11. Ävfolyam 31. szåm augusztus 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6."

Átírás

1 . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A SPODARIKUS GIARDIASIS KOCKÅZATI TÉNYEZŐINEK VIZSGÅLATA DÉLNYUGAT ANGLIÅBAN 998. Åprilis. Äs 999. mårcius 3. kñzñtt DÄlNyugat AngliÅban 9 beteg Äs 49 kontroll szemäly bevonåsåval esetkontroll vizsgålatot vägeztek a sporadikusan előfordulé giardiasis kockåzati tänyezőinek elemzäse cäljåbél. Esetnek tekintettäk a vizsgålt teröleten laké Äs hasmenäsben megbetegedett azon szemälyt, akinek a sz ÄkletÄben fänymikroszképos vizsgålattal G.lamblia cisztåkat mutattak ki. A feltehetően importålt eseteket (az anamnäzisben a hasmenäs kezdetät megelőző hårom hätben kölfñldi Üt) Äs a csalådi jårvånyokhoz tartozé eseteket (a tönetek kezdetät megelőző hårom hätben a beteg csalådjåban hasmenäses megbetegedäs volt feltehetően emberről emberre tñrtänő kontakt terjedäs) kizårtåk a vizsgålatbél. Egyegy beteghez illesztett kontrollnak vålasztottåk a beteggel azonos håziorvosi praxisban nyilvåntartott, valamint ugyanazon korcsoportü (05 Äves, 65 Äves, 6 Äves vagy idősebb) Äs nemű szemälyeket. Minden beteghez hårom kontrollt vålasztottak. A kontrollok sem utaztak a lappangåsi időben kölfñldre, Äs a kärdőâv kitñltäsät megelőző hårom hätben nem volt hasmenäsök. A kärdőâv a szemälyes adatokra, a jelenlegi betegsägre, kölfñldi utazåsra, fördäsre/üszåsra, vâz Äs ÄlelmiszerfogyasztÅsi szokåsokra (az ÄtkezÄsi anamnäzisben hangsülyt helyezve a tejtermäkekre, zñldsägekre, gyömñlcsñkre), Ållatokkal, gyermekekkel/gondozéikkal valé kontaktusra, farmlåtogatåsra terjedt ki. A felnőttek foglalkozåsåt is rñgzâtettäk. A hivatalos adatok szerint Anglia Äs Wales teröletän kñzñtt a laboratériumi vizsgålattal igazolt giardiasis esetek incidenciåja 8, beteg/00000 lakos/ävnek bizonyult, de a feltätelezett tänyleges előfordulåst a szerzők 50 beteg/00000 lakos/ävre becsöltäk. A vizsgålat fontosabb eredmänyei az alåbbi tåblåzatokban Ñsszegezhetők:

3 A giardiasis kocközati tünyezőinek egyvöltozàs elemzüse Expozâcià VezetÄkes ivévâz fogyasztåsa VezetÄkes ivévâz Åtlagosan elfogyasztott mennyisäge (pohår/nap) Vâzszűrő rendszer otthon äszås bårhol äszås vâznyelässel äszås gyakorisåga äszås klérozott vâzben äszås klérozott vâzben, vâznyelässel äszås a fej bemerâtäsävel FarmlÅtogatÅs BÑlcsődei kapcsolat Kimenetel Eset (n = 9) Kontroll (n = 49) nem 7 79 Illesztett esülyhönyados (Üs 95%os megbâzhatàsögi hatörai) ValàszânűsÜg (p) igen 74 40,3 (, 4,9) 0, minden egyes pohår, (,,4) 0,5,0 7 < 0,000 nem igen ,9 (0,5,7) 0,8 nem igen ,9 (, 7,) < 0,000 nem 3 48 igen ,6 (,5 7,6) 0, minden egyes alkalom alkalom 9 44,3 (,,5) 0,00 nem igen 43 58,7 (,4 5,0) 0,00 nem igen 8 8,4 (0,9 6,0) 0,07 nem igen 36 49,5 (,3 5,0) 0,009 nem n.k. n.k. igen n.k. n.k., (, 4,) 0,0 nem n.k. n.k. igen n.k. n.k., (, 4,) 0,0 n.k. = nem kñzñlt adat

4 A giardiasis kocközati tünyezőinek tãbbvöltozàs elemzüse Expozâcià EsÜlyhÖnyados (95%os megbâzhatàsögi hatörai) ValàszânűsÜg (p) äszås vâznyelässel 6, (,3 6,6) < 0,000 FÖrdÄs kezeletlen/friss vâzben 5,5 (,9 5,9) 0,00 Naponta elfogyasztott minden egyes pohår vezetäkes ivévâz,3 (,,5) < 0,000 FejessalÅta fogyasztåsa, (, 4,3) 0,0 A vizsgålat ideje alatt az esetek előfordulåsåban nem tapasztaltak szezonålis eltäräst, kñzñssägi Äs teröleti jårvåny sem fordult elő, a regisztrålt Äves incidencia 4,7 beteg/00000 lakos volt. A farmlåtogatås kockåzati tänyezőnek bizonyult, de az Ållatok egyes fajaival tñrtänt expozâciéra vonatkozéan nem volt statisztikailag ÄrtÄkelhető az eltäräs a betegek Äs a kontrollok csoportja kñzñtt. Nem vårt eredmänye volt a vizsgålatnak, hogy a vezetäkes vâz fogyasztåsa statisztikailag erősen szignifikåns kapcsolatban volt a giardiasis esetekkel. A Giardia a CryptosporidiumnÅl ÄrzÄkenyebb a klérral szemben, Äs a vâztisztâtås sorån kñnnyebb a kiszűräse is a nyers vâzből, tovåbbå a szakirodalomban keväs, vezetäkes vâz Åltal terjesztett jårvånyrél sz Åmoltak be ezideig, ezärt volt våratlan a fenti eredmäny. A szerzők szerint az ok okozati kapcsolat nem zårhaté ki, de ehhez Üjabb vizsgålat szöksäges, melynek sorån az esetek felderâtäsävel egyidőben a vâzminősägre vonatkozé adatokat is gyűjteni kell. ForrÖs: Stuart, J.M., Orr, H. J. et al.: Risk Factors for Sporadik Giardiasis: A Case Controll Study in Southwestern England, Emerg Inf Dis 003; 9:933. Ässzefoglalàt küsz âtette: dr. Krisztalovics Katalin epidemiolàgus főorvos OEK JÖrv Öny ågyi osztöly

5 A GIARDIASIS A giardiasis a väkonybäl felső szakaszånak (duodenum, jejunum) gyulladåsos megbetegedäse, melyet a Giardia lamblia, egy ostoros protozoon okoz. A Giardia trophozoit Äs ciszta Ållapotban lätezik, a trophozoit kñrte alakü, hosszüsåga 00 m, szälessäge 55 m, nägy pår ostorånak csapkodåsåval aktâvan mozog, szâvékorongjåval pedig a väkonybäl epithel felszânähez tapad. A vastagfalü ciszta 0 m ÅtmÄrőjű, nägymagvü. A kérokozét morfolégiai Äs kariotâpusos jellemzői alapjån jelenleg Ñt speciesbe soroljåk: a G.duodenalis (vagy G.intestinalis vagy G.lamblia) az embert is beleärtve emlősñkben, a G.agilis kätältűekben, a G.muris rågcsålékban, a G.psittaci Äs a G.ardeae pedig ÅltalÅban madarakban mutathaté ki. A Giardia gazdaspecificitåsåval kapcsolatban bizonytalansåg uralkodik. Emberi GiardiÖval Ållatokat, egy ÑnkÄntes embert pedig rågcsålébél szårmazé GiardiÖval fertőztek meg sikeresen. Az emberből nyert G.lamblia izolåtumokat kät nagy genetikai csoportba osztjåk (A Äs B csoport). A genotipizålås azärt fontos, mert direkt bizonyâtäkot szolgåltathat a zoonotikus Åtvitel lehetősägäről, a fertőzäs forråsårél. A trophozoitok a szervezeten kâvöl nem maradnak Äletben, a szäkletben csak hasmenäskor jelennek meg. A kñrnyezeti behatåsoknak ellenållé cisztåk nedves, hűvñs kñrnyezetben hénapokig fertőzőkäpesek maradnak, de szåraz, meleg kñrölmänyek kñzñtt gyorsan elvesztik fertőzőkäpessägöket. A vâz megelőző jellegű klérozåsa kölñnñsen alacsony hőmärsäkleten nem pusztâtja el a cisztåkat. A fertőzäst a beteg vagy tönetmentesen cisztåt Örâtő ember terjeszti ( ciszta/g szäklet). Az Ållatok szerepe a betegsäg terjesztüsäben mäg nem kellően tisztåzott. A kérokozé elterjedtsügät jellemzi, hogy az USAban műkñdő specifikus surveillance kñzñtt gyűjtñtt adatai szerint a regisztrålt Åtlagos incidencia 0/00000 lakos/äv, a tänyleges előfordulåsi gyakorisågot ennek legalåbb a tâzszeresäre becsölik. A prevalencia meghatårozåsåt cälzé vizsgålatok adatai szerint az iparilag fejlett orszågokban a szäkletmintåk 5%Åban, a fejlődő orszågokban e mintåk 0 30%Åban kimutathaté a kérokozé. A legfertőzñttebbek a gyermekek Äs a velök szoros kapcsolatban Älő/dolgozÉ felnőttek: egy vizsgålat szerint az USAban, jårvånymentes időszakban az ÉvodÅsok 35%a volt fertőzñtt. Egy 00 ben publikålt holland tanulmåny szerint a tönetmentes szemälyek 3,3%a, a hasmenäsben szenvedők 5,4%a volt G.lambliaval fertőzñtt. A megfigyeläsek szerint a megbetegedäsek vårosban lakék kñzñtt gyakoribbak, mint falun. Az USAban a megbetegedäsek nyårvägi, ősz eleji szezonalitåst mutatnak. Az ember Äs a kñrnyezetäben Älő Öllatok szoros kapcsolata alkalmat nyüjthat az Åtvitelre. KÑzÄpEurÉpÅbÉl az Ållatok kñräben magas arånyü cisztaörâtäst kñzñltek, a kedvteläsből tartott Ållatok kñzöl a kutyåkban 0,58%ot, a

6 haszonållatok kñzöl a borjakban 7%ot Äs a bårånyokban 30%ot. FertőzÄst terjeszthet a macska (fertőzñttsäge 5%), a szarvasmarha (6%) Äs a lé (735%) is. A fentiek ellenäre egyes kutaték szerint vitathaté, hogy a giardiasis zoonotikus fertőzäs, ugyanakkor a WHO Äs a FAO szakärtőinek jelentäseiben a giardiasist azok kñzä a betegsägek kñzä soroljåk, amelyekben az emberållat kapcsolat fontos a fertőzäsi låncban. A terjedüs màdja: a szäklettel a kñrnyezetbe kerölt kérokozé a leggyakrabban kãzvetlenål jut Åt emberről emberre. Ez a jellemző terjedäsi méd a csalådokban Äs a gyermekkñzñssägekben, illetve orålisanålis szexuålis kontaktus esetän. Kãzvetett terjedäs esetän a terjesztő kñzeg legtñbbszñr ivé vagy fördővâz, de nem ritka a kérokozé Älelmiszer (szennyezett zñldsäg, gyömñlcs) ÜtjÅn tñrtänő terjedäse sem. Az infektâv dàzis igen kicsi, 000 ciszta lenyeläse mår akut megbetegedäst okozhat. A lappangösi idő ÅltalÅban 55 nap, de lehet hosszabb is (az Åtlag 70 nap). A fertőzäskor a trophozoitok gyorsan elårasztjåk a bälepitheliumot Äs szâvékorongjaik rävän kårosâtjåk a bäl mikrovillusait. A parazita sejtkårosâté anyagokat juttat a bällumenbe, ezek a nyålkahårtya strukturålis kårosodåsåt idäzik elő. A jejunalis mucosa atrophizål, plazmasejtes infiltråcié figyelhető meg. A fertőzäs tñbbnyire tönetmentes, ha megbetegedäs kñveti, korai tönete lehet a hånyinger, hånyås, ÄtvÅgytalansÅg, fåradtsåg, hasi diszkomfortärzäs, märsäkelt låz Äs borzongås is kâsärheti. Ezt kñvetően hirtelen kezdettel vizes hasmenäs jelentkezik, igen jellegzetesek a jél hallhaté bälhangok, a haspuffadås, a fokozott bälgåzkäpződäs, zsârszäk gyakran megfigyelhető. A szäkletben ritkån van vär vagy nyålka, ez segâthet elkölñnâteni a giardiasist az amoebosistél Äs a shigellosistél. Az akut fåzis rendszerint csak 34 napig tart, de elhüzédhat. A betegsäg nem ritkån szubakut vagy kr Énikus formåba megy Åt, melyet a fogyås, valamint csñkkent felszâvédås jellemez, utébbi főkänt a zsârsavakat Ärinti, Äs ennek kñvetkeztäben hiånybetegsägek (A, D, E, K vitamin hi Ånya, värszegänysäg stb.) alakulhatnak ki. A protozoonok näha az epe, vagy a hasnyålmirigy vezetäkrendszeräbe bejutva okoznak gyulladåst. A tönetek esetenkänt Ävekig fennållnak, gyakran viszont bizonyos idő utån spontån megszűnnek. A betegek tñbb mint 0%a tönetmentes cisztaörâtővä vålik. A fertőzäs ÅtvÄszelÄsÄt räszleges vädettsäg kñveti, de ez nem zårja ki a käsőbbi reinfekcié lehetősägät. A fertőzñtt szemäly a tönetek fennållåsåtél föggetlenöl addig fertőz, mâg a cisztåk ÖrÖlnek a szäkletävel (gyakran hénapokig). A cisztaöröläs szakaszos. A cälzott teråpia (pl. Tinidazole, Metronidazole) hatåsåra a tönetek mellett a fertőzőkäpessäg is igen nagy arånyban megszűnik.

7 A G.lamblia laboratériumi kimutatåsåra tñbbfäle médszert alkalmaznak. TradicionÅlis a trophozoitok vagy cisztåk mikroszkàpos vizsgölata. A trophozoitok azonnal vizsgålhaték natâv kenetben, vagy festett käszâtmänyben. A trophozoitok elsősorban a hasmenäses szäkletben, mâg a cisztåk a formålt vagy fälhâg szäkletben talålhaték. Egy häten belöl vett legalåbb hårom szäkletminta vizsgålata mår jé hatåsfokkal biztosâtja a diagnézis felållâtåsåt, de kismärtäkű vagy intermittålé ÖrâtÄs miatt szöksäg lehet Ñthat szäkletminta vizsgålatåra is. äjabban specifikusabb Äs ÄrzÄkenyebb diagnosztikai médszereket fejlesztettek ki. Ezek kñzä tartozik az immunfluoreszcenciös mikroszkàpos vizsgölat Äs az ELISA, melyek kölñnñsen alkalmasak a GiardiafertőzÄs cälzott szűräsäre, vagy a teråpia hatåsossågånak ellenőrzäsäre. Az immunfluoreszcenciåt a szäkletmintåk mikroszképos vizsgålatånål ÄrzÄkenyebbnek tartjåk, de eläggä kñltsäges Äs munkaigänyes. E vizsgålattal ugyanazon a tårgylemezen a Giardia Äs Cryptosporidium egyöttesen is kimutathaté. Az ELISA ÄrzÄkeny, specifikus, objektâv, gyors Äs hatäkony médszer a G.lamblia antigän(ek) szäkletből tñrtänő kimutatåsåra. Az ELISA egyre inkåbb a giardiasis diagnosztikåjånak standard médszerävä vålik, egyes tanulmånyok azonban hangsülyozzåk, hogy a trophozoitok Üs petük hagyomönyos mikroszkàpos vizsgölatöt tovöbbra is el kell vügezni. Mivel a tönetmentes hordozås viszonylag nagyarånyü, ezärt a kérokozénak a szäkletből tñrtänő kimutatåsåval nem szöksägszerűen bizonyâtott a protozoon etiolégiai szerepe az aktuålis enterålis megbetegedäsben. A klinikai käp is meg kell feleljen a betegsäg jellemzőinek, Äs mås kérokozé szerepät is ki kell (ene) zårni. A betegsäg megelőzäsäben a legfontosabb a szemälyi higiäne szabålyainak betartåsa, a kñzegäszsägögyileg megfelelő infrastruktura fenntartåsa, az ivévâz kezeläse. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag minden felszâni vâz szennyezett lehet emberi vagy Ållati forråsbél szårmazé GiardiÖval, Äs mindenfäle Giardia cisztåt emberre potenciålisan patogännek kell tekinteni, ezärt a kñzñssägi vâzellåté rendszereket meg kell Évni az emberi vagy Ållati szäkletszennyeződäsektől. A megfelelő ÖlepâtÄsi Äs szűräsi rendszerek (homokon vagy membrånszűrőn Åt) käpesek eltåvolâtani a GiardiamÄretű räszecskäket a vâzből. A kléros fertőtlenâtässel szemben azonban a Giardia cisztåk viszonylag ellenållék, ezärt a fördővizek tisztâtåsa esetän nem elegendő a fertőtlenâtäs, mechanikus szűräs is szöksäges. Elmaradott infrastruktüråjü orszågba tñrtänő utazås esetän egyedöl a forralt vâz fogyasztåsa jelent teljes biztonsågot. FelhasznÖlt irodalom:. CDC Giardiasis surveillance United States, MMWR 000;49:SS7. Chin J. Controll of Communicable Diseases. 7 th Edition. Washington: 000.

8 3. de Wit, M., Koopmans, M. et al: Gastroenteritis in Sentinel General Practices, the Netherland. Emerg Inf Dis 00;7: Macpherson, C. N. L., Gottstein, B., Geerts S.: Parasitic foodborne and waterborne zoonoses. Rev. Sci. Tech. Off. Inf. Epiz. 000;9: /53/EK hatörozat a kãzãss Ügi hölàzatnak jelentendő fertőző betegsügek esetdefinâci àinak megöllapâtösöràl. érta Üs ãsszeöllâtotta: dr. Sz ÜnÖsi Zsuzsanna osztölyvezető OEK Parazitolàgiai osztöly dr. Krisztalovics Katalin epidemiolàgus OEK JÖrv Öny ågyi osztöly dr. KÖdÖr Mih Öly osztölyvezető főorvos OKKOKI VâzhigiÜnÜs osztöly SzerkesztősÅgi megjegyzås: MagyarorszÄgon az ÅNTSZ Çs mäs egçszsçgégyi intçzmçnyek keretçben működő parazitolágiai laboratáriumok csak a bekéldő orvos kélön kçrçsçre vçgeznek szçkletből GiardiavizsgÄlatot. Feltehető, hogy a giardiasis diagnosztikus vizsgälatänak kélön kçrçsre törtçnő vçgzçse, toväbbä az ÅNTSZ Ältal az utábbi Çvekben csökkenő szämban vçgzett vizsgälatok miatt az esetek jelentős rçsze feltäratlan maradt. Az aläbbi täbläzat az ÅNTSZ keretçben működő laboratáriumokban a as Çvekben diagnosztizält giardiasis eseteket szemlçlteti. Giardia lamblia előfordulçsa betegek szåkletmintçiban Év VizsgÖlt szemülyek szöma Pozitâv betegek szöma PozitivitÖs arönya (%),05,,8,3 003ban tehät a laboratáriumi vizsgälattal igazolt giardiasis esetek incidenciäja 5,6/00000 lakos volt. Az ÅNTSZ Çs mäs egçszsçgégyi intçzmçnyek keretçben működő parazitolágiai laboratáriumokban a bekéldő orvos kélön kçrçsçre mikroszkápos mádszerrel Çs cisztadàsâtässal, egyes helyeken a GiardiaantigÇnnek szçkletből, ELISAmádszerrel törtçnő kimutatäsäval vçgeznek diagnosztikus GiardiavizsgÄlatot. A Johan BÇla OrszÄgos Epidemiolágiai KÖzpont Parazitolágiai osztälyänak EnterÄlis Protozoon BetegsÇgek Nemzeti Referencia LaboratáriumÄ ban cçlzott esetekben a Giardia kimutatäsära natâv Çs dàsâtott preparätumok mikroszkápos vizsgälatän tàl a GiardiaantigÇn szçkletből, ELISAmádszerrel Çs immunkromatogräfiäs mádszerrel törtçnő kimutatäsät is alkalmazzäk. A Giardia diagnosztikus vizsgçlatokat humçn mintçkbél a tervek szerint a jövőben a Johan BÇla OrszÄgos Epidemiolágiai KÖzpont Parazitolágiai osztälyänak EnterÄlis Protozoon BetegsÇgek (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/dispar, Cryptosporidium parvum) Nemzeti Referencia Laboratáriuma Çs az ÅNTSZ erre a cçlra kijelölt parazitolágiai laboratáriumai vçgezni fogjäk. A Giardia cisztäk vñzmintçkbél törtånő kimutatçsçra az OrszÄgos KÖzegÇszsÇgÉgyi

9 KÖzpont KÖrnyezetegÇszsÇgÉgyi IntÇzetÇben, a HigiÇnÇs vâzbiolágia osztälyon van lehetősçg. Ez az intçzet felkçszélt az immunomagnetikus Çs Giardiaspecifikus ellenanyaghoz kötött FITC (fluoreszceinizotiocianät) festçsi mádszerrel törtçnő kimutatäsära. Tervezik toväbbä PCRtechnika bevezetçsçt is. A giardiasis az EurÉpai UniÉban a KÖzÖssÅgi felügyelet alç tartozé betegsågek közå tartozik. Az EurÉpai UniÉ hatçrozata szerint a giardiasis megbetegedåseket az esetdefinñciét figyelembe våve kell osztçlyozni, nyilvçntartani, illetve jelenteni: Klinikai jellemzők Giardia lamblia fertőzçsnek megfelelő klinikai kçp, amelynek jellemzői a hasmençs, a hasi görcsök, a puffadäs, a testsàlyvesztçs vagy a felszâvádäsi zavarok. LaboratÉriumi diagnosztikai kritåriumok Giardia lamblia cisztäk kimutatäsa a szçkletben. Giardia lamblia trophozoitäk kimutatäsa a szçkletben, a nyombçlnedvben vagy a vçkonybçlből vett biopszia szövetmintäjäban. Giardia lamblia antigçn kimutatäsa a szçkletben. Esetek osztçlyozçsa Gyanás: nem alkalmazott besoroläs. ValÉszÑnűsÑthető: a betegsçgnek klinikailag megfelelő eset epidemiolágiai kapcsolattal. MegerősÑtett: Laboratáriumi vizsgälattal megerősâtett eset. Az egçszsçgégyi Çs szemçlyes adatok kezelçsçről szálá 997. Çvi XLVII. törvçny.sz. mellçklete, azaz a jelentçsre kötelezett fertőző betegsçgek listäja 004. mäjus elsejçtől kiegçszélt a giardiasissal. A vçgrehajtäsi rendeletek [63/997. (XII..) NM, 8/998. (VI. 3.) NM rendelet] mádosâtäsa folyamatban van, Çs a hatälyba lçpçséket követően a betegsçg ÖnÄlláan is jelentendővç välik.

10 TÅJÉKOZTATÅS SZAKMAI RENDEZVÉNYRŐL A Johan BÜla OrszÖgos Epidemiolàgiai Kãzpont tudomönyos ålüse 004. szeptember. (kedd) 4 àra Helye: OKK Fodor terem, Budapest, IX., NagyvÅrad tär. ëlüselnãk: dr. Melles MÖrta főigazgatà főorvos P R O G R A M (tervezet). A lakös, mint egüszsügmeghatörozà tünyező. Nyolc euràpai nagyvörosban vügzett felmürüs tapasztalatai. ElőadÉ: Xavier Bonnefoy (WHO European Center for Environment and Health, Bonn). Budapest patkönymentesâtüse Üs a mentessüg hosszítöví fenntartösa. ElőadÉ: dr. Bajomi DÖniel Ögyvezető igazgaté (BÄbolna KÖrnyezetbiolágiai KÖzpont Kft.) 3. A patkönymentessüg fenntartösa ellenőrzüsünek hörom Üvtizedes tapasztalatai. ElőadÉ: dr. SzÖntai KÖroly DDD osztålyvezető főorvos, Markàja TamÖs DD csoportvezető (ÅNTSZ FővÄrosi IntÇzete) KÜrdÜsek, hozzöszàlösok

11 A HAZAI JÅRVÅNYëGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÉSE A 004. jílius 6. Üs augusztus. kñzñtti időszakban a bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyögyi helyzete az alåbbiakban foglalhaté Ñssze: Az enterölis fertőző betegsügek kñzöl a salmonellosis bejelentäsek Äs az enteritis infectiosa tönetegyöttes szåma märsäkelten nőtt, mâg a campylobacteriosisok szåma csñkkent az előző häthez viszonyâtva. A salmonellosisok jårvånyögyi helyzete igen kedvezően alakult, a 3. häten regisztrålt megbetegedäsek szåma csupån alig a fele volt az Ävek azonos időszakåt jellemző kñzäpärtäknek. Mâg kñzñtt a salmonellosis esetek szåma a kifejezettebb szezonalitås miatt az ÅprilisjÜnius kñzñtti időszakban haladta meg a campylobacteriosis esetekät, addig 004ben csupån ezen a häten tñrtänt meg ez a våltozås. Ez is azt jelzi, hogy a salmonellosis 004ben vårhatéan igen alacsony szåmban fordul elő. A häten egy gastroenteritis jörvönyrél Ärkezett jelentäs. A vârushepatitis bejelentäsek sz Åma a 3. häten länyegesen nem våltozott az előző hetihez käpest, kñzel a felät tette ki az Ävek azonos hetät jellemző mediånnak. Az esetek felät BorsodAbaÜjZemplÄn megyäben ÄszleltÄk. A lügíti fertőző betegsügek kñzöl harmadåval tñbb scarlatina Äs harmadåval kevesebb varicella bejelentäs kerölt a nyilvåntartåsba az előző hetihez viszonyâtva. A varicella megbetegedäsek incidenciåja tñbb mint kätszerese volt az előző Äv ugyanazon hetäben regisztråltnak, Äv eleje Éta 0000rel tñbb esetről Ärkezett jelentäs, mint 003. azonos időszakåban. KÄt mumpsz Äs egy pertussis megbetegedäs gyanüjåt regisztråltåk, morbilli Äs rubeola esetről nem Ärkezett jelentäs. KÑzel kätszeresäre emelkedett az idegrendszeri fertőző megbetegedüsek szåma az előző hetihez viszonyâtva, azonban a hårom tönetegyöttes előfordulåsa megegyezett a 003. Äv azonos hetäben regisztrålttal. A hat encephalitis infectiosa eset kñzöl Ñt kullancsencephalitis volt (Baranya, Somogy Äs Zala megye eset). Az előző häthez käpest negyedävel emelkedett a Lymekàr megbetegedäsek szåma, Äs märsäkelten meghaladta a koråbbi Ävek azonos hetäben regisztråltat. Az esetek 40%a a fővårosban Äs Pest megyäben fordult elő.

12 EGÉSZSÉGëGYI, SZOCIÅLIS ÉS CSALÅDëGYI MINISZTÉRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÖgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 3/004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) BetegsÜg Disease a 3. hüten (week) MediÖn az 3. hüten (week) MediÖn Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÜb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis 3 6 Acut flaccid paralysis 6 8 Diphtheria Pertussis 4 Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf. Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ. betegsüg 5 5 Lymekàr Listeriosis Brucellosis 6 4 Leptospirosis Tularemia Tetanus Vârusos haemorrh. löz 3 Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztâtott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) ( ) nincs adat (no data available) A statisztika käszâtäs ideje:

13 EGÉSZSÉGëGYI, SZOCIÅLIS ÉS CSALÅDëGYI MINISZTÉRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY SOCIAL AND FAM OF THE HUNGARIA Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÖgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 3/004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( Terålet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta Lymekàr Budapest Baranya BÖcsKiskun 9 33 BÜkÜs BorsodAbaíjZemplÜn CsongrÖd 44 5 FejÜr GyőrMosonSopron HajdíBihar Heves JÖszNagykunSzolnok KomÖromEsztergom NàgrÖd Pest Somogy SzabolcsSzatmÖrBereg Tolna 8 5 Vas VeszprÜm Zala 4 6 Ässzesen (total) Előző hüt (previous week) (+) előzetes, räszben tisztâtott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszâtäs ideje:

14 A Johan BÅla OrszÇgos EpidemiolÉgiai KÖzpont (OEK) kiadvçnya. A kiadvånyban szereplő kñzlemänyek szakmai egyeztetäst kñvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÑsszeÅllâtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÑzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÇgos KÖzegÅszsÅgÜgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai KÖzÖs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosâtott egyéttműködçs rçvçn fejlesztettçk ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra Äs az Internetre. Internet câm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kñzläsi sz ÅndÄkkal sz âveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjühez fordulni: Johan BÜla OrszÖgos Epidemiolàgiai Kãzpont 966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 47653, Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråsk Änt valé hasznålatånål hivatkozni kell az al Åbbi médon: OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÑzpont. A kñzlemäny câme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÑzpont. 0 Äves az Epinfo. Epinfo 003;:.) OrszÖgos tisztifőorvos: dr. Bujdosà LÖszlà ISSN 49757X

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30.

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30. 11. Ävfolyam 30. szåm 2004. jçlius 30. HIV/AIDS TÅjÄkoztatÅs laboratériumi vizsgålattal igazoltan veszett ÅllatokrÉl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 32. szåm 2003. augusztus 5. BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum BESZÄMOLÅ AZ INTERNATIONAL SOCIETY

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31.

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31. 23. évfolyam 30. szám 2016. augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. március 31. 357 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 361 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 50. szåm 00. december 0. SterilanyagellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A HAZAI STERILANYAGELLÄTÄS ÇS GY ÄRT ÄS NÇHÄNY AKTUÄLIS KÇRD ÇSE Az EurÉpai UniÉnak az orvostechnikai

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 28. szám 2008. július 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT a 2007. évben bejelentett fertőző betegségekről 321 jelentés Tájékoztatás Fertőző EpinfoElőzetes szakmai rendezvényről 338 betegségek

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben