Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja"

Átírás

1 11. Ävfolyam 25. szåm jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÄKEZÄS OrvostártÄneti anyagok igazoljåk, hogy a fertőző kñrhåzi Årtalmak läte az ispotålyok -kal egyidős. A nosocomialis fertőzäsek pathomechanizmusåt Äs megelőzäsät elsőkänt Semmelweis IgnÅc helyezte tudomånyosan bizonyütott alapokra a BÄcsi Egyetem OktatÑ KÑrhÅzÅban a gyermekågyi låz Äs halålozås (30%) okainak tanulmånyozåsåval, igazolåsåval, a megelőzäsre tett javaslatåval: a klñrmeszes fertőtlenütő käzmosås kátelezővä tätelävel. VeszÄlyeztetve a gy ÑgyÜtÑ munka hatäkonysågåt, a kñrhåzi fertőzäsek szåma sajnålatosan az utñbbi Ävtizedekben sem csákkent. Semmelweis 1846-ban bejelentett felfedezäse Ñta az orvostudomåny diagnosztikus Äs gyñgyütñ eszkázrendszere ÑriÅsi fejlődäsen ment keresztöl, paradox mñdon mägis az Åltala leürtak a legfontosabb tänyezői a mai nosocomialis fertőzäseknek is. A sepsisről ÅllÜthatÑ, hogy az ezredfordulñn is sçlyos, ÄletveszÄlyes megbetegedäs, az esetek szåma az elmçlt hçsz Ävben vilågszerte návekedett Äs a statisztikai adatok szerint minden harmadik-negyedik beteg meghalt. A käzhigiäne szabålyainak betartåsa ma is a legegyszerűbb Äs leghatäkonyabb mñdja a nosocomialis fertőzäsek megelőzäsänek. A nemzetkázi felmäräsek adatai azonban arra figyelmeztetnek, hogy Semmelweis Özenete mäg ma sem ÄpÖlt be a napi klinikai gyakorlatba, a compliance 50% alatti. A Semmelweis-nap alkalom arra, hogy Ävről Ävre szåmba vegyök eredmänyeinket, feladatainkat. A semmelweisi gondolkodåsbñl fakadñ szakmai elvåråskänt, igänykänt fogalmazñdik meg napjainkban az egäszsägögyi intäzmänyekben a nosocomialis surveillance műkádtetäse, az antibiotikum-rezisztencia viszonyok ÅtfogÑ ismerete, a hatäkony kñrhåzi antibiotikum-politika kialakütåsa, korszerű sterilizålåsi rendszer műkádtetäse stb. Ugyanakkor Äletműve jñl päldåzza, kiemeli: a gyñgyütås, ÅpolÅs sorån az emberi tänyező nagyobb szerephez jut, mint a gazdasåg egyäb teröletein igänybevehető, bårmely mås szolgåltatñ teväkenysäg esetän: a gyñgyütås, az ÅpolÅs az egyik legnemesebb, ez a hippokratäszi hivatås. Semmelweis levele a Budai HelytartÅ TanÇcshoz (Pest, 1862, mårcius 31.) NagymÄltÑsÅgÇ KirÅlyi HelytartÑ-TanÅcs!

3 Az oly szåmtalan Åldozatokat elragadott gyermek-ågyi låznak okåt Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kinderbettfiebers cümű, ben sajtñ ÇtjÅn kázzätett, s idemelläkelt munkåmban igyekeztem megfejteni. A nevezett munkåmban felhalmazott statisztikai adatok, valamint a mindennapi tapasztalås bizonyütjåk, hogy ÄszlelÄseim nem voltak sikertelenek. A betegsäg azon magassågbñl, melyre az emberisäg káziszonyodåsåra emelkedett volt, jelenleg a rendes szåzaläkra vagyon leszållütva. E täny tisztån Åll, Äs senki Åltal kätsägbe nem vonattathatik. Ebbeli meggyőződäsemben, emberi Çgy, mint hazafiçi kátelessägemnek ismerem, ezen eredmänyt az orszåg legfőbb kormånyszäkänek tudomåsåra hozni, mår csak azärt is, hogy az Åltalam ajånlott Ñvszer, melyet elmälettemmek* ostromlñi is Årtalmatlannak tartanak, kávetkezőleg ha nem is hasznålna, mit az Åltalam ásszegyötátt* tapasztalati adatok fänyesen megczåfolnak, semmi esetre sem Årt orszågszerte legkivålt a korhåzaknål ÅtalÅnosittassÄk*. * Az eredeti forråsban Ügy szerepelt.

4 A NOSOCOMIALIS FERTŐZÄSEK TUDATOS PREVENCIÑJA AZ EG ÄSZSÄGÖGYI INTÄZMÄNYEKBEN Az OrszÅgos Tisztifőorvosi Hivatal Ävi munkaterväben a kiemelt feladatok kázátt szerepelt a nosocomialis fertőzäsek megelőzäsänek kärdäse. A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben cümmel 2003-ban ÅtfogÑ åntsz-vizsgålat indult, melynek cälja a fekvőbeteg intäzmänyekben a nosocomialis fertőzäsek helyzetänek feltåråsa, ill. a prevenciñ tudatos Äs tervszerű fejlesztäse, elősegütäse volt. Anyag Üs mådszer Az OEK KÑrhÅzi jårvånyögyi osztålya Åltal elkäszütett kärdőüvek az åntsz megyei intäzeteinek munkatårsai Åltal elvägzett ellenőrzäsek keretäben keröltek kitáltäsre. A kärdőüvek elemzäsät az OEK KÑrhÅzi jårvånyögyi osztålya vägezte el. A kärdőüvek ÄrtÄkelÄse az alåbbi szempontok szerint tártänt: az infekciñkontroll strukturålis feltäteleinek megvalñsulåsa, az infekciñkontroll tervszerű szabålyozåsåt szolgålñ intäzkedäsek rendszere, az infekciñkontroll alapelemeinek vizsgålata: a nosocomialis surveillance rendszer meglätänek Äs hatäkonysågånak vizsgålata az izolåciñs politika, az antibiotikum-politika, Äs a dolgozñk käpzäsänek kärdäsei A vizsgålat 19 megye Äs a fővåros ásszesen 119 fekvőbeteg intüzetüre terjedt ki. A vizsgålt fekvőbeteg intäzetek ÅgyszÅm szerinti megoszlåsa a kávetkezőkäpen alakult: 500 Ågy alatti volt az intäzetek 52%-a; kázátti färőhellyel az intäzetek 25%-a rendelkezett; tább mint 800 Ågyas volt a vizsgålt fekvőbeteg intäzetek 23%-a. A vizsgçlat eredmünyei StrukturÄlis feltåtelek: A szakmai minimumfeltäteleket az ÄrvÄnyben lävő, az iatrogen fertőzäsek megelőzäsäről szñlñ, 32/1980. (EÖ.K. 24.) EÖM utasütås hatårozza meg. A jogszabåly egyfelől a jñ räszben mår megszűnt egäszsägögyi ellåtåsi struktçra kárölmänyeire vonatkozñan hatårozza meg a nosocomialis fertőzäsek megelőzäsävel kapcsolatos strukturålis kávetelmänyeket, måsfelől a benne megfogalmazott minimumkávetelmänyek messze nem tartalmazzåk a nosocomialis fertőzäsek eredmänyes prevenciñjånak (az infekciñkontrollnak) aktuålisan szöksäges feltäteleit. A rendelet szabålyozåsa szerint a kårhçzi higiünüs szolgçlat vezetüsüre a

5 800 Ågy feletti färőhellyel rendelkező fekvőbeteg intäzetekben főållåsç higiänäs főorvosi ståtuszt kell biztosütani, illetve ahol nincs főållåsç higiänikus orvos, ott megbüzott higiänikus főorvos låthatja el a vezetői feladatokat. Ezzel szemben az intäzetek 5%-Åban a vezetői pozüciñ nem orvossal volt betáltve (4%-Åban kázegäszsägögyi-jårvånyögyi felögyelőt alkalmaztak, 1%-ban az ÅllÅs nem volt betáltve). A 800 feletti färőhellyel rendelkező kñrhåzak csupån 60%-ban (16 intäzmänyben a 27-ből) alkalmaztak főållåsç higiänikus főorvost. A vizsgålt 119 intäzmänynek csupån 26%-Åban alkalmaztak főållåsç orvost, 69%-ukban a kñrhåzi higiänäs szolgålat vezetője megbüzott orvos volt. A kñrhåzhigiänäs szolgålatok vezetőinek szakirånyç vägzettsäge is kifogåsolhatñ volt, ugyanis a fekvőbeteg intäzmänyek 30%-Åban (34 kñrhåz) táltátte be a pozüciñt szakirånyç vägzettsäggel (kázegäszsägtan jårvånytan/megelőző orvostan) rendelkező orvos. A vizsgålt kñrhåzak 15%- Åban infektolñgus, 3%-Åban mikrobiolñgus, 52%-Åban egyäb szakvizsgåval rendelkező orvos volt a kñrhåzhigiänäs szolgålat vezetője. Az ÄrvÄnyben lävő jogszabåly előüråsai szerint a megbüzott higiänikus főorvosnak nem szöksäges kázegäszsägtan-jårvånytan szakvizsgåval rendelkeznie, azonban a teväkenysäg hatäkonysågåt tekintve szakmai szempontbñl aggålyos a szakirånyç vägzettsäggel nem rendelkező orvosok magas arånya. A kàzegüszsügâgyi-jçrvçnyâgyi felâgyelők alkalmazåsåra vonatkozñan megållapüthatñ volt, hogy a kñrhåzak ebből a szempontbñl tudjåk a legkeväsbä teljesüteni a jogszabåly elvåråsait (500 ÅgyankÄnt 1 felögyelő, 1000 Ågy felett 2 felögyelő biztosütåsa szöksäges). A vizsgålat eredmänye szerint a kñrhåzak 33%-Åban alkalmaztak kázegäszsägögyi felögyelőt; az ezer ÅgyasnÅl nagyobb kñrhåzak 39%-Åban (a 18-bÑl 7 intäzmänyben) 2 kázegäszsägögyi-jårvånyögyi felögyelő dolgozik. A kñrhåzi fertőzäsek megelőzäsäre 39 intäzetben (32,7%) diplomås ÅpolÑt, 67 intäzmänyben (50%) epidemiolñgiai szakåpolñt foglalkoztattak. Az infekciåkontroll tervszerű szabçlyozçsçt szolgçlå intüzkedüsek rendszere Az egäszsägögyi intäzmänyek vonatkozåsåban az ellåtåssal ásszeföggő fertőzäsek megelőzäse megtervezett Äs kiärtäkelt, minősãtett tevükenysüg. A jñl műkádő infekciñkontroll megvalñsulåsåban nagy szerep jut az infekciñkontroll bizottsågnak, mely següti az egyes diszciplinåk kázátti kommunikåciñt, koordinålja az infekciñkontroll teväkenysäget re az intäzmänyek 62%-Åban käszütettek infekciñkontroll tervet, amelyet az esetek 35%-Åban az InfekciÑkontroll BizottsÅg, 26 intäzmänyben (35%) a kñrhåz vezetäse hagyott jñvå. Az előző Ävi infekciñkontroll teväkenysäg ÄrtÄkelÄse 76 intäzmänyben (67,2%-ban) tártänt meg. Az ÄrtÄkelÄst az esetek 36,8%-Åban az InfekciÑkontroll BizottsÅg, 30,3%-Åban a kñrhåzhigiänikus vagy infektolñgus, 5,2%-Åban a minősägbiztosütåsi szakember vägezte. Az

6 intäzmänyek 29%-Åban talålhatñ infekciñkontroll käzikányv. A hatäkony infekciñkontroll feltätelezi az egyes diszciplinåk szakemberei kázátti kommunikåciñt, ennek megfelelően az infektolågus Üs a kårhçzhigiünüs szolgçlat kàzàtti kapcsolattartçs fontos szerepet jåtszik a fertőzäs-megelőzäs gyakorlatåban. Az intäzmänyek 54%-Åban alkalmaztak infektolñgust (akiknek 69%-a teljes munkaidőben dolgozott). A kñrhåzhigiänäs szolgålatok 42%-a rendszeresen kikäri az infektolñgus szakvälemänyät, az intäzmänyek 15%-Åban alkalmankänt keröl sor konzultåciñra. çtven intäzmänyben (42%) nem volt kapcsolat a kñrhåzhigiänikus szolgålat Äs az infektolñgus kázátt. Az infekciåkontroll alapelemei Nosocomialis surveillance: A vizsgçlat szerint a kårhçzak 75%-Çban folyt nosocomialis surveillance, az intäzmänyek 65%-Åban 2 ÄvnÄl rägebb Ñta. (10 ÄvnÄl rägebb Ñta 4 intäzmänyben, 6-10 Äve 35 intäzmänyben, 3-5 Äve 11 intäzmänyben, 2 Äve 9 intäzmänyben, 1 Äve 12 intäzmänyben vägeztek surveillance teväkänysäget, 2003-ban 5 intäzmänyben indult el a nosocomialis surveillance.) Teljeskàrű surveillance-t a kårhçzak 43%-Çban, szelektãv surveillance-t az intüzmünyek 57%-Çban vügeztek. Az infekciñkontroll alapjåul szolgålñ surveillance műkádtetäsänek alapvető feltätele a mikrobiolñgiai laboratñriummal tártänő folyamatos on line kapcsolat. A vizsgålat megållapütåsai szerint mikrobiolñgiai laboratñrium az intäzmänyek 45,3%-Åban Ållt helyben rendelkezäsre. A mikrobiolågiai mintçk feldolgozçsçt a kñrhåzak 33%-Åban vägezte maga a kñrhåz, a tábbi intäzmäny esetän a mikrobiolñgiai vizsgålatok az åntsz (45%), vagy egyäb kölső szolgåltatñ (22%) igänybevätele rävän tártäntek. 54 intäzmänyben (44%) napi kapcsolat volt a kñrhåzhigiänäs szolgålat Äs a mikrobiolñgiai laboratñrium kázátt, 24 intäzmänyben (20%) ennäl ritkåbban kaptak ÄrtesÜtÄst a kñrhåzhigiänäs szolgålatok, 14 intäzmänyben (11,7%) csak a pozitüv mintåk eredmänyeiről ÄrtesÖltek. Az intüzmünyek 7%-Çban a kårhçzhigiünikus nem Ürtesâlt a laboratåriumi eredmünyekről, a kårhçzak 17%-a a kärdäst nem vçlaszolta meg, feltehetően ezekben az esetekben is a nemleges lehetett a vålasz. A 32/1980. (EÖ.K. 24.) EÖM utasütås a kárnyezetbakteriolñgiai vizsgålatok vägzäsät megelőző jelleggel a higiänäs szemle räszekänt Ürja elő. A vizsgålat szerint az intäzetek nagy räsze eleget tesz a jogszabåly előüråsainak. A kñrhåzak 80%-ban vägeztek ilyen vizsgålatokat, Äs ezek tábbsäge (53%-a) megelőzäsi cällal tártänt. Az infekciñkontroll nemzetkázi gyakorlatåban a kárnyezetbakteriolñgiai vizsgålatok jelentősäge csákkent. A kányezetbakteriolñgiai vizsgålatoknak alapvetően a vüz, a levegő (pl. műtők), a käzfertőtlenütäs hatäkonysågånak ellenőrzäsäben, illetve rendszertől

7 föggően a sterilizålås hatäkonysågånak ellenőrzäsäben lehet lätjogosultsåguk. InfekciÑkontroll indikçtorokat az intäzmänyek 52,9%-Åban alkalmaznak. Az intäzmänyek tább mint fele egynäl tább indikåtort alkalmazott. A leggyakrabban alkalmazott indikåtorok a sebfertőzäsekkel, az eszkázhasznålattal ásszeföggő fertőzäsekkel, a decubitusokkal* Äs a nosocomialis fertőzäsek ÅltalÅnos előfordulåsi arånyaival voltak kapcsolatosak. IzolÇciÅs politika: DokumentÅlt izolåciñs politika az intäzmänyek 68%-Åban volt megtalålhatñ, azonban csak az intäzmänyek 45%-Åban käszütettek infekciñkontroll käzikányvet. IzolÅciÑs lehetősäg a kårhçzi osztçlyokon az intüzmünyek 88%-Çban volt biztosãtva, fertőző osztålyon tártänő elhelyezäs az intäzmänyek 39,5 %-Åban Ållt rendelkezäsre. IzolÅciÑs politikåt elsősorban a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben szereplő kñrokozñk vonatkozåsåban alakütottak ki a vizsgålt kñrhåzak. Ez a jogszabåly elsősorban a jelentäsre kátelezett fertőző betegsägekkel foglalkozik Äs a nosocomialis kñrokozñkra nem, vagy csak Ärintőlegesen tär ki. IzolÅciÑs politikåt a nosocomialis fertőzäsek kñrokozñi kázöl a kñrhåzak szinte kizçrålag csak az MRSA-val kapcsolatban tartottak sz ÖksÄgesnek kidolgozni, de az MRSA-fertőzÄsekre vonatkozñan is csak az intäzmänyek 44%-Åban volt protokoll. A tábbi nosocomialis kñrokozñra csak egy-kät intäzmänyben låttak szöksägesnek izolåciñs intäzkedäseket foganatosütani, Ügy pl. a P.aeruginosa 5%-ban, az ESBL-termelő K.pneumoniae 2%-ban volt tårgya az izolåciñs politika cälkitűzäseinek. Antibiotikum-politika: Az antibiotikum-profilaxis szabålyozåsa az intäzmänyek 68%-Åban tártänt meg, az antimikrobiålis szerek felhasznålåsånak szabålyozåsåt illetően a vizsgålt intäzmänyek 61,7%-Åban az Antibiotikum TerÅpiÅs BizottsÅg dántátt. Az egüszsügâgyi dolgozåk tovçbbküpzüse: A dolgozñk tovåbbkäpzäsäre 2002-ben az intäzmänyek 79%-a fordütott gondot. A tovåbbkäpzäsek elsősorban a nővürek rüszüre szerveződtek, orvosok, akiknek szakmai ismeretäre legalåbb annyira szöksäg van a hatäkony fertőzäs-megelőzäsben, csak 17%-ban vettek räszt a käpzäseken. MegÇllapãtÇsok, kàvetkeztetüsek Az intäzmänyek csupån 47%-Åban låtja el a kñrhåzhigiänäs szolgålat vezetäsät szakirånyç vägzettsäggel rendelkező orvos, 6 intäzmänyben orvost nem foglalkoztatnak. Az intäzmänyek 42%-Åban infektolñgus konzüliumra nincs mñd. Az intäzmänyek 38%-Åban a szolgålat nem ÄrtesÖl rendszeresen a våladäkmintåk eredmänyeiről. Kilenc intäzmänyben a kñrhåzhigiänäs

8 szolgålat egyåltalån nem ÄrtesÖl a laboratñriumi eredmänyekről. A fertőző betegek elkölánütäse az intäzmänyek 12%-Åban a kñrhåzi osztålyokon nem megoldott. A vizsgålt intäzmänyek csupån valamivel tább mint 30%-Åban műkádik InfekciÑkontroll BizottsÅg, mely aktüvan räszt vesz az infekciñkontroll teväkenysäg irånyütåsåban. Az intäzmänyek 24%-Åban semmilyen infekciñkontroll teväkenysäg nem tártänik. A vizsgçlat Çltal feltçrt struktårçlis Üs funkcionçlis hiçnyossçgok egyik alapvető oka, hogy a terâlet (kårhçzhigiüne, infekciåkontroll) jogi szabçlyozçsa mçr nem korszerű. Az utñbbi tüz esztendő a kñrhåzhigiäne gyakorlatåban ÑriÅsi våltozåsokat hozott. A szakmåban paradigma-vçltçs tártänt Äs a kñrhåzhigiäne helyäre az infekciñkontroll läpett. A cül a kñrhåzi fertőzäsek megelőzäse a betegek, a szemälyzet Äs a låtogatñk káräben megmaradt, de a mådszerek alapvetően megvçltoztak. A kñrhåzi jårvånyokbñl levonhatñ kávetkeztetäsekre ÄpÖlő kárnyezet-orientålt fertőzäs-megelőzäsi gyakorlat helyäre a sporadikusan előfordulñ fertőzäsek megfigyeläsäre Äs elemzäsäre szolgålñ informåciñs rendszeren, a surveillance-on alapulå, alapvetően beteg-orientçlt fertőzüs-megelőzüsi gyakorlat läpett. Az eredmänyes fertőzäs-megelőzäs (infekciñkontroll) a kñrhåzhigiänätől eltärő strukturåk (pl. nosocomialis nővär, infektolñgus, infekciñkontroll bizottsåg) Äs funkciñkat/folyamatokat (pl. surveillance, kölánbáző fertőzäs-megelőzäsi politikåk) igänyel, melyek nem szabålyozottak a mai magyar joggyakorlatban. A hatäkony megelőzäs Äs az EurÑpai UniÑnak megfelelő fertőzäs-megelőzäsi gyakorlat kialakütåsa ÄrdekÄben, a fekvőbeteg intäzmänyekben tártänő egäszsägögyi ellåtåssal ásszeföggő fertőzäsek megelőzüsüt szolgçlå åj jogszabçly előküszãtüse a Johan BÄla OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpontban megtártänt. PozitÜv våltozåst hozhat az intäzmänyek műkádäsänek minimumfeltüteleit tartalmazå åj jogszabçly [60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egäszsägögyi szolgåltatåsok nyçjtåsåhoz sz ÖksÄges szakmai minimumfeltätelekről], amely ÅltalÅnos räszäben a műkádäsi engedäly kiadåsånak feltätelekänt Ürja elő a kñrhåzhigiäne/infekciñkontroll biztosütåsåt. A kñrhåzi fertőzäsek megelőzäsäben, az alkalmazhatñ stratägiåk kialakütåsåban nagy segütsäget nyçjt Äs ez Ävben bevezetäsre keröl az OEK KÑrhÅzi jårvånyögyi osztålya Åltal kidolgozott OrszÇgos Nosocomialis Surveillance Rendszer. TÇjÜkoztatÇst adta: dr. Bàràcz Karolina osztçlyvezető főorvos,

9 dr. PintÜr IldikÅ epidemiolågus szakorvos, dr. SzilÇgyi Emese epidemiolågus szakorvos OEK KÅrhÇzi jçrvçnyâgyi osztçly * A decubitus az egäszsägögyi ellåtåssal ásszeföggő Årtalom. Amenyiben felläp a decubitus fertőzäse, bőr- Äs lågyräsz fertőzäskänt regisztrålandñ.

10 TçJÄKOZTATçS ENGEDÄLYEZETT FERTŐTLENéTŐSZEREKRŐL Çprilis hånapban engedülyezett fertőtlenãtőszerek listçja Fertőtlenãtőszer neve STOKO ANTIBACTERIAL** NOROLSEPT+ CITRON* BH Hand Sanitizer** CLARASEPT SOFT DEKONTAMAN ForgalmazÅ BELTEX Kft Budaárs, GyÅr Çt 2. AD 97 Kereskedelmi Äs SzolgÅltatÑ Kft Bp., DombÑvÅri u NCH-Hungary Kereskedelmi Kft Budapest, Kvassay J. Çt 1. K. Äp. UNICLEAN Kft Budapest, NagyvÅrad u.26. Dr. Schumacher MagyarorszÅg Kft érd, Lőcsei u.42. FelhasznÇlÇsi terâlet AlkalmazÇsi koncentrçciå BehatÇsi idő käzfertőtlenütäs cc.+ vüz 30 mp B felöletfertőtlenütäs 0,5 % 60 perc 0,75 % 30 perc 1,0 % 20 perc Gombafertőzőtt fafelölet 1 % 60 perc AntimikrobiÇlis spektrum B, F, HIV inaktivålñ käzfertőtlenütäs cc. + vüz 0,5-1 perc B(MRSA), F käzfertőtlenütäs betegfördetäs käzfertőtlenütäs betegfördetäs cc ml + vüz cc. + vüz higiänäs käzfertőtlenütäs: cc. betegfördetäs: 3-szoros higütås 30 mp B(MRSA), F, V 30 mp 1 perc 30 mp B(MRSA), F, V JelmagyarÇzat: B = baktericid, F = fungicid, V = virucid TÇjÜkoztatÇst adta: * = műtőkben, intenzüv-, kora- Äs ÇjszÖlátt-, fertőző-, tbc osztålyokon, művese-ållomåsokon, transzplantåciñs egysägekben nem alkalmazhatñ ** = Älelmiszeriparban, vendägl ÅtÅs teröletän, kázintäzm Änyekben, szociålis otthonokban alkalmazhatñ dr. Milassin MÇrta főtançcsos OEK DezinfekciÅs osztçly

11 Fertőtlenãtőszer neve Per-Great super Penta Sept higiänäs käzfertőtlenütő folyäkony szappan Penta StarSept Penta Steri Clean Penta Steri Clean Extra mçjus hånapban engedülyezett fertőtlenãtőszerek listçja JelmagyarÇzat: A= algicid, B = baktericid, F = fungicid, V = virucid, T = tuberkulocid, S = sporocid TÇjÜkoztatÇst adta: ForgalmazÅ KalmÅr Nagyker Hungary Nagykereskedelmi EgyÄni CÄg 6767 Szeged, Tisza L. krt. 41. PentaClean Kft Budapest, Vegyszer u.3. dr. Milassin MÇrta főtançcsos OEK DezinfekciÅs osztçly FelhasznÇlÇsi terâlet enzimes fertőtlenütő mosñpor AlkalmazÇsi koncentrçciå g/kg szåraz ruha 60èC; 1:5 flotta aråny BehatÇsi idő technolñgia szerint AntimikrobiÇlis spektrum B, F käzfertőtlenütäs cc. 1-2 ml 30 mp B, F, V käzi mosogatñszer konyhai felölet- Äs eszkázfertőtlenütäs felöletfertőtlenütäs eszkázfertőtlenütäs 35-50èC 0,5% 1,0% 1,5% 50èC 0,5% 20èC 2,0% 5-10 perc (szennyezettsägtől föggően) 30 perc 5 perc B (MRSA), F B, F 0,5% 60 perc 1,0% 30 perc B (MRSA), F, V 2,0% 15 perc 1,5% 60 perc T 3,0% 60 perc S 1,0% 60 perc 2,0% 30 perc B (MRSA), F, V 1,5% 60 perc T 3,0% 60 perc S

12 A HAZAI JçRVçNYÖGYI HELYZET çltalçnos JELLEMZÄSE A jånius kázátti időszakban a bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyögyi helyzete az alåbbiakban foglalhatñ ássze: Az enterçlis fertőző betegsügek kázöl a salmonellosisok szåma märsäkelten emelkedett az el őző hetihez viszonyütva. A salmonellosis, a dysenteria Äs az enteritis infectiosa előfordulåsi gyakorisåga alacsonyabb volt, mint a koråbbi Ävek azonos hetäben, a campylobacteriosis jårvånyögyi helyzete nem våltozott länyegesen az Ävekhez viszonyütva. A häten hårom gastroenteritis jårvånyrñl Ärkezett jelentäs. A vãrushepatitis bejelentäsek szåma az előző hetihez Äs a koråbbi Ävek azonos hetäben regisztrålthoz viszonyütva a feläre csákkent. A megbetegedäsek a fővårosban Äs hat megyäben fordultak elő. A lügåti fertőző betegsügek kázöl a 24. hetinäl kevesebb scarlatina Äs varicella eset kerölt a nyilvåntartåsba. A varicella jårvånyögyi helyzete a megbetegedäsek szåmånak csákkenäse ellenäre tovåbbra is kedvezőtlen, az esetek szåma kázel 80%-kal volt magasabb a tavalyi Äv 25. hetäben regisztråltnål. A legtább megbetegedäs Borsod-AbaÇj-ZemplÄn, CsongrÅd, HajdÇ-Bihar Äs Pest megyäben, valamint a fővårosban fordult elő. Morbillit nem jelentettek, a rubeola Äs a mumpsz epidemiolñgiai helyzete kedvezően alakult. Egy pertussis kerölt a nyilvåntartåsba: a hätäves gyermek Åprilisban betegedett meg. A diagnñzist a laboratñriumi vizsgålatok mäg nem erősütettäk meg. Nem våltozott länyegesen az idegrendszeri fertőző megbetegedüsek szåma az előző hetihez viszonyütva. TovÅbb emelkedett, Äs a 21. hetihez käpest megduplåzñdott a Lyme-kÅr bejelentäsek szåma, azonban Ügy is alatta maradt a koråbbi Ävek azonos időszakåban regisztrålt megfelelő ÄrtÄknek. A legtább bejelentäs NÑgrÅd Äs Győr-Moson-Sopron megyäből, valamint a fővårosbñl szårmazott.

13 EGÄSZSÄGÖGYI, SZOCIçLIS ÄS CSALçDÖGYI MINISZTÄRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÇgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 25/2004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) BetegsÜg Disease a 25. hüten (week) MediÇn az hüten (week) MediÇn Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÜb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa Creutzfeldt-J betegsüg - 4 Lyme-kÅr Listeriosis Brucellosis Leptospirosis Tularemia Tetanus Vãrusos haemorrh. lçz Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztütott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) ( ) nincs adat (no data available) A statisztika käszütäs ideje:

14 EGÄSZSÄGÖGYI, SZOCIçLIS ÄS CSALçDÖGYI MINISZTÄRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek MagyarorszÇgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 25/2004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Terâlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta Lyme-kÅr Budapest Baranya BÇcs-Kiskun BÜkÜs Borsod-Abaåj-ZemplÜn CsongrÇd FejÜr Győr-Moson-Sopron Hajdå-Bihar Heves JÇsz-Nagykun-Szolnok KomÇrom-Esztergom NÅgrÇd Pest Somogy Szabolcs-SzatmÇr-Bereg Tolna Vas VeszprÜm Zala êsszesen (total) Előző hüt (previous week) (+) előzetes, räszben tisztütott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszütäs ideje:

15 A Johan BÅla OrszÄgos EpidemiolÑgiai KÖzpont (OEK) kiadvänya. A kiadvånyban szereplő kázlemänyek szakmai egyeztetäst kávetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ásszeållütåsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÉgos KÑzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai KÅzÅs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosçtott egyéttműkådös rövön fejlesztettök ki. Az Epinfo minden häten pänteken keröl poståzåsra Äs az Internetre. Internet cãm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kázläsi szåndäkkal sz ÜveskedjÄk az Epinfo főszerkesztőjühez fordulni: Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÑgiai KÖzpont 1966 Budapest, Pf. 64. Telefon: , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatñk Äs felhasznålhatñk, azonban a kiadvåny forråsk Änt valñ hasznålatånål hivatkozni kell az alåbbi mñdon: OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpont. A kázlemäny cüme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÑgiai Kázpont. 10 Äves az Epinfo. Epinfo 2003;1:1-2.) OrszÇgos tisztifőorvos: dr. BujdosÅ LÇszlÅ ISSN X

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum 8. Ävfolyam 27. szåm 2001. jçlius 13. EgÄszsÄges NemzetÄrt NÄpegÄszsÄgÉgyi program Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ EGÇSZSÇGES

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 8. szám 00. december 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A tuberkulózis helyzete Magyarországon 0 Epinfo előfizetése a 0. évre 0 Fertőző betegségek adatai 05 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1.

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1. 9. évfolyam 46. szám 0. november 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo AIDS Világnap, 0. december. 533 Nemzetközi kitekintés 534 Fertőző betegségek adatai 540 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r

Részletesebben

16. évfolyam 38. szám 2009. szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 38. szám 2009. szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza pandémia 55 Epinfo Fertőző betegségek adatai 5 Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ AUSZTRÁL ORVOSOK INFLUENZA

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 38. szám 2005. szeptember 30. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoA biztonságos Epidemiológiai Információs Hetilap betegellátás globális fejlesztése 449 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13.

8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. 8. Ävfolyam 14. szåm 2001. Åprilis 13. NÄmet tisztiorvosok tovåbbkäpzäse TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz

VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz . Ävfolyam 9. szåm 00. måjus. VÄdőoltÅssal megelőzhető fertőzäsekben meghalt betegek a Szent LÅszlÉ KÉrhÅzban TÅjÄkoztatÅs az acellulåris pertusszisz vakcinåkrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Európában 7 Ebola haemorrhagiás láz, Kongó 9 Kolera a Délafrikai régióban 0 Fertőző betegségek adatai EpinfoKanyaró Epidemiológiai Információs

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2014. MÁJUS 5. A világ megváltoztatásához

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2014. MÁJUS 5. A világ megváltoztatásához 21. évfolyam 17. szám 2014. május 02. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kézhigiénés E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p Világnap 2014. május 5. 189 Tájékoztatás - engedélyezett

Részletesebben

13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 51-52. szám 2007. január 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza-aktivitás Európában 645 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 646 - igazoltan veszett állatokról 647 - engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 6. szám 00. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A ruha és fejtetvesség helyzete az ÁNTSZ regionális intézetei 009. évi tevékenységének értékelése alapján 85 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 23. szám 2010. június 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szúnyogriasztó/irtó készítmények alkalmazásával kapcsolatos tanácsok az árvízzel érintett területeken tartózkodóknak 69 Fertőző betegségek

Részletesebben

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 20. évfolyam 47. szám 2013. november 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS Világnap, 2013. december 1. 521 Epinfo Nemzetközi kitekintés 522 HIV/AIDS Magyarország, 2013. szeptember 30. 524 Epinfo előfizetése

Részletesebben

14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 26. szám 2007. július 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Ruha- és fejtetvesség 241 Epinfo Fertőző betegségek adatai 248 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ A RUHA- ÉS FEJTETVESSÉG

Részletesebben

18. évfolyam 52. szám 2012. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 52. szám 2012. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 5. szám 0. január 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. november havi fertőző megbetegedésekről 60 Fertőző betegségek adatai 608 Epinfo index, 0 6 E p i d e m

Részletesebben

21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 38. szám 2014. szeptember 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Ebola-láz járványügyi helyzet, Nyugat-Afrika, 2014. 09. 23. 465 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 471 Fertőző

Részletesebben

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny. Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 20. szåm 2001. måjus 25. Çtel Åltal terjesztett témeges gastroenteritis jårvåny FelhÑvÅs parlagfű-mentesñtő hätvägäre Fertőző betegsägek adatai Aerobiolágiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

12. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SEMMELWEIS NAP 2005

12. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SEMMELWEIS NAP 2005 2. évfolyam 24. szám 2005. június 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Semmelweis nap 2005 265 Epinfo A 2004. évi nosocomialis járványok 266 Fertőző betegségek adatai 27 Aerobiológiai tájékoztató

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 2. szám 2008. január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Sterilizáló berendezések műszaki felülvizsgálata 29 Tájékoztatás - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 32 - szakmai továbbképzésről

Részletesebben

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6.

11. Ävfolyam 31. szåm 2004. augusztus 6. . Ävfolyam 3. szåm 004. augusztus 6. A sporadikus giardiasis A giadiasis TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum

Részletesebben

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19.

11. Ävfolyam 46. szåm 2004. november 19. 11. Ävfolyam 46. szåm 004. november 19. AIDS VilÅgnap, 004 A nők Äs az AIDS A nők kéräben regisztrålt HIVfertőzÄsek epidemiolñgiai jellemzői MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Az EFRIR Fertőzőbeteg

Részletesebben

15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 26. szám 2008. július 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kullancsencephalitis elleni védőoltásokról 301 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 305 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT norovírus-járvány, Columbia, USA 141 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 147 Fertőző betegségek adatai 148 EpinfoIskolai Epidemiológiai

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 47. szám 00. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile 589 Helyesbítés 59 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 594 Fertőző betegségek adatai 595 Epidemiológiai

Részletesebben

19. évfolyam 10-11. szám 2012. március 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 10-11. szám 2012. március 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 0. szám 0. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A M.pneumoniae epidemiológiai, diagnosztikai és terápiás vonatkozású aktualitásai, 0 Felhívás NNSR Alapítványi felhívás 8 Fertőző

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 19. szám 2014. május 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p Nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet

Részletesebben

16. évfolyam 22. szám 2009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 22. szám 2009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. június 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS Magyarország, 009. március. 67 Epinfo Tájékoztatás engedélyezett irtószerekről 7 szakmai rendezvényekről 7 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 34. szám 2007. augusztus 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Sebfertőzés surveillance, 2006 333 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 343 Fertőző betegségek adatai 344 Epidemiológiai

Részletesebben

15. évfolyam 41. szám 2008. október 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 41. szám 2008. október 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 4. szám 008. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nyugatnílusi láz megbetegedések Magyarországon, 008. augusztus szeptember 489 Fertőző betegségek adatai 496 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza pandémia Várandós anyák influenza profilaxisa 463 Szexuális úton terjedő fertőzések, 2008 465 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 33-34. szám 2014. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nyugat-afrikai Ebola-láz járvány, 2014. 08.29. 401 Fertőző betegségek adatai 408 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o

Részletesebben

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam 25. szåm 2003. jçnius 27. EmlÄkezÄs Semmelweis IgnÅcra Szakmai tåjäkoztaté a calicivñrusrél Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum EMLÄKEZÄS

Részletesebben

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Szám: 5-1/39/2007. TÜK A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 63/1997. (XII. 21.) NM rendeletben meghatározottak

Részletesebben

21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 29. szám 2014. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Ebola-láz járvány - Nyugat-Afrika, 2014 345 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 351 Fertőző betegségek adatai 352 E

Részletesebben

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az 11. Ävfolyam 48. szåm 2004. december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett

Részletesebben

12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 12. évfolyam 6. szám 2005. február 18. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT humán veszettségből 53 Pályázati felhívás 58 Fertőző betegségek adatai 60 EpinfoGyógyulás Epidemiológiai Információs Hetilap

Részletesebben

21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 45. szám 2014. november 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A B szerocsoportú N.meningitidis által okozott megbetegedések előfordulása Magyarországon, 1988-2013. 545 Az Ebola-láz járványügyi

Részletesebben

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az

Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia. Az enterococcus-fertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VRE-fertőzÄsek megelőzäse az 11. Ävfolyam 42. szåm 2004. oktçber 22. Az enterococcusok Äs a glikopeptidrezisztencia Az enterococcusfertőzäsek klinikai vonatkozåsai A VREfertőzÄsek megelőzäse az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs

Részletesebben

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. Jelentési kötelezettség

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. Jelentési kötelezettség 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EpinfoChikungunya-láz

EpinfoChikungunya-láz 3. évfolyam 4. szám 2006. április 4. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 89 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 92 - szakmai programról 93 Fertőző betegségek adatai 94 EpinfoChikungunya-láz Aerobiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 18. szám 2007. május 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 18. szám 2007. május 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 18. szám 2007. május 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Hagyományos módszerek és új lehetőségek a kullancsok elleni védekezésben 165 Zoonózis konferencia programja 170 Fertőző betegségek

Részletesebben

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. Jelentési kötelezettség

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet. Jelentési kötelezettség Page 1 of 13 A jogszabály mai napon hatályos állapota 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertızı betegségek jelentésének rendjérıl Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és

Részletesebben

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Csípőszúnyog vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon III. 433 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet

13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról Az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 50. szám 0. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatása a várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálatairól 585 Fertőző betegségek adatai 59 E p i d e m i o l ó g i a

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2005. JANUÁR 1- DECEMBER 31. EPINFO 2006; 7:89-95.

Részletesebben

15. évfolyam 35. szám 2008. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 35. szám 2008. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 35. szám 2008. szeptember 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon 401 Tájékoztatás - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 410 - szakmai

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2007; 24:221-227.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2007; 24:221-227. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2006 EPINFO 2007; 24:221-227. Az NNSR kötelező jelentései

Részletesebben

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei Dr. Krisztián Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Jegyzői értekezlet 2013. november 13. Amiről szó

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ 15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beköszöntő, 2008 1 Epinfo Izolációs óvintézkedések (CDC irányelv) 2 Pályázati felhívás 20 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésről 21

Részletesebben

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile által okozott megbetegedések a Pándy Kálmán kórházban 2011-2013. között 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást

Részletesebben

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése 1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése Botulizmus A betegség

Részletesebben

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK GYTK KÖTELEZŐ ADATOK Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást segíti,

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

15. évfolyam 36. szám 2008. szeptember 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 36. szám 2008. szeptember 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 36. szám 2008. szeptember 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Csípőszúnyog vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon II. 417 Tájékoztatás - engedélyezett irtószerekről

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 27% 11% 43% életmód környezet egészségügy genetikai tényezők 19% *Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről. I. Fejezet

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről. I. Fejezet A jogszabály mai napon hatályos állapota 2006-08-08 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés - felismerve azt, hogy az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Magyarország egészségi állapotát jellemzı demográfiai adatok. Demográfiai alapismeretek. Demográfiai mutatók. 2012 és 2013-as demográfiai adatok

Magyarország egészségi állapotát jellemzı demográfiai adatok. Demográfiai alapismeretek. Demográfiai mutatók. 2012 és 2013-as demográfiai adatok EKK/EUSZ KÖTELEZİ ADATOK A VIZSGÁRA 2014/2015 AZ ADATOK NAGYSÁGRENDI ISMERETE FELTÉTEL, DE ISMERETÜK NEM ELÉGSÉGES A VIZSGÁHOZ Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezık

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz15 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz15 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz15 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Készítette: Migléczi Béla Intézeti adatvédelmi megbízott Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

TisztessÄgtelen Devizahitelek?

TisztessÄgtelen Devizahitelek? TisztessÄgtelen Devizahitelek? A Szegedi ÄtÅlőtÉbla 2012. Éprilis 5. napjén szñletett ÖtÅletÅnek hatésai a hazai jogrendszerre Dr. LÉzÉr DÅnes KÉroli GÉspÉr ReformÉtus Egyetem - 2012.05.18 Tartalom 1.

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs 8. Ävfolyam 4. szåm 2001. februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről hatályos: 2014.02.01. - 2014.02.02. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló

Részletesebben

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26.

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 211. január 26. Agykárosodás Agyhalál kialakulása Agyhalál észlelése Donorjelentés Agyhalál megállapítás Szervdonációs és

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo Szakmai kollégiumok ajánlásai 59 Fertőző betegségek adatai 606 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

gyártott konyha higiéniai termékek bemutatása és felhasználási javaslata.

gyártott konyha higiéniai termékek bemutatása és felhasználási javaslata. Konyha higiénia Az Evm Zrt által Az Evm Zrt által gyártott konyha higiéniai termékek bemutatása és felhasználási javaslata. 1.Fázis: Zsírtalanítás és fertőtlenítés egy fázisú mosogató és fertőtlenítőszerrel.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

1. oldal, összesen: 63. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Az egynapos ellátások helyzete Magyarországon

Az egynapos ellátások helyzete Magyarországon Az egynapos ellátások helyzete Magyarországon A fontos dolgokat nem lehet "kicsit" csinálni. Az ember nem lehet egy kicsit terhes, egy kicsit vérbajos, egy kicsit halott" Popper Péter MKSZ XXXVI. Kongresszus

Részletesebben

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Irinyi Tamás Németh Anikó 2012 Szubjektív megállapításaim

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE MB...dbf, rekordképe Mező neve típus Hossz tizedes leírás IDOSZAK C 6 jelentési időszak (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2 megye OEP kódja INTKOD C 4 szolgáltató

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben