Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja"

Átírás

1 11. Ävfolyam 25. szåm jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÄKEZÄS OrvostártÄneti anyagok igazoljåk, hogy a fertőző kñrhåzi Årtalmak läte az ispotålyok -kal egyidős. A nosocomialis fertőzäsek pathomechanizmusåt Äs megelőzäsät elsőkänt Semmelweis IgnÅc helyezte tudomånyosan bizonyütott alapokra a BÄcsi Egyetem OktatÑ KÑrhÅzÅban a gyermekågyi låz Äs halålozås (30%) okainak tanulmånyozåsåval, igazolåsåval, a megelőzäsre tett javaslatåval: a klñrmeszes fertőtlenütő käzmosås kátelezővä tätelävel. VeszÄlyeztetve a gy ÑgyÜtÑ munka hatäkonysågåt, a kñrhåzi fertőzäsek szåma sajnålatosan az utñbbi Ävtizedekben sem csákkent. Semmelweis 1846-ban bejelentett felfedezäse Ñta az orvostudomåny diagnosztikus Äs gyñgyütñ eszkázrendszere ÑriÅsi fejlődäsen ment keresztöl, paradox mñdon mägis az Åltala leürtak a legfontosabb tänyezői a mai nosocomialis fertőzäseknek is. A sepsisről ÅllÜthatÑ, hogy az ezredfordulñn is sçlyos, ÄletveszÄlyes megbetegedäs, az esetek szåma az elmçlt hçsz Ävben vilågszerte návekedett Äs a statisztikai adatok szerint minden harmadik-negyedik beteg meghalt. A käzhigiäne szabålyainak betartåsa ma is a legegyszerűbb Äs leghatäkonyabb mñdja a nosocomialis fertőzäsek megelőzäsänek. A nemzetkázi felmäräsek adatai azonban arra figyelmeztetnek, hogy Semmelweis Özenete mäg ma sem ÄpÖlt be a napi klinikai gyakorlatba, a compliance 50% alatti. A Semmelweis-nap alkalom arra, hogy Ävről Ävre szåmba vegyök eredmänyeinket, feladatainkat. A semmelweisi gondolkodåsbñl fakadñ szakmai elvåråskänt, igänykänt fogalmazñdik meg napjainkban az egäszsägögyi intäzmänyekben a nosocomialis surveillance műkádtetäse, az antibiotikum-rezisztencia viszonyok ÅtfogÑ ismerete, a hatäkony kñrhåzi antibiotikum-politika kialakütåsa, korszerű sterilizålåsi rendszer műkádtetäse stb. Ugyanakkor Äletműve jñl päldåzza, kiemeli: a gyñgyütås, ÅpolÅs sorån az emberi tänyező nagyobb szerephez jut, mint a gazdasåg egyäb teröletein igänybevehető, bårmely mås szolgåltatñ teväkenysäg esetän: a gyñgyütås, az ÅpolÅs az egyik legnemesebb, ez a hippokratäszi hivatås. Semmelweis levele a Budai HelytartÅ TanÇcshoz (Pest, 1862, mårcius 31.) NagymÄltÑsÅgÇ KirÅlyi HelytartÑ-TanÅcs!

3 Az oly szåmtalan Åldozatokat elragadott gyermek-ågyi låznak okåt Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kinderbettfiebers cümű, ben sajtñ ÇtjÅn kázzätett, s idemelläkelt munkåmban igyekeztem megfejteni. A nevezett munkåmban felhalmazott statisztikai adatok, valamint a mindennapi tapasztalås bizonyütjåk, hogy ÄszlelÄseim nem voltak sikertelenek. A betegsäg azon magassågbñl, melyre az emberisäg káziszonyodåsåra emelkedett volt, jelenleg a rendes szåzaläkra vagyon leszållütva. E täny tisztån Åll, Äs senki Åltal kätsägbe nem vonattathatik. Ebbeli meggyőződäsemben, emberi Çgy, mint hazafiçi kátelessägemnek ismerem, ezen eredmänyt az orszåg legfőbb kormånyszäkänek tudomåsåra hozni, mår csak azärt is, hogy az Åltalam ajånlott Ñvszer, melyet elmälettemmek* ostromlñi is Årtalmatlannak tartanak, kávetkezőleg ha nem is hasznålna, mit az Åltalam ásszegyötátt* tapasztalati adatok fänyesen megczåfolnak, semmi esetre sem Årt orszågszerte legkivålt a korhåzaknål ÅtalÅnosittassÄk*. * Az eredeti forråsban Ügy szerepelt.

4 A NOSOCOMIALIS FERTŐZÄSEK TUDATOS PREVENCIÑJA AZ EG ÄSZSÄGÖGYI INTÄZMÄNYEKBEN Az OrszÅgos Tisztifőorvosi Hivatal Ävi munkaterväben a kiemelt feladatok kázátt szerepelt a nosocomialis fertőzäsek megelőzäsänek kärdäse. A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben cümmel 2003-ban ÅtfogÑ åntsz-vizsgålat indult, melynek cälja a fekvőbeteg intäzmänyekben a nosocomialis fertőzäsek helyzetänek feltåråsa, ill. a prevenciñ tudatos Äs tervszerű fejlesztäse, elősegütäse volt. Anyag Üs mådszer Az OEK KÑrhÅzi jårvånyögyi osztålya Åltal elkäszütett kärdőüvek az åntsz megyei intäzeteinek munkatårsai Åltal elvägzett ellenőrzäsek keretäben keröltek kitáltäsre. A kärdőüvek elemzäsät az OEK KÑrhÅzi jårvånyögyi osztålya vägezte el. A kärdőüvek ÄrtÄkelÄse az alåbbi szempontok szerint tártänt: az infekciñkontroll strukturålis feltäteleinek megvalñsulåsa, az infekciñkontroll tervszerű szabålyozåsåt szolgålñ intäzkedäsek rendszere, az infekciñkontroll alapelemeinek vizsgålata: a nosocomialis surveillance rendszer meglätänek Äs hatäkonysågånak vizsgålata az izolåciñs politika, az antibiotikum-politika, Äs a dolgozñk käpzäsänek kärdäsei A vizsgålat 19 megye Äs a fővåros ásszesen 119 fekvőbeteg intüzetüre terjedt ki. A vizsgålt fekvőbeteg intäzetek ÅgyszÅm szerinti megoszlåsa a kávetkezőkäpen alakult: 500 Ågy alatti volt az intäzetek 52%-a; kázátti färőhellyel az intäzetek 25%-a rendelkezett; tább mint 800 Ågyas volt a vizsgålt fekvőbeteg intäzetek 23%-a. A vizsgçlat eredmünyei StrukturÄlis feltåtelek: A szakmai minimumfeltäteleket az ÄrvÄnyben lävő, az iatrogen fertőzäsek megelőzäsäről szñlñ, 32/1980. (EÖ.K. 24.) EÖM utasütås hatårozza meg. A jogszabåly egyfelől a jñ räszben mår megszűnt egäszsägögyi ellåtåsi struktçra kárölmänyeire vonatkozñan hatårozza meg a nosocomialis fertőzäsek megelőzäsävel kapcsolatos strukturålis kávetelmänyeket, måsfelől a benne megfogalmazott minimumkávetelmänyek messze nem tartalmazzåk a nosocomialis fertőzäsek eredmänyes prevenciñjånak (az infekciñkontrollnak) aktuålisan szöksäges feltäteleit. A rendelet szabålyozåsa szerint a kårhçzi higiünüs szolgçlat vezetüsüre a

5 800 Ågy feletti färőhellyel rendelkező fekvőbeteg intäzetekben főållåsç higiänäs főorvosi ståtuszt kell biztosütani, illetve ahol nincs főållåsç higiänikus orvos, ott megbüzott higiänikus főorvos låthatja el a vezetői feladatokat. Ezzel szemben az intäzetek 5%-Åban a vezetői pozüciñ nem orvossal volt betáltve (4%-Åban kázegäszsägögyi-jårvånyögyi felögyelőt alkalmaztak, 1%-ban az ÅllÅs nem volt betáltve). A 800 feletti färőhellyel rendelkező kñrhåzak csupån 60%-ban (16 intäzmänyben a 27-ből) alkalmaztak főållåsç higiänikus főorvost. A vizsgålt 119 intäzmänynek csupån 26%-Åban alkalmaztak főållåsç orvost, 69%-ukban a kñrhåzi higiänäs szolgålat vezetője megbüzott orvos volt. A kñrhåzhigiänäs szolgålatok vezetőinek szakirånyç vägzettsäge is kifogåsolhatñ volt, ugyanis a fekvőbeteg intäzmänyek 30%-Åban (34 kñrhåz) táltátte be a pozüciñt szakirånyç vägzettsäggel (kázegäszsägtan jårvånytan/megelőző orvostan) rendelkező orvos. A vizsgålt kñrhåzak 15%- Åban infektolñgus, 3%-Åban mikrobiolñgus, 52%-Åban egyäb szakvizsgåval rendelkező orvos volt a kñrhåzhigiänäs szolgålat vezetője. Az ÄrvÄnyben lävő jogszabåly előüråsai szerint a megbüzott higiänikus főorvosnak nem szöksäges kázegäszsägtan-jårvånytan szakvizsgåval rendelkeznie, azonban a teväkenysäg hatäkonysågåt tekintve szakmai szempontbñl aggålyos a szakirånyç vägzettsäggel nem rendelkező orvosok magas arånya. A kàzegüszsügâgyi-jçrvçnyâgyi felâgyelők alkalmazåsåra vonatkozñan megållapüthatñ volt, hogy a kñrhåzak ebből a szempontbñl tudjåk a legkeväsbä teljesüteni a jogszabåly elvåråsait (500 ÅgyankÄnt 1 felögyelő, 1000 Ågy felett 2 felögyelő biztosütåsa szöksäges). A vizsgålat eredmänye szerint a kñrhåzak 33%-Åban alkalmaztak kázegäszsägögyi felögyelőt; az ezer ÅgyasnÅl nagyobb kñrhåzak 39%-Åban (a 18-bÑl 7 intäzmänyben) 2 kázegäszsägögyi-jårvånyögyi felögyelő dolgozik. A kñrhåzi fertőzäsek megelőzäsäre 39 intäzetben (32,7%) diplomås ÅpolÑt, 67 intäzmänyben (50%) epidemiolñgiai szakåpolñt foglalkoztattak. Az infekciåkontroll tervszerű szabçlyozçsçt szolgçlå intüzkedüsek rendszere Az egäszsägögyi intäzmänyek vonatkozåsåban az ellåtåssal ásszeföggő fertőzäsek megelőzäse megtervezett Äs kiärtäkelt, minősãtett tevükenysüg. A jñl műkádő infekciñkontroll megvalñsulåsåban nagy szerep jut az infekciñkontroll bizottsågnak, mely següti az egyes diszciplinåk kázátti kommunikåciñt, koordinålja az infekciñkontroll teväkenysäget re az intäzmänyek 62%-Åban käszütettek infekciñkontroll tervet, amelyet az esetek 35%-Åban az InfekciÑkontroll BizottsÅg, 26 intäzmänyben (35%) a kñrhåz vezetäse hagyott jñvå. Az előző Ävi infekciñkontroll teväkenysäg ÄrtÄkelÄse 76 intäzmänyben (67,2%-ban) tártänt meg. Az ÄrtÄkelÄst az esetek 36,8%-Åban az InfekciÑkontroll BizottsÅg, 30,3%-Åban a kñrhåzhigiänikus vagy infektolñgus, 5,2%-Åban a minősägbiztosütåsi szakember vägezte. Az

6 intäzmänyek 29%-Åban talålhatñ infekciñkontroll käzikányv. A hatäkony infekciñkontroll feltätelezi az egyes diszciplinåk szakemberei kázátti kommunikåciñt, ennek megfelelően az infektolågus Üs a kårhçzhigiünüs szolgçlat kàzàtti kapcsolattartçs fontos szerepet jåtszik a fertőzäs-megelőzäs gyakorlatåban. Az intäzmänyek 54%-Åban alkalmaztak infektolñgust (akiknek 69%-a teljes munkaidőben dolgozott). A kñrhåzhigiänäs szolgålatok 42%-a rendszeresen kikäri az infektolñgus szakvälemänyät, az intäzmänyek 15%-Åban alkalmankänt keröl sor konzultåciñra. çtven intäzmänyben (42%) nem volt kapcsolat a kñrhåzhigiänikus szolgålat Äs az infektolñgus kázátt. Az infekciåkontroll alapelemei Nosocomialis surveillance: A vizsgçlat szerint a kårhçzak 75%-Çban folyt nosocomialis surveillance, az intäzmänyek 65%-Åban 2 ÄvnÄl rägebb Ñta. (10 ÄvnÄl rägebb Ñta 4 intäzmänyben, 6-10 Äve 35 intäzmänyben, 3-5 Äve 11 intäzmänyben, 2 Äve 9 intäzmänyben, 1 Äve 12 intäzmänyben vägeztek surveillance teväkänysäget, 2003-ban 5 intäzmänyben indult el a nosocomialis surveillance.) Teljeskàrű surveillance-t a kårhçzak 43%-Çban, szelektãv surveillance-t az intüzmünyek 57%-Çban vügeztek. Az infekciñkontroll alapjåul szolgålñ surveillance műkádtetäsänek alapvető feltätele a mikrobiolñgiai laboratñriummal tártänő folyamatos on line kapcsolat. A vizsgålat megållapütåsai szerint mikrobiolñgiai laboratñrium az intäzmänyek 45,3%-Åban Ållt helyben rendelkezäsre. A mikrobiolågiai mintçk feldolgozçsçt a kñrhåzak 33%-Åban vägezte maga a kñrhåz, a tábbi intäzmäny esetän a mikrobiolñgiai vizsgålatok az åntsz (45%), vagy egyäb kölső szolgåltatñ (22%) igänybevätele rävän tártäntek. 54 intäzmänyben (44%) napi kapcsolat volt a kñrhåzhigiänäs szolgålat Äs a mikrobiolñgiai laboratñrium kázátt, 24 intäzmänyben (20%) ennäl ritkåbban kaptak ÄrtesÜtÄst a kñrhåzhigiänäs szolgålatok, 14 intäzmänyben (11,7%) csak a pozitüv mintåk eredmänyeiről ÄrtesÖltek. Az intüzmünyek 7%-Çban a kårhçzhigiünikus nem Ürtesâlt a laboratåriumi eredmünyekről, a kårhçzak 17%-a a kärdäst nem vçlaszolta meg, feltehetően ezekben az esetekben is a nemleges lehetett a vålasz. A 32/1980. (EÖ.K. 24.) EÖM utasütås a kárnyezetbakteriolñgiai vizsgålatok vägzäsät megelőző jelleggel a higiänäs szemle räszekänt Ürja elő. A vizsgålat szerint az intäzetek nagy räsze eleget tesz a jogszabåly előüråsainak. A kñrhåzak 80%-ban vägeztek ilyen vizsgålatokat, Äs ezek tábbsäge (53%-a) megelőzäsi cällal tártänt. Az infekciñkontroll nemzetkázi gyakorlatåban a kárnyezetbakteriolñgiai vizsgålatok jelentősäge csákkent. A kányezetbakteriolñgiai vizsgålatoknak alapvetően a vüz, a levegő (pl. műtők), a käzfertőtlenütäs hatäkonysågånak ellenőrzäsäben, illetve rendszertől

7 föggően a sterilizålås hatäkonysågånak ellenőrzäsäben lehet lätjogosultsåguk. InfekciÑkontroll indikçtorokat az intäzmänyek 52,9%-Åban alkalmaznak. Az intäzmänyek tább mint fele egynäl tább indikåtort alkalmazott. A leggyakrabban alkalmazott indikåtorok a sebfertőzäsekkel, az eszkázhasznålattal ásszeföggő fertőzäsekkel, a decubitusokkal* Äs a nosocomialis fertőzäsek ÅltalÅnos előfordulåsi arånyaival voltak kapcsolatosak. IzolÇciÅs politika: DokumentÅlt izolåciñs politika az intäzmänyek 68%-Åban volt megtalålhatñ, azonban csak az intäzmänyek 45%-Åban käszütettek infekciñkontroll käzikányvet. IzolÅciÑs lehetősäg a kårhçzi osztçlyokon az intüzmünyek 88%-Çban volt biztosãtva, fertőző osztålyon tártänő elhelyezäs az intäzmänyek 39,5 %-Åban Ållt rendelkezäsre. IzolÅciÑs politikåt elsősorban a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben szereplő kñrokozñk vonatkozåsåban alakütottak ki a vizsgålt kñrhåzak. Ez a jogszabåly elsősorban a jelentäsre kátelezett fertőző betegsägekkel foglalkozik Äs a nosocomialis kñrokozñkra nem, vagy csak Ärintőlegesen tär ki. IzolÅciÑs politikåt a nosocomialis fertőzäsek kñrokozñi kázöl a kñrhåzak szinte kizçrålag csak az MRSA-val kapcsolatban tartottak sz ÖksÄgesnek kidolgozni, de az MRSA-fertőzÄsekre vonatkozñan is csak az intäzmänyek 44%-Åban volt protokoll. A tábbi nosocomialis kñrokozñra csak egy-kät intäzmänyben låttak szöksägesnek izolåciñs intäzkedäseket foganatosütani, Ügy pl. a P.aeruginosa 5%-ban, az ESBL-termelő K.pneumoniae 2%-ban volt tårgya az izolåciñs politika cälkitűzäseinek. Antibiotikum-politika: Az antibiotikum-profilaxis szabålyozåsa az intäzmänyek 68%-Åban tártänt meg, az antimikrobiålis szerek felhasznålåsånak szabålyozåsåt illetően a vizsgålt intäzmänyek 61,7%-Åban az Antibiotikum TerÅpiÅs BizottsÅg dántátt. Az egüszsügâgyi dolgozåk tovçbbküpzüse: A dolgozñk tovåbbkäpzäsäre 2002-ben az intäzmänyek 79%-a fordütott gondot. A tovåbbkäpzäsek elsősorban a nővürek rüszüre szerveződtek, orvosok, akiknek szakmai ismeretäre legalåbb annyira szöksäg van a hatäkony fertőzäs-megelőzäsben, csak 17%-ban vettek räszt a käpzäseken. MegÇllapãtÇsok, kàvetkeztetüsek Az intäzmänyek csupån 47%-Åban låtja el a kñrhåzhigiänäs szolgålat vezetäsät szakirånyç vägzettsäggel rendelkező orvos, 6 intäzmänyben orvost nem foglalkoztatnak. Az intäzmänyek 42%-Åban infektolñgus konzüliumra nincs mñd. Az intäzmänyek 38%-Åban a szolgålat nem ÄrtesÖl rendszeresen a våladäkmintåk eredmänyeiről. Kilenc intäzmänyben a kñrhåzhigiänäs

8 szolgålat egyåltalån nem ÄrtesÖl a laboratñriumi eredmänyekről. A fertőző betegek elkölánütäse az intäzmänyek 12%-Åban a kñrhåzi osztålyokon nem megoldott. A vizsgålt intäzmänyek csupån valamivel tább mint 30%-Åban műkádik InfekciÑkontroll BizottsÅg, mely aktüvan räszt vesz az infekciñkontroll teväkenysäg irånyütåsåban. Az intäzmänyek 24%-Åban semmilyen infekciñkontroll teväkenysäg nem tártänik. A vizsgçlat Çltal feltçrt struktårçlis Üs funkcionçlis hiçnyossçgok egyik alapvető oka, hogy a terâlet (kårhçzhigiüne, infekciåkontroll) jogi szabçlyozçsa mçr nem korszerű. Az utñbbi tüz esztendő a kñrhåzhigiäne gyakorlatåban ÑriÅsi våltozåsokat hozott. A szakmåban paradigma-vçltçs tártänt Äs a kñrhåzhigiäne helyäre az infekciñkontroll läpett. A cül a kñrhåzi fertőzäsek megelőzäse a betegek, a szemälyzet Äs a låtogatñk káräben megmaradt, de a mådszerek alapvetően megvçltoztak. A kñrhåzi jårvånyokbñl levonhatñ kávetkeztetäsekre ÄpÖlő kárnyezet-orientålt fertőzäs-megelőzäsi gyakorlat helyäre a sporadikusan előfordulñ fertőzäsek megfigyeläsäre Äs elemzäsäre szolgålñ informåciñs rendszeren, a surveillance-on alapulå, alapvetően beteg-orientçlt fertőzüs-megelőzüsi gyakorlat läpett. Az eredmänyes fertőzäs-megelőzäs (infekciñkontroll) a kñrhåzhigiänätől eltärő strukturåk (pl. nosocomialis nővär, infektolñgus, infekciñkontroll bizottsåg) Äs funkciñkat/folyamatokat (pl. surveillance, kölánbáző fertőzäs-megelőzäsi politikåk) igänyel, melyek nem szabålyozottak a mai magyar joggyakorlatban. A hatäkony megelőzäs Äs az EurÑpai UniÑnak megfelelő fertőzäs-megelőzäsi gyakorlat kialakütåsa ÄrdekÄben, a fekvőbeteg intäzmänyekben tártänő egäszsägögyi ellåtåssal ásszeföggő fertőzäsek megelőzüsüt szolgçlå åj jogszabçly előküszãtüse a Johan BÄla OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpontban megtártänt. PozitÜv våltozåst hozhat az intäzmänyek műkádäsänek minimumfeltüteleit tartalmazå åj jogszabçly [60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egäszsägögyi szolgåltatåsok nyçjtåsåhoz sz ÖksÄges szakmai minimumfeltätelekről], amely ÅltalÅnos räszäben a műkádäsi engedäly kiadåsånak feltätelekänt Ürja elő a kñrhåzhigiäne/infekciñkontroll biztosütåsåt. A kñrhåzi fertőzäsek megelőzäsäben, az alkalmazhatñ stratägiåk kialakütåsåban nagy segütsäget nyçjt Äs ez Ävben bevezetäsre keröl az OEK KÑrhÅzi jårvånyögyi osztålya Åltal kidolgozott OrszÇgos Nosocomialis Surveillance Rendszer. TÇjÜkoztatÇst adta: dr. Bàràcz Karolina osztçlyvezető főorvos,

9 dr. PintÜr IldikÅ epidemiolågus szakorvos, dr. SzilÇgyi Emese epidemiolågus szakorvos OEK KÅrhÇzi jçrvçnyâgyi osztçly * A decubitus az egäszsägögyi ellåtåssal ásszeföggő Årtalom. Amenyiben felläp a decubitus fertőzäse, bőr- Äs lågyräsz fertőzäskänt regisztrålandñ.

10 TçJÄKOZTATçS ENGEDÄLYEZETT FERTŐTLENéTŐSZEREKRŐL Çprilis hånapban engedülyezett fertőtlenãtőszerek listçja Fertőtlenãtőszer neve STOKO ANTIBACTERIAL** NOROLSEPT+ CITRON* BH Hand Sanitizer** CLARASEPT SOFT DEKONTAMAN ForgalmazÅ BELTEX Kft Budaárs, GyÅr Çt 2. AD 97 Kereskedelmi Äs SzolgÅltatÑ Kft Bp., DombÑvÅri u NCH-Hungary Kereskedelmi Kft Budapest, Kvassay J. Çt 1. K. Äp. UNICLEAN Kft Budapest, NagyvÅrad u.26. Dr. Schumacher MagyarorszÅg Kft érd, Lőcsei u.42. FelhasznÇlÇsi terâlet AlkalmazÇsi koncentrçciå BehatÇsi idő käzfertőtlenütäs cc.+ vüz 30 mp B felöletfertőtlenütäs 0,5 % 60 perc 0,75 % 30 perc 1,0 % 20 perc Gombafertőzőtt fafelölet 1 % 60 perc AntimikrobiÇlis spektrum B, F, HIV inaktivålñ käzfertőtlenütäs cc. + vüz 0,5-1 perc B(MRSA), F käzfertőtlenütäs betegfördetäs käzfertőtlenütäs betegfördetäs cc ml + vüz cc. + vüz higiänäs käzfertőtlenütäs: cc. betegfördetäs: 3-szoros higütås 30 mp B(MRSA), F, V 30 mp 1 perc 30 mp B(MRSA), F, V JelmagyarÇzat: B = baktericid, F = fungicid, V = virucid TÇjÜkoztatÇst adta: * = műtőkben, intenzüv-, kora- Äs ÇjszÖlátt-, fertőző-, tbc osztålyokon, művese-ållomåsokon, transzplantåciñs egysägekben nem alkalmazhatñ ** = Älelmiszeriparban, vendägl ÅtÅs teröletän, kázintäzm Änyekben, szociålis otthonokban alkalmazhatñ dr. Milassin MÇrta főtançcsos OEK DezinfekciÅs osztçly

11 Fertőtlenãtőszer neve Per-Great super Penta Sept higiänäs käzfertőtlenütő folyäkony szappan Penta StarSept Penta Steri Clean Penta Steri Clean Extra mçjus hånapban engedülyezett fertőtlenãtőszerek listçja JelmagyarÇzat: A= algicid, B = baktericid, F = fungicid, V = virucid, T = tuberkulocid, S = sporocid TÇjÜkoztatÇst adta: ForgalmazÅ KalmÅr Nagyker Hungary Nagykereskedelmi EgyÄni CÄg 6767 Szeged, Tisza L. krt. 41. PentaClean Kft Budapest, Vegyszer u.3. dr. Milassin MÇrta főtançcsos OEK DezinfekciÅs osztçly FelhasznÇlÇsi terâlet enzimes fertőtlenütő mosñpor AlkalmazÇsi koncentrçciå g/kg szåraz ruha 60èC; 1:5 flotta aråny BehatÇsi idő technolñgia szerint AntimikrobiÇlis spektrum B, F käzfertőtlenütäs cc. 1-2 ml 30 mp B, F, V käzi mosogatñszer konyhai felölet- Äs eszkázfertőtlenütäs felöletfertőtlenütäs eszkázfertőtlenütäs 35-50èC 0,5% 1,0% 1,5% 50èC 0,5% 20èC 2,0% 5-10 perc (szennyezettsägtől föggően) 30 perc 5 perc B (MRSA), F B, F 0,5% 60 perc 1,0% 30 perc B (MRSA), F, V 2,0% 15 perc 1,5% 60 perc T 3,0% 60 perc S 1,0% 60 perc 2,0% 30 perc B (MRSA), F, V 1,5% 60 perc T 3,0% 60 perc S

12 A HAZAI JçRVçNYÖGYI HELYZET çltalçnos JELLEMZÄSE A jånius kázátti időszakban a bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyögyi helyzete az alåbbiakban foglalhatñ ássze: Az enterçlis fertőző betegsügek kázöl a salmonellosisok szåma märsäkelten emelkedett az el őző hetihez viszonyütva. A salmonellosis, a dysenteria Äs az enteritis infectiosa előfordulåsi gyakorisåga alacsonyabb volt, mint a koråbbi Ävek azonos hetäben, a campylobacteriosis jårvånyögyi helyzete nem våltozott länyegesen az Ävekhez viszonyütva. A häten hårom gastroenteritis jårvånyrñl Ärkezett jelentäs. A vãrushepatitis bejelentäsek szåma az előző hetihez Äs a koråbbi Ävek azonos hetäben regisztrålthoz viszonyütva a feläre csákkent. A megbetegedäsek a fővårosban Äs hat megyäben fordultak elő. A lügåti fertőző betegsügek kázöl a 24. hetinäl kevesebb scarlatina Äs varicella eset kerölt a nyilvåntartåsba. A varicella jårvånyögyi helyzete a megbetegedäsek szåmånak csákkenäse ellenäre tovåbbra is kedvezőtlen, az esetek szåma kázel 80%-kal volt magasabb a tavalyi Äv 25. hetäben regisztråltnål. A legtább megbetegedäs Borsod-AbaÇj-ZemplÄn, CsongrÅd, HajdÇ-Bihar Äs Pest megyäben, valamint a fővårosban fordult elő. Morbillit nem jelentettek, a rubeola Äs a mumpsz epidemiolñgiai helyzete kedvezően alakult. Egy pertussis kerölt a nyilvåntartåsba: a hätäves gyermek Åprilisban betegedett meg. A diagnñzist a laboratñriumi vizsgålatok mäg nem erősütettäk meg. Nem våltozott länyegesen az idegrendszeri fertőző megbetegedüsek szåma az előző hetihez viszonyütva. TovÅbb emelkedett, Äs a 21. hetihez käpest megduplåzñdott a Lyme-kÅr bejelentäsek szåma, azonban Ügy is alatta maradt a koråbbi Ävek azonos időszakåban regisztrålt megfelelő ÄrtÄknek. A legtább bejelentäs NÑgrÅd Äs Győr-Moson-Sopron megyäből, valamint a fővårosbñl szårmazott.

13 EGÄSZSÄGÖGYI, SZOCIçLIS ÄS CSALçDÖGYI MINISZTÄRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÇgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 25/2004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) BetegsÜg Disease a 25. hüten (week) MediÇn az hüten (week) MediÇn Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÜb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa Creutzfeldt-J betegsüg - 4 Lyme-kÅr Listeriosis Brucellosis Leptospirosis Tularemia Tetanus Vãrusos haemorrh. lçz Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztütott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) ( ) nincs adat (no data available) A statisztika käszütäs ideje:

14 EGÄSZSÄGÖGYI, SZOCIçLIS ÄS CSALçDÖGYI MINISZTÄRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÇgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 25/2004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Terâlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta Lyme-kÅr Budapest Baranya BÇcs-Kiskun BÜkÜs Borsod-Abaåj-ZemplÜn CsongrÇd FejÜr Győr-Moson-Sopron Hajdå-Bihar Heves JÇsz-Nagykun-Szolnok KomÇrom-Esztergom NÅgrÇd Pest Somogy Szabolcs-SzatmÇr-Bereg Tolna Vas VeszprÜm Zala êsszesen (total) Előző hüt (previous week) (+) előzetes, räszben tisztütott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszütäs ideje:

15 A Johan BÅla OrszÄgos EpidemiolÑgiai KÖzpont (OEK) kiadvänya. A kiadvånyban szereplő kázlemänyek szakmai egyeztetäst kávetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ásszeållütåsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÅzÅs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosçtott egyéttműkådös rövön fejlesztettök ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra Äs az Internetre. Internet cãm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kázläsi szåndäkkal sz ÜveskedjÄk az Epinfo főszerkesztőjühez fordulni: Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÑgiai KÖzpont 1966 Budapest, Pf. 64. Telefon: , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatñk Äs felhasznålhatñk, azonban a kiadvåny forråsk Änt valñ hasznålatånål hivatkozni kell az alåbbi mñdon: OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpont. A kázlemäny cüme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpont. 10 Äves az Epinfo. Epinfo 2003;1:1-2.) OrszÇgos tisztifőorvos: dr. BujdosÅ LÇszlÅ ISSN X

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30.

11. Ävfolyam 30. szåm jçlius 30. 11. Ävfolyam 30. szåm 2004. jçlius 30. HIV/AIDS TÅjÄkoztatÅs laboratériumi vizsgålattal igazoltan veszett ÅllatokrÉl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 50. szåm 2002. december 20. Sterilanyag-ellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 50. szåm 00. december 0. SterilanyagellÅtÅs Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ A HAZAI STERILANYAGELLÄTÄS ÇS GY ÄRT ÄS NÇHÄNY AKTUÄLIS KÇRD ÇSE Az EurÉpai UniÉnak az orvostechnikai

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 0. szám 009. május. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi dolgozók egyéni védőeszközei az új influenzában szenvedő beteg ellátása során 5 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 9. szám 0. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 47 Módosítás 466 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 467 Fertőző betegségek

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 32. szåm 2003. augusztus 5. BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum BESZÄMOLÅ AZ INTERNATIONAL SOCIETY

Részletesebben

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 2. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Európai Betegségmegelőző Központ 225 Beszámoló nemzetközi kongresszusról 226 Tájékoztatás

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az olimpiára utazó szurkolók egészségügyi felkészüléséről 269 Epinfo Tájékoztatás - engedélyezett irtószerekről 273 - engedélyezett

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben