Grant Thornton Hungary News november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News. 2014 november"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2014 november

2 Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része január 1-jétıl lép hatályba, az ettıl eltérı idıpontban hatályba lépı rendelkezéseknél közöljük a hatálybalépés idıpontját. Üdvözlettel Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E Tartalom Adóváltozások Személyi jövedelemadó, járulékok Társasági adó Helyi adók Általános forgalmi adó Egyéb adók Adózás rendje 2

3 1. Személyi jövedelemadó, járulékok Kiküldetés: a kiküldetési rendelvény a korábbi kötelezı papírforma mellett már elektronikus úton zárt rendszerben kiállított és tárolt bizonylat is lehet, feltéve, hogy tartalmazza a kiküldetési rendelvényre vonatkozó tartalmi követelményeket. Kölcsönzött munkavállaló: külföldrıl kölcsönzött munkavállaló esetén amennyiben a járulékkötelezettséget a belföldi kölcsönvevı teljesíti a belföldi kölcsönvevı az általa juttatott bevétel tekintetében munkáltatóként járhat el, azaz a munkavállaló helyett a kölcsönvevı teljesítheti a munkavállalót terhelı személyi jövedelemadó kötelezettségeket (adóelıleg levonás). Családi kedvezmény: - a családi kedvezmény mértéke két eltartott esetében ig fokozatosan duplájára emelkedne, azaz gyermekenként havonta 20 ezer Ft-ra ben marad az idei 10 ezer Ft/gyermek összeg. Bıvül a családi kedvezmény igénybevételére jogosultak köre is (nevelıszülı házastársa). - A családi kedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy minden kedvezményezett eltartott rendelkezzen adóazonosító jellel, mely feltüntetésre kerül az adóelıleg megállapításakor/éves adóbevallás elkészítésekor. Vagyis minden gyereknek, akire tekintettel adókedvezmény jár, rendelkeznie kell adóazonosító jellel, amelyet az adóhatóságnál a megfelelı formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni. Elsı házasok kedvezménye: ez havi 5000 Ft adókedvezményt jelent azon 2015-ben házasulóknak, ahol, legalább az egyik házastárs elsı házasságát köti. Az adókedvezmény a házasság megkötésétıl számított két éven belül vehetı igénybe vagy a családi adókedvezményre való jogosultság megnyílásának idıpontjáig. A kedvezmény érvényesítésérıl a családi adókedvezményhez hasonlóan közösen kell a házastársaknak nyilatkozniuk. Jövedelem-nyereség-minimum: A társasági adó szabályokkal összhangban változik az egyéni vállalkozói jövedelem-nyereség-minimum összege, mely a vállalkozói bevétel 2%-a lesz, tehát 2015-tıl már nem lehet levonni a jövedelem-minimum megállapításánál az eladott áruk beszerzési értékét. Cafeteria rendszer Az eddigi szabályozás szerint munkavállalónak juttatott béren kívüli juttatások együttes összege évi 500 ezer forintig tartozott a 35,7%-os adóterhelés alá. Az évi 500 ezer forint feletti rész adóterhelése 51,17% volt. A módosítás szerint a kedvezményes béren kívüli juttatások együttes összege évi 450 ezer forintra csökken, azzal, hogy a juttatás SZÉP kártya nélküli része nem haladhatja meg az évi 200 ezer forintot. A 200 ezer forintot, illetve a 450 ezer forintot meghaladó rész 51,17%-al adózik. Lakással kapcsolatos célok A jelenlegi szabályozás szerint nem kell kamatjövedelembıl származó jövedelmet megállapítani, ha a munkáltató a törvényben rögzített feltételek mellett lakáscélra ad hitelt munkavállalójának. Az új szabályok szerint bıvül a lakáscélú felhasználás köre, 2015-tıl lakáscélú felhasználásnak minısül a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítés is. 3

