ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 47. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK március 15., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám Oldal ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI 285/ UJ VVpJLUHQGHOHWDNROR]VYiUL%DEHú-Bolyai Egyetem multikulturális struktúráiról UJ VVpJLUHQGHOHWDQ YpQ\YpGHOHPPHOpVDQ YpQ\HJpV]VpJ J\LNDUDQWpQQDONDS- FVRODWRVWHYpNHQ\VpJiWV]HUYH]pVpU OV]yOyV]iP~V UJ sségi kormányrendelet módosításáról DWiUR]DWD],QWp]PpQ\HVpV7iUVDGDOPL(OHP]pVL) RV]WiO\OpWHVtWpVpU OV]HUYezé- VpU OpVP N GpVpU O 5 Ú J R A K Ö Z Z É T É T E L E K A Szenátus Szabályzata R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K R E N D E L E T E I É S H A T Á R O Z A T A I ROMÁNIA KORMÁNYA 6h5* 66e*,5(1'(/(7 DNROR]VYiUL%DEHú-Bolyai Egyetem multikulturális struktúráiról x) 5RPiQLD$ONRWPiQ\DV]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdldodsmiq Románia KormányaHOIRJDGMDDMHOHQV UJ VVpJLUHQGHOHWHW 1. szakasz (OLVPHULNDNROR]VYiUL%DEHú-Bolyai Egyetem multikulturális jellegét, melynek keretében az oktatás román, magyar, német és az akadémiai közösség által az Egyetemi Charta szerint megállapított más világnyelven történik. E nyelvek használatát támogatják mind a oktatás és a tudományos kutatás, mind pedig az egyetemi kiadványok megvalósítása területén is. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének február 9-i 70. számában.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 2. szakasz (1) Az Egyetemi Charta szabályozza az akadémiai közösség keretebeli döntéshozatal PyGMiWKRJ\DQQDNPLQGHQNRPSRQHQVHpOYH]]HDYDODPHO\I RV]WiO\WDQV]pNNDUYDJ\HJ\HWHPLNROOpJLXP illetékességébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos döntéshozdolohkhw VpJHW $W UYpQ\pVD](J\HWPL&KDUWDIHOWpWHOHLN ] WWOpWHVtWHWWWDQXOPiQ\LUiQ\]DWLI RV]WiO\RNV]HUHSH a tanulmányprogramok alkalmazásának egybehangolása, a tantárgyak tartalmának véleményezése, az emberi HU IRUUiVRNNDO NDSFVRODWRV SROLWLNa javasolása, tudományos, kulturális, dokumentációs rendezvények V]HUYH]pVH pv D] HJ\HWHPN ]L NDSFVRODWRN NHUHWpEHQ HV]N ]OHQG WDQiUFVHUH D] HJ\HWHP GLGDNWLNDL tudományos hivatásának és egységes vezetésének a betartásával. 3. szakasz A Nemzetnevelésüg\L 0LQLV]WpULXP I KLWHOXWDOYiQ\R]yL PLQ VpJEHQ pv D )HOV IRN~ 2NWDWiV )LQDQV]tUR]iViYDO )RJODONR]y 2UV]iJRV 7DQiFV D IHOV RNWDWiV DODSILQDQV]tUR]iViUD NLXWDOW ioodpl költségvetés erejéig az egyetem multikulturális struktúrája fenntartásához szükséges mejihoho GLiNV]iP megállapítását célzó együtthatót alkalmaz. Bukarest, december szám. MUGUR CONSTANTIN IS 5(6&8 MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: Andrei Marga nemzetnevelésügyi miniszter ROMÁNIA KORMÁNYA 6h5* 66e*,5(1'(/(7 a növényvédelemmel és a növényegészségügyi karanténnal kapcsolatos tevékenység iwv]huyh]pvpu OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO x) 5RPiQLD$ONRWPiQ\DV]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdldodsmiq Románia Kormánya elfogadja DMHOHQV UJ VVpJLUHQGHOHWHW I. szakasz. A növényvédelemmel és a növényegészségügyi karanténnal kapcsolatos tevékenység iwv]huyh]pvpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy D 0RQLWRUXO 2ILFLDO DO României I. Részének május 25-L V]iPiEDQ N ]]pwhww V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet xx) DN YHWNH] NpSSHQPyGRVXO 1. $V]DNDV]V] YHJHDN YHWNH] OHV] 2. szakasz. A növényvédelem, a növényegészségügyi karantén és a növényegészségügyi termékek tárgykörében a MH] JD]GDViJ-, Élelmezés-pV(UG J\L 0LQLV]WpULXP V]DEiO\R]iVL KDWyViJ DPHO\ D 1 - YpQ\HJpV]VpJ J\L,JD]JDWyViJUpYpQHJ\EHKDQJROMDpVHOOHQ U]LDVDMiWRVW UYpQ\HVHO tuivrndondopd]iviw 2. $V]DNDV]V] YHJHDN YHWNH] OHV] 3. szakasz. (1) A N YpQ\HJpV]VpJ J\L,JD]JDWyViJ P V]DNL V]HPSRQWEyO HJ\EHKDQJROMD D N YHWNH] N ]LQWp]PpQ\HNHW a) a Központi Növényegészségügyi Karantén Laboratóriumot; b) a megyei és Bukarest municípiumi növényegészségügyi igazgatóságokat; c) a Növényvédelmi Kutatóintézetet. $ PHJ\HL pv %XNDUHVW PXQLFtSLXPL Q YpQ\HJpV]VpJ J\L LJD]JDWyViJRN MRJL V]HPpO\LVpJ N OWVpJYHWpVL HJ\VpJHNNpQW KR]DQGyN OpWUH D PHJ\HL pv %XNDUHVW PXQLFtSLXPL PH] JD]GDViJL pv élelmiszeripari vezérigazgatóságok alárendeltségében. A megyei és Bukarest municípiumi növényegészx) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének február 19-i 83. számában. xx) Magyar nyelven megjelent a Románia Hivatalos Közlönye június 22-i 104. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 3 VpJ J\L LJD]JDWyViJRN V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWD LOOHWYH V]HUYH]HWL IHOpStWpVH D PH] JD]GDViJ-, élelmezés-pvhug J\LPLQLV]WHUUHQGHOHWpYHOKDJ\DQGyMyYi II. szakasz. $V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHWDMHOHQV UJ VVpJLUHQGHOHWWHOKR]RWW módosításokkal, ez utóbbinak a Parlament általi jóváhagyása után újra közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. $'5,$11 67$6( MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: Ilie Sârbu mez JD]GDViJ-, élelmezés- és erg J\L miniszter 0LKDL1LFRODH7 Q VHVFX közpénzügyi miniszter 2FWDY&R]PkQF közigazgatási miniszter Bukarest, január szám. ROMÁNIA KORMÁNYA H A T Á R O Z A T D],QWp]PpQ\HVpV7iUVDGDOPL(OHP]pVL) RV]WiO\OpWHVtWpVpU OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O x) 5RPiQLD$ONRWPiQ\DV]DNDV]iQDND]HO tuivdldodsmiq Románia Kormánya elfogadja a jelen határozatot. 1. szakasz $ 5RPiQLD.RUPiQ\iQDN PXQNDDSSDUiWXVD NHUHWpEHQ P N G D PLQLV]WHUHOQ NQHN alárendelt struktúraként létrejön az Intézmén\HVpV7iUVDGDOPL(OHP]pVL) RV]WiO\ 2. szakasz $],QWp]PpQ\HVpV7iUVDGDOPL(OHP]pVL) RV]WiO\I IHODGDWN UHDN YHWNH] 1. részt vesz a közületi politikák és társadalmi kihatásuk felmérésében; biztosítja a társadalmi és a politikai részvétel és kommunikáció értelmében a reformfolyamattal kapcsolatos dialóguskeretet olyan PXQNDP KHO\HN pv V]HPLQiULXPRN NH]GHPpQ\H]pVpYHO pv HJ\EHKDQJROiViYDO DPHO\HNHQ D N ] OHWL politikák fejlesztésében és konszolidálásában érdekelt belföldi és nemzetközi szervezetek (alapítványok, társulások stb.) vesznek részt, a társadalom és a Kormány aktív partneriátusa céljából; 2. részt vesz a minisztériumközi bizottságok és csoportok közötti kapcsolat megteremtésében; 3. társadalmi és politikai prognózisokat dolgoz ki; HOHP]LDNRUPiQ\LQWp]PpQ\HNV]LQWMpQHO NpV]tWHWW dokumentumokat és róluk tanulmányokat végez; 4. elemzi és/vagy részt vesz az egyes társadalmi csoportokra vagy kategóriákra kiható belpolitikai akciókkal kapcsolatos kiértékelések vagy javaslatok kidolgozásában; D]iJD]DWLPLQLV]WpULXPRNNDOHJ\ WWP N GYHNH]GHPpQ\H]LpVDNWXDOL]iOMDDN ] OHWLSROLWLNiNNDO NDSFVRODWRV UHJLRQiOLV V]XEUHJLRQiOLV pv KHO\L SURJUDPRN DGDWDODSMiW WiMpNR]WDWMD D] pughno GpVUH V]iPRW tartó társadalmi szegmentumokat; 6. központosítja és elemzi a választási folyamatból származó adatokat, statisztikákat, más dokumentumanyagokat, a belföldi társadalmi-politikai környezet problémáinak és törekvéseinek azonosítása érdekében; 7. részt vesz a politikai környezettel való kommunikációteremtés biztosításában és elemzi a WiUVDGDORPPDO YDOy NRPPXQLNiFLyW V]LQWp]LVHNHW GRNXPHQWXPRNDW DGDWJ\ MWpVW HOHP]pVHNHW pv érdektémákkal kapcsolatos tájékoztatásokat valósít meg, az igénylések függvényében; x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 22-i 37. számában, amely a mellékletet is közli.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 8. elemzi a Kormány és a politikai környezet N ] WWL NDSFVRODWWHUHPWpVW D NLHPHONHG SROLWLNDL WpQ\H] NSR]tFLyLQDNpVQ\LODWNR]DWDLQDNpVSROLWLNDLW UHNYpV NQHNHOHP]pVHIHOOHOWiUR]]DpVWiUROMDDPLQG DSDUODPHQWLYDJ\QHPSDUODPHQWLSROLWLNDLSiUWRNPLQGSHGLJDSROLWLNDLHU YHOEtUyQHPNormányszerv szervezetek (nyomáscsoportok, befolyásoló csoportok stb.) által megfogalmazott kérelmeket, felhívásokat, kérdéseket; 9. a Köztájékoztatási Minisztériummal együtt monitorizálja a sajtóhíreket, és intézkedéseket javasol a valótlan információk meghiusítása érdekében; 10. biztosítja a miniszterelnök és a társulások világa közötti dialógust, és promoveálja a nem kormányszerv szervezetekkel való partneriátussal kapcsolatos kormánystratégiát; asszisztál és részt vesz a Kormány és a társulások világa közötti kapcsolatteremtési folyamatban; 11. asszisztálja az illetékes szervezeteket a polgári társadalomnak a szektoriális politikák kidolgozásával kapcsolatos konzultatív folyamatba való bevonásának biztosításában; 12. egybehangolja a szektoriális nem kormáq\v]huyv]huyh]hwhnnhoydoysduwqhuliwxvho PR]GtWiViEDQ IHODGDWN UUHO UHQGHONH] PLQLV]WpULXPL N ]SRQWL KiOy]DWL WLV]WYLVHO N WHYpNHQ\VpJpW HJ\EHKDQJROMD pv biztosítja a nem kormányszerv szervezetekkel való kapcsolattal foglalkozó országos hálózat (prefektúrák, megyei tanácsok) konzultálását; HOHP]LpVIHOGROJR]]DDQHPNRUPiQ\V]HUYV]HUYH]HWHNW ONDSRWWLQIRUPiFLyNDW D]iJD]DWLPLQLV]WpULXPRNNDOHJ\ WWP N GYHEL]WRVtWMDNpSYLVHO LQHNUpV]YpWHOpWDKDWyViJpVD nem kormányszerv szervezetek köz WWL SDUWQHULiWXV IHMOHV]WpVpW FpO]y QHP]HWN ]L P V]DNL VHJpGOHWL programok lebonyolításában, valamint az e területre vonatkozó dokumentációk, tervezetek, összehasonlító elemzések és jelentések kidolgozását; 15. asszisztálja a Köztájékoztatási Minisztériumot a miniszterelnök és a mass-média közötti GLDOyJXVQDN D G QWpVKR]DWDOL DNWXV iwoiwkdwyvijiqdn pv D] LQWp]PpQ\HN pv D WiUVDGDORP N ] WWL PHJIHOHO viszony fenntartásának a biztosításában; részt vesz az információk technológiája területével kapcsolatos kommunikációs fluxus biztosításában egyrészt a miniszterelnök és a Kormány között, másrészt pedig a miniszterelnök és a területi kormányszervezetek (prefektúrák, megyei tanácsok), más közintézmények és nem kormányszerv szervezetek között; 16. összeállítja és a Kormány keretén belül terjeszti a miniszterelnök akcióival kapcsolatos tájékoztatókat; D. ]WiMpNR]WDWiVL 0LQLV]WpULXPPDO HJ\ WWP N GYH HOHNWURQLNDL KRUGR]yQ WRYiEEtWMD D sajtóügynökségeknek, a központi és helyi sajtónak, a nagykövetségeknek a miniszterelnök tevékenységével kapcsolatos információkat; QDSRQWD yuduhqgv]hu GRNXPHQWiULV VV]HIRJODOyNDW pughno GpVW NHOW WpPiNNDO NDSFVRODWRV elemzéseket és tájékoztatókat állít össze; monitorizálja a Kormány tevékenységével kapcsolatos írott és audiovizuális sajtót (ideértve az audio-videofelvételek elektronikus hordozón való sokszorosítását is); 19. részt vesz és rendezvényeket (konferenciákat, látogatásokat, kollokviumokat, kerekasztalértekezleteket, vitákat, szimpozionokat és más hasonló akciókat) szervez a miniszterelnök javaslatára; 20. részt vesz a mass-média pontos és gyors tájékoztatására rendeltetett anyagok (másolatok, EURV~UiNSURJUDPRNiOOiVIRJODOiVRNVWEHO iootwiviedq 21. a minisztériumok és a központi közigazgatás többi szakszerve által szolgáltatott adatok és információk alapján az információtechnológia szempontjából megvalósítja, karbantartja és aktualizálja Románia Kormányának hivatalos site-miw LGHpUWYH D V]pOHV pughnn U WpPiN HJ\-két világnyelven való bemutatását is); 22. a Köztájékoztatási Minisztériummal és a Kommunikáció- és Információtechnológiaügyi Miniszté- ULXPPDOHJ\ WWP N GYHIHOHOD]LQWp]PpQ\WHYpNHQ\VpJLWHU OHWpYHONDSFVRODWRVLQIRUPDWL]iOiVLSROLWLNiNQDN és stratégiáknak az országos informatizálási stratégia szerinti kidolgozásáért és életbe ültetéséért; 23. javasolja és véleményezi a felszereléseknek, szolgáltatásoknak, informatikai termékeknek a Kormány munkaapparátusa számára való közbeszerzését, meghatározva az informatikai gyakorlatba ültetési szükségleteket, az azokkal kapcsolatos követelményeket, és megfogalmazva az információ- és kommuniká-

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 5 ciótechnológiai szolgáltatások területével kapcsolatos közbeszerzések tenderfüzetét; 24. meghatározza és megvalósítja az intézmény informatikai rendszerebeli információk hozzáférésnek és biztonságának metodológiáját; felel az intézmény informatikai rendszerének kezeléséért és fenntartásáért, állandó jelleggel aktualizálva a felszerelések, a szoftver és az informatikai rendszerbeli szolgáltatások nyilvántartását; 25. azonosítja a dokumentumkörforgást az applikációk fejlesztése és a dokumentumok informatikai körforgásának intézményesítése érdekében; létrehozza és az információtechnológia szempontjából fejleszti az Intranet hálózatot a központi és helyi közintézményekkel és közhatóságokkal. (2) Az Intézményes és Társadalmi ElemzésL ) RV]WiO\ HOOiW PiV MRJV]DEiO\RNEDQ IRJODOW YDJ\ miniszterelnöki döntéssel megállapított bármely más sajátos feladatkört. 3. szakasz $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\W PLQLV]WHUHOQ NL G QWpVVHO kinevezett államtitkár vezeti. (2) Az államtitkár feladatköre miniszterelnöki döntéssel állapítandó meg. $UHiKiUXOyIHODGDWN UWHOMHVtWpVpEHQD]iOODPWLWNiUHJ\pQLMHOOHJ UHQGHOHWHNHWERFViWNL 4. szakasz $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\ V]HUYH]HWL IHOpStWpVpW D MHOHn KDWiUR]DWV]HUYHVUpV]pWNpSH] PHOOpNOHWW QWHWLIHO $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\ VWUXNW~UiMiEDQ LJD]JDWyViJRN pv UpV]OHJHN P N GQHN$I RV]WiO\VWUXNW~UiMiEDQiOODPWLWNiULUHQGHOHWWHOV]ROJiODWRNV]HNFLyNpVLURGiNV]HUYH]KHW k. $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\ NHUHWHEHOL UpV]OHJHN IHODGDWN UH pv IHODGDWDL ioodpwlwniuluhqghohwwhomyyikdj\rwwv]huyh]pvlpvp N GpVLV]DEiO\]DWWDOiOODStWDQGyNPHJ $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\ V]HPpO\]HWpnek feladatköre, feladatai és IHOHO VVpJHLDV]HUYH]pVLpVP N GpVLV]DEiO\]DWDODSMiQNLiOOtWRWWiOOiVOHtUyODSEDQiOODStWDQGyNPHJ $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\ V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWD D MHOHQ KDWiUR]DWKDWiO\EDOpSpVpW OV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO OHOIRJDGDQGy 5. szakasz $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\ iooivdlqdn PD[LPiOLV V]iPD miniszterelnöki döntéssel állapítandó meg és a Kormány munkaapparátusa számára jóváhagyott maximális álláskeretben biztosítandó. 6. szakasz $],QWp]PpQ\HV pv 7iUVDGDOPL (OHP]pVL ) RV]WiO\ P N GpVpKH] V] NVpJHV SpQ] J\L HU IRUUiVRNEHOHIRJODODQGyND.RUPiQ\) WLWNiUViJiQDNN OWVpJYHWpVpEH Bukarest, január szám. $'5,$11 67$6( MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: 3HWUXùHUEDQ0LK LOHVFX D.RUPiQ\) Witkárságát egybehangoló miniszter Vasile Dâncu köztájékoztatási miniszter Dan Nica kommunikáció- és információtechnológiaügyi miniszter

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. Ú J R A K Ö Z Z É T É T E L E K A S Z E N Á T U S S Z A B Á L Y Z A T A x) I. FEJEZET A Szenátus szervezése 1. Cikkely A Szenátus megalakítása 1. szakasz. $] ~MRQQDQ PHJYiODV]WRWW 6]HQiWXVQDN 5RPiQLD $ONRWPiQ\iQDN PHJIHOHO HQ Románia elnöke összehívására a választásoktól számított legfeljebb 20 napon belül össze kell ülnie. 2. szakasz. (1) A Szenátus munkálatait az állandó büró megválasztásáig a legig VHEE V]HQiWRU vezeti, akinek a legfiatalabb szenátorok közül kijelölt 4 titkár asszisztál. (2) Ha a korelnök vagy egy illetve több titkár akadályoztatva van feladatkörének gyakorlásában, ez jog szerint maga után vonja ugyanazon kritériumok szerinti helyhwwhvtwpv NHWD] NHWN YHW V]HQiWRURNNDO (3) Az állandó büró megválasztásáig csakis a szenátori mandátumok igazolásával kapcsolatos viták folytathatók. 3. szakasz. $6]HQiWXVHOV OpVpQDPDQGiWXPRNLJD]ROiViKR]V]HQiWRUEyOiOOyEL]RWWViJRW YiODV]WDPHO\QHNW NU ]QLHNHOOD6]HQiWXVQDNDYiODV]WiVRNEyOHUHG SROLWLNDL VV]HWpWHOpW (2) A mandátumok igazolásával foglalkozó bizottságban nem vehetnek részt azon szenátorok, amelyek ellen D EL]RWWViJ OpWUHKR]iVD HO WW a mandátumuk igazolásának elutasítására vonatkozó megkereséseket jegyeztek be. 4. szakasz. $PLQGHQHJ\HVSiUWYDJ\SROLWLNDLDODNXODWiOWDOD]LJD]ROyEL]RWWViJEDNLMHO OHQG szenátorok száma az említettek szenátorainak számától függ. (2) Az egyes pártokra vagy politikai alakulatokra jutó szenátorok számának megállapítására irányuló MDYDVODWRNDW D SiUWRN YDJ\ D SROLWLNDL DODNXODWRN NpSYLVHO L HV]N ]OLN pv N ]OLN D WLWNiURNNDO $ 6]HQiWXV korelnöke a pártok vagy a politikai alakulatok nagyságrendjében a Szenátus elé terjeszti a javaslatokat. A 6]HQiWXVDMHOHQOHY V]HQiWRURNV]yW EEVpJpYHOKDWiUR]DMDYDVODWRNIHOHWW $EL]RWWViJ VV]HWpWHOpWD6]HQiWXVDMHOHQOHY V]HQiWRURNV]yW EEVpJpYHOKDJ\MDMyYi 5. szakasz. Az igazoló bizottság azonnal megkezdi tevékenységét, egy elnököt és két alelnököt választ, akik a bizottság büróját alkotják, és egyenként három-három tagból álló három munkacsoportba V]HUYH] GLN$YiODV]WiVQ\tOWV]DYD]iVVDOW UWpQLN 6. szakasz. (1) Az igazoló bizottság bürója a munkacsoportoknak kiosztja a Központi Választási Irodától a szenátorok megválasztásával kapcsolatban kapott teljes iratcsomókat, a bizottság tagjaira vonatkozóak kivételével. (2) $ PXQNDFVRSRUWRNEDQ UpV]W YHY V]HQiWRURN PHJYiODV]WiViQDN W UYpQ\HVVpJpW D] LJD]ROy bizottság bürómdhoohq U]LDE UyWDJMDLpWSHGLJDPXQNDFVRSRUWWDJMD (3) Az igazoló bizottság bürója és a munkacsoportok a bizottság megalakulásától számított legfeljebb QDSRVKDWiULG QEHO ON WHOHVHNtUiVEDQDEL]RWWViJHOpWHUMHV]WHQLDV]HQiWRURNPDQGiWXPiQDk igazolására x) Újraközzététel, a szakaszok átszámozásával, a Monitorul Oficial al României I. Részének január 25-i 43. számában, magyar nyelven pedig a Románia Hivatalos Közlönye március 8-i 42. számában közzétett 5/2001. számú szenátusi határozat II. szakasza alapján. A Szenátus Szabályzatát a Románia Hivatalos Közlönye I. Részének július 27-i 178. számában közzétett 16/1993. számú szenátusi határozattal hagyták jóvá és a 11/1994., 18/1996., 4/1997., 6/1999. és 5/2001. számú szenátusi határozattal módosították. A jelen újraközzététel román nyelven megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének február 2-i 58. számában.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 7 vagy az igazolás megtagadására irányuló javaslatokat. A javaslatokat a bizottság tagjainak szótöbbségével fogadják el. $ QDSRV KDWiULG OHMiUWD XWiQ D PHJ QHP ROGRWW LUDWFVRPyNDW D EL]RWWViJ SOpQXPiEDQ YLWDWMiN meg. /pwhvtwpvpw O V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O D] LJD]ROy EL]RWWViJQDN G QWHQLH NHOO D bizottsághoz benyújtott óvások tekintetében is. (6) Az elesés büntetésének terhe alatt az óvások a jelentésnek az igazoló bizottság általi szavazással való elfogadásáig nyújthatók EH ÏYiVW D V]DYD]DWL MRJJDO UHQGHONH] URPiQ ioodpsrojiurn pv D] pughnhow román jogi személyek emelhetnek. 7. szakasz. Az igazoló bizottság csak abban az esetben javasolhatja valamely szenátor megválasztása igazolásának elutasítását, ha a megválasztásával kapcsolatban olyan törvényszegéseket állapít meg, amelyek nem képezték a választási törvény rendelkezései szerint véglegesen megoldott óvások tárgyát. 8. szakasz. Az igazoló bizottság a megalakításától számított legfeljebb 4 napon belül jelentést készít, amelyben megnevezi a szenátorokat, akik tekintetében javasolja a mandátum igazolását vagy ennek elutasítását, az erre vonatkozó javaslatok megindoklásával. 9. szakasz. A jelentést a bizottság a tagjai szótöbbségével hagyja jóvá; paritás esetén az elnök V]DYD]DWDG QW $]HOWpU YpOHPpQ\HNHWIHONHOOMHJ\H]QLpVEHOHNHOOIRJODOQLDMHOHQWpVEH 10. szakasz. A Szenátus az igazoló bizottság megalakításától számított ötödik napon ül össze a EL]RWWViJHOQ NHiOWDOHO WHUMHV]WHWWMHOHQWpVPHJYLWDWiVira. 11. szakasz. (1) A Szenátus egyetlen szavazással dönt az igazolásra javasolt szenátorok család- és személynevét tartalmazó jegyzék fölött. A mandátumuk igazolásának elutasítására javasolt szenátorok tekintetében a Szenátus külön vitát és szavazást tart mindegyikük tekintetében. (2) A szenátori mandátum igazolása vagy igazolásánan PHJWDJDGiVD D MHOHQ OHY V]HQiWRURN V]yW EEVpJpYHOHV]N ]OHQG 12. szakasz. A Szenátus a szenátori mandátumok kétharmadának igazolása után törvényesen PHJDODNXOWQDNWHNLQWHQG 13. szakasz. Igazolásuk után a szenátorok leteszik a törvény feltételei közötti esküt. 14. szakasz. Az igazoló bizottság tevékenységének befejezése után annak illetékességei a jogi, kinevezési, fegyelmi, mentelmi és igazolási bizottságra hárulnak. 2. Cikkely A parlamenti csoportok 15. szakasz. (1) Igazolásuk után a szenátorok parlamenti csoportokba szervezkedhetnek. 9DODPHO\ SDUODPHQWL FVRSRUW OpWUHKR]iViKR] pv D W UYpQ\KR]iVL FLNOXV WHOMHV LG WDUWDPD DODWWL P N GpVpKH]D]HJ\D]RQSiUWYDJ\SROLWLNDLDODNXODWOLVWiMiQPHJYiODV]WRWWOHJDOiEEV]HQiWRUV] NVpJHV (3) Azon szenátorok, amelyek valamely választási koalíció jegyzékein jelöltették magukat és N O QE ] SiUWRNEDQ YDJ\ SROLWLNDL DODNXODWRNEDQ YHV]QHN UpV]W D EHNH]GpV IHOWpWHOHL N ] WW OpWUHKR]KDWMiND]LOOHW SiUWRNYDJ\SROLWLNDLDODNXODWRNVDMiWSDUODPHQWLFVRSRUWMDLW (4) Valamely szenátor egyetlen parlamenti csoportban vehet részt. 16. szakasz. (1) A függetlenként megválasztott szenátorok csatlakozhatnak a 15. szakasz (1) és (2) EHNH]GpVpQHNPHJIHOHO HQPHJDODNXOWYDODPHO\SDUODPHQWLFVRSRUWKR] (2) Tilos átlépni valamely parlamenti csoportbóldpivlnedydodplqwdyiodv]wivrnrqupv]wqhpyhy vagy a választások során a Szenátusban helyet nem kapó pártnak vagy politikai alakulatnak parlamenti csoportot alakítani. $ V]DNDV] pv EHNH]GpVpQHN PHJIHOHO HQ OpWUHKR]RWW YDODPHO\ SDUODPenti csoportból NLOpS V]HQiWRUQHPFVDWODNR]KDWPiVSDUODPHQWLFVRSRUWKR]pVQHPNpSYLVHOKHWRO\DQSiUWRWYDJ\SROLWLNDL alakulatot, amely a választások során nem kapott mandátumot a Szenátusban vagy nem vett részt a választásokon.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. (4) A függetlenként megválasztott szenátorok vagy a parlamenti csoportokból való kilépés következtében függetlenné váló szenátorok nem társulhatnak parlamenti csoport létrehozása céljából. 17. szakasz. A parlamenti csoportok elnököt, egy vagy két alelnököt és egy titkárt választanak az újonan megválasztott6]hqiwxvdodnxoy OpVHHO WW 18. szakasz. (1) A csoport elnöke az alábbi feladatkörrel rendelkezik: DMDYDVODWRNDWWHV]D6]HQiWXVQDNDFVRSRUWRWD]LJD]ROyEL]RWWViJEDQNpSYLVHO NWHNLQWHWpEHQ b) a Szenátus elé terjeszti a parlamenti csoport név szerinti összetételét; c) képviseli a csoportot az állandó büró és az állandó bizottságok bürója, valamint a Szenátus bizottságainak megalakítása céljából folytatott egyezkedéseken; d) javaslatokat tesz a csoporthoz tartozó, az állandó büró tisztségeire pályázó tagok jelöltetésére; e) részt vesz az állandó büró ülésein, valahányszor meghívják; f) kérheti a szenátusi viták lezárását; g) kérheti az általa képviselt csoport által az állandó büróba vagy az állandó bizottságok bürójába javasolt tagok visszahívását; KWiMpNR]WDWMDDFVRSRUWWDJMDLWD6]HQiWXVpVDV]HQiWXVLEL]RWWViJRNWHYpNHQ\VpJHLU O i) a Szenátus tevékenysége folyamán képviseli a csoportot, valahányszor szükséges; j) helyettesítésére megbízatást ad valamely alelnöknek. (2) A megbízatás alapján a csoport alelnöke helyettesíti az elnököt a távolléte esetén vagy valahányszor szükséges. $ FVRSRUW WLWNiUD YH]HWL D MHOHQOpWUH YRQDWNR]y Q\LOYiQWDUWiVW pv EL]WRVtWMD D MHJ\] N Q\YHN megszerkesztését. 19. szakasz. (1) A csoport elnöke a Szenátus elé terjeszti a csoport megnevezését, valamint szám és név szerinti összetételét. $] HO WHUMHV]WpV VRUUHQGMpW D 6]HQiWXV NRUHOQ NH ioodstwmd PHJ D SDUODPHQWL FVRSRUWRN QDJ\ViJUHQGMpW OI JJ HQ 20. szakasz. (1) Valamely parlamenti csoport összetételében bekövetkezett bármely módosulás tuivedqn ]OHQG D6]HQiWXVHOQ NpYHO (2) A Szenátus elnöke nyilvános ülésen tájékoztatja a szenátorokat a parlamenti csoportok összetételében bekövetkezett módosulásokról. 21. szakasz. (1) Nagyságuk fügjypq\pehqdsduodphqwlfvrsruwrnp V]DNLWLWNiUViJRWKR]QDNOpWUH amelynek felépítését az állandó büró állapítja meg. A titkárság tagjainak kinevezése és bérezése a Szenátus I WLWNiUiQDN UHQGHOHWpYHO D W UYpQ\KR]iVL FLNOXVQDN PHJIHOHO PHJKDWiUR]RWW LG Vzakra szóló PXQNDV]HU] GpVVHOHV]N ]OHQG $WLV]WVpJHNEHYDOyNLQHYH]pVpVDYLVV]DKtYiVD]LOOHW SDUODPHQWLFVRSRUW MDYDVODWiUDHV]N ]OHQG (2) A parlamenti csoportok úgyszintén rendelkeznek a tevékenységük kifejtéséhez szükséges, az állandó büró által a csoportok nagyságának függvényében megállapított logisztikával, valamint szállítóeszközökkel. 3. Cikkely A Szenátus állandó bürója 22. szakasz. (1) A Szenátus törvényes megalakulása után meg kell választani a Szenátus elnökét és az állandó büró többi tagját. (2) A Szenátus állandó büróját az alábbiak alkotják: a Szenátus elnöke, 4 alelnök, 4 titkár és 2 kvesztor. A Szenátus elnöke egyben az állandó büró elnöke is. (3) $] ioodqgy E Uy WLV]WVpJHLQHN HORV]WiVD D SDUODPHQWL FVRSRUWRN NpSYLVHO L N ] WWL WiUJ\DOiVRN ~WMiQHV]N ]OHQG EHWDUWYDD6]HQiWXVQDNDSDUODPHQWLFVRSRUWRNPHJDODNtWiViQiOILJ\HOHPEHYHWWSROLWLNDL konfigurációját. Ha nem születik megegyezés, a kérdést a Szenátus elé kell terjeszteni szavazásra. 23. szakasz. (1) A Szenátus elnökét titkos szavazással választják meg olyan szavazólapokkal, amelyekbe bejegyzik a parlamenti csoportok által javasolt összes jelölt család- és személynevét. Minden egyes parlamenti csoport egyetlen javaslatot tehet.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 9 (2) A Szenátus elnökének az a jelölw Q\LOYiQtWDQGy DPHO\ D] HOV YiODV]WiVL IRUGXOyQ HOQ\HUWH D szenátorok többségi szavazatát. +D HJ\HWOHQ MHO OW VHP VV]HVtWHWWH D V] NVpJHV V]DYD]DWV]iPRW PiVRGLN IRUGXOy V]HUYH]HQG amelyen a két legnagyobb szavazatszámot elért jelölt vagy, az HVHWQHN PHJIHOHO HQ D] HOV KHO\H]HWW pv D PiVRGLN KHO\HW HJ\HQO V]DYD]DWV]iPPDO HOIRJODOy MHO OWHN YHV]QHN UpV]WD6]HQiWXVHOQ NpQHND]DMHO OW nyilvánítandó, amely a legtöbbet kapta az összes leadott szavazatból. $V]DYD]DWRNHJ\HQO VpJHHVHWpQ újabb szavazási fordulót kell szervezni. 24. szakasz. $6]HQiWXVHOQ NpWD]HSDUODPHQWLKi]PDQGiWXPiQDNLG V]DNiUDYiODV]WMiNPHJ 25. szakasz. $ 6]HQiWXV HOQ NpQHN PHJYiODV]WiViYDO HJ\LG EHQ D NRUHOQ N EHV] QWHWL tevékenységét. 26. szakasz. (1) Az állandó bürót alkotó alelnököket, titkárokat és kvesztorokat a parlamenti csoportok javaslatára választják meg. $6]HQiWXVDMDYDVODWRNHO WHUMHV]WpVHpUGHNpEHQPHJiOODStWMDD]iOODQGyE UyEDQDV]DNDV] bekezdése feltételei között az egyev SDUODPHQWL FVRSRUWRNUD HV KHO\HN V]iPiW $ MDYDVODWRNDW N ]OLN D Szenátus elnökével. $]EHNH]GpVEHQHPOtWHWWpVDEHNH]GpVQHNPHJIHOHO HQHORV]WRWWWLV]WVpJHNNHONDSFVRODWRV név szerinti javaslatokat a parlamenti csoportok elnökei teszik. $ MDYDVODWRNDW HO WHUMHV]WLN D 6]HQiWXV elnökéhez, aki azokat szavazásra bocsátja. A választás titkos szavazással, szavazólapokkal történik. $]HOV V]DYD]iVLIRUGXOyQPHJYiODV]WRWWQDNQ\LOYiQtWDQGyD]DMHO OWDPHO\HOQ\HUWHDV]HQiWRURN többségi szavazatát. +DYDODPHO\MHO OWQHPpUWHHODV] NVpJHVV]DYD]DWV]iPRWPiVRGLNIRUGXOyV]HUYH]HQG D]WD MHO OWHWQ\LOYiQtWYDPHJYiODV]WRWWQDNDPHO\HOQ\HUWHDMHOHQOHY V]HQiWRURNW EEVpJLV]DYD]DWiW (6) Abban az esetben, ha valamely jelölt a második fordulón sem érte el a szükséges szavazatszámot, az érintett parlamenti csoportnak új jelöltet kell állítania, aki ugyanazon szavazási eljárásnak van alávetve. Az HOMiUiVWPHJNHOOLVPpWHOQLPLQGDGGLJDPtJD]LOOHW SDUODPHQWLFVRSRUWYDODPHO\NpSYLVHO MpWPHJYiODV]WMiN a Szenátus állandó bürója tekintetében megállapított tisztségbe. 27. szakasz. Az alelnökök, a titkárok és a kvesztorok a Szenátus minden egyes rendes ülésszakának kezdetekor választandók meg. 28. szakasz. A szavazás eredményeinenphjioodstwiviudpvdmhj\] N Q\YPHJN WpVpUHDV]HQiWXVL parlamenti csoportok egy-hj\npsylvho MpE OiOOyEL]RWWViJYiODV]WDQGy 29. szakasz. $] ioodqgy E Uy WDJMDL D PDQGiWXP OHMiUWD HO WW D] iowdoxn NpSYLVHOW SDUODPHQWL csoport kérésére visszahívhatók, a szenátorok szavazattöbbségével. A szavazat titkos és golyók segítségével IHMH]HQG NL $ YLVV]DKtYiVL NpUHOPHW D] LNWDWiViWyO V]iPtWRWW QDSRQ EHO O GH QDSQiO QHP NpV EE jóváhagyásra a Szenátus elé kell terjeszteni. 30. szakasz. Az álodqgy E Uy PHJYiODV]WiViYDO HJ\LG EHQ D V]DNDV] IHOWpWHOHL N ] WW PHJYiODV]WRWWWLWNiURNWHYpNHQ\VpJHPHJV] QLN 31. szakasz. $]ioodqgye UyD] OpVV]DNLG WDUWDPDDODWWPHJ UHVHGHWWWLV]WVpJHLD]RQSDUODPHQWL FVRSRUWMDYDVODWiUDW OWHQG NEHDPHO\V]iPiUDD]WNLRV]WRWWiNDV]DNDV]EDQHO tuwihowpwhohnn ] WW 32. szakasz. $6]HQiWXViOODQGyE UyMDDN YHWNH] IHODGDWN UUHOUHQGHONH]LN D MDYDVROMD D 6]HQiWXVQDN D] OpVV]DNRN PHJNH]GpVL pv OH]iUiVL LG SRQWMiW D] $ONRWPiQ\ szakasza szerint; ENpULD6]HQiWXVHOQ NpW ODUHQGNtY OL OpVV]DN VV]HKtYiViW c) jóváhagyásra a plénum elé terjeszti a Szenátus Szabályzatát, valamint a módosítására irányuló javaslatokat; GHO NpV]tWLD6]HQiWXVPXQNiODWDLWpVEL]WRVtWMDH]HNPHJIHOHO feltételek közötti lebonyolítását; e) átveszi a törvénytervezeteket és a törvényhozási javaslatokat, és megkeresi az állandó bizottságokat a jelentések elkészítése és a véleményezések kidolgozása céljából, elrendeli a törvénytervezetek, a törvényhozási javaslatok és a jelentések kiosztását az összes szenátor számára;

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. f) a parlamenti csoportok elnökeinek, az állandó bizottságok elnökeinek a részvételével és a SDUODPHQWL NDSFVRODWRNNDO IRJODONR]y NRUPiQ\NpSYLVHO QHN D PHJNpUGH]pVpYHO VV]HiOOtWMD D 6]HQiWXV üléseinek napirendtervezetét és a tevékenységi programot; g) megszervezi a Szenátusnak más államok parlamentjeivel és a parlamenti szervezetekkel való kapcsolatát, megállapítja a küldöttségek név szerinti összetételét; h) elemzi és megtárgyalásra a Szenátus elé terjeszti a külpolitikai bizottságnak a Románia általános külpolitikai orientációjára vonatkozó javaslatait vagy a külpolitikai programokat; i) a parlamenti csoportokkal való tanácskozás alapján jóváhagyásra a Szenátus elé terjeszti a parlamenti világszervezetek, az európai vagy regionális parlamenti szervezewhn PHOOHWW P N G ioodqgy küldöttségek összetételét; j) a Szenátus elé terjeszti a Szenátus költségvetési tervezetét és a költségvetési zárszámadást; k) pénzügyi-n Q\YYLWHOLHOOHQ U]pVWJ\DNRUROpVPHJKR]]DD]HWHU OHWHQPHJN YHWHOWKDWiUR]DWRNDW l) jóváhagyásra a Szenátus elé terjeszti a Szenátus ügyosztályainak felépítését; PMDYDVODWRNDWWHV]D6]HQiWXVQDNDI WLWNiUNLQHYH]pVpUH QDI WLWNiUMDYDVODWDDODSMiQMyYiKDJ\MDD6]HQiWXV J\RV]WiO\DLQDNtisztségjegyzékét és szervezési és P N GpVL V]abályzatát, valamint a Szenátus ügyosztályai tevékenységének lebonyolítására vonatkozó szabályzatokat; RHOOHQ U]LD6]HQiWXV J\RV]WiO\DLW S MyYiKDJ\MD D 6]HQiWXV V]pNKHO\pQHN UL]HWpUH D EHOpSpVUH pv D] ioodqgy V]ROJiODWUD YRQDWNR]y szabályzatot; U HOHJHW WHV] D W UYpQ\ D MHOHQ V]DEiO\]DW iowdo HO tuw YDJ\ D 6]HQiWXV iowdo UHi Et]RWW EiUPHO\ PiV feladatnak. $6]HQiWXViOODQGyE UyMiQDNDYLWiLMHJ\] N Q\YHNEHpVV]WHQRJUDPRNEDMHJ\]HQG N 33. szakasz. Az állandó büró a Szenátus elnökének vagy legalább 4 tagjának a kérésére hívható össze. 34. szakasz. Az állandó büró munkálataira meghívhatja a parlamenti csoportok és a parlamenti bizottságok elnökeit, valahányszor szükségesnek véli. 35. szakasz. (1) A Szenátus elnökének feladatköre a N YHWNH] a) összehívja a Szenátus rendes és rendkívüli ülésszakait; b) vezeti a Szenátus munkálatait két titkár asszisztálásával; c) szót ad, mérsékeli a vitákat, összefoglalja a megvitatásnak alávetett kérdéseket, megállapítja a szavazás sorrendjét, bejelenti ennek eredményét és kihirdeti a szavazás eredményét; d) biztosítja a rend fenntartását és a szabályzat betartását a viták folyamán; e) vezeti az állandó büró munkálatait; I NpSYLVHOL D 6]HQiWXVW D 5RPiQLD HOQ NpYHO D.pSYLVHO Ki]]DO D.RUPinnyal és az Alkotmánybírósággal fenntartott kapcsolatban; g) képviseli a Szenátust a belföldi és külföldi kapcsolatokban; h) megkereséssel fordulhat az Alkotmánybírósághoz az Alkotmány 144. szakasza a) és b) pontjában HO tuwihowpwhohnn ] WW i) a törvpq\v]hulqwpvdn OWVpJYHWpVLHO LUiQ\]DWRNHUHMpLJUHQGHONH]LND]HOQ NLDODSI O WW j) jóváhagyja az általa elrendelt külföldi kiszállásokra fordított költségek elszámolását; k) jóváhagyja a Szenátus keretében munkatársként igénybe vett személyek juttatásait, valamint a meghallgatásra a Szenátushoz meghívott személyek által viselt költségek elszámolását; OHOHJHWWHV]DMHOHQV]DEiO\]DWWDOHO tuwydj\d6]hqiwxviowdouhiet]rwweiupho\pivihodgdwqdn $]$ONRWPiQ\V]DNDV]iQDNPHJIHOHO HQD Szenátus elnöke biztosítja az interimátus ellátását a Románia elnöke tisztség tekintetében. 36. szakasz. (1) Az alelnökök az állandó büró által megállapított sorrendben az elnök kérésére vagy a távollétében ellátják ennek feladatait.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 11 $EEDQ D] LG Vzakban, amelyben a Szenátus elnöke a Románia elnöke tisztség tekintetében biztosítja az interimátus ellátását, a Szenátus elnökének feladatkörét titkos szavazással, a szenátorok szótöbbségével megválasztott egyik alelnök gyakorolja. 37. szakasz. A titkárok a feliratkozás sorrendjében összeállítják a feliratkozottak jegyzéket, az elnök elé terjesztik a Szenátushoz intézett javaslatokat, módosító indítványokat és bármilyen más közlést, névsorolvasást végeznek, bejegyzik a szavazás eredményét, felelnek az elfogadott határozatok nyilvántartásáért, felügyelnek a sztenogramok készítésére, az állandó büró által megállapított sorrendben asszisztálnak az elnöknek a reá háruló feladatok teljesítésében, és eleget tesznek az elnök vagy az állandó büró által rájuk bízott bármely más feladatnak. 38. szakasz. $NYHV]WRURNHOOHQ U]LND6]HQiWXVYDJ\RQiOODJiQDNDNH]HOpVLPyGMiWSpQ] J\L HOOHQ U]pVW J\DNRUROQDN D NLDGiVRN IHOHWW D 6]HQiWXV HOp WHUMHV]WLN HQQHN N OWVpJYHWpVL WHUYH]HWpW pv D] pyl költségvetés végrehajtását, biztosítják a rend fenntartását a Szenátus székhelyén és a Szenátus elnökének és az állandó bürónak a rendelkezései szerint bármely más feladatot teljesítenek. (2) Minden egyes ülésszak végén a kvesztoroknak jelentést kell a Szenátus elé terjeszteniük az HOOHQ U]pVHNHUHGPpQ\HLU O 4. Cikkely A Szenátus bizottságai 1. Közös rendelkezések 39. szakasz. $ EL]RWWViJRN D 6]HQiWXVQDN D W UYpQ\KR]iVL WHYpNHQ\VpJ HO NpV]tWpVpUH pv D SDUODPHQWLHOOHQ U]pVLIXQNFLyPHJYDOyVtWiViUDOpWHVtWHWWPXQNDV]HUYHL 40. szakasz. (1) A Szenátus megszervezi az állandó bizottságokat, és vizsgálóbizottságokat vagy más különleges bizottságokat hozhat létre. $6]HQiWXVXJ\DQDNNRUHJ\H]WHW YDJ\D.pSYLVHO Ki]]DON ] VPiVEL]RWWViJRNDWKR]OpWUH (3) A bizottságok számát, elnevezését és illetékességét, valamint taglétszámát a Szenátus az állandó büró javaslatára határozza meg. 41. szakasz. (1) A bizottságok összetétele a Szenátusnak a parlamenti csoportok létrehozásánál ILJ\HOHPEH YHWW SROLWLNDL NRQILJXUiFLyMD V]HULQW YDJ\ DSDUODPHQWLFVRSRUWRNNpSYLVHO i közötti egyezkedés útján állapítandó meg. $ SDUODPHQWL FVRSRUWRNQDN D] ioodqgy E Uy iowdo PHJiOODStWRWW KDWiULG UH D E Uy HOp NHOO terjeszteniük a szenátorok opcióit. A bizottságok tagjait a parlamenti csoportok elnökei javasolják, az (1) bekezdés eo tuivdlqdnehwduwiviydo+dqhpmxwqdnhj\h]vpjuhd6]hqiwxvq\towv]dyd]ivvdokdwiur] $ 6]HQiWXV PLQGHQ HJ\HV EL]RWWViJ QpY V]HULQWL VV]HWpWHOpW D MHOHQ OHY V]HQiWRURN iowdo Q\tOW szavazással kifejezett szótöbbségével hagyja jóvá. (4) Ugyanazon IHOWpWHOHN N ] WW KDJ\DQGy MyYi D EL]RWWViJ HJ\HV WDJMDLQDN YLVV]DKtYiVD D] NHW eredetileg javasolt parlamenti csoportok kérésére. 42. szakasz. $ EL]RWWViJRN D 6]HQiWXV HOQ NH iowdo VV]HKtYRWW HOV OpVHQ HOQ NE O -2 DOHOQ NE O pv -2 titkárból álló bürót választanak maguknak. A bürók általános összetételének megállapításánál, amennyiben lehetséges, törekedni kell a Szenátus politikai konfigurációjának betartására. $EL]RWWViJLE UyNWDJMDLDPDQGiWXPOHMiUWDHO WWD]iOWDOXNNpSYLVHOWSDUOamenti csoport kérésére YLVV]DKtYKDWyNDEL]RWWViJWDJMDLQDNV]yW EEVpJpYHO$YLVV]DKtYiVWNpU SDUODPHQWLFVRSRUWNpUHOPH]KHWLD WLV]WVpJpE O YLVV]DKtYRWW V]HQiWRUQDN D] LOOHW SDUODPHQWL FVRSRUW PiV WDJMiYDO YDOy KHO\HWWHVtWpVpW D bizottságban. 43. szakasz. $ EL]RWWViJRN HOIRJDGMiN VDMiW V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWXNDW DPHO\HW jóváhagyásra az állandó büró elé kell terjeszteni. 44. szakasz. Minden egyes bizottság bürója javaslatot tesz: DD] OpVHNQDSLUHQGMpWLOOHW HQ b) a bizottság keretében az egyes szenátorokra háruló feladatok tekintetében;

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. c) egyes albizottságoknak a bizottság tagjai szótöbbségével való létrehozása tekintetében, megállapítva azok összetételét és feladatait; GDEL]RWWViJWHYpNHQ\VpJpQHNPHJIHOHO OHERQ\ROtWiViYDO kapcsolatos más intézkedésekre. 45. szakasz. $EL]RWWViJHOQ NpQHNIHODGDWN UHDN YHWNH] a) biztosítja annak képviseletét az állandó büróval és a többi bizottsággal fenntartott kapcsolatokban; b) vezeti a bizottság üléseit; c) saját kezdeményezésre vagy a bizottság tagjainak kérésére kívülálló személyeket is meghívhat a EL]RWWViJPXQNiODWDLQYDOyUpV]YpWHOUHKDH]WtJ\NtYiQMiND]LOOHW PXQNiODWRNKR]I ] G pughnhn G V]HPpO\HVHQ YDJ\ D EL]RWWViJ PiV NpSYLVHO MpQ NHUHV]W O UpV]W YHKHW PiV ELzottságok olyan OpVHLQDPHO\HNHQD]iOWDODYH]HWHWWEL]RWWViJV]iPiUDMHOHQW VpJJHOEtUyPXQNiODWRNDWYL]VJiOQDNPHJ HHOHJHWWHV]DV]HUYH]pVLpVP N GpVLV]DEiO\]DWiEDQHO tuwpivihodgdwrnqdn 46. szakasz. Az alelnök az elnök távollétében vagy ennek kérésére ellátja az elnök feladatkörét. 47. szakasz. $EL]RWWViJWLWNiUiQDNIHODGDWN UHDN YHWNH] a) nyilvántartja a szenátoroknak a bizottság ülésein való jelenlétét; b) biztosítja a bizottság összes iratainak megszerkesztését; c) megszámlálja a bizottság ülésein leadott szavazatokat; d) figyelemmel NtVpULDEL]RWWViJ OpVHLMHJ\] N Q\YHLQHN VV]HiOOtWiViW H HOHJHW WHV] D EL]RWWViJ WHYpNHQ\VpJpQHN PHJIHOHO OHERQ\ROtWiViKR] V] NVpJHV EiUPHO\ PiV feladatkörnek. 48. szakasz. (1) A bizottvij OpVHLWDQQDNHOQ NHYDJ\WiYROOpWpEHQD] WKHO\HWWHVtW DOHOQ NKtYMD VV]HD6]HQiWXVPXQNDSURJUDPMiQDNPHJIHOHO HQ $] OpVV]DNIRO\DPiQDEL]RWWViJ OpVHLDSOpQXP OpVHLYHOHJ\LG EHQLVPHJWDUWKDWyNDSOpQXP beleegyezésével. (3) Az ülésszak keretében, munkaprogramon kívül a bizottságok az állandó büró jóváhagyásával vagy rendelkezése alapján hívhatók össze és ülésezhetnek. 49. szakasz. (1) A bizottságok ülései nem nyilvánosak. $ EL]RWWViJRN D PXQNiODWDLN PHJIHOHO NLIHMWpVH pughkében a vitáikon való részvételre PHJKtYKDWQDNV]DNHPEHUHNHWYDJ\DN ]KDWyViJRNpVHJ\HVQHPNRUPiQ\V]HUYV]HUYH]HWHNNpSYLVHO LW $ W PHJWiMpNR]WDWiVL HV]N ] N NpSYLVHO LQHN D EL]RWWViJRN PXQNiODWDLKR] YDOy KR]]iIpUKHW VpJpUHYRQDWNR]yIHOWpWHOHNDbizottságok plénuma által állapítandók meg. 50. szakasz. $.RUPiQ\NpSYLVHO LKR]]iIpUKHWQHNDEL]RWWViJRNPXQNiODWDLKR]$EL]RWWViJRN NpUKHWLNKRJ\HJ\HVNRUPiQ\WDJRNYDJ\HJ\HVN ]LQWp]PpQ\LYH]HW NYHJ\HQHNUpV]WDPXQNiODWRNRQPHO\ esetben azhpotwhwwhnmhohqopwhn WHOH] DEL]RWWViJ OpVpQHNLG SRQWMiWOHJDOiEEQDSSDODQQDNPHJWDUWiVD HO WWDPHJKtYRWWDNWXGRPiViUDNHOOKR]QL (2) A bizottságok ülésein más bizottságokba tartozó szenátorok is részt vehetnek anélkül, hogy szavazati joggal rendelkeznének. (3) A bizottság bürója határozza meg a Szenátus szakszemélyzetének a bizottság ülésein való részvételére vonatkozó feltételeket és korlátozásokat. 51. szakasz. Az elnök, a bizottság bürója vagy valamely szenátor javaslatára a bizottság elhatározhatja a felszólalávrnlg WDUWDPiQDNNRUOiWR]iViW 52. szakasz. (1) A bizottságok a tagjaik többségének jelenlétében fejtik ki törvényesen tevékenységüket. $ EL]RWWViJRN KDWiUR]DWDLW D MHOHQ OHY WDJRN V]yW EEVpJpYHO IRJDGMiN HO(J\HQO VpJ HVHWpQ D] elnöknek vagy, a]hvhwqhnphjihoho HQDKHO\HWWHVpQHNV]DYD]DWDG QW 53. szakasz. (1) A viták lezárása vagy a kivizsgálás alatt álló munkálatok lebonyolítása után a EL]RWWViJD]HOQ NMDYDVODWiUDWDJMDLN ] OHJ\YDJ\NpWMHOHQWpVWHY WMHO ONL (2) A jelentéstev NQHN JRQGRVNRGQLXN NHOO D EL]RWWViJ MHOHQWpVpQHN YDJ\ YpOHPpQ\H]pVpQHN HONpV]tWpVpU ODPHO\HWV]DYD]iVVDOYDOyMyYiKDJ\iVUDDEL]RWWViJHOpWHUMHV]WHQHN

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 13 (3) A jelentéseknek és a véleményezéseknek a bizottság tagjai többségének véleményén kívül tartalma]qlxnnhoodel]rwwvijedqupv]wyhy W EELV]HQiWRUPHJLQGRNROWHOOHQYpOHPpQ\pWLVH]HNNLPRQGRWW kérésére. 54. szakasz. A bizottságban nyílt szavazást tartanak. A bizottság eldöntheti, hogy egyes határozatokat titkos szavazással fogadjanak el. 55. szakasz. $ EL]RWWViJ PXQNiODWDL MHJ\] N Q\YEH IRJODODQGyN pv D]RNUyO V]WHQRJUDPRN NpV]tWKHW N $]RQV]HQiWRURNDPHO\HNQHPWDJMDLD]LOOHW EL]RWWViJQDNDEL]RWWViJE UyMDEHOHHJ\H]pVpYHOD bizottság székhelyén tanulmányozhatják annak iratait és dokumentumait anélkül, hogy más helyre vinnék azokat, és tartózkodva a bizottság munkálatainak megzavarásától. (3) A bizottságok iratai és dokumentumai csakis a bizottság bürójának jóváhagyásával WDQXOPiQ\R]KDWyND6]HQiWXVWDJMDLWyOHOWpU pughnhowv]hpélyek által is. (4) A bizottság által kibocsátott összes iratot és dokumentumot alá kell írnia az elnöknek és a titkárnak. (5) A bizottság titkára felügyel a bizottság összes iratának és dokumentumának a bizottság szakszemélyzete általi nyilvántartására pvphj U]pVpUH 2. Az állandó bizottságok 56. szakasz. $]ioodqgyel]rwwvijrndwd6]hqiwxvpdqgiwxpiqdnhjpv]lg WDUWDPiUDYiODV]WMiN meg. (2) Az állandó bizottságok az alábbiak: I. Jogi, kinevezési, fegyelmi, mentelmi és igazolási bizottság; II. Gazdasági bizottság; III. Privatizálási bizottság; IV. Költségvetési, pénzügyi és bankügyi bizottság; V. 0H] JD]GDViJLpOHOPLV]HULSDULpVHUG JD]GiONRGiVLEL]RWWViJ VI. Külpolitikai bizottság; VII. Védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági bizottság; VIII. Az emberi jogokkal és a kisebbségekkel foglalkozó bizottság; IX. Munkaügyi és társadalomgondozási bizottság; X. Oktatás- és a tudományügyi bizottság; XI..XOWXUiYDO YDOOiV JJ\HO P YpV]HWHNNHO pv D W PHJWiMpNR]WDWiVL HV]N ] NNHO IRJODONRzó bizottság; XII. Közigazgatási és területszervezési bizottság; XIII. A visszaélések kivizsgálásával és beadványokkal foglalkozó bizottság; XIV. Egészségügyi, ökológiai, ifjúság- és sportügyi bizottság. $MHOHQV]DEiO\]DWKDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO O x) az állandó bizottságoknak a Szenátus állandó bürója által jóváhagyandó saját szabályzatokat kell kidolgozniuk. E szabályzatokban meghatározandó a bizottságok tevékenységi területe is. 57. szakasz. (1) Minden egyes szenátor köteles valamely állandó bizottságban részt venni. Valamely szenátor részt vehet egy második állandó bizottságban is. Bármely szenátor megváltoztathatja RSFLyMiWDPDQGiWXPLG WDUWDPDDODWW (2) A Szenátus elnöke és a kormánytag szenátorok ewlv]wvpjhnj\dnruoivdlg V]DNiEDQQHPYHV]QHN részt az állandó bizottságokban. $EL]RWWViJWDJMDPLQ VpJPHJV] QKHWDQQDNDSDUODPHQWLFVRSRUWQDNDMDYDVODWiUDDPHO\KH]D] LOOHW V]HQiWRU WDUWR]LN (EEHQ D] HVHWEHQ D SDUODPHQWL FVRSRUW PiV V]HQiWRUW MDYDVROKDW D] LOOHW EL]RWWViJ tagjaként való megválasztásra. x) $KDWiULG D]V]iP~V]HQiWXVLKDWiUR]DWKDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOIRO\LN

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. 58. szakasz. $]ioodqgyel]rwwvijrndn YHWNH] IHODGDWN UUHOUHQGHONH]QHN a) a jelentések vagy véleményezések kidolgozása érdekében megvizsgálják a törvényhozási tervezeteket és javaslatokat; b) jelentéseket, információkat és dokumentumokat igényelnek a közhatóságoktól; c) parlamenti ankétokat végeznek, valahányszor ezt szükségesnek vélik, és jelentéseket terjesztenek az állandó büró elé; G VDMiWRV WHYpNHQ\VpJL WHU OHWHLNHQ HOOHQ U]LN a Parlament által jóváhagyott kormányprogramnak a minisztériumok és a többi közigazgatási szerv általi teljesítési módját; e) megvitatják az állandó büró által eléjük terjesztett más kérdéseket és döntenek ezekben; IVDMiWV]DEiO\]DWXNQDNPHJIHOHO PiVfeladatokat is megoldanak. 59. szakasz. Az állandó büró megvitatásra és a jelentések vagy véleményezések kidolgozására azokhoz a bizottságokhoz küldi a törvénytervezeteket, törvényhozási javaslatokat és módosító indítványokat, amelyeknek az illetékességébe tartozik a szabályozandó tárgy. 60. szakasz. (1) Az állandó büró által más bizottságnak küldött valamely törvénytervezet, W UYpQ\KR]iVL MDYDVODW YDJ\ PyGRVtWiVL LQGtWYiQ\ WHNLQWHWpEHQ PDJiW LOOHWpNHVQHN WHNLQW EiUPHO\ ioodqgy bizottság kérheti az állandó bürótól, hogy azokat véleményezés céljából hozzá irányítsa. +D D] ioodqgy E Uy H]W HOXWDVtWMD D EL]RWWViJ NpUpVH IHOHWW D 6]HQiWXV KDWiUR] D MHOHQ OHY szenátorok szótöbbségével. 61. szakasz. (1) Ha valamely állandó bizottság véleménye szerint egyes törvénytervezetek vagy törvényhozási javaslatok alapfokon más bizottság illetékességébe tartoznak, az iktatásuktól számított OHJIHOMHEEQDSRVKDWiULG QEHO ONpUKHWLD]iOODQGyE UyWyOKRJ\D]RNDWN OGMHD]LOOHW EL]RWWViJKR] +DDE UyH]WHOXWDVtWMDDV]DNDV]EHNH]GpVpQHNPHJIHOHO en kell eljárni. (3) Hasonló eljárás alkalmazandó a bizottságok közötti illetékességi összeütközés esetében is. 62. szakasz. (1) Az alapfokon megkeresett állandó bizottságnak írásban kell közölnie a törvénytervezetet vagy törvényhozási javaslatot kivizsgáló többi bizottsággal a véleményezésük elküldésére PHJiOODStWRWWKDWiULG W (KDWiULG EHWDUWiViQDNHOPXODV]WiVDHVHWpQD]DODSIRNRQPHJNHUHVHWWEL]RWWViJPHJV]HUNHV]WKHWL DMHOHQWpVWDQpON OKRJ\PHJYiUQiD]LOOHW YpOHPpQ\H]pVWYDJ\YpOHPpQ\H]pVeket. 63. szakasz. Az alapfokon megkeresett bizottság ülésein a vitákban részt vehetnek a véleményezés FpOMiEyOPHJNHUHVHWWEL]RWWViJRNMHOHQWpVWHY L 64. szakasz. (1) Az alapfokon megkeresett bizottság jelentésében utalni kell a tervezetet megvizsgáló többi bizottság véleményezésére, a Törvényhozási Tanács véleményezésére és az összes beérkezett módosítási indítványra. Az elutasított javaslatok esetében fel kell tüntetni a figyelembe vett indokokat. (2) A jelentésnek megindokolt javaslatokat kell tartalmaznia a megvizsgált aktus módosítás nélküli elfogadására, elutasítására vagy módosításokkal való elfogadására, és a jelentést az állandó büró elé kell terjeszteni. 65. szakasz. Az alapfokon megkeresett bizottság jelentését az állandó büró által megállapított KDWiULG QEHO ONHOODKKR]EHQ\~MWDQL$KDWiULG DEL]RWWViJPHJLQGRNROWNpUpVpUHPyGRVtWKDWy 66. szakasz. (1) A szenátorok által írásban benyújtott módosítási indítványt az alapfokon megkeresett bizottság vizsgálja meg, és ha ez szükségesnek véli, egy másik bizottság is. (2) A plénumban megfogalmazott, a szerkesztésre vonatkozó észrevételeket szóbelileg YpOHPpQ\H]KHWLD]DODSIRNRQPHJNHUHVHWWEL]RWWViJMHOHQWpVWHY MH (3) A módosítási indítvány kelte azonos annak a bizottságnál való iktatásd LG SRQWMiYDO D bizottságnak külön nyilvántartást kell vezetnie az összes benyújtott módosítási indítvány tekintetében. 67. szakasz. +DDSOpQXPEDQWDUWRWWYLWiEyOMHOHQW VWDUWDOPLPyGRVtWiVRNN YHWNH]QHNDWHUYH]HW vagy a törvényhozási javaslat tekintetében, a Szenátus elnökének bármely szenátor vagy valamely parlamenti csoport kérésére a Szenátus elé kell terjesztenie szavazásra a viták felfüggesztését és a tervezetnek az alapfokon megkeresett bizottsághoz való visszaküldését újbóli megvizsgálás érdekében.

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám szakasz. Az állandó bizottságok együttes üléseket is tarthatnak. Ilyen esetben a bizottságok megegyezhetnek abban, hogy közös jelentést vagy véleményezést készítsenek. 69. szakasz. (1) Bármely állandó bizottság tárgyi illetékessége keretében parlamenti ankétot kezdeményezhet a valamely minisztérium vagy más közhatóság által kifejtett tevékenységgel kapcsolatban. (2) A beleegyezés elnyeréséért az állandó bizottságnak a tagjai szótöbbségével elfogadott, alaposan megindokolt írásos kérelmet NHOO EHQ\~MWDQLD PHJKDWiUR]YD D] DQNpW FpONLW ]pvhlw pv FpOMiW D megvalósításhoz szükséges eszközöket és a jelentés benyújtási határidejét. (3) A Szenátus állandó bürójának döntenie kell a kérelem tekintetében, valamint arra vonatkozóan, hogy a jelentést a Szenátus elé terjeszti-e megtárgyalásra és jóváhagyásra. $ PHJKDOOJDWDQGy V]HPpO\HNHW D PHJKtYiVXNUyO OHJDOiEE QDSSDO HO EE puwhvtwhql NHOO $ NLV]iOOiVLpVD]HVHWOHJHVHOV]iOOiVROiVLN OWVpJHND6]HQiWXVN OWVpJYHWpVpE OIHGH]HQG N (5) A megkdoojdwivrnrqdupv]ypwhon WHOH] $PHJKDOOJDWiVUDYRQDWNR]yHOMiUiVPHJIHOHOD]iOODQGyEL]RWWViJV]DEiO\]DWiEDQHO tuwqdn 3. Különleges bizottságok 70. szakasz. (1) Az állandó büró javaslatára a Szenátus, határozattal, különbizottságokat alakíthat egyes komplex törvénytervezetek véleményezésére, egyes törvényhozási javaslatok kidolgozására vagy az LOOHW EL]RWWViJ OpWHVtWpVL KDWiUR]DWiEDQ PHJKDWiUR]RWW PiV FpORNUD $] H EL]RWWViJ iowdo LO\ PyGRQ véleményezett törvénytervezeteket és kidolgozott törvényhozási javaslatokat többé nem kell megvizsgálásra más bizottságok elé terjeszteni. 8J\DQD]]DO D KDWiUR]DWWDO D] ioodqgy E Uy MDYDVODWiUD NLMHO OHQG N D EL]RWWViJEDQ pv HQQHN E UyMiEDQUpV]WYHY V]HQiWRURNpVPHJiOODStWDQGyDMHOHQWpVEHQ\~MWiVi határideje. $N O QEL]RWWViJRNWDJMDLPHJWDUWMiND]iOODQGyEL]RWWViJLWDJPLQ VpJ NHWLV $EL]RWWViJV]HUYH]pVpYHOpVP N GpVpYHONDSFVRODWRVPiVNpUGpVHNHWDEL]RWWViJE UyMiQDNNHOO szabályoznia, amennyiben a 39-V]DNDV]RNHO tuivdlhopjtelenek. 4. Vizsgálóbizottságok 71. szakasz. (1) A Szenátus, tagjai egyharmadának a kérésére, elhatározhatja valamely vizsgálóbizottság létrehozását, mely tekintetben alkalmazandók a szakaszoknak, az 69. szakasznak és az 70. szakasz (2) és (4) bhnh]gpvpqhnd]ho tuivdl $ EL]RWWViJ PHJDODSR]RWW NpUpVpUH D 6]HQiWXV MyYiKDJ\KDWMD D MHOHQWpV EHQ\~MWiViUD NLW ] WW KDWiULG PHJKRVV]DEEtWiViW(EEHQD]HVHWEHQDEL]RWWViJN WHOHVHO ]HWHVMHOHQWpVWHO WHUMHV]WHQL (3) A bizottság jelentését be keoo Q\~MWDQL D] ioodqgy E UyKR] DPHO\QHN D EHQ\~MWiV LG SRQWMiWyO V]iPtWRWWOHJIHOMHEEQDSRVKDWiULG QEHO OEL]WRVtWDQLDNHOODMHOHQWpVQDSLUHQGWHUYH]HWEHIRJODOiViW (4) Megvitatása után a Szenátusnak határozatot kell elfogadnia a jelentéssel kapcsolatban. (J\H]WHW EL]RWWViJRN 72. szakasz. $EEDQ D] HVHWEHQ KD D] HJ\LN +i] D PiVLN +i] iowdo HOIRJDGRWWyO HOWpU HQ PHJIRJDOPD]RWWW UYpQ\WHUYH]HWHWYDJ\W UYpQ\KR]iVLMDYDVODWRWIRJDGHOD6]HQiWXVHOQ NHD.pSYLVHO Ki] elnökével együtt paritásos bizottság révén egyeztetési eljárást kezdeményez. (EE ODFpOEyOD]iOODQGyE UyD6]HQiWXVQDNV]HQiWRUWMDYDVRODUUDW UHNHGYHKRJ\EHWDUWVDD 41. szakaszban említett elveket. $ 6]HQiWXV iowdo D MHOHQ OHY V]HQiWRURN Q\tOW V]DYD]iVRQ OHDGott szavazattöbbségével PHJiOODStWRWWV]HQiWRURND.pSYLVHO Ki]iOWDONLMHO OWNpSYLVHO YHOHJ\ WWDONRWMiND]HJ\H]WHW EL]RWWViJRW $] OpV V]DEiO\RV NYyUXPD D 6]HQiWXV HJ\H]WHW EL]RWWViJiEDQ UpV]W YHY OHJDOiEE V]HQiWRU jelenléte esetén biztosított. 73. szakasz. $]HJ\H]WHW EL]RWWViJYDODPHO\LN+i]V]pNKHO\pQD]DODSIRNRQPHJNHUHVHWWD]RQ bizottság elnökének az összehívására ül össze, amely utolsónak fogadta el a tervezetet, és megállapítja a tevékenység lebonyolítására vonatkozó szabál\rndwlghpuwyhdmhohqwpvho WHUMHV]WpVLKDWiULGHMpWLV

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 47/2001. szám. $] HJ\H]WHW EL]RWWViJ 6]HQiWXVW NpSYLVHO WDJMDL LOOHWpNHVHN D.pSYLVHO Ki] NpSYLVHO LYHO N ] VHQPHJYL]VJiOQLpVKDWiUR]QLD.pSYLVHO Ki]iOWDOHOIRJDGRWWD]RQV]HUNHV]WpVHNWHNLQWHWpEHQDPHlyek HOWpUQHN D 6]HQiWXV iowdo HOIRJDGRWW V] YHJHNW O pv H]HQ NRUOiWRN N ] WWG QWHQHND]HOWpU V]HUNHV]WpVHNUH vonatkozóan, azok közül vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy pedig egy közös szöveget fogadva el. (3) A bizottság munkálatait a bizottság áltdonlmho OWV]HQiWRUpVNpSYLVHO IHOYiOWYDYH]HWL 74. szakasz. A bizottság határozatai a tagok többségének beleegyezésével fogadandók el. A hét-hét V]DYD]DWRVSDULWiVHVHWpQDEL]RWWViJ OpVpWDV]DYD]iVQDSMiQYH]HW HOQ NV]DYD]DWDG QW 75. szakasz. (1) $EL]RWWViJWHYpNHQ\VpJHPHJV] QLNDMHOHQWpVEHQ\~MWiViYDO $EEDQD]HVHWEHQKDD]HJ\H]WHW EL]RWWViJDV]DNDV]EHNH]GpVpQHNPHJIHOHO HQNLW ] WW KDWiULG UHDYLWDWiUJ\iWNpSH] V] YHJHNNpUGpVpEHQQHPMXWPHJHJ\H]pVUHYDJ\YDODPely Ház nem hagyja MyYiD]HJ\H]WHW EL]RWWViJMHOHQWpVpWDYLWDWRWWV] YHJHNHWDNpW+i]HJ\ WWHV OpVpQNHOOPHJYLWDWQLH]HQ OpVHNV]DEiO\]DWiQDNPHJIHOHO HQ II. FEJEZET A Szenátus munkálatainak lebonyolítása 1. Cikkely A Szenátus ülésszakai és aktusai 76. szakasz. $ 6]HQiWXV pyhqwh NpW UHQGHV OpVV]DNUD O VV]H $] HOV OpVV]DN IHEUXiUEDQ NH]G GLN pv QHP KDODGKDWMD PHJ M~QLXV YpJpW $ PiVRGLN OpVV]DN V]HSWHPEHUEHQ NH]G GLN pv QHP haladhatja meg december végét. 77. szakasz. (1) A Szenátus Románia elnökének, az állandó bürónak vagy a szenátorok legalább egyharmadának a kérésére rendkívüli ülésszakokra is összeül. (2) A valamely rendkívüli ülésszak összehívására vonatkozó kérelem írásban nyújtandó be és annak tartalmaznia kell az ülésszak indokaiwpvlg WDUWDPiW (3) A Szenátust az elnöke hívja össze. (4) Az igényelt napirend Szenátus általi elutasítása megakadályozza a rendkívüli ülésszak megtartását. 78. szakasz. $] OpVV]DNRN LG WDUWDPD DODWW D 6]HQiWXV SOHQiULV OpVHNHQ SDUODPHQWL bizottságokban és csoportokban fejti ki tevékenységét. (2) Az ülésszakokon kívül a Szenátus az állandó büró révén, parlamenti csoportokban és, az állandó büró jóváhagyásával vagy rendelkezése alapján, parlamenti bizottságokban fejti ki tevékenységét. 79. szakasz. (1) A Szenátus törvényeket, határozatokat és indítványokat fogad el. (2) $6]HQiWXV~J\V]LQWpQSROLWLNDLMHOOHJ ]HQHWHNHWQ\LODWNR]DWRNDWpVPiVDNWXVRNDWIRJDGKDWHO 2. Cikkely A napirend és a tevékenységi program 80. szakasz. (1) A Szenátus napirendjét és tevékenységi programját a Szenátus plénumának kell jóváhagynia, az állandó büró javaslatára. $ PHJWiUJ\DOiVUD D 6]HQiWXV HOp WHUMHV]WHQG DQ\DJRNDW D 6]HQiWXV QDSLUHQG- és tevékenységi programtervezetének összeállítása végett el kell juttatni az állandó büróhoz. (3) A törvényhozási javaslatok az iktatásuktól számtwrww QDSRV KDWiULG Q EHO O N ]OHQG N D Kormánnyal, az Alkotmány 110. szakaszának alkalmazására vonatkozó döntéshozatal tekintetében is. 81. szakasz. (1) A napirendtervezetben törvénytervezetek, törvényhozási javaslatok, jelentések, tájékoztatások és D W UYpQ\EHQ D 6]HQiWXV iowdol PHJYLWDWiVUD HO tuw PiV DNWXVRN YDODPLQW D] HVHWQHN PHJIHOHO HQNpUGpVHNLQWHUSHOOiFLyNQ\LODWNR]DWRNYDJ\D.RUPiQ\D]iOODQGyE UyYDJ\DV]HQiWRURNiOWDO javasolt más problémákat szerepelnek. (2) A napirend összeállítivdpvmyyikdj\ivdvruiqdw UYpQ\KR]iVWHU OHWpQHOV EEVpJEL]WRVtWDQGyD J\RUVtWRWWHOMiUiVVDOPHJYLWDWDQGyW UYpQ\WHUYH]HWHNDV UJ VVpJLUHQGHOHWHNpVD]HJ\H]WHW EL]RWWViJRNiOWDO összeállított jelentések megvitatása számára.

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 233. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. november 3., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173. (XVII) évfolyam 245. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. november 23., szerda ÉS MÁS AKTUSOK Szám T

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 10. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. január 20., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Informatikai Bizottság és albizottságai az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ UNIÓS OLTALMA ÉS A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK UNIÓS BEJEGYZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ UNIÓS OLTALMA ÉS A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK UNIÓS BEJEGYZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA EREDETVÉDELMI FŐOSZTÁLY A F Ö L D R A J ZI Á R U J E L ZŐ K U N I Ó S O L T A L M A É S A H A G Y O M Á N Y O S K Ü L Ö N L E G E S T E R M É K E K U N I Ó S B E J E G Y ZÉ S E I R Á N T I K É R E L E

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 284-2/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 30/2014. (IX. 1.) határozat A Közgyűlés elnökének lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 2012. évi XXXVI. törvény Az Országgyûlésrõl 8364

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 2012. évi XXXVI. törvény Az Országgyûlésrõl 8364 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 19., csütörtök 47. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXVI. törvény Az Országgyûlésrõl 8364 36/2012. (IV. 19.) OGY határozat A Magyar Köztársaság

Részletesebben