8. Ävfolyam 17. szåm måjus 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4."

Átírás

1 8. Ävfolyam 17. szåm måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ ALKALMAZOTT VÉDŐOLTÅSOK ÉS OLTÅSI REND ROMÅNIÅBAN 1990 Ñta a romån EgÄszsÄgÖgyi MinisztÄrium BetegsÄgmegelőző osztålyånak egyik fontos térekväse az oltåsi rendszer minősägi javütåsa, a hőstabil Äs kombinålt oltñanyagok bevezetäse, az oltåsi kontraindikåciñk szűkütäse, a hűtőlånc jelentősägänek tudatosütåsa, tékäletesütäse Äs monitorozåsa, valamint egy megfelelően komputerizålt informåciñs rendszer kifejlesztäse. MÜg 1990-ig kizårñlag a bukaresti Cantacuzino IntÄzet Åltal gyårtott oltñanyagokkal tértäntek a vädőoltåsok, 1990-től fokozatosan bevezetäsre keröltek a multinacionålis cägek oltñanyagai is. Pasteur-MÖrieux Åltal gyårtott DTCOQ (DPT: 3 Äves korig) DTVAX (DT: 3-14 Äves korig) TETRACOQ (DTP+IPV: Ållami gondozottak oltåsåra alkalmazzåk) EUVAX- B (HBV) ROUVAX (Morbilli) - kampånyoltås SmithKline Beecham Åltal gyårtott ENGERIX-B (HBV) TRITANRIX (DTP + Engerix B) EULARIX (Morbilli + Rubeola) - kampånyoltås Chiron Åltal gyårtott Sabin cseppek Az Äletkorhoz kététt kételező vädőoltåsok rendje 1995-től a Nemzeti ImmunizÅciÑs Program szerint alakul, mely biztosütja a rendszeres Äs témeges oltåsok rävän a tuberculosis, a hepatitis B, a diphtheria, a tetanus, a pertussis, a poliomyelitis, valamint a kanyarñ elleni vädelmet. Az Äletkorhoz kététt vädőoltåsok RomÅniÅban kételezőek, tärütäsmentesek Äs a 7. ÄletÄvig folyamatos oltåsi rendszerben valñsulnak meg.

3 OltÜsi naptür (RomÜnia) AjÄnlott Åletkor VÅdőoltÄs MegjegyzÅs 0-7. nap BCG, Hepatitis B szälåszeten 2. hçnap DPT, OPV, Hepatitis B egyidejűleg 4. hñnap DPT, OPV egyidejűleg 6. hçnap DPT, OPV, Hepatitis B egyidejűleg hçnap KanyarÇ 12. hçnap DPT, OPV egyidejűleg hçnap DPT 7. ÄletÄv (Ålt. iskola I. o.) DT, KanyarÑ kampñnyoltñs 9. ÅletÅv (Ñlt. iskola III. o.) OPV, Hepatitis B kampñnyoltñs 14. ÅletÅv (Ñlt. isk. VIII. o.) DT, BCG kampñnyoltñs BCG: 0-7 napos korban, ÅltalÅnos iskola VIII. osztåly Åban DTP: 2, 4, 6, 12 hñnapos korban; 2,5-3. ÄletÄvben OPV: (VPOT- vaccin polio oral trivalent) 2, 4, 6, 12 hñnapos korban, ÅltalÅnos iskola III. osztåly Åban Hepatitis B: - sz ÖletÄskor, 2, 6 hñnapos korban 1999-től kiterjesztettäk a vädőoltåst, a 0, 1, 6 hñnapos säma szerint oltanak az ÅltalÅnos iskola III. osztåly Åban Äs az eg ÄszsÄgÖgyi käpesütäst ad Ñ oktatåsi intäzm Änyek első ÄvfolyamÅn tÑl lehetővä vålt az eg ÄszsÄgÖgyi dolgozñk hepatitis B elleni vädőoltåsa. Kanyará: (VAR - Vaccin antirugeolic): a 9. hñnapjukat betélt Étt csecsemőket räszesütik vädőoltåsban 1994-től oltanak az ÅltalÅnos iskola I. osztåly Åban DT : - ÅltalÅnos iskola I., majd VIII. osztåly Åban MegjegyzÖs: A terhessäg hetäben azokat a gravidåkat, akik az elmàlt tüz Ävben nem kaptak vädőoltåst, illetve ezt hitelt Ärdemlően nem tudjåk igazolni, dt emläkeztető vädőoltåsban räszesütik. A kampånyoltåsok iskolai osztålyokra Äs nem a tanulñi Äletkorra vonatkoznak. Az oltåsok kézétti intervallumok megegyeznek a magyar aj Ånl Åsokkal. A program rugalmas, a käsőbbiekben bővüthető a Haemophilus influenzae B Äs a rubeola elleni vädőoltåssal. Ennek ÄrtelmÄben az első läpäsek mår megtértäntek. 1998/99-ben catch-up tüpusà kampåny keretäben kanyarñ/rubeola ellen oltottak/àjraoltottak: a jårvånyögyi hålñzat munkatårsai Äs az alapellåtås egäszsägögyi szemälyzete håzrñl-håzra jårva ÉsszeÜrta a 7-18 Äves koràakat. EzutÅn Ésszevetve az oltåsi nyilvåntartåsokat a lakñhely szerinti nävsorral, kijeléltäk azokat a fiatalokat, akik nem rendelkeztek kät kanyarñ elleni oltåssal

4 (föggetlenöl attñl, hogy el őzetesen Åtestek-e a betegsägen). Az iskolåba jårñ oltandñkat az oktatåsi intäzmänyekben oltottåk be, a be nem iskolåzottak szåmåra oltñkézpontokat jeléltek ki Äs vakcinåzåsukat ott vägeztäk el. A fent leürt kampåny keretäben a Äves lånyokat bivalens oltñanyaggal oltottåk, mely a kanyarñ mellett rubeola elleni vädelmet is biztosüt. E kampåny utån a csak egy oltåsban räszesöltek egy hñnapos időkézzel måsodik oltåsukat is megkaptåk. A kampåny måsodik szakaszåban a Äves főiskolai hallgatñnők räszesöltek kanyarñ- Äs rubeola elleni vädőoltåsban. HasznÅlt oltñanyagok: Cantacuzino IntÄzet Åltal gyårtott kanyarñ elleni oltñanyag Pasteur MÄrieux Åltal gyårtott monovalens Rouvax vakcina (kanyarñ) SKB Åltal gy Årtott bivalens Eolarix vakcina (kanyarñ/rubeola) OltÜsi nyilvüntartüsok A nyilvåntartås alapja a gyermek egäszsägögyi térzslapja. Ennek alapjån vezetik a tébbi nyilvåntartåst: vädőoltåsi regiszter, gyermekegäszsägögyi kiskényv, oltåsi ÄrtesÜtő Äs a havi jelentäsek. Csak orvos Åltal alåürt Äs orvosi pecsättel ellåtott dokumentåciñk fogadhatñk el hitelesnek. Az egäszsägögyi alapellåtås ÅtalakÜtÅsa, a håziorvosi ellåtås privatizåciñja kévetkezmänyekänt a vädőoltåsok kivitelezäse nehäzsägekbe ÖtkÉzÉtt, ennek ellenäre magas ÅtoltottsÅgot sikerölt elärni. A morbiditåsi Äs a mortalitåsi mutatñk a vädőoltåssal megelőzhető fertőző betegsägeket illetően erőteljesen csékkentek.

5 A cölpopulüciá ÜtoltottsÜga (%) AntigÖn OltÄs Åve BCG Polio (Pol 3) DTP Hepatitis B Morbilli ForrÜs: Programul National de Imunizari (Nemzeti ImmunizÜciás Program) DemogrÜ fiai Övkànyv 2000 Czumbel Ida ( Johan BÖla OrszÜgos Epidemiolágiai Kàzpont) Az alkalmazott vödőoltüsok Ös oltüsi rend RomÜniÜban c. előadüs (VII. OrszÜgos VÖdőoltÜsi Konferencia, Budapest) SzerkesztősÅgi megjegyzås: käzätt a MagyarorszÅgra Çrkezett mintegy bevåndorlé 34%-a RomÅniÅbÉl szårmazott. Tekintettel arra, hogy a RomÅniÅbÉl bevåndorlék 12%-a 0-14 Çves gyermek (kb. 900 gyermek/çv), tovåbbå az ideiglenesen hosszabb ideig MagyarorszÅgon tartézkodé 0-14 Çvesek szåma sem elhanyagolhaté, ezçrt jelentős azon gyermekek arånya, akiket Çrint a romån Çs magyar vçdőoltåsi rendszer käzätti eltçrçs. Ezen gyermekeket be kell lçptetni a hazai vçdőoltåsi rendbe, Çs a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. Ö-a alapjån Çletkoruknak megfelelően tçrütçsmentesen vçdőoltåsban kell rçszesüteni őket. A håziorvosnak ellenőriznie kell az Çletkor szerint esedçkessç vålt oltåsok megtärtçntçt, a hiånyzé oltåsokat pedig a VÇdőoltÅsi MÉdszertani LevÇlben előürtak szerint pétolni käteles. Fentiek indokoltåk a RomÅniÅban ÇrvÇnyes vçdőoltåsi rendszer rçszletesebb ismertetçsçt, valamint az alkalmazott oltéanyagokra Çs az oltåsok dokumentålåsåra vonatkozé tåjçkoztatåst.

6 A 2001-ES MEKKAI ZARÅNDOKLATTAL ÄSSZEFåGGŐ, W135 SZEROCSOPORTç MENINGOCOCCUS OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK HALMOZÇDÅSA AngliÅban Äs Walesben Åprilis 5-ig 15 olyan meningococcus megbetegedäst kéztök Ét halålesetet regisztråltak, amelyek a Ävi mekkai zaråndoklattal (hadzs) hozhatñk ÉsszefÖggÄsbe. Nyolc esetben a W135:2a:P1.2,1.5 antigönköpletű Neisseria meningitidis kñroki szerepät igazoltåk. A kitenyäszett térzsek genetikai tulajdonsågaikat tekintve nem mutattak eltäräst a Ävi zaråndoklattal kapcsolatos megbetegedäsek sorån izolålt térzsektől. Ez Ävben kilenc esetben zaråndokok betegedtek meg, hatan pedig a zaråndokokkal tértänt kontaktust kévetően. TovÅbbi nägy, a W135 szerocsoportà meningococcus okozta esetet (kézölök egy halålos kimenetelűt) is felderütettek, de a zaråndoklattal valñ ÉsszefÖggÄsÖk mäg nem tisztåzott. A W135 szerocsoportà kñrokozñ Åltal 2001-ben okozott megbetegedäseknek a zaråndoklat kezdetän regisztrålt szåma a Ävi zaråndoklatot kévető jårvånyhoz hasonlñan alakult: müg 2001-ben a zaråndoklat első hårom hetäben 14 eset, 2000 azonos időszakåban 18 megbetegedäs fordult elő. Szaàd-ArÅbiÅbÑl is jelentettek a Ävi zaråndoklattal ÉsszefÖggő meningococcus megbetegedäseket [2001. mårcius 22-ig 109, tébbsägäben W135 szerocsoportà esetet (WHO nem kézélt adatok)], de a Ävtől eltärően Nagy-BritanniÅn küvöl mås eurñpai orszågban csak kät esetet regisztråltak. A W135 szerocsoportè N.meningitidis okozta Ävi jårvåny utån Nagy- BritanniÅban a 2001-es mekkai zaråndoklatra utazñk szåmåra az A, C, Y Äs W135 szerocsoportà kñrokozñ ellen vädő kvadrivalens vakcinåt ajånlottak. Ennek ellenäre a zaråndokok kvadrivalens vakcinåval valñ ÅtoltottsÅgÅnak becsölt arånya 50% alatt maradt (a forgalmazott adagszåm Äs a zaråndokok becsölt szåmånak arånya). Sem a kilenc megbetegedett zaråndok, sem a zaråndokok beteg kontaktjai - akiknek oltåsi ståtusza ismert - nem kaptak kvadrivalens vakcinåt. A Ävi jårvåny alapjån a kévetkező hetekben a W135 szerocsoportè N.meningitidis Åltal okozott Äs ismerttä vålt megbetegedäsek szåmånak emelkedäse vårhatñ egyräszt a zaråndokokkal Ärintkezők kézétt, måsräszt - bår korlåtozott märtäkben, de - ezt kévetően azoknål is, akik nem Ållnak szoros kapcsolatban a zaråndoklattal.

7 Mivel az idän våltozott a mekkai zaråndoklatra vonatkozñ oltåsi irånyelv, a zaråndokok, valamint a zaråndokok kontaktjainak oltåsi st Åtusza kiemelt jelentősägű. Az EurÑpai UniÑ orszågaiban gyorsjelentő rendszer műkédik a W135 szerocsoportè N.meningitidis megbetegedäsek előfordulåsånak monitorozåsåra. ForrÜs:

8 A HAZAI JÖRVÖNYÜGYI HELYZET ÖLTALÖNOS JELLEMZáSE A Äprilis kézétti időszakban a rendszeresen nagyobb szñmban előfordulç heveny fertőző betegsågek kâzäl lånyegesen tâbb esetet regisztrñltak, mint az előző håten. A bejelentåsek szñmñnak ilyen mårtåkű emelkedåse azzal magyarñzhatç, hogy a 17. håten lånyegesen tâbb bejelentett fertőző beteg adatait râgzätettåk, mint az előző, kevesebb munkanapbçl ÑllÇ håten. Az enterälis Ñton terjedő fertőző betegsågek jñrvñnyägyi helyzetåt kedvezőtlenäl befolyñsolta, hogy ezen a håten kåt, egyelőre ismeretlen etiolçgiñjã, tâbb mint 100 megbetegedåssel jñrç gastroenteritis jñrvñny fordult elő. HajmÄskÅren (VeszprÅm megye), az ÇvodÑban (gondozottak szñma: 102 fő), Ås a 254 fős ÑltalÑnos iskolñban Ñprilis kâzâtt 35 ÇvodÑs Ås 66 iskolñs, valamint egy felnőtt, âsszesen 102 fő betegedett meg tâbbszâri hñnyñs, nåhñny esetben hasmenås, hőemelkedås, lñz täneteivel. A betegek ÑltalÑban egy nap alatt panaszmentesså vñltak. A betegek szåkletånek Ås az ÅtelmintÑk bakteriolçgiai vizsgñlata ezideig negatäv eredmånnyel jñrt, az etiolçgia tisztñzñsñra irñnyulç virolçgiai vizsgñlatok folyamatban vannak. Budapest XIV. keräletåben, a Vakok ÖltalÑnos IskolÑjÑban Ås NevelőotthonÑban a 250 gyermek Ås 150 dolgozç kâzäl Ñprilis 26-Ñn este - 27-Ån reggel 109 gondozottnñl Ås 10 dolgozçnñl jelentkezett hasmenås, egy-egy esetben hñnyñs. A megbetegedåsek enyhe lefolyñsãak voltak, kçrhñzba senki sem kerält. Kilenc beteg szåkletbakteriolçgiai vizsgñlatñnak eredmånye negatävnak bizonyult, a virolçgiai vizsgñlatok megkezdődtek. A megbetegedåsek minden bentlakç csoportot Ås a bejñrçkat is ÅrintettÅk. Azok kâzâtt, akik az ÅtkezÅst nem vettåk igånybe, nem fordult elő megbetegedås. Mint arrçl a 15. heti jelentåsben beszñmoltunk, egy budapesti szñllodñban megszñllt 43 fős olasz turistacsoport håt tagja Ñprilis10-Ån salmonellosisban betegedett meg. A jñrvñnyägyi vizsgñlatok kezdetån nem sikerält feltñrni a fertőzås forrñsñt. Az elmãlt håten vñlt ismerttå, hogy az olasz csoportnak szñllñst nyãjtç hotel 85 fős konyhai szemålyzetből Ñprilis 6-9. kâzâtt nyolc fő, kâzâtt tovñbbi någy szemåly betegedett meg salmonellosisban. A 12 beteg dolgozç kâzäl ât szemåly szåkletåből izolñltak S.Enteritidist. Az első jñrvñnyägyi vizsgñlat sorñn a szñlloda szemålyzete tagadta, hogy a dolgozçk kâzâtt hasmenåses megbetegedås előfordult volna. A virälis hepatitisek jñrvñnyägyi helyzete az Åv első någy hçnapjñban Ås a 17. håten is igen kedvező volt: az heti időszakban âsszegzett esetszñm csak 40%-a az Åveket jellemző szummñciçs mediñnnak. A lågñti terjedåsű fertőző betegsågek csoportjñban az Åv eleje Çta nyilvñntartñsba vett varicella megbetegedåsek szñma kismårtåkben meghaladta, a scarlatina esetekå csak 70%-a volt az előző Åvinek. A mononucleosis infectiosa jñrvñnyägyi helyzete kedvezőtlenäl alakult. A håten morbillit nem jelentettek, hñrom rubeola megbetegedås [Szabolcs-SzatmÑr-Bereg megye, Tolna megye (2)] Ås hat mumpsz kerält a nyilvñntartñsba.

9 Az idegrendszeri fertőző betegsågek kâzäl håt purulens meningitisről Årkezett bejelentås. Az Åv eleje Çta regisztrñlt gennyes meningitisek szñma csak kåtharmada volt az előző Åv azonos időszakñban Åszleltnek. A meningitis serosa Ås az encephalitis infectiosa előfordulñsa az håten gyakoribb volt, mint az Åvekben. Az egyåb zoonüzisok kâzäl a Lyme-kÜr jñrvñnyägyi helyzete kedvezőtlenebb volt, mint az elmãlt Åv hasonlç időszakñban, a tularemia epidemiolçgiai helyzete viszont lånyegesen kedvezőbben alakult.

10

11

12 Az EpidemiolÇgiai InformÉciÇs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÇgiai KÑzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő kézlemänyek szakmai egyeztetäst kévetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÉsszeÅllÜtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÉzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvånyt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÄzÄs AlapnÅl elnyert pålyåzat Åltal biztosütott egyáttműkädçs rçvçn fejlesztettçk ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kézläsi szåndäkkal szüveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjöhez fordulni: Johan BÖla OrszÜgos Epidemiolágiai Kàzpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatñk Äs felhasznålhatñk, azonban a kiadvåny forråskänt valñ hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÜgos Tisztifőorvos Dr. PintÖr Al Ün ISSN X

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs 8. Ävfolyam 4. szåm 2001. februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE

Részletesebben

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél.

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Prevenar 13 szuszpenziós injekció Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (13-valens, adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag tartalmaz: Pneumococcus

Részletesebben

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XIII. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007. december Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében Az OECD országok Health at a

Részletesebben

Oltani vagy nem oltani? Válasz Szendi Gábor írására

Oltani vagy nem oltani? Válasz Szendi Gábor írására Oltani vagy nem oltani? Válasz Szendi Gábor írására Lakos András infektológus gyermekorvos, MTA doktora Mészner Zsófia infektológus gyermekorvos, kandidátus Szendi Gábornak igaza van (Oltani vagy nem oltani

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok (továbbiakban: háziorvosi szolgálatok) által végzett minőségi és hatékony

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

Európa egészségének megőrzése: Az ECDC működés közben

Európa egészségének megőrzése: Az ECDC működés közben EURÓPAI BETEGSÉG- MEGELŐZÉSI ÉS JÁRVÁNY- VÉDELMI KÖZPONT Európa egészségének megőrzése: Az ECDC működés közben www.ecdc.europa.eu Fényképek Összes fotó ECDC, kivéve: Külső címlap, közép; 2. o.; CDC. Courtesy

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL Szülőkkel való együttműködés OTH, Budapest 2013. Szerző Dr. Muzsay Géza házi gyermekorvos A TÁMOP

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS, Bűnügyi

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról Az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés - felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

FHB Lakásárindex fókusz Első Lakásukat Vásárlók

FHB Lakásárindex fókusz Első Lakásukat Vásárlók FHB Lakásárindex fókusz Első Lakásukat Vásárlók Tovább javult az Első Lakásukat Vásárlók helyzete A 2008-ban kitört válság még mindig érezteti hatását, és a gazdaság szereplői lassú kilábalásra rendezkedtek

Részletesebben

A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése

A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése Dr. Nagyjánosi László, Syreon Kutató Intézet Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató Intézet, Eötvös Loránd

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. április XXIII. évfolyam 4.szám Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum;

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; a tudományos bizonyítékok szisztematikus áttekintése (hatásosság),

Részletesebben