4 Munkavállalói értékpapír-juttatási program A kötelezı tartási idıszak kezdınapját követı hónap 20. napjáig el kell küldeni az adóhatóságnak a program meghirdetésérıl a munkavállalók részére kiadott tájékoztató másolati példányát. Járulékok - Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6810 Ft-ról 6930 Ft-ra emelkedik. - Az olyan kifizetı, amely a magánszemély részére összevont adóalapba tartozó jövedelmet juttat, köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására. - Külföldi illetıségő elıadómővészek 14%- os eho fizetésére kötelezettek évi 450 EFt-os felsı határig. - A külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerzıdésben meghatározott díj is figyelembe vehetı a járulékalapot képezı jövedelem tekintetében, amennyiben nincsen magyar személyi jövedelemadóelıleg alap. - Harmadik állam állampolgárai tekintetében az egyoldalú járulékmentesség lejárta 2015.július 1-re módosul. - A részmunkaidıben foglalkoztatott gyedben, gyes-ben vagy gyet-ben részesülı munkavállaló után is 100%-ban veheti igénybe a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt. 2. Társasági adó Kapcsolt vállalkozások A tao törvény módosítása szerint bıvül a kapcsolt vállalkozások köre. Az eddigi feltételeken túl kapcsolt vállalkozásnak minısül két vállalkozás, amennyiben az ügyvezetı személye megegyezik. Veszteségelhatárolás Szigorodnak a veszteségelhatárolásra vonatkozó szabályok. A 2015-ös adóévben és az azt követı adóévekben keletkezı veszteséget csak a következı 5 adóévben lehet felhasználni az új szabályozás szerint. Átmeneti rendelkezés szerint a évet megelızıen keletkezett veszteséget legkésıbb a december 31- éig lehet felhasználni a december 31-én érvényes feltételek szerint. Az átalakulással vagy tulajdonosváltozással érintett adózók esetében az eddigieken túlmenıen további feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy az elızı évek elhatárolt vesztesége felhasználható legyen. K+F adókedvezmény Végül nem került be a végleges szövegbe az a rendelkezés, hogy az adózók csak akkor csökkenthetik a társasági adóalapjukat a K+F költségekkel, ha rendelkeznek az illetékes hatóság minısítésével arról, hogy az adott kutatás valóban K+F tevékenységnek minısül, tehát továbbra is a korábbi szabályokat kell alkalmazni. Felsıoktatási intézmények támogatása 2015-tıl csökkenthetı lesz a társasági adóalap a felsıoktatási intézmény számára támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás 50%-ával (de maximum az adózás elıtti eredmény összegével egyezı összeggel). 4

5 Látvány-csapatsport, film, elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Az új szabályozás szerint nemcsak adókedvezmény igénybevételére lesz lehetıség a feltételeknek megfelelı támogatások után. Az adózók választhatják azt, hogy a megállapított havi vagy negyedéves tao elıleg kötelezettségük 50%-át felajánlják a fenti célra. A felajánlott társasági adó után az adózók adójóváírásra lesznek jogosultak. Az adójóváírás összege az adóelılegbıl történı felajánlás esetén a felajánlott adóelıleg összege, de maximum a fizetendı éves tao 80 százalékának a 7,5%-a, illetve a fizetendı adóból juttatott felajánlás esetén a felajánlott összeg, de legfeljebb a fizetendı adó 80 százalékának a 2,5%-a. Szigorodnak ugyanakkor a támogatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok, mivel a támogatás igazolás iránti kérelmet az adózónak és a támogatott szervezetnek együttesen kell benyújtani. Elvárt adóalap Az elvárt adóalap (jövedelem minimum) meghatározásánál a 2015-ös adóévtıl kezdıdıen nem lehet levonni az eladott áruk bekerülési értékét. Transzfer ár szabályozás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı dokumentációs kötelezettség szabályait tovább fogja szigorítani az NGM miniszteri rendelet. Ennek alapján az adatbázisból nyert adatok közül csak a középsı (interkvartilis) tartományba esı összehasonlító adatok tekinthetık szokásos piaci árnak. Ezt az új szabályozást elıször a évi adókötelezettség megállapításánál kell alkalmazni. 3. Helyi adók Az önkormányzatok bármely új, magánszemélyt terhelı települési adót bevezethetnek, amelyet törvény nem tilt, illetve eddig nem terhelte adó. A kapcsolt vállalkozások által alkalmazandó összevont adóalap meghatározásnál a kapcsolt vállalkozások árbevétel és elábé adatait csak a kapcsolt vállalkozási viszony tartamának megfelelıen napokra arányosítva kell figyelembe venni. 4. Általános forgalmi adó Idıszakos elszámolású ügyletek (folyamatos szolgáltatás) Az idıszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó új szabályozásokat július 1- jétıl kell alkalmazni könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások tekintetében, majd január 1-jétıl minden más szolgáltatásra is alkalmazni kell. Amennyiben a felek idıszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, akkor a teljesítés idıpontja az érintett elszámolási idıszak utolsó napja lesz. A törvény a fıszabálytól eltérıen az alábbi két kivételt fogalmazza meg: - Abban az esetben, amennyiben a számla vagy a nyugta kibocsátásának idıpontja és a fizetés esedékessége is megelızi az elszámolási idıszak utolsó napját, akkor a teljesítés idıpontja a számla vagy a nyugta kibocsátásának idıpontja. - Abban az esetben, amennyiben a fizetés esedékessége az elszámolási idıszak utolsó napját követı idıpontra esik, akkor a teljesítés idıpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége de legkésıbb az elszámolási idıszak utolsó napját követı harmincadik nap. 5

6 Elıleg általános forgalmi adója Elılegnek minısül minden a teljesítést megelızıen adott ellenértékbe beszámítható vagyoni elıny. Az új szabály szerint már nem csak a pénz átadása, jóváírása minısül elılegnek, hanem az is, amikor az értékesítı vagy a szolgáltatást nyújtó fél csereügylet során szerez vagyoni elınyt. Adómérték csökkenése bizonyos termékekre január 1-jétıl a nagytestő állatok (szarvasmarha, juh és a kecske) értékesítésére vonatkozó áfa-kulcs 27-ról 5%-ra csökken. Belföldi fordított adózású ügyletek A munkaerı kölcsönzésre, kirendelésre illetve személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatások fordított adózás alá fognak esni. Az építıiparban attól függetlenül alkalmazandó a fordított adózás, hogy az építési munka, amelyhez a munkaerıt kölcsönözték kötött-e építési hatósági engedélyhez. A törvény január 1-jétıl fordított adózást vezet be egyes acélipari termékek értékesítésére vonatkozóan. 5. Egyéb adók Reklámadó A kapcsolt vállalkozások által alkalmazandó összevont adóalap meghatározásnál a kapcsolt vállalkozási viszony tartamának megfelelıen napokra arányosítva kell figyelembe venni az adóalapot. Az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 2015-tıl nem 40%, hanem 50% adót kell fizetni. Nem adóköteles a reklám közzététele meghatározott sport szponzorációs esetekben. Továbbra is adóköteles a reklám közzétételének megrendelése, kivéve ha - a közzététel megrendelıje rendelkezik az adóalany meghatározott nyilatkozatával vagy - a közzététel megrendelıje kérte az adóalany nyilatkozatát, ezt hitelt érdemlıen tudja is bizonyítani, de a nyilatkozatot a közzétételrıl szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételétıl számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és ezt a tényt a közzétevı nevével és a közzététel ellenértékével együtt az adóhatósághoz bejelenti vagy - az adóalany a reklám-közzététel megrendelésének idıpontjában szerepel az adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban. A fent említett nyilvántartásba az adóalanyok a saját kérésükre kerülhetnek be, ha adó-, adóelıleg-bevallási és befizetési kötelezettségüknek határidıben eleget tettek vagy nyilatkoznak az adóhatóságnak, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli ıket. E-útdíj UD rendszer részét képezi az úttestbe épített áthajtásos tömegmérı pontok is. Az állami adóhatóság az UD rendszerben kezelt adatokat felhasználhatja ellenırzı tevékenysége, az adózók ellenırzésre történı kiválasztása céljából. Az Útdíjtv. szerinti felügyeleti szerv a gépjármővekrıl kezelt adatok tekintetében a gépjármő össztömegét, tengelyterhelését, valamint méretét is nyilvántartja. 6

7 Az útdíjszedı az általa kezelt adatokat 7 évig köteles megırizni az adóhatósági utólagos ellenırzésekre tekintettel. Illeték - Az Itv. értelmében az ingatlanok és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságok üzletrészének adásvétele mentes a vagyonszerzési illeték alól, amennyiben az ügylet a Tao törvény szerinti kapcsolt vállalkozások között jön létre. A Tao törvény szerinti kapcsolt vállalkozások köre január 1-jétıl bıvül azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknek közös az ügyvezetése. Az illetékmentesség azonban az ilyen kapcsolt vállalkozásokra nem terjed ki. - Lakásértékesítés esetében az illeték alapja a vásárolt és a vásárlást megelızıen vagy azt követıen eladott másik lakástulajdon forgalmi értékének különbözete. Az adóhatóság egy évre felfüggeszti az illetékkiszabási eljárást, ha a magánszemély legkésıbb a lakásvásárlás illetékkiszabására történı bejelentésig nyilatkozik, hogy a lakásvásárlását követı egy éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti. Amennyiben a lakásvásárlást követı 1 éven belül elmulasztja igazolási kötelezettségét a lakáseladásról, akkor az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értéke után illetéket és pótilletéket vet ki. - A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az illetékbélyeg mellett már banki átutalással is lehet teljesíteni. Hasonlóan elektronikus fizetési rendszeren keresztül, bankkártyával vagy készpénz-átutalási megbízás útján lehet teljesíteni a járási hivataloknál és kormányablakoknál a nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét. Népegészségügyi termékadó Az adóköteles termékek köre bıvül azon elırecsomagolt cukrozott készítményekkel, - melyek cukortartalma meghaladja a 25%- ot, kivéve ha minimum 20% mézet tartalmaz, feltéve, hogy cukortartalma legfeljebb 40%. - melyek olyan csokoládé- és kakaótartalmú készítmények, melyekben a cukortartalom meghaladja a 40%-ot és kakaótartalma 40%-nál kevesebb, kivéve a legalább 50%- ban tejalapanyag felhasználásával készült termékeket. Alkoholos italok is adókötelessé válnak, kivéve a gyümölcspárlat, illetve azon adalékanyag mentes italok, melyek legalább hét különbözı gyógynövény felhasználásával készültek. Az adó mértéke sávosan változik, attól függıen, hogy mekkora a termék alkoholtartalma ( 20 Ft/liter-900Ft/liter). Pénzügyi szervezetek különadója Kollektív befektetési formák különadója Adókötelezettség terheli azt a kollektív befektetési formát, amelynek befektetési jegyeit Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezı forgalmazó forgalmazza. Az adó alapja a forgalmazói díj, az adó mértéke az adóalap 25%-a. Az adót a forgalmazó állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente a negyedévet követı hónap 20-áig. A forgalmazót abban az esetben is terheli adófizetési kötelezettség, ha elmulasztotta azt beszedni. Hitelintézetek A hitelintézetek csökkenthetik különadójukat az ukrajnai illetıségő kapcsolt vállalkozásaikban január 1-jén fennálló, a forgóeszközök, illetve a befektetett 7

8 pénzügyi eszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentı befektetésekre az ukrajnai helyzet következtében elszámolt 2014-es leírásokkal, legfeljebb 5 milliárd forinttal. Az ok-okozati kapcsolat bizonyítása az adózót terheli. Környezetvédelmi termékdíj január 1-jétıl kibıvül a termékdíj köteles csomagolószerek, elektromos és elektronikai termékek köre. A törvény új termékdíj köteles termékeket határoz meg, termékdíj köteles lesz az egyéb mőanyag termék, az egyéb vegyipari termék illetve az irodai papír. Ezen új kategóriák tekintetében csekély mennyiségő kibocsátónak számít az a belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevı (kizárólag végfelhasználó vevı részére történı értékesítés esetében) kötelezett, ha a kibocsátás egyéb mőanyag termék esetében a 2 kg-ot, egyéb vegyipari termék esetén a 200 kg-ot, irodai papír esetében pedig a 200 kg-ot nem haladja meg. Azon elıtt csekély mennyiségő kibocsátónak számító kötelezettek, akik e három új kategória tekintetében is csekély mennyiségő kibocsátónak számítanának, mentesülnek az ismételt bejelentkezési kötelezettség alól. Csekély mennyiségő kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya ezen új kategóriák esetében 4000Ft/év. Reklámhordozó papír esetében pedig 6000 Ft-ról 8000 Ft-ra nı az éves kötelezettség mértéke. Egyéb mőanyag terméknek minısül a mőanyag mővirág, levél-és gyümölcsutánzat és ezek részei, ezekbıl készült áru. Egyéb vegyipari termékek pl. a szappanok, súrolókrémek és porok, szépség-vagy testápoló készítmények, hajápoló szerek, borotválkozás elıtti, utáni készítmények. Irodai papírnak minısül az információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra. Kereskedelmi csomagolás kategória alatt kizárólag a fémbıl készült italcsomagolások maradnak, a többire az alap díjtételek fognak vonatkozni. Termékdíj-kötelezettség átvállalásának lehetısége kibıvül a bércsomagolás vagy az engedélyezett bérleti rendszer keretében történı csomagolás létrehozása esetével. 6. Adózás rendje Jogviszonyok adóhatósági minısítése Visszakerül a törvénybe az a rendelkezés, hogy az adóhatóság egy ellenırzés során már minısített jogviszonyt egy másik adózónál eltérıen nem minısítheti, az adóhatóság az eljárás során egy másik adózónál tett megállapítást hivatalból köteles figyelembe venni. Jogviszonyok egyezményes országok közötti eltérı minısítése Az új szabályok szerint nemzetközi szerzıdéssel érintett jogviszonyoknak az államok közötti eltérı jogi minısítése nem eredményezheti azt, hogy az adott ügylet egyik államban sem lenne adóztatható. Ilyen esetben az adóhatóság becsléssel állapítja meg az adókötelezettséget. Áfa választás utólagos módosítása A módosítás szerint január 1-jétıl az adózók kijavítási kérelem útján visszamenıleges hatállyal módosíthatják az általános forgalmi adóra vonatkozó választásukat (pl. alanyi adómentesség választása, bérbeadásra vonatkozó 8

9 adókötelezettség választása), amennyiben a módosítás adót, adóalapot, visszaigénylést nem érint. A kijavítási kérelmet csak a bevallások utólagos ellenırzésére irányuló adóellenırzést megelızıen lehet benyújtani. Ezzel párhuzamosan a módosítás hatályon kívül helyezi a tavaly hatályba lépett kijavítási lehetıségeket. Közúti fuvarozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség január 1-jétıl létrejön az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER). Ennek keretében útdíj köteles gépjármővel végzett, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékértékesítést vagy Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történı termékértesítést csak EKAER számmal rendelkezı adózó folytathat. Felhívjuk azonban a szíves figyelmüket arra, hogy a bejelentési kötelezettség nem a fuvarozót, hanem az ügyletben részt vevı belföldi adóalanyokat terheli. Az EKAER számot Közösségben belüli termékbeszerzés esetén a címzett, Közösségen belüli termékértékesítés, illetve belföldi értékesítés esetén a feladó köteles igényelni elektronikus úton a fuvar adatainak bejelentésével a fuvarozás megkezdése elıtt. Közösségben belüli termékbeszerzés és belföldi beszerzés esetén a címzett a fuvarozás megérkezését köteles az adóhatósághoz elektronikus úton benyújtani. A jogszabály speciális rendelkezéseket határoz meg ún. kockázatos termékekre. Ennek megfelelıen a fenti szabályokat kell alkalmazni nem útdíj köteles gépjármővel végzett termékértékesítésre is, ha értékesített áru tömege élelmiszerek esetén a 200 kg-ot, egyéb kockázatos termék esetén az 500 kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke a 250ezer forintot, illetve 1 millió forintot meghaladja. A jogszabály kockázatos termékek értékesítése esetében biztosítéknyújtási kötelezettséget is elıír, amely alól mentesség szerezhetı. Abban az esetben, ha az adózó a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor az áru igazolatlan eredetőnek minısül és az adóhatóság egy esetleges ellenırzéskor az áru értékének 40%-áig terjedı mulasztási bírságot szabhat ki. Belföldi összesítı jelentés január 1-jétıl megváltozik a belföldi összesítı jelentésben szereplı számlák bejelentési értékhatára. A módosítást követıen a jelentési kötelezettség kiterjed az Ft áthárított általános forgalmi adót meghaladó számlákra. Az új szabályok szerint választható, hogy az adóalanyok értékhatártól függetlenül az összes áthárított áfát tartalmazó számlát szerepeltessék a jelentésben, ehhez viszont szükség van a vevı adószámára is. A módosításnak megfelelıen a számla kötelezı adattartalma úgy módosul, hogy az egymillió forintot meghaladó áthárított általános forgalmi adót tartalmazó számlák esetében is kötelezı adattartalma lesz a számlának a vevı adószáma. Mulasztási bírság Az új szabályok szerint amennyiben az adózó ismételten akadályozza az ellenırzést, üzletzárást vagy végrehajtási eljárást, akkor az ismételt jogsértés miatt az adóhatóság a nem magánszemély adózót Ft helyett Ft-ig terjedı mulasztási bírsággal sújthatja. 9

10 Kapcsolt vállalkozások fogalma január 1-jétıl bıvül a kapcsolt vállalkozások köre. Az új szabályok szerint kapcsolt vállalkozásnak minısül az adózó és más személy, ha a két cégben az ügyvezetı személye megegyezik és erre tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntı befolyásgyakorlás valósul meg. Áfa bevallási gyakoriság Az új szabályok szerint az újonnan jogelıd nélkül létrejövı adóalanyoknak havonta kell az áfa bevallást benyújtani a bejelentkezés évének és az azt követı évének általános forgalmi adó kötelezettségérıl január 1-jétıl a negyedéves áfa bevallóknak a közösségi ügyletekrıl szóló összesítı jelentést havonta kell benyújtaniuk abban az esetben is, ha a Közösségen belüli termékbeszerzésük esetében lépik át negyedévente az eurós összeghatárt (eddig csak a Közösségen belüli termékértesítés és szolgáltatásnyújtás összesített értékét kellett figyelni). 10

11 Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért. 11

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 július

Grant Thornton Hungary News. 2014 július Grant Thornton Hungary News 2014 július Tisztelt Ügyfeleink! Kérjük, feltétlenül figyeljenek a számlázással kapcsolatos alábbi változásokra! Emellett további változásokra és a reklámadóra szeretnénk felhívni

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel Személyi jövedelemadó - 35,7 százalék marad a béren kívüli juttatásokat terhelő

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2013 november 2.rész C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\A7671B07.tmp27.11.2013 / 12:11 1 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

própénz Adózási Hírlevél Iránytű a sikeres vállalkozáshoz

própénz Adózási Hírlevél Iránytű a sikeres vállalkozáshoz própénz Adózási Hírlevél Iránytű a sikeres vállalkozáshoz IX. évf. 9. szám 2014. november december A tartalomból: 2015. évi adóváltozások ÁFA-változások Változások a társasági adóban Személyi jövedelemadót

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

WTS hírlevél #10.2014

WTS hírlevél #10.2014 WTS hírlevél #10.2014 WTS Klient. A híd. 2014 november 2015 évi adótörvény módosító javaslatok A nemzetgazdasági miniszter 2014. október 21-én benyújtotta az évi végi adóváltozásokkal kapcsolatos T/1705.

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója.

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. 2014. november wts hírlevél # 12.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. tartalom 2015. évi

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. évben kezdıdı adóévben a Bér Község Önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁS 2015. Széll Zoltánné elıadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BİVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz.

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI TERMÉKEK

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink! H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. december 1. Adóváltozások 2015.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ Elfogadta az Országgyűlés a 2015. évi adótörvényeket, melyek a köztársasági elnök aláírására várnak, így még nem kerültek kihirdetésre. Az egységes törvényszövegek megjelenéséig

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom:

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom: 2009. január Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! A 2009. év kezdetén, mint ahogy már azt minden évben megszokhattuk, számolnunk kell az adótörvények módosításaival, cseréjével és új szabályaival, melyek a

Részletesebben

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185... TiszalokiKozosOnkormányzati Hivatal : Érkezett: Eladó: ı Szám: Elıirat: BEVALLÁS a helyi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is.

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszerrıl (EKAER) Útdíjköteles gépjármővel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer

Részletesebben

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévrıl a Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

wts hírlevél # 7.2014

wts hírlevél # 7.2014 2014. augusztus wts hírlevél # 7.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban Reklámadó kérdezz, felelek! Az adóhatóság közzétette a reklámadó bevallás és a kitöltési útmutató tervezetét, teendők 2014. augusztus

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS Kübekháza Községi Önkormányzat: Iparőzési adó számlaszáma: 11735005-15354343-0354000 Mulasztási bírság számlaszáma: 11735005-15354343-0361000 Késedelmi pótlék számlaszáma: 11735005-15354343-0378000 HELYI

Részletesebben