Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj"

Átírás

1 . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A HARMADIK VANCOMYCIN REZISZTENS MRSA TÄRZS (VRSA) IZOLÅLÅSA AZ EGYESÉLT ÜLLAMOKBAN A methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) Åltal okozott fertőzäsek kezeläsäben jelenleg sok esetben a vålasztandé szer a vancomycin. Az 980as Ävek vägän a vancomycinnel szemben rezisztens enterococcusok megjelenäsät kávetően felmerölt, hogy valészànű a glikopeptid rezisztenciåt kédolé vana gän Åtvitele S.aureusba, kölánásen az MRSA tárzsekbe. Az 990es Ävek elejän ez a felteväs megerősádátt, amikor laboratériumi kárölmänyek kázátt kimutathaté volt a transzfer lehetősäge methicillin ÄrzÄkeny Staphylococcus aureusba. Egy Ävtizeddel käsőbb az aggodalmak beigazolédtak klinikai kárölmänyek kázátt is, amikor 00ben az EgyesÖlt Üllamokban kät kölánbáző helyről glikopeptid rezisztens MRSA tárzs izolålåsåt kázáltäk. Az első esetben, amelyet Michiganből jelentettek, a molekulåris vizsgålatok igazoltåk, hogy azonos szekvenciåt mutaté vana gänek voltak jelen egy betegből ugyanabban az időben izolålt glikopeptid rezisztens MRSAban Äs Enterococcus faecalisban. Ez nagyon valészànűvä tette, hogy a rezisztenciåt kédolé gän az Enterococcus faecalisbél kerölt Åt az MRSAba. HÅrom hénappal käsőbb PennsylvaniÅbÉl kázáltäk vana gänt hordozé glikopeptid rezisztens MRSA kimutatåsåt, egy olyan påciensből, aki az előző Ävben glikopeptid rezisztens enterococcusszal Äs glikopeptid ÄrzÄkeny MRSAval kolonizålédott. A vancomycin rezisztenciñt okozö vana operont a Tn46os transzpozon hordozza, ami egy 0 kilobñzis müretű plazmidon helyezkedik el. Ez tette lehetővü a baktüriumfajok kâzâtti konjugatäv transzfert 3. MolekulÑris biolögiai vizsgñlatok szerint a Michiganben Üs PennsylvaniÑban izolñlt VRSA târzsekben ez a plazmid nem azonos, ami arra utal, hogy küt, egymñstöl fãggetlen esetben târtünt a vana gün Ñtvitele S.aureus târzsbe. BÅr tovåbbi esetet nem Äszleltek 00 Äs 003ban, a harmadik vancomycin rezisztens MRSAt a kázelmçltban, 004 tavaszån jelentettäk. Ez az izolåtum, egy olyan beteg vizeletäből szårmazott, akit egy New Yorki intäzmänyben Åpoltak. A tárzset a CDCbe köldtäk, ahol ismät a vana gän jelenlätät igazoltåk. MolekulÅris tipizålåssal kimutattåk, hogy ez a tárzs nincs kapcsolatban az ezt megelőzően izolålt kät VRSA tárzzsel. A beteget az ÅpolÅsi egysägben hagytåk Äs vizsgåljåk a kärdäses tárzs lehetsäges terjedäsät, ÅtkerÖlÄsÄt mås betegekre, az egäszsägögyi szemälyzetre, a csalådtagokra, vagy mås, a beteggel kontaktusba kerölt

3 szemälyekre. BÅr mind a hårom kázált glikopeptid rezisztens MRSA (definàcié szerint) rezisztens a glikopeptidek mellett minden laktåm antibiotikummal szemben is, de ÄrzÄkenyek maradtak nähåny mås (linezolid, quinupristin/dalfopristin, trimethroprimsulfamethoxazole, minocyclin Äs chloramphenicol) antibiotikumra. A legutébb kázált izolåtum ÄrzÄkenynek bizonyult az USAban 003 őszän engedälyezett Çj lipopethid antibiotikumra, a daptomycinre is. ForrÑs: Eurosurveillance Weekly 004; 8:8. SzerkesztősÅgi megjegyzås: A nosocomialis fertőzåsek megelőzåsåben, illetve e fertőzåsek lekçzdåsåben az antibiotikumoknak kitçntetett szerepçk van. Ismert azonban az is, hogy a télzñ mårtåkű antibiotikumfelhasznülüs kávetkeztåben egyre tább a multirezisztens kñrokozñ. A jelen kázlemåny ismåtelten felhàvja a figyelmet a cålzott Ås racionülis antibiotikumfelhasznülüsra, a megfelelő mikrobiolñgiai mintavåteli gyakorlatra Ås a nosocomialis surveillance jelentősågåre. A multirezisztens tárzsek felbukkanüsünak mielőbbi felderàtåsåvel Ås kázlåsåvel bevezethetőek a terjedåst megakadülyozñ intåzkedåsek, Ås elősegàthető a helyes antibiotikum hasznülat. operon: gäncsoport, amely egy komplex funkciéra specializålédott, egymås mellett helyezkedik el, kázás szabålyozås alatt Åll transzpozon: Åthelyeződő genetikai elemek 3 konjugatàv transzfer: kázvetlen horizontålis gän Åtviteli forma

4 TÅJåKOZTATÅS TÅRSASÅGI KITÉNTETåSEKRŐL A Magyar ZoonÉzis TÅrsasÅg 004. måjus 4Än Szegeden tartotta SzentIvÅnyiBinder Napok càmű rendezvänyät, melynek fő tämåja ZoonÉzisok MagyarorszÅgon Äs mås eurépai orszågokban volt. A rendezväny plenåris ÖlÄsÄn kerölt sor a 004. Ävi HŐGYES AUJESZKY EMLéKéRMEK ÅtadÅsÅra, amelyeket a mintegy 0 räsztvevő jelenlätäben a tårsasåg elnáke Magyar ZoonÉzis TÅrsasÅg alåbbi tagjainak nyçjtott Åt: Dr. Lontai Imre biolögus (Kiemelkedő teväkenysäget vägzett az egyik legfontosabb zoonézis, a veszettsäg immunprophylaxisånak szervezäsävel, Äs nemzetkázi elismeräst szerzett a MagyarorszÅgon alkalmazott médszereknek.); Dr. RÑdy Marietta Ñllatorvos (TevÄkenysÄge elsősorban a QlÅzra, a chlamydiosisra Äs a mycoplasmosisra terjedt ki. SzÄles nemzetkázi kapcsolataival návelte a magyar infectolégia tekintälyät.); Prof. Dr. Tanyi JÑnos Ñllatorvos (Hazai Äs nemzetkázi elismertsägät a madårinfluenza kutatåsokkal kapcsolatos munkåssågåval alapozta meg, de szåmottevőek a kölánbáző Ållatfajok vàrusos betegsägeinek diagnosztikåjåban Äs felszåmolåsåban el Ärt eredmänyei is.); Dr. Çcsai Lajos orvos (MunkÅssÅga legnagyobbräszt a QlÅz epidemiolégiåjåra Äs megelőzäsäre terjedt ki. TevÄkenysÄgÄvel, valamint szervezőkäszsägävel nagyban hozzåjårult az Magyar ZoonÉzis TÅrsasÅg fejlődäsähez, ezen keresztöl a hazai Äs nemzetkázi tekintälyänek megalapozåsåhoz.). TÑjÜkoztatÑst adta: prof. dr. Tuboly SÑndor a Magyar ZoonÖzis TÑrsasÑg elnâke

5 HAZAI INFORMÅCIÇ SZAKMAI TÅJåKOZTATÅS A STERILIZÅLÅSRA KERÉLŐ MŰTåTI ESZKÄZÄK TISZTèTÅSÅNAK HATåKONYSÅGÅT ELLENŐRZ Ő VåRNYOMKIMUTATÅS êj MÇDSZER åről A betegellåtåsban a műtäti, invazàv beavatkozåsokhoz alkalmazott orvosi eszkázák, műszerek (a tovåbbiakban: eszkázák) sterilizålåsuk előtti kátelező tisztàtås hatäkonysågånak ellenőrzäsäre a betiltott Gregersenreagens helyett Çj reagens kerölt forgalomba. A HEMODEM elnevezäsű reagens is a tisztàtås nem megfelelő effektusa miatt a käzi, vagy gäpi médszerrel megtisztàtott eszkázákán, műszereken visszamaradt värkontaminåcié kimutatåsåra szolgål. A műtäti eszkázákán, műszereken a nem megfelelő tisztàtås utån visszamaradé värkontaminåcié jelenläte egyben az egyäb testvåladäkok nagymärtäkű mikrobiålis szennyeződäsäre is utal. Ezek a szerves anyagok nagymärtäkben, Äs kedvezőtlenöl befolyåsoljåk a sterilizålås hatäkonysågåt, ezen kàvöl jelenlätök nagy fertőzäsi kockåzatot jelent az ilyen eszkázákkel dolgozé egäszsägögyi szemälyzet szåmåra, ezärt ezen ellenőrző vizsgålatok alapvető fontossågçak. A vizsgålatok fontossågåt az is jelzi, hogy az ÜNTSZ megyei Äs vårosi intäzetei szåmåra elrendelt Äves jelentäs 68. szåmç tåblåzatåban a värnyomvizsgålatok szåmszerűen is jelentendők: ennek megfelelően az ëj reagenssel târtünő vizsgñlatok 004. II. fülüvütől kezdődően ismüt elvügezhetők. A HEMODEM värnyomkimutaté reagens hasznålatåval kapcsolatos informåciék melyeket a käszàtmäny minden egyes csomagolåsa is tartalmaz a kávetkezők: ÄsszetÜtel: 3,3,, tetrametil, 4,4 diaminodifenil Äs hidrogänperoxid stabilizålt oldata. AlkalmazÑsi terãlet: A betegellåtåsban sterilizålåsra kerölő, käzi vagy gäpi médszerrel megtisztàtott műtäti eszkázán a tisztàtåsånak nem megfelelő hatäkonysåga miatt visszamaradt värkontaminåcié kvalitatäv meghatårozåsa. AlkalmazÑs: A tisztàtås hatåsossågåt a tisztàtåsi folyamat vägän, leáblàtett, megszåràtott eszkázákán vizsgåljuk. A vizsgålat kivitelezäse Çgy tártänik, hogy az eszkáznek, vagy műszernek a hasznålat sorån feltehetően a legjobban szennyeződátt felöletäre csepp HEMODEM oldatot cseppentönk, majd az eszkázt, műszert Çgy

6 forgatjuk, hogy a råcseppentett reagens a vizsgålt felöletet mindenött Ärje, de arrél ne folyjon le. êreges, lumennel rendelkező eszkázákbe csepp reagenst cseppentönk Çgy, hogy az oldat az Öreg, vagy lumen lehető legnagyobb belső felöletät Ärje. A reakciéidőt a HEMODEM reagensnek a vizsgålandé felöletre/be tártänő cseppentäs pillanatåtél kell märni. A reakciöidő: perc, melyet stopperéråval märjönk. EredmÜnyek: Pozitäv a reakciö: ha az eszkáz felöletän, lumenäben a HEMODEM oldat eredeti szàne a reakciéidő alatt kükeszâldre våltozik. Ez a vizsgålt eszkázán a värkontaminåcié jelenlätäre utal, ez Ärt a vizsgålt eszkáz tisztàtåsånak hatükonysñga nem megfelelő. Negatäv a reakciö: ha az eszkázre/be cseppentett HEMODEM oldat eredeti szàne a reakciöidőn belãl nem vñltozik, illetve az oldat esetleges elszàneződäse a reakciöidő letelte utñn kávetkezik be a tisztätñs hatükonysñga megfelelő. A vizsgålatot a szànvåltozås objektàv ÄrtÄkelhetősÄge ÄrdekÄben, valamint a reagens maré, szànező hatåsa miatt cälszerű tábbrätegű, fehär szűrőpapàr felett, jél megvilågàtott munkaasztalon vägezni. Figyelem! Az eszkázáket a vizsgülat utün azonnal le kell áblàteni, ezt kávetően Éjabb ÜztatÑ, majd mechanikus tisztàtñ műveletnek kell alüvetni MintavÜtel: A megtisztàtott, le áblàtett, megszåràtott eszkázák kázöl väletlenszerűen a kávetkező szåmç mintåt kell venni: MinősätÜs: eszkâzâk, műszerek sz Ñma MegvizsgÑland Ö mintñk sz Ñma (db) < 00 0%, de legalåbb 4 db db > 00 %, de legfeljebb 0 db 0 vagy ennäl kevesebb minta esetäben, ha egyetlen minta is pozitäv, az adott tätel tisztàtåsåt meg kell ismätelni; 0 feletti mintaszåm esetäben, ha a vizsgålt eszkázák, műszerek szåmånak tább mint 0%a pozitàv: a käzi vagy a gäpi tisztàtås technolégiåjåt felöl kell vizsgålni Äs a tisztàtåsi műveletet meg kell ismätelni. årzükenysüg: A HEMODEM reagens optikai denzitåsa (OP) 40 nmen

7 kevesebb legyen 0,0nÄl, màg a felszànhez kátátt peroxidåzzal valé reakcié utån az OD >,0. LaboratÉriumi kárölmänyek kázátt a kimutathatésåg hatåra < 0 6 M peroxidåz. FigyelmeztetÜs: A cseppentőt ne ÄrintsÖk a vizsgålandé felölethez. RÄz felölet pozitàv ÅlreakciÉt ad. A veszülyes anyagok kockñzataira utalö Rmondatok: R / Bőrrel Ärintkezve Äs lenyelve Årtalmas. R 36 SzemizgatÉ hatåsç. A veszülyes anyagok biztonsñgos hasznñlatñra utalö Smondatok: S / ElzÅrva Äs gyermekek sz ÅmÅra hozzåfärhetetlen helyen tårolandé. S 3/7 JÉl elzårva, hűvás helyen tartandé. S 4/ KerÖlni kell a bőrrel valé ÄrintkezÄst. S 37/39 Megfelelő vädőkesztyű Äs arc/szemvädőt kell viselni. S 6 Ha szembe jut, bő vàzzel azonnal ki kell mosni, Äs orvoshoz fordulni. S 8 Ha az anyag bőrre keröl, vàzzel azonnal le kell mosni. TÑrolÑs, eltarthatösñg: Eredeti, bontatlan, Äp csomagolåsban, szåraz, hűvás, fänymentes helyen (pl. hűtőszekränyben, +4 ëcon) tårolva a càmkän feltöntetett ideig tårolhaté. Felbontott Öveg hasznålat utån lezårva hénapig tårolhaté. Lefagyasztani nem szabad! Erős fäny hatåsånak ne tegyök ki. KiszerelÜsi egysüg: 0 ml es cseppentős Övegben GyÑrtja Üs forgalmazza: GyÑri ködszñm: 03 EngedÜly szñma: OLI DI777/003 DIAGNOSZTIKUM Rt. KutatÉ Äs Fejlesztő LaboratÉrium 047 Budapest, Attila u. 6. A HEMODEM megrendelüsävel kapcsolatos informåciék: A termäk rendeläsi kédja: 03 OrszÅgos LaboratÉriumi IntÄzet (OLI) nyilvåntartåsi szåma: DI 777/003 KiszerelÄsi egysäg: x0 ml NettÉ År (Ft/kiszerelÄsi egysäg): Ft (az År nem tartalmazza az Üfat). SzÑllätÑs: Az ÜNTSZ megyei intäzetei, illetve a betegellåté intäzmänyek

8 kérhåzhigiänäs szolgålatai a Diagnosztikum Rt. rüszüre kâzvetlenãl megköldátt megrendeläs visszaigazolåsåt kávetően raktårrél, a Diagnosztikum Rt. gäpkocsijaival tártänik. Amennyiben a reagenst raktårrél sajåt gäpkocsival kàvånjåk elszållàtani, Çgy ezt a megrendeläskor jelezni kell. A megrendeläst a Diagnosztikum Rt. VevőszolgÅlata az alåbbi elärhetősäg bårmelyikän tudja fogadni: Cäm: 047 Budapest, Attila u. 6. Telefon: Fax: cäm: /0,, 3 melläk /0,, 3 melläk TÑjÜkoztatÑst adta: dr. PechÖ ZoltÑn osztñlyvezető OEK DezinfekciÖs osztñly

9 A HAZAI JÅRVÅNYÉGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZåSE A 004. jënius 8. Üs jëlius 4. kázátti időszakban a bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyögyi helyzete az alåbbiakban foglalhaté ássze: Az enterñlis fertőző betegsügek kázöl a salmonellosisok Äs a campylobacteriosisok szåma nem våltozott länyegesen az előző hetihez viszonyàtva. HarmadÅval kevesebb enteritis infectiosa esetet jelentettek, mint a 6. häten, a tönetegyöttes ritkåbban fordult elő, mint a koråbbi Ävek azonos hetäben. Egy dysenteria esetet regisztråltak, Yersiniosis megbetegedäst nem jelentettek. A häten gastroenteritis jårvånyrél nem Ärkezett jelentäs. A värushepatitis bejelentäsek szåma a 6. hetihez Äs a koråbbi Ävek azonos hetäben regisztrålthoz käpest länyegesen nem våltozott. A lügëti fertőző betegsügek kázöl a 6. hetinäl kevesebb scarlatina Äs varicella eset kerölt a nyilvåntartåsba. A varicella megbetegedäsek gyakorisåga azonban àgy is a duplåja az előző Äv azonos hetäben regisztråltnak. HÅrom mumpsz megbetegedäs gyançjåt regisztråltåk. Morbilli, rubeola Äs pertussis nem fordult elő. Nem våltozott länyegesen az idegrendszeri fertőző megbetegedüsek szåma az előző hetihez viszonyàtva. Az előző hetivel megegyező szåmç LymekÖr megbetegedäsről Ärkezett jelentäs, a bejelentäsek szåma azonban àgy is alatta maradt a koråbbi Ävek azonos időszakåban regisztrålt megfelelő ÄrtÄknek.

10 EGåSZSåGÉGYI, SZOCIÅLIS ås CSALÅDÉGYI MINISZTåRIUM Eng.sz.: 8704/97 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÑgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 7/004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) a 7. hüten (week) BetegsÜg Disease MediÑn az 7. hüten (week) MediÑn Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÜb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis 9 8 Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf Legionellosis 4 6 Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ. betegsüg LymekÖr Listeriosis Brucellosis 4 3 Leptospirosis 9 Tularemia Tetanus 7 Värusos haemorrh. lñz 3 Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztàtott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) ( ) nincs adat (no data available) A statisztika käszàtäs ideje:

11 EGåSZSåGÉGYI, SZOCIÅLIS ås CSALÅDÉGYI MINISZTåRIUM Eng.sz.: 8704/97 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÑgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 7/004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Terãlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta LymekÖr Budapest Baranya BÑcsKiskun BÜkÜs BorsodAbaëjZemplÜn CsongrÑd FejÜr GyőrMosonSopron 4 6 HajdëBihar Heves JÑszNagykunSzolnok KomÑromEsztergom 3 NÖgrÑd Pest Somogy 4 6 SzabolcsSzatmÑrBereg Tolna Vas VeszprÜm Zala Ässzesen (total) Előző hüt (previous week) (+) előzetes, räszben tisztàtott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszàtäs ideje:

12 A Johan BÅla OrszÑgos EpidemiolÖgiai KÜzpont (OEK) kiadvñnya. A kiadvånyban szereplő kázlemänyek szakmai egyeztetäst kávetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ásszeållàtåsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvünyt a Johan BÅla OrszÑgos KÜzegÅszsÅgágyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai Kázás AlapnÜl elnyert pülyüzat Ültal biztosàtott egyçttműkádås råvån fejlesztettåk ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra Äs az Internetre. Internet cäm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kázläsi sz ÅndÄkkal sz àveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjühez fordulni: Johan BÜla OrszÑgos EpidemiolÖgiai Kâzpont 966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 4763, Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhaték Äs felhasznålhaték, azonban a kiadvåny forråskänt valé hasznålatånål hivatkozni kell az al Åbbi médon: OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont. A kázlemäny càme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÉgiai Kázpont. 0 Äves az Epinfo. Epinfo 003;:.) OrszÑgos tisztifőorvos: dr. BujdosÖ LÑszlÖ ISSN 4977X

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

14. évfolyam 7. szám február 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 7. szám február 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 7. szám 2007. február 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 61 Epinfo Fertőző betegségek adatai 65 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ HIV/AIDS MAGYARORSZÁG, 2006. DECEMBER

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 32. szåm 2003. augusztus 5. BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum BESZÄMOLÅ AZ INTERNATIONAL SOCIETY

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről hét

Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről hét KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről 2017. 42. hét A 2017. október 16-22. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések alapján az ország

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 0. szám 009. május. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi dolgozók egyéni védőeszközei az új influenzában szenvedő beteg ellátása során 5 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 28. szám 2008. július 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT a 2007. évben bejelentett fertőző betegségekről 321 jelentés Tájékoztatás Fertőző EpinfoElőzetes szakmai rendezvényről 338 betegségek

Részletesebben

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 9. szám 0. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 47 Módosítás 466 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 467 Fertőző betegségek

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A Betegbiztonság fejlesztése Európában (Improvment Patient Safety in Europe-IPSE) 281 Az Utazási Medicina (utazási orvostan)

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN 6. évfolyam. szám 009. március 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Pneumococcus vakcináció Európában 4 Streptococcus pneumoniae surveillance, Magyarország, 00009 49 Tájékoztatás szakmai programról

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

16. évfolyam szám augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam szám augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. augusztus 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 9 Szexuális úton terjedő fertőzések 99 Epinfo Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az olimpiára utazó szurkolók egészségügyi felkészüléséről 269 Epinfo Tájékoztatás - engedélyezett irtószerekről 273 - engedélyezett

Részletesebben

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 2. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Európai Betegségmegelőző Központ 225 Beszámoló nemzetközi kongresszusról 226 Tájékoztatás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG JÁRVÁNYÜGYI HELYZETE (táblázat)

MAGYARORSZÁG JÁRVÁNYÜGYI HELYZETE (táblázat) MAGYARORSZÁG JÁRVÁNYÜGYI HELYZETE 2013 (táblázat) OSAP 1561 1. táblázat Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon 2009-2013 Betegség 2009 2010 2011 2012 2013 Botulizmus 7 3 5 4 2 Typhus abdominalis

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A DECEMBER HAVI FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEKRŐL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A DECEMBER HAVI FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEKRŐL 8. évfolyam. szám 0. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 00. december havi fertőző megbetegedésekről 3 Az invazív meningococcusbetegség járványügyi helyzete, Magyarország,

Részletesebben

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31.

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31. 23. évfolyam 30. szám 2016. augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. március 31. 357 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 361 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

16. évfolyam 24. szám június 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 24. szám június 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. június 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Szexuális úton terjedő fertőzések, 009. I. negyedév 87 Epinfo Nemzetközi hírek 9 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 9 Fertőző

Részletesebben

14. évfolyam 21. szám 2007. június 1. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 21. szám 2007. június 1. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 21. szám 2007. június 1. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A biztonságos etilénoxid gázsterilizálás és követelményei 189 Fertőző betegségek adatai 192 Epidemiológiai Információs Hetilap

Részletesebben

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT WHO ajánlás az influenza elleni vakcina összetételére 65 Epinfo Várandós nők pandémiás influenza A(HN)v vírusfertőzéssel összefüggésbe hozható

Részletesebben