8. Ävfolyam 19. szåm måjus 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18."

Átírás

1 8. Ävfolyam 19. szåm måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ AZ EDDIGI LEGNAGYOBB EBOLA HAEMORRHAGIÅS LÅZ JÅRVÅNY UGANDÅBAN, AUGUSZTUS JANUÅR oktéber 8-Ån szokatlanul sölyos megbetegedäsek halmozédåsåt jelentettäk az Uganda Äszaki räszän elterülő, SzudÅnnal hatåros Gulu tartomånybél. A låzas megbetegedäsek sorån gastroenteritist, fejfåjåst, conjunctivitist Äs esetenkänt värzäses tüneteket Äszleltek, a halålozåsi aråny igen jelentős volt. A haemorrhagiås låz gyanöjåt oktéber 15-Än igazoltåk, amikor egy, a jårvåny Åltal Ärintett kérhåz tanulé nővärei kázátt halmozédé megbetegedäsek etiolégiåjånak tisztåzåsa sorån a johannesburgi (DÄl-Afrikai KáztÅrsasÅg) Nemzeti VirolÉgiai IntÄzetben az Ebola-vÑrus kéroki szerepät igazoltåk. A megbetegedäsek diagnézisånak laboratériumi megerősçtäsät a vçrusantigänt Äs a specifikus ellenanyagot egyarånt kimutaté ELISA, valamint RT-PCR vizsgålattal vägeztäk. A jårvåny kérokozéjakänt azonosçtott Ebola-vÑrus szudöni variönsönak genetikai ÅllomÅnya kismärtäkben külánbázátt a koråbbi szudåni variånsokätél. A megbetegedäsek km 2 területen, hårom tartomånyban 1,8 millié lakost veszälyeztettek. A jårvåny megfäkezäsäre az ugandai egäszsägügyi minisztärium nemzetkázi segçtsäget kärt, a WHO Åltal ir ÅnyÇtott szakärtői csoport kázreműkádátt a hatäkony jårvånyügyi intäzkedäsek tervezäsäben, szervezäsäben Äs vägrehajtåsåban, a betegek ellåtåsåban, a lakossågi tåjäkoztatåsban valamint a munkåhoz szüksäges anyagi erőforråsok biztosçtåsåban. A jårvåny kiterjedäsänek, intenzitåsånak, a legfontosabb terjedäsi médoknak a meghatårozåsa, valamint az esetek korai regisztrålåsa Äs elkülánçtäse cäljåbél aktñv surveillance teväkenysäget vezettek be az Ebola-fertőzÄsre gyanös esetek felderçtäsäre. SzorgalmaztÅk a betegek kérhåzi kivizsgålåsåt, Çgy is fäkezve a jårvåny tovåbbi terjedäsät a lakossåg káräben. A jörvöny megfükezüse cüljöbál tett legfontosabb intüzkedüsek a kávetkezők voltak: a betegekkel kapcsolatba kerül szemälyek 21 napos megfigyeläse (maximålis inkubåciés idő); egy kikäpzett, a temetäst vägző csoport lätrehozåsa, amely a valészçnű ill. Ebola-vÇrusfertőzÄsre gyanös halottak temetäsät vägezte; a lakossåg tåjäkoztatåsa/oktatåsa; a hagyomånyos gyégymédok Äs a helyi szokåsok szerint zajlé temetäs betiltåsa; a sok låtogatét vonzé, nyilvånos ásszejávetelek felfüggesztäse Äs a kérhåzhigiänäs rendszabålyok ÄrvÄnyesÇtÄse. Az oktéber 5 - november 27. kázátt a kérhåzba felvett 62, laboratériumilag is megerősçtetten Ebola-vÇrussal fertőzátt beteg esetäben Äszlelt tünetek gyakorisåga a kávetkező volt: hasmenäs 66%, gyengesäg 64%, ÄtvÅgytalansÅg 61%, fejfåjås 63%, hånyinger-hånyås 60%, hasi (55%), ill. mellkasi fåjdalom 48%. VÄrzÄses tüneteket a betegeknek csak kb. 20%-ÅnÅl lehetett megfigyelni, főkänt a gyomor-bältraktusbél kiinduléan. A vçrussal fertőzátt terheseknäl spontån abortus kávetkezett be. A fatålis esetekben a

3 halål gyors lefolyåsö sokk, fokozédé väralvadåsi zavar Äs eszmäletvesztäs kçsäretäben Ållt be. Uganda hårom tartomånyåban augusztus 30. Äs januår 23. kázátt 425 szemäly Ebola haemorrhagiås låz megbetegedäsät regisztråltåk: Gulu tartomånyban 393 esetet (93%), Masindi, ill. Mbarara tartomånyban 27 ill. át megbetegedäst (6 ill. 1%). A betegek Åtlag Äletkora 27 Äv; a legfiatalabb beteg håromnapos, a legidősebb 72 Äves volt. A betegek 20%-a a 13 Även aluli korcsoportba tartozott. BÅr a jårvånyt azt kávetően jelentettäk, hogy az egäszsägügyi dolgozék kázátt esethalmozédåst Äszleltek, a retrospektçv vizsgålattal megållapçtottåk, hogy a kérhåzban Äs a lakossåg káräben koråbban is előfordultak hasonlé esetek (a betegek kázátt ásszesen 29 volt az egäszsägügyi dolgozé). A 425 megbetegedäsből 224 vägződátt halållal (letalitås 53%), de a hospitalizålt 15 Även aluli gyermekek korspecifikus letalitåsa a 80%-ot is meghaladta. Az ásszes eset 51%-Åban laboratériumi vizsgålattal is megerősçtettäk a diagnézist. A jårvåny eredetät nem sikerült kiderçteni. Gulu volt az elsődleges gécterület, a vçrus a tåvoli Masindi, ill. Mbarara tartomånyba kontakt szemälyek rävän került. HÖrom fő tünyező szerepelt a jörvöny terjedüsüben: a halottak temetäsänäl szokåsos rituålis kontaktusok; a szåmos szemäly Åltal vägzett csalådi betegåpolås; valamint az eg ÄszsÄgÜgyi dolgozék Åltal okozott nosocomialis fertőzäsek. SzerkesztősÅgi megjegyzås: A Filoviridae csalädhoz tartozå Ebola-vÇrus genusnak jelenleg nçgy tagja ismert, kézñlñk härom okozhat Ebola haemorrhagiäs läzat. A vörus Ällati rezervoärja mçg ismeretlen. Az Ebola järvänyok leggyakrabban egyetlen fertőzétt szemçlyen keresztñl a lakossäg kérçbe bejutott kårokozå emberről emberre terjedçse rçvçn jénnek lçtre, gyakran az egçszsçgñgyi intçzmçnyekben. A fent leört järväny volt eddig a legkiterjedtebb, Ås napjainkig a harmadik, melyet az Ebola-vÇrus szudéni variénsa okozott. Az első järväny 1976-ban DÇl-SzudÄnban alakult ki, a mäsodik 1979-ben SzudÄnnak ugyenezen terñletçn zajlott. A letalitäs mindhärom järvänyban 50% kérñl alakult. A fertőzçs terjedçsçt fçkezte a järväny időbeni felismerçse, a betegek felkutatäsa Çs elkñlénötett ÄpolÄst biztosötå kårhäzi osztälyokon tértçnő elhelyezçse. A kårokozå terjedçsçnek megakadälyozäsa ÇrdekÇben kiemelt figyelmet fordötottak a lakossägnak a betegsçg tñneteiről, terjedçsi mådjärål, a betegekkel ill. halottakkal valå kontaktus veszçlyeiről tértçnő oktatäsära/täjçkoztatäsära, valamint az egçszsçgñgyi szemçlyzet kçpzçsçre, a betegsçg veszçlyçnek tudatosötäsära. Az Ebola haemorrhagiés léz jérvényok megfåkezåsåre/felszémoléséra a szigorñ körhézi elkülánçtås az egyedüli igazén hatésos eszkáz, mely lassötja a vörus lakossägi terjedçsçt Çs csékkenti a kézéssçgben maradottak veszçlyeztetettsçgçt. A betegeket ÄpolÅ egçszsçgñgyi dolgozåknak a biztonsägi rendszabälyokat (läsd Epinfo 1995; 2: ) szigoràan be kell tartaniuk. ForrÄs: Wkly Epidemiol Rec: 2001; 76:

4 HAZAI INFORMÅCIÇ MENINGOCOCCUS MEGBETEGEDâSEK, MÅRCIUS-ÅPRILIS MÅrcius hénapban hårom, Åprilisban nyolc megerősçtett vagy valészçnűleg N.meningitidis okozta megbetegedäst jelentettek az OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont JÅrvÅnyÜgyi osztålyånak. Egy csecsemő a B szerocsoportö meningococcus kávetkeztäben meghalt. Az Äv eleje Éta 30 megbetegedäs került a nyilvåntartåsba, szemben a Äv januår-åprilis kázátt regisztrålt 51 esettel. A mårcius-åprilisi tizenegy megbetegedäsből kilenc esetäben a kérokozé szerotipizålåsa is sikerrel jårt, egy esetben A, nägy-nägy esetben pedig B ill. C szerocsoportä N.meningitidis kéroki szerepät igazoltåk. A kät hénap alatt hårom csecsemő, egy 1,5 Äves, kettő 3-5 Äves korcsoportba Äs kettő 6-14 Äves korcsoportba tartozé gyermek, tovåbbå egy 19 Äves fiatal Äs kät Äv kázátti felnőtt betegedett meg. A megbetegedäsek nyolc területen fordultak elő [BÅcs-Kiskun, Borsod-AbaÖj- ZemplÄn (3), Győr-Moson-Sopron, JÅsz-Nagykun-Szolnok, Pest (2), Somogy, Szabolcs-SzatmÅr-Bereg Äs Vas megyäben]. Egy Borsod-AbaÖj-ZemplÄn megyei, lakosö kázsägben a 2000/2001. epidemiolégiai Ävben hårom gennyes meningitis megbetegedäs fordult el ő novemberäben gyors lefolyåsö kérforma kávetkeztäben egy kätäves gyermek meghalt, akinäl a kérismät a boncolås sorån ÅllÇtottÅk fel, Çgy a kérokozé azonosçtåsa mår nem volt lehetsäges februårjåban egy 14 hénapos gyermek C szerocsoportä N.meningitidis okozta sepsisben halt meg. âprilisban egy nyolcäves gyermek betegedett meg szintän C szerocsoportö meningococcus okozta gennyes meningitisben. MindhÅrom gyermek a cigåny etnikumhoz tartozott, ketten kázülük a telepszerűen elkülánült faluräszen, rossz higiänäs Äs szociålis kárülmänyek kázátt, zsöfolt lakåsokban Ältek. Az OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont JÅrvÅnyÜgyi osztålyåval tártänt konzultåciét kávetően az ântsz Miskolc VÅrosi IntÄzete elrendelte a kázsäg cigåny lakossågånak (kb. 850 felnőtt) valamint a faluban laké tizenát ÄvesnÄl fiatalabb gyermekek (kb fő) oltåsåt. Az OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont a kät ÄvesnÄl fiatalabb gyermekek szåmåra konjugålt, a tábbi oltandé räszäre poliszacharida tçpusö oltéanyagot biztosçtott tärçtäsmentesen.

5 TÅJâKOZTATÅS SZAKMAI PROGRAMRÇL EPIDEMIOLÇGUSOK ORSZÅGOS TOVÅBBKâPZŐ ârtekezlete A rendezvüny helye: BalatonboglÖr, KodÖly Z. u MÅV RT, Vasutas ådçlő A rendezvüny id őpontja: möjus 30 jänius 1. MÖjus 30. (szerda) Szakmai program MEGNYITÇ dr. Melles MÖrta mb. főigazgatá főorvos, OEK KÄSZ ÄNTâS Sás ZoltÖn, BalatonboglÖr polgörmestere 1. JÖrvÖnyçgyçnk ezer Üves tértünete prof. dr. Kertai PÅl, DOTE 2. Az Eg ÜszsÜges NemzetÜrt NÜpegÜszsÜgçgyi Program epidemiolágiai vonatkozösai dr. PintÄr AlÅn mb. orszågos tisztifőorvos, OTH KÜrdÜsek, hozzösz álösok 3. MagyarorszÖg Üvi jörvönyçgyi helyzete Üs a jörvönyçgyi tevükenysüg főbb jellemzői dr. CsohÅn âgnes osztålyvezető főorvos, OEK 4. A nosocomialis surveillance helyzete MagyarorszÖgon dr. Bárácz Karolina osztålyvezető főorvos, OEK 5. OltÖsi reakciák 2000-ben ajönlösok a kivizsgölösra dr. Karacs IldikÉ mb. osztålyvezető főorvos, OEK MÖjus 31. (csçtérték) KÜrdÜsek, hozzösz álösok 1. Poliomyelitis eradiköciá: eredmünyek, feladatok, hatöridők prof. dr. Dámák IstvÅn Az AFP surveillance hazai eredmünyei dr. CsohÅn âgnes osztålyvezető főorvos, OEK 2. Zoonázisok a XXI. sz Özad EurápÖjÖban dr. Nagy Attila miniszteri biztos, EgÄszsÄgÜgyi MinisztÄrium 3. A höziorvosi rendelőkben vügzett higiünüs küzfertőtlenñtüs vizsgölatönak orszögos ÜrtÜkelÜse az ÅNTSZ Üvi felmürüse alapjön dr. Milassin MÅrta főtanåcsos, OEK KÜrdÜsek, hozzösz álösok Szçnet

6 4. Az enterölis fertőző betegsügekkel kapcsolatos gyakorlati jörvönyçgyi tevükenysüg dr. Krisztalovics Katalin főtanåcsos, OEK 5. âtelfertőzüsek, ÜtelmÜrgezÜsek alakulösa, kévetkeztetüsek dr. FehÄr âgnes osztålyvezető főorvos, OKK-OãTI 6. Az ÅNTSZ feladatai a fertőzüses eredetű Ülelmiszer-Örtalmak megelőzüsüre dr. BÄnyi MÅria helyettes orszågos tiszfifőorvos, OTH KÜrdÜsek, hozzösz álösok EbÜdszçnet 7. A jörvönyçgy Üs a müdia Kerekasztal megbeszülüs ModerÖtor: dr. Vass âdåm főosztålyvezető, OTH RÜsztvevők: dr. Eke KÅroly sajtéfőnák, EgÄszsÄgÜgyi MinisztÄrium dr. HalÅk LÅszlÉ MåOSZ Etikai BizottsÅg elnáke NÉgrÅdi TÉth ErzsÄbet MåOSZ EgÄszsÄgÜgyi SzakosztÅly elnáke dr. Hegedűs Gy árgy jogtanåcsos, OEK Az ÅNTSZ megyei intüzetei rüszüről: dr. Fekete Zsuzsa osztålyvezető főorvos dr. LencsÄs Katalin osztålyvezető főorvos dr. SzÄles KlÅra osztålyvezető főorvos 8. Ki ÖllÑták révid bemutatkozösa, ismertetője DÜlutÖn - este konzultöciá a fertőzőbeteg jelentüsi rendszer sz ÖmÑtágÜpes programjörál Jänius 1. (püntek) Nem fertőző betegsügek epidemiolágiöja 1. TÖjÜkoztatá a NÜpegÜszsÜgçgyi program keretüben tervezett cülzott lakossögi onkolágiai sz űrővizsgölatokrál dr. KovÅcs Attila helyettes orszågos tisztifőorvos, OTH 2. A halottvizsgölati bizonyñtvönyok VI. püldönya feldolgozösönak szempontjai dr. PÅldy Anna osztålyvezető főorvos, OKK-OKI 3. A halölozösi adatok feldolgozösönak mádszere, elmületi alapok, gyakorlati bemutatös, sz ÖmÑtágÜpes demonströciá dr. PÅldy Anna osztålyvezető főorvos, ZsÅmbokinÄ Bakacs MÅrta, OKK-OKI KÜrdÜsek, hozzösz álösok 4. MunkaÜrtekezlet zörösa dr. Melles MÅrta mb. főigazgaté főorvos, OEK EbÄd

7 TÅJâKOZTATÅS SZAKMAI RENDEZVâNYRŐL A "Johan BÜla" OrszÖgos Epidemiolágiai Kézpont jänius 5-Ün (kedd) 14 árakor tudomönyos çlüst tart. Helye: "A" ÄpÜlet nagytanterem ålüselnék: Dr. MinÅrovits JÅnos főorvos MikrobiolÉgiai kutatécsoport vezetője Salamon DÖniel, TakÅcs MÅria, Hans Helmut Niler, Hans Wolf, Berencsi Gyárgy, Sanna Myáhanen, åjvåri Dorina, Járg Uhlig, MinÅrovits JÅnos: Nukleoprotein komplexek Üs DNS metilöciá vizsgölata Epstein-Barr vñrus lötens genomjaiban.

8 A HAZAI JÅRVÅNYÇGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÉSE A måjus kézétti időszakban csaknem valamennyi fertőző betegsögből tübb esetet regiszträltak, mint az előző, mindüssze härom munkanapbál Ällá höten, ennek küvetkeztöben nem cölszerű a heti adatok ÜsszevetÖse. A järvänyägyi helyzet jellemzöse elsősorban az heti adatok alapjän az aläbbiakban foglalhatá Üssze: Az enterålis Ñton terjedő fertőző betegsägek järvänyägyi helyzete az Öv eleje áta Üsszegzett bejelentöseket tekintve igen kedvezően alakult: Az 1998 előtt is jelentendő betegsögek esetszäma csak fele-harmada volt az Övek hetöt jellemző küzöpörtöknek, az 1998 áta jelentendővö vält megbetegedösek előforduläsa a yersiniosist kivöve - alatta maradt az előző Öv azonos időszakäban regiszträltnak. Az Öv eleje áta regisztrält hepatitis infectiosa bejelentösek szäma a 40%-Ät sem Örte el az Övek szummäciás mediännak. Ezen a höten csak höt teräleten Öszleltek megbetegedöst. A lägñti terjedäsű fertőző betegsägek csoportjäban a scarlatina epidemiolágiai helyzete kedvezőbb, a varicella Ös mononucleosis infectiosa helyzete kedvezőtlenebb volt, mint az előző Öv hetöben. A vödőoltässal megelőzhető, cseppfertőzössel terjedő betegsögek küzäl morbillit Ös rubeolåt az Öv eleje áta hasonlá szämban regiszträltak, mint az előző Övben, a mumpsz bejelentösek szäma viszont csak a 70%-Ät tette ki az előző Övinek. Az idegrendszeri fertőző betegsägek küzäl az hetet tekintve a gennyes meningitis bejelentösek szäma az előző Öv hasonlá időszakäban nyilväntartottnak a häromnegyedöt sem Örte el. A vãrusok okozta idegrendszeri fertőző megbetegsögek szäma meghaladta az Övek mediänjät. Az egyäb zoonázisok küröben a Lyme-kár Ös a leptospirosis kiemelendők, ugyanis az Öv eleje áta nyilväntartäsba vett esetek szäma jával meghaladta az előző Öv azonos időszakäban regiszträltat.

9

10

11 Az EpidemiolÖgiai InformÉciÖs Hetilap (Epinfo) a Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÖgiai Kázpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő kázlemänyek szakmai egyeztetäst kávetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ásszeållçtåsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÉgos KázegÅszsÅgÜgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÉzÉs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosötott egyñttműkédçs rçvçn fejlesztettçk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerül poståzåsra. A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kázläsi szåndäkkal szçveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjühez fordulni: Johan BÜla OrszÖgos Epidemiolágiai Kézpont 1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: , , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråskänt valé hasznålatånål arra hivatkozni kell. mb. OrszÖgos Tisztifőorvos Dr. PintÜr Al Ön ISSN X

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs 8. Ävfolyam 4. szåm 2001. februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE

Részletesebben

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az 11. Ävfolyam 48. szåm 2004. december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 6. szám 00. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A ruha és fejtetvesség helyzete az ÁNTSZ regionális intézetei 009. évi tevékenységének értékelése alapján 85 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 47. szám 00. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile 589 Helyesbítés 59 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 594 Fertőző betegségek adatai 595 Epidemiológiai

Részletesebben

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT norovírus-járvány, Columbia, USA 141 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 147 Fertőző betegségek adatai 148 EpinfoIskolai Epidemiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 8. szám 00. december 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A tuberkulózis helyzete Magyarországon 0 Epinfo előfizetése a 0. évre 0 Fertőző betegségek adatai 05 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Csípőszúnyog vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon III. 433 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile által okozott megbetegedések a Pándy Kálmán kórházban 2011-2013. között 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 50. szám 0. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatása a várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálatairól 585 Fertőző betegségek adatai 59 E p i d e m i o l ó g i a

Részletesebben

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo Szakmai kollégiumok ajánlásai 59 Fertőző betegségek adatai 606 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése 1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése Botulizmus A betegség

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE Készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Készült: 2012. november 27. TARTALOMJEGYZÉK I. VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos Tájékoztatója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a 2013. évi adatok

Részletesebben

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo 14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET MÓDSZERTANI

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2008 1 SZERKESZTETTE: DR. ÁDÁNY RÓZA ÍRTÁK: V. DR. HAJDÚ PIROSKA JÓKAY ÁGNES DR. KÓSA KAROLINA DR.

Részletesebben

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én)

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kanyarójárvány Európában Mi a kanyaró (morbilli)? Előfordul-e Magyarországon a kanyaró? Milyen az

Részletesebben

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017 2.0 verzió 1 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 5 Vezetői összefoglaló... 6 1. Bevezetés... 8 1.1. Háttér... 8 1.1.1. A HIV-fertőzés és az AIDS megjelenése

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: Dr. Melles Márta ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Nagy Erzsébet INFEKTOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI KONGRESSZUS A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI COPHES és DEMOCOPHES, két Európai Uniós testvérprojekt Anna Lívia, Középesy Szilvia, Kovács Katalin,

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Összeállította: dr. Csohán Ágnes osztályvezető főorvos Közreműködtek: dr. Molnár

Részletesebben