11. Ävfolyam 1. szåm januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum"

Átírás

1 . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum

2 BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden Üj Äv kezdete vårakozåsokkal teli, de ez az Äv szakmai szempontbñl kölçnçsen izgalmasnak Äs kihávåsokban bővelkedőnek ágärkezik måjus jätől tagjai leszönk az EurÑpai UniÑnak, ahol az emberek hat Ävvel tovåbb Älnek, mint hazånkban Äs az uniñ lakosainak tülnyomñ tçbbsäge betegsägtől mentes. Az EurÑpai UniÑ kialakult normåi, gondolkodåsmñdja az egäszsäget alapärtäkkänt kezeli a politikai dçntäsek meghozatalånål Äs a mindennapi Äletben. Ez elvåråskänt jelentkezik a csatlakozñ orszågok esetäben is. Az EurÑpai UniÑnak a Ävekre szñlñ näpegäszsägögyi akciñprogramja melyhez MagyarorszÅg 00 decemberäben csatlakozott emeli a näpegäszsägögyi munka szánvonalåt, hatäkonysågåt: a cäl az informåciñåramlås Äs a tudåsszint javátåsa, a gyors, koordinålt Äs szakszerű vålasz az egäszsäget veszälyeztető hatåsokra, a prevenciñ fejlesztäse a kockåzatok csçkkentäse rävän. Ismeretes az is, hogy a jårvånyögyi biztonsåg kiemelten kezelt kärdäskçr az EUban: a szemälyek szabad ÅramlÅsÅnak elvät figyelembe väve kölçnçs jelentősäggel bár a fertőző betegsägek terjedäsänek megelőzäse, megakadålyozåsa. HazÅnk az Epinfo olvasñi Åltal ismert jelenlegi kedvező jårvånyögyi helyzetänek, jñ reagålñ käpessägänek megőrzäse, erősátäse alapvető nemzeti Äs gate keeper /kapuőr szerepönket is tekintve egyben eurñpai Ärdek. E cälokat szolgålva az Epinfo 004ben is a fontos szakmai informåciñk hetenkänti kçzzätätelävel a tåjäkoztatås sajåtos eszkçzävel kávånja a komplex näpegäszsägögyijårvånyögyi teväkenysäget segáteni, hatäkonyabbå tenni. Az Epinfo Kedves OlvasÇinak a jçl végzett munka ÑrÑmÉt És sikerét, eredményekben gazdag, boldog Öj Évet küvánnak a Szerkesztők

3 NEMZETKÄZI INFORMâCIä A SâRGALâZR äl ãs AZ OLTâSR äl A WHO feladatånak megfelelően rendszeresen ÇsszefoglalÑ tåjäkoztatñ anyagot Ållát Çssze a nemzetkçzi näpegäszsägögyi jelentősäggel bárñ vädőoltåsokrñl. A folyamatosan aktualizålt kiadvånyokkal segáteni kávånja a nemzeti oltåsi programok kidolgozåsåt Äs teljes kçrű informåciñt kávån adni az adott tämåban az orvosoknak, oltñanyaggyårtñknak, a tudomånyos mädiånak Äs a nonprofit szervezeteknek. Ilyen cällal käszölt a sårgalåzrñl sz ÑlÑ ÇsszefoglalÑ is, melynek länyege az alåbbiakban Çsszegezhető. A sárgaláz epidemiolçgiája És járványågyi vonatkozásai A sårgalåz szünyog (Aedes aegypti) Åltal terjesztett, vürusos haemorrhagiás láz. Afrika Äs DÄlAmerika tr Ñpusi teröletein, az Äszaki Äs däli szälessäg 5åa kçzçtt endämiås. Az Ävente megbetegedettek szåmåt 00000re, a halålesetek szåmåt 0000re becsölik. AfrikÅban 500 milliñ ember Äl az endämiås teröleteken. FertőzÇtt szünyogok csápäsävel tçrtänik az Åtvitel. AfrikÅban az erdei (sylvatic) Äs városi tüpusö fertőzési lánc egyarånt jellemző, mág DÄl AmerikÅban elsősorban az erdei forma fordul elő. Ez utñbbinål a majomszünyogmajom fertőzäsi låncba az ember väletlenszerűen keröl be, mág a vårosi formåban a lakñhelyek kçzeläben megbüvñ szünyogok emberről emberre viszik Åt a várust. A vektor irtåsåval a vårosi forma jelentősen visszaszoráthatñ, melyre a dälamerikai pälda is bizonyátäk. ArgentánÅban, Uruguayban, BrazáliÅban, PanamÅban, Paraguayban Äs BoláviÅban mår csak az erdei tápusü fertőzäsi lånc rävän alakulnak ki a jårvånyok. Ennek megelőzäse csak vädőoltåssal lehetsäges, mivel az esőerdőkben a vektor irtåsa nem jçn szñba. A szünyograjzåst az időjåråsi viszonyok is befolyåsoljåk. A rajzås az esős Ävszakban Äs a szåraz Ävszak elejän a legkritikusabb. A sárgaláz vürusa a szünyogbñl transzovarialisan a petékbe átjutva vészeli át a száraz Évszakot. A jårvånyok utån a fertőzäsi lånc tápusånak (v Årosi, erdei forma) megfelelően AfrikÅban a lakossåg 040%a, DÄlAmerikÅban %a vålik szeropozitávvå. A szubklinikus Äs a tönetekkel jårñ esetek arånya 4: Äs 7,4: kçzçtt våltozik. Ennek megfelelően a fertőzñttek száma a betegek számának tñbbszñrñse lehet. A sárgaláz kçrokozçja És diagnosztikája A sårgalåz várusa a flavivürusok családjába tartozik, a napjainkig megismert tovåbbi hetven mås várussal egyött, pl.: dengue, JapÅn B encephalitis, kullancsencephalitis, WestNile várus stb.). EgyszÅlÜ RNSe hårom struktürfehärjät Äs 8 nem szerkezeti fehärjät kñdol. A burokfehärje felelős a virulenciåärt, a sejtkçtődäsärt Äs az immunitås kialakátåsåärt. A burokfehärjät kñdolñ gänen tçrtänt mutåciñ mindezeket a tulajdonsågokat megvåltoztathatja. A sårgalåz vad vürusának 7 genotüpusa van, ezek antigenitås szempontjåbñl

4 azonban megegyezőek, ágy a 7D jelű vakcina hatékony mindegyikkel szemben. A fertőzçtt szünyog csápäsät kçvetően a csápäs helyän szaporodnak a várusok, majd a kçzeli nyirokcsomñkba, måjba, läpbe, csontvelőbe, myocardiumba Äs nagyon ritkån az agyba is eljutnak. Az inkubåciñs időben a várus kimutathatñ a värből. A fertőzäst kçvető első häten IgM tüpusö ellenanyagok jelennek meg, melyek mennyisäge mäg egy hätig emelkedő tendeciåt mutat, majd hñnap mülva eltűnnek. Az immunitås kialakulåsåt az első hättől megjelenő Äs Ävekkel a fertőzäs utån is kimutathatñ neutralizálç ellenanyagok jelzik. A neutralizålñ ellenanyagok a várus burokfehärje epitopjaihoz kapcsolñdva megakadålyozzåk a sejtekhez valñ kçtődäst Äs a várus sejtbe jutåsåt. A várus egyes, nem szerkezeti fehärjäi a fertőzçtt sejtek lysisät Äs cytotoxikus T sejt vålaszt indukålnak. A denguefertőzäsen ÅtesetteknÄl, a hasonlñ antigän tulajdonsåg miatt räszleges vädettsäg, ennek kçvetkeztäben enyhäbb lefolyåsü sårgalåz figyelhető meg. A sårgalåz várusåval szembeni immunitås csak a neutralizålñ ellenanyagok kimutatåsåval hatårozhatñ meg. Kereskedelmi forgalomban a sårgalåz diagnosztikåjåhoz alkalmazhatñ teszt nem kaphatñ. A CDC az Åltala előållátott IgM specifikus tesztet bocsåtja a WHO SÅrgalÅz LaboratÑriumi HÅlÑzatÅnak rendelkezäsäre. Azokat a pozitáv eredmänyeket, melyeket ezzel a vizsgålattal nyernek, a RegionÅlis Referencia LaboratÑriumok erősátik meg. Erre azärt van szöksäg, mert a flavivárusok szerolñgiai prñbåkban keresztreakciñt mutathatnak egymåssal, ágy tovåbbi vizsgålatokat kell vägezni PCR mñdszerrel, várusizolålåssal, vagy immunolñgiai mñdszerekkel. A klinikai kép 6 napos inkubåciñs idő utån vagy enyhe lefolyåsü, ÅltalÅnos tönetekkel jelentkező influenzaszerű kép, vagy sårgasåggal, värzässel jårñ, magas halålozåsü haemorrhagiás láz läp fel. MindkÄt kñrformåra a hirtelen kezdődő låz, hidegråzås, izomfåjdalom, fejfåjås, deräkfåjås, hånyinger, szädöläs, a conjunctiva belçvelltsäge, az arc kipirulåsa Äs relatáv bradycardia jellemző. Enyhe lefolyås esetän, a 4 napos betegsäget teljes gyñgyulås kçveti. Az esetek 5%ában rçvid javulås utån a låz ismät felszçkik, melyet heves hånyås, epigastriålis fåjdalom, sárgaság, veseelégtelenség És vérzés kçvet. A väralvadåsi faktorok termeläse csçkken Äs mikrotrombñzisok alakulnak ki. A hepatorenålis elägtelensägben a betegek 050%a 70 nappal az első tönetek jelentkezäse utån meghal. A halålozås a fiatal csecsemők Äs idősek kçzçtt magasabb. A tülälők hosszü ideig fåradäkonyak, de tartñs szervkårosodås nem marad vissza. A sárgaláz elleni oltások jelentősége A sårgalåz sülyos fertőző betegsäg, sok szåzmilliñ embert veszälyeztet a trñpusi Afrika Äs DÄlAmerika orszågaiban. UtazÑk milliñi vannak kitäve a sårgalåz

5 kockåzatånak. Az elmült Ävekben a betegsäg incidenciåja emelkedett. BoláviÅban ismät ÄszleltÄk a fertőzäsi lånc vårosi formåjåt, amely terjedäse esetän (kçzlekedäs) az egäsz kontinenst veszälyeztetheti. GyÇgyszeres kezelésre nincs lehetőség Äs a vektorirtås sem eredmänyes a fertőzäsi lånc erdei formåjånak eliminålåsåban. Nem oltott egyäneknäl a sårgalåz kockåzata AfrikÅban, endämiås teröleten, esős Ävszakban, käthetes tartñzkodåsra szåmátva a megbetegedäs tekintetäben :67, a halål vonatkozåsåban :. DÄl AmerikÅban a kockåzat az előbb emlátettnek tizedräszäre tehető. A védőoltás a legegyszerűbb És leghatékonyabb mçdja a védekezésnek. A 7D jelű vakcina 60 Äve Åll rendelkezäsre a helyi lakosok Äs az utazñk szåmåra egyarånt. A gyengütett ÉlővÜrust tartalmazç oltçanyaggal tçrtänő egyetlen oltås is tartñs immunitåst eredmänyez. A NemzetkÇzi EgÄszsÄgÖgyi SzabÅlyzat (International Health Regulation) szerint a sårgalåzendämiås teröletekre beläpőknek vagy onnan kiutazñknak ÄrvÄnyes oltåsi bizonyátvånnyal kell rendelkezniök. Jelenleg a 7D jelű tçrzset tartalmazñ vakcina van kereskedelmi forgalomban. Az oltñvárust a GhÅnÅban (97) izolålt Asibi tçrzsből csirkeembriñ szçveten tçrtänt ismätelt passzålåssal ÅllátottÅk elő. Ennek sorån olyan mutåciñk jçttek lätre a nem szerkezeti fehärjät kñdolñ gänekben, amelyek a várus attenuålñdåsåhoz vezettek Äs a szünyogokkal tçrtänő Åtvitelre is alkalmatlannå tettäk a várust. Az eredeti Asibi tçrzs Äs a jelenleg hasznålatos vakcinatçrzs 0 nucleinsavban kölçnbçzik. A 7D04 Äs 7DD jelű altçrzsek egyarånt alkotñelemei a vakcinånak, melyet a vilåg szåmos orszågåban embrionålt csirketojåsban termelnek. Az oltçanyagban az antigénen küvål tojás eredetű fehérje, sorbit És gelatin van. A liofilizált oltçanyagot feloldås utån åcon kell tartani Äs 6 ÑrÅn belöl fel kell hasznålni. TÅrolÅsakor, szållátåsakor a hűtőlåncot biztosátani kell. BeadÅsa im. vagy sc. tçrtänik, ez utñbbi az elterjedtebb Äs a javasolt beadási mçd. TÜz nappal a beadás után az oltottak 90%Åban, 0 nap mölva 99%ában protektiv neutralizálç ellenanyagok mutathatçk ki, melyek 05 Évig jelen vannak a vizsgáltak vérében. A sårgalåz elleni vakcina bårmilyen oltåssal egyidőben beadhatñ. çlő mikrñbåt tartalmazñ oltñanyagokkal (MMR, varicella, OPV) egyidőben vagy azok beadåsåtñl szåmátott egy hñnap eltärässel alkalmazhatñ. Ez a javaslat azon a feltätelezäsen alapszik, hogy az ÄlővakcinÅk erős immunogenitåsuk miatt immunolñgiai szempontbñl Åtmenetileg refrakter Ållapotot idäznek elő, esetlegesen csçkkentve az ellenanyagvålasz szintjät. Biztonság Napjainkig kçzel 400 milliñ sårgalåz elleni oltåst hasznåltak fel. Enyhe általános tånetek (fejfåjås, myalgia, fåradäkonysåg) 00%ban läphetnek fel az oltås utåni napokban. A sölyos oltási reakciçk igen ritkák. Encephalitist, sokszervi kårosodåst Äs allergiås reakciñt fiatal csecsemők Äs idősek kçzçtt Äszleltek.

6 A sülyos szçvődmänyek hårom csoportba sorolhatñk:. HypersensitÜv reakciç: A tojásfogyasztåskor sülyos allergiås reakciñt mutatñ egyänek nem olthatñk sårgalåz elleni vakcinåval. Ezeken kávöl is előfordulhat hypersensitáv reakciñ, melyärt esetleg az oltñanyag stabilizålåsåra hasznålt gelatin tehető felelőssä.. Az oltással Ñsszefåggő neurolçgiai szñvődmények: 945 Ñta Çsszesen 6 esetben jelentettek posztvakcinåciñs encephalitist, kçzölök 6 fő 7 hñnaposnål fiatalabb volt. A 6 betegből 4 maradandñ kårosodås nälköl gyñgyult. Egy elhalålozott Äves gyermek agyåbñl szårmazñ mintåban a várus burkånak mutåciñjåt igazoltåk, Äs a várus neurovirulenciåjåt fokozottnak talåltåk. A tçbbi esetben nem volt bizonyátott a várusmutåciñ. Az egyik halott AIDS stådiumü HIVfertőzÇtt volt.. Oltással ÑsszefåggÉsbe hozhatç szervi károsodások: kçzçtt 7 halålos kimenetelű, sokszervi kårosodåssal jårñ oltåsi szçvődmänyt regisztråltak. Ez alatt az időszak alatt 50 milliñ sårgalåz elleni oltås beadåsa tçrtänt meg, ebből 54 milliñ BrazáliÅban, a SaoPaulo kçrnyäki jårvåny kapcsån. Itt kät halåleset tçrtänt. A vizsgålatok sorån elsősorban a gazdaszervezet atüpusos reakciçja volt feltätelezhető, mivel az oltñvárus genetikai szerkezetäben våltozås nem volt kimutathatñ. SzÅmátÅsok szerint a sülyos szçvődmänyek előfordulåsi gyakorisåga : milliñ oltåstñl :00000 oltåsig becsölhető. 60 Äves kor felett a kockåzat ennäl magasabb, : A sárgaláz elleni oltás indikáciçja OltandÑk az endämiås teröleten Älők, a kiemelten veszälyeztetettek (erdei, mezőgazdasågi munkåsok) Äs a fertőzçtt teröletre utazñk. Az oltås 9 hñnapos kor alatt csak kçzvetlen fertőzäsi veszäly esetän adhatñ. UtazÑk legalåbb 0 nappal a beläpäst megelőzően oltandñk. A sárgaláz elleni oltás ellenjavallata A vakcina 6 hñnapos kor alatt nem adhatñ. Ha a fertőződäs es Älye igen nagy (jårvånyok esetän), 68 hñnapos kor kçzçtti csecsemők is olthatñk. A tojåsra nagymärtäkben allergiåsok, a sülyos immunkårosodåsban szenvedők sem olthatñk. Nem ajånlott az oltås terheseknek, kiväve, ha jårvånyveszäly Åll fenn. A WHO állásfoglalása A WHO Äs a UNICEF (EgyesÖlt Nemzetek Gyermekeinek Alapja) 988ban javaslatot tett arra vonatkozñan, hogy a sårgalåz Åltal veszélyeztetett teråleteken a nemzeti oltási programba be kell illeszteni a sárgaláz elleni oltást. Ennek ellenäre a rutinszerű oltås az afrikai orszågokban meglehetősen ritka, mág BrazáliÅban Äs BoláviÅban az ÅtoltottsÅg 70%. Az alacsony ÅtoltottsÅgÜ orszågokban emelkedik a sårgalåz esetek szåma, Äs a jårvånyok gyakorisåga. Mindezek azt bizonyátjåk, hogy nagyobb er őket kell mozgñsátani az oltås

7 näpszerűsátäsäre Äs a terjesztäs gyakorlati megvalñsátåsåra. Az oltñanyag igen hatäkony, hosszü vädettsäget alakát ki, melläkhatåsprofilja igen kedvező. Az elmült időszakban jelzett oltåsi szçvődmänyek szåma elenyäsző, az oltås hitelät nem rontjåk, viszont felhávjåk a figyelmet a melläkhatåsjelentäs Äs megfigyeläs fontossågåra. A sårgalåz szempontjåbñl endämiås teröleteken a 9 hñnapos kor kçzçtti vagy ennäl idősebb gyermekek Äs felnőttek oltåsa javasolt. JÅrvÅny esetän a primovakcinåciñ kiterjesztäse az elsődleges feladat. Szorgalmazni kell, hogy a sårgalåz elleni oltåst illesszäk be a gyermekkori oltåsi naptårba. A tojåsra nagymärtäkben allergiåsok, a sülyosan immunodefficiensek Äs a 6 hñnaposnål fiatalabbak nem olthatñk. JÅrvÅnyok kapcsån vägzett kampånyoltåskor a terhessäg Äs az immunodefficiencia, mint kontraindikåciñ nem vehető figyelembe. Az eddigi tapasztalatok alapjån a 7D vakcinavárus congenitalis fertőzäst nem okozott, fejlődäsi rendellenessäget nem Äszleltek Äs a HIV/AIDSbetegeknÄl sem volt gyakoribb a sülyos oltåsi szçvődmäny. A HIVfertőzÇtt utazñk CD4 sejtszåmåt az oltås előtt ellenőrizni kell. Ha az ÄrtÄk 00/ml, a sårgalåz elleni oltås beadhatñ. Szakember välemänyät kell kikärni azon utazñknål, akik nagydñzisü corticosteroid kezeläs alatt Ållnak, vagy tumor ellenes kezeläst kapnak. Az oltås hatäkonysågåt a neutralizålñ ellenanyagok kimutatåsåval lehet bizonyátani. A ritka, de sülyos oltåsi szçvődmänyek elkeröläse ÄrdekÄben a 60 Éven felåliek primovakcináciçját mérlegelni kell, csak valñs kockåzat lehet indikåciñja az oltåsnak. A NemzetkÑzi EgÉszsÉgågyi Szabályzat ÄrtelmÄben a sårgalåzendämiås teröletre utazñknak 9 hñnapos kor felett ÄrvÄnyes (0 napnål nem koråbbi Äs 0 ÄvnÄl nem rägebbi) NemzetkÑzi Oltási BizonyÜtvánnyal kell rendelkezniök. A jelenlegi szabålyozås szerint 0 ÉvenkÉnt Öjraoltás szöksäges. Tekintettel arra, hogy a vizsgålatok 05 Även tül is kimutathatñ ellenanyagvålaszt igazoltak, a WHO 00ban felölvizsgåltatta az ismätelt oltås megszöntetäsäre vonatkozñ javaslatåt. A szakärtők välemänye szerint azonban mäg nem gyűlt Çssze annyi adat, hogy a jelenleg ÄrvÄnyben lävő oltåsi rendet megvåltoztassåk, azaz utazñknak 0 ÄvenkÄnt ÜjraoltÅs szöksäges. SÅrgalÅz elleni oltåst a helyi hatñsågok Åltal kijelçlt, a WHO Åltal jñvåhagyott Äs ellenőrzçtt sårgalåz oltñkçzpontban lehet vägezni. Az oltås tänyät a NemzetkÇzi OltÅsi BizonyátvÅnnyal (International Certificate of Vaccination) kell igazolni. çvente kçzel 9 milliñ utazñ läp sårgalåzendämiås teröletre, kçzölök kb. milliñ kçzvetlen veszälynek van kitäve. Amerikai felmäräsek szerint 00%uk räszesölt oltåsban. Ennek ellenäre az importålt sårgalåz esetek szåma meglehetősen alacsony, ami magasabb arånyü vädettsägre utal. A sårgalåz ÅltalÅban az emberlakta teröletektől tåvol, technikailag rosszul ellåtott vidäkeken honos, emiatt a betegsäg előfordulåsåval, lefolyåsåval kapcsolatos adatok hiånyosak. A WHO szorgalmazza a surveillance kiterjesztését. A sårgalåz klinikai tönetei gyakran hasonlñak mås haemorrhagiås betegsäghez, a

8 malåriåhoz, influenzåhoz Äs a hastáfuszhoz, emiatt a sárgalázgyanös esetek gyorsdiagnosztikus mñdszerekkel valñ kiszűrése fontos lenne. Erre a PCRvizsgÅlat Äs a specifikus IgM kimutatåsa Åll rendelkezäsre, a vizsgålati anyagot szűrőpapáron lehet a diagnosztikus kçzpontokba eljuttatni. Forrás: Wkly Epidemiol Rec: 00; 78:4959. SzerkesztősÅgi megjegyzås: MagyarorszÄgon napjainkig kb särgaläz elleni oltäs beadäsära kerålt sor a Johan BÉla OrszÄgos EpidemiolÖgiai KÜzpont NemzetkÜzi OltÖkÜzpontjÄban. Sályos oltäsi reakciöt vagy szüvődményt eddig nem jeleztek. 00 Öta folyik prospektâv vizsgälat az oltäsi reakciök felmérésére vonatkozöan. Az eddigi eredmények nem térnek el jelentősen a kålfüldiektől, azaz a 47. posztvakcinäciös napon läz, izomfäjdalom, ÄltalÄnos rossz küzérzet jelentkezhet. A magas läz, fejfäjäs ritka, egyegy alkalommal jelzett az oltott személy herébe sugärzö fäjdalmat, illetve szâvtäji panaszt És egyszer Észleltek spontän szűnő encephalopathiät. Az EEG És az EKG egyik esetben sem mutatott körosat. Terhesek, AIDSbetegek És immunoszupprimältak utazäsa reälis veszély esetén ellenjavallt. Halaszthatatlan utazäs esetén az utazö angol nyelvű igazoläst kap az oltäs kontraindikäciöjäröl. 65 Év felett ill. immunoszuppresszâv szert szedőknél minden esetben egyéni elbâräläs türténik. Minden oltäst küvetően 0 percnyi värakozäs javasolt az esetleges akut anafilaxiäs reakciö miatt. Ennek elhärâtäsära gyäri kiszerelésű epinephrin injekciö (Epipen) Äll rendelkezésre, allergiäs reakciö eddig nem fordult elő. TájÉkoztatást adta: dr. Jelenik Zsuzsanna osztályvezető főorvos OEK NemzetkÑzi OltÇkÑzpont

9 A HAZAI JâRVâNYéGYI HELYZET âltalânos JELLEMZãSE A 00. december 9. És 004. január 4. kçzçtti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyögyi helyzete az alåbbiakban foglalhatñ Çssze: Az enterális fertőző betegségek kçzöl a salmonellosis Äs a dysenteria jårvånyögyi helyzete kedvezően alakult, a campylobacteriosis Äs enteritis infectiosa esetek szåma nem tärt el länyegesen az Ävek azonos hetät jellemző mediåntñl. A häten egy gastroenteritis jårvånyrñl Ärkezett jelentäs. A vürushepatitisek szåma nem Ärte el az Ävek. hetät jellemző mediånt, az esetek kätharmada BorsodAbaÜjZemplÄn megyäben fordult elő. A légöti fertőző betegségek csoportjåban a scarlatina Äs a varicella jårvånyögyi helyzete kedvező volt. A bårånyhimlő esetek tçbb mint harmadåt a fővårosbñl, BorsodAbaÜjZemplÄn Äs SzabolcsSzatmÅrBereg megyäből jelentettäk. Sem pertussis, sem morbilli gyanüja nem kerölt a nyilvåntartåsba, Äs csupån hårom rubeola Äs egy mumpsz esetet diagnosztizåltak. Az idegrendszeri fertőző megbetegedések kis sz Åmban fordultak elő. Az egyetlen gennyes meningitis esetäben a kñrokozñ B szerocsoportö N.meningitidis volt. A häten nägy LymekÇr eset adatai keröltek a nyilvåntartåsba, a november vägän illetve december folyamån kezdődçtt megbetegedäsek NÑgrÅd, Somogy Äs Vas megyäben fordultak elő. A häten egy teröletről Ärkezett jelentäs influenzaszerű megbetegedések halmozçdásárñl. Vas megyäben, egy kñrhåz 76 fős krñnikus belgyñgyåszati osztålyån januår 59. kçzçtt személy betegedett meg influenzaszerű tönetekkel (89,8åC låz, kçhçgäs). A betegek kçzöl hårom fő anamnäzisäben szerepel influenza elleni oltås. Az utolsñ betegektől sz ÅrmazÑ garatvåladäk mintåk vizsgålata az OEK VirolÑgiai főosztålyån megkezdődçtt. A fővárosban hagyomånyosan az eg Äsz szezonban jelentő formåban műkçdő influenza surveillance adatai szerint a 004. Äv. hetäben feltehetően a munkaszöneti napoknak kçszçnhetően csupån 749 influenzaszerű megbetegedäst jelentettek, ami 4%kal tçbb az 5. hetinäl, de csupån alig haladta meg a negyedät az idei szezonban az 50. häten legnagyobb szåmban jelentett megbetegedäseknek. Az orszågban egyetlen teråleten sem rendelték el a jelentő szolgálat műkñdését. Az OEK LÄgÜti várus Äs molekulåris virolñgiai osztålyån az. héten beärkezett mintåkbñl influenzavürust nem mutattak ki.

10 EGãSZSãGéGYI, SZOCIâLIS ãs CSALâDéGYI MINISZTãRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) /004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) az. héten (week) BetegsÉg Disease Medián az. héten (week) Medián Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÉb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf. Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ.betegsÉg LymekÇr Listeriosis 4 4 Brucellosis Leptospirosis Tularemia 4 4 Tetanus VÜrusos haemorrh. láz Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztátott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) ( ) nincs adat (no data available) A statisztika käszátäs ideje:

11 EGãSZSãGéGYI, SZOCIâLIS ãs CSALâDéGYI MINISZTãRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) /004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Terålet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta LymekÇr Budapest Baranya BácsKiskun 5 4 BÉkÉs 9 6 BorsodAbaÖjZemplÉn Csongrád FejÉr 5 7 GyőrMosonSopron 4 4 HajdÖBihar 0 4 Heves 9 9 JászNagykunSzolnok 6 45 KomáromEsztergom 9 9 NÇgrád 7 Pest Somogy 5 SzabolcsSzatmárBereg 5 69 Tolna Vas 8 VeszprÉm 6 Zala 4 8 Ässzesen (total) Előző hét (previous week) (+) előzetes, räszben tisztátott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszátäs ideje:

12 A Johan BÅla OrszÑgos EpidemiolÖgiai KÜzpont (OEK) kiadvñnya. A kiadvånyban szereplő kçzlemänyek szakmai egyeztetäst kçvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÇsszeÅllátÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÇzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÑgos KÜzegÅszsÅgágyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai KÜzÜs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosâtott egyåttműküdés révén fejlesztették ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra Äs az Internetre. Internet cüm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kçzläsi sz ÅndÄkkal száveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjéhez fordulni: Johan BÉla Országos EpidemiolÇgiai KÑzpont 966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 4765, Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatñk Äs felhasznålhatñk, azonban a kiadvåny forråsk Änt valñ hasznålatånål hivatkozni kell az alåbbi mñdon: OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÇzpont. A kçzlemäny cáme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÇzpont. 0 Äves az Epinfo. Epinfo 00;:.) Országos tisztifőorvos: dr. BujdosÇ LászlÇ ISSN 49757X

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum 8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. EgÄszsÄges NemzetÄrt NÄpegÄszsÄgÉgyi program Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ EGÇSZSÇGES

Részletesebben

16. évfolyam 38. szám 2009. szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 38. szám 2009. szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza pandémia 55 Epinfo Fertőző betegségek adatai 5 Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ AUSZTRÁL ORVOSOK INFLUENZA

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Európában 7 Ebola haemorrhagiás láz, Kongó 9 Kolera a Délafrikai régióban 0 Fertőző betegségek adatai EpinfoKanyaró Epidemiológiai Információs

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 8. szám 00. december 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A tuberkulózis helyzete Magyarországon 0 Epinfo előfizetése a 0. évre 0 Fertőző betegségek adatai 05 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1.

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1. 9. évfolyam 46. szám 0. november 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo AIDS Világnap, 0. december. 533 Nemzetközi kitekintés 534 Fertőző betegségek adatai 540 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r

Részletesebben

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz . Ävfolyam 9. szåm 00. måjus. VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz vakcinåkrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 6. szám 00. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A ruha és fejtetvesség helyzete az ÁNTSZ regionális intézetei 009. évi tevékenységének értékelése alapján 85 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szúnyogriasztó/irtó készítmények alkalmazásával kapcsolatos tanácsok az árvízzel érintett területeken tartózkodóknak 69 Fertőző betegségek

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Ruha- és fejtetvesség 241 Epinfo Fertőző betegségek adatai 248 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ A RUHA- ÉS FEJTETVESSÉG

Részletesebben

18. évfolyam 52. szám 2012. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 52. szám 2012. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 5. szám 0. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. november havi fertőző megbetegedésekről 60 Fertőző betegségek adatai 608 Epinfo index, 0 6 E p i d e m

Részletesebben

21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Ebola-láz járványügyi helyzet, Nyugat-Afrika, 2014. 09. 23. 465 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 471 Fertőző

Részletesebben

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS Világnap, 2013. december 1. 521 Epinfo Nemzetközi kitekintés 522 HIV/AIDS Magyarország, 2013. szeptember 30. 524 Epinfo előfizetése

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2014. MÁJUS 5. A világ megváltoztatásához

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2014. MÁJUS 5. A világ megváltoztatásához 21. évfolyam 17. szám 2014. május 02. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kézhigiénés E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p Világnap 2014. május 5. 189 Tájékoztatás - engedélyezett

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6.

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6. . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum

Részletesebben

13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza-aktivitás Európában 645 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 646 - igazoltan veszett állatokról 647 - engedélyezett

Részletesebben

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 20. szåm 2001. måjus 25. Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny FelhÑvÅs parlagfű-mentesñtő hätvägäre Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoA biztonságos Epidemiológiai Információs Hetilap betegellátás globális fejlesztése 449 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19.

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19. 11. Ävfolyam 46. szåm 004. november 19. AIDS VilÅgnap, 004 A nők Äs az AIDS A nők kéräben regisztrålt HIVfertőzÄsek epidemiolñgiai jellemzői MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Az EFRIR Fertőzőbeteg

Részletesebben

12. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SEMMELWEIS NAP 2005

12. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SEMMELWEIS NAP 2005 2. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Semmelweis nap 2005 265 Epinfo A 2004. évi nosocomialis járványok 266 Fertőző betegségek adatai 27 Aerobiológiai tájékoztató

Részletesebben

21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p Nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet

Részletesebben

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13.

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. 8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. NÄmet tisztiorvosok tovåbbkäpzäse TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT norovírus-járvány, Columbia, USA 141 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 147 Fertőző betegségek adatai 148 EpinfoIskolai Epidemiológiai

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kullancsencephalitis elleni védőoltásokról 301 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 305 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

19. évfolyam 10-11. szám 2012. március 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 10-11. szám 2012. március 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 0. szám 0. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A M.pneumoniae epidemiológiai, diagnosztikai és terápiás vonatkozású aktualitásai, 0 Felhívás NNSR Alapítványi felhívás 8 Fertőző

Részletesebben

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza pandémia Várandós anyák influenza profilaxisa 463 Szexuális úton terjedő fertőzések, 2008 465 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

15. évfolyam 41. szám 2008. október 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 41. szám 2008. október 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 4. szám 008. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nyugatnílusi láz megbetegedések Magyarországon, 008. augusztus szeptember 489 Fertőző betegségek adatai 496 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 47. szám 00. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile 589 Helyesbítés 59 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 594 Fertőző betegségek adatai 595 Epidemiológiai

Részletesebben

15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Sterilizáló berendezések műszaki felülvizsgálata 29 Tájékoztatás - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 32 - szakmai továbbképzésről

Részletesebben

21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nyugat-afrikai Ebola-láz járvány, 2014. 08.29. 401 Fertőző betegségek adatai 408 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o

Részletesebben

16. évfolyam 22. szám 2009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 22. szám 2009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS Magyarország, 009. március. 67 Epinfo Tájékoztatás engedélyezett irtószerekről 7 szakmai rendezvényekről 7 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Ebola-láz járvány - Nyugat-Afrika, 2014 345 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 351 Fertőző betegségek adatai 352 E

Részletesebben

21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A B szerocsoportú N.meningitidis által okozott megbetegedések előfordulása Magyarországon, 1988-2013. 545 Az Ebola-láz járványügyi

Részletesebben

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam 25. szåm 2003. jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum EMLÄKEZÄS

Részletesebben

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Szám: 5-1/39/2007. TÜK A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 63/1997. (XII. 21.) NM rendeletben meghatározottak

Részletesebben

EpinfoChikungunya-láz

EpinfoChikungunya-láz 3. évfolyam 4. szám 2006. április 4. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 89 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 92 - szakmai programról 93 Fertőző betegségek adatai 94 EpinfoChikungunya-láz Aerobiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Sebfertőzés surveillance, 2006 333 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 343 Fertőző betegségek adatai 344 Epidemiológiai

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az 11. Ävfolyam 42. szåm 2004. oktçber 22. Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia Az enterococcusfertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VREfertőzÄsek megelőzäse az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs

Részletesebben

12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT humán veszettségből 53 Pályázati felhívás 58 Fertőző betegségek adatai 60 EpinfoGyógyulás Epidemiológiai Információs Hetilap

Részletesebben

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei Dr. Krisztián Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Jegyzői értekezlet 2013. november 13. Amiről szó

Részletesebben

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. Jelentési kötelezettség

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. Jelentési kötelezettség 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról Az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

14. évfolyam 18. szám 2007. május 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 18. szám 2007. május 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 18. szám 2007. május 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Hagyományos módszerek és új lehetőségek a kullancsok elleni védekezésben 165 Zoonózis konferencia programja 170 Fertőző betegségek

Részletesebben

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az 11. Ävfolyam 48. szåm 2004. december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett

Részletesebben

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. Jelentési kötelezettség

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. Jelentési kötelezettség Page 1 of 13 A jogszabály mai napon hatályos állapota 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertızı betegségek jelentésének rendjérıl Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és

Részletesebben

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Csípőszúnyog vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon III. 433 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

Csecsemő és gyermekkori védőoltások

Csecsemő és gyermekkori védőoltások Csecsemő és gyermekkori védőoltások Kedves szülő! Ezzel az összefoglalóval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebben tudjon eligazodni gyermeke védőoltásai között. Együtt ismertetjük az életkorhoz

Részletesebben

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 50. szám 0. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatása a várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálatairól 585 Fertőző betegségek adatai 59 E p i d e m i o l ó g i a

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs 8. Ävfolyam 4. szåm 2001. februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE

Részletesebben

A védőoltásokról és az influenza járványról

A védőoltásokról és az influenza járványról A védőoltásokról és az influenza járványról Dr NemesZsuzsanna 10/09/09 2006. január 1-jétől hatályos oltási rend Életkor Oltás 0-6 hét BCG 2 hónap DTPa+Hib+IPV 3 hónap DTPa+Hib+IPV 4 hónap DTPa+Hib+IPV

Részletesebben

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én)

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kanyarójárvány Európában Mi a kanyaró (morbilli)? Előfordul-e Magyarországon a kanyaró? Milyen az

Részletesebben

15. évfolyam 35. szám 2008. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 35. szám 2008. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 35. szám 2008. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon 401 Tájékoztatás - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 410 - szakmai

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK Prof. Dr. László Fodor Head of the department Dean A laboratóriumi állatok fertőző betegségei indukált betegségek fogékonyság spontán betegségek terjedés az állományon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje

1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje Tartalom Tartalomjegyzék 1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje 1 2. Átoltottság és kérdései 3 2.1. Az átoltottság mérése................................. 3 2.2. Eredmények.......................................

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2005. JANUÁR 1- DECEMBER 31. EPINFO 2006; 7:89-95.

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Utazás közben fellépő megbetegedések Acut megbetegedések az utazás célhelyén I. Fertőző megbetegedések

Utazás közben fellépő megbetegedések Acut megbetegedések az utazás célhelyén I. Fertőző megbetegedések Utazás közben fellépő megbetegedések Acut megbetegedések az utazás célhelyén I. Fertőző megbetegedések Dr. Molnár Károly belgyógyász- infektológus főorvos 2.sz. Plazmaferesis Állomás Debrecen Bevezetés

Részletesebben

A külföldi munka vállalástól a párnapos hivatalos tárgyalásig

A külföldi munka vállalástól a párnapos hivatalos tárgyalásig A külföldi munka vállalástól a párnapos hivatalos tárgyalásig Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont A foglalkozás egészségügyi orvos Változó/

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

Intrauterin magzati infectiók. Dr. Timmermann Gábor

Intrauterin magzati infectiók. Dr. Timmermann Gábor Intrauterin magzati infectiók Dr. Timmermann Gábor Definíció Az amnionűr fertőzése a magzat és/vagy az endometrium érintettségével Iu. infectiók jelentősége Vetéléshez, koraszüléshez vezethetnek Fejlődési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ 15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beköszöntő, 2008 1 Epinfo Izolációs óvintézkedések (CDC irányelv) 2 Pályázati felhívás 20 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésről 21

Részletesebben

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573.

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A multirezisztens (multidrug-resistant MDR) tuberkulózist olyan baktériumtörzsek okozzák, amelyek a tbc gyógyításában

Részletesebben

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda 2009. szeptember 24 Bevezetés 2009. április 12.: Mexikó, Veracruz elsı ı influenzaszerő megbetegedés jelentése 2009.

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Védőoltások. Az előadás célja: Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

Védőoltások. Az előadás célja: Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Védőoltások Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Gáspár Gáborné Szottfriedné Péter Edina Nagy Krisztina Járványügyi felügyelők Az előadás célja: Védőoltásokkal

Részletesebben

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése 1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése Botulizmus A betegség

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Milyen módon előzhető meg az emberek kullancsossága?

Milyen módon előzhető meg az emberek kullancsossága? Kullancsokkal és az általuk terjesztett kórokozókkal kapcsolatos újabb eredmények 2009. ápr. 28., MTT, Budapest Milyen módon előzhető meg az emberek kullancsossága? Zöldi Viktor Országos Epidemiológiai

Részletesebben

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK GYTK KÖTELEZŐ ADATOK Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást segíti,

Részletesebben

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile által okozott megbetegedések a Pándy Kálmán kórházban 2011-2013. között 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

Módszertani levél a 2003. évi védõoltásokról

Módszertani levél a 2003. évi védõoltásokról Módszertani levél a 2003. évi védõoltásokról Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Bevezetés Oltásokkal kapcsolatos kontraindikációk A védõoltásoknak abszolút kontraindikációja nincs. Általános oltási

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

15. évfolyam 36. szám 2008. szeptember 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 36. szám 2008. szeptember 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 36. szám 2008. szeptember 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Csípőszúnyog vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon II. 417 Tájékoztatás - engedélyezett irtószerekről

Részletesebben

Módszertani levél a 2002. évi védõoltásokról

Módszertani levél a 2002. évi védõoltásokról Módszertani levél a 2002. évi védõoltásokról ÚJ Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Bevezetés Oltásokkal kapcsolatos kontraindikációk A védõoltásoknak abszolút kontraindikációja nincs. Általános

Részletesebben

PRIORIX por és oldószer oldatos injekcióhoz

PRIORIX por és oldószer oldatos injekcióhoz PRIORIX por és oldószer oldatos injekcióhoz összetett ATC-kód: J07BD52 GlaxoSmithKline 1x (port tart. inj. üv.+oldósz. inj. üv.) V Szabadáras OGYI-T-80 / 01 TTT-kód: 210499-12 GRAV LACT 2. Minőségi és

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Családi utazás Bolgár tengerpart, 3 hét all inclusive + gyermek

Részletesebben