8. Ävfolyam 12. szåm mårcius 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30."

Átírás

1 8. Ävfolyam 12. szåm mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: Impresszum

2 TUBERCULOSIS ELLENI VILÄGNAP mårcius 24. A tbc jårvånyt meg kell ÅllÇtani! A kévetkező tçz Öv sorån 30 milliü ember halålåt okozhatja a tbc. A tbc az első szåmá halålt okozü fertőzös a fiatalok Ös felnőttek kéröben. A vilåg lakossågånak egyharmadåt mår megfertőzte a tbc. A tbc bacillustül minden måsodpercben valaki megfertőződik ben kézel 8 milliü ember betegedett meg tuberkulüzisban. A tbc az egyik vezető halålok a nők halålozåsåban. A tbc kévetkeztöben valüszçnűleg tébben maradnak ÅrvÅn, mint bårmelyik mås fertőző betegsög miatt. A HIV/AIDS betegek első szåmá fertőző gyilkosa a tbc. A nem megfelelő kezelösi gyakorlat veszölyezteti a tébbi helyes kezelösi eljåråst folytatü orszåg jårvånyâgyi helyzetöt BEN A VILÄGNAP JELSZAVA DOTS: TBC KEZELãS MINDENKI SZÄMÄRA DOTS: Directly Observed Treatment kezelös Short-course révid lefolyås kézvetlenâl megfigyelt A jelszç felhévås arra, hogy a tbc gondozås legyen egyformån elärhető minden tbc beteg szåmåra, megkölünbüztetäs nälköl: legyen akår gazdag vagy szegäny, färfi vagy nő, felnőtt vagy gyermek, bebürtünzütt vagy szabad; ide tartoznak az egyäb csoportok, mint a HIV vagy a gyçgyszer-rezisztens tbc-s fertőzüttek. A mindenkinek egyformån nyájtott tbc kezeläs hozzåjårul annak a jognak az ÄrvÄnyesÖlÄsÄhez, mely szerint minden embernek joga van az egöszsög elörhető legmagasabb szintjöhez. A DOTS stratögiåjånak Ét kulcsfontossågá eleme: A kormånyzat elkételezettsöge a tbc-kontroll teväkenysägek fenntartåsa irånt. Az esetek mikroszküpos vizsgålattal alåtåmasztott detektålåsa. Hat-nyolc hünapos standard teråpia küzvetlenöl megfigyelt kezelässel (DOTS), legalåbb az első kät hçnapban. Minden alapvető antituberkulotikumbül a rendszeres Ös megszakçtås nölkâli ellåtås biztosçtåsa. SzabvÅnyosÇtott nyilvåntartåsi Ös jelentösi rendszer, amely lehetővä teszi az egyes betegek kezeläsi eredmänyeinek Äs az ÅtfogÇ tbc kontroll program teljesétmänyänek felmäräsät. A WHO EurÇpai IrodÅja szerint az alåbbi okok vezettek a kritikus tbc helyzet kialakulåsåhoz a kelet-eurçpai rägiçban: A gazdasågi recessziç, szegänysäg, szociålis robbanås, elägtelen tåplålkozås, tálzsáfolt

3 bürtünük Äs hajläktalansåg. A magas incidenciåt mutatç orszågok küzüs jellemzője a rosszul kezelt, finanszérozott Äs idejätmált kontroll gyakorlat. Az antituberkulotikumok hiånya Äs a nem standardizålt gyçgyszerteråpia alkalmazåsa a tübb gyçgyszerre rezisztens tbc (MDR TB) emelkedő szintjähez vezetett. A balti Ållamokban Äs az Orosz àllamszüvetsägben az esetek küzel negyedät multirezisztens türzs okozza, kölünüsen nagy arånyá ez a bürtünükben. A tårsadalmi nyugtalansåg a BalkÅnon, a KaukÅzusban Äs TadzsikisztÅnban gåtolja a tbc kontrollt Äs a tårsadalmi-gazdasågi gondok, a meneköltek nüvekvő szåma hozzåjårul a tbc esetek dråmai nüvekedäsähez. BelorussziÅban, UkrajnÅban Äs az Orosz FÜderÅciÇban nagymärtäkben nőtt a HIV esetek szåma, amely tovåbb fokozhatja a tbc/hiv tårsult jårvånyt a rägiçban. A magas tbc prevalenciåt mutatç orszågokbçl Ärkező, egyre tübb bevåndorlç küvetkeztäben szåmos nyugat-eurçpai orszågban a bevåndorlçk küzütt tübb a tbc eset, mint az őshonos populåciçban. ForrÅs: SzerkesztősÅgi megjegyzås: NÄhÅny szåmadatot kçvånunk kézreadni, melyek jellemzően fejezik ki, hogy az egyenlőtlen tårsadalmi, gazdasågi fejlődäs Äs nehäzsägek mennyire befolyåsoljåk a tbc teröleti morbiditåsåt. A kézäp-eurüpai rägiüban a tbc incidencia szåzezer lakosra szåmçtott ÄrtÄke 43,7 (az ÄrtÄk a Cseh KÉztÅrsasÅgban a legalacsonyabb, 17,6, MagyarorszÅgon 39,5), mçg a kelet-eurüpai rägiüban a szåzezer lakosra szåmçtott ÄrtÄk Åtlagosan 77,7, egyes volt szovjet kéztårsasågokban meghaladja a szåzas nagysågrendet, Çgy GeorgiÅban 124,6, KazahsztÅnban 126,4, KirgizisztÅnban 127,8 a WHO Ävi adatai szerint. Az Ävi előzetes adatok a kézäp-eurüpai helyzet tovåbbi javulåsåt (Åtlag 43,7, legalacsonyabb a Cseh KÉztÅrsasÅg 15,9, MagyarorszÅg 38,8), mçg a kelet-eurüpai rägiüban a helyzet tovåbbi romlåsåt (Åtlag 85,9, Georgia 130,8, KazahsztÅn 154,0, KirgizisztÅn 130,6) jelzik. A nyugat-eurüpai rägiü helyzete kedvező (1998. Ävi Åtlag morbiditås 13,0), megtartotta a kismärtäkben javulü tendenciåt (1999. Ävi Åtlag 12,5). ForrÄs: Global Tuberculosis Controll. WHO Report WHO/CDS/TB/

4 A BCG VAKCINÄCIé TBC elleni vädőoltåsra a BCG vakcina Åll rendelkezäsre. A vakcinåt Calmette Äs GuÄrin a LillÄ-i Pasteur IntÄzetben küzütt fejlesztette ki ágy, hogy egy virulens bovin tépusá tuberkulçzis türzset folyamatosan tåptalajrçl tåptalajra oltott. Ez a BCG-nek elnevezett vakcina bekerölt az oltçanyagok küzä. Fontos tulajdonsåga, hogy - noha a BCG türzs betegsäget nem okoz - megtartott valamennyit az eredeti virulenciåjåbçl (maradäk virulencia), ami lehetővä teszi a minden Älő vakcina hatåsossåga feltätelänek teljesöläsät, hogy: betegsäg okozåsa nälköl, de szaporodik az oltott szervezetäben. Ahhoz, hogy az oltçanyagellåtåst folyamatosan biztosétsåk, az előållétçk az eredeti BCG-t lehetősägeiknek megfelelő mçdszerekkel tovåbb passzåltåk, Égy alakultak ki az án. altürzsek, amelyek tübb-kevesebb tulajdonsågban az eredetitől eltärtek. Az embert megbetegétő tulajdonsåguk nem tärt vissza, de maradäk virulenciåjuk märtäke az eredeti BCG-hez märten kölünbüző märtäkben csükkent. A våltozås az oltottakban is megnyilvånul: egyes BCG vakcinåk az ájszölüttkorban oltottakban gyakrabban okozzåk a regionålis nyirokcsomçk beolvadç gyulladåsåt (szuppurålç lymphadenitis), mint mås altürzs vakcinåk. Olyan altürzsekről is tudunk, amelyek kölünüsen az oltås utåni tuberkulinallergia erőssäge tekintetäben kölünbüznek. Nincs mäg egy olyan vakcina, amelynek fertőző betegsäget megelőző hasznåt az oltottak Äs oltatlanok küzütti kölünbsäg megållapétåsåval olyan hatalmas tümegeken Äs olyan hosszá időtartamá megfigyeläsekben szåndäkoztak megållapétani, mint a BCG vakcinåät. A konkláziçt illetően a megållapétåsok igen eltärőek. AngliÅban pl. iskolås gyermekek bevonåsåval vägzett vizsgålatban a BCG a megbetegedäsek 80%-Åt vädte ki, a måsik väglet a däl-indiai vizsgålatok, ahol semminemű vädőhatåst nem lehetett kimutatni (tåblåzat). A BCG oltäs hatäsossäga (teråleti oltäsok) TerÅlet OltÄs ideje BCG altçrzs MegfigyelÉsi időtartam (Év) HatÄsossÄg (%) Öszak-Amerika (indiänok) Phillips Chicago (csecsemők) Tice Puerto-Rico New-York Anglia (iskoläsok) DÄn 12,5 79 Madras Paris DÉl-India (minden korosztäly) Paris Çs DÄn 10 0 A tübbi teröleti vizsgålatban a vakcina vädőärtäke e kät väglet küzütt våltozott. LeginkÅbb az a magyaråzat låtszott elfogadhatçnak, hogy az oltås haszna az atypusos mycobacteriumokkal jelentősen fertőzütt teröleteken kicsi: a hosszá megfigyeläsi id ő alatt mind a vakcinåltak, mind a kontrollok ÅtvÄszelik az atypusos mycobacteriumokkal valç fertőzäst, ami a BCG-hez hasonlç, de termäszetes immunizålçdåst eredmänyez, viszont az eredmänyt a BCG oltås tovåbb mår nem fokozza. A däl-indiai kudarc annål is fåjdalmasabb volt, mivel kät olyan altürzsből előållétott vakcinåt hasznåltak (PÅrizs Äs KoppenhÅga türzsek), amelyeknek a tübbi altürzshüz viszonyétva a legnagyobb volt a maradäk virulenciåja, azaz elvårhatç lett volna a kedvező preventév hatås.

5 Fentiekből kät küvetkeztetäs levonåsa indokolt: a hatåsossåg teröletenkänt Äs a vizsgålat egyäb kürölmänyeitől föggően våltozik, valamint, hogy az oltås valamelyest immunitåst ad a tbc-vel szemben. A BCG biztosan vädi az ájszölütt- Äs csecsemőkorban oltottakat a tbc kät legsályosabb manifesztåciçja, a meningitis basilaris Äs a miliåris tuberculosis ellen. Ugyanakkor az oltåstçl epidemiolçgiai Ärtelemben vett haszon nem vårhatç, mert nem vädi ki a felnőttek pulmonålis tbc-jät Äs semmilyen hatåsa nincs a KochpozitivitÅsra, vagyis a fertőzäs terjedäsät nem gåtolja meg. Fentiekből küvetkezik, hogy a BCG-től eltärő vädőmechanizmussal rendelkező vakcinåra van szöksäg, olyanra, amely megakadålyozza a - jobbåra felnőttkori - Koch-pozitÉv eseteket, vagyis kiiktatja a fertőző forråsokat. Mindaddig azonban, amég az intenzév vakcinafejlesztäs eredmänyekänt előållétott áj oltçanyagok (DNS vakcinåk) szäleskürű alkalmazåsåra sor kerölhet, az ájszölüttkori BCG oltås ÅltalÅnos, kütelező rendszerät a NemzetkÜzi TBC Elleni UniÇ ÅllÅsfoglalÅsa szerint is tanåcsos fenntartani. Azokban az orszågokban, ahol az epidemiolçgiai adatok megfelelnek az alåbbi feltäteleknek, az ájszölüttkori oltås helyett csak a veszälyeztetett kürnyezetben Älők BCG vädőoltåsåt ajånljåk: Az utolsç 3 Ävben a Koch-pozitÉv incidencia 5/ alatt marad. Az utolsç 5 Ävben a gyermekkori gömős agyhårtyagyulladås kevesebb, mint Ävi 1/10 milliç. A gömős fertőzäsi rizikç kisebb, mint 0,1 %. A tåjökoztatåst adta: Dr. Lontai Imre mb. főosztålyvezető, Dr. Nyerges GÅbornÖ OEK VÇrusoltÜanyag ellenőrző osztåly SzerkesztősÅgi megjegyzås: A magyarorszågi BCG oltåsi rendszer, az ájszöléttek primo-, Äs a tuberkulin negatçv 14 Ävesek revakcinåciüjåbül Åll. Az ájszöléttkori BCG oltås fenntartåsa indokolt a nem elhanyagolhatü felnőttkori tbc incidencia, valamint a Koch-pozitÇvak ar Ånya miatt. Ugyanakkor nem ismerönk egyetlen hitelt Ärdemlő megfigyeläst sem, amely a revakcinåciüs gyakorlat fenntartåsåt igazolnå. Az a te Üria, mely szerint a tuberkulin pozitivitås a tbc immunitås direkt kifejezője, mår a 70 -es Ävek väge felä teljesen bizonytalannå vålt. A WHO 1995-ben kézzätett ÅllÅsfoglalÅsa szerint a tuberkulin vizsgålati eredmäny nincs feltätlenöl Ésszhangban a tbc elleni immunitåssal. Aj Ånl Åsa a TBC prevenciüjåra a sz ÖletÄs utån révid id őn belöl adott egyetlen düzis BCG oltås. A tuberkulüzis kontrollja szempontjåbül az esetek korai detektålåsånak Äs a hatäkony kezeläsnek van elsődleges jelentősäge. ForrÅs: Wkly Epidemiol Rec 1995; 70:

6 LABORATéRIUMI HèREK Az OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÜzpont BakteriolÇgiai osztålya a nyugati orszågok gyakorlatåhoz hasonlç, havi jelentőrendszer kiäpétäsät kezdte meg, amelyhez az àntsz Äs minäl tübb kçrhåzi bakteriolçgiai laboratçrium csatlakozåsåt vårja. A monitoring rendszer a laboratçriumok vegyes Äs enterålis anyagåbçl kitenyäsztett kçrokozçk adatait (kçrokozç neve, izolålås helye, minta fajtåja), valamint az antibiotikum ÄrzÄkenysÄgi vizsgålatok eredmänyeit gyűjti Äs dolgozza fel. Az adatszolgåltatåst havi egyszeri alkalommal a küvetkező hçnap 15-ig kärik teljeséteni. Az adatok kçdoltak, kizårçlag anonim formåban kerölnek az orszågos ÜsszesÉtÄsbe. A monitoringban räsztvevők räszäre az àntsz, ill. szåmos kçrhåzi-, egyetemi laboratçriumban hasznålt KOLAB programhoz a fejlesztők egy olyan programmodult biztosétanak, amellyel a havi jelentäs percek alatt elkäszéthető. A jelentäst tartalmazç kçdolt ÅllomÅnyt -en, vagy floppy lemezen, postån lehet az OEK BakteriolÇgiai osztålyåra beköldeni. A fentihez hasonlç bakteriolçgiai monitoring rendszerek mår Ävek Çta sikeresen műküdnek a nyugati orszågok tübbsägäben. SegÉtsÄgÖkkel lehetősäg nyélik a ritkåbb, ill. fontosabb kçrokozçk előfordulåsånak orszågos nyomon küvetäsäre Äs az antibiotikum ÄrzÄkenysÄg våltozåsånak figyelemmel késäräsäre. A rendszer nyugaton bevålt Äs mår az orszågos adatszolgåltatåsokon alapulç egyes räszteröleteket (salmonella, haemophilus, meningococcus, pneumococcus) Ärintő nemzetküzi surveillance is megkezdődütt. A monitoring sikerähez az is hozzåjårult, hogy az adatokat gyűjtő intäzmänyek a fontosabb, ill. Ärdekesebb eredmänyeikről folyamatosan tåjäkoztatjåk a laboratçriumi hålçzatot. Ezt a gyakorlatot az OEK is Åt kévånja venni, Äs az ezen tál rendszeresen megjelenő MikrobiolÇgiai KÜrlevÄlben, valamint az Epinfoban minden fontos küzärdeklődäsre szåmottartç vizsgålati eredmänyt a tenyäszäst vägző laboratçriummal türtänő egyeztetäst küvetően küzülni fognak. MÅr eddig is szåmos àntsz laboratçrium Äs tübb kçrhåzi laboratçrium jelezte csatlakozåsi szåndäkåt a bakteriolçgiai monitoring rendszerhez. Az OEK BakteriolÇgiai osztålya vårja tovåbbi laboratçriumok bekapcsolçdåsåt is. A csatlakozni kévånç laboratçriumok tåjäkoztatåsärt Äs tovåbbi informåciçärt dr. VÖgh Zsolthoz (Tel.: /2842), vagy dr. Fâzi MiklÜshoz (Tel.: ) fordulhatnak. A tåjäkoztatåst adta: Dr. FÖzi MiklÇs, Dr. VÄgh Zsolt - OEK BakteriolÇgiai osztåly

7 TÄJãKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVãNYRŐL EPIDEMIOLéGUSOK SZAKMAI TOVÄBBKãPZŐ ãrtekezlete mäjus 30 -tül jánius 1-ig kerål megrendezçsre az epidemiolügusok szakmai toväbbképző Értekezlete. Az Értekezlet helye: MàV Rt. Vasutas âdålő BalatonboglÄr, KodÄly Z. u Az Értekezleten valü részvétel teljes kçltsége Ft (2 napi sz Äll Äs És ÉtkezÉs kçltsége, toväbb Ä a részvételi däj). A rçsztvevők elhelyezçse kçtszintes Balaton-parti sz Älloda 2 Ägyas, fård őszobäs szobäiban tñrt Çnik. LehetősÇg van egyägyas elhelyezésre is, ebben az esetben a napi kñltsçg Ft -tal emelkedik. Az Örtekezletre valü jelentkezös hatårideje: Åprilis 17. A jelentkezçseket a Johan BÇla OrszÄgos Epidemiolágiai KÑzpont FőigazgatásÄgÄnak kell càmezni. (Postai càm: 1966 Budapest, Pf. 64. Fax: ). A befizetös hatårideje: måjus 10. Az Ärtekezlet kültsägeit a Magyar HigiÄnikusok TÅrsasÅga EgÄszsÄgtudomÅny AlapÉtvÅnyÅnak sz ÅmlaszÅmÅra ( ) kell befizetni, illetve Åtutalni. A befizetäseknäl, illetve az ÅtutalÅsoknÅl fel kell töntetni a rendezväny nevät (epidemiolçgus Ärtekezlet), illetve a räsztvevő/befizető nevät. Amennyiben a befizetäs nem ÅtutalÅssal türtänik, a jelentkezässel egyidejűleg az OEK FőigazgatÇsÅgÅtÇl csekk ig Änyelhető. A rendezvönnyel kapcsolatos tovåbbi informåciükat az OEK FőigazgatÜsÅgÅn Dr. Pohl ëdénn Ö ad ( ).

8 A HAZAI JÄRVÄNYíGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZãSE A mårcius kézétti időszakban länyegesen tübb heveny fertőző megbetegedäst regisztråltak, mint az előző, hårom munkanapbçl ÅllÇ naptåri häten. A salmonellosis Äs a dysenteria jårvånyögyi helyzete kedvezőbb volt a koråbbi Ävek azonos id őszakåban tapasztaltnål. Egy küzüssägi salmonellosis jårvånyrçl Ärkezett jelentäs: NagykanizsÅn (Zala megye), a csecsemő- Äs gyermekotthon 54 gondozottja küzöl mårcius 20 -Ån 18, e küzütt tovåbbi hät fő betegedett meg låzas enteritisben. A betegeket az otthonban kölünétettäk el, kçrhåzi ÅpolÅsra nem volt sz Öks Äg. A betegek küzöl Üt csecsemő, 19 a 3-5 Ävesek korcsoportjåba tartozik, egy fiatal felnőtt. 12 beteg szäkletäből S.Enteritidis tenyäszett ki. A fertőzäs terjesztäsävel a mårcius 19 -Än ebädre ill. vacsoråra felszolgålt sçskafőzeläk Äs turmixolt, pårolt csirkemåj gyanáséthatç. A campylobacteriosis esetek sz Åma csaknem azonos volt az el őző Äv azonos időszakåban regisztrålttçl, a legtübb megbetegedäst, az esetek küzel harmadåt a fővårosbçl Äs Pest megyäből jelentettäk. A vçrushepatitisek jårvånyögyi helyzete igen kedvezően alakult, a regisztrålt megbetegedäsek sz Åma csak negyede volt az Ävek azonos hetät jellemző küzäpärtäknek. A lögáti terjedösű fertőző betegsögek csoportjåban a varicella előfordulåsa nem tärt el länyegesen az előző Ävitől, 1313 eset kerölt a nyilvåntartåsba. A megbetegedäsek 15%-Åt FejÄr megyäben diagnosztizålt Åk. A scarlatina jårvånyögyi helyzete kedvezőbb a koråbbi ÄvekÄnÄl. A tårgyhäten egy morbilli Äs kilenc mumpsz esetről Ärkezett bejelentäs, rubeolåt nem regisztråltak. A morbilli megbetegedäst egy 22 Äves bangladesi färfinäl a tépusos klinikai tönetek alapjån diagnosztizålt Åk a BM MenekÖlt Ögyi Äs MigrÅciÇs HivatalÅnak Debreceni BefogadÇ àllomåsån. A vérusszerolçgiai vizsgålatok folyamatban vannak. A beteg kürnyezetäben a 30 ÄvesnÄl fiatalabb, veszälyeztetett befogadottakat aktév immunizålåsban räszesétettäk. Az idegrendszeri fertőző betegsögek küzöl kevesebb gennyes meningitist diagnosztizåltak, mint az el őző Äv azonos időszakåban, amikor jårvånyosan fordult elő az invazév Meningococcus betegsäg. A häten Üt meningitis serosa esetet jelentettek, szemben a koråbbi Ävek 12. hetäben regisztrålt 1-2 esettel. Az encephalitis infectiosa jårvånyögyi helyzete az el őző Ävihez hasonlç volt. Egy 40 Äves magyar ÅllampolgÅr malåria megbetegedäsänek gyanájårçl Ärkezett jelentäs. A beteg az el őző Äv oktçberäben 10 napig GambiÅban tartçzkodott. A malåriåra utalç tönetei ez Äv mårciusåban kezdődtek, a diagnçzis megerősétäse folyamatban van.

9

10

11 Az EpidemiolÇgiai InformÉciÇs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÇgiai KÑzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő küzlemänyek szakmai egyeztetäst küvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÜsszeÅllÉtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÜzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvånyt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÉzÉs AlapnÅl elnyert pålyåzat Åltal biztosçtott egyöttműkédäs rävän fejlesztettäk ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, küzläsi szåndäkkal széveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjöhez fordulni: Johan BÖla OrszÅgos EpidemiolÜgiai KÉzpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatçk Äs felhasznålhatçk, azonban a kiadvåny forråskänt valç hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÅgos Tisztifőorvos Dr. PintÖr Al Ån ISSN X

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs TÅjÄkoztatÅs kiadvåny megjelenäsäről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ INFLUENZA ÇS INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÇSEK

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum 8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. EgÄszsÄges NemzetÄrt NÄpegÄszsÄgÉgyi program Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ EGÇSZSÇGES

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 50. szåm 00. december 0. SterilanyagellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A HAZAI STERILANYAGELLÄTÄS ÇS GY ÄRT ÄS NÇHÄNY AKTUÄLIS KÇRD ÇSE Az EurÉpai UniÉnak az orvostechnikai

Részletesebben

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz . Ävfolyam 9. szåm 00. måjus. VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz vakcinåkrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 15.

9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 15. 9. Ävfolyam 6. szåm 2002. februår 5. Az EurÇpai UniÇ EpidemiolÇgiai Surveillance HÅlÇzata AnthraxvizsgÅlatok MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13.

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. 8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. NÄmet tisztiorvosok tovåbbkäpzäse TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

HumÅn majomhimlő-jårvåny az USA-ban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

HumÅn majomhimlő-jårvåny az USA-ban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 8. szåm 00. jçlius 8. HumÅn majomhimlőjårvåny az USAban Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ HUM ÅN MAJOMHIMLŐJÅRV

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

Az OLEF2003 Äs az OLEF2000 eredmänyei. fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

Az OLEF2003 Äs az OLEF2000 eredmänyei. fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. . Ävfolyam 9. szåm 004. jçlius. Az OLEF00 Äs az OLEF000 eredmänyei ÉsszevetÄsÄnek mñdszertana TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 23. szåm 2001. jçnius 15. KrÉmi-kongÑi låz KoszovÑban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30.

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30. 11. Ävfolyam 30. szåm 2004. jçlius 30. HIV/AIDS TÅjÄkoztatÅs laboratériumi vizsgålattal igazoltan veszett ÅllatokrÉl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 13. szåm 2001. Åprilis 6. EgÄszsÄgÇgyi vilågnap FertőtlenÑtÄs a ragadös szåj- Äs kürümfåjås megelőzäse ÄrdekÄben TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam 13. szåm 2002. Åprilis 5.

9. Ävfolyam 13. szåm 2002. Åprilis 5. 9. Ävfolyam 3. szåm 00. Åprilis 5. EgÄszsÄgÇgyi VilÅgnap 00 Magyar EgÄszsÄgadattÅr TÅjÄkoztatÅs a kullancsencephalitis elleni oltéanyagokkal kapcsolatos våltozåsrél TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyről

Részletesebben

11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30.

11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30. 11. Ävfolyam 17. szåm 2004. Åprilis 30. 2003. Ävi nosocomialis jårvånyok SterilizÅlÇ berendezäsek műszaki felñlvizsgålata TÅjÄkoztatÅs szakmai programrçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 20. szåm 2001. måjus 25. Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny FelhÑvÅs parlagfű-mentesñtő hätvägäre Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

11. Ävfolyam 35. szåm 2004. szeptember 3.

11. Ävfolyam 35. szåm 2004. szeptember 3. . Ävfolyam 5. szåm 004. szeptember. Hepatitis A jårvåny NÄmetorszÅgban BőrelvÅltozÅsok halmozott előfordulåsa VelencefÉrdőn TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

12. Ävfolyam 10. szåm mårcius 18.

12. Ävfolyam 10. szåm mårcius 18. . Ävfolyam 0. szåm 005. mårcius 8. Influenzaszerű megbetegedäsek MagyarorszÅgon Influenza jårvånyégyi helyzet EurÑpÅban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 9. Ävfolyam 20. szåm 2002. måjus 24. DohÅnymentes vilågnap DohÅnyzÅsi szokåsok az OLEF2000 alapjån Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes

SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes 10. Ävfolyam 1718. szåm 003. måjus 9. SÇlyos, akut lägzőszervi tñnetegyñttes TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd:

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

Az InfektolÇgiai Szakmai KollÄgium ÅllÅsfoglalÅsa a candidiasisrçl MÇdszertani ÉtmutatÇ a CandidadiagnosztikÅrÇl

Az InfektolÇgiai Szakmai KollÄgium ÅllÅsfoglalÅsa a candidiasisrçl MÇdszertani ÉtmutatÇ a CandidadiagnosztikÅrÇl 0. Ävfolyam 35. szåm 2003. szeptember 5. Az InfektolÇgiai Szakmai KollÄgium ÅllÅsfoglalÅsa a candidiasisrçl MÇdszertani ÉtmutatÇ a CandidadiagnosztikÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről szakmai tovåbbkäpzäsről

Részletesebben

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6.

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6. . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd:

VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: 8. Ävfolyam 26. szåm 2001. jçlius 6. VÄdőoltÅsok, 2000 Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VÇDŐOLTÄSOK, 2000 Çletkorhoz kñtñtt

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

10. Ävfolyam 6. szåm 2003. februår 14. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza. fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 6. szåm 2003. februår 14. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza. fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 6. szåm 00. februår 4. A tetűirtészerek Äs a rezisztencia Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A TETŰIRTÅSZEREK ÉS

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

10. Ävfolyam 2. szåm januår 17. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 2. szåm januår 17. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam. szåm 003. januår 7. Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ INFLUENZA GLOBÅLIS HELYZET A 00. oktñber. 003. januör. kézétti időszakban

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19.

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19. 11. Ävfolyam 46. szåm 004. november 19. AIDS VilÅgnap, 004 A nők Äs az AIDS A nők kéräben regisztrålt HIVfertőzÄsek epidemiolñgiai jellemzői MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Az EFRIR Fertőzőbeteg

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti. HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok

InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti. HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok 0. Ävfolyam. szåm 003. jçnius 6. InfekciÉkontroll a sçlyos, akut lägçti tñnetegyñttes megelőzäse cäljåbél HalottvizsgÅlati bizonyütvånyok KázlemÄny lakossågi jårvånyñgyi tåjäkoztatåsrél Fertőző betegsägek

Részletesebben

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam 25. szåm 2003. jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum EMLÄKEZÄS

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 11. Ävfolyam 36. szåm 2004. szeptember 10. A CDC Çj irånyelvei az egäszsägégyi ellåtåssal ÑsszefÉggő pneumünia megelőzäsäre Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről

Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről 9. Ävfolyam 39. szåm 00. oktçber 4. Legionellosis jårvåny AngliÅban TÅjÄkoztatÇ szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÇ szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza. TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza. TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 11. Ävfolyam 6. szåm 2004. februår 13. SzÅrnyasinfluenza Influenza TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ AZ

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 49. szám 2016. december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az invazív meningococcus-betegség hazai járványügyi helyzete, 2016 (előzetes) 593 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben