VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)"

Átírás

1 8. Ävfolyam 15. szåm Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ VARIÅNS CREUTZFELDT-JAKOB BETEGSÉG HALMOZOTT ELŐFORDULÅSA EGY ANGLIAI TELEPÖLÉSEN ÉS KÄRNYÉKÉN Az Anglia kñzäpső räszän fekvő Leicester megyäben, egy fñldrajzilag jél kñrölhatårolt teröleten - Queniborough kñzsägben Äs 5 km -es kñrzetäben augusztusa Äs januårja kñzñtt Ñt variåns Creutzfeldt-Jakob (vcjb) megbetegedäst diagnosztizåltak. Ez Äv mårciusåban az illetäkes kñzegäszsägögyi hatésågok nyilvånossågra hoztåk a halmozédås kapcsån vägzett epidemiolégiai vizsgålat eredmänyät. A szakärtők arra a kñvetkeztetäsre jutottak, hogy a megbetegedäsek azok kñzñtt alakultak ki, akik az 1980-as Ävekben, hentesboltban våsårolt, prionnal fertőzñtt szarvasmarha agyszñvetävel kontaminålédott marhahüst fogyasztottak. A feltätelezett kockåzati tänyező etiolégiai szerepänek tisztåzåsa, azaz az okokozati ÑsszefÖggÄsek feltåråsa cäljåbél eset-kontroll vizsgålatot vägeztek. Minden vcjb esethez hat-hat azonos korü Äs nemű, Ñsszesen 30 kontroll szemälyt illesztettek, Äs a hozzåtartozékat kärdeztäk ki a betegek, illetve a vizsgålatba bevont szemälyek tåpl ÅlkozÅsi/fogyasztÅsi szokåsairél. A vizsgålat eredmänye szerint a betegek tizenñtszñr gyakrabban våsåroltak olyan ÅllatbÉl sz ÅrmazÉ marhahüst, melynek az agyvelejät is eltåvolàtottåk p = 0,0058, EH (esälyhånyados) = 15; 95%-os konfidencia intervallum EH = 1, MegÅllapàtottÅk azt is, az Ñtből nägy eset kät olyan hentesbolttal hozhaté kapcsolatba, ahol a kät hentes maga, vagy a szomszädsågukban műkñdő vågéhàd mäszårosa tåvolàtotta el a marhåk agyåt. Az Ållatok levågåsa sorån gerincvelő roncsolé pålcåt is hasznåltak (az Ållat leñläse utån a reflexes mozgåsok megelőzäse ÄrdekÄben), Äs a levågott Ållatokat gyakrabban tisztàtottåk letñrlässel, mint vàztñmlős lemosåssal. Az agy eltåvolàtåsa nehäzkes Äs a hüst szennyező művelet volt, az agy kivätelekor vagy a gerincvelő roncsolåsa sorån az agyhårtya gyakran elszakadt, ez vezetett az Ållat hüsånak agyszñvettel valé szennyeződäsähez. Az 1980-as Ävekben a marhåk agyvelejänek kivätele Äs emberi fogyasztåsra valé felhasznålåsa Nagy-BritanniÅban tñrvänyes gyakorlat volt ben a marhaagyvelő emberi fogyasztåsra valé felhasznålåsåt betiltottåk, Äs 1996 Éta a hat hénaposnål id ősebb szarvasmarhåk egäsz feje is csak veszälyesnek minősàtett anyagkänt kezelhető a vågéhidakon. SzerkesztősÅgi megjegyzås: Äprilis 2-ig Nagy-BritanniÄban 97 vcjb esetet tartottak nyilvän. A betegek kåzçl 90 meghalt, Égy a diagnñzist neuropatholñgiai vizsgälattal is al ÄtÄmasztottÄk, 7 Ölő betegnöl valñszénűsétettök a kñrköpet. BÄr tåbb olyan terçlete van az orszägnak, ahol egynöl tåbb esetet regiszträltak, ezideig Queniborough Ös Åt km-es kårzete (Leicester megye) az egyetlen terçlet, ahol a statisztikai elemzös alapjän valñszénűséthető, hogy az el őfordult esetek kåzåtti ÅsszefÇggÖs nem tulajdonéthatñ a völetlennek. ForrÄs:

3 TÅJÉKOZTATÅS SZAKMAI TOVÅBBKÉPZÉSRŐL LEGIONELLA SPECIÅLIS TOVÅBBKÉPZŐ TANFOLYAM A Semmelweis Egyetem Eg àszsàgtudomânyi Kara pontszerző tovâbbkàpző tanfolyamot hirdet a lägüti betegsägek diagnosztikåjåval foglalkozé, alapellåtåsban dolgozé orvosok, kérhåzi orvosok, infektolégusok, mikrobiolégusok, ÄpÖletgÄpÄszeti szakemberek, Äs a megelőzäsben teväkenykedő tisztiorvosok, kñzegäszsägögyi szakemberek szåmåra. A tanfolyam időpontja: mâjus A tanfolyam helye: Fodor JÉzsef OrszÅgos KÑzegÄszsÄgÖgyi KÑzpont Fodor terem (Budapest, IX. ker. NagyvÅrad tär 2.) Program Dr. Csohân Ågnes (OEK): A legionellosis jårvånytana tñrtäneti ÅttekintÄs Äs jårvånyögyi teendők Dr. Tarjân Enikő (OrszÄgos PulmonolÑgiai IntÖzet): A legionellosis klinikuma Äs kezeläse Bognâr Csaba (OEK): A legionellosis kérokozéja mikrobiolégiai diagnosztika Szânthå Zoltân (Budapesti Műszaki- Ös GazdasÄgtudomÄnyi Egyetem àpçletgöpöszeti TanszÖk): A legionellosis ÄpÖletgÄpÄszeti vonatkozåsai. Dr. Kâdâr Mihâly (OKK-OKI): A Legionella ÑkolÉgiÅja Jelentkezàs: Semmelweis Egyetem EgÄszsÄgtudomÅnyi Kar TanulmÅnyi osztåly (Budapest, 1135 Szabolcs u. 35.) Tàrçtàsi dçj: 8000 Ft Szervező: Dr. KÅdÅr MihÅly, telefon:

4 A HAZAI JÅRVÅNYÖGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÉSE A âprilis kézétti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyögyi helyzete az al Åbbiakban foglalhaté Ñssze: Kevesebb enterâlis èton terjedő fertőző megbetegedàs kerölt a nyilvåntartåsba, a salmonellosis, campylobacteriosis Äs enteritis infectiosa bejelentäsek sz Åma 10-18%-kal cs Ñkkent az el őző hetihez käpest. A yersiniosist kiväve minden e csoportba tartozé betegsäg jårvånyögyi helyzete kedvezően alakult. Egy kñzñss Ägi salmonellosis jårvånyrél Ärkezett jelentäs: Egy 43 fős olasz turistacsoport hät tagja Åprilis 10 -Än Budapesten betegedett meg 38 o C låzzal jåré enteritisben. Minden beteg a FővÅrosi Szent LÅszlÉ KÉrhÅzba kerölt, nägy turista szäkletäből S.Enteritidis tenyäszett ki. A csoport Åprilis 8-Ån Ärkezett MagyarorszÅgra, de mivel a turiståk az orszåg teröletän tñbb helyen Ätkeztek, Äs Åprilis 12 -Än mår elhagytåk az orszågot, nem volt kideràthető a fertőzäs akvirålåsånak médja. A vçrushepatitisek el őfordulåsa nem våltozott az el őző hetihez käpest, a jårvånyögyi helyzet igen kedvezően alakult. A làgèti terjedàsű betegsàgek csoportjåban a varicella bejelentäsek sz Åma kismärtäkben emelkedett, a scarlatina esetekä märsäkelten cs Ñkkent a 14. hetihez käpest. A varicella jårvånyögyi helyzete nem tärt el, a scarlatinåä kedvezőbb volt, mint az el őző Äv azonos id őszakåban. HÅrom rubeola (HajdÜ-Bihar, KomÅrom- Esztergom, Pest megye) Äs Ñt parotitis epidemica kerölt a häten a nyilvåntartåsba, a morbilli, a rubeola Äs a mumpsz epidemiolégiai helyzete kedvező volt. Az idegrendszeri fertőző betegsàgek kñzöl nem våltozott a meningitis purulenta, de emelkedett a meningitis serosa [Győr-Moson-Sopron megye (2)] Äs encephalitis infectiosa [Budapest, HajdÜ-Bihar, JÅsz-Nagykun-Szolnok (2), Zala megye] bejelentäsek sz Åma az el őző hetihez käpest. Az egyàb zoonåzisok kñzöl egy egy brucellosis (Budapest) ill. leptospirosis (Baranya megye) megbetegedäsről Ärkezett jelentäs. A csoportba tartozé betegsägek jårvåny Ögyi helyzete a heti adatokat tekintve, az el őző Ävekhez viszonyàtva kedvezően alakult, vagy nem våltozott länyegesen, kiväve a Lyme-kårt, melynäl mind a heti, mind az Äv eleje Éta nyilvåntartåsba vett bejelentäsek sz Åma jéval meghaladta a Äv azonos id őszakåban regisztråltat.

5

6

7 Az EpidemiolÇgiai InformÉciÇs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÇgiai KÑzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő kñzlemänyek szakmai egyeztetäst kñvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÑsszeÅllàtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai KÑzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÅzÅs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosétott egyçttműkådös rövön fejlesztettök ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kñzläsi szåndäkkal szàveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjàhez fordulni: Johan Bàla Orszâgos Epidemiolågiai Kézpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråskänt valé hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. Orszâgos Tisztifőorvos Dr. Pintàr Al ân ISSN X

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6.

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6. . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam 25. szåm 2003. jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum EMLÄKEZÄS

Részletesebben

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 20. szåm 2001. måjus 25. Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny FelhÑvÅs parlagfű-mentesñtő hätvägäre Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az 11. Ävfolyam 48. szåm 2004. december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs 8. Ävfolyam 4. szåm 2001. februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT norovírus-járvány, Columbia, USA 141 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 147 Fertőző betegségek adatai 148 EpinfoIskolai Epidemiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 8. szám 00. december 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A tuberkulózis helyzete Magyarországon 0 Epinfo előfizetése a 0. évre 0 Fertőző betegségek adatai 05 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 6. szám 00. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A ruha és fejtetvesség helyzete az ÁNTSZ regionális intézetei 009. évi tevékenységének értékelése alapján 85 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szúnyogriasztó/irtó készítmények alkalmazásával kapcsolatos tanácsok az árvízzel érintett területeken tartózkodóknak 69 Fertőző betegségek

Részletesebben

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS Világnap, 2013. december 1. 521 Epinfo Nemzetközi kitekintés 522 HIV/AIDS Magyarország, 2013. szeptember 30. 524 Epinfo előfizetése

Részletesebben

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza pandémia Várandós anyák influenza profilaxisa 463 Szexuális úton terjedő fertőzések, 2008 465 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoA biztonságos Epidemiológiai Információs Hetilap betegellátás globális fejlesztése 449 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 47. szám 00. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile 589 Helyesbítés 59 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 594 Fertőző betegségek adatai 595 Epidemiológiai

Részletesebben

16. évfolyam 22. szám 2009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 22. szám 2009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS Magyarország, 009. március. 67 Epinfo Tájékoztatás engedélyezett irtószerekről 7 szakmai rendezvényekről 7 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Csípőszúnyog vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon III. 433 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile által okozott megbetegedések a Pándy Kálmán kórházban 2011-2013. között 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 50. szám 0. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatása a várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálatairól 585 Fertőző betegségek adatai 59 E p i d e m i o l ó g i a

Részletesebben

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo Szakmai kollégiumok ajánlásai 59 Fertőző betegségek adatai 606 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése 1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése Botulizmus A betegség

Részletesebben

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ 15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beköszöntő, 2008 1 Epinfo Izolációs óvintézkedések (CDC irányelv) 2 Pályázati felhívás 20 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésről 21

Részletesebben