C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az"

Átírás

1 11. Ävfolyam 48. szåm december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

2 NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A CLOSTRIDIUM DIFFICILE EPIDEMIOLÇGIAI JELENTŐSÑGE AZ EG ÑSZSÑGÖGYI INTÑZM ÑNYEKBEN BevezetÜs Napjainkban az antibiotikum hasznålattal ÜsszefÑggő, hasmenässel jelentkező megbetegedäsek leggyakoribb okozçja a C.difficile. A spçrakäpző, GrampozitÖv, anaerob, A Äs B exotoxint termelő baktärium az Üsszes, antibiotikumhasznålattal ÜsszefÑggÄsben kialakulç hasmenäs mintegy 25%ÅÄrt tehető felelőssä, de sályos kimenetelű colitis esetän a C.difficile kçroki arånya ennäl magasabb is lehet. A C.difficile szäles kürben megtalålhatç a kürnyezetben, a talajban, felszöni Äs szennyvizekben, kñlünbüző märtäkben az Ållati Äs emberi bältraktusban. EgÄszsÄges felnőttek szäkletäből csak 23%ban izolålhatç, ájszñlütt Äs csecsemőkorban 1663% gyakorisåggal fordul elő a sz Äkletben. A hordozås gyakorisåga 23 Äves korban mår csak nähåny szåzaläk, idős korban ismät magasabb. A toxintermelő baktärium szåmos nem csak kçrhåzi eredetű fertőzäst okozhat, melyek küzütt kñlünbüző sályossågá hasmenäsek, ÄletveszÄlyes colitisek szerepelnek. A C.difficile Åltal okozott legveszälyesebb kçrkäp a pseudomembranosus colitis (PMC). A PMC klinikai kçrkäpät mår 1893ban leörtåk, de csak 1977 utån ismertäk fel a C.difficile toxinjainak szerepät a PMC kialakulåsåban. A C.difficilet Hall Äs O Toole izolålta előszür 1935ben, a baktärium neve a szäkletflçråbçl valç nehäz izolålhatçsågra utal. Ez azzal fñgg Üssze, hogy a baktärium tenyäsztäse csak a sz Äklet aerob/anaerob dás vegyes flçråjåt gåtlç szelektöv tåptalajok alkalmazåsåval vålt ÅltalÅnossÅ (1977től kezdődően). Ebben az időben ismertäk fel azt is, hogy a baktärium toxint termel, s ez våltja ki a mår koråbban leört, antibiotikum adåsåval ÜsszefÑggő hasmenäses megbetegedäst, a mår sok Ävtizede klinikailag ismert PMCt. Felnőttek esetäben a C.difficile a legfontosabb kçrokozçja a nosocomialis hasmenäseknek. äjszñlütt Äs csecsemőkorban a magas arånyá tñnetmentes hordozås ellenäre a baktärium Åltal kivåltott megbetegedäs nagyon ritka. A kürnyezeti hatåsokkal szemben rezisztens, spçrås baktärium szçrçdåsa a kçrhåzi, kñlünüsen a hasmenäses betegek kürnyezetäben jelentősen megnüveli a C.difficile tñnetmentes hordozåsåt. A megbetegedäs kialakulåsåban tübb tänyező jåtszik szerepet: a normål bälflçra kårosodåsa, a toxintermelő C.difficile kolonizåciçja,

3 a toxintermelő C.difficile elszaporodåsa, Äs a toxinhatås kifejlődäse. A normål bälflçra kårosodåsa elsősorban az alkalmazott antibiotikum hatåsånak küvetkezmänye. Szinte minden antibiotikummal kapcsolatosan leörtåk mår a megbetegedäs kialakulåsåt, leginkább mägis ampicillin, cefalosporinok, clindamycin szerepel az anamnüzisben. A megbetegedäs kialakulhat akår egy nappal az antibiotikum adåst küvetően, de eltelhet 6 hät időintervallum is a betegsäg kifejlődäsäig, kivålthatja egyetlen adag, de hosszá antibiotikumteråpia is. C.difficile Åltal előidäzett colitist leörtak citosztatikus kezeläs sorån is, de ritkån előfordult az is, hogy sem antibiotikum, sem citosztatikus kezeläs nem szerepelt a beteg anamnäzisben. Definàciâk C.difficile által okozott megbetegedüs: olyan hasmenäses megbetegedäs, mely mås okra nem vezethető vissza, Äs az elvägzett C.difficile toxinvizsgålat pozitöv Äs/vagy endoszkçpos vizsgålat PMCt igazolt. C.difficile okozta megbetegedäs jellemzői: az Åpoltnak klinikai tñnetei vannak, Üs laboratçriumi vizsgålat eredmänye: a kçrokozçt Äs/vagy a toxinjåt azonosötjåk. C.difficile járvány: kettő vagy tübb egymåssal bizonyöthatçan ÜsszefÑggő C.difficile eset. C.difficile kolonizåciç (gyakrabban fordul el ő, mint a C.difficile megbetegedäs) az Åpoltnak nincsenek klinikai tñnetei. okozta laboratçriumi vizsgålat eredmänye: a kçrokozçt Äs/vagy a toxinjåt azonosötjåk. Epidemiolâgia A fertőzüs forrása: beteg ill. tñnetmentes hordozç szemäly A C.difficile az egäszsäges felnőtt lakossåg 3%ÅnÅl szäkletből mutathatç ki. A kolonizåciç Äs a fertőzäsi arånyok jelentősen nőnek 65 Äv felett. AngliÅban Äs Walesben ezen korcsoport első szåmá enterålis pathogänje. A hosszá ÅpolÅsi idejű intäzmänyek lakçi küräben a tñnetmentes hordozås 7%os; az akut belgyçgyåszati osztålyokon ellåtott idős betegek küräben 14%, a krçnikus osztålyok idős ÅpoltjainÅl 20% a hordozås arånya. A tñnetmentes hordozås 3 5szÜr gyakoribb, mint a megbetegedäs. TerjedÜsi mâd A kçrokozç a betegről direkt Äs indirekt kontaktus rävän vihető Åt mås szemälyre. Az Åtvitelben szerepet jåtszhatnak a beteg kürnyezetäben talålhatç szennyezett felñletek, berendezäsi tårgyak, valamint a betegek mozgåsa. A

4 kçrtermek vagy intäzmänyek küzütti betegmozgås is ide Ärtendő. Minden tårgy, eszküz vagy anyag (pl. elektromos rectalis hőmärő, mosdatçtål), mely szäklettel kontaminålçdhat, szçbajühet a C.difficile spçråk terjesztőjekänt. A C.difficile spçråk elsősorban az ÅpolÇszemÄlyzet kezävel kerñlhetnek egyik emberről a måsikra. A tñnetmentes ÑrÖtÄs nem jelent szignifikåns kockåzatot a betegsäg ÅtadÅsÅra vonatkozçan Äs kezeläst sem ig Änyel. A tñnetmentes ÑrÖtÄs megszñntetäsäre irånyulç türekväsek eddig sikertelennek bizonyultak. A tñnetes esetek küzvetlen kürnyezetäben a fertőzäs kockåzata 12%ra tehető. RizikâtÜnyezők Az idős kor mellett a legfőbb rizikçtänyező az antibiotikum expozöciç (elmäletileg minden antibiotikum, de leggyakrabban az ampicillin, az augmentin, a clindamycin Äs a 3. generåciçs cefalosporinok), egyäb rizikçtänyezők: hasisebäszeti beavatkozåsok, daganatos, haematolçgiai megbetegedäsek, immunszupprimålt Ållapot, krçnikus vesebetegsäg, szondatåplålås. Patogenesis A C.difficile okozta hasmenäs kialakulåsåban szerepet jåtszik a bäl termäszetes mikroflçråjånak megvåltozåsa, amely a gazdaszervezet vädekezäsi mechanizmusainak särñläsähez vezet. Az egäszsäges felnőtt vastagbelät legalåbb 500 ismert baktärium species kolonizålja, melynek tübb mint 90%a anaerob. Ezen baktäriumok jelenläte ÅllandÇ vädelmet nyájt mås baktäriumok ellen. Ez az ágynevezett kolonizáciâs rezisztencia. A humorális immunitásnak is fontos szerepe van a fertőzäs kialakulåsånak kivädäsäben. A normål bälflçra särñläsekor a kolonizåciçs rezisztencia megszűnik Äs lehetősäg nyölik a kñlünbüző kçrokozçk, Ögy a C.difficile szaporodåsåra is. Ez az Ållapot leggyakrabban antibiotikumteråpia küvetkezmänye. Klinikai tçnetek: vizes, esetenkänt väresnyåkos hasmenäs, låz, ÄtvÅgytalansÅg, hånyinger, hasi fåjdalmak/tenezmus. A hasmenäs klinikai käpe az enyhe hasmenästől a fulminåns PMCig terjedhet. Az ut Çbbit vizes hasmenäs, låz (az esetek 80%Åban) leukocytosis (az esetek 80%Åban) Äs az endoszkçpia sorån låthatç pseudomembranosus nyålkahårtyakäp jellemzi. C.difficile okozta hasmenässel ÜsszefÑggÄsbe hozhatç szüvődmänyek:

5 toxikus megacolon, colon perforåciç, väråram fertőzäs, halål (ritka esetben). C.difficile okozta megbetegedüs kezelüse Az Åpoltak 23%ÅnÅl a megbetegedäs megszűnik az antibiotikumkezelüs elhagyását küvető 23. napon. A fertőzäs ÅltalÅban kezelhető a megfelelő időtartamban (kb. 10 nap) adagolt antibiotikummal, nevezetesen orálisan alkalmazott metronidazollal, a nagyon sályos vagy metronidazolra nem reagålç esetekben vancomycinnel. A kezeläst küvetően, amennyiben a betegnäl megszűntek a tñnetek, nem javasolt a laboratçriumi vizsgålat megismätläse, mivel a kolonizåcç tovåbbra is fennållhat. RecidÖva gyakran fordul elől, ebben az esetben prçbålkozni lehet ismätelt metronidazol adåsåval. Laboratâriumi vizsgálatok A C.difficile kätfäle toxint termel: toxin At Äs toxin Bt. A kät toxin szinergista hatåst mutat, a kezdeti szüvetkårosodåst az Atoxin våltja ki, s ez teret enged a Btoxin hatåsånak. MindkÄt toxin enterotoxikus Äs cytotoxikus sajåtsåggal bör, bår a direkt enterotoxikus hatås elsősorban az Atoxinra jellemző, a klinikai tñneteket elsősorban az Atoxin våltja ki. Kifejezett cytotoxikus hatåsa rävän a Btoxinnak is fontos szerepe van a megbetegedäsben, ezt bizonyötja, hogy előfordulnak olyan türzsek, amelyeknäl az Atoxin termeläse nem kimutathatç, de pathogän sajåtsåguk megtartott, tehåt az Atoxin jelenläte nem esszenciålis. äjabban, a molekulåris vizsgålatok bevezetäsävel kimutathatçvå vålt egy tovåbbi toxin a binary toxin CDT is. Nosocomialis jårvånyok esetäben molekulåris vizsgålatokkal (PCRRFLP) toxintöpusok hatårozhatçk meg a türzsek azonosötåsåra. A gyakorlatban a diagnçzis elsődlegesen a toxin A Üs/vagy a toxin B kimutatásån alapul. A legelterjedtebbek a kñlünbüző enzim immunvizsgálatok (EIA) a C.difficile toxin A vagy AB kimutatåsåra küzvetlenñl a szäkletmintåbçl. Ezek az eljåråsok künnyen, gyorsan kivitelezhetőek, 23 ÇrÅn belñl eredmänyt adnak. A legjobb eredmäny akkor vårhatç, ha a minta nähåny ÇrÅn belñl feldolgozåsra kerñl. A toxin lebomlåsa miatt a hűtőben tårolt anyagot 48 ÇrÅn belñl fel kell dolgozni, ha erre nincs lehetősäg, le kell fagyasztani. A vizsgålat 95100%os arånyban specifikus, mög ÄrzÄkenysÄge teszttől fñggően våltozç, 6585%os, tehåt nem tál ÄrzÄkeny. Ennek ellenäre gyakran csak erre a diagnosztikus mçdszerre van lehetősäg. C.difficile cytotoxin assay. A Btoxin citotoxikus hatåsånak kimutatåsa

6 szüvetkulturåban. Hosszá ideig ezt tekintettäk gold standard nak. Igen specifikus (99100%), szenzitivitåsa is 8090%, azonban csak a B toxint mutatja ki, Äs legkevesebb 48 Çra sz ÑksÄges a diagnçzishoz. A vizsgålç laboratçriumnak szüvetkultáråval, s ezen munkåban gyakorlattal kell rendelkeznie, Ögy csak nähåny helyen vägezhető el. TovÅbbi lehetősäg a C.difficile antigün kimutatás küzvetlenñl a szäkletmintåbçl. Ez latex agglutinåciçs teszt a glutamåt dehidrogenåz egy ÅltalÅnos clostridium protein kimutatåsåra. Ez a vizsgålat nem eläg specifikus Äs ÄrzÄkeny, viszont gyors Äs egyszerű. Mivel csak a baktäriumra specifikus, szçksüges a toxin kimutatás is. Egyes kereskedelmi tesztek pårhuzamosan meghatårozzåk a C.difficile ÅltalÅnos antigänjät Äs a toxin At is. TenyÜsztÜs + toxinkimutatás. SpecificitÅsa 98%os Äs ÄrzÄkenysÄge nagyobb 90%nÅl. A baktärium kçrokozç szerepe a sz Äklet anaerob tenyäsztäsävel, a baktärium izolålåsa csak a kitenyäsztett türzs toxintermelő käpessägänek kimutatåsåval, vagy az előzetesen, küzvetlenñl a szäkletből vägzett toxinvizsgålattal igazolhatç. A tenyäsztäs idő (72 Çra), eszküz Äs munkaigänyes, azonban a teljeskürű vizsgålathoz ÄrzÄkenysÄge miatt hozzå tartozik. A türzsek tovåbbi vizsgålata, a tipizålås jårvånyos előfordulåskor fontos lehet. LehetősÄgek: toxintöpusok meghatårozåsa PCRRFLP vizsgålattal Äs tovåbbi tipizålåsi lehetősäg a türzsek MLST (multilocus sequence typing) analözise. A molekulåris vizsgålatok bevezetäse egy tovåbbi, ájabb lehetősäge a mikrobiolçgiai diagnosztikånak. PCR, Realtime PCR vizsgålatok alkalmasak a toxintermelő C.difficile kimutatåsåra küzvetlenñl a szäkletből. C. difficile okozta megbetegedüsek megelőzüse A megelőzäs alapja az expozöciç, valamint a normål bälflçra kårosodåsånak elkerñläse. BeavatkozÅs kät áton lehetsäges: megfelelő infekciçkontroll mçdszerek alkalmazåsåval, megfelelő antibiotikumpolitikåval. A kät stratägia egyñttes alkalmazåsa a leghatäkonyabb. A felsoroltakon tálmenően korszerű teråpiås mçdszerek is alkalmazhatçk a fertőzäsek elkerñläsäre. Az infekciâkontroll eszkézei a C.difficile okozta megbetegedüsek megelőzüsüben Surveillance A sporadikus C.difficile fertőzäsekre vonatkozç surveillance ak År 70%kal

7 csükkentheti ezen nosocomialis fertőzäsek incidenciåjåt. KÜzhigiÜne A szemälyzet kontaminålt kezäről szennyeződhet a kürnyezet. BizonyÖtott, hogy a szemälyzet kezänek kontaminåciçjåval egyenes ar Ånyban nő a kürnyezetä is, bår az okokozati ÜsszefÑggÄst nehäz kimutatni. Megfelelő gyakorisåggal vägzett higiänäs käzfertőtlenötäs, vagy alkoholos bedürzsüläs, azon esetekben, ha gyorsan kell beavatkozni Äs a käzen låthatç szennyeződäs nincs. Amennyiben felmerñl a nosocomialis jårvåny veszälye, akkor az alkoholbåzisá bedürzsüläs helyett az egyfåzisá folyäkony käzfertőtlenötőszer vålasztåsa indokolt. Egyszer hasznålatos, nem steril kesztyű alkalmazåsa ÅpolÅsi folyamatok, våladäkokkal (szäklettel) valç ÄrintkezÄs esetän. KérnyezetfertőtlenàtÜs A folyamatos fertőtlenötäs szñksäges a kürnyezetben, kñlünüsen tñnetes beteg kürnyezetäben, a mikrçbaszåm folyamatosan alacsony szinten tartåsa cäljåbçl. A leggyakrabban kontaminålt terñletek/eszküzük: a beteg ÄjjeliszekrÄnye, Ågykeret, värnyomåsmärő, hőmärő, egyäb ÅpolÅsi eszküzük, WCpadozat. A megszokott kürnyezetfertőtlenötäsi/takarötåsi fegyelem lazulåsa a kçrokozç szätterjedäsähez vezethet. Sporocid hatåsá fertőtlenötőszer alkalmazåsa a folyamatos kürnyezetfertőtlenötäshez nem ajånlott. Jelenleg nincs olyan fertőtlenötőszer, amely speciålisan a C.difficile spçråk inaktivålåsåra bevizsgålt. A berendezäsi tårgyak, tübbszür hasznålatos eszküzük szakszerű tisztötåsa Äs fertőtlenötäse, kñlünüsen akkor, ha szennyeződhettek szäklettel, vagy gyakori ÄrintÄsnek voltak kitäve. TisztÖtÅst küvetően klçrtartalmá fertőtlenötőszer alkalmazandç a felñletek fertőtlenötäsäre, a gyårtç előöråsainak megfelelően. Alkohol tartalmá fertőtlenötőszer nem javasolt felñletfertőtlenötäsre. Az eszküzfertőtlenötäst a gyårtç előöråsainak megfelelően kell vägezni. Az antibiotikumhasználat visszaszoràtása Minden antibiotikum, de kñlünüsen a 3. generåciçs cefalosporinok alkalmazåsa nagy szerepet jåtszik a megbetegedäs kialakulåsåban. BizonyÖtott, hogy alkalmazåsuk ágy a tñnetekkel jårç, mint a tñnetmentes ÑrÖtÄs gyakorisågåt nüveli. A Cefotaxim hasznålata a megnüvekedett epe Äs bältraktusban türtänő kivålasztås, valamint a beszűkñlt vesefunkciç miatt az idős betegek esetäben a C.difficile okozta hasmenäs kialakulåsånak kockåzatåt hätszeresäre is nüvelheti, Äs hozzåjårulhat a C.difficile spçråk elházçdç ÑrÖtÄsÄhez is. Bizonyos szerzők szerint a cefalosporinok helyett

8 alkalmazott piperacillin vagy benzylpenicillin, trimethoprim Äs szñksäg esetän gentamycin akår 50%kal csükkentheti C.difficile okozta hasmenäses megbetegedäsek szåmåt. Kiemelt jelentősäge van a szabålyozott antibiotikumalkalmazåsnak. A megelőzüs együb lehetősügei Probiotikumok alkalmazåsa: a probiotikumok olyan Älő organizmusok, melyek javötjåk a szervezet mikrobiolçgiai egyensályåt. Ilyen päldåul a Saccharomyces boulardii, amely gåtlç hatåst gyakorol a C.difficile toxinokra, csükkenti a relapsus kockåzatåt Äs a hasmenäs idejät. VÜdőoltás kifejlesztäse. VizsgÅltÅk a C.difficile toxoid A Äs B oltçanyag biztonsågåt Äs immunogenitåsåt eg ÄszsÄges felnőttek küräben. Az eredmänyek szerint az oltçanyag biztonsågos, immunogenitåsa megfelelő Äs a vizsgåltak tübb mint 90%Åban erőteljes szärumantitest vålasz alakul ki mindkät toxin tekintetäben. Antitestek Üs immunglobulinok kiprçbålåsåra is sor kerñlt ÅllatkÖsÄrleteket küvetően, egyelőre alacsony esetszåmban, böztatç eredmänyekkel. Nosocomialis járványok A nosocomialis jårvåny megfäkezäsähez szñksäges a gyors, megbözhatç diagnçzis, a betegek mozgåsånak korlåtozåsa, a betegek izolålåsa (kohorsz izolåciç lehetsäges) kñlün szemälyzettel, valamint a käzhigiänäre, a kürnyezet Äs eszküzfertőtlenötäsre vonatkozç előöråsok betartåsa. A fertőzäs ÅtvitelÄnek csükkentäse ÄrdekÄben fel kell kutatni a tñnetmentes ÑrÖtőket, de antibiotikus kezeläsñk nem javasolt, mert a hordozås ÅltalÅban tranzitçrikus. A jårvåny kivizsgålåsa Äs az intäzkedäsek meghozatala az éntsz illetäkes intäzetänek, valamint az OEK bevonåsåval kell, hogy türtänjen. Az egüszsügçgyi Üs ápolási intüzmünyekben a C.difficile okozta megbetegedüsek, illetve terjedüsçk megelőzüsüre szolgálâ teendők ésszefoglalása: RacionÅlis antibiotikumfelhasznålås. A kontakt izolåciç szabålyainak betartåsa ismert fertőzäs vagy annak gyanája esetän. 1. A betegek elkñlünötäse izolålç kçrteremben (kohorsz izolåciç lehetsäges). 2. KÄzhigiÄne fontossåga: alkoholbåzisá käzfertőtlenötő szer. 3. KesztyűhasznÅlat a betegåpolås idejän. 4. KÜtÄnyhasznÅlat, amennyiben a ruhåzat szennyeződäse feltätelezhető. 5. Egyedi ÅpolÅsi eszküzük biztosötåsa Äs azok megfelelő kezeläse. 6. FelÑletfertőtlenÖtÄs folyamatos Äs zårçfertőtlenötäs.

9 7. Ezen feltütelek folyamatos betartása addig, amàg a hasmenüs fennáll. SzerkesztősÅgi megjegyzås: A täjåkoztatäs cålja elsősorban a figyelemfelkeltås a C.difficilere, mint egyre nagyobb jelentősåggel bérñ nosocomialis kñrokozñra, amely sölyos, akär halälos kimenetelű kñrformäkat is előidåzhet. A C.difficile megbetegedås kezelåse jelentős gazdasägi vonzattal is järhat. A klinikai tánetek Ås kockäzati tånyezők tákråben mind a klinikusoknak, mind az epidemiolñgusoknak gondolni kell a C.difficile esetleges kñroki szerepåre. A laboratñriumi vizsgälattal igazolt diagnñzishoz elengedhetetlen a kñrokozñ jellemzői alapjän kidolgozott protokoll, mely magäba foglalja a megfelelő mintavåtelezåst, täroläst Ås szällétäst. NagyBritanniÄban januär 1től a C.difficile Ältal okozott megbetegedåsek az egåszsågágyi ellätässal àsszefággő fertőzåsek nemzeti surveillanceänak råszekånt a kàtelezően bejelentendő fertőzåsek kàzå keráltek besoroläsra. Az ànkåntes jelentåsek alapjän 2002ben a bejelentåsek szäma tàbb mint 50%al nàvekedett 1999hez kåpest. Az ismert esetek 82%a a 65 Åv feletti korosztälyt Årintette. A fentiek miatt NagyBritanniÄban 2003 februärjäban låtrehoztak egy, a C.difficile Ältal okozott megbetegedåsek tåmakàråvel foglalkozñ munkacsoportot, mely 2004ben kàzlemånyt jelentetett meg. A munkacsoport Ältal kiadott kàzlemånyben meghatäroztäk a megbetegedås definéciñjät, a standard laboratñriumi diagnosztikai mñdszereket, Ås a száksåges infekciñkontroll tevåkenysåget. MagyarorszÄgon a fertőző betegsågek Ås järvänyok megelőzåse ÅrdekÅben száksåges järvänyágyi intåzkedåsekről szñlñ 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben az enteritis infektiosa szindrñma be Ås kijelentåsre kàtelezett. Az enteritis infektiosa kñrokozñi kàzàtt mint fakultatév pathogån baktårium szerepel a C.difficile is. A fertőző betegsågek jelentåsånek rendjåről szñlñ 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet szerint ugyancsak jelentendő a järvänyos formäban előfordulñ C.difficile Ältal okozott halmozñdäs is. Az elmölt téz Åvben, hazänkban àsszesen härom egåszsågágyi intåzmånyben lezajlott C.difficile Ältal okozott esethalmozñdäst jelentettek. Az elsőt 2001ben, egy halmozñdäst 2003ban Ås egy bejelentåst 2004ben regiszträltunk. A järvänyokban Årintett betegek szäma àsszesen 24 fő, a järvänyok Ätlagos időtartama 18,7 nap volt. Az exponältak 42,9%ÄnÄl jelentkeztek enterälis tánetek. MagyarorszÄgon a C.difficile tenyåsztåse 1981ben indult az ântsz VeszprÅm Megyei IntÅzetÅnek laboratñriumäban. Ezt kàvetően a SZTE Klinikai MikrobiolÑgiai laboratñriumäban a kitenyåsztett tàrzsek toxintermelåsåt hatäroztäk meg szàvetkultöräban a Btoxin cytotoxikus sajätsägänak kimutatäsäval. Az ajkai kñrhäz belgyñgyäszati osztälyän fordult elő az első igazolt, exitussal vågződő toxikus megacolon eset, amelyet C.difficile okozott. Ahogy az anaerob tenyåsztås feltåtelei megteremtődtek, egyre tàbb laboratñriumban kezdtåk kitenyåszteni a kñrokozñt, s ahogy a toxinkimutatäsra hasznälhatñ EIAtesztek megjelentek, ki tudtäk mutatni az A toxint vagy az A/B toxinokat is. Az izolält tàrzsek szämänak nàvekedåse a FehÅr

10 fázetek ben jñl kàvethető. A Åvi kàrvizsgälatok sorän igazolñdott, hogy egy kivåtellel az ântsz minden laboratñriuma kitenyåsztette a kñrokozñt, s minden laboratñrium kimutatta vagy a toxint kàzvetlenál a szåkletből, vagy a tàrzs toxintermelő kåpessågåt. Meglepően sok kñrhäzi laboratñrium is igazolni tudta a hasmenåses megbetegedåst a toxin direkt kimutatäsäval. E vizsgälat eredmånye azt igazolja, hogy a bakteriolñgiai laboratñriumok tàbbsåge felkåszált a C.difficile diagnosztikäjära. Felhasznált irodalom: 1. Barett, S.: Clostridium difficile the next step in mandatory reporting. J Hosp Infect 2004; 56: Berrington, A. Üs mts.: National Clostridium difficile standards group report to the department of health february J Hosp Infect 2004; 56 Suppl.1: Bignardi, G.E.: Risk factors for: Clostridium difficile infection. J Hosp Infect 1998; 40: Bouza, E., Peláez, T. Üs mts: M. Second look cytotoxicity: an evaluation of culture plus cytotoxin assay of Clostridium difficile isolates in the laboratory diagnosis of CDAD. J Hosp Infect 2001;48: Brazier, J.S., Duerrden, B.I.: Guidelines for optimal surveillance of Clostridium difficile infection in hospital. Commun Dis Public Health 1998;I: Cassandra, D., Salgado, Eve.T. Giannetta Üs mts: Failure to develop vancomycinresistant Enterococcus with oral vancomycin treatment of Clostridium difficile. Infection Control and Hospital Epidemiology 2004;25: CDC. Guidelines for enviromental infection control in healtcare facilities. MMWR 2003;52: Djuretic, T., Wall, P.G., Brazier, J.S.: Clostridium difficile: an update on its epidemiology and role in hospital outbreaks in England and Wales. J Hosp Infect 1999;41: HerszÜnyi L.: Antibiotikumok által okozott colitisek. Hippocrates II. Üvf. 4. sz ám 261. el Ürhet ő 10. Magee, J.T., Emma L., Pritchard Üs mts.: Antibiotikum rendelüs Üs antibiotikumrezisztencia a háziorvosi gyakorlatban. Az kézétti id őszak retrospektàv elemzüse. BMJ Magyar kiadás 2000;2: Országos Epidemiolâgiai Kézpont Üvi nosocomi ális járv ányok. Epinfo 2004;17: Szalka A.: Gastroenterocolitis. Hippocrates I. Üvf. 3. sz ám 140. el Ürhet ő 13. Wullt, M., Odenholt, I. Üs mts: Activity of three disinfectants and acidified nitrite against Clostridium difficile spores. Infection Control and Hospital Epidemiology 2003;24:

11 TÅJÑKOZTATÅS TUDOMÅNYOS DëJAK ÅTADÅSÅRÇL A Johan BÄla OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÜzpont TudomÅnyos TanÅcsadÇ TestÑletÄből alakult bizottsåg ez Ävben a Takátsy dàjat dr. Mezey Ilonának, a Rudnai dàjat dr. Molnár Zsuzsannának adomånyozta. Dr. Mezey Ilona osztályvezető főorvos, a KiçtÜses vàrusbetegsügek Nemzeti Referencia Laboratâriumának vezetője Ävtizedek Çta oktat (ELTE, SOTE, HOT) Äs tovåbbkäpzäseket vezet. A hazai rubeola, cytomegalo Äs kanyarçvörus vizsgålatok bevezetäsäben, tovåbbfejlesztäsäben, az optimålis csalådtervezäsi programok vöruslaboratçriumi håtteränek biztosötåsåban, szeroepidemiolçgiai szűräsek lebonyolötåsåban, áj kçrkäpek leöråsåban elävñlhetetlenek az Ärdemei. Dr. Molnár Zsuzsanna főtanácsos NÇgrÅd megyäben szerzett gyakorlati tapasztalatait a JÅrvÅnyÑgyi osztåly epidemiolçgusakänt remekñl kamatoztatja. Feladatai (konzultåciç, oktatås, vädőoltåssal megelőzhető fertőző betegsägek felñgyelete) mellett nagy szerepet vållalt az EFRIRfejlesztÄsben, Äs bekapcsolçdott a nemzetküzi surveillance munkåba.

12 TÅJÑKOZTATÅS SZAKMAI RENDEZVÑNYEKRŐL A BIOTERRORIZMUS ELLENI VÑDEKEZ ÑSSEL KAPCSOLATOS TOVÅBBKÑPZ Ő KONFERENCIA Ideje: december 14. (kedd) âra Helye: OKK Fodor terem, Budapest, IX., Nagyvárad tür 2. Megnyitâ: dr. Bujdosâ Lászlâ orszågos tisztifőorvos Előadások 1. Korunk kihàvása: a bioterrorizmus ElőadÇ: Dr. Faludi Gábor főigazgatç (Magyar HonvÅdsÅg EgÅszsÅgvÅdelmi IntÅzet) 2. A bioterrorizmus klinikai vonatkozásai ElőadÇ: Dr. Râkusz Lászlâ főinfektolçgus (Magyar HonvÅdsÅg) 3. Magyar tapasztalatok az athüni olimpia ABV biztosàtásában ElőadÇ: Prof. dr. FűrÜsz Jâzsef tudomånyos igazgatç (Magyar HonvÅdsÅg EgÅszsÅgvÅdelmi IntÅzet) 4. A Johan BÜla Országos Epidemiolâgiai Kézpont Mikrobiolâgiai Felderàtő Csoportjának bemutatása ElőadÇ: Bognár Csaba, a csoport vezetője KÅrdÅsek, hozzçszélçsok Zárszâ: Dr. Vass Ådám főosztályvezető (OTH) *** A Johan BÜla Országos Epidemiolâgiai Kézpont munkaürtekezlete epidemiolâgusok rüszüre december 16án (csçtérték) 10 ârakor kerçl megrendezüsre. Helye: OKK A ÄpÑlet Nagytanterem, Budapest, IX., GyÅli át 26.

13 TÅJÑKOZTATÅS ENGEDÑLYEZETT FERTŐTLENëTŐSZEREKRŐL oktâber hânapban engedülyezett fertőtlenàtőszerek listája Fertőtlenàtőszer Felhasználási Alkalmazási Behatási Forgalmazâ neve terçlet koncentráciâ idő 0,5 % 60 perc 1,0 % 30 perc DESCOCID Pannon Diagnosztika Kft. felñletfertőtlenötäs 2,0 % 15 perc 1195 Budapest, érpåd u.3/b. 3,0 % 5 perc BIG spray neu felñletfertőtlenötäs cc. 5 perc B, F, V, T hagyni OPAQUA käzfertőtlenötäs cc. råszåradni B, F OPGENERAL UltragÄl Kft Budapest, Budafoki át 64. felñletfertőtlenötäs OPSEPT käzfertőtlenötäs cc. SANALKCLEAN SANALKCLEAN forte UNICLEAN Kft Budapest, NagyvÅrad u.26. felñletfertőtlenötäs felñletfertőtlenötäs 2,0 % 1,5 % 0,5 % 2,0 % 4,0 % 1,0 % 0,5 % 15 perc 30 perc 60 perc 30 perc 15 perc Antimikrobiális spektrum B, F, V (HBV/HIV, Rota) B(MRSA), F, V B(MRSA), F, V, T 30 mp B, F, 1 perc V 30 perc 60 perc B(MRSA), F, V 1,0 % 60 perc B(MRSA), F, V, T 1,0 % 0,5 % 0,25 % 1 % 0,5 % 1015 perc 30 perc 60 perc 30 perc 60 perc B(MRSA), F, V B(MRSA), F, V, T Jelmagyarázat: B = baktericid, F = fungicid, V = virucid, T = tuberkulocid TájÜkoztatást adta: dr. Milassin Márta főtanácsos OEK Dezinfekciâs osztály

14 A HAZAI JÅRVÅNYÖGYI HELYZET ÅLTALÅNOS JELLEMZÑSE A november küzütti időszakban a bejelentett fertőző megbetegedäsekre vonatkozç adatok alapjån az orszåg jårvånyñgyi helyzete az alåbbiakban foglalhatç Üssze: Az enterális fertőző betegsügek küzñl a salmonellosis Äs az enteritis infectiosa esetek szåma märsäkelten emelkedett az előző hetihez käpest. A salmonellosis, campylobacteriosis Äs enteritis infectiosa megbetegedäsek szåma jelentősen meghaladta az Ävek azonos hetät jellemző mediånt. A häten hårom küzüssägi Äs kettő terñleti gastroenteritis járványrçl Ärkezett jelentäs. A vàrushepatitisek szåma a duplåjåra emelkedett az előző hetihez käpest, az esetek szåma azonban nem haladta meg az Ävek azonos hetät jellemző küzäpärtäket. Az esetek felät a fővårosban illetve BorsodAbaáj ZemplÄn megyäben diagnosztizåltåk. A lügìti fertőző betegsügek küzñl a scarlatina esetek szåma märsäkelten emelkedett az előző hetihez käpest, morbillit Äs rubeolát nem jelentettek. A skarlát, a bárányhimlő, a kanyarâ Äs a rubeola jårvånyñgyi helyzete kedvezően alakult. A häten hårom, utçlag regisztrålt pertussis megbetegedäs adatai kerñltek a nyilvåntartåsba. Az oltåsi koron aluli csecsemők jårvånyñgyi mikrobiolçgiai vizsgålata kät esetben igazolta a klinikai diagnçzist. Az idegrendszeri fertőző betegsügek küzñl a gennyes meningitisek szåma alig våltozott az előző hetihez käpest, kät megbetegedäst Streptococcus okozott. A virålis eredetű idegrendszeri megbetegedäsek sz Åma az előző heti 9ről 13ra emelkedett. A 10 encephalitis infectiosa eset kilenc terñleten fordult elő. TovÅbb csükkent a Lymekâr megbetegedäsek szåma az előző kät hetihez viszonyötva. A 15 eset nyolc terñleten fordult elő.

15 EGÑSZSÑGÖGYI MINISZTÑRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF HEALTH OF THE HUNGARIAN REPUBLIC A tárgyhüten régzàtett fertőző megbetegedüsek Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases recorded current week in Hungary (+) 48/2004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) a 48. hüten (week) BetegsÜg Disease Medián az hüten (week) Medián Typhus abdominalis 1 Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÜb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ. 10 betegsüg 8 Lymekâr Listeriosis Brucellosis 1 3 Leptospirosis Tularemia Tetanus Vàrusos haemorrh. láz Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztötott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) ( ) nincs adat (no data available) A statisztika käszötäs ideje:

16 EGÑSZSÑGÖGYI MINISZTÑRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF THE HUNGARIA A tárgyhüten régzàtett fertőző megbetegedüsek Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases recorded current week in Hungary (+) 48/2004.sz.heti jelentäs (weekly report) ( Terçlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta Lymekâr Budapest Baranya BácsKiskun BÜkÜs BorsodAbaìjZemplÜn Csongrád FejÜr GyőrMosonSopron HajdìBihar Heves JászNagykunSzolnok KomáromEsztergom Nâgrád Pest Somogy SzabolcsSzatmárBereg Tolna Vas VeszprÜm Zala Ässzesen (total) Előző hüt (previous week) (+) előzetes, räszben tisztötott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszötäs ideje:

17 A Johan BÅla OrszÇgos EpidemiolÉgiai KÜzpont (OEK) kiadvçnya. A kiadvånyban szereplő küzlemänyek szakmai egyeztetäst küvetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÜsszeÅllÖtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÜzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÇgos KÜzegÅszsÅgágyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai Kàzàs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosétott egyáttműkàdås råvån fejlesztettåk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerñl poståzåsra Äs az Internetre. Internet càm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, küzläsi sz ÅndÄkkal sz ÖveskedjÄk az Epinfo főszerkesztőjühez fordulni: Johan BÜla Országos Epidemiolâgiai Kézpont 1966 Budapest, Pf. 64. Telefon: , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatçk Äs felhasznålhatçk, azonban a kiadvåny forråsk Änt valç hasznålatånål hivatkozni kell az al Åbbi mçdon: OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÜzpont. A küzlemäny cöme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÜzpont. 10 Äves az Epinfo. Epinfo 2003;1:12.) Országos tisztifőorvos: dr. Bujdosâ Lászlâ ISSN X

11. évfolyam 48. szám 2004. december 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

11. évfolyam 48. szám 2004. december 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 11. évfolyam 48. szám 2004. december 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A C.difficile epidemiológiai jelentősége az egészségügyi intézményekben 593 Epinfo Tájékoztatás - tudományos díjak átadásáról

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 29. szåm 200. jçlius 27. Az eddig regisztrålt legnagyobb legionellosis jårvåny Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 49. szåm 2003. december 12. Influenza. fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 49. szåm 00. december. Influenza TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenétőszerekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ TERJED AZ INFLUENZA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN Az EgÄszsÄgÑgyi

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 11. Ävfolyam 26. szåm 2004. jçlius 2. A lyssa-fertőzäsre gyançs särñläsekkel kapcsolatos eljåråsok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår 1. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 4. szåm 2002. februår. Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozçdåsa Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ KERATOCONJUNCTIVITIS/CONJUNCTIVITIS ESETEK HALMOZÅDÄSA A

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 15. szåm 2001. Åprilis 20. VariÅns Creutzfeldt-Jakob betegsäg AngliÅban Szakmai tovåbbkäpzäs Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 46. szåm 2003. november 21. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 46. szåm 00. november. A magyar lakossåg egäszsägi Ållapothoz kapcsolçdç ÄletminősÄge Fertőző betegsägek adatai Impresszum a vizuålis analçg skålån elärt pontszåm (000) volt, a magyaråzç våltozçk

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 43. szåm oktçber 31. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 43. szåm 00. oktçber 3. HIV/AIDS Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ HIV/AIDS MAGYARORSZ ÄG, 00. SZEPTEMBER 30. A nyilvéntartott HIVfertőzÖtt szemülyek nemenkünti megoszlésa

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 0. szám 009. május. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi dolgozók egyéni védőeszközei az új influenzában szenvedő beteg ellátása során 5 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

A CLOSTRIDIUM DIFFICILE EPIDEMIOLÓGIAI JELENTŐSÉGE AZ EGÉSZSÉGÜGYI EPINFO 2004;

A CLOSTRIDIUM DIFFICILE EPIDEMIOLÓGIAI JELENTŐSÉGE AZ EGÉSZSÉGÜGYI EPINFO 2004; A CLOSTRIDIUM DIFFICILE EPIDEMIOLÓGIAI JELENTŐSÉGE AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN EPINFO 2004; 593-602 Bevezetés Napjainkban az antibiotikum használattal összefüggő, hasmenéssel jelentkező megbetegedések

Részletesebben

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 3. szåm 2002. januår 25. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 3. szåm 00. januår 5. NemzetkÇzi informåcié CsokolÅdÄ Åltal terjesztett S.Oranienburg jårvåny Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ CSOKOLÅDÉ ÅLTAL TERJESZTETT S.ORANIENBURG

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 9. szám 0. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 47 Módosítás 466 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 467 Fertőző betegségek

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről

A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről 0. Ävfolyam. szåm 00. jçnius. A veleszéletett fejlődäsi rendellenessägek megelőzäsäről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenötőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÜgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 2. szåm 2004. januår 16. SzÅrnyasinfluenza-vÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 00. januår 6. SzÅrnyasinfluenzavÇrus Åltal okozott humån megbetegedäsek Vietnamban Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ SZÅRNYASINFLUENZAVÉRUS ÅLTAL OKOZOTT HUMÅN

Részletesebben