Esztergom Város Polgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Polgármestere"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármestere 335/ TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi önkormányzati költségvetést és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 7/2009.(III.10.) esztergomi ör. rendeletével fogadta el, amelyet az 39/2009.(IX.10.) esztergomi ör. rendeletével - június 30-ai állapotnak megfelelıen - módosított. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen, június 30-ai fordulónappal elkészítettük az éves önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl szóló beszámolót. Az önkormányzati intézmények, társulások felülvizsgált és a Polgármesteri Hivatal féléves költségvetési beszámolóit augusztus 10-én, határidıre leadtuk a Magyar Államkincstár részére. Az önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl jelen elıterjesztés keretében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselı-testületet. A tájékoztató mellékleteinek sorszámozása követi a költségvetési rendelet mellékleteinek sorszámozását, azzal azonos szerkezeti rendben készült. A tájékoztató 2. számú melléklete önkormányzati szinten mutatja be a bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti alakulását (pénzügyi mérlegek). A 3-4. számú mellékletek költségvetési szervek (címek) és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban tartalmazzák a bevételek és kiadások teljesülését. Az 5/A és 5/B mellékletek a Polgármesteri Hivatal mőködési, illetve felhalmozási bevételeit mutatja bevételi jogcímenként. Az 5/C melléklet az intézmények saját bevételeit részletezi intézménycsoportonként. A 6. számú melléklet bemutatja a Polgármesteri Hivatal kiadásait alcímek és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban. A 7/A melléklet az önkormányzat évi adósságszolgálati kötelezettségét, a 7/B mellékletek a felhalmozási kiadási tervének elsı féléves pénzügyi teljesítésérıl nyújt részletes tájékoztatást, a 7/C melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadás alakulását, a 7/D táblázat pedig az intézmények felhalmozási kiadásait részletezi. A 8/A-E számú mellékletek a évi hitelállományt és a féléves törlesztéseket mutatja be részletesen. A 13. és 13/A számú melléklet a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek teljesítését, illetve pénzügyi mérlegét mutatja be kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban. BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek önkormányzati szinten eft összeggel 48,5%-os arányban teljesültek az I. félévben. A mőködési célú bevételek mind tételeit, mind teljes összegét tekintve az idıarányos mértékének megfelelı arányban realizálódtak. 1

2 Az intézményi bevételek esetében kiemelkedı a Hozam, kamat és árfolyamnyereség bevétele a eft összeggel 778%-os teljesítéssel, ami fıként a lekötések után járó magas összegő kamat bevételeknek köszönhetı. A mőködési célú pénzeszköz átvétel fıként államháztartáson belülrıl származik, mely az alábbiak szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a Jövedelemdifferenciálódás miatti korrekció ,0% Közhasznú foglalk. után: Parkfenntartási tevékenységnél ,5% Közhasznú foglalk. Polgármesteri Hivatalnál ,5% FVM-tıl mezııri tevékenységre ,1% Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz kistérségi iroda mőködtetésére ,0% FVM-tıl iskolatej programra ,8% Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz ,0% Hadtörténészeti Múzeum támogatása ,0% Jegyzık által mőködtetett szakértıi bizottság ,0% ÁROP- 1A.2/A támogatás ,0% Európa Parlamenti választások ,0% Cigány kisebbség támogatása ,0% Szlovák kisebbség tám ,0% Polgármesteri Hivatal ,3% A helyi adókból a bevétel 50,9 %-ra teljesült, ezen belül adó-fajtánként az adóbevételek alakulása a következı: Adatok eft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat összege %-a Iparőzési adó ,7% Építményadó ,3% Vállalkozók kommunális adója ,0% Telekadó ,6% Idegenforgalmi adó ,7% Összesen: ,9% Törölt: Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentı helyi iparőzési adóbevételbıl az éves elıirányzat 50,7%-a, eft realizálódott június 30-áig. 2

3 2009. I. félévre vonatkozóan 74 fı adóbeszedésre kötelezett nyújtott be idegenforgalmi adóbevallást. Ebbıl az adónembıl a félév végéig eft került átutalásra, ez a tervezett összeg 41,7%-a. Az adóbevallás alapján a vendégéjszakák száma I. félévben db volt. Az elızı évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az idegenforgalmi szezon nagyobb része a II. félévre esik, így az idegenforgalmi adó 60-70%-a is a II. félévben folyik be. A vállalkozók kommunális adójának teljesítése 49 %-os. A telekadó teljesítési oszlopában a vállalkozások által befizetett összeg szerepel. A késedelmi pótlék, bírság bevételek elmaradtak az idıarányostól, melynek oka az, hogy az éves befizetési kötelezettség határideje szeptember 15-e, ezen idıpont után lehet a pótlékot és a bírságot kiszabni. A gépjármőadóból a tervezett összeg 49,4%-a, eft folyt be. A korábbi évekhez hasonlóan a gépjármőadó megállapítása a Közigazgatási és Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatása alapján történt. A I. félévében db gépjármőre vetettek ki adót. A talajterhelési díj esetében évben a adóévrıl 14,8%-kal kevesebb bevallást nyújtottak be, mint elızı évben ( évben: 337 fı, évben: 287 fı), így 15,1%-kal alacsonyabb összeg realizálódott a évi elsı félévéhez képest. Az I. félévben befolyt összeg így eft volt. Az Önkormányzat meghatározó bevételét képezı normatív állami hozzájárulások - mind lakosságszámhoz, mind feladatmutatóhoz kötötten kiutalása az idıarányosnak megfelelıen, 53,6%, valamint 52,9%-on teljesült az I. félévben. Az egyes jövedelempótló támogatásoknál, ami szintén kötött felhasználású állami hozzájárulás, a tényleges kifizetések 90%-a igényelhetı vissza. Az I. félévben a bevételek az alábbi jogcímeken teljesültek: Megnevezés Módosított elıirányzat Adatok eft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a Idıskorúak járadéka ,5% Rendszeres szociális segély ,7% Ápolási díj ,6% Adósságkezelés ,2% Lakásfenntartási támogatás ,6% Összesen: ,9% A központosított támogatások körében a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján meghatározott feladatok ellátáshoz az I. félévben az alábbi jogcímeken jutott az önkormányzat kiegészítı forrásokhoz: Megnevezés Módosított elıirányza t Adatok eft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a Határátkelıhelyek támogatása ,0% Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködési támogatása ,0% 3

4 Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai tám. Helyi szervezési intézményekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása évi jövedelem-diff. mérséklésnél beszámítással érintett önk. tám. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása ,0% ,0% ,0% ,0% Szakmai vizsgák lebonyolítása ,0% Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások ,0% Nyári gyermekétkeztetés ,0% évi bérpolitikai intézkedések támogatása ,0% Új Tudás Mőveltségi Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások ,7% Központosított elıirányzat ,3% Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása jogcímen Esztergom Város Önkormányzatának Hivatásos Tőzoltósága az állami támogatás idıarányos összegében, eft-ban részesült. Színházak pályázati támogatására eft-ot nyert el önkormányzatunk az elemzett idıszakban, az összeg kiutalásra került. Az egyéb sajátos mőködési bevételek 14,2 %-ra teljesültek. Közterület-felügyelet által beszedett helyszíni bírság 8,4%-on realizálódott E szankciót a szabálysértést meghatározó jogszabály alapján a tetten ért elkövetıvel szemben lehet alkalmazni. Csupán a gépjármővel elkövetett szabálysértés esetében lehet a jármővezetı távollétében kiszabni e bírságot 3-20e Ft közötti összegben. Ha a szabálysértı nem veszi tudomásul, vagy az üzembentartó 30 napon belül nem fizeti be a bírság összegét, vagy ezen idın túl fizeti be: nem jutunk e bevételi forráshoz. Ezek után már csak feljelentést tehetünk a saját szabálysértési hatóságunkhoz, a rendırséghez illetve más, jogszabályban meghatározott szervekhez. Mindezek ellenére a feljelentések száma csaknem kétszeresére emelkedett. Szintén jelentıs elmaradás tapasztalható a közterület-használati megállapodások alapján befolyt díjak tekintetében, vélhetıen a gazdasági válság hatására. A gyepmesteri feladatok, továbbá a kerékbilincselés esetében a tervezettnél magasabb bevétel várható év végéig. A kerékbilincselés bevétele 374 eft összegben realizálódott, mely tartalmazza a kerékbilincs levételének díját, valamint a hozzákapcsolódó bírság díját is. Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítésébıl származó bevétel 5,4%-on, a tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevétel 1%-on teljesült. A Vagyongazdálkodási Iroda I. féléves feladatellátását a bevételek alakulását illetıen az alábbiak jellemzik: Az iroda 2009-ban két db, fluktuáció miatt betöltetlen álláshelyre új munkatársakat tudott felvenni, mellyel az eddigi hatékonyságát legalább szinten tudta tartani. Az Önkormány programból a szabályozási tervek 4

5 végrehajtásából, tulajdonosi jogkör gyakorlásából az Önkormányzat döntés elıkészítésébıl és a határozatok végrehajtásából adódó, valamint az egyéb városfejlesztési - számszerőségét, és jogi megoldásait nézve is jelentıs mértékő feladatait (a teljesség igénye nélkül, de lényegét tekintve értékelhetı vázát bemutatóan)- az alábbiak szerint végezte el: Rendeletalkotás/módosítás: 75/2006. (XII. 22.) helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása Városfejlesztési és vagyonhasznosítási megállapodások: Ingatlankezelıi szerzıdés kötése az Esztergomi Ingatlankezelı Kft.-vel Ingatlanfejlesztési pályázatok: Az esztergomi 18201/8,9 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat kereskedelmi funkció meghatározásával. Az esztergomi 18180/57 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat. A lakásgazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése: 9 db adásvételi szerzıdés ,-Ft értékben önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása A Deák F. u szám alatti ingatlan használatba adása a Védvár 2008 Zrt.-nek szolgálati lakások biztosítása Esztergom Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére Helyiség-gazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Hısök tere 1. szám alatt található ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerzıdések megkötése; A Táti út 28. szám alatt található, orvosi rendelı megnevezéső ingatlan értékesítése; Babits u. garázsterületek értékesítésére vonatkozó szerzıdések elıkészítése; A év elsı félévében helyiségekkel kapcsolatban megkötött szerzıdésekbıl származó bevételek: Név Megnevezés Összeg Zámbori és Társa Fogmőves Bt. vételár ,- Ft Budapest Bank Nyrt. bérleti díj ,- Ft Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. bérleti díj ,- Ft/hó Vaszary Kolos Kórház bérleti díj 3.720,- Ft/hó Egészség dr. Szolgáltató Bt. bérleti díj 9.120,- Ft/hó Grey Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérleti díj ,- Ft/hó 5

6 Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél Szerzıdés/megállapodás Hrsz. Bevétel/kiadás összege Csonka Antal ajándékozási szerzıdés Csonka Imre ajándékozási szerzıdés Sendula Péterné ajándékozási szerzıdés Csonka Sándor adásvételi szerzıdés Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mederhasználati szerzıdés módosítás 0957/7 0 Vas Zsuzsanna szolgalmi jog alapítása 0425/13 0 Dr. Balassa János adásvételi szerzıdés ,-Ft Goldbacher Bt. Bérleti szerzıdés 16445/5/A/6 Félix-Turbó Kft. Kisajátítást helyettesítı adásvétellel vegyes csereszerzıdés egyben megállapodás 18171, 18174/2, 18174/3, 18174/ ,- Ft+Áfa Balogh Szig-Bád Kft. Adásvételi szerzıdés 20377/ ,- Ft+Áfa Strigonium Zrt. Közös tulajdont természetben megszüntetı megállapodás 20377/26 0,- Praktiker Real Estate Ingatlanhasznosít Kft. Ingatlan Adásvételi szerzıdés 1. számú módosítása /40 0,- Esztergomi Evangélikus Egyházközség Ajándékozási szerzıdés ,- A pénzszektor által okozott gazdasági válság az Önkormányzaton keresztül az Iroda bevételi elvárásokkal kapcsolatos teljesítményére is hatással volt, ugyanis az értékesíthetı ingatlanokra a fizetıképes kereslet rendkívüli mértékben lecsökkent, nem beszélve az ingatlanárak mintegy 20 %-os esésérıl. Ennek ellenére az önkormányzati vagyonnövekedés az elsı félévben is számottevı, mely elengedhetetlen a tervezett városi fejlesztésekhez valamint a válság hatásának csökkenésével jelentıs pufferként, bevételi forrásként jelentkezhet. Az egyes bevételi és kiadási összegek a fentiek szerint alakultak, a szerzıdések kifutási ideje (vételár teljes összegének önkormányzat részére történı kifizetése illetve az önkormányzati kötelezettségvállalás) megállapodásonként változó, így a bevétel a szerzıdéskötéstıl számított egy hónaptól a másfél évig történı különbözı idıszakokban realizálódik. KIADÁSOK ALAKULÁSA Esztergom Város Önkormányzatának kiadásai I. félévben eft összegben, a módosított elıirányzathoz viszonyítva 47,8%-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan mőködı (korábban: részben 6

7 önálló) intézmények 56,8 %-os, az önállóan mőködı és gazdálkodó (korábban: önálló) intézmények 47,4 %- os, a Polgármesteri Hivatal 46,2 %-os mértékben használták fel kiadási elıirányzataikat. A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai eft-tal teljesültek. A személyi juttatások, és a hozzátartozó munkaadókat terhelı járulékok az idıarányos mértéket megközelítıen, de alacsonyabb értéken (49,1%-on, illetve 49,0%-on) teljesültek. A dologi kiadások 59,7 %-on, valamint a mőködési célú pénzeszköz átadások 77,7%-on teljesültek. A fenti adatokat a 6. számú melléklet részleteiben tartalmazza. Az önkormányzati feladatellátás hivatali szervezeti egységenkénti értékelése Polgármesteri Kabinet Fesztiválok, rendezvények Január 3-án a Vármúzeum lovagtermében került sor az idei Esztergomi Közösségért kitüntetés ünnepélyes átadására. A díjat a Szentgyörgymezıi Kertbarátkör kapta. Január 5-én rendezte meg a Becket Szent Tamás napi esztergomi ünnepségeit a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédı Egyesület és a Rudnay Sándor Alapítvány. A program ökumenikus megemlékezéssel kezdıdött a Szent Tamás-hegyi kápolnánál, majd a Mindszenty Csarnokban konferencia volt. Elıadást René Roudaut, a Francia Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Kun Miklós történész egyetemi tanár, Becsey Zsolt európai parlamenti képviselı és Orbán Viktor, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség elnöke tartott. Január 6-án, a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában ünnepélyesen aláírtuk az Esztergom Város Önkormányzata és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) között létrejött a PPKE Információtechnológiai Karának esztergomi kihelyezett képzésének indításáról és a képzésnek helyt adó volt déli kanonoksor felújításáról szóló megállapodást. A sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen a PPKE részérıl dr. Fodor György rektor, Nyékiné dr. Gaizler Judit dékán, dr. Roska Tamás pro-dékán, Róka Miklós gazdasági igazgató, az Önkormányzat részérıl Meggyes Tamás polgármester, Knapp János Pál alpolgármester és Németh József alpolgármester részt vett. Január 24-én a Szent Adalbert Központban megrendezett Babits bálon került sor az idei Babits Mihály-díj Esztergom Kultúrájáért kitüntetések átadására. Az idén Baka Ferenc dr. Prokopp Mária és Tóth Franciska kapta meg a díjat. Január 31-én az Élményfürdıben ünnepélyesen aláírtuk a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap szerzıdését. Január 31-én a Prímás Pince étteremben megrendezett jótékonysági Sport bálon került sor az idei Korányi József-díj Esztergom Sportjáért kitüntetések átadására. Az idén Erıs Gyula, Kertes László és Kismóni János kapta meg a díjat. Február 7-én a Dobó Katalin Gimnázium aulájában megrendezett Pedagógus bálon került sor az idei Majer István-díj az Esztergomi Nevelésért kitüntetések átadására. Az idén Tóth Péterné, Recska Mária Valéria, Pásztó András és Tóth Sándor kapta meg a díjat. Február 11-én a szolgálat közben hısi halált halt Borbély Zoltán rendır hadnagy síremlékének és emléktáblájának avatására került sor. A program a dorogi Szent Borbála templomban megemlékezı gyászmisével kezdıdött, majd Dorogon, a Bécsi úti temetıben síremléket avattak. A program zárásaként az Esztergomi Városi Rendırkapitányság épületében avattunk emléktáblát. 7

8 Február 12-én a Városháza nagytermében megtartotta alakuló ülését a Képviselı-testület által a Szent Tamás-hegyen felállítandó kettıs szobor létrehozására felkért munkacsoport. Február 18-án a volt Megyeháza dísztermében Köztes Átmenetek címmel interaktív drog-prevenciós kiállítás nyílt a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. és az Esztergomi Rendırkapitányság szervezésében. Február 20-án a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mővészeti Iskola nagytermében az épület felújítása alkalmából Iskolaavató koncertet tartottak az intézmény növendékeinek és tanárainak közremőködésével. Február 25-én Esztergomban, a Vármúzeum lovagtermében üléseztek a Magyar Országgyőlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Külügyi Bizottságai, amelyek hét év után elsı alkalommal ültek tárgyalóasztalhoz. A témák között több vitás ügy is szerepelt, többek között a Kárpát-medencei Magyar Képviselık Fórumát érintı kérdés vagy a tavaly ıszi dunaszerdahelyi incidens. A problémák mellett a bizottságok kitértek a két ország kisebbségi politikájára is. Március 4-én a Városháza nagytermében bensıséges ünnepséget tartottunk, amelyen a helyi sajtó jelenlétében aláírtam a Védvár Alapítvány alapító okiratát. Ugyanitt írta alá Habsburg György, az alapítvány kuratóriumának elnöke és a kuratórium tagjai a kuratóriumi tagságot elfogadó nyilatkozataikat. Az Alapítvány célja a szolgálat közben sérülést szenvedı rendırök támogatása. Március 13-án a Városháza nagytermében megrendezésre került ünnepségen megalakult az Esztergomi Városırség. Március 15-én a Városháza nagytermében nemzeti ünnepünk alakalmából ünnepi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. Az ünnepi ülés után a hagyományoknak megfelelıen emlékmenet indult a 48-as temetıbe, ahol koszorúzás, majd tábori mise zárta a programot. Március 28-án az esztergomi Balassa Bálint Társaság ünnepi ülést tartott dr. Prokopp Mária mővészettörténész, egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából. A Bazilikában hálaadó szentmisét celebrált dr. Székely János segédpüspök, majd a Vármúzeum lovagtermében ünnepi közgyőlés volt, amelyen Önkormányzatunk képviseletében Németh József alpolgármester mondott köszöntıt. Április 24-én a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola dísztermében kezdıdött A 12 legszebb magyar vers országos konferenciasorozat három napos esztergomi rendezvénye a Balassa Bálint Múzeum szervezésében. A konferencia társrendezvényeként április 24-én a Bazilika lépcsıin 1000 diák együtt elmondta Babits Mihály Esti kérdés címő versét. Április 25-én volt az idei Országos Búzaszentelı a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, az Esztergomi Városi Gazdakör és az Esztergom Szentgyörgymezıi Kertbarátkör szervezésében. A program a Szentgyörgymezıi Plébániatemplomban szentmisével kezdıdött, amelyet dr. Paskai László bíboros, ny. esztergom-budapesti érsek celebrált. Ezután a részvevık kisétáltak a búzatáblához, ahol megtörtént a búza megszentelése, áldása. Április 25-én a Dobó Katalin Gimnáziumban került sor az 50. Tavaszi Dalosünnepre. Április 30-án került sor a Kis-Dunán és a Mária Valéria híd lábánál az idei lampionos csónakfelvonulásra és sárkányhajó-vetélkedıre. Május 1-jén a Mária Valéria híd lábánál zajlott az Ister-Granum Ünnep. Május 2-án a Prímás-szigeti országzászlónál lévı kikötıben került sor az Ister-Granum sétahajó névadószentelı ünnepségére, ökomenikus megáldására Esztergom Város Önkormányzata és a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. rendezésében. 8

9 Május 2-án a Bazilikában megtartották a magyar Egyházért és a Hazáért felajánlott Országos Mindszenty Zarándoklat engesztelı szentmiséjét, a hıslelkő bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek halálának évfordulója alkalmából. Május 7-én került sor a felújított Babits Mihály Emlékház és az új, állandó kiállítás ünnepélyes megnyitására. Május 7-én Chagall festményeibıl és grafikáiból nyílt kiállítás a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola dísztermében. Május 9-10-én a repülıtéren Közbiztonsági Hétvégét szervezett Jövınk biztonsága, a ma ifjúsága címmel a Vöröskereszt, a Rendırség, a Tőzoltóság, a Polgárırség, a Katasztrófavédelem, a Honvédség és az Országos Mentıszolgálat. Május 15-én a ferences rend kolostorának kerengıjén Ferencesek Esztergomban címmel nyílt kiállítás a ferences rend 800. jubileumi évében. A kiállítást dr. Paskai László bíboros, ny. érsek nyitotta meg. Május 21-én a Papp László Budapest Sportaréna VIP-szekciójában megrendezett Corporate Club Díjátadó Gálán kapta meg az Aquasziget Esztergom az Év élményfürdıje 2008 díjat a Business Traveller Hungary magazin szerkesztıségének idei döntése alapján. A díjat dr. Niklai Ákostól, a Magyar Turizmus Zrt. elnökétıl, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnökétıl vettük át Balogh Zoltán vezérigazgatóval. Május 26-án a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában került sor a Babits-emlékév záróeseményén (2008. december 9-én) felavatott emléktábla átadására. Az emléktábla arra emlékeztet, hogy Babits Mihály, a Balassa Társaság tiszteletbeli tagjaként 1928-ban itt olvasta fel székfoglaló beszédét. Május 31-én, a gyereknapon negyven esztergomi óvodás, illetve kisiskolás és kísérıik vettek részt egy hajókiránduláson az Esztergom Visegrád - Budapest útvonalon. A mesehajó utasai azok közül a gyerekek közül kerültek ki, akik részt vettek a majdan felépülı esztergomi Meseparkról szóló rajzpályázaton. Az Önkormányzat által kiírt pályázatra közel kétszáz rajz érkezett be az esztergomi gyerekektıl, a mőveket a Bánhidy László tanár vezette szakmai zsőri bírálta el. A gyermeknapon aztán a gyıztesek, valamint az általuk kiválasztott pajtásuk, testvérük és egy-egy szülı is felszállhatott az Ister-Granum hajó fedélzetére, a fıvárosig tartó vízi kiránduláson múzeumpedagógusok tartottak kézmőves foglalkozásokat a kicsiknek. Emellett nagy sikert aratott a gyerekek körében Agócs Gergely régimese-mondó zenés mősora és egy bábszínházi elıadás is. A hajó utasai fél egykor értek a budapesti kikötıbe, ahonnét busszal tértek vissza a királyvárosba. A Meseparkról szóló alkotásokat a nagyközönség a fıtéren lévı városháza árkádjainál tekinthette meg. Május 31-én a Bazilikában Joseph Haydn halálának 200. évfordulója napján az Esztergomi Városi Szimfonikus Zenekar, a Balassa Bálint Vegyeskar és a pestlırinci Szt. Margit plébánia kórusa elıadta Haydn A teremtés címő oratóriumát. Május 31-én és június 1-jén Budapesten zajlott az idei Nemzeti Vágta, amelynek döntıjében az Esztergom Város képviseletében indult Dömötör Ferenc lovas és az Amfetamin nevő ló harmadik helyezést ért el. Június 4-én a Trianon emléknap alkalmából tartott ünnepi rendezvényeket Esztergom Város Önkormányzata. A program a Horváth Géza sor 7. elıtt megtartott megemlékezéssel és emlékmőavatással kezdıdött, majd a Széchenyi téren zajlottak irodalmi és zenei elıadások. Június 6-án az Erzsébet parkban került sor a Natur Erıs Emberek Világbajnoksága 2009 esztergomi versenyére. Június 7-én az Európai Parlament tagjainak választása mellett helyi népszavazás is zajlott Esztergomban. A választópolgároktól a következı kérdésre várt választ Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı- 9

10 testülete: Egyetért-e Ön azzal, hogy az Önkormányzat a városi holding részvényeinek meghatározott részét ingyenesen vagy rendkívül kedvezményesen átadja az esztergomi polgárok részére? Június 20-án volt a Múzeumok éjszakája. Esztergomban és Párkányban a következı intézmények, illetve rendezvények vettek benne részt: Balassa Bálint Múzeum, Duna Múzeum, Keresztény Múzeum, Komárom- Esztergom Megyei Levéltár, Vármúzeum, Párkányi Városi Múzeum, Párkányi Városi Galéria, Bazilika, Fıszékesegyházi Kincstár, Bánhidy Galéria, Chagall-Kiállítás, El Greco Galéria, Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. Júniustól a Széchenyi téren a már évek óta megrendezésre kerülı hagyományos fesztiválok mellett minden hétvégén színes programok várták az esztergomi és a városunkba látogatott érdeklıdıket. Szintén júniusban kezdıdött és zajlott nagy sikerrel a 2009-es várszínházi évad. Kisebbségi, esélyegyenlıségi ügyek A Képviselı-testület szeptember 4-én 627/2008.(IX.4.) számú határozatával elfogadta a romák felzárkóztatásáról szóló tanulmányt, amelyben foglaltak végrehajtása megkezdıdött elsı félévében a következı konkrét eredményekrıl számolhatunk be. Az Önkormányzat 30 esztergomi roma lakost tudott foglalkoztatni saját intézményeiben, gazdasági társaságaiban. 9 középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló roma származású diákkal kötöttünk tanulmányi szerzıdést. 22 fı vett részt ECDL Start számítógép kezelıi tanfolyamon. Január 31-én a Pézsa Tibor Sportcsarnokban hetedik alkalommal rendezte meg a Góman János Labdarúgó Emléktornát a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Március 17-én a Kisebbségi Bizottság kibıvített ülést tartott, amelyen részt vettek az esztergomi helyi és az országos kisebbségi önkormányzatok vezetıi is. Március 27-én a Városháza nagytermében intézményvezetıi értekezlet keretében Oláh Anna esélyegyenlıségi referens tartott tájékoztatót a roma felzárkóztató program új elemeirıl, a romológiai és esélyegyenlıségi képzések beindításáról a nevelési-oktatási intézményeinkben. Május 29-én a Padlizsán étteremben tartotta meg a Veled - Érted Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Esélyegyenlıségi Irodája és a Roma Foglalkoztató és Oktatásszervezı Kht. A MunkaErı figyelemfelhívó kisfilmek díszbemutatóját. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok Idén ünnepeljük Gnieznoval a testvérvárosi kapcsolat 15. évfordulóját. A jubileumi év programja a március n Lengyelországban megrendezett Magyar Lengyel barátság Napjával kezdıdött. Március 27-én a Keresztény Múzeumban Chopin hangverseny volt. Május 4-8. között oktatási delegáció látogatott városunkba. A delegáció 3 képviselıbıl, 8 pedagógusból, valamint 44 diákból állt. A csoport programjában iskolalátogatások, városnézés Esztergomban, az Aquasziget látogatása, valamint budapesti kirándulás szerepelt. Május 8-11-én Gnieznoban Szent Adalbert Napokat tartottak. Május a között Egerben rendezték meg az idei Finn Magyar Testvérvárosi Konferenciát, ahol városunkat az esztergomi Magyar Finn Baráti Kör képviselte. 10

11 Közjóléti Iroda Rendszeres pénzellátások : A rendszeres szociális ellátás 70,7% -on, elıirányzaton felül realizálódott, melyet az egyes ellátási formák támogatásának utólagos igénylése, illetve az utólagos elıirányzat-módosítás okozza. Az elıirányzat túllépéseket a költségvetési rendelet soron következı módosításakor rendezni szükséges. Bár összességében túllépés jelentkezett a rendszeres szociális ellátások soron, az ápolási díjak esetében, illetve a lakásfenntartási támogatás az idıarányostól alacsonyabb szinten teljesültek. Ennek oka az elıbbi esetében, az egyre gyakoribb a megszüntetés, azonban új igénylések nem érkeznek; míg az utóbbi esetében bár új igényt nyújtanak be, egyre többen nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek. Eseti pénzellátások : Az eseti szociális ellátás 34,6%-on, az idıarányos mérték alatt maradt. Míg a legtöbb eseti támogatás idıarányos mérték alatt realizálódott, néhány jogcím valamivel az idıarányos értéken felül teljesült. - Az átmeneti segély minimálisan túllépte az idıarányos értéket, ami annak köszönhetı, hogy azoknak, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra, az Önkormányzat megpróbál ily módon segítséget nyújtani anyagi helyzetük helyrehozatalában. Az év második felében átcsoportosítás szükséges az egyes szociális jogcímek között, hogy a továbbiakban is felmerülı igények kielégíthetıvé váljanak. - Étkezési díj térítések kismértékő túllépése a magas arányú (1328 kiskorú) igénynek köszönhetı. Az egyéb rászorultságtól függı ellátáson belül kerültek megtervezésre az Idısek napi utalványok, valamint a kedvezményes diákbérletek. Az elıbbi a második félévben teljesül, míg az utóbbi szinte teljes összegében az év elején realizálódott, mivel az igénylést követıen éves bérlethez jutott a jogosult személy. A Szent Miklós Programmal kapcsolatosan megemlítendı, hogy év elsı felében 158 gyermek születésérıl értesültünk, ebbıl június 30-ig 45 családdal kötöttünk támogatási szerzıdést. Tanügyi Iroda A 30/2007.(II.1.) és a 460/2009.(VII.9.) esztergomi öh. határozatok alapján a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola fenntartását augusztus 1-jével átveszi az önkormányzat. Az átvételi megállapodás értelmében a fenntartás költségeit az átadás idıpontjáig a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, az átvétel idıpontjától Esztergom Város Önkormányzata finanszírozza. A családok és a gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl szóló 10/2008.(II.7.) esztergomi ör. rendelet (a továbbiakban: Szent Miklós Program) keretében az alábbi támogatások kerültek megvalósulásra és kifizetésre: Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére június 30-ig ,- Ft összegben biztosítottuk a napi iskolatejet I negyedévére igényelt támogatás ,- Ft, mely a támogató részérıl még nem került kifizetésre II. negyedévére vonatkozóan az igényelt támogatási összeg ,- Ft szeptember 1-tıl az Önkormányzat - a Szent Miklós Program részeként - vállalta, hogy az általános iskolás tanulók 1-4 osztályosai részére tanórai keretek között, a 3-18 éves esztergomi lakosú gyermekek és tanulók részére délutáni úszásórákat biztosít az Aquasziget Esztergom Élményfürdıben június 30-ig erre a célra millió forintot fordítottunk. A program keretében az általános iskola 1-4 osztályos 11

12 tanulóinak heti 1 órás testnevelési tantárgy keretében 1146 tanuló, az óvodásoknak 15 alkalmas úszásoktatásban 189 gyermek vett részt. A Szent Miklós Program részeként a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mővészeti Iskolában a nagycsaládosok részére az önkormányzat visszafizeti a tandíjat. Ennek keretében június 30-ig mintegy ,- Ft került visszafizetésre kb. 45 nagycsalád - 79 gyermeke részére. Vagyongazdálkodási Iroda kiadásai Rendeletalkotás/módosítás: 65/2008. (X. 1.) Esztergom Város Önkormányzatának közigazgatási területén fekvı egyes épületek homlokzat-felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása Városfejlesztési és vagyonhasznosítási megállapodások: Ferences-pálya felújítása, keretmegállapodás megkötése a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal és a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziummal Ingatlanfejlesztési pályázatok: Sándor-palota fejlesztésére kiírt pályázat Teherkomp átkelıhely létesítése Esztergom-Párkány közötti pályázat Az esztergomi 18201/8,9 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat kereskedelmi funkció meghatározásával. Az esztergomi 18180/57 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat. Városi beruházásokhoz kisajátítás megindítása, vagy kisajátítást helyettesítı megállapodás megkötése: Esztergom-Párkány Teherkomp útvíztelenítési eljárás lefolytatása érdekében a 0409/28 hrsz-ú Alberti Sándorné tulajdonában álló,a 0425/15 hrsz-ú Sereg Jánosné tulajdonában álló, és a 0428/1 hrsz-ú Vasas Horgászegyesület tulajdonában álló ingatlanrészre kötött kisajátítást helyettesítı adásvételi szerzıdés A lakásgazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése: 9 db adásvételi szerzıdés ,-Ft értékben bérleti jog megváltás pénzbeli térítés ellenében: 6 db megállapodás: az ebbıl származó kiadás: ,-Ft Dózsa Gy. tér hasznosítása érdekében történı ingatlanvásárlások (Vécsey K. u., Szent György u.): ,-Ft kiadás Önkormánynegyed megvalósítása érdekében történı ingatlanvásárlások (Poór A. tér 1., Deák F. u ): ,-Ft kiadás A Bánomi áttörés folytatásához szükséges, Református Egyházközséggel kötött ingatlan csereszerzıdés, valamint ajándékozási szerzıdés Pázmány P. u. 6. szám alatti ingatlan engedélyezési tervének elkészítése a hasznosítási tanulmányterv alapján Kossuth L. u. 72. szám alatti ingatlanban történı lakásvásárlás 12

13 Déli városrész rehabilitációja kapcsán a Ságvári telep, valamint a Töltés u. kiürítése (15 db) mőemlékingatlanok kiürítése Önkormányzati beruházási érdekbıl fakadó lakáscserék lebonyolítása (10 db) A Deák F. u szám alatti ingatlan használatba adása a Védvár 2008 Zrt.-nek a Széchenyi tér 18. szám alatti ingatlan kisajátításának megelızı munkálatai idegenforgalmi szempontból hasznosítható mőemléklakások kijelölése, a Strigonium Zrt-be történı apportálása földhivatali ügyintézés: jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási jog törlése Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı forgalomképes felépítmények, valamint földterületek vagyonértékelése a Városszépítési Osztály minıségügyi ügyintézése Esztergom Város Önkormányzata homlokzat-felújítási programjának teljes körő ügyintézése: - magántulajdonú ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése - társasház esetében közgyőlési határozat beszerzése - mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétele a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál - nem mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétel a helyi építéshatóságnál - a homlokzat-felújításokra vonatkozó rendeletnek megfelelıen: megállapodások elıkészítése, a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság elé történı beterjesztés és jóváhagyása érdekében - a kivitelezés teljes költségének tulajdoni hányadok szerinti szétosztása - szerzıdések megkötése Helyiség-gazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatt található (Zöld Ház) ingatlan helyiségeire vonatkozóan megkötött szerzıdések felbontása, az épület kiürítése, eszközökrıl leltár készítése, burkolat felbontása, a bérlık elhelyezése más ingatlanokban, az ezzel kapcsolatos szerzıdések megkötése; A 17417/A/25 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése; A 17417/A/25 hrsz-ú, Széchenyi tér szám alatti üzlethelyiség és a 19760/22 hrsz-ú kivett bolt megnevezéső ingatlan cseréje; Volt Zsinagóga körüli ingatlanok közül a 19841, 19842, hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerzıdések megkötése; Pavilonok (Kaán u., Simor J. u.) bontása; Az esztergomi hrsz-ú, természetben a Kaán u. 5. szám alatt található ingatlan kiürítése; Magyar Vöröskereszt és a Megyei Polgárır Egyesület elhelyezésére vonatkozó igények felmérése, tervegyeztetés; Hısök tere 1. szám alatt található ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerzıdések megkötése; Kis-Duna sétány 13. szám alatt található garázsok tulajdonosaival történı megegyezés; A Táti út 28. szám alatt található, orvosi rendelı megnevezéső ingatlan értékesítése; Széchenyi téri helyiségek beruházásai beszámítása/kifizetése; Babits u. garázsterületek értékesítésére vonatkozó szerzıdések elıkészítése; Széchenyi tér 11. szám alatt található épület emelet-ráépítésével kapcsolatos megállapodás megkötése; Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átköltöztetése a Szent I. tér szám alatti ingatlanból, raktározási feladatainak ideiglenes biztosítása; Esztergomi Ingatlankezelı Kft. részére új helyiség biztosítása; Önkormányzati ingatlanok ırzésével kapcsolatos ügyintézés. 13

14 Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél Szerzıdés/megállapodás Hrsz. Kiadás összege Dr. Bodó Sándor Adásvételi szerzıdés 12016/1, 12017/ Ft GIEGLER Kft. Adásvételi szerzıdés 16380/ Ft Pál Dénes Adásvételi szerzıdés Ft Dunakanyar Szövetkezet Adásvételi szerzıdés Ft Dunakanyar Szövetkezet Adásvételi szerzıdés 0405/ Ft Dunakanyar Szövetkezet adásvételi szerzıdés 0401/ Ft Dunakanyar Szövetkezet adásvételi szerzıdés 0403/ Ft Dunakanyar Szövetkezet adásvételi szerzıdés 0399/ Ft Szőcs Lászlóné Adásvételi szerzıdés 18150/ Ft Ignác Józsefné adásvételi szerzıdés 18150/ Ft Pereszlényi Miklós adásvételi szerzıdés 0508/ Ft Cserei Péter adásvételi szerzıdés 7744/1 (800/11852-ed tulajdoni hányadára) ,-Ft Víg Krisztián adásvételi szerzıdés (1/2-ed tulajdoni hányadára ,-Ft Berezvay Balázs adásvételi szerzıdés ,-Ft Jakocska Istvánné Jakocska István Jakocska Zsuzsanna Jakocska Róbert Jakocska Valéria Jakocska Dávid Jakocska Richárd adásvételi szerzıdés 0901/ ,-Ft Vásárhelyi Dávid Vásárhelyi Anikó adásvételi szerzıdés 0901/ ,-Ft Szabó Gábor adásvételi szerzıdés 0901/ ,-Ft Bábszki Ferencné Vasas Horgász Egyesület Borostyán Csabáné Fekete János Dr.Bretz Károlyné Fekete László adásvételi szerzıdés együttmőködési megállapodás adásvételi szerzıdés (6/12-ed tulajdoni hányad) (6/12-ed tulajdoni hányad) Búbánatvölgyi tavak ,-Ft ,- Ft ,-Ft, amibıl ig Ft-ot kell megfizetni ,-Ft Szabó János adásvételi szerzıdés ,-Ft Kornreich Ferencné adásvételi szerzıdés 0901/ ,-Ft Geo-ikon Bt. vállalkozási szerzıdés (ingatlanok összevonása) Ft+ ÁFA Ágfalvi Noémi Loretta adásvételi szerzıdés 0911/ ,-Ft Gál Katalin adásvételi szerzıdés ,-Ft Várkövi István, Várkövi Istvánné adásvételi szerzıdés 0853/ ,-Ft 14

15 Stampf Nándor József adásvételi szerzıdés ,-Ft Adásvételi elıszerzıdés Magnum Hungária Kft. felbontása 18201/8, 18201/ ,-Ft Kerma Kft. Adásvételi szerzıdés 16445/ ,-Ft Té-Bau Kft. Adásvételi szerzıdés 17402, ,-Ft Gerendás Gyula, Gerendás Tamás Adásvételi szerzıdés 16445/5/A/ ,-Ft. 3S Kft Adásvételi szerzıdés 16445/ ,- Ft Tanulmányterv készítése - Vállalkozási szerzıdés a Pensunio Kft-vel Esztergom Város Önkormányzata intézményeinek vegyszer, takarító- és fertıtlenítı szereinek gazdaságos felhasználására és egyéb higiéniás berendezéseinek alkalmazására, Ft + ÁFA, összesen Ft -ért Felhalmozási célú kiadások Az I. félév végére a beruházások eft összegben, az idıarányosnál alacsonyabb mértékben 31,9% teljesültek pénzügyileg. A beruházások idıarányosnál alacsonyabb mértékben történı teljesítését az eredményezte, hogy többségében az elıkészítı munkák (tervezés, adott esetekben engedélyek beszerzése, kivitelezı, lebonyolító kiválasztása) történtek meg az elsı félévben, amihez még nem kapcsolódott pénzügyi teljesítés. A beruházások elıkészítését és lebonyolítását a közbeszerzési törvénybıl adódó kötelezettségek is gyakran nehezítik, és idıben meghosszabbítják, valamint a pályázati kiírások esetében hosszas kamarai egyeztetés is megelızi a tervezés folyamatát. Több beruházási feladat mőszaki munkálatai befejezıdtek az év elsı felében, azonban egyes tételeknél a pénzügyi rendezés áthúzódott a következı félévre. A részben vagy teljesen pénzügyileg rendezett feladatok közül a jelentısebbek a következık: - Gázmotor új épülete - Hévízi Várkert Kis Törökfürdı: régészeti feltárás 50 % - a elkészült - Dögkutak végleges felszámolása: 50 % - os készültség. - Épület bontások: volt Mentıállomás, Volt GAMESZ telephely, Vécsey u. 10. Kollégium köz 2/a - Intézményi felújítások: az év közepéig az intézményi felújítások közel 60 % a valósult meg. - Szent István lépcsı: a burkolat rekonstrukciója teljes egészében, a ferde támfal felújítása 50% - ban készült el. - Török Ignác úti lépcsı - Poór Antal tér 1. a földszint teljes felújítása megtörtént önkormányzati cégek részére. - Tervezési munkák: elkészültek a Széchenyi téri és a Lırinc utcai épületek homlokzat színezési munkái - Széchenyi tér 7; 21; 23; 25. sz. társasházak engedélyezési tervei - Széchenyi tér 21. sz. társasház talajvíznyomás elleni szigetelés és kıfelújítási terve. - Volt GAMESZ telephely, Katona István u. 8 és Bajcsy 24 bontási tervei. - Petıfi S. u. 18. és a Kölcsey F. u. 20 engedélyezési tervei. - Simor J u volt szociális otthon bontási és engedélyezési tervei. Járda,- és útprogram: - Burkoló anyag vásárlása: A kivitelezésekhez szükséges anyag vásárlása folyamatos. - Járda,- és útprogram utcáinak felmérése, konszignáció készítése: A felmérések elkészültek. - Járda felújítási tervek készítése: A 2009-es évi TEUT pályázathoz, a LIDL áruház külsı közúti 15

16 csatlakozásához szükséges terveket megrendelés alatt állnak. A tervek leszállításra kerültek. - M10-es gyorsforgalmi út tanulmányterve: Az anyagok leszállításra került. - A Bartók, a Budapesti és a Virágos utcák komplex felújítása: A pénzügyi elszámolás és üzembe helyezés folyamatban. - A Bánomi áttörés II. szakaszának megépítése: a Trafótól a Terézia utcáig: Tervezés elkészült, engedélyezés és kivitelezés folyamatban. Várható befejezés szeptember A Mátyás király út és közmő építése a körforgalomtól a Magnum Kft. és a Schweidel J. utca - Dobogókıi út közötti szakaszon: A kivitelezés elkészült. - Dobogókıi út-terézia utca csomópontok kialakítása, közmőkiváltása, útépítése tervezése: A tervek elkészültek, leszállításra kerültek. Az engedélyeket rendelkezésre állnak. - KDRF útépítési pályázat 17 utca felújítása: A kivitelezés folyamatban van. - Kálvária utca burkolat felújítása (836/2008.(XI.28.) esztergomi öh): A beruházás megvalósult. - Balassa Bálint utca felújításának tervezése és kivitelezése: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. - Bottyán J. utca út,- és közmőépítése: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. - Az Áchim András utca felújítása és új gyalogátkelıhelyek kialakítása az autóbusz pályaudvar áttelepítése mellett 115/2007(III.13.) esztergomi öh, 90/2006.(III.2) essztergomi öh., 836/2008.(XI.28.) esztergomi öh): Tervezés elkészült. - Rákóczi téri kettıs körforgalom kialakítása: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. - Dobozi Mihály úton földkábel létesítése, járdaépítés, zöldfelületek rendbetétele: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. - Gyalogátkelıhely tervezése és kivitelezése (Táti út,kerektemplom) 715/2007.(X.18.), 873/2007.(XII.13.) esztergomi öh.: Tervezés elkészült. Engedélyeket rendelkezésre állnak. - Irinyi utca teljes hosszában járda felújítása (hegy felöli oldal) (331/2008. (IV.30.) esztergomi öh.,836/2008.(xi.28.) esztergomi öh): Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. - Esztergom - Esztergom-kertváros közötti kerékpárút tervezése és kivitelezése 896/2008.(XII.11.) esztergomi öh.: Tervezés elkészült. - Sugár út (Meszéna és Ady E. u. között) járdájának felújítása: kivitelezés folyamatban. - Csalamádé temetı elıtti szakasz járdaépítése és - felújítása; finanszírozás "Mátyás király utca kétoldali járdájának megépítése az Áchim András utca és a Schleifer Mátyás utca között.: kivitelezés folyamatban. - Dobogókıi út Ipari park felöli oldalon a járda felújítása a TESCO és az ALDI körforgalom között. 47/2009.(I.22.) esztergomi öh: kivitelezés folyamatban. - Városi telekommunikációs rendszer alépítményének kiépítése: kivitelezés folyamatban. - Búbánat, Zamárd, Ákospalota, Urkuta infrastrukturális fejlesztése: Tervezés, engedélyezés, kivitelezés folyamatban. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA BEVÉTELEK Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevétele az I. félévben eft, a módosított elıirányzat 49,8%,-a, míg az önállóan mőködı intézmények tekintetében eft, illetve 56,8 % volt. Az I. félévi teljesített, intézményi bevételek 44 %-át az intézményfinanszírozás képviseli. A fenntartói támogatás aránya az intézményi bevételeken belül, így 4,5%-kal haladta meg a tervezett intézményfinanszírozási arányt (39,5%). Az alábbi táblázat szerint az intézmények saját folyó bevételei összességében 47,4%-on teljesültek, azonban összetételét vizsgálva - kiemelkedı, az idıarányostól magasabb értéket képvisel az Esztergom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága. A szakképesítést adó Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola mellett az Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézményeknél az idıarányostól alacsonyabb teljesítés mutatkozik. Ezen intézmények belsı összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a bevételek elmaradása többnyire a Szent István Strandfürdı 16

17 alacsony teljesítésének köszönhetı, a tevékenység szezonális jellegébıl adódóan. Így az elsı félévben a strandszezon kezdetének alacsonyabb bevételei jelennek meg, míg jelentısebb bevételre az év második felében lehet számítani. A Szakközépiskola bevételeinek alacsonyabb teljesítési aránya a bérbeadási bevételek elmaradásából adódik. Intézmények saját folyó bevételei Adatok eft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés ,7% Iskolai oktatást biztosító intézmények ,5% Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény ,5% Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény ,1% Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények ,1% Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény ,2% Egyéb közoktatási intézmény ,2% Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények ,9% Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények ,8% Igazgatási feladatokat ellátó intézmények ,6% Intézmények összesen: ,4% Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények eft, az önállóan mőködı intézmények eft összegő átvett pénzeszközt mutattak ki az I. félév végén. Ez fıként az OEP-tıl, a Suzukitól, a KEM Önkormányzattól kapott támogatásokból, valamint szakképzési támogatásokból tevıdik össze. A teljesítési arány közel 48,8 % volt, az alulteljesítés oka különösen a Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskola megyei támogatásának elmaradásában keresendı. KIADÁSOK A kiadások az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan mőködı intézmények esetében összesen eft összegben realizálódtak, ami a módosított elıirányzat 51,2 %-át jelenti. Az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra a személyi jellegő kiadások feladatcsoportonkénti részletezésben. 17

18 Adatok eft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Személyi juttatások Teljesítés összege Teljesítés %-a Munkaadókat terhelı járulék Módosított elıirányzat Teljesítés összege Teljesít és %-a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés ,5% ,8% Iskolai oktatást biztosító intézmények ,1% ,9% Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény ,9% ,8% Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény ,8% ,2% Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények ,4% ,9% Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény ,1% ,8% Egyéb közoktatási intézmény ,7% ,3% Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények ,1% ,8% Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények ,1% ,6% Igazgatási feladatokat ellátó intézmények ,2% ,0% Intézmények összesen: ,7% ,5% A személyi jellegő kiadások 49,7%-os, a munkaadókat terhelı járulékok 49,5%-os teljesülést mutatnak a módosított elıirányzathoz viszonyítva. A dologi kiadások feladatcsoportonkénti teljesítését - összehasonlítva a módosított elıirányzatokkal - az alábbi táblázat szemlélteti. Megnevezés Módosított elıirányzat Adatok eft-ban Dologi kiadások Teljesítés összege Teljesítés %-a Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés ,1% Iskolai oktatást biztosító intézmények ,5% Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény ,6% 18

19 Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény ,2% Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények ,7% Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény ,2% Egyéb közoktatási intézmény ,1% Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények ,0% Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények ,5% Igazgatási feladatokat ellátó intézmények ,9% Intézmények összesen: ,5% A dologi kiadások teljesítése összességében az idıarányos mérték alatt maradt. Az 50 %-ot túllépı kiadások - jellemzıen azoknál a közoktatási intézményeknél fordultak elı, ahol élelmezési kiadások is voltak. Ez azzal magyarázható, hogy a vásárolt élelmezésre fordított kiadások az I. félévben nagyobb arányban terhelik ezeket az intézményeket, ami a költségvetési éven belüli, hosszabb oktatási idıszakból adódik. Az intézményi beruházások eft összegben, csak 23,8%-ban realizálódtak. Nagyobb volumenő beruházások a Pézsa Tibor Sportcsarnoknál, valamint a Vaszary Kolos Kórháznál voltak tervezve. I. félévben egyáltalán nem teljesültek a Sportcsarnoknál tervezett beruházások, a Kórházi beruházások viszont csak 16,1 %-ban valósultak meg. A beruházások további intézményenkénti bontását a 7/D melléklet tartalmazza. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásában a takarékosságra való törekvés érvényesült. A féléves beszámolókat tekintve megállapítható, hogy intézményeinket a megszorító intézkedéseket szem elıtt tartó, megfontolt, takarékos gazdálkodás jellemzi. Esztergom, szeptember. Meggyes Tamás Az elıterjesztés mellékletei: Tájékoztató részletezı táblái Az elıterjesztést készítette: Hundzsa Anna Az elıterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: Palovits Józsefné irodavezetı Törvényességi záradék: Dr. Marosi György jegyzı Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni. 19

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 338/26.9.14. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 26. szeptember 14-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 26. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 218/2010.09.02. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2010. szeptember 2-i rendkívüli ülésére az önkormányzat gazdálkodásának 2010. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2010. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint.

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Letenye Város Képviselı-testületének 2011. október 6-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen)

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) 2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) a Komárom 13/2 hrsz. (Komárom, Mártírok út 19/a alatti irodaház) ingatlan értékesítése a Montázs Betéti Társaság-Komárom részére bruttó 11.001

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI TERVE (2010. január 01. 2010. december 31. közötti idıszakban)

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI TERVE (2010. január 01. 2010. december 31. közötti idıszakban) 180/2010.06.24. sz. elıterjesztés melléklete ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI TERVE (2010. január 01. 2010. december 31. közötti idıszakban) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK: 1. Dobozi Mihály úton földkábel

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 580 Lakossági tájékoztató 70 809 71 644 Média kiadás 9 262 9 262 Rendezvény

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása 970 448

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben