EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14."

Átírás

1 0. Ävfolyam 25. szåm jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 EMLÄKEZÄS SEMMELWEIS IGNÅCRA BÇba kñtelessöge. Magad, BÇba! Tartsd tisztçba Illendően Ös ne dálj fálj! A SzàlőhÑz Sinlődhőz Sebes közzel soh se nyálj! SzàlÖs utçn EgymÇsutÇn Sokszor etzettel mossad Kezed, s ismöt Szappan levöt VÖgy, s azzal tisztogassad. Jâl kimossad A hasznçlt eszkñzñket. A Kisdednek Tsetsemőnek SzÇjÇt jâl kitisztogasd, Gyenge ruhçt

3 Tekerj puhçt Kezedre s ágy mosogasd; Kis szçjçba Soha, BÇba, Ne nyálj, mez telen ujjal Sok rondçkat, NyavalyÇkat ReÇ ragaszthattz azzal. Seborvos kñtelessöge. A seborvos LÖgyen okos Äs vigyçzzon eszövel, Hogy ragadvçny Vagy rothadvçny Sebhez sebes kezövel Ne nyuljon, sőt MÇskor is Őt Ha hãvjçk, ezt meg tartsa, Hogy mind magçt, Mind szerszçmçt Meg mossa s meg tisztitsa. Zsoldos JÄnos: EgÇssÇg reguläi 84. Zsoldos JÄnos Orvos Doctor, tébb TudÑs TÄrsasÄgoknak Tagja, Tekintetes Nemes VeszprÇm VÄrmegyÇnek Első Rendes Orvosa Çs TÄbla BÜrÄja

4 SZAKMAI TÅJÄKOZTATå AZ ÄLELMISZERREL IS TERJEDŐ VçRUSOK, KIEMELTEN A HUM ÅN CALICIVçRUSOK JÅRV ÅNY égyi ÄS ÄLELMISZERBIZTONSÅGI JELLEMZŐINEK EGYES KÄRD ÄSEIRŐL Napjainkban a regisztrålt gyomorbälrendszeri fertőző megbetegedäsek egyre nagyobb hçnyada virçlis eredetű, a fejlett orszågokban a bakteriålis etiolégiåjç fertőzäsek küzegäszsägágyi jelentősäge håttärbe szoruléban van. E vñrusok leggyakrabban kñzvetlen/kñzvetett emberi kontaktus rövön terjednek, de a jçrvçnyok kialakulçsçban fontos szerepet jçtszanak az Ölelmiszerek is. Az USAban az Älelmiszer Åltal küzvetñtett megbetegedäsek 3242%Åt vñrusok okozzåk, de EurÉpÅban is nüvekszik a felismert megbetegedäsek szåma. KálÜnÜsen az Älelmiszer el őållñtåsban beküvetkezett technolégiai våltozåsok, a tümegtermeläs Äs a megvåltozott tåplålkozåsi szokåsok jåtszanak szerepet a javulé diagnosztikai médszerekkel egyátt az Älelmiszerekkel küzvetñtett fertőzäsek, jårvånyok szåmånak Äszlelt emelkedäsäben. Az utébbi esztendőkben kitűnő ÜsszefoglalÉ munkåk jelentek meg a vñrusok szerepäről az Älelmiszer küzvetñtette megbetegedäseket illetően. I. POTENCIÅLISAN ÄLELMISZER/VçZ KêZVETçTÄSÄVEL IS TERJEDŐ VçRUSOK CSOPORTOSçTÅSA, JELLEMZŐI Ezekben a megbetegedäsekben szerepet jåtszé vñrusok csoportosñtåsa kálünbüző szempontok szerint türtänhet: a./ a fertőzäs forråsa szerint (emberi ill. Ållati eredetű zoonotikus virålis infekciék), b./ a klinikai tánetek alapjån Äs c./ fizikai, kämiai jellemzőik szerint. ElmÄletileg az Üsszes sz Äklettel árálő vñrus megemlñthető: rotavñrusok, enterålis adenovñrusok, astrovñrusok, calicivñrusok, enterålis coronavñrusok, egyes hepatitis vñrusok, enterovñrusok, Aichi vñrus stb., de az Älelmiszerbe egyäb médon kerálő vñrusokat is fel kell sorolni. A gyakorlat szempontjåbél a klinikai tànetek alapjçn tñrtönő csoportosãtçs a legjobb, mely szerint a vñrusok felsorolåsa az alåbbi: a. gastroenteritist okozâ vãrusok: rotavñrusok (A, ritkån C, Äs füldrajzi behatåroltsåggal B csoportçak), astrovñrusok (8 szerotñpus), adenovñrusok (40 Äs 4es szerotñpus = enterålis adenovñrusok), humån calicivñrusok (elsősorban a Norwalkszerű vñrusok; Çj näven: NorovÑrus; ritkåbban, Äs főleg gyermekeknäl táneteket okozva a Sapporoszerű vñrusok, Çj näven: SapovÑrus),

5 egyäb vñrusok (pl. coronavñrusok, Aichi vñrus, TorovÑrus, Picobirna vñrus stb.). b. hepatitis vãrusok (fecooralis terjedäsűek): Hepatitis A vñrus (HAV) Hepatitis E vñrus (HEV) c. egyöb megbetegedöseket okozâ vãrusok: kullancsencephalitis vñrus, enterovñrusok (polio, coxsackie, echovñrusok, enterovñrus 68 7 tñpus) E vãrusok fecoorçlis áton, legtübbszür direkt kontaktussal, fertőzütt feláletek ÄrintÄse rävän, Äs nem lebecsálhető gyakorisåggal az ÄlelmiszerlÅnc ill. az ivé/fárdővñzszolgåltatås folyamatånak bårmely pontjån türtänt szennyezäs küvetkeztäben terjedhetnek. Fontos jellemzője a vñrusoknak, hogy obligçt parazitçk, csak Älő sejtekben käpesek szaporodni. EzÄrt a kàlvilçgba, az Älelmiszerekbe, vñzbe, feláletekre kerálő vñrusok szçma soha nem nñvekszik, sőt a fertőzőköpes partikulåk szåma rendszerint csükken a kürnyezeti kürálmänyek fággvänyäben. (HűtÄs, mälyhűtäs elősegñti a felsorolt vñrusok tçläläsät!) Az Ölelmiszer átjçn bekñvetkező vãrusfertőzös fàgg: a vñrus stabilitåsåtél, a kürnyezetbe kerálő vñrus mennyisägätől, az Älelmiszer/vÑz feldolgozåsåtél, kezeläsätől, az infektñv dézistél, Äs a szervezet fogäkonysågåtél, ÅltalÅnos Äs specifikus ÅllapotÅtÉl. A vãrusfertőzöst leggyakrabban kñzvetãtő kñzñs terjesztő kñzegek (Ölelmiszer, vãz): Noha elvileg bçrmelyik Ölelmiszer kontaminçlâdhat Ös kñzvetãtheti a virçlis kârokozâkat, hazai kürálmänyek küzütt a nyersen, vagy minimålis hőkezelässel fogyasztott Älelmiszerekkel kell szåmolni. Ilyenek a nyers züldsägek, salåtåk, bogyés gyámülcsük (målna, eper stb.), dinnyäk. A vilåg szåmos orszågåban a fekåliåval szennyezett vñzből gyűjtütt kagylék jåtsszåk a legnagyobb szerepet. A kontaminålt vñz (ivâvãzkänt, jägkockåk formåjåban, palackozott vñzkänt, vagy akår fàrdővãzkänt) is kñzvetãti a vãrust. Tudni kell azt is, hogy a kullancsencephalitis vñrusa a nyers tej (kecske, juh, tehäntej), vagy ebből käszált lågysajtok fogyasztåsåval kerálhet az ember szervezetäbe. EpidemiolÉgiai szempontbél fontos ismätelten hangsçlyozni, hogy sokszor az Älelmiszert előållñté, ÄtelkÄszÑtő, kiszolgålé szemälyzet a fertőzäs forråsa. Sok vñrus mår a klinikai tànetek el őtt pçr nappal megjelenik a fertőzütt szemäly szäkletäben, Äs az akut tànetek elmáltçval is napokig àràlhet.

6 A felsorolt vñrusok küzál az Älelmiszer küzvetñtette jårvånyokban kiemelkedő szerepet kapnak napjainkban a humån calicivñrusok. EzÄrt e vñrusokkal kapcsolatos ismereteket räszletesebben ismertetják. II. CALICIVçRUSFERTŐZÄSEK A fejlett orszågokban tapasztalt tendenciåkhoz hasonléan hazånkban is fokozatosan nüvekszik a diagnosztizçlt calicivñrus okozta jårvånyok szåma, ezeken belál pedig az Älelmiszer eredetű esemänyekä. A Caliciviridae csalådba tartozé, kicsi, kerek kapszidç, burok nälkáli, egyszålç RNSgenomÇ calicivñrusoknak köt humçn nemzetsögät kálünñtják jelenleg el: a Norwalkszerű vñrusokat (koråbbi näven kiskerekstrukturålt vñrusok, SRSV; vagy Çjabb näven Norovãrus), Äs a Sapporoszerű vñrusokat ( klasszikus calicivñrusok; Çjabb näven Sapovãrus). A NorovÑrusokon belál kät genocsoport (GI Äs GII) ismert. MindkÄt nemzetsägen belál egyre nüvekvő szåmç klasztert is megkálünbüztetánk. Quazispeciesről van szé, vagyis szinte nincs kät egyforma calicivñrus. A calicivñrusok a hagyomçnyos, rutin vãrusvizsgçlati mâdszerekkel nem mutathatâk ki; szüvettenyäszetben, kñsärleti Ållatban nem szaporñthaték. Ismereteink a korlåtozott ÄrzÄkenysÄgű elektronmikroszképos megfigyeläseken tçl elsősorban a molekulçris biolâgiai mâdszerek előretüräsänek küszünhetők. Jelenleg a legalkalmasabb médszer kimutatåsukra a reverztranszkripciâ polimerçzlçncrekciâs (RTPCR) eljçrçs, de a vñrusok sokfälesäge Äs genetikai instabilitåsa miatt csak bizonyos korlåtokkal. åj diagnosztikai ÅttÜrÄst jelent a Äv vägän kereskedelmi forgalomba kerált, a Norwalkszerű vãrusok (vãrusantigönek) direkt kimutatçsçt biztosãtâ ELISAkitek megjelenäse Äs hasznålata. Azok a calicivñrusok, amelyek Älelmiszer (vagy vñz) küzvetñtäsävel is terjednek, meglehetősen rezisztensek hőhatåssal (30 percig 60çC fokot is kibñrhatnak), fertőtlenñtőszerekkel szemben [enyhe detergenseknek, szabvånyos klérkezeläsnek (<=0mg/l), Äternek, kloroformnak stb. is ellenållnak], Äs az alacsony ph t (pl. ph 3,7 hårom ÉrÅn Åt szobahőmärsäkleten), valamint a hideget, fagyasztåst jél tűrik. A vñrusokat azonban az Ätelek előållñtåsa sorån szokçsos hőkezelös (sàtös, főzös) elpusztãtja. A kontaminåcié ÄszlelÄsÄt nehezñti, hogy a szennyezett Ätel, ital ÄrzÄkszervi (kállem, szag Äs ÑzhatÅs) szempontbél nem mutat eltäräst, az ÄlelmiszermikrobiolÉgiai laboratériumok pedig nem rendelkeznek e vñrusok kimutatåsåhoz rutin médszerekkel. Älelmiszerekből jelenleg sehol a vilçgon nem vögzik rutinszerűen a humçn calicivãrusok kimutatçsçt. A legtübb adat a kagylékbél türtänő kimutatåssal kapcsolatban sz áletett, Äs az utébbi Ävekben egyegy mås Älelmiszerből Äs kñsärleti kürálmänyek küzütt

7 kontaminålt felszñnről is sikerált a vñrust kimutatni. A calicivãrusfertőzösek klinikuma Ös jçrvçnytana Az inkubçciâs idő rüvid: Éra. A calicivñrus Åltal okozott megbetegedäsek jellemző tànetei a hånyås, a hasmenäs, a hasi fåjdalom Äs a testhőmärsäklet emelkedäse. A kálünbüző korosztålyokban a hånyås Äs a hasmenäs megoszlåsa våltozé: gyermekkorban a hånyås (akår hasmenäs nälkál is!), időskorban pedig a hasmenäs (akår hånyås nälkál is) a vezető tánet. A megbetegedäs rüvid lefolyçsç, az Ärintettek 3 nap alatt gyégyulnak. A szñvődmöny ritka, de az egyäbkänt enyhe lefolyåsçnak tartott calicivñrusfertőzäsekben a gyors sé Äs folyadäkvesztäs miatt kálünüsen az idősek Äs a kisgyermekek, az immunolégiailag kårosodott egyänek veszölyeztetettek Äs kérhåzi kezeläsre szorulhatnak. A calicivñrussal szemben kialakulé immunitçs nem tisztçzott. ValÉszÑnűleg rüvid ideig tart, mert ismätelt megbetegedäsek jél ismertek. ågy låtszik, hogy a mår jobban jellemzett vñrusokkal szemben (Norwalk vñrus, Mexico vñrus, Parville vñrus stb.) rekombinåns antigänekkel vizsgålva, 0 Äves koråra szinte mindenki rendelkezik ellenanyagokkal. ManapsÅg mäg nem ismert azonban, hogy hånyfäle vñrus kering egy adott teráleten/küzüssägben, a kärdäs Ñgy mäg nem megvålaszolhaté. Oltâanyag nem Çll rendelkezösre. A vñrus mår a klinikai tánetek kezdete előtt megjelenhet a sz Äkletben, Äs a klinikai gyâgyulçst kñvetően legalåbb 3 napig (esetenkänt mäg hosszabb ideig is) àràlhet, aminek a jçrvçnyàgyi jelentősöge nagy. Az infektãv dâzis alacsony: mår 000 vãruspartikula klinikai táneteket vålthat ki. A jårvånyokban az expozñciénak kitett szemälyek Çtlagosan 45%a betegszik meg. A måsodlagos fertőzäsek gyakoriak. A humån calicivñrusok esetäben az emberről emberre türtänő terjedösnek kät médja ismert. A fertőzütt szemäly szäkletävel kálvilågba kerált vñruspartikulåk kñzvetlen/kñzvetett kontaktus ÇtjÅn, szäklettel szennyezett käz/tårgyak rävän jutnak a fogäkony szemäly tåpcsatornåjåba (fecoorålis terjedäs). TovÅbbi lehetősäg a fertőzütt szemäly hçnyadökçnak vaporizçciâja ÇtjÅn a levegőbe kerált, kérokozéval szennyezett aerosol rävän türtänő fertőződäs. NagyBritanniÅban küzütt 877 olyan Norovãrus jårvånyt regisztråltak, melyekben a terjedäsi médra vonatkozé informåcié is rendelkezäsre Ållt. E jçrvçnyok 85%Åban a fertőzäs elsődlegesen emberről emberre, 5%Åban Ölelmiszer/Ötel Åltal, tovåbbi 5%Åban kombinålt médon, vagyis Ölelmiszerrel/Ötellel, majd mçsodlagosan kontakt áton, Äs 5%Åban ismeretlen médon terjedt. Az emberről emberre türtänő terjedäsben kiemelt szerepet jåtszik a szoros kontaktus. A jårvånyok nagy räsze zçrt vagy fölig zçrt kñzñssögekben (csalådokban, id ősek otthonåban, gyermek Äs egäszsägágyi intäzmänyekben, katonai alakulatoknål, iskolåkban, szållodåkban, Ättermekben stb.) fordul elő.

8 A NagyBritanniÅban regisztrålt jårvånyok kb. 40%a kérhåzi osztålyokat Ärintett. A Norovãrusok minden korosztålyt megbetegñthetnek, a Sapovãrusok viszont klinikai megbetegedäseket elsősorban csak az 5 Äv alatti korosztålyban okoznak. HazÅnkban a kérhåzi osztålyokon, idősek otthonaiban felläpő (nosocomialis) jårvånyok hosszabb ideig tartanak az egyäb helyen előfordulé jårvånyoknål. Az Ölelmiszer/vãz kñzvetãtösövel lötrejñtt jçrvçny robbançsszerűen kezdődik. EsetenkÄnt a jårvåny forråsakänt széba jüvő, mår pår nappal a jårvånyt megelőzően gasztroenterålis táneteket mutaté egyän az epidemiolégai vizsgålattal behatårolhaté. Ugyancsak kiderñthető a kontaminåcié médja is. Leggyakoribb fertőző forrås az Älelmiszerrel kapcsolatba kerálő, vñrust árñtő szemäly. Az Älelmiszer/vÑz Åltal terjesztett jårvåny måsodik szakaszåban jelentkező måsodlagos megbetegedäsek mår kontakt terjedäsi médra utalnak. KÑzvetãtő ÖlelmiszerkÄnt a mår a termesztäs/tenyäsztäs helyän kontaminålédott, Äs megfelelő hőkezeläsnek ki nem tett Älelmiszerek (pl. nyers züldsägek, gy ámülcsük, dinnye, kagylé stb.) jünnek széba (elsődleges szennyeződös), vagy a terjedäs az ÄlelmiszerfeldolgozÅsban/ÄtelkÄszÑtÄsben räsztvevő, fertőzütt szemäly(ek) Åltal kontaminålt, Äs tovåbbi hőkezeläs nälkál fogyaszthaté käszätelek/älelmiszerek (pl. päkåru) küzvetñtäsävel türtänhet (mçsodlagos szennyezös). Calicivãrussal kontaminçlt Ölelmiszerek Çltal okozott jelentősebb kàlfñldi jçrvçnyok 982ben Minnesotaban (USA), egy szållodai Ätteremben gyámülcssalåta Äs salåtakeveräk fogyasztåsåt küvetően 233 fő Norwalk vñrussal fertőződütt meg. Egy időben kät bankett zajlott a sz ÅllodÅban kálün termekben, de mindkät helyen felszolgåltåk a kontaminålt salåtåt, melyet egy dolgozé aktuålisan zajlé betegsäge idejän ÅllÑtott Üssze. A harmadik teremben fogyasztott salåtåkat egy, a betegsägäből 24 ÉrÅja feläpált alkalmazott käszñtette. 987ben NagyBritanniÅban leñrtak egy sårgadinnye rävän küzvetñtett, Norwalk vñrus Åltal okozott jårvånyt, melyben 204 fő betegedett meg. 990ben a HawaiiszigeteknÄl, egy luxushajé fedälzetän a Norwalk vñrus tübb mint 27 ember megbetegedäsät okozta, akik friss gyámülcssalåtåt fogyasztottak. A salåta ananåszt, papajåt, gürüg Äs sårgadinnyät, valamint mäzet tartalmazott. 992ben a kanadai Ontario éllamban calicivñrusfertőzäs küvetkeztäben 27 fő betegedett meg salåta fogyasztåsåt küvetően. A kivizsgålås megållapñtåsai szerint vagy nem moståk meg kellő alapossåggal a salåta elkäszñtäsähez felhasznålt nyers züldsäget, vagy a salåtåt käszñtő szemäly,

9 aki maga is fertőzütt volt, kontaminålta az Ätelt. 997ben KanadÅban (Quebec) tübb mint 200 szemäly betegedett meg BoszniÅbÉl importålt fagyasztott målna fogyasztåsåt küvetően. CalicivãrusjÇrvÇnyok MagyarorszÇgon, HazÅnkban 998 âta csak egyetlen helyen, az éntsz Baranya Megyei IntÄzetÄnek RegionÅlis VirolÉgiai LaboratÉriumÅban volt lehetősäg arra, hogy a bakteriålis kérokozék etiolégiai szerepänek kizåråsa utån RT PCR, majd 2002től ELISAmÉdszerrel is igazoljåk a humån szäkletmintåban a calicivñrusok jelenlätät, majd mås molekulårbiolégiai médszerekkel tovåbb elemezzäk az azonosñtott vñrusokat. A jårvånyok etiolégiåjånak tisztåzåsa nem volt teljeskürű, sporadikus megbetegedäsek virolégiai diagnosztizålåsåra pedig csak tudomånyos cällal kerált sor. Az OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÜzpont JÅrvÅnyágyi osztålyån 469 olyan küzüssägi vagy teráleti gastroenteritis jçrvçny szerepel a nyilvåntartåsban, amelyek küzütt fordultak elő Äs kivizsgålåsuk sorån a baktöriumok kâroki szerepöt kizçrtçk. Az OEK nyilvåntartåsa szerint ezen időszakban 69 jçrvçnyrél bizonyosodott be, hogy humçn calicivãrus okozta. Az első jårvåny, amely Ölelmiszerrel ÑsszefàggÖsbe hozhatâ, Äs virolégiai vizsgålattal igazoltan calicivñrus volt a kérokozé, 998 novemberöben fordult elő. Az OKKOÄTI ÄlelmiszerfertőzÄsi, ÄlelmiszermÄrgezÄsi nyilvçntartçsçban regisztrçlt első igazolt, Älelmiszer küzvetñtette jårvåny MagyarorszÅgon 200ben zajlott le, melyet azéta tübb esemäny küvetett: 200ben tovåbbi nägy, 2002 első fäläväben tovåbbi kät ilyen jårvånyt jelentettek. Az OKKOèTI adati szerint a hazai jårvånyokban is minden korosztåly Ärintett volt, az ÉvodÅskorÇaktÉl a küzäpkorçakon Åt az idősekig. A jårvånyokban az Ärintettek küzütt a megbetegedäsi aråny 2566,6% küzütt våltozott. Hat esemäny ÉvodÅk, iskolåk gondozottjai, tanuléi Äs dolgozéi, szociålis otthon lakéi küräben jelentkezett, egy esemäny egy rägäsz csoportot Ärintett. A megbetegedäsek minden jårvånyban robbanåsszerű kezdettel jelentkeztek, Äs az esemänyt azonos Ätel fogyasztåsåval lehetett ÜsszefággÄsbe hozni. A megbetegedäsek szåmånak alakulåsåban a hirtelen kezdet utån feltehetően a kontakt terjedäs rävän kialakult måsodlagosan felläpő, Çjabb megbetegedäsek jåtszottak düntő szerepet. A betegek szökletönek bakteriolâgiai vizsgçlata minden jårvånyban negatãv eredmännyel zårult, a virolégiai vizsgålatok sorån azonban a betegek szökletöből sikeràlt kimutatni a humçn calicivãrust. Az Ölelmiszerbakteriolâgiai vizsgçlat cäljåra begyűjtütt Älelmiszerekből, Ätelekből a jårvåny kârokozâjakänt azonosñthaté baktörium nem tenyöszett ki.

10 III. CALICIVçRUSJÅRV ÅNY GYANëJA ESETÄN SZ éks ÄGES INTÄZKEDÄSEK. Mikor kell gondolni arra, hogy a megbetegedöst calicivãrus okozhatta: ha egy küzüssägen belál hirtelen, rüvid idő alatt, nagy szåmban enterålis tánetekkel betegednek meg, ha a lappangåsi idő rüvid (2448 Éra), a betegsäg lefolyåsa gyors (2 nap), viszonylag enyhäk a tánetek, a veszälyeztetettek küräben ÄletkortÉl, egäszsägi ÅllapottÉl fággetlenál nagy arånyban läpnek fel megbetegedäsek, ha a vezető tánet a hånyås Äs/vagy a hasmenäs (ÄletkortÉl fággően), Äs esetleg mäg hasi fåjdalom, gürcsük, hőemelkedäs is jelentkezik, valamint gyengesägärzäs, izomfåjdalom, fejfåjås is el őfordul, ha a robbanåsszerű kezdet utån mäg napokig elhçzédéan megbetegedäsek jelentkeznek (kontakt fertőzäsek), Çjabb ha mind az ÄtelmintÅk, mind a megbetegedettektől vett szäklet Äs egyäb vizsgålati anyagok bakteriolégiai vizsgålati eredmänye negatñv, ha a jårvåny sorån elsőkänt megbetegedettek (elsődleges esetek) küzüs Älelmiszert fogyasztottak, küzüs ÄtkezÄsben räszesáltek, ha a megbetegedäsek zårt vagy időlegesen zårt küzüssägekben (gyermekintäzmänyben, szociålis otthonban, kérhåzban, stb.) fordultak elő, amikor a fertőzäs Ätel eredetänek gyançja mellett egyäb terjedäsi méd (v Ñz, kontakt fertőzäs) is valészñnűsñthető. 2. SzàksÖges intözkedösek jçrvçny ÖszlelÖsekor a./ JÇrvÇnyàgyi intözkedösek a 63/997. (XII. 2.) NM rendelet alapjån minden jårvåny gyançjåt haladäktalanul jelenteni kell, a betegeket a tovåbbi megbetegedäsek megakadålyozåsa ÄrdekÄben el kell kálünñteni, kizårva ezzel a kontakt terjedäs lehetősägät, a betegeket, Äs a velák kontaktusba kerálő szemälyeket (egäszsägágyi szemälyzet, takarñték, csalådtagok, stb.) fel kell vilågosñtani a vñrus terjedäsänek meggåtlåsa ÄrdekÄben teendő intäzkedäsekről, azokat a betegeket, akik jårvånyágyi szempontbél veszälyeztető munkakürben dolgoznak vagy zårt küzüssägek tagjai, a klinikai tánetek elmçlta utån javasolt lehetőleg 23 napig munkahelyáktől/küzüssägáktől mäg tåvoltartani (kálünüsen fontos ez Älelmiszerrel/vÑzzel foglalkozéknål, egäszsägágyi intäzetekben dolgozéknål a munkaalkalmassåg soronkñváli felálvizsgålata!), fokozott figyelmet kell fordñtani a betegek kürnyezetäben a fertőtlenñtäsre; elsősorban klér hatéanyagç fertőtlenñtő szerek (pl. NÅtriumhipoklorit 90) alkalmazåsa ajånlott. gondoskodni kell megfelelő szåmç vizsgålati mintårél mind a betegek, mind

11 az exponålt, de tánetmentes egyänek küräből (egy Åtlagos jårvånybél 68 szäkletminta esetleg hånyadäk rendszerint elägsäges). A betegektől türtänő mintavätel optimålis időpontja nem a tánetek felläpäsänek napja, hanem az azt küvető nap. Ha a tánetek alapjån calicivñrusfertőzäsre is gondolni lehet, a mintåkat (szabvånyos, jél zårédé szäklettartålyban legalåbb 34 ml vagy diényi mennyisägben, a fertőző anyagok káldäsänek előñråsait betartva) pçrhuzamosan cälszerű bakteriolégai Äs virolâgiai vizsgçlatra * káldeni, hogy az intäzkedäseket megalapozé vizsgålatok mihamarabb eredmänyt hozzanak. *Virolâgiai vizsgçlat molekulåris biolégiai médszerekkel jelenleg az éntsz Baranya Megyei IntÄzete RegionÅlis VÑrolÉgiai LaboratÉriumÅban (a gastroenterålis vñrusok orszågos referencia laboratériuma, 7623 PÄcs, SzabadsÅg Çt 7., Tel: ) türtänik, de a 2002 decemberäben megjelent Norwalkszerű vñruselisa kitek forgalomba keráläsävel a tñbbi, jçrvçnyàgyi virolâgiai vizsgçlatra alkalmas laboratâriumban is elvögezhetővö vçlik. Ennek ellenäre a calicivñrus jelenlätät igazolé mintåkat a referencia laboratériumba kell tovåbbkáldeni a vñrusok pontosabb meghatårozåsa, a molekulåris epidemiolégiai ÜsszefággÄsek feltåråsa, illetve az eurépai adatbåzisba valé jelentäs miatt. b./ ÄlelmezÖsegÖszsÖgàgyi teendők Ha az előzetes adatok szerint a jårvåny Älelmiszer Åltal türtänő terjedäsänek gyançja merál fel, a jårvånyágyi Äs az ÄlelmiszerbiztonsÅgi feladatokat ellåté szakemberek küzüsen kell, hogy az esemänyt kivizsgåljåk. Ha az első jårvånyágyi vizsgålat adatai Älelmiszer terjesztő szerepänek gyançjåt erősñtik meg, hasonléan az egyäb, Älelmiszer küzvetñtette megbetegedäsek esetän küvetendő eljåråshoz, az 5/990. (II. 28.) SZEM rendelet előñråsai szerint kell eljårni: eleget kell tenni az esemänyjelentäsi kütelezettsägeknek, a gyançsñtott Älelmiszer kiszolgålåsåt, ÅrusÑtÅsÅt, illetve fogyasztåsåt fel kell fággeszteni, a käszleteket zårolni kell, a gyançsñtott Älelmiszer, Ätel vagy azok nyersanyagai beszerzäsi helyänek (helyeinek) kiderñtäse utån a vizsgålatot ki kell terjeszteni a beszållñtåst vägző Äs az Åltaluk ellåtott tovåbbi egysägekre, ha a vizsgålat sorån tübbfäle, nem hasonlé jellegű, eltärő technolégiåval käszált Älelmiszer is gyançba kerál, a kivizsgålåst ki kell terjeszteni olyan szemäly felkutatåsånak irånyåba is, aki az Älelmiszereket/Äteleket esetlegesen käzzel Ärinthette vagy adagolta, minden esetben ki kell kärdezni az Älelmiszer feldolgozåsåt, kezeläsät, adagolåsåt vägzőket a feltätelezett kontaminåcié időpontjåt megelőző egy häten belál esetleges előfordult enterålis táneteikre vonatkozéan (beleärtve kürnyezetáket is),

12 a hatésågi helyszñni szemle utån megfelelő virucid hatåsç fertőtlenñtő szerrel vägzett, az egäsz egysägre kiterjedő alapos nagytakarñtåst, fertőtlenñtäst kell elrendelni (elsősorban klér hatéanyagç fertőtlenñtő szerek, pl. NÅtriumhipoklorit 90 alkalmazåsa ajånlott). Az Älelmiszer Åltal küzvetñtett fertőzäsek kärdäse ma mår nemcsak egyegy orszåg belső problämåja, hanem nemzetküzi jelentősägű, Äs ÅtfogÉ szabålyozåst, el őñråsokat kñvån meg (HACCP Hazard Analysis Critical Control Point rendszer). A diagnosztikai lehetősägek gyors fejlődäse, az Älelmiszerkereskedelem globalizåciéja, az utazås, a tåplålkozåsi szokåsok våltozåsa, az Çjonnan felismert mikroorganizmusok jelenläte, stb. mindmind hozzåjårult ahhoz a felismeräshez, hogy ÅtfogÉ informåciés rendszereket kell műküdtetni. Ennek eredmänye, hogy ma mår lätezik a FoodNet (Foodborne Diseases Active Surveillance Network, Emerg. Infect. Dis. 3: 58583, 997) az USAban, tovåbbå a CDC Åltal Üsszefogott CaliciNet, Äs EurÉpÅban is szerveződütt egy rendszer (Consortium of Foodborne Viruses in Europe), amelynek adatbåzisåt a PHLS (Communicable Disease Surveillance Centre) tartja käzben Londonban. A magyarorszågi calicivñrusokra Äs az e vñrusokkal kapcsolatos jårvånyokra vonatkozé adatok ebbe az utébbi adatbåzisba kerálnek be, hozzåjårulva Ñgy az EurÉpÅban előfordulé, orszåghatårokat ÅtlÄpő, räszben Älelmiszerekkel terjedő jårvånyok, Äs az Çjonnan megjelenő vñrusok kontinensánkün valé küvethetősägähez. A tçjökoztatât ÑsszeÇllãtotta: dr. Szabâ MÇria igazgatâ helyettes, dr. FehÖr Ågnes főorvos, Fodor Jâzsef OrszÇgos KÑzegÖszsÖgàgyi KÑzpont OrszÇgos ÄlelmezÖs Ös TÇplÇlkozÇstudomÇnyi IntÖzete dr. Szűcs GyÑrgy osztçlyvezető főorvos ÅNTSZ Baranya Megyei IntÖzete, RegionÇlis virolâgiai laboratârium dr. Krisztalovics Katalin epidemiolâgus főorvos OrszÇgos Epidemiolâgiai KÑzpont, JÇrvÇnyàgyi osztçly FelhasznÇlt irodalom:. Altekruse et al.: Emerg. Infect. Dis. 997;3: Anderson et al.: Amer J Epidemiol 200;54: CDC. Recommendations for collection of laboratory specimens associated with outbreaks of gastroenteritis. MMWR 990;39:3, RR4 4. Daniels et al.: J Infect Dis 2000;8: Fankhauser et al.: J Infect Dis 2002;86:7. 6. Fleet et al.: Internat J Food Microbiol. 2000;59: Gaulin et al.: Epidemiol Infect 999;23: Gotz et al.: Scand J Infect Dis 2002;34: Gulati et al.: J Food Prot 200;64: Johansson et al.: J Clin Microbiol 2002;40: Koopmans et al.: FEMS Microbiol Rev 2002;26: Le Guyader et al.: Appl Environ Microbiol 2000;66:

13 3. Lindqvist et al.: Emerg Infect Dis 200;7: Lindqvist et al.: J Food Protect 2000;63: Lopman et al.: Emerg Infect Dis 2003;. 6. Marshall et al.: J Med Microbiol 200;50: Parashar et al.: Epidemiol Infect 998;2: Parashar et al.: Rev Med Virol 200;: Reuter Ös mtsa: GyermekgyâgyÇszat 2002;53: Reuter Ös mtsai: Orv. Hetil. 2000;4: Reuter et al.: J Med Virol 2002;68: Reuter G. Ös mtsai: Orv. Hetil., 2002;43: Reuter G., Ös mtsai: Orv. Hetil. 2000;38: , 24. Reuter G., Kucsera S., Somogyi Gy. Ös mtsai: Orv. Hetil. 200;9: Reuter G., Szűcs Gy.: Infektolâgia Ös Klinikai Mikrobiolâgia 7: 9398, Râdler I.: ÄlelmezÖshigiÖne. Medicina, 997;72: Shieh et al.: J Infect Dis 2000;8: Svensson, Int.: J Food Microbiol 2000;59: Szűcs Gy., Reuter G.: Magyar Orvos 2002;0: Taku et al.: J Food Prot 200;65:

14 A HAZAI JÅRVÅNYéGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÄSE A jánius küzütti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyágyi helyzete az alåbbiakban foglalhaté Üssze: A leggyakoribb enterçlis fertőző betegsögek küzál a salmonellosisok szåma harmadåval emelkedett az előző hetihez viszonyñtva. Ennek ellenäre a betegsäg jårvånyágyi helyzete kedvezően alakult, a bejelentett esetek szåma a heti Äs az Äv eleje Éta regisztrålt adatokat tekintve sem haladta meg az Äveket jellemző mediånt. A legtübb bejelentäs a fővårosbél Äs Pest megyäből Ärkezett. A dysenteria Äs a campylobacteriosis jårvånyágyi helyzete kedvező volt, a bejelentäsek sz Åma nem tärt el länyegesen az előző hetitől, Äs nem haladta meg az előző Äv azonos hetäben regisztråltat. A 24. hetihez viszonyñtva emelkedett az enteritis infectiosa esetek szåma, Äs märsäkelten meghaladta a Äv azonos hetäben Äszleltet. A bejelentäsek küzel harmada hårom teráleten, CsongrÅd, JÅszNagykunSzolnok Äs VeszprÄm megyäben fordult elő. Az éntsz FővÅrosi IntÄzetÄnek VirolÉgiai LaboratÉriumÅban ELISAmÉdszerrel elvägzett vizsgålatok sorån hat beteg küzál nägy szäkletmintåjåbél calicivãrust mutattak ki. A hepatitis infectiosa bejelentäsek szåma az előző heti szokatlanul alacsony ÄrtÄkről az ilyenkor szokåsos szintre emelkedett, a 9ből Üt megbetegedäs BorsodAbaÇjZemplÄn megyäben fordult elő. A lögáti fertőző betegsögek küzál a scarlatina megbetegedäsek szåma emelkedett ugyan az előző hetihez käpest, de csak harmada volt az Ävek azonos hetät jellemző mediånnak. A 24. hetinäl kevesebb varicella kerált a nyilvåntartåsba, azonban a diagnosztizålt esetek szåma küzel ÜtÜdÄvel volt tübb a Äv azonos hetäben ÄszleltnÄl. Egy pertussis gyançrél Ärkezett jelentäs, a 37 Äves beteg szerolégiai vizsgålata megkezdődütt. Morbillit nem jelentettek, csupån hårom rubeola Äs nägy mumpsz kerált a nyilvåntartåsba. Nem våltozott länyegesen az idegrendszeri fertőző megbetegedösek szåma az előző hetihez viszonyñtva. Ezen megbetegedäsek előfordulåsa nem volt gyakoribb az előző Äv azonos hetäben ÄszleltnÄl. KÜzel a måsfälszeresäre emelkedett a Lymekâr bejelentäsek szåma a 24. hetihez käpest, Äs harmadåval haladta meg a Äv 25. hetäben regisztråltat. Az esetek 40%a Budapesten Äs Pest megyäben fordult elő.

15 EGÄSZSÄGéGYI, SZOCIÅLIS ÄS CSALÅDéGYI MINISZTÄRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedösek MagyarorszÇgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 25/2003.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) a 25. höten (week) BetegsÖg Disease MediÇn az 25. höten (week) MediÇn Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÖb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis 2 3 Acut flaccid paralysis 0 4 Diphtheria Pertussis 8 4 Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf. Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ. 4 7 betegsög Lymekâr Listeriosis Brucellosis Leptospirosis Tularemia Tetanus 6 Vãrusos haemorrh. lçz Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztñtott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) () nincs adat (no data available) A statisztika käszñtäs ideje:

16 EGÄSZSÄGéGYI, SZOCIÅLIS ÄS CSALÅDéGYI MINISZTÄRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedösek MagyarorszÇgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 25/2003.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Teràlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta Lymekâr Budapest Baranya BÇcsKiskun BÖkÖs BorsodAbaájZemplÖn CsongrÇd FejÖr GyőrMosonSopron HajdáBihar Heves JÇszNagykunSzolnok KomÇromEsztergom NâgrÇd Pest Somogy SzabolcsSzatmÇrBereg Tolna Vas VeszprÖm Zala êsszesen (total) Előző höt (previous week) (+) előzetes, räszben tisztñtott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszñtäs ideje:

17 A Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÑgiai KÖzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő küzlemänyek szakmai egyeztetäst küvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÜsszeÅllÑtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÜzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÉgos KÖzegÅszsÅgÜgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai KÉzÉs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosütott egyáttműkédçs rçvçn fejlesztettçk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerál poståzåsra Äs az Internetre. Internet cãm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, küzläsi sz ÅndÄkkal sz ÑveskedjÄk az Epinfo főszerkesztőjöhez fordulni: Johan BÖla OrszÇgos Epidemiolâgiai KÑzpont 966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 47653, Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråsk Änt valé hasznålatånål hivatkozni kell az al Åbbi médon: OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÜzpont. A küzlemäny cñme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÜzpont. 0 Äves az Epinfo. Epinfo 2003;:3.) OrszÇgos tisztifőorvos: Prof. dr. UngvÇry GyÑrgy ISSN 49757X

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30.

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30. 11. Ävfolyam 30. szåm 2004. jçlius 30. HIV/AIDS TÅjÄkoztatÅs laboratériumi vizsgålattal igazoltan veszett ÅllatokrÉl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 50. szåm 00. december 0. SterilanyagellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A HAZAI STERILANYAGELLÄTÄS ÇS GY ÄRT ÄS NÇHÄNY AKTUÄLIS KÇRD ÇSE Az EurÉpai UniÉnak az orvostechnikai

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum 8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. EgÄszsÄges NemzetÄrt NÄpegÄszsÄgÉgyi program Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ EGÇSZSÇGES

Részletesebben

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz . Ävfolyam 9. szåm 00. måjus. VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz vakcinåkrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs TÅjÄkoztatÅs kiadvåny megjelenäsäről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ INFLUENZA ÇS INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÇSEK

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31.

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31. 23. évfolyam 30. szám 2016. augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. március 31. 357 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 361 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben