PKF ADÓ HÍRLEVÉL december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december"

Átírás

1 PKF ADÓ HÍRLEVÉL december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi jövedelemadó rendszerében jelentıs változást hoz az adójóváírás teljes kivezetése, illetve hogy havi Ft alatt eltörlik a szuperbruttósítást. Tartalom: Aktuális Társasági adó Személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás Általános forgalmi adó Az adózás rendje Egyéb változások A társasági adóban változnak a veszteségelhatárolás szabályai. A Hírlevélben olvasottakkal kapcsolatban, vagy bármilyen más adózást érintı kérdéssel forduljon bizalommal hozzánk: Vadkerti Krisztián Adószakértı, ügyvezetı PKF Consulting Kft tel.: (06-1) A PKF International, mint független könyvvizsgáló és tanácsadó irodák szövetsége 120 ország 400 irodájában áll az ügyfelek rendelkezésére. A PKF budapesti irodája 1992-ben alakult, magyar könyvvizsgálók tulajdonában áll és 1996 óta a PKF International teljes jogú tagja. Tel: Fax: PKF Bölöni György utca 22. H-1021 Budapest Hungary

2 Aktuális Társasági adó Adókulcs A korábban elfogadott módosítással ellentétben mégsem csökken 10%-ra a társasági adó kulcsa 500 millió forintos adóalap felett 2013-tól. Elhatárolt veszteség Az adóalapot legfeljebb annak 50%-áig lehet csökkenteni a korábbi évek elhatárolt veszteségével. Szigorodnak az átalakuláshoz kapcsolódó veszteségelhatárolás szabályok. A jogutód csak abban az esetben lesz jogosult a jogelıdnél keletkezett veszteséget felhasználni, amennyiben a jogutódban többségi befolyással bíró tag a jogelıdben ugyanilyen befolyással bírt, és a jogutód az átalakulást követı két adóévben a jogelıd által folytatott tevékenységek legalább egyikébıl amely nem lehet a vagyonkezelés bevételt szerez. Cégvásárlás esetén abban az esetben használható fel a korábban keletkezett elhatárolt veszteség, amennyiben olyan kapcsolt vállalkozás szerez többségi befolyást, amely a szerzést megelızı két adóévben folyamatosan kapcsolt vállalkozási viszonyban állt a megszerzett adóalannyal, vagy a megszerzett vagy a megszerzı társaság részvényeit legalább részben bevezették a tızsdére, vagy a megszerzı társaság a többségi befolyás megszerzését követı két adóévben tovább folytatja a megszerzett cég tevékenységét és annak természete jelentısen nem tér el a megszerzést megelızıhez képest, és e tevékenységbıl árbevételt is ér el. Immateriális javakkal kapcsolatos változások annak értékesítésén vagy apportként történı kivezetésén realizált pozitív eredménnyel csökkenthetı a társasági adóalap, feltéve, hogy azt legalább egy éven át folyamatosan nyilvántartotta eszközei között. A be nem jelentett, jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítésébıl, illetve nem vagyoni hozzájárulásként történı kivezetésébıl származó nyereség eredménytartalékból lekötött tartalékba átvezetett részével is csökkenthetı az adóalap. A lekötött összeget a lekötést követı három adóéven belül kell jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére felhasználni. Megszőnik a K+F tevékenység bérköltségének, továbbá a szoftverfejlesztık bérköltségének 10 és 15%-os adókedvezménye. Személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás Adóalap Az adóalap-kiegészítést az összevont adóalap évi Ft alatti részére nem kell megállapítani, a felett pedig 27%-kal kell növelni az adóalapot. Az adójóváírás 2012-tıl teljes mértékben megszőnik. E szerint tehát a havi jövedelem Ft alatti részére 16%, míg az a feletti részre 20,32% alkalmazandó. Adóelıleg, nyilatkozattétel 2012-tıl a kifizetınek csak akkor nem kell adóelıleget megállapítania és levonnia az általa kifizetett összegbıl, ha azt igazoltan egyéni vállalkozó vagy ıstermelı részére teljesíti. További változást jelent, hogy nem lehet 50%-nál nagyobb költséghányadról nyilatkozni (eddig akár 100%-ról is lehetett). Béren kívüli juttatások Amennyiben a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág a szerzést követı 60 napon belül bejelentésre kerül az Adóhatóság felé, úgy A béren kívüli juttatások továbbra is kedvezményesen fognak adózni (1,19 16%), 10%-os eho kerül azonban bevezetésre az ilyen - 2 -

3 juttatások után. A béren kívüli juttatások felsı határa Ft lesz, az e feletti részre az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A SZÉP kártyán adható béren kívüli juttatásokra a következı egyedi értékhatárok vonatkoznak 2012-ben: szálláshely kártya számla: Ft; vendéglátás kártya számla: Ft; szabadidı kártya számla: Ft. Változik az étkezéssel kapcsolatos juttatások rendszere is. Béren kívüli juttatásként adózik: az Erzsébet-utalvány formájában legfeljebb havi Ft értékben nyújtott étkezési utalvány; a munkahelyi étkeztetés havi Ft értékig. Az egyedi értékhatárokat meghaladó rész egyes meghatározott juttatásként fog adózni október 1-tıl nem nyújtható üdülési csekk kedvezményes adózás mellett. Nem adózik béren kívüli juttatásként 2012-tıl az internet szolgáltatás. Egyes meghatározott juttatások 2012-tıl egyes meghatározott juttatásnak minısül a munkáltató által minden munkavállalónak azonos feltételekkel nyújtott ingyenes termék, szolgáltatás. Szintén egyes meghatározott juttatás lesz a belsı szabályzat alapján juttatott ingyenes termék, szolgáltatás. Megszőnik a reprezentáció, valamint az üzleti ajándék adómentessége, ezek egyes meghatározott juttatásként lesznek adókötelesek 2012-tıl (ezzel egyidejőleg a társasági adóban elismert költség lesz). Eltörli viszont a módosítás az üzleti ajándékra vonatkozó értékhatárt. (A változás nem érinti az egyéb szervezetek által nyújtott reprezentáció és üzleti ajándék kedvezményes adózását.) Az egyes meghatározott juttatások 1,19-szerese után 16% szja és 27% egészségügyi hozzájárulás fizetendı. Napidíj 2012-tıl ismét adómentes lesz a napidíj 30%-a, de legfeljebb napi 15 euró. Végtörlesztéssel kapcsolatos kedvezmények Már szeptember 29-tıl hatályos az a rendelkezés, amely szerint nem kell kamatkedvezménybıl származó jövedelmet megállapítani a végtörlesztéshez nyújtott munkáltatói kölcsön után. Adómentesen nyújtható 7,5 millió forinting vissza nem térítendı munkáltatói támogatás végtörlesztéshez február 28-ig. Az adott támogatások a társasági adóban elismert ráfordításnak minısülnek. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó A biztosított által fizetendı egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulék mértéke 7,5%-ról 8,5%-ra emelkedik, ebbıl az egészségbiztosítási járulék 7% (4% természetbeni és 3% pénzbeli), a munkaerı-piaci járulék 1,5%. Társas- és egyéni vállalkozóknál az egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulék esetében a minimum járulékalap a minimálbér másfélszerese lesz tıl szociális hozzájárulási adó néven kell megfizetni az eddigi foglalkoztatót terhelı társadalombiztosítási járulékokat. A mértéke változatlanul 27%. A szociális hozzájárulási adóból kedvezmény vehetı igénybe, ha a munkáltató teljesíti az ún. elvárt béremelést. Egészségbiztosítási járulékköteles lesz több olyan jövedelem, ami korábban mentes volt, így különösen a végkielégítés és a szabadságmegváltás. Emelkedik az egészségügyi szolgáltatási járulék is, ennek havi összege Ft lesz 2012-tıl (napi 213 Ft)

4 Általános forgalmi adó Az áfa általános kulcsa január 1-jétıl 25%- ról 27%-ra emelkedik. Az olyan elszámolási idıszakos ügyletek esetében, amelyeknél az idıszak átnyúlik 2012-re és a fizetési határidı 2012-re esik, a napok száma szerint kell arányosítani az adóalapot tıl levonható lesz a személygépkocsi bérleti díját terhelı áfa, amennyiben adóköteles gazdasági tevékenységhez kapcsolódik tıl a NAV-nak a honlapján közzé kell tennie, hogy mely adóalanyok éltek ingatlan értékesítése esetében az adókötelessé tétel lehetıségével. Az adózás rendje Adóregisztráció, fokozott adóhatósági felügyelet, adószám törlése Bevezetésre kerül az adóregisztrációs eljárás, amely során az Adóhatóság megtagadhatja az adószám megállapítását bizonyos esetekben. Így a korábban jelentıs adótartozást felhalmozó személyek bizonyos esetekben nem vehetnek részt tulajdonosként vagy cégvezetıként új társaság alapításában. Az adóregisztrációs eljárás után kockázatelemzés alapján az Adóhatóság fokozott felügyelet alá vonhatja az adózókat, legfeljebb egy évre. Szintén a feketegazdaság elleni fellépést szolgálja, hogy lehetıvé válik az adószám felfüggesztés nélküli törlése, ha a szervezeti képviselıt nem jelenti be a társaság, illetve ha a képviselı vagy a székhely nem valós. Jegyzett tıke összege; Kapcsolt vállalkozási viszony megszőnése. Adóbírság, mulasztási bírság Az adóhiány 200%-a lesz az adóbírság olyan esetekben, ha az adóhiány bevételek eltitkolásával, bizonylatok, nyilvántartások hamisításával függ össze. Megszőnik a minısített adózók kedvezményes, 20%-os bírsága. Bizonylatok megırzésének elmulasztása esetén bizonylatonként Ft mulasztási bírság szabható ki. Az iratmegırzési kötelezettség elmulasztásáért 1 millió forintig terjedı mulasztási bírság szabható ki. A közzétett beszámolóval kapcsolatban 2012-tıl mulasztási bírság csak akkor szabható ki, ha az lényeges információt nem, vagy tévesen tartalmaz. A transzferár nyilvántartások esetében a korábbi 2 millió forintos bírság duplája szabható ki ismételt mulasztás esetén. Az eredeti bírság négyszerese a mulasztási bírság összege, ha az ismételt mulasztás ugyanarra a nyilvántartásra vonatkozik. Beszámoló közzétételének elmulasztása esetén elsı alkalommal Ft bírság szabható ki. Amennyiben az adózó a felszólításra sem teljesíti a kötelezettséget, 1 millió forint lesz a maximális bírság. Ha ezután sem tesz eleget a kötelezettségnek, akkor az adószámát az Adóhatóság törli. Bizonytalan adójogi helyzet Bejelentési kötelezettség Bıvül azoknak az adatoknak a köre, amelyeket be kell jelenteni az Adóhatósághoz, többek között az alábbiakkal: Zártkörő részvénytársaság 50%-ot meghaladó, illetve minısített többséggel rendelkezı tulajdonosa; Az adózók számára lehetıvé válik 2012-tıl, hogy a bevallással egyidejőleg bejelentést tegyenek arról, hogy egy ügylet adójogi megítélése bizonytalan. A bejelentéshez adótanácsadó, ügyvéd, adószakértı, okleveles adószakértı ellenjegyzése szükséges. A bejelentett ügylettel kapcsolatban jóhiszemő joggyakorlás mellett bírság nem szabható ki. A bejelentés díjköteles

5 Adóellenırzések Innovációs járulék 2012-tıl az Adóhatóság angol, német és francia nyelven is elfogadja a dokumentumokat. Kiutalás elıtti ellenırzés esetén lehetıvé válik a nem vitatott részösszegek kiutalása, miközben a többi részösszeg ellenırzése folytatódik. Egy új ellenırzési típusként megjelenik a gazdasági események valódiságának vizsgálata, illetve bevezetésre kerül a fel nem fedett próbavásárlás. Egyéb változások Az innovációs járulék fizetésére kötelezettek körének meghatározásakor a KKV törvény szerinti mikro- és kisvállalkozás definícióból kell kiindulni, a konszolidált adatok figyelembe vételével. Megszőnik 2012-tıl a kutatás-fejlesztési tevékenység kedvezménye. Cégautóadó Változik a cégautóadó havi mértéke, az alábbiak szerint: Illetékek Illetékmentes lesz kapcsolt vállalkozások között az ingatlan értékesítése, amennyiben az ingatlant megszerzı vállalkozás fıtevékenysége ingatlanforgalmazás, illetve bérbeadás. Teljesítmény (kw) Környezetvédelmi osztályjelzés ; felett Eva Az eva bevételi értékhatára 25 millióról 30 millió forintra emelkedik, az adókulcs pedig 37%-ra a korábbi 30-ról. Az evából kilépı vállalkozásokat társasági adóelıleg-fizetési kötelezettség terheli már a kilépést követı elsı adóévben is. Szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adó alapjával fog megegyezni. Lényeges módosítás, hogy a szakképzési hozzájárulásból 2012-tıl nem lesz levonható a fejlesztési támogatás, illetve a dolgozók képzésének költsége. Változik az adóelıleg fizetése is, január és november között havi elılegfizetési kötelezettség áll fenn, majd február 25-ig kell beadni az éves bevallást (naptári évvel egyezı üzleti év esetén). Baleseti adó Egy új adónem, a baleseti adó kerül bevezetésre 2012-tıl. Ennek alanya az a személy vagy szervezet, akit a kötelezı gépjármő felelısségbiztosítási (kgfb) kötelezettség terhel. Az adó alapja a kgfb éves díja, mértéke 30%, de naponta maximum 83 Ft. Az adó beszedésére a biztosító kötelezett. Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére csak az a társaság lesz kötelezett, ahol a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a 25 fıt meghaladja. Számvitel 2012-tıl bármely vállalkozás választhat naptári évtıl eltérı üzleti évet, ha az üzletmenet ciklikussága vagy az anyavállalat információs igénye ezt indokolja. Jogi nyilatkozat: A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegőek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerően figyelembe veszi az adott helyzet körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelısséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstıl

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom:

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom: 2009. január Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! A 2009. év kezdetén, mint ahogy már azt minden évben megszokhattuk, számolnunk kell az adótörvények módosításaival, cseréjével és új szabályaival, melyek a

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben