Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)"

Átírás

1 8. Ävfolyam 20. szåm måjus 25. Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny FelhÑvÅs parlagfű-mentesñtő hätvägäre Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: Impresszum

2 HAZAI INFORMÄCIÅ ÇTEL ÄLTAL TERJESZTETT TÉMEGES GASTROENTERITIS JÄRVÄNY måjus 16-Ån a fővöros XVI. kerületäben Äs Pest megye fővåroshoz kézeli kät telepàläsän, CsámárÉn Äs Maglàdon ávodåsok Äs ÅltalÅnos iskolåsok kéräben témegesen jelentkező enterålis megbetegedäseket Äszleltek. Az Ärintett kézéssägek kézétti egyedàli kapcsolatot az jelentette, hogy mindegyikben a Junior VendÄglÅtá Rt. 35. szåmâ båziskonyhåja biztosñtja a kézätkeztetäst. Az ellåtott fővårosi 16 ávodåbál Äs hat iskolåbál 13 ávodåt Äs hårom iskolåt Ärintett a jårvåny, Pest megyäben minden a Junior VendÄglÅtá Rt. Åltal kézätkeztetäst biztosñtá intäzmänyben, Ésszesen Ét ávodåban, hårom iskolåban Äs egy idősek otthonåban fordultak elő megbetegedäsek. A måjus 21-Än ÉsszesÑtett adatok alapjån a XVI. keràletben 639 gyermek Äs 53 felnőtt, Pest megyäben 304 gyermek Äs 19 felnőtt, Ésszesen fogyasztà möjus kázátt kezdődátt enterölis megbetegedäsäre deràlt fäny. A megbetegedäsek jellemző tünete a minden esetben el őfordulà hönyinger, a hönyös (az egy-kätszer jelentkezőtől a csillapñthatatlanig), hñg szäkletàrñtäs, ritkåbban hasmenäs, hasi gércs, fejfåjås, levertsäg volt. ElvÄtve hőemelkedäs ill. låz is jelentkezett. A megbetegedäsek viszonylag kénnyű lefolyåsâak voltak, a fővårosban 20 szemäly, Pest megyäben egy gyermek keràlt hosszabb-révidebb időre kárhåzi ellåtåsra, főkänt a hånyås okozta folyadäkvesztäs miatt. Az első megbetegedäsek möjus 16 -Ön hajnalban jelentkeztek. Az első nap 670 fő, måjus 17 -Än 326 szemäly, måjus 18-Ån tizennyolc fő Äs måjus 19 -Än egy, a fenti kézéssägekben Ätkező szemäly betegedett meg. A kézätkeztetäsben räsztvevők mellett CsÉmÉrÉn måjus kézétt kilenc gyermek äs kilenc felnőtt hasonlá tànetekkel jårá megbetegedäsät regisztråltåk. Ezek a szemälyek a kézätkeztetäsben megbetegedettek csalödtagjai voltak, esetàkben a betegsäg feltehetően kontakt ãton terjedt. A legrévidebb lappangåsi idő kb. 24 ára volt. A Junior VendÄglÅtá Rt. XVI. keràleti båziskonyhåjårál az Ätel a XVI. keràleti fogyasztákhoz Äs a magládi ávodåkba, iskolåkba tålalákonyhåkon keresztàl jut el. Ezekre a tålalákonyhåkra måjus 15 -Än Ésszesen adag Ätelt szållñtottak. CsámárÉn a båziskonyha Åltal ellåtott befejezőkonyha műkédik, ahol konyhakäsz alapanyagokbál helyben tártänik a meleg ätel elkäszåtäse. Innen a telepàläs tålalákonyhåira måjus 15-Än Ésszesen 603 adag Ätelt szållñtottak. Az el őzetes szåmñtåsok szerint az Ötlagos megbetegedäsi aröny 30,3%-nak bizonyult (a båziskonyhårál Ätkezők kéräben 29%, a cséméri befejező konyhårál Ätkezők kézt 36% volt). A megbetegedäsi aråny a båziskonyhårál ill. befejezőkonyhårál Ätkezőket ÉsszehasonlÑtva az ávodåkban a 37% ill. 46%, az

3 iskolåkban pedig 18,3% ill. 32,3% volt. Mivel a megbetegedäsi aråny a cséméri fogyaszták kéräben nem alacsonyabb (hanem mäg magasabb is) volt, mint a båziskonyhai Ätelt fogyaszták kézétt, ebből kévetkezően a fertőzäst feltehetően nem meleg ätel terjesztette. A jårvåny terjedäse szempontjåbál fontos napokon a menà az alåbbiak szerint alakult: MÅjus 14-Än tñzárai: ebäd: uzsonna: MÅjus 15-Än tñzárai: ebäd: uzsonna: kåvä, kifli marhagulyås leves, tejbedara kakaászáråssal, gyàmélcs Lurká felvågott, RÅma margarinos kenyär csipke tea, Delma margarinos kenyär zéldbab főzeläk, sajtfånk (ávodåk), ill. råntott pårizsi (iskolåk), Ñzes bukta aranymåjas, hánapos retek A betegek kikärdezäse alapjån a csak ebädet fogyasztàk káräben is előfordultak megbetegedäsek. A megbetegedäsek Äs az ebäd egyes fogåsainak ÉsszefàggÄse tovåbbi elemzäst igänyel. Az esemäny kivizsgålåsåt az ãntsz FővÅrosi Äs Pest Megyei IntÄzete måjus 16-Ån megkezdte, a szàksäges intäzkedäseket megtettäk. Pest megyäben a megbetegedäseket megelőző kät napban eltett ätelmintök mikrobiolágiai vizsgålati eredmänye nem esett kifogås alå. A fővårosban sem sikeràlt az Älelmiszerbakteriolágiai vizsgålatok alapjån baktärium károki szerepät igazolni. Budapesten, a 290 betegnäl megtértänt szäkletbakteriolàgiai vizsgålat sorån olyan obligåt ill. feltäteles károkozá baktäriumot nem tudtak izolålni, mely kézés lett volna. Pest megyäben 154 szemäly diagnosztikus szäkletbakteriolágiai vizsgålata utån a jårvåny károkozájakänt megnevezhető patogän baktäriumot nem mutattak ki. MellÄkleletkÄnt 10 esetben S.aureus-t, kät esetben E.coli-t, hårom betegnäl Salmonella-t, egy alkalommal Campylobacter-t izolåltak. A XVI. kerületi båziskonyhårál Ätkező 58 beteg (38 fővårosi, 18 cséméri Äs kät magládi lakos) szäkletmintåja kézàl tizenegyben igazoltök a calicivårus jelenlätät. (Az egyik pozitñv vizsgålati eredmänyű felnőtt beteg Äthordás formåban veszi igänybe a kézätkeztetäst, tehåt nem tagja a kézéssägeknek, Ñgy nem kontakt beteg, Äs csak ebädet fogyasztott.) Az eddig rendelkezäsre Ållá epidemiolágiai adatok alapjån megållapñthatá, hogy a megbetegedäsek kázás terjesztő tänyező, a böziskonyha Öltal biztosåtott ätel/älelmiszer fogyasztösöval hozhatàk ásszefüggäsbe. Ezideig azonban nem sikeràlt meghatårozni a megbetegedäsek terjesztäsävel gyanâsñthatá Ätelt/Älelmiszert, ezärt tovåbb folytatádik a betegek Äs tànetmentes fogyaszták kikärdezäse sorån keletkezett adatok elemzäse, Äs ennek alapjån a fertőzäs terjesztäsävel gyanâsñtott Ätel/Älelmiszer

4 meghatårozåsa. SzerkesztősÅgi megjegyzås: A humçn calicivérus biolägiai tulajdonsågaira, az Åltala okozott fertőzések epidemiolägiai sajåtossågaira, az Élelmiszer (ÉtjÉg, gyñmölcs, zöldség, péksñtemények, stb.) És ivävüz átjån terjedő jårvånyokra vonatkozäan az Epinfo koråbbi szåmaiban (7. Évf. 28: , 7. Évf. 32: ) is jelentek mår meg adatok. A laboratäriumi mädszerek ma még nem teszik lehetővé a vürus közvetlen kimutatåsåt a terjesztő közegekből (vüz, Élelmiszer), ezért egy jårvånyban annak megållapütåsåhoz, hogy mi a megbetegedések feltételezett terjesztője, kiemelkedő fontossçgñ a betegek råszletes kikårdezåse: megbetegedåsök tånylegesen mely feltåtelezett terjesztővel hozhatü ásszeföggåsbe. Ezen adatok alapjån ugyanis - statisztikai mädszereket alkalmazva nagy valäszünűséggel megållapüthatä a fertőzés terjesztésével gyanásüthatä tényező. A humån calicivürus okozta gastroenteritis lappangåsi ideje igen rövid (Åtlag: 1-2 nap, terjedelem: 4 77 Ära). Egy közösségben kirobbant, közös terjesztő tényező Åltal előidézett jårvånyban csak a kezdeti megbetegedések hozhatäk biztosan ÖsszefÑggÉsbe a terjesztő tényezővel, hiszen igen rövid idő alatt közvetlen kontakt terjedés révén is kialakulhatnak måsodlagos megbetegedések. EzÉrt a betegek ÉtkezÉsi anamnézisére vonatkozä kikårdezåseket az első, robbançsszerűen jelentkező megbetegedåsekre kell ásszpontosétani, hisz itt talålhatä biztosan kapcsolat a megbetegedés És a terjesztő tényező között. Az irodalmi adatok alapjån MagyarorszÅgon egyes, a Caliciviridae csalådba tartozä vürusokkal valä ÅtfertőzÖttsÉg igen jelentősnek mondhatä, tehåt hazånkban folyamatosan szåmolni kell ennek a kärokozänak a cirkulålåsåval. A mçjus kázátt kialakult teröleti Ås kázássågi enteritis infectiosa jçrvçnyokban feltåtelezhetően ugyenez a vérus volt a kürokozü (ezt a kisszåmá minta néhåny pozitüv vizsgålati eredménye is valäszünűsüti). Az utäbbi időszakban tehåt a véruscirkulçciü felerősádåsåt tapasztalhatjuk, És ennek részjelensége az megbetegedéssel jårä, közös konyhåräl kiindulä jårvåny is, melyben a nagy adagszåm miatt kedvezőek voltak a körñlmények ahhoz, hogy a kärokozä igen kiterjedten idézzen elő megbetegedéseket. A fenti események is arra figyelmeztetnek, hogy tovçbb kell javétani az enteritis infectiosa szindrüma Ås az esethalmozüdçsok bejelentåsi fegyelmåt, mert csak Ügy derüthető fel az esetleges közös terjesztő tényező, És ezåltal lesz mäd annak kiiktatåsåra, tovåbbi megbetegedések megelőzésére. Fel kell hüvni az Észlelő orvosok figyelmét, hogy a feltehetően fertőzåses eredetű gastritis (hçnyinger, tábbszári hçnyçs) is az enteritis infectiosa tönetegyöttesbe tartozik. A jogszabålyban előürt ÅltalÅnos jårvånyñgyi

5 intézkedések (a betegek elkñlönütése, gyermekközösségbe jårä/veszélyeztető munkakörben dolgozä kontaktjaik jårvånyñgyi megfigyelés alå kell helyezése) alkalmasak a virålis kärokozäk tovåbbi terjedésének fékezésére is. Irodalom: 1. Reuter G., KÖtai A., KÖlmÖn M. äs mtsai.: HumÖn calicivårus fertőzäs első magyarorszögi igazolösa. Orv. Hetilap. 2000; 38: Szűcs Gy., éj M.: Calicivårusok bennünk äs kárüláttünk. Magyar Ällatorvosok Lapja. 1998; 120: Reuter G., Szűcs Gy.: Human calicivårusok az acut viralis gastroenteritis megbetegedäsek äs jörvönyok gyakori kàrokozài. Infektolàgia äs klinikai mikrobiolàgia 2000; 8:

6 FELHèVÄS ORSZÄGOS PARLAGFŰ-MENTESèTŐ HÇTVÇGÇRE A KÉrnyezetvÄdelmi MinisztÄrium a Magyar Allergolágiai Äs Klinikai Immunolágiai TÅrsasÅggal kézésen ÅprilisÅban konferenciåt szervezett Parlagfű-EgÄszsÄg-KÉrnyezet cñmmel. A konferencia räsztvevői azt a javaslatot tettäk, hogy az Ärintett miniszterek egyàttes felhñvåssal forduljanak az orszåg lakossågåhoz, egy OrszÖgos parlagfű-mentesåtő hätväge meghirdetäse ÄrdekÄben. A tébb tårcåt Ärintő, orszågos gond megoldåsåban az Ésszehangolt kormånyzati intäzkedäsek megtätele mellett nem nälkàlézhető a civil szfära aktñv räszvätele. A hathatàs, ásszehangolt vädekezäs ärdekäben a kárnyezetvädelmi, az egäszsägügyi, a fáldműveläsügyi äs vidäkfejlesztäsi, a szociölis äs csalödügyi, valamint a belügyminiszter azzal a felhåvössal fordul az ärintettekhez, hogy jãnius 9-10-än, szűkebb äs tögabb lakàkárnyezetükben aktåvan vegyenek räszt az OrszÖgos parlagfűmentesåtő hätvägän. KärjÜk, hogy ebben az időpontban az egäszsägesebb kárnyezetärt tenni akarà kázássägek äs egyänek együttesen läpjenek fel az egäszsägkörosåtà, allergän gyomnávänyek visszaszoråtösa ärdekäben. A parlagfű (Ambrosia elatior) Çszak-AmerikÅbál behurcolt gyomnéväny, amely gyors regeneråciás Äs megtelepedäsi käpessäggel, tåg Ékolágiai toleranciåval rendelkezik. HazÅnkban az 1920-as Ävektől kezdve alakult ki e faj Älőhelye, a däli tärsägből kiindulva, fokozatosan terjedve a Balaton kérnyäkän, Pest megyäben, illetve a Duna felső folyåsånål. Az 1970-es Ävek kézepätől a parlagfű a HortobÅgy, az Çszaki kézäphegysäg, illetve az Alpokalja egyes teràleteinek kivätelävel az egäsz orszågban fellelhető. LegfertőzÉttebb teràletek a däli Äs dälnyugati megyäk (Baranya, Tolna, Zala, Somogy), a Balaton Äs Budapest kérnyäke, valamint az AlfÉld Äs a KisalfÉld egyes kérzetei. A gyomnévänyek 1997-ben tértänt felmäräse alapjån a hazånkban előfordulá gyomok kézàl leggyakoribb a parlagfű. Az allergän pollen levegőben előfordulá mennyisäge időjåråsfàggő. A szennyezäs fő oka a lakákérnyezet elhanyagolåsa, ÅpolatlansÅga, illetve a mezőgazdasågi műveläsre szånt féldek parlagon hagyåsa Äs a nem megfelelő märtäkű gyommentesñtäs. A parlagfű elterjedäsät nagymärtäkben elősegñtette az a täny, hogy a termőféldek magån käzbe adåsåt kévetően áriåsi märtäkben megnőtt a sokszor elärhetetlen tulajdonosok kezäben lävő műveletlenàl hagyott

7 teràletek nagysåga. MagyarorszÖgon a parlagfű mintegy 4 millià hektör területen fordul elő, ezen belül a gyommal erősen fertőzátt területek nagysöga meghaladja a 700 ezer hektört. E gyomnéväny komoly egäszsägi, mezőgazdasågi Äs gazdasågi kårokat okoz. Az allergiåsok Äs asztmåsok szåma sajnos vilågszerte névekszik. HazÅnkban az egy Äv alatt âjonnan regisztrålt asztmås betegek lakosra vonatkoztatott szåma 1990 Äs 1999 kézétt 65 -ről 165-re emelkedett. A nyilvöntartott asztmösok szöma meghaladja a 120 ezret, az allergiöban szenvedők szöma 2 millià kárülire becsülhető. E megbetegedäsekből szårmazá betegsägteher tébb milliård forintot tesz ki. A szezonålis allergiåk kialakulåsåban Äs az asztmås tànetek fokozádåsåban jelentős szerepet jåtszanak az allergän pollent termelő gyomnévänyek. AllergizÅlá hatåsånak erőssäge, valamint előfordulåsånak gyakorisåga miatt kàlénésen komoly näpegäszsägàgyi problämåt okoz a parlagfű.

8 A HAZAI JÄRVÄNYîGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A möjus kázátti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyàgyi helyzete az alåbbiakban foglalhatá Éssze: Az enterölis bakteriölis fertőző betegsägek kézàl a dysenteria Äs a campylobacteriosis jårvånyàgyi helyzete igen kedvezően alakult. A heti Äs Äv eleje áta tértänt salmonellosis bejelentäsek szåma is jával alatta maradt a megfelelő mediånnak. A häten egy témeges jårvånyrál Ärkezett jelentäs: Budapesten, egy XI. kerületi, sajåt főzőkonyhåval rendelkező munkahelyen az a'la carte ÄtkezÄs keretäben eb Ädelő dolgozák kézàl måjus 19-i kezdettel 52 szemäly betegedett meg låzas enteritisben. Kilenc beteg Ållapota kárhåzi ellåtåst igänyelt. A betegek diagnosztikus szäkletbakteriolágiai vizsgålata sorån eddig kilenc esetben izolåltak S.Enteritidis-t. A fertőzäs terjesztäsävel a måjus 18-Ån Ésszesen kb dolgozá Åltal elfogyasztott måglyarakås Äs madårtej gyanâsñthatá, melyeket ázonnal fertőtlenñtett tojås felhasznålåsåval käszñtettek. Mivel az Äteleket nem menàrendszer keretäben szolgåltåk ki, ezärt ÄtelmintÅt nem tettek el. Az enteritis infectiosa bejelentäsek szåma a tåblåzat adatai szerint az el őző hetihez viszonyñtva csékkent. A szåmadatok mäg nem tàkrézik azt, hogy måjus 16-Ån a fővåros XVI. kerületät äs Pest megye kät szomszädos települäsät Ärintő, tább mint megbetegedässel jårá, kézés båziskonyhårál kiindulá, Ätel Åltal terjesztett jårvåny robbant ki (l. a kàlén Ésszefoglalát). Emellett a fővåros hårom keràletäben, nägy intäzmänyben valászñnűleg virålis eredetű gastroenteritis jårvånyok alakultak ki, Ñgy Budapesten az epidemiolàgiai helyzet kedvezőtlenül alakult. A fővöros XVII. kerületäben műkédő egyik gyermekorvosi rendelőben måjus kézétt naponta gyermek, Ésszesen 120 beteg jelentkezett hånyingerrel, hőemelkedässel/låzzal jårá betegsäg miatt. A megbetegedäsek vñrus-eredetät feltätelezve az esetek halmozádåsåt nem jelentettäk, a betegeket tànetileg kezeltäk, szäkletminta vizsgålatåt nem kezdemänyeztäk. A megbetegedäsek enyhe lefolyåsâak voltak, egy nap alatt lezajlottak. Ugyanezen keràlet kät ÅltalÅnos iskolåjåban (Ésszesen 511 tanulá), måjus kézétt 60 gyermek hånyås, esetenkänt hasmenäs, fejfåjås, szädàläs tàneteivel betegedett meg. Az iskolåkat ellåtá båziskonyha tébbi tålalákonyhåjån Ätkezők kézétt hasonlá megbetegedäseket nem Äszleltek. A betegek szäkletbakteriolágiai Äs virolágiai vizsgålata folyamatban van. Budapesten, a XV. kerületben, egy 143 fős àvodöban måjus 16 -Ån 68 gyermek Äs egy dolgozá hånyåssal, hasmenässel, hőemelkedässel jårá tànetekkel betegedett meg. Az esetek az ávoda minden csoportjåt ÄrintettÄk. Az intäzmänyt ellåtá båziskonyha Åltal käszñtett Ätelt mås intäzmänyekben fogyaszták kéräben csak kät hasonlá tànetekkel jårá - megbetegedäs

9 tértänt. A bakteriolágiai vizsgålatok mäg folyamatban vannak, hat beteg szäkletmintåja kézàl egyben calicivårus jelenlätät mutattåk ki. Egy fővårosi, XIII. kerületi kollägiumban laká 156 gyermek kézàl måjus kézétt 28 kollägista betegedett meg hånyås, hasmenäs, hőemelkedäs, fejfåjås, gyomorgércs tàneteivel. A szäkletbakteriolágiai vizsgålatok eredmänyeinek ÄrtÄkelÄse mäg nem zårult le, hät beteg szäkletänek virolágiai vizsgålata sorån egy esetben calicivñrus fertőzéttsäget igazoltak. A lägãti terjedäsű fertőző betegsägek kézàl a szezon vägänek megfelelően kifejezetten csékkent a scarlatina Äs a varicella bejelentäsek szåma az előző hetihez käpest. A vädőoltåssal megelőzhető megbetegedäseket hasonláan minimålis sz Åmban jelentettäk, mint az előző Äv 20. hetäben. Az idegrendszeri fertőző betegsägek csoportjåban csak kät meningitis purulenta keràlt a häten a nyilvåntartåsba, A heti adatok alapjån gennyes ill. serosus meningitis Äs encephalitis infectiosa diagnázissal kevesebb esetet regisztråltak, mint az előző Äv azonos időszakåban.

10

11

12 Az EpidemiolÜgiai InformÇciÜs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÇgos EpidemiolÜgiai Kázpont (OEK) kiadvçnya. A kiadvånyban szereplő kézlemänyek szakmai egyeztetäst kévetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÉsszeÅllÑtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos Epidemiolágiai KÉzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvånyt a Johan BÅla OrszÇgos KázegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÖzÖs AlapnÅl elnyert pålyåzat Åltal biztosütott egyñttműködés révén fejlesztették ki. Az Epinfo minden häten pänteken keràl poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kézläsi szåndäkkal szñveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjähez fordulni: Johan Bäla OrszÖgos Epidemiolàgiai Kázpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaták Äs felhasznålhaták, azonban a kiadvåny forråskänt valá hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÖgos Tisztifőorvos Dr. Pintär Al Ön ISSN X

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs TÅjÄkoztatÅs kiadvåny megjelenäsäről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ INFLUENZA ÇS INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÇSEK

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

Az OLEF2003 Äs az OLEF2000 eredmänyei. fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

Az OLEF2003 Äs az OLEF2000 eredmänyei. fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. . Ävfolyam 9. szåm 004. jçlius. Az OLEF00 Äs az OLEF000 eredmänyei ÉsszevetÄsÄnek mñdszertana TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 23. szåm 2001. jçnius 15. KrÉmi-kongÑi låz KoszovÑban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

HumÅn majomhimlő-jårvåny az USA-ban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

HumÅn majomhimlő-jårvåny az USA-ban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 8. szåm 00. jçlius 8. HumÅn majomhimlőjårvåny az USAban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ HUM ÅN MAJOMHIMLŐJÅRV

Részletesebben

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13.

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. 8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. NÄmet tisztiorvosok tovåbbkäpzäse TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum 8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. EgÄszsÄges NemzetÄrt NÄpegÄszsÄgÉgyi program Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ EGÇSZSÇGES

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 50. szåm 00. december 0. SterilanyagellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A HAZAI STERILANYAGELLÄTÄS ÇS GY ÄRT ÄS NÇHÄNY AKTUÄLIS KÇRD ÇSE Az EurÉpai UniÉnak az orvostechnikai

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 15.

9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 15. 9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 5. Az EurÇpai UniÇ EpidemiolÇgiai Surveillance HÅlÇzata AnthraxvizsgÅlatok MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz . Ävfolyam 9. szåm 00. måjus. VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz vakcinåkrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30.

11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30. 11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30. 2003. Ävi nosocomialis jårvånyok SterilizÅlÇ berendezäsek műszaki felñlvizsgålata TÅjÄkoztatÅs szakmai programrçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 13. szåm 2002. Åprilis 5.

9. Ävfolyam 13. szåm 2002. Åprilis 5. 9. Ävfolyam 3. szåm 00. Åprilis 5. EgÄszsÄgÇgyi VilÅgnap 00 Magyar EgÄszsÄgadattÅr TÅjÄkoztatÅs a kullancsencephalitis elleni oltéanyagokkal kapcsolatos våltozåsrél TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyről

Részletesebben

SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes

SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes 10. Ävfolyam 1718. szåm 003. måjus 9. SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd:

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30.

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30. 11. Ävfolyam 30. szåm 2004. jçlius 30. HIV/AIDS TÅjÄkoztatÅs laboratériumi vizsgålattal igazoltan veszett ÅllatokrÉl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 9. Ävfolyam 20. szåm 2002. måjus 24. DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6.

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6. . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum

Részletesebben

11. Ävfolyam 35. szåm 2004. szeptember 3.

11. Ävfolyam 35. szåm 2004. szeptember 3. . Ävfolyam 5. szåm 004. szeptember. Hepatitis A jårvåny NÄmetorszÅgban BőrelvÅltozÅsok halmozott előfordulåsa VelencefÉrdőn TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

10. Ävfolyam 6. szåm 2003. februår 14. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza. fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 6. szåm 2003. februår 14. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza. fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 6. szåm 00. februår 4. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A TETŰIRTÅSZEREK ÉS

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

12. Ävfolyam 10. szåm mårcius 18.

12. Ävfolyam 10. szåm mårcius 18. . Ävfolyam 0. szåm 005. mårcius 8. Influenzaszerű megbetegedäsek MagyarorszÅgon Influenza jårvånyégyi helyzet EurÑpÅban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ

Részletesebben

InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti. HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok

InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti. HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok 0. Ävfolyam. szåm 003. jçnius 6. InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti tñnetegyñttes megelőzäse cäljåbél HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok KázlemÄny lakossågi jårvånyñgyi tåjäkoztatåsrél Fertőző betegsägek

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 13. szåm 2001. Åprilis 6. EgÄszsÄgÇgyi vilågnap FertőtlenÑtÄs a ragadös szåj- Äs kürümfåjås megelőzäse ÄrdekÄben TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

10. Ävfolyam 2. szåm januår 17. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 2. szåm januår 17. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam. szåm 003. januår 7. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ INFLUENZA GLOBÅLIS HELYZET A 00. oktñber. 003. januör. kézétti időszakban

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19.

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19. 11. Ävfolyam 46. szåm 004. november 19. AIDS VilÅgnap, 004 A nők Äs az AIDS A nők kéräben regisztrålt HIVfertőzÄsek epidemiolñgiai jellemzői MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Az EFRIR Fertőzőbeteg

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam 25. szåm 2003. jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum EMLÄKEZÄS

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza. TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza. TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ AZ

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd:

VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: 8. Ävfolyam 26. szåm 2001. jçlius 6. VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VÇDŐOLTÄSOK, 2000 Çletkorhoz kñtñtt

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről

Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről 9. Ävfolyam 39. szåm 00. oktçber 4. Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÇ szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 11. Ävfolyam 36. szåm 2004. szeptember 10. A CDC Çj irånyelvei az egäszsägégyi ellåtåssal ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31.

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31. 23. évfolyam 30. szám 2016. augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. március 31. 357 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 361 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben