Esztergom Város Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Polgármestere"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármestere 218/ TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület szeptember 2-i rendkívüli ülésére az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi önkormányzati költségvetést és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 9/2010.(III.4.) esztergomi ör. rendeletével fogadta el, amelyet az évközben történt gazdasági események tükrében többször módosított. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen, június 30-ai fordulónappal elkészítettük az éves önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl szóló beszámolót. Az önkormányzati intézmények felülvizsgált és a Polgármesteri Hivatal féléves költségvetési beszámolóját augusztus 11-én, határidıre leadtuk a Magyar Államkincstár részére. Az önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl jelen elıterjesztés keretében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselı-testületet. A tájékoztató mellékleteinek sorszámozása követi a költségvetési rendelet mellékleteinek sorszámozását, azzal azonos szerkezeti rendben készült. A tájékoztató 2. számú melléklete önkormányzati szinten mutatja be a bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti alakulását (pénzügyi mérlegek). A 3-4. számú mellékletek költségvetési szervek (címek) és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban tartalmazzák a bevételek és kiadások teljesülését. Az 5/A és 5/B mellékletek a Polgármesteri Hivatal mőködési, illetve felhalmozási bevételeit mutatja bevételi jogcímenként. Az 5/C melléklet az intézmények saját bevételeit részletezi intézménycsoportonként. A 6. számú melléklet bemutatja a Polgármesteri Hivatal kiadásait alcímek és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban. A 7/A melléklet az önkormányzat évi adósságszolgálati kötelezettségét, a 7/B mellékletek a felhalmozási kiadási tervének elsı féléves pénzügyi teljesítésérıl nyújt részletes tájékoztatást, a 7/C melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadás alakulását, a 7/D táblázat pedig az intézmények felhalmozási kiadásait részletezi. A 8/A-E számú mellékletek a évi hitelállományt és a féléves törlesztéseket mutatja be részletesen. A 13. és 13/A számú melléklet a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek teljesítését, illetve pénzügyi mérlegét mutatja be kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban. 1

2 BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek önkormányzati szinten eft összeggel 58,6%-os arányban teljesültek az I. félévben. A mőködési célú bevételek összességét tekintve az idıarányos mértéket meghaladó arányban, tételenként eltérı arányokban realizálódtak. Az intézményi bevételek esetében a Hozam, kamat és árfolyamnyereség bevétele a eft összeggel 30,9%-os teljesítéssel, ami fıként a lekötések után járó kamat bevételeknek köszönhetı. A mőködési célú pénzeszköz átvétel fıként államháztartáson belülrıl származik, mely az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Módosított elıirányzat Adatok E Ft-ban Teljesítés összege Teljesítés %-a Közcélú és közhasznú foglalkoztatás ,9% Mezııri tevékenység támogatása ,5% FVM-tıl iskolatej programra ,0% Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz Kistérségi Iroda ,9% mőködtetésére Országgyőlési képviselı választás ,0% Kisebbségi önk. Képv. Választás ,0% OKM támogatás- érettségi ,0% Bursa ösztöndíj ,0% Mozgás korlátozottak támogatása ,0% Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása ,0% Helischer Könyvtár TÁMOP pályázat ,0% Kisebbségek támogatása ,9% Roma Foglakoztató Kht.- fel nem használt támogatás visszautalása ,0% Polgármesteri Hivatal ,7% A helyi adókból a bevétel 58,2 %-ra teljesült, ezen belül adó-fajtánként az adóbevételek alakulása a következı: Adatok eft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat összege %-a Iparőzési adó ,3% Építményadó ,9% Törölt: 2

3 Vállalkozók kommunális adója ,2% Telekadó ,8% Idegenforgalmi adó ,3% Összesen: ,2% Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentı helyi iparőzési adóbevételbıl az éves elıirányzat 59,3%-a, eft realizálódott június 30-áig I. félévre vonatkozóan 53 fı adóbeszedésre kötelezett nyújtott be idegenforgalmi adóbevallást. Ebbıl az adónembıl a félév végéig eft került átutalásra, ez a tervezett összeg 42,3%-a. Az adóbevallás alapján a vendégéjszakák száma I. félévben db volt. Az elızı évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az idegenforgalmi szezon nagyobb része a II. félévre esik, így az idegenforgalmi adó 60-70%-a is a II. félévben folyik be. A vállalkozók kommunális adójának teljesítése 49,2 %-os. A telekadó teljesítési oszlopában a vállalkozások által befizetett összeg szerepel. A késedelmi pótlék, bírság bevételek elmaradtak az idıarányostól, melynek oka az, hogy az éves befizetési kötelezettség határideje szeptember 15-e, ezen idıpont után lehet a pótlékot és a bírságot kiszabni. A gépjármőadóból a tervezett összeg 52,2%-a, eft folyt be. A korábbi évekhez hasonlóan a gépjármőadó megállapítása a Közigazgatási és Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatása alapján történt. A I. félévében db gépjármőre vetettek ki adót. A talajterhelési díj esetében évben a adóévrıl 16,0%-kal kevesebb bevallást nyújtottak be, mint elızı évben (csatorna bekötés miatt), azonban míg az elızı évben a jogszabály alapján a díj 90%-át kellett megfizetni, a év során a díj 100%-a a fizetési kötelezettség. Az I. félévben befolyt összeg így eft volt, mely 2,5%-kal magasabb a évi elsı félévéhez képest.. Az Önkormányzat meghatározó bevételét képezı normatív állami hozzájárulások - mind lakosságszámhoz, mind feladatmutatóhoz kötötten kiutalása az idıarányosnak megfelelıen, 54,0%, valamint 53,7%-on teljesült az I. félévben. Az egyes jövedelempótló támogatásoknál, ami szintén kötött felhasználású állami hozzájárulás, a tényleges kifizetések 90%-a igényelhetı vissza. Az I. félévben a bevételek az alábbi jogcímeken teljesültek: 3

4 Adatok eft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a Idıskorúak járadéka ,0% Rendszeres szociális segély ,0% Rendelkezésre állási támogatás ,8% Ápolási díj ,8% Adósságkezelés ,1% Lakásfenntartási támogatás ,2% Összesen: ,5% A központosított támogatások körében a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján meghatározott feladatok ellátáshoz az I. félévben az alábbi jogcímeken jutott az önkormányzat kiegészítı forrásokhoz: Adatok eft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat összege %-a Prémium évek program ,0% évi kereset kiegészítés ,0% évi kereset kiegészítés ,0% Határátkelık fenntartása ,0% Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı ,0% támogatás, múzeumok szakmai tám. Nyári gyermek étkeztetés ,0% Központosított bevételek ,0% Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása jogcímen Esztergom Város Önkormányzatának Hivatásos Tőzoltósága az állami támogatás idıarányos összegében, eft-ban részesült. Színházak pályázati támogatására eft-ot nyert el önkormányzatunk az elemzett idıszakban, az összeg kiutalásra került. Az egyéb sajátos mőködési bevételek 13,7 %-ra teljesültek. Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítésébıl származó bevétel 11,9%-on, a tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevétel 8,2%-on teljesült. A Vagyongazdálkodási Iroda I. féléves feladatellátását a bevételek alakulását illetıen az alábbiak jellemzik: Az Önkormány programból a szabályozási tervek végrehajtásából, tulajdonosi jogkör gyakorlásából az Önkormányzat döntés elıkészítésébıl és a határozatok végrehajtásából adódó, valamint az egyéb városfejlesztési - számszerőségét, és jogi megoldásait nézve is jelentıs mértékő feladatait (a 4

5 teljesség igénye nélkül, de lényegét tekintve értékelhetı vázát bemutatóan)- az alábbiak szerint végezte el: Ingatlanfejlesztési pályázatok: Az esztergom-pilisszentléleki 40114/8 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezéső ingatlan értékesítésére kiírt pályázat Az Esztergom belterület 18201/8 és 18201/9 helyrajzi számú, természetben az Esztergomi Ipari Parkban található ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat. A lakásgazdálkodás területén Kossuth L. u. 74. szám alatti két önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése A Deák F. u szám alatti ingatlan használatba adása a Városırség Közhasznú Nonprofit Kft.-nek és a Védvár 2008 Zrt.-nek eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése Helyiség-gazdálkodás területén: Az esztergomi 17609/A/1 hrsz-ú és a 17609/A/3 hrsz-ú, természetben a Hısök tere 1. szám alatt található orvosi rendelık értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerzıdések megkötése; Az esztergomi 17417/A/26 és a 17417/A/27 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér szám alatt található, üzlethelyiség megnevezéső ingatlanokra vonatkozóan bérleti szerzıdések megkötése; A Kaán u. 5. szám alatt lévı üzlethelyiség, a Kossuth L. u. 78. szám alatti két raktárhelyiség, valamint garázsok értékesítésére vonatkozóan versenytárgyalás kiírása, egy garázs értékesítése; A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetséggel szerzıdés megkötése az esztergomi hrsz-ú, természetben a Simor J. u szám alatt található ingatlan 19 m 2 alapterülető helyiségének térítésmentes használatára vonatkozóan; Az esztergomi 17609/A/2 hrsz-ú, természetben a Hısök tere 1. szám alatt lévı orvosi rendelı értékesítésére vonatkozóan adásvételi elıszerzıdés megkötése; Az esztergomi 17351/A/1 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 23. szám alatti helyiség értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerzıdés megkötése; Ingatlanok ırzésével kapcsolatos ügyintézés, az ırzési költségek 15 millió Ft-tal történı csökkentése. A év elsı félévében helyiségekkel kapcsolatban megkötött szerzıdésekbıl származó bevételek: Név Megnevezés Összeg Dr. Czeglédi Mária Éva vételár ,- Ft Dr. Tókos László vételár ,- Ft Paulik Tibor bérleti díj ,- Ft/hó CIB Bank Zrt. bérleti díj ,- Ft/hó Horváth György István vételár ,- Ft Pál György vételár ,- Ft Zsedényi Géza vételár ,- Ft Karikásné Jónyer Tünde vételár ,- Ft 5

6 Tóth Gábor vételár ,- Ft/hó Pál Gabriella vételár ,- Ft/hó Iváncsics Lászlóné vételár ,- Ft Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél Szerzıdés/megállapodás Hrsz. Bevétel/kiadás összege Kreivich Gyuláné Adásvételi szerzıdés ,- Ft Biztonsági és Testır Akadémia Használati szerzıdés 0555/24 - Peimliné Virág Auguszta Adásvételi szerzıdés ,- Ft Jónás Ferenc Szolgalmi jog megállapodás Minczér Péter Adásvételi szerzıdés 40201/ ,- Ft Tari-Prod Kft Gran-Technik Kft. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szıllısi Péter, Kottra Blanka Petra Dr. Tátrai Noémi adásvételi szerzıdés, telekhatár-rendezés 18170/ , 0421, Támogatási szerzıdés 0411/1 0 Ft (korábban már beszámításra került) ,76 EUR Adásvételi szerzıdés (150/414-ed) 0901/ ,-Ft Bev: ,- Kiad: ,- Megállapodás Telekalakításról és Tesco-Global Áruházak Zrt. Tulajdonjog átruházásáról 18203/8 Babits Kft. Megállapodás , /5/A/ 5; 18199/6 0,- Babits Kft. Ingatlan csreszerzıdés Megállapodás Guplas Invest Szolgáltató és Ipari Inhatlanrész közhasználat Kft. céljára történı atadásáról ,- Terring Bt. Adásvételi szerzıdés 15003/ ,- Együttmőködési Vértes Volán Zrt. megállapodás 18203/8 0,- Ingatlan Adásvételi Spori Print Vincze szerzıdés 18180/ ,- Almási László Ajándékozási szerzıdés egyben megállapodás megosztásról 0,- Tesco-Global Áruházak Zrt. Megállapodás 18203/4 0,-. CIB Property Zrt. Bérleti szerzıdés 16445/4, 16445/5/A/ 1, 16445/5/A/ 4, 16446/ ,- Fogarasi László Bérleti szerzıdés Ft 6

7 A pénzügyi szektor által okozott gazdasági válság az Önkormányzaton keresztül az Iroda bevételi elvárásokkal kapcsolatos teljesítményére is hatással volt, ugyanis az értékesíthetı ingatlanokra a fizetıképes kereslet rendkívüli mértékben lecsökkent, nem beszélve az ingatlanárak mintegy 20 %- os esésérıl. Ennek ellenére az önkormányzati vagyonnövekedés a vizsgált idıszakban is számottevı, mely elengedhetetlen a tervezett városi fejlesztésekhez, valamint a válság hatásának csökkenésével jelentıs pufferként, bevételi forrásként jelentkezhet. KIADÁSOK ALAKULÁSA Esztergom Város Önkormányzatának kiadásai I. félévben eft összegben, a módosított elıirányzathoz viszonyítva 45,0%-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan mőködı intézmények 60,0 %-os, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 47,3 %-os, a Polgármesteri Hivatal 41 %-os mértékben használták fel kiadási elıirányzataikat. A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai eft-tal teljesültek. A személyi juttatások, és a hozzátartozó munkaadókat terhelı járulékok az idıarányos mérték alatti értéken, 46,2%, illetve 42,4%-on teljesültek. A dologi kiadások 53,7 %-on, valamint a mőködési célú pénzeszköz átadások 66,7%-on teljesültek. A fenti adatokat a 6. számú melléklet részleteiben tartalmazza. Az önkormányzati feladatellátás hivatali szervezeti egységenkénti értékelése Polgármesteri Kabinet Fesztiválok, rendezvények Január 1-jén, a volt Zsinagóga épületének elıadótermében a Tőzkerék xt zenekar koncertjén került átadásra a évi Az Esztergomi Közösségért kitüntetés az együttes jelenlegi és volt tagjainak. Január 5-én rendezte meg a Becket Szent Tamás napi esztergomi ünnepségeit a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédı Egyesület és a Rudnay Sándor Alapítvány. A program ökumenikus megemlékezéssel kezdıdött a Szent Tamás-hegyi kápolnánál, majd a Vármúzeum lovagtermében emlékülés volt, amelyen elıadást tartott Greg Dorey, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Deutsch Tamás európai parlamenti képviselı, Deniss Moss kanonok, a budapesti St. Margaret s anglikán templom káplánja és Knapp János Pál alpolgármester. Január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar dísztermében Babits-est volt a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. rendezésében. Február 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar dísztermében Pázmány hatása a pedagógiára címmel rendezett konferenciát az intézmény abból az alkalomból, hogy Pázmány Péter bíboros 375 évvel ezelıtt alapított egyetemet Nagyszombatban. 7

8 Február 6-án a Dobó Katalin Gimnázium aulájában Jótékonysági Retro Sportbál volt Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby Sportegyesület szervezésében. Február 11-én az Esztergomi Rendırkapitányság Borbély Zoltán és hısi halált halt Bajtársainak emlékére Önkormányzatunk közremőködésével megrendezte az I. Országos Rendırségi Véradónapot. Február 28-án a Pézsa Tibor Sportcsarnokban az idén is megtartották az Ister-Granum teremlabdarúgó kupát. Március 15-én a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola dísztermében nemzeti ünnepünk alakalmából ünnepi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. Az ünnepi ülés után emlékmenet indult a 48-as temetıbe, ahol koszorúzás, majd tábori mise zárta a programot. Március 21-én a Dobó Katalin Gimnázium tornacsarnokában megrendezte a 3. Kistérségi Sportgálát az Esztergomi Kistérségért Egyesület. Március 31-én a Montágh Imre Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola megrendezte a sajátos nevelési igényő gyermekeket oktató, nevelı intézmények kulturális találkozóját. Április 3-án a felújított egykori MHSZ lıtér átadási ünnepségére került sor az Oktatás Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány, valamint a Magyar Biztonsági és Testır Akadémia szervezésében. Április 13-án a Dobó Katalin Gimnázium udvarán faültetést tartott a Praktiker abból az alkalomból, hogy a cég Esztergomban nyitja meg 20. áruházát. Április 25-én került megrendezésre az 51. Tavaszi Dalosünnep a Dobó Katalin Gimnázium aulájában. Április 30-án a Kis-Dunán és a Mária Valéria híd lábánál lezajlott az idei lampionos csónakfelvonulás és sárkányhajó-vetélkedı, valamint kapcsolódó programjai. Május 1-jén tartották meg Esztergomban az Országos Búzaszentelı ünnepség eseményeit. A program szentmisével kezdıdött a Szentgyörgymezıi Plébániatemplomban. Utána a résztvevık közösen sétáltak a búzaszentelés helyszínére, ahol megtörtént a búza szentelése, áldása. A rendezvényt a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, az Esztergom Városi Gazdakör és az Esztergom Szentgyörgymezıi Kertbarátkör szervezte. Május 1-jén a Széchenyi téren zajlottak az Ister-Granum Eurorégió ünnepének programjai. Május 8-án a Bazilikában sor került a magyar Egyházért és a Hazáért felajánlott Országos Mindszenty Zarándoklat engesztelı szentmiséjére, a hıslelkő bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek halálának évfordulója alkalmából. A szentmise után dr. Erdı Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megáldotta a Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központot. Május 10-én a volt Zsinagóga épületében került sor a 20. Óvodapedagógiai Napra. 8

9 Május 14-én a Mindszenty Csarnokban rendezte meg a 7. Esztergomi Gyermek Néptánc Fesztivált a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola. Május 28-án a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában bonyolította le az Intézmény a Balassa Bálint vers- és prózamondó versenyt a régió osztályos középiskolai diákjai számára. Június 1-jén a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában ünnepélyesen megnyílt a nagyszabású Picasso Esztergomban címő kiállítás. Június 4-én a Trianon emlékmőnél került sor a Trianon Emléknap esztergomi rendezvényére. Június 4-én a Dobó Katalin Gimnázium aulájában volt a városi pedagógusnapi ünnepség, amelyen átadásra kerültek a évi Majer István-díjak. Június 10-én a Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyárában ünnepséget tartottak az új Swift modell sorozatgyártásának indulása alkalmából. A rendezvényen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Osamu Suzuki, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatója, Esztergom díszpolgárai. Június 19-én volt a Múzeumok éjszakája. Esztergomban és Párkányban a következı intézmények vettnek benne részt: Balassa Bálint Múzeum, Duna Múzeum, Keresztény Múzeum, Komárom- Esztergom Megyei Levéltár, Vármúzeum, Párkányi Városi Múzeum, Párkányi Városi Galéria, Bazilika, Prímás Pince Látogatóközpont, Szılészeti és Borászati Kiállítás, Bánhidy Galéria, Picasso Esztergomban kiállítás. Kisebbségi, esélyegyenlıségi ügyek A Cigány Kisebbségi Önkormányzat január 30-án megtartotta immár hagyománnyá vált Góman János emléktornát amin több mint tíz csapat vett részt április 8-án a Roma Holocaust alkalmából a Balassa pincében megemlékezést tartott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Tovább folytatódott a Roma felzárkóztató program, melynek sikerei az alábbiak: Oktatásban összesen 74 fı vesz részt. Ebbıl: nappali középfokon 9 fı, levelezı középfokon 62 fı és felsıfokú levelezın 3 fı Az elsı félévben a program keretében 52 fıt foglalkoztat Önkormányzatunk. A 2009/2010-es tanév I. félévi eredmény miatt korrepetálásra 28 fı szorult. A II. félév végén a korrepetálásoknak köszönhetıen 10 fı pótvizsgát tehet a többiek sikeresen zárták a tanévet. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok Március 23-án Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rendezte meg a Magyar - Lengyel barátság napi országos rendezvényt, amelyen Önkormányzatunk képviseletében részt vett Németh József alpolgármester. 9

10 Március 26-án a Petıfi Sándor Általános Iskolában a Magyar - Lengyel barátság napja alkalmából kortárs lengyel kultúra címmel nyílt kiállítás. A kiállítást Spisák Balázs mb. igazgató nyitotta meg. Beszédet Bayer László Sándor, a helyi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke mondott. Május 8-án a Bazilika oldalán lévı emléktáblánál megtartotta hagyományos Gizella napi ünnepségét az esztergomi Német Kisebbségi Önkormányzat. Május 6-9-e között hivatalos esztergomi delegáció tartózkodott Gnieznoban, lengyelországi testvérvárosunk meghívására. Közjóléti Iroda I. Rendszeres pénzellátások: A rendszeres szociális ellátás 78,5% -on, elıirányzaton felül realizálódott, melyet az egyes ellátási formák támogatásának utólagos igénylése, illetve az utólagos elıirányzat-módosítás okozza. Az elıirányzat túllépéseket a költségvetési rendelet soron következı módosításakor rendezni szükséges. Bár összességében túllépés jelentkezett a rendszeres szociális ellátások soron, az ápolási díjak esetében, illetve a lakásfenntartási támogatás az idıarányostól alacsonyabb szinten teljesültek. Ennek oka az elıbbi esetében, az egyre gyakoribb a megszüntetés, azonban új igénylések nem érkeznek; míg az utóbbi esetében bár új igényt nyújtanak be, egyre többen nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 1060 kiskorú részesült. II. Eseti pénzellátások : Az eseti szociális ellátás 44,3%-on, az idıarányos mérték alatt maradt. Míg a legtöbb eseti támogatás idıarányos mérték alatt realizálódott, néhány jogcím valamivel az idıarányos értéken felül teljesült. - Az átmeneti segély minimálisan túllépte az idıarányos értéket, ami annak köszönhetı, hogy azoknak, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra, az Önkormányzat megpróbál ily módon segítséget nyújtani anyagi helyzetük helyrehozatalában. Az év második felében átcsoportosítás szükséges az egyes szociális jogcímek között, hogy a továbbiakban is felmerülı igények kielégíthetıvé váljanak. - Étkezési díj térítések kismértékő túllépése a magas arányú (1328 kiskorú) igénynek köszönhetı. Az egyéb rászorultságtól függı ellátáson belül kerültek megtervezésre az Idısek napi utalványok, és az iskolakezdési támogatás, valamint a kedvezményes diákbérletek. Az elıbbiek a második félévben teljesül, míg az utóbbi szinte teljes összegében az év elején realizálódott, mivel az igénylést követıen éves bérlethez jutott a jogosult személy. A Szent Miklós Programmal kapcsolatosan megemlítendı, hogy év elsı felében 153 gyermek születésérıl értesültünk, ebbıl június 30-ig 63 családdal kötöttünk támogatási szerzıdést. 10

11 Vagyongazdálkodási Iroda Rendeletalkotás/módosítás: 65/2008. (X. 1.) Esztergom Város Önkormányzatának közigazgatási területén fekvı egyes épületek homlokzat-felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása Városfejlesztési és vagyonhasznosítási megállapodások: Megállapodás az Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby Sportegyesülettel az esztergomi 16353/2 hrsz-ú, természetben a Nagy-Duna sétányon lévı ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozóan; Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel aláírt támogatási szerzıdés az Esztergom-Párkány közötti Teherkomp átkelıhely létesítése érdekében Megállapodás a Tesco-Global Áruházak Zrt-vel az Esztergom belterület 18203/8 helyrajzi számú ingatlanon építendı Autóbusz állomás építésérıl. Városi beruházásokhoz kisajátítás megindítása, vagy kisajátítást helyettesítı megállapodás megkötése: Kisajátítást helyettesítı adásvétellel vegyes csereszerzıdés egyben megállapodás telekhatárrendezésrıl megkötése a Félix-Turbó Kft-vel a Mátyás Király út és a Schweidel út közötti összekötı út kiépítéséhez szükséges terület megvásárlása érdekében. Esztergom 0856/20, 0853/11, 0856/3, 0853/12, 0853/14, 0853/9, 0856/13 hrsz-ú ingatlanok kisajátításának elindítása. Kisajátítást helyettesítı adásvételi szerzıdések megkötése a Csenkei úthoz: Szerzıdı fél Hrsz. Kiadás összege Bánki Lászlóné 0892/ Ft Dr. Mészáros Márta 0892/ Ft Csóka Ferenc 0892/16, 19, Ft Pónya Gusztáv és neje 11392/ Ft Juhász Géza és neje 10489/ Ft Pifkó Ernıné 0892/ Ft Dickerhof Beáta 0892/ Ft Tarnóczi Szilvia és Imre 11438/ Ft Jó Dobronya István 0892/ Ft Bozó Melitta 11447/ Ft Kisajátítási kérelem benyújtása az Esztergom, belterület 17471, 17471/J, 17471/K, 17471/L, 17471/M helyrajzi számú ingatlanok (volt Granvisus) tulajdonjogának megszerzése érdekében. 11

12 Közbeszerzési eljárások lefolytatása ingatlangazdálkodás területén: Ingatlangazdálkodás területén: 1. Esztergom-Párkány közötti teherkomp átkelıhely Esztergom oldali kikötımő megépítése mőszaki kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú közbeszerzés lefolytatása 2. CIB Ingatlanlízing Zrt. (16445/4, 16445/5/A/1, 16445/5/A/4, 16446/3, hrsz.) A lakásgazdálkodás területén : Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: bérleti jog megváltás pénzbeli térítés ellenében Déli városrész rehabilitációja kapcsán a Töltés u. kiürítése mőemlékingatlanok kiürítése Önkormányzati beruházási érdekbıl fakadó lakáscserék lebonyolítása idegenforgalmi szempontból hasznosítható mőemléklakások, valamint egyéb ingatlanok apportálása a Strigonium Zrt-be a Ságvári telep helyén kialakítandó Szent Miklós telkek területébe beékelıdı hrsz-ú ingatlan megvásárlása szolgálati lakások biztosítása Esztergom Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére földhivatali ügyintézés: jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási jog törlése Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlanok vagyonbeszámolójának elkészítése Esztergom Város Önkormányzata homlokzat-felújítási programjának teljes körő ügyintézése: - magántulajdonú ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése - társasház esetében közgyőlési határozat beszerzése - mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétele a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál - nem mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétel a helyi építéshatóságnál - a homlokzat-felújításokra vonatkozó rendeletnek megfelelıen: megállapodások elıkészítése, a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság elé történı beterjesztés és jóváhagyása érdekében - a kivitelezés teljes költségének tulajdoni hányadok szerinti szétosztása - szerzıdések megkötése (Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 15., Széchenyi tér 17.) Helyiség-gazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Az esztergomi hrsz-ú, természetben a Lırinc u. 10. szám alatti, volt Édász-székház ingatlan visszavásárlása; A Magyar Vöröskereszt Esztergom Területi Szervezetének ideiglenes elhelyezése a Széchenyi tér 14. szám alatti ingatlanban; Az Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby Sportegyesülettel megállapodás megkötése az esztergomi 16353/2 hrsz-ú, természetben a Nagy-Duna sétányon lévı ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozóan; Széchenyi téri helyiségek beruházásai beszámítása/kifizetése; Az esztergomi 18635/1 hrsz-ú, természetben a Sugár utcában található, valamint a 15987/14, a 15987/16, a 15987/17, a 15987/18, a 15987/19 hrsz-ú, természetben a Martsa A. utcában lévı garázsterületek értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerzıdések elıkészítése; 12

13 Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél Szerzıdés/megállapodás Hrsz. Kiadás összege Esztor Kft. Üzemeltetési szerzıdés ,- Ft/hó Budapest Fıvárosi Önkormányzat Adásvételi szerzıdés 0689/ ,- Ft Esztor Kft. Üzemeltetési szerzıdés ,- Ft Tingyela Tamásné Ajándékozási szerzıdés Rosenberg Hungária Kft. Használati szerzıdés Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány Használati szerzıdés 0362/2 - Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bérleti szerzıdés Ft/hó+ÁFA Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bérleti szerzıdés (vámház) Ft/hó+ ÁFA Huszár Linda Eszter Adásvételi szerzıdés 40114/ ,- Ft Megállapodás Telekalakításról és Tesco-Global Áruházak Zrt. Tulajdonjog átruházásáról 18203/8 Babits Kft. Megállapodás ,- Bev: ,- Kiad: , /2, 16445/5/A/ ,- György-Füzék Mechanikai Gyártó Kft. Adásvételi szerzıdés Terring Bt. Adásvételi szerzıdés 15003/ ,- Ágfalvi Noémi Loretta Adásvételi szerzıdés 0912/ Ft EDUKÖVIZIG Bérleti szerzıdés 0954/ Ft Debreceni Krisztina Adásvételi szerzıdés Ft Drexler Éva Adásvételi szerzıdés 0911/ Ft Ezen felül az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Tát Nagyközség és Esztergom Város területcseréjének elıkészítése Esztergom, Vaskapui úti kemping tulajdonba vételének lebonyolítása Mária Valéria mélygarázzsal kapcsolatos adásvételi szerzıdés módosításának elkészítése Esztergom, hrsz-ú ingatlanon létesítendı Aqua Palace elnevezéső szállodához kapcsolódó együttmőködési megállapodás módosítása A volt Labor MIM területén adásvételi, csere szerzıdés kötése a, Babits Kft-vel, György- Füzék Kft-vel. A volt labor MIM területén mőködı cégek ( 3S Kft., György-Füzék Kft., Babits Kft.) Esztergomi Ipari Parkba költözésének elıkészítése (közbeszerzési eljárások lefolytatása, adásvételi és támogatási szerzıdések elıkészítése, megkötése.) Esztergom-Pilisszentlélek 40114/8 hrsz-ú ingatlan versenytárgyalásos értékesítésére való kijelölése Esztergom-Párkány közötti Teherkomp átkelıhely pályázatának teljes körő ügyintézése A Csenkei út építéséhez szükséges ingatlanrészek megvásárlása, lejegyzése A gazdasági válság okozta pénzügyi nehézségek miatt a tárgyidıszakban megkötött, vagy lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként mellékelt szerzıdéseket a fizetési ütemezés tekintetében újra kellett és folyamatosan újra kell tárgyalni, majd az okiratokat módosítani. A letárgyalt és a 13

14 szükséges eljárásokkal lezárt jogügyletek alapján elkészített okiratok megkötése a kötelezettségvállalási nehézség miatt bizonytalan ideig szünetelt. Felhalmozási célú kiadások Az I. félév végére az önkormányzati szintő beruházások eft összegben, az idıarányosnál alacsonyabb mértékben, 33,6% teljesültek pénzügyileg. A beruházások idıarányosnál alacsonyabb mértékben történı teljesítését az eredményezte, hogy többségében az elıkészítı munkák (tervezés, adott esetekben engedélyek beszerzése, kivitelezı, lebonyolító kiválasztása) történtek meg az elsı félévben, amihez még nem kapcsolódott pénzügyi teljesítés. A beruházások elıkészítését és lebonyolítását a közbeszerzési törvénybıl adódó kötelezettségek is gyakran nehezítik, és idıben meghosszabbítják, valamint a pályázati kiírások esetében hosszas kamarai egyeztetés is megelızi a tervezés folyamatát. A részben vagy teljesen pénzügyileg rendezett feladatok közül a jelentısebbek a következık: - Déli Kanonok sor épületében Campus elhelyezése:az I. ütem kiviteli terveinek és belsıépítészeti kiviteli terveinek elkészítése. - Esztergom, Dózsa György téren létesítendı Sport- és rendezvénycsarnok: Építészeti tanulmányterv elkészítése a terület legjobb hasznosíthatóságának kialakítása érdekében, valamint a részletes talajmechanikai szakvélemény elkészítése. - Szabályozási tervek módosítása: Prímás-szigeti településrendezési tervmódosítás társadalmasításának módszertani megalapozásához szükséges programterv elkészítése. Szenttamás városrész véleményezési anyagának elkészítése, és véleményeztetése. Várhegy, Víziváros városrész véleményezési anyagának elkészítése, és véleményeztetése. - Trianoni emlékmő elhelyezése: Alapozás, emlékmő kihelyezés elkészítése. - Julianusz szobor áthelyezése és játszótér kialakítása: Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. - Aprófalva Bölcsıde 20 férıhelyes bıvítése: Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. - Dögkutak végleges felszámolása: 90 % - os készültség. - Intézményi felújítások: Zöld óvoda, Honvéd óvoda, József Attila iskola gépészeti javítások. Zöld óvoda életveszélyes támfal felújítása. - Homlokzat felújítások: Széchenyi tér 7; 15; 25 számú ingatlanok homlokzata 100 % - ban elkészült. Széchenyi tér 13. sz. társasház homlokzat felújítás engedélyezési tervei. - Tervezési munkák: Szentgyörgymezei Óvoda, és volt Hell épületében található konyha, étterem engedélyezési terve INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA BEVÉTELEK Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevétele az I. félévben eft összegben, a módosított elıirányzat 56,2%,-ában teljesült, míg az önállóan mőködı intézmények tekintetében a 14

15 teljesítés eft, a tervezett összeg közel 60%-a volt. Az I. félévi teljesített intézményi bevételek 42 %-át az intézményfinanszírozás képviseli. Az alábbi táblázat szerint az intézmények saját folyó bevételei összességében 53%-on teljesültek, intézménycsoportonként lényegesen eltérı arányokban. Intézmények saját folyó bevételei Adatok eft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés ,3% Iskolai oktatást biztosító intézmények ,0% Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény ,3% Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény ,3% Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények ,5% Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény ,4% Egyéb közoktatási intézmény ,0% Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények ,1% Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények ,9% Igazgatási feladatokat ellátó intézmények ,6% Intézmények összesen: % Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények eft, az önállóan mőködı intézmények eft összegő átvett pénzeszközt mutattak ki az I. félév végén. Ez fıként az OEP-tıl, a Suzukitól, a KEM Önkormányzattól kapott támogatásokból, valamint szakképzési támogatásokból tevıdik össze. A teljesítési arány közel 54,8 %, illetve 30% volt (ez utóbbi alulteljesítésének oka egyes helyi, illetve megyei, önkormányzati támogatások elmaradásában keresendı). 15

16 KIADÁSOK A kiadások az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan mőködı intézményeknél összesen eft összegben realizálódtak, ami a módosított elıirányzat 52,3 %-át jelenti. Az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra a személyi jellegő kiadások feladatcsoportonkénti részletezésben. Megnevezés Módosított elıirányzat Személyi juttatások Teljesítés összege Teljesíté s %-a Adatok eft-ban Munkaadókat terhelı járulék Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesí tés %- a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés , ,7 Iskolai oktatást biztosító intézmények , ,1 Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény , ,5 Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény , ,7 Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények , ,4 Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény , ,9 Egyéb közoktatási intézmény , ,7 Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények , ,3 Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények , ,4 Igazgatási feladatokat ellátó intézmények , ,8 Intézmények összesen: , ,5 A személyi jellegő kiadások összességében 50,1%-os, a munkaadókat terhelı járulékok 48,5%-os teljesülést mutatnak a módosított elıirányzathoz viszonyítva A dologi kiadások feladatcsoportonkénti teljesítését - összehasonlítva a módosított elıirányzatokkal - az alábbi táblázat szemlélteti. 16

17 Megnevezés Dologi kiadások Módosított Teljesítés elıirányzat összege Adatok eft-ban Teljesítés %-a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés ,2 Iskolai oktatást biztosító intézmények ,9 Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény ,5 Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény ,6 Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények ,7 Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény ,5 Egyéb közoktatási intézmény ,3 Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények ,4 Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények ,7 Igazgatási feladatokat ellátó intézmények ,6 Intézmények összesen: ,7 A dologi kiadások teljesítése összességében és az intézménycsoportok zöménél is, az idıarányos mérték alatt maradt. Kirívó mértékben haladja meg az elıirányzatot a Tőzoltóság dologi kiadásainak összege. Az intézményi beruházások összességében eft összegben, csak 19,9%-ban realizálódtak. Nagyobb volumenő beruházás az önállóan mőködı intézményeknél a Pézsa Tibor Sportcsarnok a mőfüves pálya kialakítása, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények esetében a Vaszary Kolos Kórház eszközbeszerzése. A tervezett felújítások összességében csak 3,8%-ban teljesültek az intézményeknél.. A beruházások további intézményenkénti bontását a 7/D melléklet tartalmazza. Mindent együttvéve elmondható, hogy az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásában a takarékosságra való törekvés érvényesült. A féléves beszámolókat tekintve megállapítható, hogy intézményeinket a megszorító intézkedéseket szem elıtt tartó, megfontolt, takarékos gazdálkodás jellemzi. Esztergom, augusztus Meggyes Tamás 17

18 Az elıterjesztés mellékletei: Tájékoztató részletezı táblái Az elıterjesztést készítette: Hundzsa Anna Az elıterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: Palovits Józsefné irodavezetı Törvényességi záradék: Dr. Marosi György jegyzı Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni. 18

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS Esztergom Város Polgármestere /2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2007. április 19-ei ülésére Esztergom Város 2006. évi

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 286/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl Határozat száma: 1-9. Rendeletek száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 12-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. február 25-i rendes ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15.

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15. Városi Önkormányzat Polgármesterétıl 4181 Nádudvar Fı út 119. 40-19./2008. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2008. április 15. Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁJUS 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 101/2015. (V.13.) sz. hat. ZMJVK 102/2015. (V.13.) sz. hat. A Közgyűjteményi és

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2009. november 27-én (péntek)

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben