) OroszorszÑg 67 85, 89 (6), 90 (11), 91 (16), 92 (9), 93 (5), 94 (4), 95 (10), 96 (5) SzlovÑkia 1 90 SvÑjc 3 77 TÉrÉkorszÑg (34), 78 (2), 79 (3), 91 (1) Ukrajna 7 77, 89 (2), 90 (4) EgyesÜlt KirÑlysÑg (2), 78, 81, 86, 87, 88 (2), 96 JugoszlÑvia (2), 78 (2), 79 (2), 80 (2), 89 Összesen

6 Az importñlt eset szñrmazñsi helye: 1 Ruanda-Zaire; 2 Vietnam; 3 denevçr Ñltal okozott, az Åta nem fordult el ő igazoltan denevçr Ñltal okozott veszettsçg az orszñgban; 4 TunÇzia, Egyiptom, SzenegÑl, MexikÅ, AlgÇria; 5 Egyiptom, India; 6 NigÇria; 7 NepÑl; 8 SzudÑn; 9 India (4), PakisztÑn (2), Zambia, Banglades; 10 AlgÇria. A humån lyssa esetek nagy tçbbsägät (95-98%), az Ävente csaknem emberi halålozåst az endömiñs rögiükban (Ñzsia, Afrika, Latin-Amerika) a kébor kutyåk okozzåk. A lyssa endämia Åltal sâjtott orszågok nem rendelkeznek megfelelő vakcinåval sem a kutyåk preventáv vädőoltåsåhoz, sem a lakossåg posztexpozáciés vädelmähez, valamint az informåciés håttär is hiånyzik a humån megbetegedäsek megelőzäsähez. ÑzsiÅban 7 millié lyssa-gyanâs expozácié tçrtänik Ävente, Äs mintegy re becsülik a halålos kimenetelű esetek szåmåt. A fertőződäs kçvetkeztäben 15 percenkänt egy - egy szemäly hal meg, ezek 40%-a 15 Äv alatti gyermek. Az egyes Ñzsiai orszñgok rabies-helyzetövel kapcsolatos főbb jellemzők Kambodzsa. A legtçbb lyssa-fertőzäs kutyåk Åltal okozott särüläst kçvetően alakul ki, azonban a kutyåk oltottsågi ÅllapotÅra, illetve az ebek kçzçtti rabies incidenciåra näzve nem rendelkeznek pontos/ärtäkelhető adatokkal. MÄgis jellemző a helyzetre, hogy 1999-ben 68 särüläst okozé Ållatot (63 kutyåt, 1 macskåt Äs 4 majmot) vizsgåltak meg immunfluorescens médszerrel, kçzülük 30 fertőzçttnek bizonyult (valamennyi kutya volt). A lyssa-gyanâs särülässel egäszsägügyi ellåtåsärt fordulék szåma az Ävekben 8485 Äs fő kçzçtt våltozott. A särülteknek mindçssze 20-53%-Åt sikerült a mår vårhatéan megfelelő vädelmet jelentő, legalåbb 5 oltåsbél ÅllÉ sorozatoltåsban räszesáteni. A särüläsek 97-99%-Åt kutyåk okoztåk, az Ärintettek 50-65%-a 15 Äv alatti gyermek volt. Ezen adatok dçntően (73%-ban) a fővårosbél, Phnom Penh-ből szårmaznak, az orszåg tçbbi területän mäg a fentinäl is sâlyosabb a helyzet. Legfontosabb feladatnak a rabies ellenes nemzeti program kialakátåsåt tartjåk. KÇzvetlen cälkänt a megfelelő elsődleges sebellåtås megvalésátåsåt jelçlik meg, vagyis, hogy tçrtänjen meg minden harapott seb tiszta vázzel Äs szappannal tçrtänő kimosåsa. IndiÑban a lyssa alapvető näpegäszsägügyi probläma. Az orszågban mintegy 15 millié kébor kutya Äl, a humån rabies esetek előzmänyäben 96%-ban veszett kutya harapåsa szerepel. A veszettsäg IndiÅban nem bejelentendő betegsäg, azonban a WHO 1996-ban mintegy re becsâlte az itt előfordult halñlos emberi lyssa esetek szñmñt. IndonÖzia. Az indonäziai rägiéban a veszettsäg mäg mindig näpbetegsäg. Az egyes szigeteken külçnbçző a fertőzçttsäg märtäke. JÅvÅn a fertőzäst 98%- ban kutyåtél, 2%-ban macskåtél Äs majomtél akviråltåk a särültek ben 75, 1997-ben 50, 1998-ban 84, 1999-ben 135 humån esetet regisztråltak.

7 Salavesin 2000 szeptemberäig esetben ÄszleltÄk veszett kutya harapåsåt, a betegsäg kçvetkeztäben 48 szemäly halt meg. A posztexpozáciés teväkenysäget, az oltåsokat a Nemzeti Rabies KÇzpont irånyátja, az oltåsokhoz a Pasteur-MÄrieux cäg Åltal gyårtott "Verorab" oltéanyagot hasznåljåk a oltåsi säma szerint. Az elsődleges sebellåtåst a särült maga vagy a csalådja vägzi. MegátÄlÄsÜk szerint IndonÄziÅban tårsadalmi ÇsszefogÅs, Äs nemzeti program szolgålnå legjobban a rabies probläma megoldåsåt. A Fâláp-szigeteken a rabies incidencia magas, vilågviszonylatban folyamatosan az első Çt kçzçtt talålhaté, Ävente szemäly hal meg lyssa-fertőzäsben. A humån esetek 98%-Åt itt is a kutyåk okozzåk ben tçbb mint 2000 kutya esetäben volt laboratériumilag is igazolhaté a veszettsäg ben 1,5 millié dollårt sz Åntak a nemzeti rabies prevenciés programra, melynek hårom legfontosabb eleme a kutyåk oltåsa, az emberi särüläsek esetän a posztexpozáciés vädőoltåsok elvägzäse Äs a betegsäg surveillance-ånak a bevezetäse volt. A program sikerähez szüksägesnek tartjåk az intenzáv egäszsägügyi felvilågosátås Äs oktatås erősátäsät is. PakisztÑnban is endämiåsan fordul elő a rabies, särüläsät kçvetően minden Ävben mintegy 150 ezer szemäly räszesül posztexpozáciés profilaxisban. Évente dézis oltéanyagot hasznålnak fel, mägis mintegy szemöly hal meg lyssa-fertőzös kávetkeztöben. Az Ärintettek 65%-a 18 ÄvesnÄl fiatalabb, tovåbbi 30%-a Äv kçzçtti korâ, 80%-uk färfi. A nők alacsonyabb ÄrintettsÄgÄt kisebb håzon kávüli aktivitåsuk Äs tårsadalmi helyzetük magyaråzza. Az expozácié vidäken, a hegyvidäken, ill. aratås idejän azokon a területeken a legmagasabb, ahol mezőgazdasågi munkåk folynak. Az orszågban 1980 Éta termelnek oltéanyagot, de ez messze nem elägáti ki az igänyeket. Fontos feladat a lakossåg egäszsägneveläse, oktatåsa, mert mäg mindig gyakori, hogy az orvosi kezeläs helyett a mågikus gyégymédokat veszik igänybe. A vårosokban a kébor ebek szåmåt csçkkentő programok kialakátåsånak lenne nagy jelentősäge. Sri LankÑn Ävente mintegy 100 humån eset előfordulåsåt Äszlelik. Az esetek 97%-Åt kutyåk, 2%-Åt macskåk, 1%-Åt mås Ållatok okozzåk (előfordult pl. veszett elefånt is) Éta a WHO segátsägävel megoldottåk, hogy a nagy kérhåzakban a sejtkultâra vakcinåt hasznåljåk az intradermålis oltåsi eljåråst (l. alåbb) alkalmazva, ezzel is megfelelő vädelmet sikerült kialakátani. ÑllategÄszsÄgÜgyi intäzkedäsek is tçrtäntek: az ebek preventáv vädőoltåsa Äs sterilizåciéja, kásärlet a kutyåk orålis vakcinålåsåra; vallåsi Äs kulturålis okokra tekintettel a kutyåk szåmåt "csak märsäkelten" sikerült csçkkenteni. Thaifáldán 1993-ban aktáv ÅllategÄszsÄgÜgyi program kezdődçtt, melynek eredmänyekäppen az ebek szåmånak redukålåsa mellett az oltottsågi arånyt is sikerült javátani. Mág 1993-ban 8 millié kutya kçzül mindçssze 2 millié volt

8 oltott, 1999-ben 6 millié kutya kçzül mår 5 milliét vakcinåltak. Az orszågban 37 laboratérium műkçdik, a vizsgålt Ållatok kçzçtt a lyssa-fertőzçtt esetek szåma - a nagymärtäkű ÅllatoltÅsok eredmänyekänt - a vizsgålt időszakban 44,4%-rÉl 27,6%-ra csçkkent. Az EgÄszsÄgÜgyi MinisztÄrium is komoly erőfeszátäst tesz e fatålis betegsäg eliminålåsåra. ãvente mintegy esemänyt, mint posztexpozáciés rabies-gyanât låtnak el. TÇbbfÄle oltéanyagot Äs oltåsi sämåt alkalmaznak, kçztük a WHO Åltal ajånlott intradermålis oltåsi eljåråst kiegäszátve a seb kçrnyäkänek immunglobulinnal tçrtänő infiltråciéjåval. Vietnamban Ävente mintegy szemäly hal meg veszettsägben, ez negyedät jelenti az orszågban a fertőző betegsägek okozta halålozåsnak. ãvente mintegy szemälyt kell posztexpozáciés oltåsban räszesáteni, az esetek 97%-Åban kutyaharapåst kçvetően. Fuenzalida vakcinåt hasznålnak, a posztexpozáciés oltåsi sorozat nyolc oltåsbél Åll. A betegsäg felszåmolåsåra nemzeti programmal rendelkeznek, ezt 2020-ig tervezik megvalésátani. StratÄgiÅjuk szerint a kutyåk teljeskçrű vakcinålåsåt, az epidemiolégiai surveillance kialakátåsåt, a lakossåg egäszsägneveläsät Äs a jé minősägű, hatäkony oltéanyag biztosátåsåt kell megoldani. A humñn lyssa megelőzösöre hasznñlt oltüanyagok Ös oltñsi sömñk VilÅgviszonylatban a lyssa-gyanâs särüläseknek csak mintegy 20%-Åban hasznålnak megfelelő vädelmet biztosáté sejtkultâra vakcinåt. A rabies fertőzässel sâlyosan Ärintett Åzsiai orszågokban - våltozé hatäkonysåga Äs az oltåst kçvető sâlyos neurolégiai komplikåciék előfordulåsånak lehetősäge ellenäre, Åm relatáve alacsony kçltsägei miatt - a legszälesebb kçrben mäg mindig az Ållati agyszçvetekben elszaporátott Äs inaktivålt várusbél előållátott NTV vakcinåt (Nerve Tissu Vaccine) alkalmazzåk. BÅr a modern sejtkultâra vakcinåk Åra csçkken, egy teljes, intramuszkulåris oltåsi sorozat kçltsäge magasabb annål, mint ami egy Åtlagos, ÑzsiÅban vagy AfrikÅban Älő csalåd szåmåra vållalhaté. Az NTV oltéanyag Äs a länyegesen magasabb kçltsägű intramuszkulåris alkalmazås alternatávåjakänt, a kçltsägek csçkkentäsäre kidolgoztåk az intradermñlis oltñsi eljñrñst, amelynek sorån a sejtkultâra vakcina kis dézisait (0,1 ml) tçbb alkalommal tçbb oltåsi helyre adjåk be. Az adatok ugyanis azt igazoljåk, hogy a sejtkultâra vakcina egyidejűleg, intradermålisan tçbb helyre alkalmazott kis dézisai hatåsosak, megfelelő vädelmet alakátanak ki. Az intradermålis oltåsok esetäben is gondoskodni kell azonban bizonyos speciålis technikai Äs szemälyi feltätelekről, ezärt a médszer alkalmazåsåt kizårélag rabies centrumokban ajånljåk, ahol a megfelelő kontroll, a hűtő-tårolé kapacitås, Çsszeszokott, szakkäpzett szemälyzet, s ágy az oltéanyag gazdasågos felhasznålåsa is biztosátott. A posztexpozáciés intradermålis oltåsi eljåråst ThaifÇldÇn, a FÜlÇp-szigeteken

9 Äs nähåny afrikai orszågban vezettäk be, illetve kezdtäk alternatáv médszerkänt alkalmazni. ForrÑs: International Conference on Rabies: Rabies In Asia. Achievements and Future Challenges, Bangkok, november Rabies-Risk of Exposure and Current Trends in Prevention of Human Cases. Abs.: Wolfgang Haupt SzerkesztősÅgi megjegyzås. KÄtÄvente rendezik meg a rabies helyzet ÄrtÄkelÄsÄvel foglalkozå nemzetkçzi konferenciét (1994-ben KanadÉban, 1996-ban Hongkongban, 1998-ban MexikÅban), ahol kiemelten térgyaljék, elemzik a vilég kñlçnbçző tärsägeinek sajétosségait novemberäben Bangkokban a dälkelet-ézsiai helyzet kerñlt räszletes megvitatésra. Ezen legutåbbi Ärtekezleten elhangzottak adték a jelen téjäkoztatés aktualitését. E rägiå sajétos, itthonitål jelentősen eltärő rabies-helyzetänek ismerete szñksäges a hazénkbål e tärsägbe irényulå fokozådå utazési kedv Äs munkavéllalés miatt. A nemzetkçzi oltåkçzponthoz tanécsärt fordulåkat fel kell käszüteni a lyssa veszälyäre is, hogy ismerjäk az Éllatok Éltal okozott esetleges särñläsek jelentősägät, Äs esetenkänt räszesñljenek preexpozüciås vädőoltési sorozatban. A magyarorszégi lyssa surveillance-szal kapcsolatosan az OEK 2000 méjuséban "MÅdszertani levelet" adott ki, melyben megtalélhatåk a hazai jérvényñgyi helyzetre vonatkozå informéciåk Äs az esetleges lyssa-gyanás ÄrintkezÄs esetän szñksäges teendők.

10 HAZAI INFORMÅCIÇ INFLUENZA INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÉSEK januñr kázátt hät megyäből Äs a fővårosbél jelentettek influenzås megbetegedäseket. A 4. häten beteg fordult orvoshoz ilyen jellegű panaszaival, beteget (10,8%) vettek tåppänzes ÅllomÅnyba. åsszesen betegnäl (4,0%) Äszleltek szçvődmänyt, 50 betegnäl vålt szüksägessä a kérhåzi kezeläs. Egy 84 Äves Somogy megyei nő influenza kçvetkeztäben meghalt (tåblåzat). A legtçbb beteget (7 056) Somogy megyöből jelentettäk, ahol az előző häthez viszonyátva tçbb mint kät Äs fälszeresäre emelkedett a megbetegedäsek szåma. Somogy megyäben a jårvåny kezdete (januår 15.) Éta a megye lakossågånak 2,9%-a jelentkezett orvosnål. A DunÅntâl tçbbi megyäjäből ezen a Influenza Äs influenzaszerű megbetegedäsek adatai hät Terâlet Betegek TÅppÄnzbe vettek SzávődmÄnyes esetek KÉrhÅzba szållàtottak Halottak szåma Budapest Baranya FejÇr Győr-M.-S Somogy Tolna Vas Zala Összesen häten jelentettek előszçr adatokat. Tolna megyöben a lakossåg 1,7%-a, Vas megyöben 1,4%-a, FejÖr megyöben 1,3%-a, Baranya megyöben pedig 1,1%- a fordult orvoshoz influenzåra utalé panaszokkal. Valamennyi területen a gyermekek voltak a legörintettebbek. A betegek 57,6 %-a tizençt Även aluli gyermek, 22,8 %-a Äves fiatal felnőtt volt, 9,3% tartozott a 25-34, 7,8 % a Ävesek korcsoportjåba. Az orvosnål jelentkezett betegek kçzçtt igen alacsony volt a 60 Ävesek vagy annål idősebbek arånya (2,5%). A szçvődmänyes esetekben kçzel azonos gyakorisåggal diagnosztizåltak

11 pharyngitist Äs tonsillitist (36,7%), illetve bronchitist (35,9%). BÑcs-Kiskun, Heves, JÑsz-Nagykun-Szolnok Ös VeszprÖm megyöből is jeleztäk az influenzaszerű megbetegedäsek gécos halmozédåsåt. A tçbbi megyäben influenza aktivitåsra utalé jelet nem Äszleltek. A fővårosban januår kçzçtt 4032 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, az előző heti 1813 szemällyel szemben. A betegek 29%-29%-a gyermek, illetve Äves korâ felnőtt volt. A korspecifikus incidencia az 1-14 Äves gyermekek kçzçtt volt a legmagasabb, az előző häthez viszonyátva tçbb mint nyolcszorosåra emelkedett. JanuÅr 31-ig az ÑNTSZ FővÅrosi IntÄzetÄben 53 beteg garatvåladäkånak vizsgålatåra került sor: kät esetben RS várust mutattak ki, influenzavárus jelenlätät egy esetben sem igazoltåk. TovÅbbi hårom betegnäl szerolégiai vizsgålatokkal RSV fertőzäst erősátettek meg. A 4. häten 14 betegnäl virolégiai vizsgålatokkal is igazoltåk az influenza várusok kéroki szerepät (10 esetben influenza B, 4 esetben influenza A). Az ÑNTSZ Baranya Megyei IntÄzetÄnek VáruslaboratÉriumÅban januår 17 Éta hâsz Baranya megyei betegtől Ärkezett vizsgålati anyagot dolgoztak fel: direkt antigänkimutatåssal egy esetben influenza A, hårom esetben influenza B várust detektåltak. Az OEK VirolÉgiai főosztålyån januår utolsé hetäben 96 lägâti mintåt vizsgåltak meg direkt immunfluoreszcens eljåråssal. HÄt beteg [BÅcs-Kiskun (3), FejÄr (1), Heves (1), Pest (1), VeszprÄm (1)] garatvåladäkåban influenza B vårus, hårom betegnäl pedig [FejÄr (1), Tolna (2)] influenza A vårus jelenlätät mutattåk ki.

12 A HAZAI JÅRVÅNYçGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÉSE A januñr kázátti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyügyi helyzete az alåbbiakban foglalhaté Çssze: Az enterñlis bakteriñlis fertőző betegsögek kçzül a campylobacteriosisok szåma az előző hetinek kçzel måsfälszeresäre emelkedett, az 1-4. häten nyilvåntartåsba került esetek szåma az előző Äv azonos időszakåban regisztråltat is meghaladja. Az enterålis bakteriålis fertőző betegsägek kçzçtt az Äv eleje Éta campylobacteriosis dominancia figyelhető meg, a bejelentäsek szåma ezen a häten 40%-kal, az Äv eleje Éta 20%-kal volt tçbb a nyilvåntartott salmonellosisok szåmånål. A tçbbi e csoportba tartozé betegsäg jårvånyügyi helyzete - a yersiniosist kiväve - kedvezőbb volt a koråbbi ÄvekÄnÄl. A virñlis hepatitisek jårvånyügyi helyzete tovåbbra is igen kedvezően alakult. A lögéti terjedösű fertőző betegsögek kçzül az előző hetihez viszonyátva a scarlatina bejelentäsek szåma märsäkelten emelkedett, a varicella bejelentäsekä länyegesen nem våltozott. A scarlatina jårvånyügyi helyzete a koråbbi ÄvekÄhez hasonléan alakult. Szabolcs-SzatmÅr-Bereg megyäből egy 11 Äves gyermek morbilli megbetegedäsäről Ärkezett jelentäs, a várusszerolégiai vizsgålat folyamatban van. A rubeola Äs a mumpsz epidemiolégiai helyzete kedvező volt. A gennyes meningitisek szåma csaknem azonos volt az el őző hetivel. A nyolc megbetegedäs kçzül håromban ismert az etiolégia: egy-egy esetben a B ill. C szerocsoporté N.meningitidis, egy måsik betegnäl E.coli volt a kérokozé. KiemelÄsre Ärdemes, hogy az Äv első nägy hetäben diagnosztizålt illetve bejelentett purulens meningitisek szåma az előző Äv azonos időszakåban regisztrålt megbetegedäsek szåmånak felänäl is kevesebb volt.

13

14

15 Az EpidemiolÇgiai InformÉciÇs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÇgiai KÑzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő kçzlemänyek szakmai egyeztetäst kçvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÇsszeÅllátÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÇzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvényt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÇzÇs AlapnÉl elnyert pélyézat Éltal biztosütott egyñttműkçdäs rävän fejlesztettäk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerül poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kçzläsi szåndäkkal száveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjöhez fordulni: Johan BÖla OrszÑgos EpidemiolÜgiai Kázpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråskänt valé hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÑgos Tisztifőorvos Dr. PintÖr Al Ñn ISSN X

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XIII. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007. december Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében Az OECD országok Health at a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

Denevérek veszettsége Adatok és gondolatok az első két hazai eset kapcsán

Denevérek veszettsége Adatok és gondolatok az első két hazai eset kapcsán Denevérek veszettsége Adatok és gondolatok az első két hazai eset kapcsán Molnár Viktor 1,2 Molnár Zoltán 1 Rigó Dóra 3 Pálfi Vilmos 3 Sós Endre 1 1 Fővárosi Állat- és Növénykert 2 Szent István Egyetem,

Részletesebben

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat)

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom Bevezetés... 2 A 15 74 népesség

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás Európában Kérdések és kérdőjelek

Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás Európában Kérdések és kérdőjelek Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás Európában Kérdések és kérdőjelek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Kamarás Ferenc (2005): Családalapítás

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Háttéranyag Sajtótájékoztató, 2013. május 22. Délkelet-Európa és az elvándorlás az eddigi SEEMIG elemzések alapján A délkelet-európai térség az európai,

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A kutatást végezte Berkes Tímea, Sági Andrea és Bartha Enikő Szupervízor: Urbán Róbert PhD Budapest, 2008-2009. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben