8. Ävfolyam 16. szåm Åprilis 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27."

Átírás

1 8. Ävfolyam 16. szåm Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: Impresszum

2 HAZAI INFORMÄCIÅ MEGVÄLTOZIK A BCG VAKCINA ÇS SZÇTOSZTÄSÄNAK RENDSZERE Mint ismeretes, II. fälävätől az OEK BCG laboratériuma Åltal termelt ic. BCG vakcinåt a dåniai Statens Serum Institut Åltal előållñtott, SSI BCG elnevezäsű käszñtmäny våltja fel a hazai vädőoltåsi gyakorlatban. Az SSI BCG az eddig Ävtizedeken keresztül jé eredmännyel alkalmazott hazai BCG vakcinåhoz kázelållé tulajdonsågà, sem hatäkonysågåban, sem reaktogenitåsåban nem vårhaté alkalmazåsa sorån våltozås. Az eddig hasznålt vakcina altárzsház hasonléan (Pasteur 1173P2) a dån altárzs is jé maradäk virulenciåval rendelkező, àn. erős tárzsnek szåmñt. Az SSI BCG kázel 70 Äve hasznålt vakcina a gyårté orszågban, illetve mås eurépai orszågokban mind àjszüláttek oltåsåra, mind iskolåskoràak vakcinålåsåra kázátt kázel embert oltottak be hazånkban a dån BCG-vel, de ebből az időből àn. forszñrozott jelentässel gyűjtátt reaktogenitåsi/hatäkonysågi adatok nem Ållnak rendelkezäsre. Az àjszüláttek oltåsa utån kialakulé hegpozitivitåsi aråny Äs reaktogenitåsi adatok gyűjtäse jelenleg is folyamatban van novembere Éta területi kiprébålås sorån Budapesten kät szüläszeti intäzmänyben tártäntek àjszüláttoltåsok pårhuzamosan a hazai Äs az SSI BCG-vel, ásszehasonlñté adatok gyűjtäse cäljåbél. A december vägäig befejeződátt oltåsok utån az adatlapok beärkezäse folyamatban van, az eddig beärkezett adatok - a vårakozåsnak megfelelően - nem mutatnak külánbsäget az oltottak kázátt. Fontos véltozésok az SSI BCG bevezetñse kapcsén: Az àjszüláttek szåmåra adandé dézis fele az eddig megszokottnak. A 0,05 ml oltéanyagot csak a megfelelő jeláläsű fecskendő/tűvel szabad beadni, amelyet a beszållñté biztosñt a vakcinåhoz (l. AlkalmazÅsi előirat). Az SSI BCG gyårtéja az eddig megszokott 5 ampullås kiszereläst, amely kedvező volt a kevesebbet igänylő felhasznålék szåmåra, nem tudja biztosñtani. EzÄrt I. negyedäväig bezårélag - az eredeti gyűjtőcsomagolåst megbontva, Åtcsomagolva kerül az oltéanyag kiszållñtåsra magyar alkalmazåsi előirattal, idegen nyelvű ÜvegcÑmkÄvel. Az Üvegeken jelzett dézis nem az àjszülátt, hanem az 1 Äves kor felett adandé adagra vonatkozik! A tábbi kátelező vädőoltåshoz hasonléan fog tártänni az SSI BCG vakcina rendeläse Äs kiszållñtåsa, tehåt az eddigi gyakorlattöl eltñrően a szálñszeteknek Ñs tádőgondozöknak nem az OEK BCG

3 laboratöriumétöl kell igñnyelni az oltöanyagot, hanem a teráletileg illetñkes ÄNTSZ intñzettől. VidÄken az ãntsz megyei, ill. vårosi intäzetei, Budapesten az ãntsz FővÅrosi IntÄzetÄnek JÅrvÅnyÜgyi osztålya koordinålja a BCG vakcina ellåtåst. NÑhÉny tovébbi gyakorlati tudnivalö A postvakcinåciés monitorozås (azaz a hegpozitñvak Äs oltottak szåmånak negyedävenkänti jelentäse az OEK felä az ãntsz megyei intäzetek Äs a fővårosi intäzet Åltal) ÄrvÄnyben marad. Az oltéanyag beadåsånak helyät az eddigiekhez hasonléan az engedälyezett bőrfertőtlenñtő szerek egyikävel kell fertőtlenñteni. (Ezzel kapcsolatos problämåk a hazai BCG beadåsa kapcsån sem merültek fel soha az oltéorvosok räszäről.) Az SSI BCG Åra tábbszáráse az eddigi hazai BCG vakcinåänak, ezärt a felhasznålås racionalizålåsa szüksäges àgy, hogy egy ampullåbél minäl tább adag kerülján felhasznålåsra, a feloldås utåni maximum 4 ÉrÅs eltarthatésågi időt is betartva. A hazai BCG vakcina a dobozon jelzett lejårati idő vägäig (2001. szeptember 30.) hasznålhaté. Csak ezen käszlet felhasznålåsåt kávetően kell elkezdeni az SSI BCG alkalmazåsåt. ALKALMAZÄSI ELŐIRAT - SSI BCG VAKCINA (ATC köd: J07AN01) A kñszâtmñny leârésa: A Statens Serum Institut (SSI) Åltal előållñtott, Älő, attenuålt Mycobacterium bovis (BCG), Danish Strain 1331 tárzsből käszült liofilizålt vakcina, amely tuberculosis megelőzäsäre szolgål, azonban tákäletes immunitåst nem biztosñt. A käszñtmäny a WHO biolégiai standardizålåsra alakñtott szakärtői bizottsåga Åltal előñrt, a liofilizålt BCG vakcinåkra vonatkozé kávetelmänyeknek (Requirements for Biological Substances No. 11) megfelel. A vakcina ässzetñtele: 1 ml rekonstituålt vakcina az alåbbi ásszetevőket tartalmazza: Aktâv hatöanyag: Mycobacterium bovis (BCG) Danish 1331 jelű tárzs 0,75 mg SegÑdanyagok: NÅtrium-glutamÅt, MagnÄzium-szulfÅt, DikÅlium-foszfÅt, - aszparagin-monohidråt, FerriammÉnium-citrÅt, Glicerin (85%-os), CitromsavmonohidrÅt, injekciéhoz valé desztillålt vñz. ElőÉllâtÖ: Statens Serum Institut, 5 Artillerivej DK Copenhagen S, DÅnia KiszerelÑs: 10 Üveg 20 adagos SSI BCG vakcinåt Äs 10 Üveg, egyenkänt

4 2 ml oldészert tartalmazé doboz 50 Üveg 20 adagos SSI BCG vakcinåt Äs 50 Üveg, egyenkänt 2 ml oldészert tartalmazé doboz 10 Üveg 10 adagos SSI BCG vakcinåt Äs 10 Üveg, egyenkänt 1 ml oldészert tartalmazé doboz 50 Üveg 10 adagos SSI BCG vakcinåt Äs 50 Üveg, egyenkänt 1 ml oldészert tartalmazé doboz (Az Üvegek vakcina-adag felirata az egy Äves kor felett adandé, 0,1 ml-es adagra vonatkozik.) AdagolÉs Ñs alkalmazés kizérölag intracutan alkalmazésra! AdagolÉs: egy Ñv alatti gyermekeknek 0,05 ml, ennäl id ősebbeknek 0,1 ml az alkalmazåsra käsz, feloldott vakcinåbél. AlkalmazÉs: A liofilizålt vakcinåt csak az SSI Åltal erre a cälra käszñtett, OldÉszer SSI BCG vakcinåhoz käszñtmännyel szabad rekonstituålni. A tñzadagos liofilizålt vakcinåt az 1 ml-es oldészerben, a 20 adagos liofilizålt vakcinåt a 2 ml-es oldészerben kell feloldani. A feloldott vakcina egynemű, igen enyhän opaleszkålé, szabad szemmel låthaté räszecskäket nem tartalmazé folyadäk. HasznÅljunk steril fecskendőt, Äs steril, finom, rávid, intracutan tűt (25 G vagy 26 G x 10 mm) minden oltåshoz. A bőrfelület tiszta legyen, de fertőtlenñtőszerrel ne mossuk le! Az oltést lassan, a bőr felső rñtegñbe adjuk. Nem szabad az oltéanyagot mälyebb rätegbe fecskendezni. Az oltéanyagot fänytől vädjük! A vakcina adagok felszñvåsa előtt az oltéanyagot Évatosan homogenizåljuk, de ne råzzuk! NÄgy ÉrÅn tàl a rekonstituålt vakcinåt felhasznålni tilos, a feloldott oltéanyag maradäkåt meg kell semmisñteni. Az oltås beadåsåra leggyakrabban hasznålt testräsz a deltoid izom disztalis tapadåsi helye fálátti terület, a bal kar felső Äs kázäpső harmadånak hatåra. Javallatok: A 0-6 hetes csecsemőket előzetes tuberkulin bőrpréba nälkül kell BCG vel oltani. Tuberkulinnal vägzett bőrpréba ennäl idősebbeken tártänik. AkiknÄl a reakcié pozitñvnak bizonyult, az immunizåcié nem szüksäges. 1. Az àjszüláttek BCG oltåsåt a szüläszeti intäzmänyben, illetőleg a születäst kávető 6 häten belül folyamatos oltås keretäben kell elvägezni. 2. A születäst kávető 6 häten belül BCG oltåsban räszesñtett csecsemőket 6 hénapos koruk betáltäsekor ellenőrizni kell. AzoknÅl a csecsemőknäl, akiknäl a BCG oltås helyän beszűrődäs, vagy heg nem låthaté, a BCG

5 oltåst tuberkulin préba nälkül meg kell ismätelni. 3. A käsőbbi BCG oltåsokat csak a tuberkulin vizsgålat eredmänye alapjån lehet elvägezni. A tuberkulin vizsgålatot a nemzetkázi standard tuberkulin préba alkalmazåsåval (5 TE tisztñtott tuberkulin PPD ic.) kell elvägezni. çjraoltandék mindazok, akik a standard tuberkulin prébåra 10 mm-näl kisebb induråciéval reagålnak. LÅsd a Johan BÄla OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont vädőoltåsokrél Ävente kiadott MÉdszertani LevelÄben leñrtakat. MellÑkhatÉsok: BCG oltåst kávetően lokålis reakcié a kis területen käpződő lågy duzzanat az oltås helyän, amely fokozatosan, 2-4 hät alatt apré hélyaggå, majd sebbä alakul. A var ÅltalÅban 2-5 hénapon belül leesik, Äs gyakorlatilag minden gyermek esetäben 2-10 mm ÅtmÄrőjű felületi heg marad utåna. A csomécska ritka esetekben nem gyégyul, esetleg elfekälyesedhet. KivÄteles esetekben az axillaris nyirokcsomék duzzanata alakulhat ki, ÅltalÅban az oltåst kávető 2-4 hénap màlva. Rendellenes reakcié a 6 hénapon tàl gyégyulé, illetve az előbbieknäl nagyobb helyi reakcié, valamint a beolvadt tåjäki nyirokcsomé. Ellenjavallatok: Az oltås ellenjavallt immunhiånyos betegsägben szenvedő szemälyeknäl, illetve immunszuppresszñv gyégyszerekkel kezelt betegek esetäben. TÜnetmentes HIV-fertőzátt szemälyek esetäben az ÅltalÅnos oltåsi javallatok szerint vägrehajthaté a vakcinåcié. SzimptÉmÅs AIDS betegek azonban nem kaphatnak BCG oltåst! TÉrolÉs Ñs stabilités: Sem a liofilizålt, sem a feloldott BCG vakcinåt ne tegyük ki direkt napsütäs vagy nappali fäny hatåsånak. A liofilizålt vakcina fokozatosan veszñt hatåsossågåbél. 37 o C-on nähåny häten belül jelentős hatäkonysåg csákkenäs tapasztalhaté. A liofilizålt vakcinåt folyamatosan +2 Äs +8 o C kázátt tåroljuk. Az oldészert lefagyasztani nem szabad. HűtőszekrÄnyben, +2 Äs +8 o C kázátt tårolva a vakcina a csomagolåson feltüntetett lejårati időig hasznålhaté. Tärzskänyvi szém: Forgalombahozatali engedñly tulajdonosa: Chiron Behring GmbH & Co. MagyarorszÅgi Kereskedelmi KÄpviselete (1023 Budapest, Apostol u. 13/A). JÖvÉhagyÉs: OEK, 800/Oe/9388-7/2000 A téjñkoztatést adta: Dr. Karacs IldikÖ mb. osztélyvezető főorvos OrszÉgos EpidemiolÖgiai Käzpont BakteriÉlis oltöanyagellenőrző osztély

6 TÄJÇKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÇNYRŐL Helye: A Johan BÑla OrszÉgos EpidemiolÖgiai Käzpont tudoményos álñse méjus 8. (kedd) 14 Öra A ÄpÜlet nagytanterem élñselnäk: Dr. Melles MÅrta mb. főigazgaté főorvos ELŐADÄSOK Sztanyik LÉszlÖ: A csernobili atomerőmű-baleset hazai kávetkezmänyei a 15 Äves tapasztalatok alapjån SÉndor JÉnos, Szunyogh Melinda, MÑtneki Jèlia: A csernobili atomerőműbaleset hatåsa a veleszületett fejlődäsi rendellenessägekre 15 Äv tåvlatåbél PÉldy Anna, PintÑr AlÉn, NÉdor Gizella, Vincze IstvÉn: Daganatos halålozås alakulåsa 1986 Äs 1997 kázátt MagyarorszÅgon

7 A HAZAI JÄRVÄNYéGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A Éprilis käzätti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyügyi helyzete az alåbbiakban foglalhaté ássze: Az enterélis èton terjedő fertőző betegsñgek jårvånyügyi helyzete kedvezően alakult, kevesebb megbetegedäst regisztråltak, mint a koråbbi Ävek hetäben. A campylobacteriosis esetek 40%-a Gy őr-moson-sopron Äs Szabolcs-SzatmÅr-Bereg megyäből szårmazott. A häten kät kázássägi gastroenteritis jårvånyrél Ärkezett jelentäs: Vas megyäben a CsÉkÉnydoroszlÖi Çrtelmi FogyatÑkosok OtthonÉban a 255 gondozott kázül Åprilis kázátt 31 betegedett meg hånyåssal, hasmenässel, 38-39oC låzzal, enyhe lägàti tünetekkel. A betegek valamennyien felnőttek, kérhåzi ÅpolÅsra nem szorult senki. Eddig 11 betegnäl tártänt diagnosztikus sz ÄkletvizsgÅlat, át esetäben rotavârus fertőzäst igazoltak. A megbetegedäsek az otthon mindhårom ÄpÜletÄt ÄrintettÄk. A virélis hepatitisek jårvånyügyi helyzete kedvezően alakult: hät területről kilenc megbetegedäst jelentettek, az Äv eleje Éta nyilvåntartåsba vett esetszåm csak 40%-a volt az Ävek azonos időszakåt jellemző mediånnak. A lñgèti terjedñsű fertőző betegsñgek kázül a scarlatina epidemiolégiai helyzete kedvezőbb volt, a varicelléñ nem tärt el a koråbbi ÄvekÄtől. A legtább bårånyhimlő esetet BÄkÄs megyäben regisztråltåk. Egy morbillit jelentettek BÅcs-Kiskun megyäből, a beteg egy håromäves, nämet ÅllampolgÅrsÅgà gyermek. A vñrusszerolégiai vizsgålat folyamatban van. HÅrom rubeola megbetegedäs kät területről, Szabolcs-SzatmÅr-Bereg (2) Äs VeszprÄm megyäből került a nyilvåntartåsba. Az előző heti áttel szemben hät mumpsz megbetegedäst regisztråltak, de az Äv eleje Éta nyilvåntartåsba vett esetszåm Ñgy is csak 70%-a volt az Ävek szummåciés mediånjånak. A mononucleosis infectiosa jårvånyügyi helyzete kedvezőtlenül alakult. Az idegrendszeri fertőző betegsñgek csoportjåban a bejelentett meningitis purulenta esetek kázátt nem volt meningococcus okozta megbetegedäs. Az idei Äv hetäben bejelentettt purulens meningitisek szåma mindássze kätharmadåt tette ki az el őző Äv hasonlé időszakåban nyilvåntartottnak. Az egyñb zoonözisok kázül a Lyme-kÖr Ärdemel emlñtäst, mivel a heti Äs az Äv eleje Éta ásszegzett esetszåm is meghaladja az el őző Äv azonos időszakåban regisztråltat. A bejelentäsek át területről, Budapestről, BÄkÄs (2), Pest, Vas Äs Zala megyäből Ärkeztek.

8

9

10 Az EpidemiolÄgiai InformÅciÄs Hetilap (Epinfo) a Johan BÇla OrszÅgos EpidemiolÄgiai KÉzpont (OEK) kiadvånya. A kiadvånyban szereplő kázlemänyek szakmai egyeztetäst kávetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ásszeållñtåsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÇla OrszÅgos KÉzegÇszsÇgÑgyi IntÇzet Çs a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÅzÅs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosçtott egyéttműkådös rövön fejlesztettök ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerül poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kázläsi szåndäkkal szñveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjñhez fordulni: Johan BÑla OrszÉgos EpidemiolÖgiai Käzpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråskänt valé hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÉgos Tisztifőorvos Dr. PintÑr Al Én ISSN X

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs 8. Ävfolyam 4. szåm 2001. februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE

Részletesebben

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL VÉDŐ N Ő XX. évfolyam 3. szám melléklete Szerkesztők: Csordás Ágnes Fekete Gáborné Lektorálta: dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél.

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Prevenar 13 szuszpenziós injekció Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (13-valens, adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag tartalmaz: Pneumococcus

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály Dr. Ócsai Lajos A lyssa elleni vakcina-felhasználás tapasztalatai

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály Dr. Ócsai Lajos A lyssa elleni vakcina-felhasználás tapasztalatai Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály Dr. Ócsai Lajos A lyssa elleni vakcina-felhasználás tapasztalatai Pasteur 1885. október 26-án adta elő a párizsi Tudományos Akadémián azon eljárást,

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Kybernin 50 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Kybernin 50 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Kybernin 50 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Összetétel port tartalmazó injekciós üvegenként: 450-550 NE Humán antitrombin III koncentrátum

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE BYDUREON 2 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2 mg exenatid injekciós üvegenként. A segédanyagok

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

Oltani vagy nem oltani? Válasz Szendi Gábor írására

Oltani vagy nem oltani? Válasz Szendi Gábor írására Oltani vagy nem oltani? Válasz Szendi Gábor írására Lakos András infektológus gyermekorvos, MTA doktora Mészner Zsófia infektológus gyermekorvos, kandidátus Szendi Gábornak igaza van (Oltani vagy nem oltani

Részletesebben

Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben

Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben OEP Ártámogatási Főosztály Kozma Petra Orsolya, Nádudvari Nóra, Szabó Márta, dr. Berta Gábor, Dankó Dávid, dr. Molnár Márk

Részletesebben

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XIII. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

Legyen választható a kötelező!

Legyen választható a kötelező! Legyen választható a kötelező! a Nebáncsvirág Egyesület beadványa www.nebancs.hu Egyesületünk tagjainak, beadványunkhoz kapcsolódó további gondolatai Engedjék a társadalmunkat felnőni! Legyen szabad eldönteni!

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

HBVAXPRO 10 µg/ml szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben

HBVAXPRO 10 µg/ml szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben HBVAXPRO 10 µg/ml szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben hepatitis b antigen ATC-kód: J07BC01 Sanofi Pasteur/MSD SNC 1x előretöltött fecskendő tű nélkül V Szabadáras EU/1/01/183 / 011 TTT-kód:

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

VISSZÁSSÁGOK AZ ANONIM HIV VIZSGÁLATOK TERÉN A TASZ Tapasztalatai

VISSZÁSSÁGOK AZ ANONIM HIV VIZSGÁLATOK TERÉN A TASZ Tapasztalatai VISSZÁSSÁGOK AZ ANONIM HIV VIZSGÁLATOK TERÉN A TASZ Tapasztalatai A HIV/AIDS járvány elleni küzdelemben kiemelkedően fontos tényező a megfelelő helyzetismeret, hiszen ahhoz, hogy Magyarország hatékony

Részletesebben

10 mg olanzapin injekciós üvegenként. Feloldás után az oldat 5 mg/ml olanzapint tartalmaz.

10 mg olanzapin injekciós üvegenként. Feloldás után az oldat 5 mg/ml olanzapint tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE ZYPREXA 10 mg por oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 10 mg olanzapin injekciós üvegenként. Feloldás után az oldat 5 mg/ml olanzapint tartalmaz. A segédanyagok

Részletesebben

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk,

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisz-tus eljöveteléig. Aki meghívott benneteket,

Részletesebben

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum;

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; a tudományos bizonyítékok szisztematikus áttekintése (hatásosság),

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL Szülőkkel való együttműködés OTH, Budapest 2013. Szerző Dr. Muzsay Géza házi gyermekorvos A TÁMOP

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1305 1704. OLDAL 2011. március 29. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 6005 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/2 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Az időjárás jelentése Derült égből fronthatás A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja FORMOLINE L112

Részletesebben