Grant Thornton Hungary News november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News. 2014 november"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2014 november

2 Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része január 1-jétıl lép hatályba, az ettıl eltérı idıpontban hatályba lépı rendelkezéseknél közöljük a hatálybalépés idıpontját. Üdvözlettel Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E Tartalom Adóváltozások Személyi jövedelemadó, járulékok Társasági adó Helyi adók Általános forgalmi adó Egyéb adók Adózás rendje 2

3 1. Személyi jövedelemadó, járulékok Kiküldetés: a kiküldetési rendelvény a korábbi kötelezı papírforma mellett már elektronikus úton zárt rendszerben kiállított és tárolt bizonylat is lehet, feltéve, hogy tartalmazza a kiküldetési rendelvényre vonatkozó tartalmi követelményeket. Kölcsönzött munkavállaló: külföldrıl kölcsönzött munkavállaló esetén amennyiben a járulékkötelezettséget a belföldi kölcsönvevı teljesíti a belföldi kölcsönvevı az általa juttatott bevétel tekintetében munkáltatóként járhat el, azaz a munkavállaló helyett a kölcsönvevı teljesítheti a munkavállalót terhelı személyi jövedelemadó kötelezettségeket (adóelıleg levonás). Családi kedvezmény: - a családi kedvezmény mértéke két eltartott esetében ig fokozatosan duplájára emelkedne, azaz gyermekenként havonta 20 ezer Ft-ra ben marad az idei 10 ezer Ft/gyermek összeg. Bıvül a családi kedvezmény igénybevételére jogosultak köre is (nevelıszülı házastársa). - A családi kedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy minden kedvezményezett eltartott rendelkezzen adóazonosító jellel, mely feltüntetésre kerül az adóelıleg megállapításakor/éves adóbevallás elkészítésekor. Vagyis minden gyereknek, akire tekintettel adókedvezmény jár, rendelkeznie kell adóazonosító jellel, amelyet az adóhatóságnál a megfelelı formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni. Elsı házasok kedvezménye: ez havi 5000 Ft adókedvezményt jelent azon 2015-ben házasulóknak, ahol, legalább az egyik házastárs elsı házasságát köti. Az adókedvezmény a házasság megkötésétıl számított két éven belül vehetı igénybe vagy a családi adókedvezményre való jogosultság megnyílásának idıpontjáig. A kedvezmény érvényesítésérıl a családi adókedvezményhez hasonlóan közösen kell a házastársaknak nyilatkozniuk. Jövedelem-nyereség-minimum: A társasági adó szabályokkal összhangban változik az egyéni vállalkozói jövedelem-nyereség-minimum összege, mely a vállalkozói bevétel 2%-a lesz, tehát 2015-tıl már nem lehet levonni a jövedelem-minimum megállapításánál az eladott áruk beszerzési értékét. Cafeteria rendszer Az eddigi szabályozás szerint munkavállalónak juttatott béren kívüli juttatások együttes összege évi 500 ezer forintig tartozott a 35,7%-os adóterhelés alá. Az évi 500 ezer forint feletti rész adóterhelése 51,17% volt. A módosítás szerint a kedvezményes béren kívüli juttatások együttes összege évi 450 ezer forintra csökken, azzal, hogy a juttatás SZÉP kártya nélküli része nem haladhatja meg az évi 200 ezer forintot. A 200 ezer forintot, illetve a 450 ezer forintot meghaladó rész 51,17%-al adózik. Lakással kapcsolatos célok A jelenlegi szabályozás szerint nem kell kamatjövedelembıl származó jövedelmet megállapítani, ha a munkáltató a törvényben rögzített feltételek mellett lakáscélra ad hitelt munkavállalójának. Az új szabályok szerint bıvül a lakáscélú felhasználás köre, 2015-tıl lakáscélú felhasználásnak minısül a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítés is. 3

4 Munkavállalói értékpapír-juttatási program A kötelezı tartási idıszak kezdınapját követı hónap 20. napjáig el kell küldeni az adóhatóságnak a program meghirdetésérıl a munkavállalók részére kiadott tájékoztató másolati példányát. Járulékok - Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6810 Ft-ról 6930 Ft-ra emelkedik. - Az olyan kifizetı, amely a magánszemély részére összevont adóalapba tartozó jövedelmet juttat, köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására. - Külföldi illetıségő elıadómővészek 14%- os eho fizetésére kötelezettek évi 450 EFt-os felsı határig. - A külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerzıdésben meghatározott díj is figyelembe vehetı a járulékalapot képezı jövedelem tekintetében, amennyiben nincsen magyar személyi jövedelemadóelıleg alap. - Harmadik állam állampolgárai tekintetében az egyoldalú járulékmentesség lejárta 2015.július 1-re módosul. - A részmunkaidıben foglalkoztatott gyedben, gyes-ben vagy gyet-ben részesülı munkavállaló után is 100%-ban veheti igénybe a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt. 2. Társasági adó Kapcsolt vállalkozások A tao törvény módosítása szerint bıvül a kapcsolt vállalkozások köre. Az eddigi feltételeken túl kapcsolt vállalkozásnak minısül két vállalkozás, amennyiben az ügyvezetı személye megegyezik. Veszteségelhatárolás Szigorodnak a veszteségelhatárolásra vonatkozó szabályok. A 2015-ös adóévben és az azt követı adóévekben keletkezı veszteséget csak a következı 5 adóévben lehet felhasználni az új szabályozás szerint. Átmeneti rendelkezés szerint a évet megelızıen keletkezett veszteséget legkésıbb a december 31- éig lehet felhasználni a december 31-én érvényes feltételek szerint. Az átalakulással vagy tulajdonosváltozással érintett adózók esetében az eddigieken túlmenıen további feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy az elızı évek elhatárolt vesztesége felhasználható legyen. K+F adókedvezmény Végül nem került be a végleges szövegbe az a rendelkezés, hogy az adózók csak akkor csökkenthetik a társasági adóalapjukat a K+F költségekkel, ha rendelkeznek az illetékes hatóság minısítésével arról, hogy az adott kutatás valóban K+F tevékenységnek minısül, tehát továbbra is a korábbi szabályokat kell alkalmazni. Felsıoktatási intézmények támogatása 2015-tıl csökkenthetı lesz a társasági adóalap a felsıoktatási intézmény számára támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás 50%-ával (de maximum az adózás elıtti eredmény összegével egyezı összeggel). 4

5 Látvány-csapatsport, film, elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Az új szabályozás szerint nemcsak adókedvezmény igénybevételére lesz lehetıség a feltételeknek megfelelı támogatások után. Az adózók választhatják azt, hogy a megállapított havi vagy negyedéves tao elıleg kötelezettségük 50%-át felajánlják a fenti célra. A felajánlott társasági adó után az adózók adójóváírásra lesznek jogosultak. Az adójóváírás összege az adóelılegbıl történı felajánlás esetén a felajánlott adóelıleg összege, de maximum a fizetendı éves tao 80 százalékának a 7,5%-a, illetve a fizetendı adóból juttatott felajánlás esetén a felajánlott összeg, de legfeljebb a fizetendı adó 80 százalékának a 2,5%-a. Szigorodnak ugyanakkor a támogatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok, mivel a támogatás igazolás iránti kérelmet az adózónak és a támogatott szervezetnek együttesen kell benyújtani. Elvárt adóalap Az elvárt adóalap (jövedelem minimum) meghatározásánál a 2015-ös adóévtıl kezdıdıen nem lehet levonni az eladott áruk bekerülési értékét. Transzfer ár szabályozás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı dokumentációs kötelezettség szabályait tovább fogja szigorítani az NGM miniszteri rendelet. Ennek alapján az adatbázisból nyert adatok közül csak a középsı (interkvartilis) tartományba esı összehasonlító adatok tekinthetık szokásos piaci árnak. Ezt az új szabályozást elıször a évi adókötelezettség megállapításánál kell alkalmazni. 3. Helyi adók Az önkormányzatok bármely új, magánszemélyt terhelı települési adót bevezethetnek, amelyet törvény nem tilt, illetve eddig nem terhelte adó. A kapcsolt vállalkozások által alkalmazandó összevont adóalap meghatározásnál a kapcsolt vállalkozások árbevétel és elábé adatait csak a kapcsolt vállalkozási viszony tartamának megfelelıen napokra arányosítva kell figyelembe venni. 4. Általános forgalmi adó Idıszakos elszámolású ügyletek (folyamatos szolgáltatás) Az idıszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó új szabályozásokat július 1- jétıl kell alkalmazni könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások tekintetében, majd január 1-jétıl minden más szolgáltatásra is alkalmazni kell. Amennyiben a felek idıszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, akkor a teljesítés idıpontja az érintett elszámolási idıszak utolsó napja lesz. A törvény a fıszabálytól eltérıen az alábbi két kivételt fogalmazza meg: - Abban az esetben, amennyiben a számla vagy a nyugta kibocsátásának idıpontja és a fizetés esedékessége is megelızi az elszámolási idıszak utolsó napját, akkor a teljesítés idıpontja a számla vagy a nyugta kibocsátásának idıpontja. - Abban az esetben, amennyiben a fizetés esedékessége az elszámolási idıszak utolsó napját követı idıpontra esik, akkor a teljesítés idıpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége de legkésıbb az elszámolási idıszak utolsó napját követı harmincadik nap. 5

6 Elıleg általános forgalmi adója Elılegnek minısül minden a teljesítést megelızıen adott ellenértékbe beszámítható vagyoni elıny. Az új szabály szerint már nem csak a pénz átadása, jóváírása minısül elılegnek, hanem az is, amikor az értékesítı vagy a szolgáltatást nyújtó fél csereügylet során szerez vagyoni elınyt. Adómérték csökkenése bizonyos termékekre január 1-jétıl a nagytestő állatok (szarvasmarha, juh és a kecske) értékesítésére vonatkozó áfa-kulcs 27-ról 5%-ra csökken. Belföldi fordított adózású ügyletek A munkaerı kölcsönzésre, kirendelésre illetve személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatások fordított adózás alá fognak esni. Az építıiparban attól függetlenül alkalmazandó a fordított adózás, hogy az építési munka, amelyhez a munkaerıt kölcsönözték kötött-e építési hatósági engedélyhez. A törvény január 1-jétıl fordított adózást vezet be egyes acélipari termékek értékesítésére vonatkozóan. 5. Egyéb adók Reklámadó A kapcsolt vállalkozások által alkalmazandó összevont adóalap meghatározásnál a kapcsolt vállalkozási viszony tartamának megfelelıen napokra arányosítva kell figyelembe venni az adóalapot. Az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 2015-tıl nem 40%, hanem 50% adót kell fizetni. Nem adóköteles a reklám közzététele meghatározott sport szponzorációs esetekben. Továbbra is adóköteles a reklám közzétételének megrendelése, kivéve ha - a közzététel megrendelıje rendelkezik az adóalany meghatározott nyilatkozatával vagy - a közzététel megrendelıje kérte az adóalany nyilatkozatát, ezt hitelt érdemlıen tudja is bizonyítani, de a nyilatkozatot a közzétételrıl szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételétıl számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és ezt a tényt a közzétevı nevével és a közzététel ellenértékével együtt az adóhatósághoz bejelenti vagy - az adóalany a reklám-közzététel megrendelésének idıpontjában szerepel az adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban. A fent említett nyilvántartásba az adóalanyok a saját kérésükre kerülhetnek be, ha adó-, adóelıleg-bevallási és befizetési kötelezettségüknek határidıben eleget tettek vagy nyilatkoznak az adóhatóságnak, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli ıket. E-útdíj UD rendszer részét képezi az úttestbe épített áthajtásos tömegmérı pontok is. Az állami adóhatóság az UD rendszerben kezelt adatokat felhasználhatja ellenırzı tevékenysége, az adózók ellenırzésre történı kiválasztása céljából. Az Útdíjtv. szerinti felügyeleti szerv a gépjármővekrıl kezelt adatok tekintetében a gépjármő össztömegét, tengelyterhelését, valamint méretét is nyilvántartja. 6

7 Az útdíjszedı az általa kezelt adatokat 7 évig köteles megırizni az adóhatósági utólagos ellenırzésekre tekintettel. Illeték - Az Itv. értelmében az ingatlanok és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságok üzletrészének adásvétele mentes a vagyonszerzési illeték alól, amennyiben az ügylet a Tao törvény szerinti kapcsolt vállalkozások között jön létre. A Tao törvény szerinti kapcsolt vállalkozások köre január 1-jétıl bıvül azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknek közös az ügyvezetése. Az illetékmentesség azonban az ilyen kapcsolt vállalkozásokra nem terjed ki. - Lakásértékesítés esetében az illeték alapja a vásárolt és a vásárlást megelızıen vagy azt követıen eladott másik lakástulajdon forgalmi értékének különbözete. Az adóhatóság egy évre felfüggeszti az illetékkiszabási eljárást, ha a magánszemély legkésıbb a lakásvásárlás illetékkiszabására történı bejelentésig nyilatkozik, hogy a lakásvásárlását követı egy éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti. Amennyiben a lakásvásárlást követı 1 éven belül elmulasztja igazolási kötelezettségét a lakáseladásról, akkor az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értéke után illetéket és pótilletéket vet ki. - A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az illetékbélyeg mellett már banki átutalással is lehet teljesíteni. Hasonlóan elektronikus fizetési rendszeren keresztül, bankkártyával vagy készpénz-átutalási megbízás útján lehet teljesíteni a járási hivataloknál és kormányablakoknál a nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét. Népegészségügyi termékadó Az adóköteles termékek köre bıvül azon elırecsomagolt cukrozott készítményekkel, - melyek cukortartalma meghaladja a 25%- ot, kivéve ha minimum 20% mézet tartalmaz, feltéve, hogy cukortartalma legfeljebb 40%. - melyek olyan csokoládé- és kakaótartalmú készítmények, melyekben a cukortartalom meghaladja a 40%-ot és kakaótartalma 40%-nál kevesebb, kivéve a legalább 50%- ban tejalapanyag felhasználásával készült termékeket. Alkoholos italok is adókötelessé válnak, kivéve a gyümölcspárlat, illetve azon adalékanyag mentes italok, melyek legalább hét különbözı gyógynövény felhasználásával készültek. Az adó mértéke sávosan változik, attól függıen, hogy mekkora a termék alkoholtartalma ( 20 Ft/liter-900Ft/liter). Pénzügyi szervezetek különadója Kollektív befektetési formák különadója Adókötelezettség terheli azt a kollektív befektetési formát, amelynek befektetési jegyeit Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezı forgalmazó forgalmazza. Az adó alapja a forgalmazói díj, az adó mértéke az adóalap 25%-a. Az adót a forgalmazó állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente a negyedévet követı hónap 20-áig. A forgalmazót abban az esetben is terheli adófizetési kötelezettség, ha elmulasztotta azt beszedni. Hitelintézetek A hitelintézetek csökkenthetik különadójukat az ukrajnai illetıségő kapcsolt vállalkozásaikban január 1-jén fennálló, a forgóeszközök, illetve a befektetett 7

8 pénzügyi eszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentı befektetésekre az ukrajnai helyzet következtében elszámolt 2014-es leírásokkal, legfeljebb 5 milliárd forinttal. Az ok-okozati kapcsolat bizonyítása az adózót terheli. Környezetvédelmi termékdíj január 1-jétıl kibıvül a termékdíj köteles csomagolószerek, elektromos és elektronikai termékek köre. A törvény új termékdíj köteles termékeket határoz meg, termékdíj köteles lesz az egyéb mőanyag termék, az egyéb vegyipari termék illetve az irodai papír. Ezen új kategóriák tekintetében csekély mennyiségő kibocsátónak számít az a belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevı (kizárólag végfelhasználó vevı részére történı értékesítés esetében) kötelezett, ha a kibocsátás egyéb mőanyag termék esetében a 2 kg-ot, egyéb vegyipari termék esetén a 200 kg-ot, irodai papír esetében pedig a 200 kg-ot nem haladja meg. Azon elıtt csekély mennyiségő kibocsátónak számító kötelezettek, akik e három új kategória tekintetében is csekély mennyiségő kibocsátónak számítanának, mentesülnek az ismételt bejelentkezési kötelezettség alól. Csekély mennyiségő kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya ezen új kategóriák esetében 4000Ft/év. Reklámhordozó papír esetében pedig 6000 Ft-ról 8000 Ft-ra nı az éves kötelezettség mértéke. Egyéb mőanyag terméknek minısül a mőanyag mővirág, levél-és gyümölcsutánzat és ezek részei, ezekbıl készült áru. Egyéb vegyipari termékek pl. a szappanok, súrolókrémek és porok, szépség-vagy testápoló készítmények, hajápoló szerek, borotválkozás elıtti, utáni készítmények. Irodai papírnak minısül az információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra. Kereskedelmi csomagolás kategória alatt kizárólag a fémbıl készült italcsomagolások maradnak, a többire az alap díjtételek fognak vonatkozni. Termékdíj-kötelezettség átvállalásának lehetısége kibıvül a bércsomagolás vagy az engedélyezett bérleti rendszer keretében történı csomagolás létrehozása esetével. 6. Adózás rendje Jogviszonyok adóhatósági minısítése Visszakerül a törvénybe az a rendelkezés, hogy az adóhatóság egy ellenırzés során már minısített jogviszonyt egy másik adózónál eltérıen nem minısítheti, az adóhatóság az eljárás során egy másik adózónál tett megállapítást hivatalból köteles figyelembe venni. Jogviszonyok egyezményes országok közötti eltérı minısítése Az új szabályok szerint nemzetközi szerzıdéssel érintett jogviszonyoknak az államok közötti eltérı jogi minısítése nem eredményezheti azt, hogy az adott ügylet egyik államban sem lenne adóztatható. Ilyen esetben az adóhatóság becsléssel állapítja meg az adókötelezettséget. Áfa választás utólagos módosítása A módosítás szerint január 1-jétıl az adózók kijavítási kérelem útján visszamenıleges hatállyal módosíthatják az általános forgalmi adóra vonatkozó választásukat (pl. alanyi adómentesség választása, bérbeadásra vonatkozó 8

9 adókötelezettség választása), amennyiben a módosítás adót, adóalapot, visszaigénylést nem érint. A kijavítási kérelmet csak a bevallások utólagos ellenırzésére irányuló adóellenırzést megelızıen lehet benyújtani. Ezzel párhuzamosan a módosítás hatályon kívül helyezi a tavaly hatályba lépett kijavítási lehetıségeket. Közúti fuvarozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség január 1-jétıl létrejön az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER). Ennek keretében útdíj köteles gépjármővel végzett, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékértékesítést vagy Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történı termékértesítést csak EKAER számmal rendelkezı adózó folytathat. Felhívjuk azonban a szíves figyelmüket arra, hogy a bejelentési kötelezettség nem a fuvarozót, hanem az ügyletben részt vevı belföldi adóalanyokat terheli. Az EKAER számot Közösségben belüli termékbeszerzés esetén a címzett, Közösségen belüli termékértékesítés, illetve belföldi értékesítés esetén a feladó köteles igényelni elektronikus úton a fuvar adatainak bejelentésével a fuvarozás megkezdése elıtt. Közösségben belüli termékbeszerzés és belföldi beszerzés esetén a címzett a fuvarozás megérkezését köteles az adóhatósághoz elektronikus úton benyújtani. A jogszabály speciális rendelkezéseket határoz meg ún. kockázatos termékekre. Ennek megfelelıen a fenti szabályokat kell alkalmazni nem útdíj köteles gépjármővel végzett termékértékesítésre is, ha értékesített áru tömege élelmiszerek esetén a 200 kg-ot, egyéb kockázatos termék esetén az 500 kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke a 250ezer forintot, illetve 1 millió forintot meghaladja. A jogszabály kockázatos termékek értékesítése esetében biztosítéknyújtási kötelezettséget is elıír, amely alól mentesség szerezhetı. Abban az esetben, ha az adózó a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor az áru igazolatlan eredetőnek minısül és az adóhatóság egy esetleges ellenırzéskor az áru értékének 40%-áig terjedı mulasztási bírságot szabhat ki. Belföldi összesítı jelentés január 1-jétıl megváltozik a belföldi összesítı jelentésben szereplı számlák bejelentési értékhatára. A módosítást követıen a jelentési kötelezettség kiterjed az Ft áthárított általános forgalmi adót meghaladó számlákra. Az új szabályok szerint választható, hogy az adóalanyok értékhatártól függetlenül az összes áthárított áfát tartalmazó számlát szerepeltessék a jelentésben, ehhez viszont szükség van a vevı adószámára is. A módosításnak megfelelıen a számla kötelezı adattartalma úgy módosul, hogy az egymillió forintot meghaladó áthárított általános forgalmi adót tartalmazó számlák esetében is kötelezı adattartalma lesz a számlának a vevı adószáma. Mulasztási bírság Az új szabályok szerint amennyiben az adózó ismételten akadályozza az ellenırzést, üzletzárást vagy végrehajtási eljárást, akkor az ismételt jogsértés miatt az adóhatóság a nem magánszemély adózót Ft helyett Ft-ig terjedı mulasztási bírsággal sújthatja. 9

10 Kapcsolt vállalkozások fogalma január 1-jétıl bıvül a kapcsolt vállalkozások köre. Az új szabályok szerint kapcsolt vállalkozásnak minısül az adózó és más személy, ha a két cégben az ügyvezetı személye megegyezik és erre tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntı befolyásgyakorlás valósul meg. Áfa bevallási gyakoriság Az új szabályok szerint az újonnan jogelıd nélkül létrejövı adóalanyoknak havonta kell az áfa bevallást benyújtani a bejelentkezés évének és az azt követı évének általános forgalmi adó kötelezettségérıl január 1-jétıl a negyedéves áfa bevallóknak a közösségi ügyletekrıl szóló összesítı jelentést havonta kell benyújtaniuk abban az esetben is, ha a Közösségen belüli termékbeszerzésük esetében lépik át negyedévente az eurós összeghatárt (eddig csak a Közösségen belüli termékértesítés és szolgáltatásnyújtás összesített értékét kellett figyelni). 10

11 Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért. 11

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. Rossz hír a pálinkafőzés szabadsága megszűnik Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. 2/47 1 Az adóváltozások okai Bevétel biztosítása a költségvetés részére Feketegazdaság,

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben