NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs"

Átírás

1 8. Ävfolyam 4. szåm februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE EURÇPÅBAN ÉS ÅZSIÅBAN A rabies az egäsz vilågon elterjedt betegsäg. A WHO adatai szerint a FÇld tçbb, mint szåz orszågåban 2,5 milliård szemäly van kitäve a vadonälő Äs a håziållatok kçräből eredő veszettsäg veszälyänek. A lyssa a halålozåsi adatok tükräben - az Çsszes fertőző betegsäget figyelembe väve - vilågviszonylatban a 10. helyen Åll. MÄg mindig ember halñlñt okozza Övente, annak ellenäre, hogy a posztexpozáciés vädekezäs cäljåra hatäkony, ÅmbÅr igen dråga oltéanyag Åll rendelkezäsre (1. tåblåzat). A lyssa Åltal leginkåbb Ärintett fçldräszek: Afrika, Ñzsia, DÄl-Amerika Äs àceånia. VeszettsÖgmentes sziget Izland, az EgyesÜlt KirÅlysÅg, valamint JapÅn, Äs ugyancsak lyssåtél mentes PortugÅlia, SvÄdorszÅg, FinnorszÅg, NorvÄgia ill. GÇrÇgorszÅg területe ig AusztrÅlia is fertőzäsmentes területnek sz Åmátott, de 1996-ban egy veszett denevär harapåsåt kçvető 4 hät mâlva emberi lyssa megbetegedäs, majd halålozås tçrtänt. A måsodik humån eset 1998-ban fordult elő, 27 hénappal a denevärmaråst kçvetően. A várust sikerült izolålni, Äs meghatårozåsra került egy âj, 0 szerotápusâ tçrzs (AusztrÅl denevär lyssa várus = ABL Australian bat lyssavirus). A humån lyssa megbetegedäs megelőzäse (a rékåk orålis vakcinåciéja Äs a håziållatok kçtelező megelőző vädőoltåsa rävän) EurÉpÅban, KanadÅban Äs az USA-ban a legeredmänyesebb. EurÜpÑban az erdei veszettsäg jelenti a fő veszälyt, a vçrçsréka a legfontosabb reservoår. Az Ållatok kçzçtt mintegy erdei veszettsäg (rabies silvatica) esetet regisztråltak az utébbi Ävekben, tâlnyoméräszt KÇzÄp- Äs

3 NÄhÅny kiemelt terçlet egy Ävre vonatkozé rabies mortalitåsa (halåleset/ lakos) 1. tåbl Åzat TerÇlet MortalitÅs (%ooo) Äszak-Amerika 0,002 MexikÅ 0,03 DÇl-Amerika 0,01 Ecuador 0,54 EurÅpa 0,001-0,005 TÉrÉkorszÑg 0,07-0,17 EtiÅpia 18,0 India 2,0-4,0 NepÑl 0,9 Sri Lanka 0,57 Banglades 1,75 KÖna 0,1 Vietnam 0,47 ThaifÉld 0,2 FÜlÉp-szigetek 0,6

4 Kelet-EurÉpa orszågaiban. Ezek az orszågok a rékaveszettsäg megszüntetäsäre orålis vakcinåciés programot folytatnak, azonban keletről, elsősorban OroszorszÅg felől veszett vçrçsrékåk megjelenäsät tapasztaljåk. Amág a veszettsäg behurcolåsåt Kelet-EurÉpa felől nem lehet megakadålyozni, a rabies EurÉpÅbÉl nem eradikålhaté. Az utébbi 20 Ävben a legtçbb eurépai orszågban csak nähåny humån esetet regisztråltak, s ezek kçzül tçbb importåltnak bizonyult (2. tñblñzat). Helyi sajåtossågaik miatt hårom orszågban ÄszleltÄk nagyobb szåmban humån lyssa esetek előfordulåsåt. TárákorszÑg az egyetlen eurépai orszåg, ahol a kutyåk kçzçtt előfordulé utcai veszettsäg (urbanus lyssa) tartja fenn a jårvånyt. RomÑniÑban a posztexpozáciés oltåsokhoz hazai gyårtåsâ szçvetkultâra vakcinåt hasznålnak, melynek antigän tartalma nem Äri el az előárt ÄrtÄket, ágy tçbb oltås szüksäges a vädettsäg kialakulåsåhoz. OroszorszÑgban sem hasznåljåk kçvetkezetesen a hatäkony sejtkultâra vakcinåt Äs az immunglobulint. E kät utébbi orszåg gazdasågi helyzete nem teszi lehetővä az orålis vakcinåciés program bevezetäsät az erdei veszettsäg jårvåny megszüntetäsäre

5 HumÅn rabies esetek EurÉpÅban ( ) OrszÅg Esetek szåma ImportÅlt esetek szåma Ausztria 1 79 Belgium , 88 BulgÑria 1 94 Cseh KÉztÑrsasÑg ÄsztorszÑg 4 84, 85, 86, 89 FehÇroroszorszÑg 2 89, 93 FinnorszÑg ElőfordulÅs Äve (az ÇvszÑm utolså kçt jegye, zñråjelben az esetszñm) FranciaorszÑg , 80, 82, 91, 92 NÇmetorszÑg , 81, 86 5, 90, 96 5 MagyarorszÑg , 85 (2), 91, 94 (2) OlaszorszÑg LettorszÑg 1 93 LitvÑnia 3 92 (2), 93 LengyelorszÑg , 79 (2), 80, 83 8, 84, 85 RomÑnia (3), 83 (2), 84, 85 (4), 86 (4), 87 (4), 88 (3), 89 (4), 90 (4), 91 (8), 92 (3) OroszorszÑg 67 85, 89 (6), 90 (11), 91 (16), 92 (9), 93 (5), 94 (4), 95 (10), 96 (5) SzlovÑkia 1 90 SvÑjc 3 77 TÉrÉkorszÑg (34), 78 (2), 79 (3), 91 (1) Ukrajna 7 77, 89 (2), 90 (4) EgyesÜlt KirÑlysÑg (2), 78, 81, 86, 87, 88 (2), 96 JugoszlÑvia (2), 78 (2), 79 (2), 80 (2), 89 Összesen

6 Az importñlt eset szñrmazñsi helye: 1 Ruanda-Zaire; 2 Vietnam; 3 denevçr Ñltal okozott, az Åta nem fordult el ő igazoltan denevçr Ñltal okozott veszettsçg az orszñgban; 4 TunÇzia, Egyiptom, SzenegÑl, MexikÅ, AlgÇria; 5 Egyiptom, India; 6 NigÇria; 7 NepÑl; 8 SzudÑn; 9 India (4), PakisztÑn (2), Zambia, Banglades; 10 AlgÇria. A humån lyssa esetek nagy tçbbsägät (95-98%), az Ävente csaknem emberi halålozåst az endömiñs rögiükban (Ñzsia, Afrika, Latin-Amerika) a kébor kutyåk okozzåk. A lyssa endämia Åltal sâjtott orszågok nem rendelkeznek megfelelő vakcinåval sem a kutyåk preventáv vädőoltåsåhoz, sem a lakossåg posztexpozáciés vädelmähez, valamint az informåciés håttär is hiånyzik a humån megbetegedäsek megelőzäsähez. ÑzsiÅban 7 millié lyssa-gyanâs expozácié tçrtänik Ävente, Äs mintegy re becsülik a halålos kimenetelű esetek szåmåt. A fertőződäs kçvetkeztäben 15 percenkänt egy - egy szemäly hal meg, ezek 40%-a 15 Äv alatti gyermek. Az egyes Ñzsiai orszñgok rabies-helyzetövel kapcsolatos főbb jellemzők Kambodzsa. A legtçbb lyssa-fertőzäs kutyåk Åltal okozott särüläst kçvetően alakul ki, azonban a kutyåk oltottsågi ÅllapotÅra, illetve az ebek kçzçtti rabies incidenciåra näzve nem rendelkeznek pontos/ärtäkelhető adatokkal. MÄgis jellemző a helyzetre, hogy 1999-ben 68 särüläst okozé Ållatot (63 kutyåt, 1 macskåt Äs 4 majmot) vizsgåltak meg immunfluorescens médszerrel, kçzülük 30 fertőzçttnek bizonyult (valamennyi kutya volt). A lyssa-gyanâs särülässel egäszsägügyi ellåtåsärt fordulék szåma az Ävekben 8485 Äs fő kçzçtt våltozott. A särülteknek mindçssze 20-53%-Åt sikerült a mår vårhatéan megfelelő vädelmet jelentő, legalåbb 5 oltåsbél ÅllÉ sorozatoltåsban räszesáteni. A särüläsek 97-99%-Åt kutyåk okoztåk, az Ärintettek 50-65%-a 15 Äv alatti gyermek volt. Ezen adatok dçntően (73%-ban) a fővårosbél, Phnom Penh-ből szårmaznak, az orszåg tçbbi területän mäg a fentinäl is sâlyosabb a helyzet. Legfontosabb feladatnak a rabies ellenes nemzeti program kialakátåsåt tartjåk. KÇzvetlen cälkänt a megfelelő elsődleges sebellåtås megvalésátåsåt jelçlik meg, vagyis, hogy tçrtänjen meg minden harapott seb tiszta vázzel Äs szappannal tçrtänő kimosåsa. IndiÑban a lyssa alapvető näpegäszsägügyi probläma. Az orszågban mintegy 15 millié kébor kutya Äl, a humån rabies esetek előzmänyäben 96%-ban veszett kutya harapåsa szerepel. A veszettsäg IndiÅban nem bejelentendő betegsäg, azonban a WHO 1996-ban mintegy re becsâlte az itt előfordult halñlos emberi lyssa esetek szñmñt. IndonÖzia. Az indonäziai rägiéban a veszettsäg mäg mindig näpbetegsäg. Az egyes szigeteken külçnbçző a fertőzçttsäg märtäke. JÅvÅn a fertőzäst 98%- ban kutyåtél, 2%-ban macskåtél Äs majomtél akviråltåk a särültek ben 75, 1997-ben 50, 1998-ban 84, 1999-ben 135 humån esetet regisztråltak.

7 Salavesin 2000 szeptemberäig esetben ÄszleltÄk veszett kutya harapåsåt, a betegsäg kçvetkeztäben 48 szemäly halt meg. A posztexpozáciés teväkenysäget, az oltåsokat a Nemzeti Rabies KÇzpont irånyátja, az oltåsokhoz a Pasteur-MÄrieux cäg Åltal gyårtott "Verorab" oltéanyagot hasznåljåk a oltåsi säma szerint. Az elsődleges sebellåtåst a särült maga vagy a csalådja vägzi. MegátÄlÄsÜk szerint IndonÄziÅban tårsadalmi ÇsszefogÅs, Äs nemzeti program szolgålnå legjobban a rabies probläma megoldåsåt. A Fâláp-szigeteken a rabies incidencia magas, vilågviszonylatban folyamatosan az első Çt kçzçtt talålhaté, Ävente szemäly hal meg lyssa-fertőzäsben. A humån esetek 98%-Åt itt is a kutyåk okozzåk ben tçbb mint 2000 kutya esetäben volt laboratériumilag is igazolhaté a veszettsäg ben 1,5 millié dollårt sz Åntak a nemzeti rabies prevenciés programra, melynek hårom legfontosabb eleme a kutyåk oltåsa, az emberi särüläsek esetän a posztexpozáciés vädőoltåsok elvägzäse Äs a betegsäg surveillance-ånak a bevezetäse volt. A program sikerähez szüksägesnek tartjåk az intenzáv egäszsägügyi felvilågosátås Äs oktatås erősátäsät is. PakisztÑnban is endämiåsan fordul elő a rabies, särüläsät kçvetően minden Ävben mintegy 150 ezer szemäly räszesül posztexpozáciés profilaxisban. Évente dézis oltéanyagot hasznålnak fel, mägis mintegy szemöly hal meg lyssa-fertőzös kávetkeztöben. Az Ärintettek 65%-a 18 ÄvesnÄl fiatalabb, tovåbbi 30%-a Äv kçzçtti korâ, 80%-uk färfi. A nők alacsonyabb ÄrintettsÄgÄt kisebb håzon kávüli aktivitåsuk Äs tårsadalmi helyzetük magyaråzza. Az expozácié vidäken, a hegyvidäken, ill. aratås idejän azokon a területeken a legmagasabb, ahol mezőgazdasågi munkåk folynak. Az orszågban 1980 Éta termelnek oltéanyagot, de ez messze nem elägáti ki az igänyeket. Fontos feladat a lakossåg egäszsägneveläse, oktatåsa, mert mäg mindig gyakori, hogy az orvosi kezeläs helyett a mågikus gyégymédokat veszik igänybe. A vårosokban a kébor ebek szåmåt csçkkentő programok kialakátåsånak lenne nagy jelentősäge. Sri LankÑn Ävente mintegy 100 humån eset előfordulåsåt Äszlelik. Az esetek 97%-Åt kutyåk, 2%-Åt macskåk, 1%-Åt mås Ållatok okozzåk (előfordult pl. veszett elefånt is) Éta a WHO segátsägävel megoldottåk, hogy a nagy kérhåzakban a sejtkultâra vakcinåt hasznåljåk az intradermålis oltåsi eljåråst (l. alåbb) alkalmazva, ezzel is megfelelő vädelmet sikerült kialakátani. ÑllategÄszsÄgÜgyi intäzkedäsek is tçrtäntek: az ebek preventáv vädőoltåsa Äs sterilizåciéja, kásärlet a kutyåk orålis vakcinålåsåra; vallåsi Äs kulturålis okokra tekintettel a kutyåk szåmåt "csak märsäkelten" sikerült csçkkenteni. Thaifáldán 1993-ban aktáv ÅllategÄszsÄgÜgyi program kezdődçtt, melynek eredmänyekäppen az ebek szåmånak redukålåsa mellett az oltottsågi arånyt is sikerült javátani. Mág 1993-ban 8 millié kutya kçzül mindçssze 2 millié volt

8 oltott, 1999-ben 6 millié kutya kçzül mår 5 milliét vakcinåltak. Az orszågban 37 laboratérium műkçdik, a vizsgålt Ållatok kçzçtt a lyssa-fertőzçtt esetek szåma - a nagymärtäkű ÅllatoltÅsok eredmänyekänt - a vizsgålt időszakban 44,4%-rÉl 27,6%-ra csçkkent. Az EgÄszsÄgÜgyi MinisztÄrium is komoly erőfeszátäst tesz e fatålis betegsäg eliminålåsåra. ãvente mintegy esemänyt, mint posztexpozáciés rabies-gyanât låtnak el. TÇbbfÄle oltéanyagot Äs oltåsi sämåt alkalmaznak, kçztük a WHO Åltal ajånlott intradermålis oltåsi eljåråst kiegäszátve a seb kçrnyäkänek immunglobulinnal tçrtänő infiltråciéjåval. Vietnamban Ävente mintegy szemäly hal meg veszettsägben, ez negyedät jelenti az orszågban a fertőző betegsägek okozta halålozåsnak. ãvente mintegy szemälyt kell posztexpozáciés oltåsban räszesáteni, az esetek 97%-Åban kutyaharapåst kçvetően. Fuenzalida vakcinåt hasznålnak, a posztexpozáciés oltåsi sorozat nyolc oltåsbél Åll. A betegsäg felszåmolåsåra nemzeti programmal rendelkeznek, ezt 2020-ig tervezik megvalésátani. StratÄgiÅjuk szerint a kutyåk teljeskçrű vakcinålåsåt, az epidemiolégiai surveillance kialakátåsåt, a lakossåg egäszsägneveläsät Äs a jé minősägű, hatäkony oltéanyag biztosátåsåt kell megoldani. A humñn lyssa megelőzösöre hasznñlt oltüanyagok Ös oltñsi sömñk VilÅgviszonylatban a lyssa-gyanâs särüläseknek csak mintegy 20%-Åban hasznålnak megfelelő vädelmet biztosáté sejtkultâra vakcinåt. A rabies fertőzässel sâlyosan Ärintett Åzsiai orszågokban - våltozé hatäkonysåga Äs az oltåst kçvető sâlyos neurolégiai komplikåciék előfordulåsånak lehetősäge ellenäre, Åm relatáve alacsony kçltsägei miatt - a legszälesebb kçrben mäg mindig az Ållati agyszçvetekben elszaporátott Äs inaktivålt várusbél előållátott NTV vakcinåt (Nerve Tissu Vaccine) alkalmazzåk. BÅr a modern sejtkultâra vakcinåk Åra csçkken, egy teljes, intramuszkulåris oltåsi sorozat kçltsäge magasabb annål, mint ami egy Åtlagos, ÑzsiÅban vagy AfrikÅban Älő csalåd szåmåra vållalhaté. Az NTV oltéanyag Äs a länyegesen magasabb kçltsägű intramuszkulåris alkalmazås alternatávåjakänt, a kçltsägek csçkkentäsäre kidolgoztåk az intradermñlis oltñsi eljñrñst, amelynek sorån a sejtkultâra vakcina kis dézisait (0,1 ml) tçbb alkalommal tçbb oltåsi helyre adjåk be. Az adatok ugyanis azt igazoljåk, hogy a sejtkultâra vakcina egyidejűleg, intradermålisan tçbb helyre alkalmazott kis dézisai hatåsosak, megfelelő vädelmet alakátanak ki. Az intradermålis oltåsok esetäben is gondoskodni kell azonban bizonyos speciålis technikai Äs szemälyi feltätelekről, ezärt a médszer alkalmazåsåt kizårélag rabies centrumokban ajånljåk, ahol a megfelelő kontroll, a hűtő-tårolé kapacitås, Çsszeszokott, szakkäpzett szemälyzet, s ágy az oltéanyag gazdasågos felhasznålåsa is biztosátott. A posztexpozáciés intradermålis oltåsi eljåråst ThaifÇldÇn, a FÜlÇp-szigeteken

9 Äs nähåny afrikai orszågban vezettäk be, illetve kezdtäk alternatáv médszerkänt alkalmazni. ForrÑs: International Conference on Rabies: Rabies In Asia. Achievements and Future Challenges, Bangkok, november Rabies-Risk of Exposure and Current Trends in Prevention of Human Cases. Abs.: Wolfgang Haupt SzerkesztősÅgi megjegyzås. KÄtÄvente rendezik meg a rabies helyzet ÄrtÄkelÄsÄvel foglalkozå nemzetkçzi konferenciét (1994-ben KanadÉban, 1996-ban Hongkongban, 1998-ban MexikÅban), ahol kiemelten térgyaljék, elemzik a vilég kñlçnbçző tärsägeinek sajétosségait novemberäben Bangkokban a dälkelet-ézsiai helyzet kerñlt räszletes megvitatésra. Ezen legutåbbi Ärtekezleten elhangzottak adték a jelen téjäkoztatés aktualitését. E rägiå sajétos, itthonitål jelentősen eltärő rabies-helyzetänek ismerete szñksäges a hazénkbål e tärsägbe irényulå fokozådå utazési kedv Äs munkavéllalés miatt. A nemzetkçzi oltåkçzponthoz tanécsärt fordulåkat fel kell käszüteni a lyssa veszälyäre is, hogy ismerjäk az Éllatok Éltal okozott esetleges särñläsek jelentősägät, Äs esetenkänt räszesñljenek preexpozüciås vädőoltési sorozatban. A magyarorszégi lyssa surveillance-szal kapcsolatosan az OEK 2000 méjuséban "MÅdszertani levelet" adott ki, melyben megtalélhatåk a hazai jérvényñgyi helyzetre vonatkozå informéciåk Äs az esetleges lyssa-gyanás ÄrintkezÄs esetän szñksäges teendők.

10 HAZAI INFORMÅCIÇ INFLUENZA INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÉSEK januñr kázátt hät megyäből Äs a fővårosbél jelentettek influenzås megbetegedäseket. A 4. häten beteg fordult orvoshoz ilyen jellegű panaszaival, beteget (10,8%) vettek tåppänzes ÅllomÅnyba. åsszesen betegnäl (4,0%) Äszleltek szçvődmänyt, 50 betegnäl vålt szüksägessä a kérhåzi kezeläs. Egy 84 Äves Somogy megyei nő influenza kçvetkeztäben meghalt (tåblåzat). A legtçbb beteget (7 056) Somogy megyöből jelentettäk, ahol az előző häthez viszonyátva tçbb mint kät Äs fälszeresäre emelkedett a megbetegedäsek szåma. Somogy megyäben a jårvåny kezdete (januår 15.) Éta a megye lakossågånak 2,9%-a jelentkezett orvosnål. A DunÅntâl tçbbi megyäjäből ezen a Influenza Äs influenzaszerű megbetegedäsek adatai hät Terâlet Betegek TÅppÄnzbe vettek SzávődmÄnyes esetek KÉrhÅzba szållàtottak Halottak szåma Budapest Baranya FejÇr Győr-M.-S Somogy Tolna Vas Zala Összesen häten jelentettek előszçr adatokat. Tolna megyöben a lakossåg 1,7%-a, Vas megyöben 1,4%-a, FejÖr megyöben 1,3%-a, Baranya megyöben pedig 1,1%- a fordult orvoshoz influenzåra utalé panaszokkal. Valamennyi területen a gyermekek voltak a legörintettebbek. A betegek 57,6 %-a tizençt Även aluli gyermek, 22,8 %-a Äves fiatal felnőtt volt, 9,3% tartozott a 25-34, 7,8 % a Ävesek korcsoportjåba. Az orvosnål jelentkezett betegek kçzçtt igen alacsony volt a 60 Ävesek vagy annål idősebbek arånya (2,5%). A szçvődmänyes esetekben kçzel azonos gyakorisåggal diagnosztizåltak

11 pharyngitist Äs tonsillitist (36,7%), illetve bronchitist (35,9%). BÑcs-Kiskun, Heves, JÑsz-Nagykun-Szolnok Ös VeszprÖm megyöből is jeleztäk az influenzaszerű megbetegedäsek gécos halmozédåsåt. A tçbbi megyäben influenza aktivitåsra utalé jelet nem Äszleltek. A fővårosban januår kçzçtt 4032 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, az előző heti 1813 szemällyel szemben. A betegek 29%-29%-a gyermek, illetve Äves korâ felnőtt volt. A korspecifikus incidencia az 1-14 Äves gyermekek kçzçtt volt a legmagasabb, az előző häthez viszonyátva tçbb mint nyolcszorosåra emelkedett. JanuÅr 31-ig az ÑNTSZ FővÅrosi IntÄzetÄben 53 beteg garatvåladäkånak vizsgålatåra került sor: kät esetben RS várust mutattak ki, influenzavárus jelenlätät egy esetben sem igazoltåk. TovÅbbi hårom betegnäl szerolégiai vizsgålatokkal RSV fertőzäst erősátettek meg. A 4. häten 14 betegnäl virolégiai vizsgålatokkal is igazoltåk az influenza várusok kéroki szerepät (10 esetben influenza B, 4 esetben influenza A). Az ÑNTSZ Baranya Megyei IntÄzetÄnek VáruslaboratÉriumÅban januår 17 Éta hâsz Baranya megyei betegtől Ärkezett vizsgålati anyagot dolgoztak fel: direkt antigänkimutatåssal egy esetben influenza A, hårom esetben influenza B várust detektåltak. Az OEK VirolÉgiai főosztålyån januår utolsé hetäben 96 lägâti mintåt vizsgåltak meg direkt immunfluoreszcens eljåråssal. HÄt beteg [BÅcs-Kiskun (3), FejÄr (1), Heves (1), Pest (1), VeszprÄm (1)] garatvåladäkåban influenza B vårus, hårom betegnäl pedig [FejÄr (1), Tolna (2)] influenza A vårus jelenlätät mutattåk ki.

12 A HAZAI JÅRVÅNYçGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÉSE A januñr kázátti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyügyi helyzete az alåbbiakban foglalhaté Çssze: Az enterñlis bakteriñlis fertőző betegsögek kçzül a campylobacteriosisok szåma az előző hetinek kçzel måsfälszeresäre emelkedett, az 1-4. häten nyilvåntartåsba került esetek szåma az előző Äv azonos időszakåban regisztråltat is meghaladja. Az enterålis bakteriålis fertőző betegsägek kçzçtt az Äv eleje Éta campylobacteriosis dominancia figyelhető meg, a bejelentäsek szåma ezen a häten 40%-kal, az Äv eleje Éta 20%-kal volt tçbb a nyilvåntartott salmonellosisok szåmånål. A tçbbi e csoportba tartozé betegsäg jårvånyügyi helyzete - a yersiniosist kiväve - kedvezőbb volt a koråbbi ÄvekÄnÄl. A virñlis hepatitisek jårvånyügyi helyzete tovåbbra is igen kedvezően alakult. A lögéti terjedösű fertőző betegsögek kçzül az előző hetihez viszonyátva a scarlatina bejelentäsek szåma märsäkelten emelkedett, a varicella bejelentäsekä länyegesen nem våltozott. A scarlatina jårvånyügyi helyzete a koråbbi ÄvekÄhez hasonléan alakult. Szabolcs-SzatmÅr-Bereg megyäből egy 11 Äves gyermek morbilli megbetegedäsäről Ärkezett jelentäs, a várusszerolégiai vizsgålat folyamatban van. A rubeola Äs a mumpsz epidemiolégiai helyzete kedvező volt. A gennyes meningitisek szåma csaknem azonos volt az el őző hetivel. A nyolc megbetegedäs kçzül håromban ismert az etiolégia: egy-egy esetben a B ill. C szerocsoporté N.meningitidis, egy måsik betegnäl E.coli volt a kérokozé. KiemelÄsre Ärdemes, hogy az Äv első nägy hetäben diagnosztizålt illetve bejelentett purulens meningitisek szåma az előző Äv azonos időszakåban regisztrålt megbetegedäsek szåmånak felänäl is kevesebb volt.

13

14

15 Az EpidemiolÇgiai InformÉciÇs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÇgiai KÑzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő kçzlemänyek szakmai egyeztetäst kçvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÇsszeÅllátÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÇzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvényt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÇzÇs AlapnÉl elnyert pélyézat Éltal biztosütott egyñttműkçdäs rävän fejlesztettäk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerül poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kçzläsi szåndäkkal száveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjöhez fordulni: Johan BÖla OrszÑgos EpidemiolÜgiai Kázpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråskänt valé hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÑgos Tisztifőorvos Dr. PintÖr Al Ñn ISSN X

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs TÅjÄkoztatÅs kiadvåny megjelenäsäről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ INFLUENZA ÇS INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÇSEK

Részletesebben

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz . Ävfolyam 9. szåm 00. måjus. VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz vakcinåkrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

9. Ävfolyam 13. szåm 2002. Åprilis 5.

9. Ävfolyam 13. szåm 2002. Åprilis 5. 9. Ävfolyam 3. szåm 00. Åprilis 5. EgÄszsÄgÇgyi VilÅgnap 00 Magyar EgÄszsÄgadattÅr TÅjÄkoztatÅs a kullancsencephalitis elleni oltéanyagokkal kapcsolatos våltozåsrél TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyről

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum 8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. EgÄszsÄges NemzetÄrt NÄpegÄszsÄgÉgyi program Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ EGÇSZSÇGES

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13.

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. 8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. NÄmet tisztiorvosok tovåbbkäpzäse TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

10. Ävfolyam 6. szåm 2003. februår 14. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza. fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 6. szåm 2003. februår 14. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza. fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 6. szåm 00. februår 4. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A TETŰIRTÅSZEREK ÉS

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza. TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza. TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ AZ

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 15.

9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 15. 9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 5. Az EurÇpai UniÇ EpidemiolÇgiai Surveillance HÅlÇzata AnthraxvizsgÅlatok MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

HumÅn majomhimlő-jårvåny az USA-ban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

HumÅn majomhimlő-jårvåny az USA-ban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 8. szåm 00. jçlius 8. HumÅn majomhimlőjårvåny az USAban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ HUM ÅN MAJOMHIMLŐJÅRV

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 50. szåm 00. december 0. SterilanyagellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A HAZAI STERILANYAGELLÄTÄS ÇS GY ÄRT ÄS NÇHÄNY AKTUÄLIS KÇRD ÇSE Az EurÉpai UniÉnak az orvostechnikai

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes

SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes 10. Ävfolyam 1718. szåm 003. måjus 9. SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd:

Részletesebben

11. Ävfolyam 35. szåm 2004. szeptember 3.

11. Ävfolyam 35. szåm 2004. szeptember 3. . Ävfolyam 5. szåm 004. szeptember. Hepatitis A jårvåny NÄmetorszÅgban BőrelvÅltozÅsok halmozott előfordulåsa VelencefÉrdőn TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs

Részletesebben

11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30.

11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30. 11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30. 2003. Ävi nosocomialis jårvånyok SterilizÅlÇ berendezäsek műszaki felñlvizsgålata TÅjÄkoztatÅs szakmai programrçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs

Részletesebben

Az OLEF2003 Äs az OLEF2000 eredmänyei. fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

Az OLEF2003 Äs az OLEF2000 eredmänyei. fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. . Ävfolyam 9. szåm 004. jçlius. Az OLEF00 Äs az OLEF000 eredmänyei ÉsszevetÄsÄnek mñdszertana TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 20. szåm 2001. måjus 25. Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny FelhÑvÅs parlagfű-mentesñtő hätvägäre Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti. HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok

InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti. HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok 0. Ävfolyam. szåm 003. jçnius 6. InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti tñnetegyñttes megelőzäse cäljåbél HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok KázlemÄny lakossågi jårvånyñgyi tåjäkoztatåsrél Fertőző betegsägek

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

12. Ävfolyam 10. szåm mårcius 18.

12. Ävfolyam 10. szåm mårcius 18. . Ävfolyam 0. szåm 005. mårcius 8. Influenzaszerű megbetegedäsek MagyarorszÅgon Influenza jårvånyégyi helyzet EurÑpÅban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30.

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30. 11. Ävfolyam 30. szåm 2004. jçlius 30. HIV/AIDS TÅjÄkoztatÅs laboratériumi vizsgålattal igazoltan veszett ÅllatokrÉl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

Részletesebben

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6.

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6. . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam 25. szåm 2003. jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum EMLÄKEZÄS

Részletesebben

A nosocomialis pneuménia megelőzäse Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

A nosocomialis pneuménia megelőzäse Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 9. Ävfolyam 26. szåm 2002. jçlius 5. A nosocomialis pneuménia megelőzäse Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A NOSOCOMIALIS

Részletesebben

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19.

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19. 11. Ävfolyam 46. szåm 004. november 19. AIDS VilÅgnap, 004 A nők Äs az AIDS A nők kéräben regisztrålt HIVfertőzÄsek epidemiolñgiai jellemzői MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Az EFRIR Fertőzőbeteg

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 11. Ävfolyam 36. szåm 2004. szeptember 10. A CDC Çj irånyelvei az egäszsägégyi ellåtåssal ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 9. Ävfolyam 20. szåm 2002. måjus 24. DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd:

VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: 8. Ävfolyam 26. szåm 2001. jçlius 6. VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VÇDŐOLTÄSOK, 2000 Çletkorhoz kñtñtt

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 23. szåm 2001. jçnius 15. KrÉmi-kongÑi låz KoszovÑban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

10. Ävfolyam 2. szåm januår 17. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 2. szåm januår 17. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam. szåm 003. januår 7. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ INFLUENZA GLOBÅLIS HELYZET A 00. oktñber. 003. januör. kézétti időszakban

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 13. szåm 2001. Åprilis 6. EgÄszsÄgÇgyi vilågnap FertőtlenÑtÄs a ragadös szåj- Äs kürümfåjås megelőzäse ÄrdekÄben TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Az InfektolÇgiai Szakmai KollÄgium ÅllÅsfoglalÅsa a candidiasisrçl MÇdszertani ÉtmutatÇ a CandidadiagnosztikÅrÇl

Az InfektolÇgiai Szakmai KollÄgium ÅllÅsfoglalÅsa a candidiasisrçl MÇdszertani ÉtmutatÇ a CandidadiagnosztikÅrÇl 0. Ävfolyam 35. szåm 2003. szeptember 5. Az InfektolÇgiai Szakmai KollÄgium ÅllÅsfoglalÅsa a candidiasisrçl MÇdszertani ÉtmutatÇ a CandidadiagnosztikÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről szakmai tovåbbkäpzäsről

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről

Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről 9. Ävfolyam 39. szåm 00. oktçber 4. Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÇ szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az 11. Ävfolyam 48. szåm 2004. december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az 11. Ävfolyam 42. szåm 2004. oktçber 22. Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia Az enterococcusfertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VREfertőzÄsek megelőzäse az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

ZÅrÇjelentÄs a Ävi tavaszi

ZÅrÇjelentÄs a Ävi tavaszi 0. Ävfolyam 4. szåm 200. augusztus 29. ZÅrÇjelentÄs a 200. Ävi tavaszi influenzajårvånyrçl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

8. Ävfolyam 25. szåm jçnius 29.

8. Ävfolyam 25. szåm jçnius 29. 8. Ävfolyam 25. szåm 2001. jçnius 29. HumÅn prionbetegsägek bejelentäsi kételezettsäge Nosocomialis surveillance-ok szakmai ÄrtÄkelÄse Salmonellosis 2000-ben NorvÄgiÅban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 49. szám 2016. december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az invazív meningococcus-betegség hazai járványügyi helyzete, 2016 (előzetes) 593 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben