Esztergom Város Polgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Polgármestere"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármestere 218/ TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület szeptember 2-i rendkívüli ülésére az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi önkormányzati költségvetést és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 9/2010.(III.4.) esztergomi ör. rendeletével fogadta el, amelyet az évközben történt gazdasági események tükrében többször módosított. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen, június 30-ai fordulónappal elkészítettük az éves önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl szóló beszámolót. Az önkormányzati intézmények felülvizsgált és a Polgármesteri Hivatal féléves költségvetési beszámolóját augusztus 11-én, határidıre leadtuk a Magyar Államkincstár részére. Az önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl jelen elıterjesztés keretében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselı-testületet. A tájékoztató mellékleteinek sorszámozása követi a költségvetési rendelet mellékleteinek sorszámozását, azzal azonos szerkezeti rendben készült. A tájékoztató 2. számú melléklete önkormányzati szinten mutatja be a bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti alakulását (pénzügyi mérlegek). A 3-4. számú mellékletek költségvetési szervek (címek) és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban tartalmazzák a bevételek és kiadások teljesülését. Az 5/A és 5/B mellékletek a Polgármesteri Hivatal mőködési, illetve felhalmozási bevételeit mutatja bevételi jogcímenként. Az 5/C melléklet az intézmények saját bevételeit részletezi intézménycsoportonként. A 6. számú melléklet bemutatja a Polgármesteri Hivatal kiadásait alcímek és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban. A 7/A melléklet az önkormányzat évi adósságszolgálati kötelezettségét, a 7/B mellékletek a felhalmozási kiadási tervének elsı féléves pénzügyi teljesítésérıl nyújt részletes tájékoztatást, a 7/C melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadás alakulását, a 7/D táblázat pedig az intézmények felhalmozási kiadásait részletezi. A 8/A-E számú mellékletek a évi hitelállományt és a féléves törlesztéseket mutatja be részletesen. A 13. és 13/A számú melléklet a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek teljesítését, illetve pénzügyi mérlegét mutatja be kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban. 1

2 BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek önkormányzati szinten eft összeggel 58,6%-os arányban teljesültek az I. félévben. A mőködési célú bevételek összességét tekintve az idıarányos mértéket meghaladó arányban, tételenként eltérı arányokban realizálódtak. Az intézményi bevételek esetében a Hozam, kamat és árfolyamnyereség bevétele a eft összeggel 30,9%-os teljesítéssel, ami fıként a lekötések után járó kamat bevételeknek köszönhetı. A mőködési célú pénzeszköz átvétel fıként államháztartáson belülrıl származik, mely az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Módosított elıirányzat Adatok E Ft-ban Teljesítés összege Teljesítés %-a Közcélú és közhasznú foglalkoztatás ,9% Mezııri tevékenység támogatása ,5% FVM-tıl iskolatej programra ,0% Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz Kistérségi Iroda ,9% mőködtetésére Országgyőlési képviselı választás ,0% Kisebbségi önk. Képv. Választás ,0% OKM támogatás- érettségi ,0% Bursa ösztöndíj ,0% Mozgás korlátozottak támogatása ,0% Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása ,0% Helischer Könyvtár TÁMOP pályázat ,0% Kisebbségek támogatása ,9% Roma Foglakoztató Kht.- fel nem használt támogatás visszautalása ,0% Polgármesteri Hivatal ,7% A helyi adókból a bevétel 58,2 %-ra teljesült, ezen belül adó-fajtánként az adóbevételek alakulása a következı: Adatok eft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat összege %-a Iparőzési adó ,3% Építményadó ,9% Törölt: 2

3 Vállalkozók kommunális adója ,2% Telekadó ,8% Idegenforgalmi adó ,3% Összesen: ,2% Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentı helyi iparőzési adóbevételbıl az éves elıirányzat 59,3%-a, eft realizálódott június 30-áig I. félévre vonatkozóan 53 fı adóbeszedésre kötelezett nyújtott be idegenforgalmi adóbevallást. Ebbıl az adónembıl a félév végéig eft került átutalásra, ez a tervezett összeg 42,3%-a. Az adóbevallás alapján a vendégéjszakák száma I. félévben db volt. Az elızı évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az idegenforgalmi szezon nagyobb része a II. félévre esik, így az idegenforgalmi adó 60-70%-a is a II. félévben folyik be. A vállalkozók kommunális adójának teljesítése 49,2 %-os. A telekadó teljesítési oszlopában a vállalkozások által befizetett összeg szerepel. A késedelmi pótlék, bírság bevételek elmaradtak az idıarányostól, melynek oka az, hogy az éves befizetési kötelezettség határideje szeptember 15-e, ezen idıpont után lehet a pótlékot és a bírságot kiszabni. A gépjármőadóból a tervezett összeg 52,2%-a, eft folyt be. A korábbi évekhez hasonlóan a gépjármőadó megállapítása a Közigazgatási és Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatása alapján történt. A I. félévében db gépjármőre vetettek ki adót. A talajterhelési díj esetében évben a adóévrıl 16,0%-kal kevesebb bevallást nyújtottak be, mint elızı évben (csatorna bekötés miatt), azonban míg az elızı évben a jogszabály alapján a díj 90%-át kellett megfizetni, a év során a díj 100%-a a fizetési kötelezettség. Az I. félévben befolyt összeg így eft volt, mely 2,5%-kal magasabb a évi elsı félévéhez képest.. Az Önkormányzat meghatározó bevételét képezı normatív állami hozzájárulások - mind lakosságszámhoz, mind feladatmutatóhoz kötötten kiutalása az idıarányosnak megfelelıen, 54,0%, valamint 53,7%-on teljesült az I. félévben. Az egyes jövedelempótló támogatásoknál, ami szintén kötött felhasználású állami hozzájárulás, a tényleges kifizetések 90%-a igényelhetı vissza. Az I. félévben a bevételek az alábbi jogcímeken teljesültek: 3

4 Adatok eft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a Idıskorúak járadéka ,0% Rendszeres szociális segély ,0% Rendelkezésre állási támogatás ,8% Ápolási díj ,8% Adósságkezelés ,1% Lakásfenntartási támogatás ,2% Összesen: ,5% A központosított támogatások körében a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján meghatározott feladatok ellátáshoz az I. félévben az alábbi jogcímeken jutott az önkormányzat kiegészítı forrásokhoz: Adatok eft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat összege %-a Prémium évek program ,0% évi kereset kiegészítés ,0% évi kereset kiegészítés ,0% Határátkelık fenntartása ,0% Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı ,0% támogatás, múzeumok szakmai tám. Nyári gyermek étkeztetés ,0% Központosított bevételek ,0% Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása jogcímen Esztergom Város Önkormányzatának Hivatásos Tőzoltósága az állami támogatás idıarányos összegében, eft-ban részesült. Színházak pályázati támogatására eft-ot nyert el önkormányzatunk az elemzett idıszakban, az összeg kiutalásra került. Az egyéb sajátos mőködési bevételek 13,7 %-ra teljesültek. Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítésébıl származó bevétel 11,9%-on, a tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevétel 8,2%-on teljesült. A Vagyongazdálkodási Iroda I. féléves feladatellátását a bevételek alakulását illetıen az alábbiak jellemzik: Az Önkormány programból a szabályozási tervek végrehajtásából, tulajdonosi jogkör gyakorlásából az Önkormányzat döntés elıkészítésébıl és a határozatok végrehajtásából adódó, valamint az egyéb városfejlesztési - számszerőségét, és jogi megoldásait nézve is jelentıs mértékő feladatait (a 4

5 teljesség igénye nélkül, de lényegét tekintve értékelhetı vázát bemutatóan)- az alábbiak szerint végezte el: Ingatlanfejlesztési pályázatok: Az esztergom-pilisszentléleki 40114/8 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezéső ingatlan értékesítésére kiírt pályázat Az Esztergom belterület 18201/8 és 18201/9 helyrajzi számú, természetben az Esztergomi Ipari Parkban található ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat. A lakásgazdálkodás területén Kossuth L. u. 74. szám alatti két önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése A Deák F. u szám alatti ingatlan használatba adása a Városırség Közhasznú Nonprofit Kft.-nek és a Védvár 2008 Zrt.-nek eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése Helyiség-gazdálkodás területén: Az esztergomi 17609/A/1 hrsz-ú és a 17609/A/3 hrsz-ú, természetben a Hısök tere 1. szám alatt található orvosi rendelık értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerzıdések megkötése; Az esztergomi 17417/A/26 és a 17417/A/27 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér szám alatt található, üzlethelyiség megnevezéső ingatlanokra vonatkozóan bérleti szerzıdések megkötése; A Kaán u. 5. szám alatt lévı üzlethelyiség, a Kossuth L. u. 78. szám alatti két raktárhelyiség, valamint garázsok értékesítésére vonatkozóan versenytárgyalás kiírása, egy garázs értékesítése; A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetséggel szerzıdés megkötése az esztergomi hrsz-ú, természetben a Simor J. u szám alatt található ingatlan 19 m 2 alapterülető helyiségének térítésmentes használatára vonatkozóan; Az esztergomi 17609/A/2 hrsz-ú, természetben a Hısök tere 1. szám alatt lévı orvosi rendelı értékesítésére vonatkozóan adásvételi elıszerzıdés megkötése; Az esztergomi 17351/A/1 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 23. szám alatti helyiség értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerzıdés megkötése; Ingatlanok ırzésével kapcsolatos ügyintézés, az ırzési költségek 15 millió Ft-tal történı csökkentése. A év elsı félévében helyiségekkel kapcsolatban megkötött szerzıdésekbıl származó bevételek: Név Megnevezés Összeg Dr. Czeglédi Mária Éva vételár ,- Ft Dr. Tókos László vételár ,- Ft Paulik Tibor bérleti díj ,- Ft/hó CIB Bank Zrt. bérleti díj ,- Ft/hó Horváth György István vételár ,- Ft Pál György vételár ,- Ft Zsedényi Géza vételár ,- Ft Karikásné Jónyer Tünde vételár ,- Ft 5

6 Tóth Gábor vételár ,- Ft/hó Pál Gabriella vételár ,- Ft/hó Iváncsics Lászlóné vételár ,- Ft Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél Szerzıdés/megállapodás Hrsz. Bevétel/kiadás összege Kreivich Gyuláné Adásvételi szerzıdés ,- Ft Biztonsági és Testır Akadémia Használati szerzıdés 0555/24 - Peimliné Virág Auguszta Adásvételi szerzıdés ,- Ft Jónás Ferenc Szolgalmi jog megállapodás Minczér Péter Adásvételi szerzıdés 40201/ ,- Ft Tari-Prod Kft Gran-Technik Kft. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szıllısi Péter, Kottra Blanka Petra Dr. Tátrai Noémi adásvételi szerzıdés, telekhatár-rendezés 18170/ , 0421, Támogatási szerzıdés 0411/1 0 Ft (korábban már beszámításra került) ,76 EUR Adásvételi szerzıdés (150/414-ed) 0901/ ,-Ft Bev: ,- Kiad: ,- Megállapodás Telekalakításról és Tesco-Global Áruházak Zrt. Tulajdonjog átruházásáról 18203/8 Babits Kft. Megállapodás , /5/A/ 5; 18199/6 0,- Babits Kft. Ingatlan csreszerzıdés Megállapodás Guplas Invest Szolgáltató és Ipari Inhatlanrész közhasználat Kft. céljára történı atadásáról ,- Terring Bt. Adásvételi szerzıdés 15003/ ,- Együttmőködési Vértes Volán Zrt. megállapodás 18203/8 0,- Ingatlan Adásvételi Spori Print Vincze szerzıdés 18180/ ,- Almási László Ajándékozási szerzıdés egyben megállapodás megosztásról 0,- Tesco-Global Áruházak Zrt. Megállapodás 18203/4 0,-. CIB Property Zrt. Bérleti szerzıdés 16445/4, 16445/5/A/ 1, 16445/5/A/ 4, 16446/ ,- Fogarasi László Bérleti szerzıdés Ft 6

7 A pénzügyi szektor által okozott gazdasági válság az Önkormányzaton keresztül az Iroda bevételi elvárásokkal kapcsolatos teljesítményére is hatással volt, ugyanis az értékesíthetı ingatlanokra a fizetıképes kereslet rendkívüli mértékben lecsökkent, nem beszélve az ingatlanárak mintegy 20 %- os esésérıl. Ennek ellenére az önkormányzati vagyonnövekedés a vizsgált idıszakban is számottevı, mely elengedhetetlen a tervezett városi fejlesztésekhez, valamint a válság hatásának csökkenésével jelentıs pufferként, bevételi forrásként jelentkezhet. KIADÁSOK ALAKULÁSA Esztergom Város Önkormányzatának kiadásai I. félévben eft összegben, a módosított elıirányzathoz viszonyítva 45,0%-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan mőködı intézmények 60,0 %-os, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 47,3 %-os, a Polgármesteri Hivatal 41 %-os mértékben használták fel kiadási elıirányzataikat. A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai eft-tal teljesültek. A személyi juttatások, és a hozzátartozó munkaadókat terhelı járulékok az idıarányos mérték alatti értéken, 46,2%, illetve 42,4%-on teljesültek. A dologi kiadások 53,7 %-on, valamint a mőködési célú pénzeszköz átadások 66,7%-on teljesültek. A fenti adatokat a 6. számú melléklet részleteiben tartalmazza. Az önkormányzati feladatellátás hivatali szervezeti egységenkénti értékelése Polgármesteri Kabinet Fesztiválok, rendezvények Január 1-jén, a volt Zsinagóga épületének elıadótermében a Tőzkerék xt zenekar koncertjén került átadásra a évi Az Esztergomi Közösségért kitüntetés az együttes jelenlegi és volt tagjainak. Január 5-én rendezte meg a Becket Szent Tamás napi esztergomi ünnepségeit a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédı Egyesület és a Rudnay Sándor Alapítvány. A program ökumenikus megemlékezéssel kezdıdött a Szent Tamás-hegyi kápolnánál, majd a Vármúzeum lovagtermében emlékülés volt, amelyen elıadást tartott Greg Dorey, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Deutsch Tamás európai parlamenti képviselı, Deniss Moss kanonok, a budapesti St. Margaret s anglikán templom káplánja és Knapp János Pál alpolgármester. Január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar dísztermében Babits-est volt a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. rendezésében. Február 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar dísztermében Pázmány hatása a pedagógiára címmel rendezett konferenciát az intézmény abból az alkalomból, hogy Pázmány Péter bíboros 375 évvel ezelıtt alapított egyetemet Nagyszombatban. 7

8 Február 6-án a Dobó Katalin Gimnázium aulájában Jótékonysági Retro Sportbál volt Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby Sportegyesület szervezésében. Február 11-én az Esztergomi Rendırkapitányság Borbély Zoltán és hısi halált halt Bajtársainak emlékére Önkormányzatunk közremőködésével megrendezte az I. Országos Rendırségi Véradónapot. Február 28-án a Pézsa Tibor Sportcsarnokban az idén is megtartották az Ister-Granum teremlabdarúgó kupát. Március 15-én a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola dísztermében nemzeti ünnepünk alakalmából ünnepi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. Az ünnepi ülés után emlékmenet indult a 48-as temetıbe, ahol koszorúzás, majd tábori mise zárta a programot. Március 21-én a Dobó Katalin Gimnázium tornacsarnokában megrendezte a 3. Kistérségi Sportgálát az Esztergomi Kistérségért Egyesület. Március 31-én a Montágh Imre Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola megrendezte a sajátos nevelési igényő gyermekeket oktató, nevelı intézmények kulturális találkozóját. Április 3-án a felújított egykori MHSZ lıtér átadási ünnepségére került sor az Oktatás Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány, valamint a Magyar Biztonsági és Testır Akadémia szervezésében. Április 13-án a Dobó Katalin Gimnázium udvarán faültetést tartott a Praktiker abból az alkalomból, hogy a cég Esztergomban nyitja meg 20. áruházát. Április 25-én került megrendezésre az 51. Tavaszi Dalosünnep a Dobó Katalin Gimnázium aulájában. Április 30-án a Kis-Dunán és a Mária Valéria híd lábánál lezajlott az idei lampionos csónakfelvonulás és sárkányhajó-vetélkedı, valamint kapcsolódó programjai. Május 1-jén tartották meg Esztergomban az Országos Búzaszentelı ünnepség eseményeit. A program szentmisével kezdıdött a Szentgyörgymezıi Plébániatemplomban. Utána a résztvevık közösen sétáltak a búzaszentelés helyszínére, ahol megtörtént a búza szentelése, áldása. A rendezvényt a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, az Esztergom Városi Gazdakör és az Esztergom Szentgyörgymezıi Kertbarátkör szervezte. Május 1-jén a Széchenyi téren zajlottak az Ister-Granum Eurorégió ünnepének programjai. Május 8-án a Bazilikában sor került a magyar Egyházért és a Hazáért felajánlott Országos Mindszenty Zarándoklat engesztelı szentmiséjére, a hıslelkő bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek halálának évfordulója alkalmából. A szentmise után dr. Erdı Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megáldotta a Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központot. Május 10-én a volt Zsinagóga épületében került sor a 20. Óvodapedagógiai Napra. 8

9 Május 14-én a Mindszenty Csarnokban rendezte meg a 7. Esztergomi Gyermek Néptánc Fesztivált a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola. Május 28-án a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában bonyolította le az Intézmény a Balassa Bálint vers- és prózamondó versenyt a régió osztályos középiskolai diákjai számára. Június 1-jén a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában ünnepélyesen megnyílt a nagyszabású Picasso Esztergomban címő kiállítás. Június 4-én a Trianon emlékmőnél került sor a Trianon Emléknap esztergomi rendezvényére. Június 4-én a Dobó Katalin Gimnázium aulájában volt a városi pedagógusnapi ünnepség, amelyen átadásra kerültek a évi Majer István-díjak. Június 10-én a Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyárában ünnepséget tartottak az új Swift modell sorozatgyártásának indulása alkalmából. A rendezvényen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Osamu Suzuki, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatója, Esztergom díszpolgárai. Június 19-én volt a Múzeumok éjszakája. Esztergomban és Párkányban a következı intézmények vettnek benne részt: Balassa Bálint Múzeum, Duna Múzeum, Keresztény Múzeum, Komárom- Esztergom Megyei Levéltár, Vármúzeum, Párkányi Városi Múzeum, Párkányi Városi Galéria, Bazilika, Prímás Pince Látogatóközpont, Szılészeti és Borászati Kiállítás, Bánhidy Galéria, Picasso Esztergomban kiállítás. Kisebbségi, esélyegyenlıségi ügyek A Cigány Kisebbségi Önkormányzat január 30-án megtartotta immár hagyománnyá vált Góman János emléktornát amin több mint tíz csapat vett részt április 8-án a Roma Holocaust alkalmából a Balassa pincében megemlékezést tartott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Tovább folytatódott a Roma felzárkóztató program, melynek sikerei az alábbiak: Oktatásban összesen 74 fı vesz részt. Ebbıl: nappali középfokon 9 fı, levelezı középfokon 62 fı és felsıfokú levelezın 3 fı Az elsı félévben a program keretében 52 fıt foglalkoztat Önkormányzatunk. A 2009/2010-es tanév I. félévi eredmény miatt korrepetálásra 28 fı szorult. A II. félév végén a korrepetálásoknak köszönhetıen 10 fı pótvizsgát tehet a többiek sikeresen zárták a tanévet. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok Március 23-án Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rendezte meg a Magyar - Lengyel barátság napi országos rendezvényt, amelyen Önkormányzatunk képviseletében részt vett Németh József alpolgármester. 9

10 Március 26-án a Petıfi Sándor Általános Iskolában a Magyar - Lengyel barátság napja alkalmából kortárs lengyel kultúra címmel nyílt kiállítás. A kiállítást Spisák Balázs mb. igazgató nyitotta meg. Beszédet Bayer László Sándor, a helyi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke mondott. Május 8-án a Bazilika oldalán lévı emléktáblánál megtartotta hagyományos Gizella napi ünnepségét az esztergomi Német Kisebbségi Önkormányzat. Május 6-9-e között hivatalos esztergomi delegáció tartózkodott Gnieznoban, lengyelországi testvérvárosunk meghívására. Közjóléti Iroda I. Rendszeres pénzellátások: A rendszeres szociális ellátás 78,5% -on, elıirányzaton felül realizálódott, melyet az egyes ellátási formák támogatásának utólagos igénylése, illetve az utólagos elıirányzat-módosítás okozza. Az elıirányzat túllépéseket a költségvetési rendelet soron következı módosításakor rendezni szükséges. Bár összességében túllépés jelentkezett a rendszeres szociális ellátások soron, az ápolási díjak esetében, illetve a lakásfenntartási támogatás az idıarányostól alacsonyabb szinten teljesültek. Ennek oka az elıbbi esetében, az egyre gyakoribb a megszüntetés, azonban új igénylések nem érkeznek; míg az utóbbi esetében bár új igényt nyújtanak be, egyre többen nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 1060 kiskorú részesült. II. Eseti pénzellátások : Az eseti szociális ellátás 44,3%-on, az idıarányos mérték alatt maradt. Míg a legtöbb eseti támogatás idıarányos mérték alatt realizálódott, néhány jogcím valamivel az idıarányos értéken felül teljesült. - Az átmeneti segély minimálisan túllépte az idıarányos értéket, ami annak köszönhetı, hogy azoknak, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra, az Önkormányzat megpróbál ily módon segítséget nyújtani anyagi helyzetük helyrehozatalában. Az év második felében átcsoportosítás szükséges az egyes szociális jogcímek között, hogy a továbbiakban is felmerülı igények kielégíthetıvé váljanak. - Étkezési díj térítések kismértékő túllépése a magas arányú (1328 kiskorú) igénynek köszönhetı. Az egyéb rászorultságtól függı ellátáson belül kerültek megtervezésre az Idısek napi utalványok, és az iskolakezdési támogatás, valamint a kedvezményes diákbérletek. Az elıbbiek a második félévben teljesül, míg az utóbbi szinte teljes összegében az év elején realizálódott, mivel az igénylést követıen éves bérlethez jutott a jogosult személy. A Szent Miklós Programmal kapcsolatosan megemlítendı, hogy év elsı felében 153 gyermek születésérıl értesültünk, ebbıl június 30-ig 63 családdal kötöttünk támogatási szerzıdést. 10

11 Vagyongazdálkodási Iroda Rendeletalkotás/módosítás: 65/2008. (X. 1.) Esztergom Város Önkormányzatának közigazgatási területén fekvı egyes épületek homlokzat-felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása Városfejlesztési és vagyonhasznosítási megállapodások: Megállapodás az Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby Sportegyesülettel az esztergomi 16353/2 hrsz-ú, természetben a Nagy-Duna sétányon lévı ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozóan; Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel aláírt támogatási szerzıdés az Esztergom-Párkány közötti Teherkomp átkelıhely létesítése érdekében Megállapodás a Tesco-Global Áruházak Zrt-vel az Esztergom belterület 18203/8 helyrajzi számú ingatlanon építendı Autóbusz állomás építésérıl. Városi beruházásokhoz kisajátítás megindítása, vagy kisajátítást helyettesítı megállapodás megkötése: Kisajátítást helyettesítı adásvétellel vegyes csereszerzıdés egyben megállapodás telekhatárrendezésrıl megkötése a Félix-Turbó Kft-vel a Mátyás Király út és a Schweidel út közötti összekötı út kiépítéséhez szükséges terület megvásárlása érdekében. Esztergom 0856/20, 0853/11, 0856/3, 0853/12, 0853/14, 0853/9, 0856/13 hrsz-ú ingatlanok kisajátításának elindítása. Kisajátítást helyettesítı adásvételi szerzıdések megkötése a Csenkei úthoz: Szerzıdı fél Hrsz. Kiadás összege Bánki Lászlóné 0892/ Ft Dr. Mészáros Márta 0892/ Ft Csóka Ferenc 0892/16, 19, Ft Pónya Gusztáv és neje 11392/ Ft Juhász Géza és neje 10489/ Ft Pifkó Ernıné 0892/ Ft Dickerhof Beáta 0892/ Ft Tarnóczi Szilvia és Imre 11438/ Ft Jó Dobronya István 0892/ Ft Bozó Melitta 11447/ Ft Kisajátítási kérelem benyújtása az Esztergom, belterület 17471, 17471/J, 17471/K, 17471/L, 17471/M helyrajzi számú ingatlanok (volt Granvisus) tulajdonjogának megszerzése érdekében. 11

12 Közbeszerzési eljárások lefolytatása ingatlangazdálkodás területén: Ingatlangazdálkodás területén: 1. Esztergom-Párkány közötti teherkomp átkelıhely Esztergom oldali kikötımő megépítése mőszaki kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú közbeszerzés lefolytatása 2. CIB Ingatlanlízing Zrt. (16445/4, 16445/5/A/1, 16445/5/A/4, 16446/3, hrsz.) A lakásgazdálkodás területén : Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: bérleti jog megváltás pénzbeli térítés ellenében Déli városrész rehabilitációja kapcsán a Töltés u. kiürítése mőemlékingatlanok kiürítése Önkormányzati beruházási érdekbıl fakadó lakáscserék lebonyolítása idegenforgalmi szempontból hasznosítható mőemléklakások, valamint egyéb ingatlanok apportálása a Strigonium Zrt-be a Ságvári telep helyén kialakítandó Szent Miklós telkek területébe beékelıdı hrsz-ú ingatlan megvásárlása szolgálati lakások biztosítása Esztergom Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére földhivatali ügyintézés: jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási jog törlése Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlanok vagyonbeszámolójának elkészítése Esztergom Város Önkormányzata homlokzat-felújítási programjának teljes körő ügyintézése: - magántulajdonú ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése - társasház esetében közgyőlési határozat beszerzése - mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétele a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál - nem mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétel a helyi építéshatóságnál - a homlokzat-felújításokra vonatkozó rendeletnek megfelelıen: megállapodások elıkészítése, a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság elé történı beterjesztés és jóváhagyása érdekében - a kivitelezés teljes költségének tulajdoni hányadok szerinti szétosztása - szerzıdések megkötése (Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 15., Széchenyi tér 17.) Helyiség-gazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Az esztergomi hrsz-ú, természetben a Lırinc u. 10. szám alatti, volt Édász-székház ingatlan visszavásárlása; A Magyar Vöröskereszt Esztergom Területi Szervezetének ideiglenes elhelyezése a Széchenyi tér 14. szám alatti ingatlanban; Az Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby Sportegyesülettel megállapodás megkötése az esztergomi 16353/2 hrsz-ú, természetben a Nagy-Duna sétányon lévı ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozóan; Széchenyi téri helyiségek beruházásai beszámítása/kifizetése; Az esztergomi 18635/1 hrsz-ú, természetben a Sugár utcában található, valamint a 15987/14, a 15987/16, a 15987/17, a 15987/18, a 15987/19 hrsz-ú, természetben a Martsa A. utcában lévı garázsterületek értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerzıdések elıkészítése; 12

13 Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél Szerzıdés/megállapodás Hrsz. Kiadás összege Esztor Kft. Üzemeltetési szerzıdés ,- Ft/hó Budapest Fıvárosi Önkormányzat Adásvételi szerzıdés 0689/ ,- Ft Esztor Kft. Üzemeltetési szerzıdés ,- Ft Tingyela Tamásné Ajándékozási szerzıdés Rosenberg Hungária Kft. Használati szerzıdés Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány Használati szerzıdés 0362/2 - Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bérleti szerzıdés Ft/hó+ÁFA Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bérleti szerzıdés (vámház) Ft/hó+ ÁFA Huszár Linda Eszter Adásvételi szerzıdés 40114/ ,- Ft Megállapodás Telekalakításról és Tesco-Global Áruházak Zrt. Tulajdonjog átruházásáról 18203/8 Babits Kft. Megállapodás ,- Bev: ,- Kiad: , /2, 16445/5/A/ ,- György-Füzék Mechanikai Gyártó Kft. Adásvételi szerzıdés Terring Bt. Adásvételi szerzıdés 15003/ ,- Ágfalvi Noémi Loretta Adásvételi szerzıdés 0912/ Ft EDUKÖVIZIG Bérleti szerzıdés 0954/ Ft Debreceni Krisztina Adásvételi szerzıdés Ft Drexler Éva Adásvételi szerzıdés 0911/ Ft Ezen felül az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Tát Nagyközség és Esztergom Város területcseréjének elıkészítése Esztergom, Vaskapui úti kemping tulajdonba vételének lebonyolítása Mária Valéria mélygarázzsal kapcsolatos adásvételi szerzıdés módosításának elkészítése Esztergom, hrsz-ú ingatlanon létesítendı Aqua Palace elnevezéső szállodához kapcsolódó együttmőködési megállapodás módosítása A volt Labor MIM területén adásvételi, csere szerzıdés kötése a, Babits Kft-vel, György- Füzék Kft-vel. A volt labor MIM területén mőködı cégek ( 3S Kft., György-Füzék Kft., Babits Kft.) Esztergomi Ipari Parkba költözésének elıkészítése (közbeszerzési eljárások lefolytatása, adásvételi és támogatási szerzıdések elıkészítése, megkötése.) Esztergom-Pilisszentlélek 40114/8 hrsz-ú ingatlan versenytárgyalásos értékesítésére való kijelölése Esztergom-Párkány közötti Teherkomp átkelıhely pályázatának teljes körő ügyintézése A Csenkei út építéséhez szükséges ingatlanrészek megvásárlása, lejegyzése A gazdasági válság okozta pénzügyi nehézségek miatt a tárgyidıszakban megkötött, vagy lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként mellékelt szerzıdéseket a fizetési ütemezés tekintetében újra kellett és folyamatosan újra kell tárgyalni, majd az okiratokat módosítani. A letárgyalt és a 13

14 szükséges eljárásokkal lezárt jogügyletek alapján elkészített okiratok megkötése a kötelezettségvállalási nehézség miatt bizonytalan ideig szünetelt. Felhalmozási célú kiadások Az I. félév végére az önkormányzati szintő beruházások eft összegben, az idıarányosnál alacsonyabb mértékben, 33,6% teljesültek pénzügyileg. A beruházások idıarányosnál alacsonyabb mértékben történı teljesítését az eredményezte, hogy többségében az elıkészítı munkák (tervezés, adott esetekben engedélyek beszerzése, kivitelezı, lebonyolító kiválasztása) történtek meg az elsı félévben, amihez még nem kapcsolódott pénzügyi teljesítés. A beruházások elıkészítését és lebonyolítását a közbeszerzési törvénybıl adódó kötelezettségek is gyakran nehezítik, és idıben meghosszabbítják, valamint a pályázati kiírások esetében hosszas kamarai egyeztetés is megelızi a tervezés folyamatát. A részben vagy teljesen pénzügyileg rendezett feladatok közül a jelentısebbek a következık: - Déli Kanonok sor épületében Campus elhelyezése:az I. ütem kiviteli terveinek és belsıépítészeti kiviteli terveinek elkészítése. - Esztergom, Dózsa György téren létesítendı Sport- és rendezvénycsarnok: Építészeti tanulmányterv elkészítése a terület legjobb hasznosíthatóságának kialakítása érdekében, valamint a részletes talajmechanikai szakvélemény elkészítése. - Szabályozási tervek módosítása: Prímás-szigeti településrendezési tervmódosítás társadalmasításának módszertani megalapozásához szükséges programterv elkészítése. Szenttamás városrész véleményezési anyagának elkészítése, és véleményeztetése. Várhegy, Víziváros városrész véleményezési anyagának elkészítése, és véleményeztetése. - Trianoni emlékmő elhelyezése: Alapozás, emlékmő kihelyezés elkészítése. - Julianusz szobor áthelyezése és játszótér kialakítása: Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. - Aprófalva Bölcsıde 20 férıhelyes bıvítése: Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. - Dögkutak végleges felszámolása: 90 % - os készültség. - Intézményi felújítások: Zöld óvoda, Honvéd óvoda, József Attila iskola gépészeti javítások. Zöld óvoda életveszélyes támfal felújítása. - Homlokzat felújítások: Széchenyi tér 7; 15; 25 számú ingatlanok homlokzata 100 % - ban elkészült. Széchenyi tér 13. sz. társasház homlokzat felújítás engedélyezési tervei. - Tervezési munkák: Szentgyörgymezei Óvoda, és volt Hell épületében található konyha, étterem engedélyezési terve INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA BEVÉTELEK Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevétele az I. félévben eft összegben, a módosított elıirányzat 56,2%,-ában teljesült, míg az önállóan mőködı intézmények tekintetében a 14

15 teljesítés eft, a tervezett összeg közel 60%-a volt. Az I. félévi teljesített intézményi bevételek 42 %-át az intézményfinanszírozás képviseli. Az alábbi táblázat szerint az intézmények saját folyó bevételei összességében 53%-on teljesültek, intézménycsoportonként lényegesen eltérı arányokban. Intézmények saját folyó bevételei Adatok eft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés ,3% Iskolai oktatást biztosító intézmények ,0% Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény ,3% Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény ,3% Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények ,5% Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény ,4% Egyéb közoktatási intézmény ,0% Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények ,1% Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények ,9% Igazgatási feladatokat ellátó intézmények ,6% Intézmények összesen: % Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények eft, az önállóan mőködı intézmények eft összegő átvett pénzeszközt mutattak ki az I. félév végén. Ez fıként az OEP-tıl, a Suzukitól, a KEM Önkormányzattól kapott támogatásokból, valamint szakképzési támogatásokból tevıdik össze. A teljesítési arány közel 54,8 %, illetve 30% volt (ez utóbbi alulteljesítésének oka egyes helyi, illetve megyei, önkormányzati támogatások elmaradásában keresendı). 15

16 KIADÁSOK A kiadások az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan mőködı intézményeknél összesen eft összegben realizálódtak, ami a módosított elıirányzat 52,3 %-át jelenti. Az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra a személyi jellegő kiadások feladatcsoportonkénti részletezésben. Megnevezés Módosított elıirányzat Személyi juttatások Teljesítés összege Teljesíté s %-a Adatok eft-ban Munkaadókat terhelı járulék Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesí tés %- a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés , ,7 Iskolai oktatást biztosító intézmények , ,1 Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény , ,5 Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény , ,7 Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények , ,4 Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény , ,9 Egyéb közoktatási intézmény , ,7 Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények , ,3 Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények , ,4 Igazgatási feladatokat ellátó intézmények , ,8 Intézmények összesen: , ,5 A személyi jellegő kiadások összességében 50,1%-os, a munkaadókat terhelı járulékok 48,5%-os teljesülést mutatnak a módosított elıirányzathoz viszonyítva A dologi kiadások feladatcsoportonkénti teljesítését - összehasonlítva a módosított elıirányzatokkal - az alábbi táblázat szemlélteti. 16

17 Megnevezés Dologi kiadások Módosított Teljesítés elıirányzat összege Adatok eft-ban Teljesítés %-a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés ,2 Iskolai oktatást biztosító intézmények ,9 Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény ,5 Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény ,6 Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények ,7 Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény ,5 Egyéb közoktatási intézmény ,3 Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények ,4 Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények ,7 Igazgatási feladatokat ellátó intézmények ,6 Intézmények összesen: ,7 A dologi kiadások teljesítése összességében és az intézménycsoportok zöménél is, az idıarányos mérték alatt maradt. Kirívó mértékben haladja meg az elıirányzatot a Tőzoltóság dologi kiadásainak összege. Az intézményi beruházások összességében eft összegben, csak 19,9%-ban realizálódtak. Nagyobb volumenő beruházás az önállóan mőködı intézményeknél a Pézsa Tibor Sportcsarnok a mőfüves pálya kialakítása, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények esetében a Vaszary Kolos Kórház eszközbeszerzése. A tervezett felújítások összességében csak 3,8%-ban teljesültek az intézményeknél.. A beruházások további intézményenkénti bontását a 7/D melléklet tartalmazza. Mindent együttvéve elmondható, hogy az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásában a takarékosságra való törekvés érvényesült. A féléves beszámolókat tekintve megállapítható, hogy intézményeinket a megszorító intézkedéseket szem elıtt tartó, megfontolt, takarékos gazdálkodás jellemzi. Esztergom, augusztus Meggyes Tamás 17

18 Az elıterjesztés mellékletei: Tájékoztató részletezı táblái Az elıterjesztést készítette: Hundzsa Anna Az elıterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: Palovits Józsefné irodavezetı Törvényességi záradék: Dr. Marosi György jegyzı Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni. 18

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 338/26.9.14. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 26. szeptember 14-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 26. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2010. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Letenye Város Képviselı-testületének 2011. október 6-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszege: 2.316.058 e Ft, mely egyre csökkenı tendenciát mutat az elmúlt évekhez

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen)

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) 2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) a Komárom 13/2 hrsz. (Komárom, Mártírok út 19/a alatti irodaház) ingatlan értékesítése a Montázs Betéti Társaság-Komárom részére bruttó 11.001

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 580 Lakossági tájékoztató 70 809 71 644 Média kiadás 9 262 9 262 Rendezvény

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2013. évi bérkiegészítés (január, február, március)

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Elıterjesztés a évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl

Elıterjesztés a évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl Elıterjesztés a 2009. évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl Tisztelt Képviselı-testület! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/2009. (III. 5.) sz. rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

(1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3..

(1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/ 2011. ( IX.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. 1/1991. évi Polgárırségrıl 2/1991. évi Az Önkormányzat 1991. évi költségvetése 5/1991. év Építményadó 6/1991. évi Az 1991.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben