A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012.

2 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság 8/2012. számú határozata. Készült 8 példányban. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Kovács Viktor egyetemi főtitkár Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme Nyomdaszám: -.. ME Miskolc-Egyetemváros, A szabályzat gondozásáért felelős: Prof. Dr. Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes

4 Oldalszám: 2 Tartalomjegyzék Fejezetszám F e j e z e t c í m Old. szám Vált. szám Bevezetés dátuma I. Általános rendelkezések 3 II. A Bizottság feladat- és hatásköre 3 III. A Testület feladat- és hatásköre 4 IV. A Bizottság ülése 4 V. Vegyes rendelkezések 5

5 Oldalszám: 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az ügyrend hatálya a Miskolci Egyetemen Fogyatékossággal Élő Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) működésére terjed ki. (2) A Miskolci Egyetemen igazolt fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságára tekintettel szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek alóli részleges vagy teljes felmentését, vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését. A fogyatékossággal élő hallgatók segítését az intézményi részről megbízott egyetemi szakmai koordinátor és a Bizottság végzi. (3) A Bizottság 8 tagból áll, elnöke egy, a Miskolci Egyetem alkalmazásában álló minősített oktató. A Bizottság tagjai az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ igazgatója, az érintett kar tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettese, az egyetemi szakmai koordinátor, a ME-HÖK által delegált 4 hallgató. A Bizottság elnökét és tagjait a rektor bízza meg. A megbízás visszavonásig érvényes. Általános ügyekben a Bizottság 3 fős operatív testülete (a továbbiakban: Testület) dönt, melynek tagjai a Bizottság elnöke, az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ igazgatója és az egyetemi szakmai koordinátor. (4) A Bizottság szükség szerint kibővített ülést tarthat, amelyre az állandó tagokon kívül valamennyi kar tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettese meghívást kap. (5) A Bizottság ülésén az elnök által meghívott más személyek is részt vehetnek tanácskozási joggal. (6) A tagsági viszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a szavazati joggal rendelkező tagok személyesen vagy általuk kijelölt delegált útján gyakorolhatják. (7) A Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az egyetemi szakmai koordinátor jogosult az elnöki teendők ellátására. II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE (1) A fogyatékossággal élő hallgató kérheti a Bizottság egy tagjának a vizsgán való jelenlétét. A kérelmet az adott vizsga előtt legalább 5 munkanappal a Bizottság elnökéhez kell eljuttatni. (2) A fogyatékossággal élő hallgatók Hallgatók Kötelező Előnyben Részesítési Szabályzatában meghatározott felmentésére, segítésére, kedvezményeire irányuló kérelmeit a Bizottság jogosult elbírálni. Valamennyi, a hallgatók által benyújtott kérelmet előzetesen az egyetemi szakmai koordinátor bírál el. Támogatása esetén a bizottsági határozat kiadható. Nemleges előzetes döntés esetén a Bizottságot össze kell hívni a kérelem elbírálására. Az egyetemi

6 Oldalszám: 4 szakmai koordinátor vagy a Bizottság pozitív tartalmú határozatáról a fogyatékossággal élő hallgató a tantárgy jegyzőjét köteles értesíteni a vizsgaidőszak kezdetéig, amennyiben igénybe kívánja venni a meghatározott felmentéseket, segítséget, kedvezményeket. (3) A fogyatékossággal élő hallgatók a Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a rektorhoz kell címezni. (4) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről a hallgatókat 15 napon belül értesíteni kell. (5) Szükség esetén ajánlások megfogalmazása az egyetem vezetői számára a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének kielégítőbb biztosítása érdekében. III. A TESTÜLET FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE (1) A Testület hatásköre különösen az alábbi területekre terjed ki: Hallgatók Kötelező Előnyben Részesítési Szabályzata alkalmazásának ellenőrzése, módosítások kezdeményezése; dönt az egyetemi szakmai koordinátorral együtt a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználásáról; a fogyatékossággal élő hallgató fogyatékossága típusa és mértéke szerint az egyetemi szakmai koordinátor vagy a Bizottság határozata alapján igénybe veheti az intézmény által biztosított, illetve az intézmény által nem biztosított, de más módon rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat. IV. A BIZOTTSÁG ÜLÉSE (1) A Bizottság szükség szerint kibővített ülést tart, melyet az elnök hív össze. (2) A Bizottság vagy a kibővített Bizottság ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, melynek elfogadásáról a jelenlévő tagok egyszerű többséggel határoznak. Az ülés napirendjére fel kell venni azokat a kérdéseket is, amelyeket valamely tag javasol, és amelynek felvételét a tagok megszavazzák. (3) A Bizottságot, vagy a kibővített Bizottságot 15 napon belül össze kell hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada, illetve a fenntartó és/vagy a Szenátus a napirend megjelölésével kéri. (4) Az elnök gondoskodik arról, hogy a bizottsági ülés előtt legalább 7 nappal a napirendi pontokat tartalmazó meghívót a Bizottság minden tagja megkapja. (5) A Bizottság titkári feladatait ellátó egyetemi szakmai koordinátor gondoskodik a bizottsági ülés előkészítéséről, a technikai feltételek biztosításáról.

7 Oldalszám: 5 (6) A bizottsági ülésen szereplő valamennyi érdemi kérdésben írásbeli előterjesztést kell készíteni, és azt a tagoknak a napirendi javaslatot tartalmazó meghívóval együttesen el kell juttatni. (7) A Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 5 tag jelen van. Ha a Bizottság határozatképtelen, leghamarabb 3 munkanappal későbbi időpontra új bizottsági ülést kell összehívni, amely a változatlan napirendi pontok megtárgyalásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (8) A Bizottság ülését az elnök, távolléte esetén az egyetemi szakmai koordinátor vezeti. (9) A Bizottság határozathozatalához a jelenlévő, szavazásra jogosult tagok többségének támogatásával hozott döntés szükséges. A szavazás nyílt szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. (10) Ha valamely körülmény a bizottsági ülés összehívását kizárja, és a szavazati joggal rendelkező tagok egyike sem él ügyrendi kifogással, az elnök előterjesztésével lehetőség van üléspótló írásos szavazásra is. A technikai lebonyolításért a Bizottság titkára felel, a szavazásra nyitva álló határidőt az írásos előterjesztés kiküldésének napjától számított min. 3 munkanapban kell megjelölni. (11) Az ülésről a Bizottság titkárának feladatkörében 30 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, rögzíti az elhangzott előterjesztéseket, hozzászólásokat, a meghozott határozatokat, és a szavazati arányokat. (12) A Bizottság bármely tagja kérheti különvéleményének rögzítését a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket. A jegyzőkönyvet az ülés elején az elnök javaslatára megválasztott szavazati jogú tag hitelesíti. V. VEGYES RENDELKEZÉSEK (1) A Bizottság az Egyetem Rektori Hivatalában szervezi meg irattárát. Az iratok kezelésére az iratkezelési szabályzatban foglaltak irányadók. (2) Jelen ügyrendet a Bizottság december között tartott írásos szavazásán 8/2012. sz. határozatával, december 21-i hatályba lépési időponttal fogadta el. Miskolc, december 21. a Bizottság elnöke

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011.

A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011. 4. sz. melléklet A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011. Tartalomjegyzék A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának ügyrendje oldal I. Az

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Preambulum A Kossuth Lajos Katonai Főiskola csapatfelderítő szakán 1971-ben végzett tisztek kezdeményezésére azok a hivatásos és nyugállományú katonák, akik

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZEK DŐLT FÉLKÖVÉR ÉS ALÁHÚZOTT BETŰVEL KIEMELVE 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET

A LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET A LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA amely a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület alapítására és közhasznú szervezetként

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET ALAPSZABÁLY 10. kiadás Hatályos: 2008. november 7. Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ rendelkezések 3/34 I. A Nemzeti Akkreditáló Testület jogállása, feladatai 3/34 II. A NAT tagjai,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

A BME Wigner Jenő Szakkollégium Alapszabálya. 2013. szeptember 11.

A BME Wigner Jenő Szakkollégium Alapszabálya. 2013. szeptember 11. A BME Wigner Jenő Szakkollégium Alapszabálya 2013. szeptember 11. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 4 1. 4 2. 4 3. 4 II. A Szakkollégium célja és tevékenységi köre 4 4. 5 5. 5 III. A Szakkollégium

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben