11. Ävfolyam 1. szåm januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum"

Átírás

1 . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum

2 BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden Üj Äv kezdete vårakozåsokkal teli, de ez az Äv szakmai szempontbñl kölçnçsen izgalmasnak Äs kihávåsokban bővelkedőnek ágärkezik måjus jätől tagjai leszönk az EurÑpai UniÑnak, ahol az emberek hat Ävvel tovåbb Älnek, mint hazånkban Äs az uniñ lakosainak tülnyomñ tçbbsäge betegsägtől mentes. Az EurÑpai UniÑ kialakult normåi, gondolkodåsmñdja az egäszsäget alapärtäkkänt kezeli a politikai dçntäsek meghozatalånål Äs a mindennapi Äletben. Ez elvåråskänt jelentkezik a csatlakozñ orszågok esetäben is. Az EurÑpai UniÑnak a Ävekre szñlñ näpegäszsägögyi akciñprogramja melyhez MagyarorszÅg 00 decemberäben csatlakozott emeli a näpegäszsägögyi munka szánvonalåt, hatäkonysågåt: a cäl az informåciñåramlås Äs a tudåsszint javátåsa, a gyors, koordinålt Äs szakszerű vålasz az egäszsäget veszälyeztető hatåsokra, a prevenciñ fejlesztäse a kockåzatok csçkkentäse rävän. Ismeretes az is, hogy a jårvånyögyi biztonsåg kiemelten kezelt kärdäskçr az EUban: a szemälyek szabad ÅramlÅsÅnak elvät figyelembe väve kölçnçs jelentősäggel bár a fertőző betegsägek terjedäsänek megelőzäse, megakadålyozåsa. HazÅnk az Epinfo olvasñi Åltal ismert jelenlegi kedvező jårvånyögyi helyzetänek, jñ reagålñ käpessägänek megőrzäse, erősátäse alapvető nemzeti Äs gate keeper /kapuőr szerepönket is tekintve egyben eurñpai Ärdek. E cälokat szolgålva az Epinfo 004ben is a fontos szakmai informåciñk hetenkänti kçzzätätelävel a tåjäkoztatås sajåtos eszkçzävel kávånja a komplex näpegäszsägögyijårvånyögyi teväkenysäget segáteni, hatäkonyabbå tenni. Az Epinfo Kedves OlvasÇinak a jçl végzett munka ÑrÑmÉt És sikerét, eredményekben gazdag, boldog Öj Évet küvánnak a Szerkesztők

3 NEMZETKÄZI INFORMâCIä A SâRGALâZR äl ãs AZ OLTâSR äl A WHO feladatånak megfelelően rendszeresen ÇsszefoglalÑ tåjäkoztatñ anyagot Ållát Çssze a nemzetkçzi näpegäszsägögyi jelentősäggel bárñ vädőoltåsokrñl. A folyamatosan aktualizålt kiadvånyokkal segáteni kávånja a nemzeti oltåsi programok kidolgozåsåt Äs teljes kçrű informåciñt kávån adni az adott tämåban az orvosoknak, oltñanyaggyårtñknak, a tudomånyos mädiånak Äs a nonprofit szervezeteknek. Ilyen cällal käszölt a sårgalåzrñl sz ÑlÑ ÇsszefoglalÑ is, melynek länyege az alåbbiakban Çsszegezhető. A sárgaláz epidemiolçgiája És járványågyi vonatkozásai A sårgalåz szünyog (Aedes aegypti) Åltal terjesztett, vürusos haemorrhagiás láz. Afrika Äs DÄlAmerika tr Ñpusi teröletein, az Äszaki Äs däli szälessäg 5åa kçzçtt endämiås. Az Ävente megbetegedettek szåmåt 00000re, a halålesetek szåmåt 0000re becsölik. AfrikÅban 500 milliñ ember Äl az endämiås teröleteken. FertőzÇtt szünyogok csápäsävel tçrtänik az Åtvitel. AfrikÅban az erdei (sylvatic) Äs városi tüpusö fertőzési lánc egyarånt jellemző, mág DÄl AmerikÅban elsősorban az erdei forma fordul elő. Ez utñbbinål a majomszünyogmajom fertőzäsi låncba az ember väletlenszerűen keröl be, mág a vårosi formåban a lakñhelyek kçzeläben megbüvñ szünyogok emberről emberre viszik Åt a várust. A vektor irtåsåval a vårosi forma jelentősen visszaszoráthatñ, melyre a dälamerikai pälda is bizonyátäk. ArgentánÅban, Uruguayban, BrazáliÅban, PanamÅban, Paraguayban Äs BoláviÅban mår csak az erdei tápusü fertőzäsi lånc rävän alakulnak ki a jårvånyok. Ennek megelőzäse csak vädőoltåssal lehetsäges, mivel az esőerdőkben a vektor irtåsa nem jçn szñba. A szünyograjzåst az időjåråsi viszonyok is befolyåsoljåk. A rajzås az esős Ävszakban Äs a szåraz Ävszak elejän a legkritikusabb. A sárgaláz vürusa a szünyogbñl transzovarialisan a petékbe átjutva vészeli át a száraz Évszakot. A jårvånyok utån a fertőzäsi lånc tápusånak (v Årosi, erdei forma) megfelelően AfrikÅban a lakossåg 040%a, DÄlAmerikÅban %a vålik szeropozitávvå. A szubklinikus Äs a tönetekkel jårñ esetek arånya 4: Äs 7,4: kçzçtt våltozik. Ennek megfelelően a fertőzñttek száma a betegek számának tñbbszñrñse lehet. A sárgaláz kçrokozçja És diagnosztikája A sårgalåz várusa a flavivürusok családjába tartozik, a napjainkig megismert tovåbbi hetven mås várussal egyött, pl.: dengue, JapÅn B encephalitis, kullancsencephalitis, WestNile várus stb.). EgyszÅlÜ RNSe hårom struktürfehärjät Äs 8 nem szerkezeti fehärjät kñdol. A burokfehärje felelős a virulenciåärt, a sejtkçtődäsärt Äs az immunitås kialakátåsåärt. A burokfehärjät kñdolñ gänen tçrtänt mutåciñ mindezeket a tulajdonsågokat megvåltoztathatja. A sårgalåz vad vürusának 7 genotüpusa van, ezek antigenitås szempontjåbñl

4 azonban megegyezőek, ágy a 7D jelű vakcina hatékony mindegyikkel szemben. A fertőzçtt szünyog csápäsät kçvetően a csápäs helyän szaporodnak a várusok, majd a kçzeli nyirokcsomñkba, måjba, läpbe, csontvelőbe, myocardiumba Äs nagyon ritkån az agyba is eljutnak. Az inkubåciñs időben a várus kimutathatñ a värből. A fertőzäst kçvető első häten IgM tüpusö ellenanyagok jelennek meg, melyek mennyisäge mäg egy hätig emelkedő tendeciåt mutat, majd hñnap mülva eltűnnek. Az immunitås kialakulåsåt az első hättől megjelenő Äs Ävekkel a fertőzäs utån is kimutathatñ neutralizálç ellenanyagok jelzik. A neutralizålñ ellenanyagok a várus burokfehärje epitopjaihoz kapcsolñdva megakadålyozzåk a sejtekhez valñ kçtődäst Äs a várus sejtbe jutåsåt. A várus egyes, nem szerkezeti fehärjäi a fertőzçtt sejtek lysisät Äs cytotoxikus T sejt vålaszt indukålnak. A denguefertőzäsen ÅtesetteknÄl, a hasonlñ antigän tulajdonsåg miatt räszleges vädettsäg, ennek kçvetkeztäben enyhäbb lefolyåsü sårgalåz figyelhető meg. A sårgalåz várusåval szembeni immunitås csak a neutralizålñ ellenanyagok kimutatåsåval hatårozhatñ meg. Kereskedelmi forgalomban a sårgalåz diagnosztikåjåhoz alkalmazhatñ teszt nem kaphatñ. A CDC az Åltala előållátott IgM specifikus tesztet bocsåtja a WHO SÅrgalÅz LaboratÑriumi HÅlÑzatÅnak rendelkezäsäre. Azokat a pozitáv eredmänyeket, melyeket ezzel a vizsgålattal nyernek, a RegionÅlis Referencia LaboratÑriumok erősátik meg. Erre azärt van szöksäg, mert a flavivárusok szerolñgiai prñbåkban keresztreakciñt mutathatnak egymåssal, ágy tovåbbi vizsgålatokat kell vägezni PCR mñdszerrel, várusizolålåssal, vagy immunolñgiai mñdszerekkel. A klinikai kép 6 napos inkubåciñs idő utån vagy enyhe lefolyåsü, ÅltalÅnos tönetekkel jelentkező influenzaszerű kép, vagy sårgasåggal, värzässel jårñ, magas halålozåsü haemorrhagiás láz läp fel. MindkÄt kñrformåra a hirtelen kezdődő låz, hidegråzås, izomfåjdalom, fejfåjås, deräkfåjås, hånyinger, szädöläs, a conjunctiva belçvelltsäge, az arc kipirulåsa Äs relatáv bradycardia jellemző. Enyhe lefolyås esetän, a 4 napos betegsäget teljes gyñgyulås kçveti. Az esetek 5%ában rçvid javulås utån a låz ismät felszçkik, melyet heves hånyås, epigastriålis fåjdalom, sárgaság, veseelégtelenség És vérzés kçvet. A väralvadåsi faktorok termeläse csçkken Äs mikrotrombñzisok alakulnak ki. A hepatorenålis elägtelensägben a betegek 050%a 70 nappal az első tönetek jelentkezäse utån meghal. A halålozås a fiatal csecsemők Äs idősek kçzçtt magasabb. A tülälők hosszü ideig fåradäkonyak, de tartñs szervkårosodås nem marad vissza. A sárgaláz elleni oltások jelentősége A sårgalåz sülyos fertőző betegsäg, sok szåzmilliñ embert veszälyeztet a trñpusi Afrika Äs DÄlAmerika orszågaiban. UtazÑk milliñi vannak kitäve a sårgalåz

5 kockåzatånak. Az elmült Ävekben a betegsäg incidenciåja emelkedett. BoláviÅban ismät ÄszleltÄk a fertőzäsi lånc vårosi formåjåt, amely terjedäse esetän (kçzlekedäs) az egäsz kontinenst veszälyeztetheti. GyÇgyszeres kezelésre nincs lehetőség Äs a vektorirtås sem eredmänyes a fertőzäsi lånc erdei formåjånak eliminålåsåban. Nem oltott egyäneknäl a sårgalåz kockåzata AfrikÅban, endämiås teröleten, esős Ävszakban, käthetes tartñzkodåsra szåmátva a megbetegedäs tekintetäben :67, a halål vonatkozåsåban :. DÄl AmerikÅban a kockåzat az előbb emlátettnek tizedräszäre tehető. A védőoltás a legegyszerűbb És leghatékonyabb mçdja a védekezésnek. A 7D jelű vakcina 60 Äve Åll rendelkezäsre a helyi lakosok Äs az utazñk szåmåra egyarånt. A gyengütett ÉlővÜrust tartalmazç oltçanyaggal tçrtänő egyetlen oltås is tartñs immunitåst eredmänyez. A NemzetkÇzi EgÄszsÄgÖgyi SzabÅlyzat (International Health Regulation) szerint a sårgalåzendämiås teröletekre beläpőknek vagy onnan kiutazñknak ÄrvÄnyes oltåsi bizonyátvånnyal kell rendelkezniök. Jelenleg a 7D jelű tçrzset tartalmazñ vakcina van kereskedelmi forgalomban. Az oltñvárust a GhÅnÅban (97) izolålt Asibi tçrzsből csirkeembriñ szçveten tçrtänt ismätelt passzålåssal ÅllátottÅk elő. Ennek sorån olyan mutåciñk jçttek lätre a nem szerkezeti fehärjät kñdolñ gänekben, amelyek a várus attenuålñdåsåhoz vezettek Äs a szünyogokkal tçrtänő Åtvitelre is alkalmatlannå tettäk a várust. Az eredeti Asibi tçrzs Äs a jelenleg hasznålatos vakcinatçrzs 0 nucleinsavban kölçnbçzik. A 7D04 Äs 7DD jelű altçrzsek egyarånt alkotñelemei a vakcinånak, melyet a vilåg szåmos orszågåban embrionålt csirketojåsban termelnek. Az oltçanyagban az antigénen küvål tojás eredetű fehérje, sorbit És gelatin van. A liofilizált oltçanyagot feloldås utån åcon kell tartani Äs 6 ÑrÅn belöl fel kell hasznålni. TÅrolÅsakor, szållátåsakor a hűtőlåncot biztosátani kell. BeadÅsa im. vagy sc. tçrtänik, ez utñbbi az elterjedtebb Äs a javasolt beadási mçd. TÜz nappal a beadás után az oltottak 90%Åban, 0 nap mölva 99%ában protektiv neutralizálç ellenanyagok mutathatçk ki, melyek 05 Évig jelen vannak a vizsgáltak vérében. A sårgalåz elleni vakcina bårmilyen oltåssal egyidőben beadhatñ. çlő mikrñbåt tartalmazñ oltñanyagokkal (MMR, varicella, OPV) egyidőben vagy azok beadåsåtñl szåmátott egy hñnap eltärässel alkalmazhatñ. Ez a javaslat azon a feltätelezäsen alapszik, hogy az ÄlővakcinÅk erős immunogenitåsuk miatt immunolñgiai szempontbñl Åtmenetileg refrakter Ållapotot idäznek elő, esetlegesen csçkkentve az ellenanyagvålasz szintjät. Biztonság Napjainkig kçzel 400 milliñ sårgalåz elleni oltåst hasznåltak fel. Enyhe általános tånetek (fejfåjås, myalgia, fåradäkonysåg) 00%ban läphetnek fel az oltås utåni napokban. A sölyos oltási reakciçk igen ritkák. Encephalitist, sokszervi kårosodåst Äs allergiås reakciñt fiatal csecsemők Äs idősek kçzçtt Äszleltek.

6 A sülyos szçvődmänyek hårom csoportba sorolhatñk:. HypersensitÜv reakciç: A tojásfogyasztåskor sülyos allergiås reakciñt mutatñ egyänek nem olthatñk sårgalåz elleni vakcinåval. Ezeken kávöl is előfordulhat hypersensitáv reakciñ, melyärt esetleg az oltñanyag stabilizålåsåra hasznålt gelatin tehető felelőssä.. Az oltással Ñsszefåggő neurolçgiai szñvődmények: 945 Ñta Çsszesen 6 esetben jelentettek posztvakcinåciñs encephalitist, kçzölök 6 fő 7 hñnaposnål fiatalabb volt. A 6 betegből 4 maradandñ kårosodås nälköl gyñgyult. Egy elhalålozott Äves gyermek agyåbñl szårmazñ mintåban a várus burkånak mutåciñjåt igazoltåk, Äs a várus neurovirulenciåjåt fokozottnak talåltåk. A tçbbi esetben nem volt bizonyátott a várusmutåciñ. Az egyik halott AIDS stådiumü HIVfertőzÇtt volt.. Oltással ÑsszefåggÉsbe hozhatç szervi károsodások: kçzçtt 7 halålos kimenetelű, sokszervi kårosodåssal jårñ oltåsi szçvődmänyt regisztråltak. Ez alatt az időszak alatt 50 milliñ sårgalåz elleni oltås beadåsa tçrtänt meg, ebből 54 milliñ BrazáliÅban, a SaoPaulo kçrnyäki jårvåny kapcsån. Itt kät halåleset tçrtänt. A vizsgålatok sorån elsősorban a gazdaszervezet atüpusos reakciçja volt feltätelezhető, mivel az oltñvárus genetikai szerkezetäben våltozås nem volt kimutathatñ. SzÅmátÅsok szerint a sülyos szçvődmänyek előfordulåsi gyakorisåga : milliñ oltåstñl :00000 oltåsig becsölhető. 60 Äves kor felett a kockåzat ennäl magasabb, : A sárgaláz elleni oltás indikáciçja OltandÑk az endämiås teröleten Älők, a kiemelten veszälyeztetettek (erdei, mezőgazdasågi munkåsok) Äs a fertőzçtt teröletre utazñk. Az oltås 9 hñnapos kor alatt csak kçzvetlen fertőzäsi veszäly esetän adhatñ. UtazÑk legalåbb 0 nappal a beläpäst megelőzően oltandñk. A sárgaláz elleni oltás ellenjavallata A vakcina 6 hñnapos kor alatt nem adhatñ. Ha a fertőződäs es Älye igen nagy (jårvånyok esetän), 68 hñnapos kor kçzçtti csecsemők is olthatñk. A tojåsra nagymärtäkben allergiåsok, a sülyos immunkårosodåsban szenvedők sem olthatñk. Nem ajånlott az oltås terheseknek, kiväve, ha jårvånyveszäly Åll fenn. A WHO állásfoglalása A WHO Äs a UNICEF (EgyesÖlt Nemzetek Gyermekeinek Alapja) 988ban javaslatot tett arra vonatkozñan, hogy a sårgalåz Åltal veszélyeztetett teråleteken a nemzeti oltási programba be kell illeszteni a sárgaláz elleni oltást. Ennek ellenäre a rutinszerű oltås az afrikai orszågokban meglehetősen ritka, mág BrazáliÅban Äs BoláviÅban az ÅtoltottsÅg 70%. Az alacsony ÅtoltottsÅgÜ orszågokban emelkedik a sårgalåz esetek szåma, Äs a jårvånyok gyakorisåga. Mindezek azt bizonyátjåk, hogy nagyobb er őket kell mozgñsátani az oltås

7 näpszerűsátäsäre Äs a terjesztäs gyakorlati megvalñsátåsåra. Az oltñanyag igen hatäkony, hosszü vädettsäget alakát ki, melläkhatåsprofilja igen kedvező. Az elmült időszakban jelzett oltåsi szçvődmänyek szåma elenyäsző, az oltås hitelät nem rontjåk, viszont felhávjåk a figyelmet a melläkhatåsjelentäs Äs megfigyeläs fontossågåra. A sårgalåz szempontjåbñl endämiås teröleteken a 9 hñnapos kor kçzçtti vagy ennäl idősebb gyermekek Äs felnőttek oltåsa javasolt. JÅrvÅny esetän a primovakcinåciñ kiterjesztäse az elsődleges feladat. Szorgalmazni kell, hogy a sårgalåz elleni oltåst illesszäk be a gyermekkori oltåsi naptårba. A tojåsra nagymärtäkben allergiåsok, a sülyosan immunodefficiensek Äs a 6 hñnaposnål fiatalabbak nem olthatñk. JÅrvÅnyok kapcsån vägzett kampånyoltåskor a terhessäg Äs az immunodefficiencia, mint kontraindikåciñ nem vehető figyelembe. Az eddigi tapasztalatok alapjån a 7D vakcinavárus congenitalis fertőzäst nem okozott, fejlődäsi rendellenessäget nem Äszleltek Äs a HIV/AIDSbetegeknÄl sem volt gyakoribb a sülyos oltåsi szçvődmäny. A HIVfertőzÇtt utazñk CD4 sejtszåmåt az oltås előtt ellenőrizni kell. Ha az ÄrtÄk 00/ml, a sårgalåz elleni oltås beadhatñ. Szakember välemänyät kell kikärni azon utazñknål, akik nagydñzisü corticosteroid kezeläs alatt Ållnak, vagy tumor ellenes kezeläst kapnak. Az oltås hatäkonysågåt a neutralizålñ ellenanyagok kimutatåsåval lehet bizonyátani. A ritka, de sülyos oltåsi szçvődmänyek elkeröläse ÄrdekÄben a 60 Éven felåliek primovakcináciçját mérlegelni kell, csak valñs kockåzat lehet indikåciñja az oltåsnak. A NemzetkÑzi EgÉszsÉgågyi Szabályzat ÄrtelmÄben a sårgalåzendämiås teröletre utazñknak 9 hñnapos kor felett ÄrvÄnyes (0 napnål nem koråbbi Äs 0 ÄvnÄl nem rägebbi) NemzetkÑzi Oltási BizonyÜtvánnyal kell rendelkezniök. A jelenlegi szabålyozås szerint 0 ÉvenkÉnt Öjraoltás szöksäges. Tekintettel arra, hogy a vizsgålatok 05 Även tül is kimutathatñ ellenanyagvålaszt igazoltak, a WHO 00ban felölvizsgåltatta az ismätelt oltås megszöntetäsäre vonatkozñ javaslatåt. A szakärtők välemänye szerint azonban mäg nem gyűlt Çssze annyi adat, hogy a jelenleg ÄrvÄnyben lävő oltåsi rendet megvåltoztassåk, azaz utazñknak 0 ÄvenkÄnt ÜjraoltÅs szöksäges. SÅrgalÅz elleni oltåst a helyi hatñsågok Åltal kijelçlt, a WHO Åltal jñvåhagyott Äs ellenőrzçtt sårgalåz oltñkçzpontban lehet vägezni. Az oltås tänyät a NemzetkÇzi OltÅsi BizonyátvÅnnyal (International Certificate of Vaccination) kell igazolni. çvente kçzel 9 milliñ utazñ läp sårgalåzendämiås teröletre, kçzölök kb. milliñ kçzvetlen veszälynek van kitäve. Amerikai felmäräsek szerint 00%uk räszesölt oltåsban. Ennek ellenäre az importålt sårgalåz esetek szåma meglehetősen alacsony, ami magasabb arånyü vädettsägre utal. A sårgalåz ÅltalÅban az emberlakta teröletektől tåvol, technikailag rosszul ellåtott vidäkeken honos, emiatt a betegsäg előfordulåsåval, lefolyåsåval kapcsolatos adatok hiånyosak. A WHO szorgalmazza a surveillance kiterjesztését. A sårgalåz klinikai tönetei gyakran hasonlñak mås haemorrhagiås betegsäghez, a

8 malåriåhoz, influenzåhoz Äs a hastáfuszhoz, emiatt a sárgalázgyanös esetek gyorsdiagnosztikus mñdszerekkel valñ kiszűrése fontos lenne. Erre a PCRvizsgÅlat Äs a specifikus IgM kimutatåsa Åll rendelkezäsre, a vizsgålati anyagot szűrőpapáron lehet a diagnosztikus kçzpontokba eljuttatni. Forrás: Wkly Epidemiol Rec: 00; 78:4959. SzerkesztősÅgi megjegyzås: MagyarorszÄgon napjainkig kb särgaläz elleni oltäs beadäsära kerålt sor a Johan BÉla OrszÄgos EpidemiolÖgiai KÜzpont NemzetkÜzi OltÖkÜzpontjÄban. Sályos oltäsi reakciöt vagy szüvődményt eddig nem jeleztek. 00 Öta folyik prospektâv vizsgälat az oltäsi reakciök felmérésére vonatkozöan. Az eddigi eredmények nem térnek el jelentősen a kålfüldiektől, azaz a 47. posztvakcinäciös napon läz, izomfäjdalom, ÄltalÄnos rossz küzérzet jelentkezhet. A magas läz, fejfäjäs ritka, egyegy alkalommal jelzett az oltott személy herébe sugärzö fäjdalmat, illetve szâvtäji panaszt És egyszer Észleltek spontän szűnő encephalopathiät. Az EEG És az EKG egyik esetben sem mutatott körosat. Terhesek, AIDSbetegek És immunoszupprimältak utazäsa reälis veszély esetén ellenjavallt. Halaszthatatlan utazäs esetén az utazö angol nyelvű igazoläst kap az oltäs kontraindikäciöjäröl. 65 Év felett ill. immunoszuppresszâv szert szedőknél minden esetben egyéni elbâräläs türténik. Minden oltäst küvetően 0 percnyi värakozäs javasolt az esetleges akut anafilaxiäs reakciö miatt. Ennek elhärâtäsära gyäri kiszerelésű epinephrin injekciö (Epipen) Äll rendelkezésre, allergiäs reakciö eddig nem fordult elő. TájÉkoztatást adta: dr. Jelenik Zsuzsanna osztályvezető főorvos OEK NemzetkÑzi OltÇkÑzpont

9 A HAZAI JâRVâNYéGYI HELYZET âltalânos JELLEMZãSE A 00. december 9. És 004. január 4. kçzçtti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyögyi helyzete az alåbbiakban foglalhatñ Çssze: Az enterális fertőző betegségek kçzöl a salmonellosis Äs a dysenteria jårvånyögyi helyzete kedvezően alakult, a campylobacteriosis Äs enteritis infectiosa esetek szåma nem tärt el länyegesen az Ävek azonos hetät jellemző mediåntñl. A häten egy gastroenteritis jårvånyrñl Ärkezett jelentäs. A vürushepatitisek szåma nem Ärte el az Ävek. hetät jellemző mediånt, az esetek kätharmada BorsodAbaÜjZemplÄn megyäben fordult elő. A légöti fertőző betegségek csoportjåban a scarlatina Äs a varicella jårvånyögyi helyzete kedvező volt. A bårånyhimlő esetek tçbb mint harmadåt a fővårosbñl, BorsodAbaÜjZemplÄn Äs SzabolcsSzatmÅrBereg megyäből jelentettäk. Sem pertussis, sem morbilli gyanüja nem kerölt a nyilvåntartåsba, Äs csupån hårom rubeola Äs egy mumpsz esetet diagnosztizåltak. Az idegrendszeri fertőző megbetegedések kis sz Åmban fordultak elő. Az egyetlen gennyes meningitis esetäben a kñrokozñ B szerocsoportö N.meningitidis volt. A häten nägy LymekÇr eset adatai keröltek a nyilvåntartåsba, a november vägän illetve december folyamån kezdődçtt megbetegedäsek NÑgrÅd, Somogy Äs Vas megyäben fordultak elő. A häten egy teröletről Ärkezett jelentäs influenzaszerű megbetegedések halmozçdásárñl. Vas megyäben, egy kñrhåz 76 fős krñnikus belgyñgyåszati osztålyån januår 59. kçzçtt személy betegedett meg influenzaszerű tönetekkel (89,8åC låz, kçhçgäs). A betegek kçzöl hårom fő anamnäzisäben szerepel influenza elleni oltås. Az utolsñ betegektől sz ÅrmazÑ garatvåladäk mintåk vizsgålata az OEK VirolÑgiai főosztålyån megkezdődçtt. A fővárosban hagyomånyosan az eg Äsz szezonban jelentő formåban műkçdő influenza surveillance adatai szerint a 004. Äv. hetäben feltehetően a munkaszöneti napoknak kçszçnhetően csupån 749 influenzaszerű megbetegedäst jelentettek, ami 4%kal tçbb az 5. hetinäl, de csupån alig haladta meg a negyedät az idei szezonban az 50. häten legnagyobb szåmban jelentett megbetegedäseknek. Az orszågban egyetlen teråleten sem rendelték el a jelentő szolgálat műkñdését. Az OEK LÄgÜti várus Äs molekulåris virolñgiai osztålyån az. héten beärkezett mintåkbñl influenzavürust nem mutattak ki.

10 EGãSZSãGéGYI, SZOCIâLIS ãs CSALâDéGYI MINISZTãRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) /004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) az. héten (week) BetegsÉg Disease Medián az. héten (week) Medián Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÉb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf. Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ.betegsÉg LymekÇr Listeriosis 4 4 Brucellosis Leptospirosis Tularemia 4 4 Tetanus VÜrusos haemorrh. láz Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztátott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) ( ) nincs adat (no data available) A statisztika käszátäs ideje:

11 EGãSZSãGéGYI, SZOCIâLIS ãs CSALâDéGYI MINISZTãRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) /004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Terålet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta LymekÇr Budapest Baranya BácsKiskun 5 4 BÉkÉs 9 6 BorsodAbaÖjZemplÉn Csongrád FejÉr 5 7 GyőrMosonSopron 4 4 HajdÖBihar 0 4 Heves 9 9 JászNagykunSzolnok 6 45 KomáromEsztergom 9 9 NÇgrád 7 Pest Somogy 5 SzabolcsSzatmárBereg 5 69 Tolna Vas 8 VeszprÉm 6 Zala 4 8 Ässzesen (total) Előző hét (previous week) (+) előzetes, räszben tisztátott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszátäs ideje:

12 A Johan BÅla OrszÑgos EpidemiolÖgiai KÜzpont (OEK) kiadvñnya. A kiadvånyban szereplő kçzlemänyek szakmai egyeztetäst kçvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÇsszeÅllátÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÇzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÑgos KÜzegÅszsÅgágyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai KÜzÜs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosâtott egyåttműküdés révén fejlesztették ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra Äs az Internetre. Internet cüm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kçzläsi sz ÅndÄkkal száveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjéhez fordulni: Johan BÉla Országos EpidemiolÇgiai KÑzpont 966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 4765, Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatñk Äs felhasznålhatñk, azonban a kiadvåny forråsk Änt valñ hasznålatånål hivatkozni kell az alåbbi mñdon: OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÇzpont. A kçzlemäny cáme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÇzpont. 0 Äves az Epinfo. Epinfo 00;:.) Országos tisztifőorvos: dr. BujdosÇ LászlÇ ISSN 49757X

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 8. Ävfolyam 6. szåm 2001. februår 16. Influenza ImportÅlt malåria megbetegedäs TÅjÄkoztatÅs kiadvåny megjelenäsäről Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ INFLUENZA ÇS INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÇSEK

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 32. szåm 2003. augusztus 5. BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum BESZÄMOLÅ AZ INTERNATIONAL SOCIETY

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám január 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 4. szám január 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 4. szám 009. január 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Elérte hazánkat az influenzajárvány 3 Epinfo Fertőző betegségek adatai 4 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ ELÉRTE HAZÁNKAT

Részletesebben

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30.

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30. 11. Ävfolyam 30. szåm 2004. jçlius 30. HIV/AIDS TÅjÄkoztatÅs laboratériumi vizsgålattal igazoltan veszett ÅllatokrÉl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

Részletesebben

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT WHO ajánlás az influenza elleni vakcina összetételére 65 Epinfo Várandós nők pandémiás influenza A(HN)v vírusfertőzéssel összefüggésbe hozható

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben